Thông tư 63/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: thuylam

Thông tư 63/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 63/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam  
phßng  héi                  së  l       LAWDATATh«ng t
c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  63/2002/TT­B T C   g µy  24 th¸ng 7 n¨ m  2002  íng 
c n H
d É n  thùc hi Ö n  c¸c  u y  ® Þ n h   h¸p luËt 
q p
v Ò   h Ý  vµ lÖ p h Ý
p


C¨n  Ph¸p 
cø  lÖnh phÝ  lÖ 
vµ  phÝ  38/2001/PL­
sè  UBTVQH10  ngµy 28 
th¸ng8 
  n¨m 2001;
C¨n  NghÞ  
cø  ®Þnh  57/2002/N§­  
sè  CP ngµy  th¸ng 6 
03    n¨m 2002 cña 
ChÝnh phñ quy 
®Þnh       
chitiÕtthihµnh 
Ph¸p 
lÖnh 
phÝ  lÖ 
vµ  phÝ;
C¨n  ChØ   sè 
cø  thÞ  13/2002/CT­ TTg ngµy  th¸ng6 
11    n¨m 2002 
cña 
Thñ 
t ChÝnh 
íng  phñ   
vÒ viÖc  iÓn khaithùc 
tr     hiÖn Ph¸p lÖnh phÝ  lÖ 
vµ  phÝ  vµ 
NghÞ  ®Þnh  57/2002/N§­  
sè  CP ngµy  th¸ng 6 
03    n¨m  2002 cña ChÝnh phñ 
quy 
®Þnh       
chitiÕtthihµnh Ph¸p 
lÖnh phÝ  lÖ 
vµ  phÝ;
Bé   
TµichÝnh 
híng dÉn 
  thùc hiÖn,nh 
    sau:


I ­ p h¹ m  vi ¸p d ô n g


1.Th«ng  
  tnµy   
¸p dông     
®èi víiviÖc   
thu,nép,qu¶n    sö 
  lývµ  dông  phÝ, lÖ 
 
phÝ  îc quy 
®   ®Þnh   iDanh 
t¹  môc      
chi tiÕtphÝ,  phÝ 
lÖ  ban hµnh  kÌm theo 
NghÞ  ®Þnh  57/2002/N§­  
sè  CP ngµy  03/6/2002 cña 
  ChÝnh  phñ quy ®Þnh   
chi
tiÕtthi
    hµnh 
Ph¸p  lÖnh phÝ  lÖ 
vµ  phÝ       
(gäit¾tlµNghÞ  ®Þnh  57/2002/N§­
sè 
CP)  c¸c c¬ 
do    quan  nhµ    chøc 
níc,tæ  kinh tÕ, ®¬n  vò 
    vÞ  trang  nh©n d©n, 
®¬n  sù 
vÞ  nghiÖp,tæ   chøc  îcnhµ    quyÒn, tæ 
®   nícuû    chøc  kh¸c vµ   
  c¸ nh©n 
(gäichung    chøc,c¸nh©n) 
  lµtæ      thùc hiÖn.
 
2. Th«ng  
  tnµy kh«ng   
¸p dông        i
®èi víi lo¹ 
c¸c phÝ  îcquy 
®   ®Þnh  i
t¹ §iÒu 

cña NghÞ ®Þnh  57/2002/N§­
sè  CP:
a) C¸c  i
lo¹ phÝ b¶o  hiÓm:  phÝ b¶o  hiÓm      
x∙ héi,phÝ b¶o hiÓm   tÕ 
y  vµ 
c¸c lo¹ 
  i phÝ  b¶o  hiÓm  kh¸c nh 
  phÝ  b¶o  hiÓm  tiÒn   
göi,phÝ b¶o hiÓm  nh©n 
thä,phÝ 
  b¶o hiÓm    
phinh©n   thä,phÝ   
t¸ b¶o 
i hiÓm... ;
b) Héi  phÝ cña    chøc 
c¸c tæ  chÝnh    chøc 
trÞ,tæ  chÝnh         
trÞ ­ x∙ héi,tæ 
chøc      chøc      nghÒ  
x∙ héi,tæ  x∙ héi ­  nghiÖp, c©u    kh«ng 
  l¹cbé  quy  ®Þnh  it¹ 
Danh  môc  chi tiÕt  phÝ, lÖ phÝ  ban  hµnh  kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  sè 
57/2002/N§­    
CP nh: §¶ng  phÝ,  C«ng  ®oµn  phÝ, §oµn phÝ,   
héi phÝ  cña   
Héi
Liªn hiÖp 
  thanh niªn ViÖt 
  Nam,  Héi Liªn hiÖp 
  phô  ViÖt 
n÷  Nam,  Héi  Cùu 
chiÕn  binh ViÖt Nam,   
  Héi N«ng  d©n  ViÖt Nam,   
  Héi ®ång   
Liªnminh   
c¸c Hîp 
t¸cx∙ViÖt Nam,   
      c¸cc©u       
l¹cbé;niªnliÔm, nguyÖt liÔm 
    cña    chøc 
c¸ctæ  trong 
vµ ngoµiníc,nh  chøc     
    tæ  Liªnhîp quèc,tæ 
  chøc  sè   
M∙  vËt phÈm   quèc   
tÕ,tæ 
chøc  Hµng  kh«ng d©n  dông  quèc  (ICAO),c¸c tæ 
tÕ      chøc  quèc  khu 
tÕ  vùc, 
tiÓu khu 
  vùc,c¸chiÖp   
    héichuyªn ngµnh...
  ;
c) Nh÷ng 
  kho¶n 
phÝ  kh¸ckh«ng 
  quy  ®Þnh  i
t¹ Danh 
  môc     
chitiÕtphÝ, lÖ 
 
phÝ  ban  hµnh 
kÌm theo NghÞ 
  ®Þnh  57/2002/N§­      
sè  CP nh:cícphÝ  vËn   
t¶i c­
,
íc phÝ  chÝnh 
  bu  viÔn th«ng,phÝ 
  thanh to¸n,chuyÓn 
  tiÒn cña    chøc 
c¸c tæ 
tÝn dông,. .
..
2

3.Trêng   
  hîp thùc hiÖn 
  ®iÒu   
ícquèc  mµ  
tÕ  Nhµ   
nícCéng hoµ     
x∙héichñ 
nghÜa  ViÖtNam   ký 
  ®∙  kÕt  hoÆc  tham    quy 
giacã  ®Þnh  phÝ, lÖ 
vÒ    phÝ  kh¸c 
víiquy 
  ®Þnh  cña  Ph¸p lÖnh phÝ  lÖ 
vµ  phÝ, NghÞ 
  ®Þnh  57/2002/N§­  
sè  CP
vµ híng dÉn   
  t¹ Th«ng  
i tnµy     
th× ¸p dông quy ®Þnh 
cña ®iÒu   
ícquèc  ®ã.
tÕ 


II
 ­ p h © n  c Ê p  thÈ m  q u y Ò n  q u y  ® Þ n h  v Ò  p h Ý, lÖ p h Ý


1.§èivíi
      phÝ
a) ViÖc ph©n cÊp thÈm  quyÒn quy ®Þnh møc    
thu,chÕ      
®é thu,nép, 
qu¶n    sö 
lývµ  dông     
®èi víiphÝ  sau:
nh   
­ ChÝnh 
  phñ quy 
®Þnh     
®èi víimét  phÝ 
sè  quan träng,cã  thu lín, ªn
  sè        li
quan 
®Õn  nhiÒu chÝnh s¸ch kinhtÕ      
    ­x∙héicña Nhµ   
níc;
­ Héi ®ång 
    nh©n  d©n  tØnh,thµnh 
  phè   
trùcthuéc Trung 
  ¬ng   
(gäichung 
lµ cÊp 
  tØnh) quy 
  ®Þnh  ®èi   
víimét  lo¹ 
sè  i phÝ  g¾n    
víiqu¶n   
lý ®Êt ®ai,tµi
   
