Thông tư 63/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
107
lượt xem
1
download

Thông tư 63/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 63/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 63/2002/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 63/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 24 tháng 7 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 63/2002/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2002 HƯ NG D N TH C HI N CÁC QUY NNH PHÁP LU T V PHÍ VÀ L PHÍ Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ch th s 13/2002/CT-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai th c hi n Pháp l nh phí và l phí và Ngh nh s 57/2002/N - CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; B Tài chính hư ng d n th c hi n, như sau: I - PH M VI ÁP D NG 1. Thông tư này áp d ng i v i vi c thu, n p, qu n lý và s d ng phí, l phí ư c quy nh t i Danh m c chi ti t phí, l phí ban hành kèm theo Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí (g i t t là Ngh nh s 57/2002/N -CP) do các cơ quan nhà nư c, t ch c kinh t , ơn v vũ trang nhân dân, ơn v s nghi p, t ch c ư c nhà nư c u quy n, t ch c khác và cá nhân (g i chung là t ch c, cá nhân) th c hi n. 2. Thông tư này không áp d ng i v i các lo i phí ư c quy nh t i i u 3 c a Ngh nh s 57/2002/N -CP: a) Các lo i phí b o hi m: phí b o hi m xã h i, phí b o hi m y t và các lo i phí b o hi m khác như phí b o hi m ti n g i, phí b o hi m nhân th , phí b o hi m phi nhân th , phí tái b o hi m...; b) H i phí c a các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, câu l c b không quy nh t i Danh m c chi ti t phí, l phí ban hành kèm theo Ngh nh s 57/2002/N -CP như: ng phí, Công oàn phí, oàn phí, h i phí c a H i Liên hi p thanh niên Vi t Nam, H i Liên hi p ph n Vi t Nam, H i C u chi n binh Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam, H i ng Liên minh các H p tác xã Vi t Nam, các câu l c b ; niên li m, nguy t li m c a các t ch c trong và ngoài nư c, như t ch c Liên h p qu c, t ch c Mã s v t phNm qu c t , t ch c Hàng không dân d ng qu c t (ICAO), các t ch c qu c t khu v c, ti u khu v c, các hi p h i chuyên ngành...;
 2. c) Nh ng kho n phí khác không quy nh t i Danh m c chi ti t phí, l phí ban hành kèm theo Ngh nh s 57/2002/N -CP như: cư c phí v n t i, cư c phí bưu chính vi n thông, phí thanh toán, chuy n ti n c a các t ch c tín d ng,.... 3. Trư ng h p th c hi n i u ư c qu c t mà Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia có quy nh v phí, l phí khác v i quy nh c a Pháp l nh phí và l phí, Ngh nh s 57/2002/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. II - PHÂN C P TH M QUY N QUY NNH V PHÍ, L PHÍ 1. i v i phí a) Vi c phân c p thNm quy n quy nh m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng i v i phí như sau: - Chính ph quy nh i v i m t s phí quan tr ng, có s thu l n, liên quan n nhi u chính sách kinh t - xã h i c a Nhà nư c; - H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là c p t nh) quy nh i v i m t s lo i phí g n v i qu n lý t ai, tài nguyên thiên nhiên, thu c ch c năng qu n lý hành chính nhà nư c c a chính quy n a phương; - B Tài chính quy nh i v i các lo i phí còn l i áp d ng th ng nh t trong c nư c. b) i v i m t s lo i phí thu c thNm quy n Chính ph quy nh mà u quy n cho B , cơ quan ngang B quy nh m c thu thì ch thu, n p, qu n lý và s d ng ti n phí thu ư c ư c th c hi n theo quy nh c a Chính ph và hư ng d n c a B Tài chính v lo i phí ó. c) ThNm quy n quy nh i v i t ng lo i phí c th ư c ghi trong Danh m c chi ti t phí, l phí ban hành kèm theo Ngh nh s 57/2002/N -CP. d) Các B , cơ quan ngang B ư c Chính ph u quy n quy nh m c thu và H i ng nhân dân c p t nh sau khi ban hành văn b n quy nh thu phí áp d ng t i a phương, ph i g i văn b n ã ban hành n B Tài chính t ng h p, báo cáo Chính ph theo quy nh. ) Trư ng h p c n s a i, b sung m c thu; ch thu, n p, qu n lý và s d ng, các t ch c, cá nhân ph n nh b ng văn b n v : - B Tài chính B Tài chính trình Chính ph xem xét, gi i quy t ( i v i trư ng h p thu c thNm quy n c a Chính ph theo quy nh t i i u 9 c a Pháp l nh phí và l phí) ho c B Tài chính nghiên c u, i u ch nh cho phù h p, k p th i ( i v i trư ng h p thu c thNm quy n gi i quy t c a B Tài chính); - U ban nhân dân c p t nh U ban nhân dân c p t nh trình H i ng nhân dân c p t nh xem xét, quy t nh i v i trư ng h p thu c thNm quy n quy t nh c a H i ng nhân dân c p t nh.