nguyªn  thiªnnhiªn,thuéc 
    chøc n¨ng qu¶n   
lýhµnh  chÝnh  nhµ   
níc cña chÝnh 
quyÒn  ®Þa  ph¬ng;  
­ Bé   
  Tµi chÝnh 
quy ®Þnh        i
®èi víic¸c lo¹ 
phÝ 
cßn     
l¹ ¸p dông 
i thèng 
nhÊt 
trongc¶ 
  níc.
b)     
§èi víimét  lo¹ 
sè  i phÝ  thuéc thÈm  quyÒn  ChÝnh  phñ quy ®Þnh   mµ
uû quyÒn  cho  Bé,  quan 
c¬  ngang  quy 
Bé  ®Þnh  møc  thu th× chÕ      
®é thu,
nép, qu¶n    sö 
  lývµ  dông  tiÒn phÝ  ® îc ® îc thùc hiÖn 
thu        theo quy ®Þnh  cña 
ChÝnh  phñ  híng dÉn 
vµ    cña  TµichÝnh  lo¹ phÝ 
Bé    vÒ   i ®ã.
c) ThÈm  quyÒn  quy ®Þnh  ®èi   
víitõng  iphÝ  thÓ  îc ghi trong
lo¹  cô  ®      
Danh  môc  chi tiÕt phÝ, lÖ phÝ  ban  hµnh  kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  sè 
57/2002/N§­CP.
d) C¸c    quan 
  Bé, c¬  ngang  ® îcChÝnh 
Bé    phñ  quyÒn 
uû  quy ®Þnh møc 
thu vµ   
  Héi ®ång  nh©n  d©n cÊp tØnh sau   
khiban hµnh   
v¨n b¶n 
quy ®Þnh   
thu
phÝ   
¸p dông  i
t¹ 
®Þa  ph¬ng,ph¶igöiv¨n b¶n  ban 
        ®∙  hµnh 
®Õn   TµichÝnh 
Bé   
®Ó  tæng       
hîp,b¸o c¸o ChÝnh  phñ theo quy 
  ®Þnh.
®) 
Trêng   
hîp cÇn 
söa  æi, bæ  
®   sung  møc   
thu;chÕ  thu,nép,qu¶n   
®é      lý
vµ  dông,c¸ctæ 
sö      chøc,c¸nh©n 
    ph¶n ¶nh b»ng   
v¨n b¶n 
vÒ:
­ Bé   
  Tµi chÝnh    Tµi chÝnh 
®Ó Bé    tr×nh ChÝnh 
  phñ xem      
xÐt,gi¶iquyÕt 
(®èivíi êng   
    tr hîp thuéc thÈm 
  quyÒn cña  ChÝnh  phñ 
theo quy 
  ®Þnh  i
t¹ §iÒu 
  9 
cña Ph¸p  lÖnh phÝ  lÖ 
vµ  phÝ)  hoÆc     Tµi chÝnh 
®Ó Bé    nghiªn cøu, ®iÒu 
   
chØnh  cho     
phï hîp,kÞp   
thêi(®èivíitr
    êng  thuéc 
hîp  thÈm  quyÒn   
gi¶iquyÕt  
cña  TµichÝnh);
Bé   
­Uû 
  ban  nh©n d©n cÊp tØnh    ban 
®Ó Uû  nh©n d©n  cÊp 
tØnh  tr×nh Héi 
 
®ång nh©n d©n cÊp tØnh 
xem    
xÐt,quyÕt ®Þnh      êng   
  ®èi víitr hîp thuéc thÈm 
 
quyÒn quyÕt ®Þnh 
  cña   
Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh.
e) Mäi  êng   
  tr hîp cÇn   
bæ sung 
danh 
môc 
phÝ, tæ 
  chøc,c¸ nh©n  c¸o
    b¸o   
b»ng  b¶n  Bé   
v¨n  vÒ  Tµi chÝnh    Tµi chÝnh 
®Ó Bé    tr×nh c¬ 
  quan  nhµ   
níc cã 
thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh.
 
2.§èivíi phÝ
      lÖ 
3

a) ViÖc ph©n cÊp thÈm  quyÒn quy ®Þnh møc    
thu,chÕ      
®é thu,nép, 
qu¶n    sö 
lývµ  dông      phÝ  sau:
®èi víilÖ  nh   
­ ChÝnh 
  phñ  quy ®Þnh     
®èi víimét  lÖ 
sè  phÝ quan 
träng,cã  thu lín,
  sè     
cã  nghÜa 
ý  ph¸p lýquèc   
   tÕ;
­Bé   
  TµichÝnh 
quy 
®Þnh     
®èi víinh÷ng  phÝ 
lÖ  cßn  i
l¹ .
ThÈm  quyÒn  quy ®Þnh  ®èi   
víitõng  phÝ  thÓ  îc ghitrong Danh 
lÖ  cô  ®      
môc     
chitiÕtphÝ, lÖ 
  phÝ  ban 
hµnh  kÌm theo NghÞ 
  ®Þnh  57/2002/N§­
sè  CP.
b) Trêng hîp cÇn  söa  æi, bæ  
®   sung Danh  môc  phÝ; 
lÖ  møc    
thu;chÕ 
®é   
thu,nép,qu¶n    sö 
  lývµ  dông      chøc,c¸ nh©n 
th× c¸c tæ      ph¶n  b»ng   
¸nh  v¨n
b¶n  Bé   
vÒ  TµichÝnh    TµichÝnh 
®Ó Bé    tr×nh ChÝnh 
  phñ xem      
xÐt,gi¶iquyÕt 
(®èivíi êng   
   tr hîp thuéc thÈm 
  quyÒn cña  ChÝnh  phñ theo quy 
  ®Þnh  i
t¹ §iÒu 
  9 
cña Ph¸p  lÖnh phÝ  lÖ 
vµ  phÝ)  hoÆc   Tµi chÝnh 
Bé    nghiªncøu, ®iÒu 
    chØnh 
cho     
phï hîp,kÞp   
thêi(®èivíitr
    êng  thuéc 
hîp  thÈm quyÒn   
gi¶iquyÕt cña Bé 
TµichÝnh).
 
3. C¸c  quan 
  c¬  nhµ    thÈm 
níccã  quyÒn  quy ®Þnh  phÝ, lÖ 
vÒ    phÝ  theo 
quy ®Þnh  cña NghÞ  ®Þnh  57/2002/N§­  
CP híng dÉn  i
  t¹ ®iÓm    
  1,®iÓm   môc 

nµy  kh«ng  îc uû 
®   quyÒn  cho  quan 
c¬  cÊp   
díiquy ®Þnh  møc    
thu,chÕ  ®é 
thu,nép, qu¶n    sö 
    lývµ  dông  ®èi      i
víic¸c lo¹ phÝ,  phÝ 
lÖ  thuéc thÈm  quyÒn 
cña m×nh. ViÖc 
  quy 
®Þnh  møc   
thu,chÕ  thu,nép,qu¶n    sö 
®é      lývµ  dông   ®èi
víitõng 
  phÝ,  phÝ  thÓ 
lÖ  cô  ph¶i thùc 
  hiÖn ®óng     
c¸c néi dung híng dÉn   
t¹i
môc  ITh«ng  
II  
, tnµy.


III
 ­ M ø c  thu, h Õ  ® é  thu, é p, q u ¶ n  lý v µ 
 c  n
s ö  d ô n g  p h Ý, lÖ p h Ý


A   
­Møc  
thu 
phÝ
1. Møc   
  thu phÝ       
®èi víi dÞch  do 
c¸c vô  Nhµ    níc®Çu   thoÆc   tæ 
do  chøc,  
c¸ nh©n 
  ®Çu   
tvèn ®Òu   ph¶itrªnc¬  b¶o 
    së  ®¶m      
thu håivèn  trong thêigian
     
hîp lý;      
    hîp víi
phï kh¶ n¨ng ®ãng  gãp cña ngêinép;thuËn 
    tiÖn cho  ngêithu
  c¶     
phÝ  ngêinép 
vµ    phÝ. Ngoµi ra,møc         
      thu ®èi víi dÞch  do 
c¸c vô  Nhµ    níc®Çu  
t cßn 
  ph¶ib¶o 
  ®¶m    
thihµnh   
c¸c chÝnh  s¸ch ph¸ttr  
  iÓn kinh tÕ  x∙ héi cña 
  –     
§¶ng,Nhµ   
  níctrong tõng thêikú  phïhîp víi
      vµ        t×nh  h×nh thùc tÕ.
 