 3. e) M i trư ng h p c n b sung danh m c phí, t ch c, cá nhân báo cáo b ng văn b n v B Tài chính B Tài chính trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh. 2. i v i l phí a) Vi c phân c p thNm quy n quy nh m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng i v i l phí như sau: - Chính ph quy nh i v i m t s l phí quan tr ng, có s thu l n, có ý nghĩa pháp lý qu c t ; - B Tài chính quy nh i v i nh ng l phí còn l i. ThNm quy n quy nh i v i t ng l phí c th ư c ghi trong Danh m c chi ti t phí, l phí ban hành kèm theo Ngh nh s 57/2002/N -CP. b) Trư ng h p c n s a i, b sung Danh m c l phí; m c thu; ch thu, n p, qu n lý và s d ng thì các t ch c, cá nhân ph n ánh b ng văn b n v B Tài chính B Tài chính trình Chính ph xem xét, gi i quy t ( i v i trư ng h p thu c thNm quy n c a Chính ph theo quy nh t i i u 9 c a Pháp l nh phí và l phí) ho c B Tài chính nghiên c u, i u ch nh cho phù h p, k p th i ( i v i trư ng h p thu c thNm quy n gi i quy t c a B Tài chính). 3. Các cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh v phí, l phí theo quy nh c a Ngh nh 57/2002/N -CP hư ng d n t i i m 1, i m 2 m c này không ư c u quy n cho cơ quan c p dư i quy nh m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng i v i các lo i phí, l phí thu c thNm quy n c a mình. Vi c quy nh m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng i v i t ng phí, l phí c th ph i th c hi n úng các n i dung hư ng d n t i m c III, Thông tư này. III - M C THU, CH THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ, L PHÍ A - M c thu phí 1. M c thu phí i v i các d ch v do Nhà nư c u tư ho c do t ch c, cá nhân u tư v n u ph i trên cơ s b o m thu h i v n trong th i gian h p lý; phù h p v i kh năng óng góp c a ngư i n p; thu n ti n cho c ngư i thu phí và ngư i n p phí. Ngoài ra, m c thu i v i các d ch v do Nhà nư c u tư còn ph i b o m thi hành các chính sách phát tri n kinh t xã h i c a ng, Nhà nư c trong t ng th i kỳ và phù h p v i tình hình th c t . 2. Các kho n chi phí th c hi n các d ch v thu phí, ph c v cho vi c xác nh m c thu phí bao g m: a) Chi phí xây d ng, mua s m, duy tu, b o dư ng, s a ch a thư ng xuyên và nh kỳ máy móc, thi t b , phương ti n làm vi c,... ho c thuê ngoài tài s n tr c ti p ph c v công vi c thu phí. Chi phí này ư c phân b theo m c hao mòn c a nh ng tài s n tr c ti p ph c v công vi c thu phí;
 4. b) Chi phí v t tư, nguyên, nhiên, v t li u s d ng trong quá trình th c hi n công vi c thu phí; c) Chi tr các kho n ti n lương ho c ti n công, các kho n ph c p, các kho n óng góp theo ti n lương, ti n công, theo ch hi n hành cho lao ng tr c ti p thu phí, l phí; 3. M c thu i v i nh ng lo i phí thu c thNm quy n c a Chính ph quy nh thì th c hi n theo quy nh c a Chính ph i v i t ng lo i phí c th . 4. M c thu i v i nh ng lo i phí thu c thNm quy n H i ng nhân dân c p t nh quy nh do U ban nhân dân c p t nh trình theo hư ng d n c a B Tài chính. 5. Th i gian h p lý thu h i v n u tư th c hi n các d ch v thu phí căn c vào ánh giá kh năng thu phí, hi u qu thu phí, v n u tư và nhu c u c n thu h i v n u tư th c hi n d ch v thu phí, ư c xác nh (d ki n) trong án thu phí. 6. Căn c vào quy nh t i i m 1, i m 2 và i m 5 m c này, t ch c, cá nhân ư c thu phí có trách nhi m xây d ng m c thu kèm theo án thu phí (g m: phương th c u tư, th i gian u tư hoàn thành, th i gian ưa d án u tư vào s d ng, th i gian d ki n b t u thu phí, d ki n m c thu và căn c xây d ng m c thu, ánh giá kh năng óng góp c a i tư ng n p phí, hi u qu thu phí và kh năng thu h i v n) trình cơ quan có thNm quy n quy nh v phí (Chính ph , B Tài chính ho c H i ng nhân dân c p t nh) xem xét, quy t nh. M c thu phí trư c khi trình cơ quan có thNm quy n ban hành ho c s a i, b sung c n có ý ki n c a cơ quan tài chính cùng c p, tr trư ng h p cơ quan xây d ng m c thu là cơ quan tài chính. Ý ki n b ng văn b n c a cơ quan tài chính ph i ư c g i kèm trong h sơ và là m t căn c pháp lý cơ quan có thNm quy n quy nh v phí xem xét, quy t nh. Vi c quy nh m c thu phí ph i căn c vào ch trương chính sách c a Nhà nư c; tình hình kinh t - chính tr - xã h i và c i m c a các vùng trong t ng th i kỳ; tính ch t, c i m c a t ng d ch v thu phí, có tham kh o m c thu lo i phí tương ng các nư c trong khu v c và th gi i (n u có). 7. M c phí không thu c ngân sách nhà nư c ph i ch u thu theo quy nh t i kho n 2, i u 17 c a Ngh nh s 57/2002/N -CP bao g m c thu giá tr gia tăng theo thu su t thu giá tr gia tăng áp d ng cho ngành d ch v tương ng quy nh t i Lu t thu giá tr gia tăng và các văn b n hư ng d n hi n hành. B - M c thu l phí 1. M c thu l phí ư c n nh trư c b ng m t s ti n nh t nh i v i t ng công vi c qu n lý nhà nư c ư c thu l phí, không nh m m c ích bù p chi phí th c hi n công vi c thu l phí, phù h p v i thông l qu c t . 2. Căn c vào quy nh t i i m 1 nêu trên, t ch c ư c thu l phí có trách nhi m xây d ng m c thu kèm theo văn b n ngh thu l phí g i B Tài chính B Tài