2. C¸c 
  kho¶n   
chiphÝ   
®Ó thùc hiÖn   
  c¸c dÞch  thu 
vô  phÝ, phôc  cho 
vô 
viÖc   
x¸c®Þnh  møc   
thu phÝ 
bao gåm:
a) Chi phÝ 
    x©y dùng,mua 
  s¾m,  duy   
tu,b¶o dìng,söa 
  ch÷a  êng 
th xuyªn 
vµ ®Þnh  m¸y 
kú  mãc, thiÕtbÞ, 
  ph¬ng tiÖn lµm viÖc,.  
.hoÆc  
. thuªngoµitµi
     
s¶n   
trùc tiÕp phôc  c«ng 
vô  viÖc thu phÝ. Chi phÝ  nµy  îc ph©n   
®   bæ theo 
møc  hao 
®é  mßn  
cña nh÷ng   
tµis¶n   
trùctiÕp phôc  c«ng 
  vô  viÖc   
thu phÝ;
b) Chi phÝ   , nguyªn,nhiªn,vËt liÖu  dông 
vËt t        sö  trong qu¸ tr×nh thùc 
hiÖn 
c«ng viÖc   
thu phÝ;
c) Chi tr¶c¸c kho¶n 
        tiÒn ¬ng 
l hoÆc  tiÒn c«ng, c¸c kho¶n 
    phô cÊp, c¸c
   
kho¶n ®ãng  gãp theo tiÒn ¬ng, tiÒn 
l   c«ng, theo 
  chÕ   
®é hiÖn hµnh  cho   
lao
®éng   
trùctiÕp thu phÝ, lÖ 
      phÝ;
4

3. Møc  thu ®èi   
víinh÷ng  iphÝ 
lo¹  thuéc thÈm  quyÒn cña  ChÝnh  phñ 
quy ®Þnh  thùc hiÖn 
th×    theo 
quy ®Þnh 
cña  ChÝnh  phñ     
®èi víitõng  i
lo¹ phÝ 
cô 
thÓ.
4. Møc  thu ®èi   
víinh÷ng  iphÝ 
lo¹  thuéc thÈm  quyÒn  Héi ®ång nh©n 
d©n cÊp tØnh quy ®Þnh  Uû 
do  ban  nh©n 
d©n  cÊp 
tØnh  tr×nh theo 
  híng dÉn 
 
cña  TµichÝnh.
Bé   
5. Thêigian hîp lý®Ó      
          thu håivèn ®Çu   
tthùc hiÖn   
  c¸c dÞch  thu phÝ 
vô   
c¨n  vµo 
cø  ®¸nh   
gi¸kh¶ n¨ng  phÝ, hiÖu 
thu    qu¶  phÝ, vèn 
thu    ®Çu     nhu 
t vµ 
cÇu  cÇn     
thu håivèn 
®Çu     
t®Ó thùc hiÖn 
  dÞch  thu phÝ, ® îcx¸c ®Þnh 
vô          (dù 
kiÕn)trong ®Ò      
    ¸n thu phÝ.
6. C¨n  vµo 
  cø  quy ®Þnh  i
t¹ ®iÓm    
1, ®iÓm   vµ 
2  ®iÓm   môc 
5  nµy, tæ 
 
chøc,c¸ nh©n  îcthu phÝ  tr¸chnhiÖm  
    ®     cã    x©y dùng  møc   
thu kÌm 
theo     
®Ò ¸n
thu phÝ 
  (gåm: ph¬ng 
  thøc ®Çu  ,thêigian ®Çu   
  t      thoµn  thµnh,thêigian ® a 
      dù 
¸n ®Çu   
  tvµo  dông, thêigian  kiÕn 
sö      dù  b¾t  ®Çu    
thu phÝ, dù 
  kiÕn  møc  thu 
vµ  cø 
c¨n  x©y  dùng møc    
thu,®¸nh   gi¸kh¶ n¨ng ®ãng  gãp cña ®èi  îng 
t nép 
phÝ, hiÖu 
  qu¶  phÝ  kh¶ 
thu  vµ  n¨ng  håivèn) ®Ó  
thu      tr×nh c¬ 
  quan  thÈm 
cã 
quyÒn  quy ®Þnh  phÝ 
vÒ  (ChÝnh  phñ, Bé   
  Tµi chÝnh  hoÆc    
Héi ®ång  nh©n 
d©n  cÊp tØnh)xem    
  xÐt,quyÕt ®Þnh.
 
Møc   
thu phÝ  íckhitr×nh c¬ 
tr       quan  thÈm 
cã  quyÒn  ban hµnh hoÆc  
söa 
®æi,bæ  
  sung  cÇn  ý 
cã  kiÕn  cña  quan   
c¬  tµichÝnh cïng cÊp,trõtr
      êng   
hîp c¬ 
quan x©y dùng møc      quan tµi
thu lµc¬     
chÝnh.
ý 
kiÕn b»ng   
v¨n b¶n cña  quan   
c¬  tµichÝnh ph¶i® îcgöikÌm 
      trong hå 
  s¬ 
vµ   
lµmét    ph¸p      quan  thÈm 
c¨n cø  lý®Ó c¬  cã  quyÒn quy ®Þnh  phÝ 
vÒ  xem  
xÐt,quyÕt ®Þnh.
   
ViÖc quy  ®Þnh  møc   
thu phÝ ph¶ic¨n cø 
    vµo  chñ  ¬ng 
tr chÝnh s¸ch cña 
 
Nhµ   
níc;t×nh  h×nh  kinh tÕ   
  ­ chÝnh          ® Æc  
trÞ ­ x∙ héi vµ  ®iÓm  cña   
c¸c vïng 
trong tõng     
  thêikú;tÝnh  chÊt,® Æc  
  ®iÓm   cña  tõng dÞch  thu phÝ, cã 
vô      tham 
kh¶o møc    i
thu lo¹ phÝ ¬ng 
  t øng  c¸cníctrong khu 
ë        vùc  thÕ   
vµ  gií(nÕu 
i cã).
7. Møc  
  phÝ  kh«ng  thuéc ng©n  s¸ch nhµ   
níc ph¶i chÞu 
  thuÕ theo quy 
®Þnh  i
t¹ kho¶n   
2, §iÒu  cña 
17  NghÞ  ®Þnh  57/2002/N§­  
sè  CP bao gåm  c¶ 
thuÕ         
gi¸trÞ gia t¨ng theo thuÕ suÊt thuÕ          dông 
  gi¸trÞ gia t¨ng ¸p  cho ngµnh 
dÞch  t
vô ¬ng  øng quy  ®Þnh  i
t¹ 
LuËt thuÕ          c¸c v¨n b¶n 
  gi¸trÞ gia t¨ngvµ      híng 
dÉn hiÖn  hµnh.
B   
­Møc  
thu  phÝ
lÖ 
1.Møc    phÝ  îcÊn 
  thu lÖ  ®   ®Þnh  ícb»ng 
tr   mét  tiÒn nhÊt ®Þnh     
sè      ®èi víi
tõng c«ng viÖc qu¶n   
lý nhµ    îc thu  phÝ, 
níc ®   lÖ  kh«ng  nh»m  môc ®Ých   

®¾p    
chiphÝ   
®Ó thùc hiÖn 
  c«ng  viÖc  lÖ 
thu  phÝ, phï hîp   
    víith«ng  quèc 
lÖ 
tÕ.
2. C¨n  vµo 
  cø  quy ®Þnh  i
t¹ ®iÓm   nªu 
  1  trªn, chøc  îcthu lÖ 
 tæ  ®     phÝ  cã 
tr¸chnhiÖm  
  x©y dùng  møc   
thu kÌm theo   
v¨n b¶n   
®Ò nghÞ    phÝ   
thu lÖ  göiBé 
Tµi chÝnh    Tµi chÝnh 
  ®Ó Bé    tr×nh ChÝnh  phñ  xem  xÐt ban  hµnh (®èi víi
   
nh÷ng  i phÝ 
lo¹ lÖ  thuéc thÈm   quyÒn  cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh)  hoÆc  Bé 
Tµi chÝnh   
  sÏ nghiªn cøu, ban 
    hµnh  (®èi víinh÷ng  ilÖ 
    lo¹  phÝ  thuéc thÈm 
quyÒn  TµichÝnh 
Bé    quy ®Þnh).
3. Møc  thu  phÝ   íc b¹ 
lÖ  tr   thùc  hiÖn theo quy ®Þnh  hiÖn hµnh cña 
ChÝnh  phñ  vÒ  lÖ phÝ  tr
íc b¹ (NghÞ  ®Þnh  sè 176/1999/N§­  ngµy 
CP
5