 5. chính trình Chính ph xem xét ban hành ( i v i nh ng lo i l phí thu c thNm quy n c a Chính ph quy nh) ho c B Tài chính s nghiên c u, ban hành ( i v i nh ng lo i l phí thu c thNm quy n B Tài chính quy nh). 3. M c thu l phí trư c b th c hi n theo quy nh hi n hành c a Chính ph v l phí trư c b (Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 c a Chính ph v l phí trư c b ) và các văn b n hư ng d n thi hành. C - Qu n lý, s d ng ti n thu phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c 1. Ti n thu l phí, phí thu ư c t các d ch v do Nhà nư c u tư ho c t các d ch v thu c c quy n c a Nhà nư c (g i t t là phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c) ư c qu n lý, s d ng như sau: a) Ti n phí, l phí do cơ quan thu tr c ti p t ch c thu và trư ng h p t ch c khác thu phí, l phí ã ư c ngân sách nhà nư c b o m kinh phí cho ho t ng thu phí, l phí theo d toán hàng năm thì t ch c thu ph i n p toàn b s ti n phí, l phí thu ư c vào ngân sách nhà nư c; b) Trư ng h p t ch c thu chưa ư c ngân sách nhà nư c b o m kinh phí cho ho t ng thu phí, l phí ho c t ch c thu ư c u quy n thu phí, l phí thì t ch c thu ư c l i m t ph n trong s ti n phí, l phí thu ư c trang tr i chi phí cho vi c thu phí, l phí; ph n ti n phí, l phí còn l i ph i n p vào ngân sách nhà nư c. 2. Ti n thu phí, l phí n p vào Kho b c nhà nư c theo quy nh sau: a) i v i phí, l phí do cơ quan thu thu thì i tư ng n p phí, l phí tr c ti p n p ti n vào ngân sách nhà nư c qua Kho b c nhà nư c a phương nơi thu theo hư ng d n c a cơ quan thu . Trư ng h p Kho b c nhà nư c chưa t ch c thu ti n phí, l phí tr c ti p t i tư ng n p thì cơ quan thu thu ti n phí, l phí thay và cu i ngày ph i làm th t c n p h t s ti n phí, l phí ã thu trong ngày vào ngân sách nhà nư c; b) i v i phí, l phí do các cơ quan nhà nư c, t ch c khác (ngoài cơ quan thu ) thu thì cơ quan nhà nư c, t ch c thu phí, l phí ư c m tài kho n "t m gi ti n phí, l phí" t i Kho b c nhà nư c nơi thu theo dõi, qu n lý ti n phí, l phí. Căn c vào tình hình thu phí, l phí (s ti n phí, l phí thu ư c nhi u hay ít, nơi thu phí, l phí xa hay g n Kho b c nhà nư c,...) mà nh kỳ hàng ngày ho c hàng tu n, các cơ quan nhà nư c, t ch c thu phí, l phí ph i g i s ti n phí, l phí ã thu ư c trong kỳ vào tài kho n t m gi ti n phí, l phí và ph i t ch c h ch toán riêng kho n thu này theo ch k toán ơn v hành chính s nghi p ( i v i ơn v s nghi p có thu) ho c ch k toán doanh nghi p ( i v i doanh nghi p); c) i v i phí, l phí do cơ quan nhà nư c ho c t ch c ư c u quy n thu nư c ngoài ph i n p vào qu t m gi ngân sách nhà nư c theo hư ng d n c a B Tài chính v qu n lý qu t m gi ngân sách nhà nư c t i các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài (Thông tư 29/2000/TT-BTC ngày 24/4/2000 c a B Tài chính). 3. Ph n phí, l phí l i cho t ch c thu trang tr i chi phí cho vi c thu phí, l phí ư c tính theo t l ph n trăm (%) trên t ng s ti n phí, l phí thu ư c hàng năm. T l ph n trăm (%) này ư c xác nh như sau:
 6. D toán c năm v chi phí c n thi t cho vi c thu phí, l phí theo ch , tiêu chuNn, nh m c quy nh T l (%) = --------------------------------------------------- x 100 D toán c năm v phí, l phí thu ư c Căn c vào tính ch t, c i m c a t ng lo i phí, l phí và n i dung chi hư ng d n t i i m 4 m c này, cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh t l ph n trăm (%) l i cho t ch c thu phí, l phí n nh trong m t s năm. S ti n phí, l phí l i ư c qu n lý, s d ng theo n i dung hư ng d n t i i m 4 m c này. 4. Ph n phí, l phí l i cho t ch c thu không ph i ch u thu và ư c qu n lý, s d ng như sau: a) i v i doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích, ti n phí, l phí l i ư c qu n lý, s d ng theo quy nh c a Chính ph v doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích (Ngh nh s 56/CP ngày 2/10/1996) và các văn b n hư ng d n th c hi n, bao g m c các văn b n hư ng d n c a B Tài chính v ch qu n lý tài chính áp d ng riêng i v i t ng ngành c thù (n u