21/12/1999 cña ChÝnh phñ    phÝ  íc b¹) vµ   
vÒ lÖ  tr     c¸c v¨n b¶n híng dÉn   
thi
hµnh.
C   
­Qu¶n    dông 
lý,sö  tiÒn 
thu 
phÝ,  phÝ 
lÖ  thuéc 
ng©n  
s¸ch 
nhµ 
níc
1. TiÒn    phÝ, phÝ    îctõ c¸c dÞch  do 
  thu lÖ    thu ®       vô  Nhµ    níc®Çu   
thoÆc  
tõ c¸c dÞch  thuéc ® Æc  
    vô    quyÒn  cña Nhµ         
níc(gäit¾t lµ phÝ, lÖ 
  phÝ  thuéc 
ng©n  s¸ch nhµ    îcqu¶n    dông  sau:
  níc)®   lý,sö  nh 
a) TiÒn 
  phÝ, lÖ 
  phÝ  c¬ 
do  quan  thuÕ   
trùctiÕp tæ 
  chøc    tr
thu vµ  êng   
hîp
tæ chøc  kh¸c thu 
  phÝ, lÖ 
  phÝ  ® îc ng©n 
®∙    s¸ch nhµ   
  níc b¶o ®¶m  kinh phÝ 
 
cho   
ho¹t®éng  phÝ, lÖ 
thu    phÝ  theo  to¸n hµng 
dù    n¨m  tæ 
th×  chøc  ph¶i
thu   
nép toµn  sè 
bé  tiÒn phÝ, lÖ 
    phÝ    îcvµo 
thu ®   ng©n  s¸ch nhµ 
  níc;
b) Trêng    chøc   
  hîp tæ  thu cha  îcng©n 
®   s¸ch nhµ   
  nícb¶o  ®¶m  kinh phÝ 
 
cho   
ho¹t®éng   thu phÝ, lÖ 
  phÝ  hoÆc   chøc    îcuû 
tæ  thu ®   quyÒn    thu phÝ, lÖ 
 
phÝ  tæ 
th×  chøc    îc®Ó    
thu ®   l¹ mét 
i phÇn  trong sè 
  tiÒn phÝ, lÖ 
  phÝ    îc
thu ®  
®Ó  trang tr¶i  
    phÝ 
chi cho viÖc   
thu phÝ, lÖ 
  phÝ; phÇn 
  tiÒn phÝ, lÖ 
  phÝ  cßn 
l¹ph¶inép 
 
i   vµo  ng©n  s¸ch nhµ 
  níc.
2.TiÒn   
  thu phÝ, lÖ 
  phÝ 
nép 
vµo 
Kho   
b¹c nhµ   
níctheo quy 
  ®Þnh 
sau:
a) §èivíi
      phÝ, lÖ 
  phÝ  c¬ 
do  quan  thuÕ       îng nép 
thu th× ®èi t   phÝ, lÖ 
  phÝ 
trùctiÕp nép 
    tiÒn vµo 
  ng©n  s¸ch nhµ   
  nícqua  Kho   
b¹c nhµ    ®Þa  
nícë  ph¬ng 
n¬i thu 
  theo  híng dÉn  cña  quan 
c¬  thuÕ. Trêng  Kho   
  hîp  b¹c nhµ   
níc cha tæ 
chøc   
thu tiÒn phÝ, lÖ 
    phÝ    trùctiÕp tõ®èi t  
     îng nép    quan 
th× c¬  thuÕ   
thu tiÒn 
phÝ, lÖ 
  phÝ  thay vµ 
  cuèingµy 
  ph¶ilµm     
  thñ tôc nép hÕt  tiÒn phÝ, lÖ 
sè      phÝ 
®∙   
thu trong ngµy 
  vµo  ng©n  s¸ch nhµ 
  níc;
b)     
§èi víiphÝ,  phÝ  c¸c c¬ 
lÖ  do    quan  nhµ    chøc 
níc,tæ  kh¸c (ngoµic¬ 
   
quan  thuÕ)  thu th×  quan 
c¬  nhµ    chøc 
níc,tæ  thu  phÝ,  phÝ  îc më    
lÖ  ®   tµi
kho¶n  “t¹m   
gi÷ tiÒn phÝ,  phÝ”  iKho 
lÖ  t¹  b¹c nhµ     
níc n¬i thu   
®Ó theo   dâi,
qu¶n   
lý tiÒn  phÝ,  phÝ. 
lÖ  C¨n  vµo 
cø  t×nh h×nh  thu phÝ,  phÝ 
lÖ  (sè tiÒn 
phÝ, lÖ 
  phÝ  ® îc nhiÒu 
thu    hay      phÝ, lÖ 
Ýt,n¬i thu    phÝ  hay 
xa  gÇn  Kho   
b¹c
nhµ níc, .   
. .mµ ®Þnh  hµng 
) kú  ngµy  hoÆc   hµng tuÇn,c¸cc¬ 
    quan  nhµ   
níc,tæ 
chøc   
thu phÝ, lÖ 
  phÝ  ph¶igöisè 
    tiÒn phÝ, lÖ 
    phÝ  thu ® îctrong kú 
®∙        vµo   tµi
kho¶n  gi÷tiÒn phÝ, lÖ 
t¹m        phÝ  ph¶itæ 
vµ    chøc  h¹ch to¸nriªngkho¶n   
      thu nµy 
theo chÕ      
®é kÕ to¸n ®¬n   hµnh 
  vÞ  chÝnh  nghiÖp 
sù  (®èi víi®¬n   sù 
    vÞ 
nghiÖp  thu)hoÆc  
cã    chÕ  kÕ   
®é  to¸ndoanh  nghiÖp  (®èivíi
   doanh  nghiÖp);
c) §èivíiphÝ, lÖ 
        phÝ  c¬ 
do  quan  nhµ   
níchoÆc   chøc  îcuû 
tæ  ®   quyÒn 
thu  níc ngoµi ph¶inép 
ë        vµo quü t¹m   
gi÷ ng©n s¸ch nhµ   
níc theo híng dÉn 
cña  Tµi chÝnh  qu¶n   
Bé    vÒ  lýquü t¹m   
gi÷ ng©n s¸ch nhµ    i   quan 
  níc t¹  c¬ 
c¸c
®¹idiÖn 
  ViÖtNam   nícngoµi(Th«ng  
  ë      t29/2000/TT­ BTC  
ngµy  24/4/2000 cña 
 
Bé   
TµichÝnh).
3. PhÇn 
  phÝ, lÖ 
  phÝ     
®Ó l¹ cho  chøc     
i tæ  thu ®Ó trang tr¶i  
    phÝ 
chi cho 
viÖc thu phÝ,  phÝ  îc tÝnh 
lÖ  ®   theo    phÇn 
tû lÖ  tr¨m (%)   
trªntæng  tiÒn
sè   
phÝ,  phÝ 
lÖ  thu  îc hµng 
®   n¨m.  lÖ 
Tû  phÇn  tr¨m (%) nµy  îc x¸c ®Þnh 
®     nh 
sau:
Dù  to¸n c¶ 
  n¨m      vÒ chiphÝ  cÇn  thiÕt  
cho  viÖc  thu  phÝ,  phÝ 
lÖ  theo  chÕ 
®é,   
tiªuchuÈn,®Þnh 
  møc  quy  ®Þnh
Tû  (%) = ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ x 
lÖ  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 100
­
Dù    n¨m  phÝ, lÖ 
to¸nc¶  vÒ    phÝ    ­ thu ®
6

îc

C¨n  vµo 
cø  tÝnh chÊt,® Æc  
  ®iÓm  
cña tõng lo¹ phÝ, lÖ 
    i   phÝ  néidung 
vµ   
chi híng 
  dÉn  i®iÓm   môc  
t¹  4  nµy, c¬ 
  quan  nhµ    thÈm  
níc cã  quyÒn quyÕt 
®Þnh   lÖ 
tû  phÇn  tr¨m (%)    i
®Ó l¹  cho  chøc 
tæ  thu  phÝ,  phÝ   
lÖ  æn ®Þnh 
trong mét  n¨m.  tiÒn 
  sè  Sè  phÝ, lÖ 
  phÝ      îc qu¶n    dông 
®Ó l¹ ®  
i lý,sö  theo   
néi
dung híng dÉn   
  t¹ ®iÓm   môc 
i 4  nµy.
4. PhÇn 
  phÝ, lÖ 
  phÝ     
®Ó l¹ cho  chøc   
i tæ  thu kh«ng ph¶ichÞu 
  thuÕ vµ 
® îcqu¶n    dông  sau:
  lý,sö  nh 
a)     
§èivíidoanh  nghiÖp nhµ     
níc ho¹t®éng  c«ng Ých, tiÒn 
  phÝ, lÖ 
  phÝ 
®Ó     îcqu¶n    dông 
l¹ ®  
i lý,sö  theo quy ®Þnh  cña ChÝnh  phñ  doanh 
vÒ  nghiÖp 
nhµ   
níc ho¹t®éng 
  c«ng Ých (NghÞ  ®Þnh  56/CP 
sè  ngµy  2/10/1996) vµ   
  c¸c
v¨n b¶n  híng  dÉn thùc hiÖn, bao 
  gåm   c¸c v¨n 
c¶    b¶n híng  dÉn cña  Tµi
Bé   
chÝnh  chÕ  qu¶n     
vÒ  ®é  lýtµichÝnh   
¸p dông riªng®èi víi
      tõng ngµnh  Æc    
  ® thï
(nÕu  cã).
b) §èivíitæ 
      chøc kh¸c,tiÒn phÝ, lÖ 
      phÝ      îcchidïng 
®Ó l¹ ®    
i cho     
c¸c néi
dung 
sau:
­ Chi     
  tr¶c¸c kho¶n  tiÒn ¬ng 
l hoÆc  tiÒn c«ng, c¸c kho¶n 
    phô cÊp, c¸c
   
kho¶n ®ãng  gãp theo tiÒn ¬ng, tiÒn 
l   c«ng, theo 
  chÕ   
®é hiÖn hµnh  cho   
lao
®éng   
trùctiÕp thu phÝ, lÖ 
      phÝ;
­ Chi phÝ  trùc tiÕp 
  phôc  cho 
vô  viÖc thu phÝ,  phÝ   
lÖ  nh: v¨n phßng 
phÈm,      
vËt tv¨n phßng,®iÖn 
  tho¹i®iÖn, níc,c«ng   
 