có). b) i v i t ch c khác, ti n phí, l phí l i ư c chi dùng cho các n i dung sau: - Chi tr các kho n ti n lương ho c ti n công, các kho n ph c p, các kho n óng góp theo ti n lương, ti n công, theo ch hi n hành cho lao ng tr c ti p thu phí, l phí; - Chi phí tr c ti p ph c v cho vi c thu phí, l phí như: văn phòng phNm, v t tư văn phòng, i n tho i, i n, nư c, công tác phí, công v phí theo tiêu chuNn, nh m c hi n hành; - Chi s a ch a thư ng xuyên, s a ch a l n tài s n, máy móc, thi t b ph c v tr c ti p cho công tác thu phí, l phí; - Chi mua s m v t tư, nguyên li u và các kho n chi khác liên quan tr c ti p n vi c thu phí, l phí; - Trích qu khen thư ng, qu phúc l i cho cán b , nhân viên tr c ti p thu phí, l phí trong ơn v . M c trích l p 2 (hai) qu khen thư ng và qu phúc l i, bình quân m t năm, m t ngư i t i a không quá 3 (ba) tháng lương th c hi n n u s thu năm nay cao hơn năm trư c và b ng 2 (hai) tháng lương th c hi n n u s thu năm nay th p hơn ho c b ng năm trư c. Hàng năm, t ch c thu phí, l phí ph i l p d toán thu, chi g i: cơ quan qu n lý ngành, lĩnh v c c p trên, cơ quan tài chính, cơ quan thu cùng c p ( i v i t ch c thu là U ban nhân dân các c p ph i g i cơ quan tài chính, cơ quan thu c p trên), Kho b c nhà nư c nơi t ch c thu m tài kho n t m gi ti n phí, l phí ki m soát chi theo quy nh hi n hành và hư ng d n t i Thông tư này; hàng năm ph i quy t toán thu chi theo th c t . Sau khi quy t toán úng ch , s ti n phí, l phí chưa chi trong năm ư c phép chuy n sang năm sau ti p t c chi theo ch quy nh.
 7. 5. nâng cao ch t lư ng, hi u qu công vi c thu phí, l phí, tăng thu nh p cho ngư i lao ng, vi c thu phí, l phí ư c th c hi n theo cơ ch tài chính ã quy nh t i Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19/8/1999 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hoá i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao, Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17/12/2001 c a Th tư ng Chính ph v m r ng thí i m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c, Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu. 6. Ph n ti n phí, l phí n p vào ngân sách nhà nư c ư c phân chia cho các c p ngân sách và ư c qu n lý, s d ng theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n thi hành. i v i phí thu c ngân sách nhà nư c mà ti n phí thu ư c ư c Nhà nư c u tư tr l i cho t ch c thu (ngoài nh ng n i dung quy nh t i i m 4-b m c này như h c phí, vi n phí,...) thì vi c qu n lý, s d ng ph i b o m úng m c ích u tư tr l i và cơ ch qu n lý tài chính hi n hành. D - Qu n lý, s d ng ti n thu phí không thu c ngân sách nhà nư c Phí thu ư c t các d ch v không do Nhà nư c u tư, ho c do Nhà nư c u tư nhưng ã chuy n giao cho t ch c, cá nhân th c hi n theo nguyên t c h ch toán, t ch tài chính, t ch u trách nhi m v k t qu thu phí là kho n thu không thu c ngân sách nhà nư c (g i t t là phí không thu c ngân sách nhà nư c). Ti n thu phí không thu c ngân sách nhà nư c ư c xác nh là doanh thu c a t ch c, cá nhân thu phí. T ch c, cá nhân thu phí có nghĩa v n p thu theo quy nh c a pháp lu t i v i s phí thu ư c và có quy n qu n lý, s d ng s ti n thu phí sau khi ã n p thu theo quy nh c a pháp lu t. Hàng năm, t ch c, cá nhân thu phí ph i th c hi n quy t toán thu i v i s ti n phí thu ư c cùng v i k t qu ho t ng s n xu t, kinh doanh khác (n u có) v i cơ quan thu theo quy nh c a pháp lu t v thu hi n hành. - Mi n, gi m phí, l phí Vi c mi n, gi m phí, l phí trong m t s trư ng h p c bi t theo quy nh t i i u 14 Ngh nh s 57/2002/N -CP. C th như sau: 1. i v i l phí trư c b , vi c mi n, gi m l phí trư c b th c hi n theo quy nh c a Chính ph v l phí trư c b và các văn b n hư ng d n thi hành; 2. i v i phí s d ng c u, ư ng b , ò, phà, vi c mi n, gi m phí theo quy nh t i ti t a và ti t b, kho n 2, i u 14, Ngh nh s 57/2002/N -CP ư c th c hi n theo văn b n hư ng d n riêng c a B Tài chính v phí s d ng c u, ư ng b , ò, phà; 3. i v i h c phí, vi c mi n, gi m i v i m t s i tư ng th c hi n theo quy nh c a Chính ph v h c phí và các văn b n hư ng d n thi hành;
 8. 4. i v i vi n phí, vi c mi n, gi m m t ph n vi n phí i v i m t s i tư ng th c hi n theo quy nh c a Chính ph v vi n phí và các văn b n hư ng d n thi hành; 5. i v i thu l i phí, vi c mi n, gi m m t ph n thu l i phí trong m t s trư ng h p nh t nh th c hi n theo quy nh c a Chính ph v thu l i phí và các văn b n hư ng d n thi hành; 6. i v i m t s trư ng h p th t c n thi t ph i mi n, gi m phí, l phí do yêu c u phát tri n kinh t xã h i và tình hình c i m c a t ng th i kỳ, các t ch c, cá nhân ph i ngh b ng văn b n v B Tài chính B Tài chính trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. IV - TÀI CHÍNH, K TOÁN A - Ch ng t thu phí, l phí T ch c, cá nhân thu phí, l phí ph i l p và c p ch ng t thu cho i tư ng n p phí, l phí theo úng quy nh c a B Tài chính v ch phát hành, qu n lý, s d ng ch ng t . C th như sau: 1. i v i phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c, t ch c, cá nhân khi thu phí, l phí ph i l p và c p biên lai thu cho i tư ng n p phí, l phí theo quy nh hi n hành c a B Tài chính v phát hành, qu n lý, s d ng n ch thu . Trư ng h p t ch c, cá nhân thu phí, l phí có nhu c u s d ng ch ng t thu phí, l phí khác v i m u ch ng t quy nh chung thì ph i có văn b n ngh cơ quan thu có thNm quy n gi i quy t theo ch quy nh. 2. i v i phí không thu c ngân sách nhà nư c, t ch c, cá nhân khi thu phí ph i l p và giao hoá ơn cho i tư ng n p phí theo quy nh hi n hành c a B Tài chính v phát hành, qu n lý, s d ng hoá ơn bán hàng. T ch c, cá nhân có nhu c u s d ng hoá ơn t in ph i có văn b n ngh cơ quan thu có thNm quy n gi i quy t theo ch quy nh. 3. Trư ng h p s d ng ch ng t c thù như tem, vé,... in s n m c thu phí, l phí, ph i th c hi n ch qu n lý, s d ng riêng cho phù h p theo hư ng d n c a B Tài chính v vi c phát hành, qu n lý, s d ng ch ng t c thù ó. 4. M i trư ng h p không ư c c p ch ng t ho c c p ch ng t không úng quy nh thì i tư ng n p phí, l phí có quy n yêu c u t ch c, cá nhân thu phí, l phí c p ch ng t thu theo úng quy nh ho c khi u n i, t cáo v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. B- ng ti n thu phí, l phí 1. Phí, l phí thu t i Vi t Nam b ng ng Vi t Nam. Trư ng h p pháp lu t quy nh ư c thu phí, l phí b ng ngo i t thì thu b ng ngo i t ho c thu b ng ng Vi t Nam trên cơ s quy i ngo i t ra ng Vi t Nam theo t giá trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m thu phí, l phí.
 9. 2. Phí, l phí thu nư c ngoài ư c thu b ng ti n c a nư c s t i ho c b ng ngo i t t do chuy n i. 3. ng ti n n p phí, l phí i v i t ng lo i phí, l phí c th th c hi n theo quy nh t i văn b n quy nh thu phí, l phí do cơ quan có thNm quy n ban hành. C - ăng ký, kê khai, thu, n p, quy t toán phí, l phí T ch c, cá nhân thu phí, l phí ph i ăng ký, kê khai, thu, n p, quy t toán phí, l phí theo quy nh như sau: 1. i v i t ch c, cá nhân thu phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c a) Trong th i h n ch m nh t là 10 ngày trư c khi b t u thu phí, l phí, t ch c, cá nhân thu phí, l phí ph i ăng ký v i cơ quan thu a phương v lo i phí, l phí, a i m thu, ch ng t thu và vi c t ch c thu phí, l phí (m u s 1), c th như sau: - T ch c thu phí, l phí tr c thu c trung ương, t nh, ho c c p tương ương qu n lý, ăng ký v i C c thu t nh, thành ph tr c thu c trung ương; - T ch c thu phí, l phí tr c thu c qu n, huy n, th xã, th tr n, xã, phư ng, ho c c p tương ương qu n lý và cá nhân thu phí, l phí, ăng ký v i Chi c c thu qu n, huy n. Trư ng h p thay i, k t thúc ho c ình ch thu phí, l phí thì ph i thông báo v i cơ quan thu ch m nh t là 5 ngày trư c khi thay i, k t thúc ho c ình ch thu phí, l phí. b) T ch c, cá nhân thu phí, l phí th c hi n kê khai phí, l phí t ng tháng và n p t khai cho cơ quan thu nơi ăng ký thu phí, l phí trong 5 ngày u c a tháng ti p theo theo dõi, qu n lý. Trư ng h p trong tháng không phát sinh s thu phí, l phí v n ph i kê khai và n p t khai cho cơ quan thu . T ch c, cá nhân thu phí, l phí ph i kê khai y , úng m u t khai theo quy nh t i Thông tư này (m u s 2) và ph i ch u trách nhi m v tính chính xác c a vi c kê khai. c) Trư ng h p pháp lu t quy nh t ch c, cá nhân thu phí, l phí th c hi n n p ti n phí, l phí vào ngân sách nhà nư c theo thông báo c a cơ quan thu thì trình t , th t c n p ngân sách nhà nư c ư c th c hi n như sau: - Nh n ư c t khai thu, n p phí, l phí c a t ch c, cá nhân thu g i t i, cơ quan thu th c hi n ki m tra t khai và thông báo cho cơ quan thu phí, l phí v s ti n phí, l phí ph i n p, th i h n n p và chương, lo i, kho n, m c, ti u m c c a m c l c ngân sách nhà nư c quy nh; - Căn c vào thông báo n p ti n phí, l phí c a cơ quan thu , t ch c, cá nhân thu phí, l phí làm th t c n p ngân sách nhà nư c. Th i h n n p ti n phí, l phí vào ngân sách nhà nư c c a tháng ch m nh t không quá ngày 15 c a tháng ti p theo. Trong trư ng h p ã n th i h n n p phí, l phí vào ngân sách nhà nư c mà chưa nh n