,     t¸cphÝ, c«ng  phÝ 
  vô  theo 
tiªuchuÈn,®Þnh 
    møc  hiÖn hµnh;
­ Chi söa ch÷a  êng 
th xuyªn, söa 
  ch÷a     
líntµis¶n, m¸y 
  mãc, thiÕt bÞ 
 
phôc  trùctiÕp cho 
vô      c«ng     
t¸cthu phÝ, lÖ 
  phÝ;
­ Chi 
  mua  s¾m    , nguyªn 
vËt t  liÖu  c¸c kho¶n   
vµ    chikh¸c li  
  ªnquan   
trùc
tiÕp ®Õn  
  viÖc   
thu phÝ, lÖ 
  phÝ;
­ TrÝch 
  quü khen  ëng,quü 
th   phóc   
lîcho     
i c¸n bé,nh©n     
viªntrùctiÕp thu
   
phÝ, lÖ 
  phÝ  trong ®¬n   
  vÞ.Møc  trÝch lËp 2 
    (hai)  quü khen  ëng  quü 
th vµ  phóc 
lî 
ib×nh 
, qu©n  mét n¨m, mét 
  ngêitèi kh«ng    (ba)th¸ngl
   ®a  qu¸ 3     ¬ng  thùc hiÖn 
 
nÕu  thu 
sè  n¨m nay cao  h¬n n¨m  íc vµ 
tr   b»ng  (hai)th¸ng l
2     ¬ng thùc  hiÖn 
nÕu  thu n¨m 
sè    nay thÊp h¬n hoÆc  b»ng  n¨m  íc.
tr
Hµng  n¨m,  chøc 
tæ  thu phÝ,  phÝ 
lÖ  ph¶i lËp  to¸n thu,chi göi:c¬ 
  dù         
quan qu¶n   
lýngµnh,lÜnh 
  vùc cÊp  trªn, quan   
 c¬  tµichÝnh,c¬ 
  quan  thuÕ  cïng 
cÊp (®èi víitæ 
    chøc  thu     
lµ Uû ban  nh©n  d©n   
c¸c cÊp  ph¶i göi c¬ 
    quan    tµi
chÝnh,c¬ 
  quan  thuÕ  cÊp trªn) Kho   
 
, b¹c nhµ      chøc       
nícn¬itæ  thu më tµikho¶n 
t¹m   
gi÷tiÒn phÝ, lÖ 
    phÝ   ®Ó kiÓm     
so¸tchitheo  quy  ®Þnh  hiÖn hµnh  híng
vµ   
dÉn  i
t¹ Th«ng  t nµy; hµng 
  n¨m  ph¶iquyÕt    chitheo 
  to¸n thu    thùc tÕ. Sau   
    khi
quyÕt to¸n ®óng 
  chÕ  ®é,  tiÒn 
sè  phÝ,  phÝ 
lÖ  cha   
chitrong n¨m  îc phÐp 
  ®  
chuyÓn  sang n¨m  sau   
®Ó tiÕp tôcchitheo chÕ  quy 
        ®é  ®Þnh.
5. §Ó  
  n©ng  cao chÊt l  
 îng,hiÖu qu¶  c«ng 
viÖc   
thu phÝ, lÖ 
  phÝ, t¨ngthu
     
nhËp  cho ngêilao ®éng, viÖc   
      thu phÝ, lÖ 
  phÝ  îcthùc hiÖn 
®     theo  chÕ   
c¬  tµi
chÝnh  quy 
®∙  ®Þnh  i
t¹ NghÞ   ®Þnh  73/1999/N§­  
sè  CP ngµy  19/8/1999 cña 
ChÝnh  phñ   
vÒ chÝnh s¸ch  khuyÕn  khÝch     
x∙ héi ho¸ ®èi     
víic¸c ho¹t®éng 
 
trong lÜnh vùc gi¸o dôc, y  tÕ, v¨n ho¸, thÓ  thao, QuyÕt  ®Þnh  sè 
192/2001/Q§­ TTg ngµy 17/12/2001  cña Thñ íng ChÝnh 
t   phñ  më  
vÒ  réng  thÝ 
7

®iÓm  kho¸n biªn chÕ   kinh 
  vµ  phÝ  qu¶n   
lý hµnh chÝnh ®èi      quan 
víic¸c c¬ 
hµnh chÝnh  nhµ   
níc,NghÞ  ®Þnh   10/2002/N§­  
sè  CP ngµy 16/01/2002  cña 
ChÝnh  phñ  chÕ  tµichÝnh   
vÒ  ®é    ¸p dông 
cho  ®¬n  sù 
vÞ  nghiÖp  thu.
cã 
6. PhÇn  
  tiÒn phÝ,  phÝ 
lÖ  nép vµo  ng©n  s¸ch nhµ    îc ph©n 
níc ®   chia 
cho c¸c cÊp  ng©n  s¸ch  ® îc qu¶n    dông 
vµ    lý,sö  theo quy ®Þnh  cña LuËt 
Ng©n  s¸ch nhµ    c¸cv¨n b¶n 
  nícvµ      híng dÉn   
  thihµnh.
§èi víiphÝ 
    thuéc  ng©n s¸ch nhµ     
níc mµ tiÒn phÝ thu  îc ® îc Nhµ   
®     níc
®Çu      i
t trël¹ cho  chøc  (ngoµinh÷ng   
  tæ  thu    néi dung quy ®Þnh  i
t¹  ®iÓm   b 

môc nµy  häc 
nh  phÝ, viÖn 
  phÝ,..   viÖc 
. th× 
) qu¶n    dông 
lý,sö  ph¶ib¶o 
  ®¶m  
®óng  môc  ®Ých ®Çu        c¬ 
ttrël¹vµ  chÕ 
i qu¶n     
lýtµichÝnh hiÖn 
hµnh.
D   
­Qu¶n    dông 
lý,sö  tiÒn 
thu 
phÝ 
kh«ng 
thuéc 
ng©n  
s¸ch 
nhµ 
níc
PhÝ    îctõ c¸c dÞch  kh«ng  Nhµ   
thu ®       vô  do  níc®Çu  ,hoÆc   Nhµ   
t  do  níc
®Çu   
tnhng  chuyÓn 
®∙  giao cho  chøc,c¸ nh©n 
  tæ      thùc hiÖn 
  theo nguyªn t¾c 
 
h¹ch to¸n,tùchñ   
      tµichÝnh,tùchÞu 
    tr¸chnhiÖm   kÕt 
  vÒ  qu¶   
thu phÝ   
lµkho¶n 
thu kh«ng  thuéc ng©n s¸ch nhµ         
níc (gäit¾t lµ phÝ kh«ng  thuéc  ng©n s¸ch 
nhµ níc).
TiÒn   
thu phÝ 
kh«ng  thuéc ng©n 
  s¸ch nhµ    îcx¸c®Þnh   
  níc®     lµdoanh   
thu
cña  chøc,c¸ nh©n   
tæ      thu phÝ. Tæ  
  chøc,c¸ nh©n   
    thu phÝ  nghÜa  nép 
cã  vô 
thuÕ theo quy ®Þnh  cña ph¸p        phÝ    îcvµ  quyÒn 
luËt®èi víisè  thu ®   cã  qu¶n 
lý,sö 
  dông  tiÒn 
sè  thu phÝ sau    nép 
khi ®∙  thuÕ theo quy ®Þnh  cña ph¸p 
luËt.
Hµng  n¨m,  chøc, c¸ nh©n 
tæ      thu phÝ ph¶i thùc 
  hiÖn quyÕt to¸n thuÕ 
 
®èi    tiÒn 
víisè  phÝ  ® îc cïng   
thu    víikÕt qu¶   
ho¹t®éng  s¶n xuÊt,kinh doanh 
   
kh¸c (nÕu      quan 
  cã) víic¬  thuÕ theo  quy ®Þnh cña  ph¸p     
luËtvÒ thuÕ  hiÖn 
hµnh.
§  
­MiÔn, 
gi¶m 
phÝ,  phÝ
lÖ 
ViÖc  miÔn, gi¶m 
  phÝ, lÖ 
  phÝ trong mét  tr
  sè  êng    Æc  
hîp ® biÖttheo quy 
   
®Þnh   
t¹ §iÒu  NghÞ 
i 14  ®Þnh  57/2002/N§­
sè  CP.  thÓ  sau:
Cô  nh 
1. §èi víilÖ 
      phÝ  íc b¹,viÖc 
tr     miÔn, gi¶m  phÝ  íc b¹ 
lÖ  tr   thùc hiÖn 
  theo 
quy 
®Þnh  cña  ChÝnh 
phñ  lÖ 
vÒ  phÝ  ícb¹ vµ     
tr     c¸cv¨n b¶n híng dÉn   
  thihµnh;
2. §èi víiphÝ  dông 
      sö  cÇu,  êng   
® bé, ®ß,  phµ, viÖc 
  miÔn, gi¶m phÝ 
theo quy ®Þnh  i   vµ     
t¹ tiÕta  tiÕtb, kho¶n   
  2, §iÒu   
14, NghÞ ®Þnh  57/2002/
sè 
N§­CP   îcthùc hiÖn 
®     theo   
v¨n b¶n híng dÉn 
  riªngcña  Tµi chÝnh  phÝ 
  Bé    vÒ 
sö dông cÇu, ® êng   
  bé,®ß,  phµ;
3. §èi víihäc 
      phÝ, viÖc miÔn, gi¶m ®èi   
víimét  ®èi  îng 
sè  t thùc  hiÖn 
theo quy 
  ®Þnh  cña ChÝnh  phñ  häc 
vÒ  phÝ  c¸cv¨n b¶n 
vµ      híng dÉn   
  thihµnh;
4. §èivíiviÖn 
      phÝ, viÖc 
  miÔn, gi¶m 
  mét phÇn viÖn phÝ     
®èi víimét 
sè 
®èi îng 
t thùc  hiÖn theo quy ®Þnh cña  ChÝnh  phñ   
vÒ viÖn phÝ  c¸c v¨n
vµ     
b¶n híng dÉn   
  thihµnh;
5. §èivíithuû   
      lîphÝ, viÖc 
i   miÔn, gi¶m 
  mét phÇn thuû   
lîphÝ 
i trong mét 
 
sè  êng   
tr hîp nhÊt ®Þnh 
  thùc hiÖn 
  theo quy 
®Þnh  cña 
ChÝnh  phñ  thuû   
vÒ  lîi
phÝ  c¸cv¨n b¶n 
vµ      híng dÉn   
  thihµnh;
6. §èi víimét  tr
      sè  êng  thËtcÇn 
hîp    thiÕtph¶imiÔn, 
    gi¶m phÝ, lÖ 
  phÝ 
do  cÇu    iÓn kinh tÕ  x∙héivµ 
yªu  ph¸ttr     –      t×nh  h×nh  Æc  
® ®iÓm  cña tõng   
thêi
8

kú, c¸c tæ 
    chøc, c¸ nh©n 
    ph¶i®Ò  
  nghÞ  b»ng  b¶n  Bé   
v¨n  vÒ  Tµi chÝnh   
®Ó
Bé   
TµichÝnh tr×nh Thñ íng ChÝnh 
  t   phñ 
xem    
xÐt,quyÕt ®Þnh.
 


IV ­ T µi c h Ý n h, k Õ  to¸n


A   
­Chøng  thu 
tõ  phÝ,  phÝ
lÖ 
Tæ  
chøc,c¸nh©n   
    thu phÝ, lÖ 
  phÝ  ph¶ilËp vµ 
    cÊp  chøng     
tõthu cho   
®èi
t  
îng nép phÝ, lÖ 
  phÝ theo ®óng 
  quy  ®Þnh cña  TµichÝnh  chÕ  ph¸t
Bé    vÒ  ®é   
hµnh,qu¶n    dông 
  lý, sö  chøng    thÓ  sau:
tõ.Cô  nh 
1.§èivíi
      phÝ, lÖ 
  phÝ  thuéc ng©n 
  s¸ch nhµ    chøc,c¸nh©n     
  níc,tæ      khithu
phÝ,  phÝ 
lÖ  ph¶ilËp  cÊp      cho 
  vµ  biªn laithu  ®èi îng 
t nép  phÝ, lÖ 
  phÝ  theo 
quy ®Þnh  hiÖn hµnh  cña  Tµi chÝnh   
Bé    vÒ ph¸thµnh, qu¶n    dông 
    lý,sö  Ên 
chØ thuÕ.
Trêng    chøc,c¸nh©n   
hîp tæ      thu phÝ, lÖ 
  phÝ  nhu 
cã  cÇu  dông 
sö  chøng 
tõ thu 
  phÝ,  phÝ 
lÖ  kh¸c víimÉu  
    chøng   
tõ quy ®Þnh chung th× ph¶i cã 
  v¨n 
b¶n   
®Ò nghÞ  quan 
c¬  thuÕ  thÈm  
cã  quyÒn   
gi¶iquyÕt theo chÕ    
®é quy 
®Þnh.
2. §èivíiphÝ 
      kh«ng thuéc ng©n 
  s¸ch nhµ    chøc,c¸ nh©n     
  níc,tæ      khithu
phÝ ph¶i lËp  giao 
  vµ  ho¸ ®¬n  cho ®èi  îng 
t nép  phÝ theo quy ®Þnh  hiÖn 
hµnh cña  TµichÝnh  ph¸thµnh,qu¶n    dông   
Bé    vÒ      lý,sö  ho¸ ®¬n   
b¸n hµng.
Tæ  chøc, c¸ nh©n  nhu 
    cã  cÇu  dông 
sö  ho¸ ®¬n     
tù in ph¶i cã 
  v¨n  b¶n 
®Ò  
nghÞ  quan 
c¬  thuÕ  thÈm 
cã  quyÒn   
gi¶iquyÕt theo chÕ  quy 
    ®é  ®Þnh.
3. Trêng  sö 
  hîp  dông chøng    Æc     tem, vÐ,.. in s½n 
tõ ® thïnh       
. møc    
thu
phÝ, lÖ 
  phÝ, ph¶ithùc hiÖn 
      chÕ  qu¶n    dông 
®é  lý,sö  riªngcho     
  phï hîp theo 
híng dÉn  cña  Tµi chÝnh   
Bé    vÒ viÖc ph¸thµnh, qu¶n    dông 
    lý,sö  chøng   

® Æc    
thï®ã.
4. Mäi  êng 
tr hîp kh«ng  îc cÊp 
®   chøng  hoÆc  
tõ  cÊp chøng  kh«ng 
tõ 
®óng  quy ®Þnh  ®èi t  
th×   îng nép  phÝ, lÖ 
  phÝ  quyÒn  cÇu  chøc,c¸
cã  yªu  tæ     
nh©n  thu phÝ,  phÝ 
lÖ  cÊp chøng   
tõ thu theo ®óng quy ®Þnh  hoÆc  khiÕu 
n¹i,       quan 
  c¸o víic¬ 
tè nhµ    thÈm 
níccã  quyÒn  lýtheo 
xö    quy  ®Þnh cña ph¸p 
luËt.B   
­§ång 
tiÒn 
thu 
phÝ,  phÝ
lÖ 
1. PhÝ,  phÝ  t¹ 
  lÖ  thu  iViÖt Nam  
  b»ng ®ång ViÖt Nam. 
  Trêng  ph¸p
hîp   
luËtquy 
  ®Þnh  îcthu phÝ, lÖ 
®       phÝ  b»ng ngo¹itÖ     
  th× thu b»ng ngo¹itÖ 
  hoÆc  
thu b»ng 
  ®ång ViÖtNam     së 
  trªnc¬  quy  æi 
® ngo¹itÖ   
  ra ®ång ViÖtNam  
  theo 
tû gi¸trªnthÞ  êng 
      tr ngo¹itÖ  ªnng©n 
  li   hµng  Ng©n 
do  hµng  nhµ   
nícViÖt Nam  
 
c«ng  t¹ thêi®iÓm    
bè     
i thu phÝ, lÖ 
  phÝ.
2. PhÝ,  phÝ 
  lÖ  thu  níc ngoµi ® îc thu 
ë        b»ng tiÒn cña    t¹ 
níc së  ihoÆc  
b»ng 
ngo¹itÖ    chuyÓn 
  tùdo  ®æi.
9