 10. ư c thông báo c a cơ quan thu , t ch c, cá nhân thu phí, l phí ch ng n p phí, l phí vào ngân sách nhà nư c theo t khai; trư ng h p n p th a thì ư c tr vào s phí, l phí ph i n p c a kỳ ti p theo, n u kỳ trư c n p thi u thì ph i n p s kỳ trư c còn thi u. d) Vi c quy t toán phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c th c hi n cùng th i gian v i vi c quy t toán ngân sách nhà nư c. Cơ quan thu th c hi n quy t toán s thu theo biên lai, t ng s thu, s ư c l i, s ph i n p ngân sách nhà nư c. Cơ quan tài chính, cơ quan thu quy t toán s chi t ngu n thu phí, l phí ư c l i ơn v theo quy nh c th c a B Tài chính i v i t ng lo i phí, l phí. 2. i v i t ch c, cá nhân thu phí không thu c ngân sách nhà nư c T ch c, cá nhân thu phí ph i ăng ký, kê khai, n p thu v i cơ quan thu qu n lý theo quy nh c a pháp lu t v thu hi n hành, c th như sau: - ăng ký thu v i cơ quan thu theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v mã s i tư ng n p thu (Quy t nh s 75/1998/Q -TTg ngày 4/4/1998 c a Th tư ng Chính ph quy nh v mã s i tư ng n p thu ; Thông tư s 79/1998/TT-BTC ngày 12/6/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Quy t nh s 75/1998/Q -TTg); - Kê khai, n p thu theo quy nh c a Lu t thu giá tr gia tăng, Lu t thu thu nh p doanh nghi p, các văn b n quy nh, hư ng d n v thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p và các lo i thu khác (n u có) theo quy nh c a pháp lu t. D - H ch toán k toán phí, l phí 1. T ch c, cá nhân thu phí, l phí có trách nhi m: a) M s sách k toán theo dõi, ph n nh vi c thu, n p và qu n lý, s d ng s ti n phí, l phí theo ch k toán hi n hành c a Nhà nư c; b) nh kỳ báo cáo quy t toán vi c thu, n p, s d ng s ti n phí, l phí thu ư c theo quy nh c a Nhà nư c i v i t ng lo i phí, l phí; c) Th c hi n ch công khai tài chính theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c, cá nhân thu các lo i phí, l phí khác nhau ph i m s sách k toán theo dõi h ch toán và báo cáo quy t toán riêng i v i t ng lo i phí, l phí. 3. Trư ng h p thay i, k t thúc ho c ình ch thu phí, l phí thì ph i quy t toán phí, l phí theo quy nh trên ây trong th i h n 30 ngày k t ngày có quy t nh thay i, k t thúc ho c ình ch thu phí, l phí. 4. T ch c, cá nhân thu phí, l phí ch u trách nhi m v tính chính xác c a s li u quy t toán phí, l phí. N u phát hi n có s tr n, l u phí, l phí ho c thu ph i n p i v i nh ng kho n phí ph i ch u thu , s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. - Công khai ch thu phí, l phí
 11. T ch c, cá nhân thu phí, l phí ph i niêm y t ho c thông báo công khai t i a i m thu phí, l phí v trí thu n ti n các i tư ng n p phí d nh n bi t: 1. Niêm y t: - Tên phí, l phí; - M c thu; - Ch ng t thu. 2. Thông báo công khai: Văn b n quy nh thu phí, l phí. E - Nghĩa v v i ngân sách nhà nư c 1. Phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c không ph i ch u thu . T ch c, cá nhân thu phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c không ph i ăng ký, kê khai, n p thu iv i i v i các kho n phí, l phí này, mà th c hi n ăng ký, kê khai thu, n p, qu n lý và s d ng phí, l phí theo hư ng d n t i Thông tư này. Ti n phí, l phí l i cho ơn v thu phí, l phí trang tr i chi phí cho vi c thu phí, l phí không ph n ánh vào ngân sách nhà nư c. Kho n thu này ư c xác nh là ngu n thu s nghi p c a ơn v . Kho n thu này không ph i ch u thu thu nh p doanh nghi p, k c thu thu nh p doanh nghi p b sung (n u có). 2. Phí không thu c ngân sách nhà nư c do các t ch c, cá nhân thu theo hư ng d n t i m c D, ph n III Thông tư này ph i ch u thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p và các lo i thu khác (n u có) theo quy nh c a pháp lu t v thu hi n hành. V - TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C V QU N LÝ PHÍ VÀ L PHÍ 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v phí và l phí. 2. B Tài chính giúp Chính ph th c hi n th ng nh t qu n lý nhà nư c v phí và l phí. 3. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, B Tài chính có trách nhi m: a) T ch c th c hi n Pháp l nh phí và l phí, Ngh nh s 57/2002/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này; b) Theo dõi, ki m tra ho t ng thu, qu n lý, s d ng phí, l phí; c) Th c hi n thanh tra tài chính theo thNm quy n i v i các t ch c, cá nhân thu phí, l phí; d) Xét, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t v phí và l phí; ) Bãi b , ình ch thi hành các kho n phí, l phí theo thNm quy n.
 12. 4. Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph có trách nhi m: a) Ph i h p v i B Tài chính trong vi c ch o, hư ng d n, t ch c th c hi n Pháp l nh phí và l phí, Ngh nh s 57/2002/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này i v i phí, l phí thu c ngành, lĩnh v c ph trách; b) Ph i h p v i B Tài chính ki m tra, theo dõi tình hình th c hi n vi c thu, n p, qu n lý, s d ng phí, l phí thu c ngành, lĩnh v c ph trách; c) Báo cáo tình hình th c hi n vi c thu, n p, qu n lý, s d ng phí, l phí thu c ngành, lĩnh v c ph trách theo quy nh c a Pháp l nh phí và l phí, Ngh nh s 57/2002/N -CP, hư ng d n t i Thông tư này và văn b n hư ng d n riêng v phí, l phí thu c ngành, lĩnh v c ph trách; 5. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, y ban nhân dân các c p th c hi n qu n lý nhà nư c v phí và l phí a phương, có trách nhi m: a) T ch c th c hi n và báo cáo tình hình th c hi n thu phí, l phí a phương v i cơ quan nhà nư c c p trên có thNm quy n và H i ng nhân dân cùng c p; b) Th c hi n thanh tra, ki m tra vi c ch p hành các quy nh pháp lu t v phí và l phí trong ph m vi a phương; c) X lý ho c ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý các vi ph m pháp lu t v phí, l phí theo quy nh c a Pháp l nh phí và l phí, Ngh nh s 57/2002/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này. VI - GI I QUY T KHI U N I, T CÁO 1. T ch c có quy n khi u n i, cá nhân có quy n khi u n i, t cáo v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n v nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v phí và l phí. 2. T ch c, cá nhân n p phí, l phí không ng ý v i quy t nh thu phí, l phí có quy n g i ơn khi u n i n t ch c, cá nhân thu phí, l phí trong th i h n 30 ngày, k t ngày n p phí, l phí. Trong th i gian ch gi i quy t khi u n i, ngư i khi u n i ph i th c hi n quy t nh thu phí, l phí. 3. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c ơn khi u n i, t ch c, cá nhân thu phí, l phí ph i gi i quy t và tr l i cho ngư i khi u n i b ng văn b n; n u v vi c không thu c thNm quy n gi i quy t c a mình thì ph i chuy n ơn khi u n i ho c báo cáo cơ quan có thNm quy n gi i quy t và thông báo cho ngư i khi u n i bi t trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c ơn khi u n i. 4. Trư ng h p quá th i h n quy nh t i i m 3 nêu trên mà khi u n i không ư c gi i quy t ho c ngư i khi u n i không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i thì có quy n ti p t c khi u n i v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a Chính ph v khi u n i ho c kh i ki n t i Toà án. 5. Quy t nh gi i quy t khi u n i v phí, l phí c a B trư ng B Tài chính là quy t nh cu i cùng.
 13. VII - KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M 1. T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c thi hành Pháp l nh phí và l phí thì ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c, cá nhân không n p ho c n p không s ti n phí, l phí thì không ư c ph c v công vi c, d ch v ho c b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ngư i nào không th c hi n úng nh ng quy nh v vi c ban hành, t ch c th c hi n, qu n lý và s d ng phí, l phí thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. T ch c, cá nhân thu phí, l phí không úng quy nh c a pháp lu t v phí và l phí thì b x lý theo quy nh c a pháp lu t; s ti n ã thu sai ph i ư c tr l i cho i tư ng n p phí, l phí; trư ng h p không xác nh ư c i tư ng n p phí, l phí thì s ti n ã thu sai ph i n p vào ngân sách nhà nư c. VIII - T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày Ngh nh s 57/2002/N -CP có hi u l c thi hành và thay th Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c; Thông tư s 21/2001/TT-BTC ngày /2001 c a B Tài chính s a i m t s n i dung t i Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính. 2. Các văn b n quy nh v phí, l phí theo Ngh nh 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c trái v i Ngh nh s 57/2002/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này u b bãi b . 3. Vi c thu và mi n, gi m phí s d ng c u, ư ng b , ò, phà, bao g m c vi c bãi b c p th mi n phí th c hi n theo quy nh c a Quy t nh s 77/2002/Q -BTC ngày 10/6/2002 c a B trư ng B Tài chính v vi c t m th i th c hi n thu và mi n, gi m phí s d ng c u, ư ng b , ò, phà. Nh ng nơi t m th i chưa thu phí s d ng c u, ư ng b i v i xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe hai bánh g n máy, xe ba bánh g n máy th c hi n theo quy nh riêng c a B Tài chính. 4. Căn c vào Danh m c phí, l phí ban hành kèm theo Ngh nh s 57/2002/N -CP, Ch th s 13/2002/CT-TTg ngày 11/6/2002 c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này, các B , cơ ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n vi c rà soát l i các kho n phí, l phí ang thu t i ngành, a phương mình theo úng quy nh t i kho n 1 c a Ch th s 13/2002/CT-TTg ngày 11/6/2002 c a Th tư ng Chính ph và t ng h p, báo cáo v B Tài chính (qua T thư ng tr c ch o tri n khai th c hi n Pháp l nh phí và l phí) như sau: - Lo i phí, l phí nào có tên trong Danh m c chi ti t phí, l phí, ã có văn b n hư ng d n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n thì ti p t c th c hi n cho n khi có văn b n hư ng d n m i;