3. §ång 
  tiÒn nép phÝ, lÖ 
  phÝ  ®èi   
víitõng  i
lo¹ phÝ, lÖ 
  phÝ  thÓ 
cô  thùc 
hiÖn theo quy ®Þnh  i
t¹ v¨n b¶n quy ®Þnh  thu phÝ,  phÝ  c¬ 
lÖ  do  quan cã 
thÈm quyÒn  ban hµnh.
C   
­§¨ng    khai,thu,nép, quyÕt 
ký,kª        to¸n phÝ,  phÝ
  lÖ 
Tæ   chøc, c¸ 
  nh©n  thu phÝ,  phÝ 
lÖ  ph¶i ®¨ng    khai,thu, nép,
  ký, kª       
quyÕt to¸nphÝ, lÖ 
      phÝ 
theo quy 
  ®Þnh  sau:
nh 
1.§èivíi chøc,c¸nh©n   
      tæ      thu phÝ, lÖ 
  phÝ 
thuéc ng©n 
  s¸ch nhµ 
  níc
a) Trong   
thêih¹n chËm  nhÊt    ngµy  íc khi b¾t 
lµ 10  tr     ®Çu  thu phÝ, lÖ 
phÝ,  chøc, c¸ nh©n  phÝ, lÖ 
tæ      thu    phÝ  ph¶i®¨ng  víic¬ 
  ký    quan  thuÕ  ®Þa  
ph¬ng  lo¹ phÝ, lÖ 
vÒ  i     phÝ, ®Þa 
  ®iÓm    
thu,chøng      viÖc  chøc 
tõ thu vµ  tæ  thu 
phÝ, lÖ 
  phÝ  (mÉu  1),cô 
sè    thÓ  sau:
nh 
­ Tæ  
  chøc   
thu phÝ, lÖ 
  phÝ   trùcthuéc trung ¬ng, tØnh,hoÆc  
    cÊp ¬ng 
t
® ¬ng qu¶n   
lý,®¨ng  víi
ký    Côc thuÕ tØnh,thµnh 
  phè   
trùcthuéc trung¬ng;
   
­ Tæ  
  chøc   
thu phÝ, lÖ 
  phÝ   trùcthuéc quËn, huyÖn, thÞ   
      x∙,thÞ 
trÊn,x∙,
   
phêng,hoÆc  
  cÊp ¬ng  ¬ng 
t ® qu¶n    c¸nh©n   
lývµ    thu phÝ, lÖ 
  phÝ, ®¨ng  víi
  ký   
Chi côc 
  thuÕ 
quËn,huyÖn.
 
Trêng   
hîp thay ®æi, kÕt 
    thóc hoÆc  
  ®×nh chØ   
thu phÝ, lÖ 
  phÝ   
th× ph¶i 
th«ng b¸o    quan 
víic¬  thuÕ  chËm  nhÊt    ngµy  íc khithay ®æi, kÕt 
lµ 5  tr         thóc 
hoÆc  ®×nh  chØ   
thu phÝ, lÖ 
  phÝ.
b)   
Tæ chøc, c¸ 
  nh©n  thu phÝ,  phÝ 
lÖ  thùc hiÖn  khai phÝ,  phÝ 
kª    lÖ 
tõng th¸ng vµ 
   nép   tê khai cho  quan 
  c¬  thuÕ   
n¬i ®¨ng  thu 
ký  phÝ,  phÝ 
lÖ 
trong 5 
  ngµy  ®Çu  cña th¸ng tiÕp 
  theo   
®Ó theo   
dâi,qu¶n   
lý.Trêng   
hîp trong 
th¸ng kh«ng   
  ph¸tsinh sè   
  thu phÝ, lÖ 
  phÝ  vÉn ph¶ikª khaivµ 
      nép   
tê khaicho 
 
c¬ quan  thuÕ. 
Tæ  chøc, c¸ nh©n  phÝ, lÖ 
    thu    phÝ ph¶ikª khai®Çy  
      ®ñ, ®óng mÉu    

khaitheo 
  quy ®Þnh  it¹ Th«ng  tnµy (mÉu  2) vµ 
sè    ph¶ichÞu 
  tr¸chnhiÖm  
  vÒ 
tÝnh chÝnh   
x¸ccña  viÖc   
kª khai.
c) Trêng   
  hîp ph¸p luËtquy 
    ®Þnh  chøc,c¸ nh©n   
tæ      thu phÝ, lÖ 
  phÝ  thùc 
hiÖn nép tiÒn  phÝ,  phÝ 
lÖ  vµo ng©n s¸ch nhµ   
níc theo th«ng  b¸o cña c¬ 
quan thuÕ   
th× tr×nh tù,thñ tôcnép 
        ng©n s¸ch nhµ    îcthùc hiÖn  sau:
  níc®     nh 
­ NhËn  îc tê khaithu,nép 
  ®         phÝ, lÖ 
  phÝ  cña  chøc, c¸ nh©n  göi
tæ      thu   
tí   quan 
i c¬ 
, thuÕ  thùc hiÖn kiÓm      
tra tê khai vµ 
  th«ng  b¸o cho  quan 
c¬  thu 
phÝ,  phÝ    tiÒn 
lÖ  vÒ sè  phÝ,  phÝ 
lÖ  ph¶i nép, thêih¹n 
      nép  ch¬ng, lo¹  
vµ    i ,
kho¶n,môc, tiÓu môc 
      cña môc   
lôcng©n  s¸ch nhµ   
  nícquy ®Þnh;
­ C¨n  vµo 
cø  th«ng b¸o  nép  tiÒn  phÝ,  phÝ 
lÖ  cña  quan 
c¬  thuÕ, tæ 
chøc,c¸ nh©n  phÝ, lÖ 
    thu    phÝ  lµm  tôc nép 
thñ    ng©n  s¸ch nhµ   
  níc.Thêi h¹n
   
nép tiÒn phÝ, lÖ 
    phÝ  vµo ng©n  s¸ch nhµ   
  níccña  th¸ng chËm  
  nhÊt kh«ng   
  qu¸
ngµy  cña 
15  th¸ng tiÕp 
  theo.Trong  êng 
  tr hîp  ®Õn    
®∙  thêih¹n  nép  phÝ, lÖ 
phÝ vµo  ng©n  s¸ch  nhµ     
níc mµ cha  nhËn  îc th«ng 
®   b¸o  cña  quan 
c¬  thuÕ, 
tæ chøc,c¸ nh©n   
    thu phÝ, lÖ 
  phÝ  chñ  ®éng  nép  phÝ, lÖ 
  phÝ  vµo  ng©n  s¸ch 
nhµ   
níctheo   
tê khai;tr
  êng   
hîp nép  thõa  ® îctrõvµo  phÝ, lÖ 
th×      sè    phÝ  ph¶i 
nép cña  tiÕp 
kú  theo,nÕu  tr  
  kú  íc nép  thiÕu th× ph¶inép    kú  íc cßn 
  ®ñ sè  tr  
thiÕu.
d) ViÖc 
  quyÕt   
to¸nphÝ, lÖ 
  phÝ  thuéc ng©n 
  s¸ch nhµ   
  nícthùc hiÖn 
  cïng 
thêigian   
  víiviÖc quyÕt to¸n ng©n  
  s¸ch nhµ     
níc.C¬ quan  thuÕ thùc  hiÖn 
quyÕt    thu theo    ,
to¸nsè    biªnlai tæng  thu,sè  îc®Ó   isè 
  sè    ®   l¹   ph¶inép 
,   ng©n 
10