 14. - Lo i phí, l phí nào có tên trong Danh m c chi ti t phí, l phí nhưng chưa có văn b n hư ng d n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n thì chưa ư c phép thu; - Lo i phí, l phí nào không có tên trong Danh m c chi ti t phí, l phí thì không ư c phép thu. Cơ quan, ơn v nào ban hành lo i phí, l phí này ph i ra ngay văn b n quy nh bãi b . T ch c, cá nhân ang th c hi n thu các lo i phí, l phí ã bãi b trên ph i ch m d t ngay vi c thu phí, l phí và th c hi n kê khai quy t toán toàn b s ti n phí, l phí ã thu ư c v i cơ quan thu tr c ti p qu n lý n p vào ngân sách nhà nư c theo quy nh hi n hành. Trong m i trư ng h p, không hoàn tr các kho n phí, l phí thu t ngày 01 tháng 01 năm 2002 n ngày cơ quan có thNm quy n ban hành quy nh m i v phí, l phí theo quy nh t i Ngh nh s 57/2002/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này. 5. Nh ng trư ng h p thu phí, l phí không quy nh t i Danh m c chi ti t phí, l phí ban hành kèm theo Ngh nh s 57/2002/N -CP ho c có quy nh t i Danh m c này nhưng không do cơ quan có thNm quy n ban hành s ư c x lý theo quy nh c a pháp lu t v phí, l phí và hư ng d n t i Thông tư này. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính xem xét, gi i quy t. Trương Chí Trung ( ã ký) M US 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc T KHAI ĂNG KÝ THU PHÍ, L PHÍ (Dùng cho t ch c, cá nhân thu phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c) 1. Tên ơn v thu phí, l phí: ....................................................................... 2. Cơ quan c p trên qu n lý tr c ti p: ......................................................... 3. Quy t nh thành l p: - S quy t nh: ........................................................................................... - Ngày thành l p:........................................................................................... - Cơ quan ra quy t nh:.............................................................................. 4. a ch :.....................................................................................................
 15. 5. i n tho i:..........................Fax:................................................................ 6. Các mã s c a ơn v (n u có): - Mã s thu :................................................................................................... - Mã s ơn v s d ng ngân sách nhà nư c:................................................ 7. Lo i phí, l phí ăng ký thu: STT Tên lo i phí, l phí Cơ quan ban hành S văn b n Ngày ban hành 1 2 ... 8. Ch ng t thu phí, l phí: STT Tên ch ng t Ký hi u 1 2 ... 9. Tài kho n giao d ch t i Kho b c, ngân hàng: - Tài kho n s : ......................................... t i: ................................................... - Tài kho n s : ........................................ t i: ................................................... Nơi g i t khai: ...., ngày ... tháng ... năm ... - Cơ quan thu : ........ Th trư ng ơn v - a ch : .................. (Ký tên, ghi rõ h tên và óng d u) M US 2 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc T KHAI THU, N P PHÍ, L PHÍ............... Tháng ............. Năm ............. (Dùng cho t ch c, cá nhân thu phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c) 1. Tên ơn v thu phí, l phí: .........................................................................
 16. 2. a ch :..................................................................................................... ơn v tính: ............ STT Ch tiêu Th c hi n tháng ........... 1 S ti n phí, l phí kỳ trư c: a) N p thi u b) N p th a 2 S ti n phí, l phí ã thu ư c c a tháng này 3 S ti n ư c trích s d ng theo ch c a tháng này 4 S ti n ph i n p ngân sách tháng này: a) Trư ng h p kỳ trư c n p thi u (2 - 3 + 1a) b) Trư ng h p kỳ trư c n p th a (2 - 3 - 1a) S ti n phí, l phí ph i n p ngân sách nhà nư c (ghi b ng ch ) ......................... .............................................................................................................................. Xin cam oan s li u khai trên ây là úng, n u sai tôi xin ch u x lý theo pháp lu t. G i kèm t khai này t khai chi ti t thu phí, l phí. Nơi g i t khai: ...., ngày ... tháng ... năm ... - Cơ quan thu : ........ Th trư ng ơn v - a ch : .................. (Ký tên, ghi rõ h tên và óng d u) TÊN ƠN VN THU PHÍ, L PHÍ T KHAI CHI TI T THU PHÍ, L PHÍ Tháng ............. Năm ............. (Kèm theo t khai thu, n p phí, l phí tháng ... năm ...) STT Ch ng t Danh m c phí, l phí M c thu S ti n S hi u Ngày tháng
 17. ...., ngày ... tháng ... năm ... Th trư ng ơn v (ký tên, ghi rõ h tên và óng d u)
Đồng bộ tài khoản