s¸ch nhµ     
níc.C¬ quan    tµichÝnh, c¬ 
  quan thuÕ quyÕt to¸n sè     
  chitõ nguån 
thu phÝ, lÖ 
    phÝ  îc®Ó    
®   l¹ ®¬n  theo 
i vÞ  quy ®Þnh  thÓ 
cô  cña  Tµi chÝnh 
Bé   
®èi víi
    tõng lo¹ phÝ, lÖ 
  i     phÝ.
2.§èivíi chøc,c¸nh©n   
      tæ      thu phÝ 
kh«ng 
thuéc ng©n 
  s¸ch nhµ 
  níc
Tæ  chøc, c¸ nh©n  phÝ 
    thu  ph¶i®¨ng     
  ký,kª khai,nép 
  thuÕ    quan 
víic¬ 
thuÕ qu¶n   
lý theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËtvÒ  
  thuÕ  hiÖn hµnh, cô 
  thÓ  nh 
sau:
­ §¨ng  thuÕ    quan 
  ký  víic¬  thuÕ theo 
quy  ®Þnh cña 
ph¸p luËthiÖn 
    hµnh 
vÒ  sè   îng nép 
m∙  ®èi t   thuÕ  (QuyÕt ®Þnh  75/1998/Q§­
sè  TTg ngµy 4/4/1998 
cña Thñ íng 
t ChÝnh  phñ quy ®Þnh  m∙  ®èi îng 
vÒ  sè  t nép  thuÕ; Th«ng  
  t sè 
79/1998/TT­ BTC  
ngµy 12/6/1998 cña  TµichÝnh 
  Bé    híng dÉn   
  thihµnh QuyÕt 
®Þnh  75/1998/Q§­
sè  TTg);
­ Kª 
  khai,nép 
  thuÕ theo quy ®Þnh  cña LuËt thuÕ       
  gi¸trÞ gia t¨ng,LuËt 
 
thuÕ  nhËp 
thu  doanh  nghiÖp, c¸c v¨n 
    b¶n  quy ®Þnh, híng  dÉn   
vÒ thuÕ   gi¸
trÞgia t¨ng,thuÕ   
      thu nhËp doanh  nghiÖp  c¸clo¹ thuÕ 
vµ    i   kh¸c(nÕu   
  cã) theo 
quy ®Þnh  cña ph¸p luËt.
 
D   
­H¹ch 
to¸n kÕ  
  to¸n phÝ,  phÝ
  lÖ 
1.Tæ  
  chøc,c¸nh©n   
    thu phÝ, lÖ 
  phÝ  tr¸chnhiÖm:
cã   
a) Më    
  sæ s¸ch kÕ     
  to¸n®Ó theo   
dâi,ph¶n 
¶nh 
viÖc   
thu,nép  qu¶n   
vµ  lý,
sö 
dông  tiÒn phÝ, lÖ 
sè      phÝ 
theo chÕ  kÕ   
  ®é  to¸nhiÖn hµnh cña 
Nhµ  níc;
b) §Þnh  b¸o 
kú  c¸o quyÕt to¸n viÖc   
  thu,nép, sö 
  dông  tiÒn 
sè  phÝ, lÖ 
phÝ    îctheo quy 
thu ®     ®Þnh  cña 
Nhµ       
níc®èi víitõng lo¹ phÝ, lÖ 
  i     phÝ;
c)Thùc 
  hiÖn 
chÕ  c«ng 
®é  khaitµichÝnh 
    theo quy 
  ®Þnh 
cña 
ph¸p luËt.
 
2.Tæ  
  chøc,c¸nh©n      i
    thu c¸clo¹ phÝ, lÖ 
    phÝ  kh¸cnhau 
  ph¶imë    
  sæ s¸ch  
kÕ   
to¸ntheo   
dâih¹ch to¸nvµ  c¸o quyÕt   
    b¸o    to¸nriªng®èi víi
      tõng  i
lo¹ 
phÝ, lÖ 
 
phÝ.
3. Trêng 
  hîp thay  æi, kÕt 
®   thóc hoÆc  ®×nh chØ  thu phÝ,  phÝ 
lÖ  th× 
ph¶iquyÕt   
  to¸nphÝ, lÖ 
  phÝ  theo quy ®Þnh   
trªn®©y  trong thêih¹n  ngµy 
    30 
kÓ   
tõ ngµy  quyÕt 
cã  ®Þnh thay ®æi, kÕt 
    thóc hoÆc  
  ®×nh  chØ  phÝ, lÖ 
thu   
phÝ.
4. Tæ  
  chøc,c¸ nh©n   
    thu phÝ, lÖ 
  phÝ  chÞu tr¸chnhiÖm   tÝnh 
  vÒ  chÝnh 
x¸c cña  liÖu quyÕt   
  sè    to¸n phÝ, lÖ 
  phÝ. NÕu    
  ph¸thiÖn  sù 
cã  trèn,lËu 
  phÝ, 
lÖ phÝ hoÆc  thuÕ  ph¶inép     
  ®èi víinh÷ng kho¶n phÝ ph¶ichÞu 
  thuÕ, sÏ bÞ 
   
xö   
lýtheo quy 
  ®Þnh  cña ph¸p luËt.
 
§  
­C«ng 
khaichÕ   thu 
  ®é  phÝ,  phÝ
lÖ 
Tæ  chøc,c¸ nh©n   
    thu phÝ, lÖ 
  phÝ ph¶iniªm 
  yÕt hoÆc  th«ng  c«ng 
b¸o 
khait¹ 
  i ®Þa  ®iÓm   phÝ, lÖ 
thu    phÝ  vÞ   
ë  trÝ thuËn tiÖn     
®Ó c¸c ®èi îng 
t nép 
phÝ   
dÔ nhËn  biÕt:
1.Niªm 
  yÕt:
­Tªn 
  phÝ, lÖ 
  phÝ;
­Møc 
  thu;
­Chøng   
  tõthu.
2.Th«ng  c«ng 
  b¸o  khai:
 V¨n 
b¶n 
quy 
®Þnh   
thu phÝ, lÖ 
  phÝ.
11

E  
­NghÜa  víing©n  
vô    s¸ch 
nhµ 
níc
1. PhÝ,  phÝ 
lÖ  thuéc ng©n  s¸ch nhµ   
níc kh«ng  ph¶i chÞu 
  thuÕ.   

chøc,c¸ nh©n   
    thu phÝ, lÖ 
  phÝ  thuéc ng©n 
  s¸ch nhµ   
  níckh«ng  ph¶i®¨ng   
  ký,
kª khai,nép 
  thuÕ  ®èi   
víi®èi     
víic¸c kho¶n phÝ,  phÝ 
lÖ  nµy, mµ  
  thùc hiÖn 
®¨ng     
ký,kª khaithu,nép, qu¶n    sö 
      lývµ  dông  phÝ, lÖ 
  phÝ  theo  híng dÉn   
t¹i
Th«ng  tnµy.
TiÒn phÝ, lÖ 
  phÝ     
®Ó l¹ cho 
i ®¬n  thu phÝ, lÖ 
vÞ      phÝ   
®Ó trang tr¶i  
    chi
phÝ  cho viÖc   
thu phÝ, lÖ 
  phÝ  kh«ng ph¶n   
¸nh vµo 
ng©n  s¸ch nhµ   
  níc.Kho¶n 
thu nµy  îc x¸c ®Þnh   
®     lµ nguån thu  nghiÖp 
sù  cña  ®¬n   
vÞ. Kho¶n thu nµy 
kh«ng  ph¶ichÞu 
  thuÕ   
thu nhËp doanh nghiÖp,kÓ  thuÕ   
  c¶  thu nhËp  doanh 
nghiÖp   
bæ sung  (nÕu 
cã).
2.PhÝ 
  kh«ng thuéc ng©n 
  s¸ch nhµ    c¸ctæ 
  nícdo    chøc,c¸nh©n   
    thu theo 
híng dÉn   
  t¹ môc  phÇn  I
i D,  II 
Th«ng  
tnµy  ph¶ichÞu 
  thuÕ       
gi¸trÞgiat¨ng,thuÕ 
 
thu nhËp  doanh nghiÖp  c¸c lo¹ 
vµ    i thuÕ kh¸c (nÕu   
  cã) theo quy ®Þnh  cña 
ph¸p luËtvÒ 
    thuÕ  hiÖn hµnh.


V  ­ Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c c ¬ q u a n  n h µ  n íc v Ò  
q u ¶ n  lý p h Ý  v µ lÖ p h Ý


1.ChÝnh 
  phñ 
thèng 
nhÊt qu¶n   
  lýnhµ    phÝ  lÖ 
nícvÒ  vµ  phÝ.
2. Bé   
  Tµi chÝnh gióp ChÝnh 
  phñ thùc hiÖn 
  thèng nhÊt qu¶n   
  lýnhµ   
níc
vÒ 
phÝ  lÖ 
vµ  phÝ.
3.Trong 
  ph¹m   
vinhiÖm   
vô,quyÒn   
h¹n cña 
m×nh, Bé   
  TµichÝnh  tr¸ch
cã   
nhiÖm: 
a) Tæ  chøc thùc hiÖn Ph¸p lÖnh phÝ  vµ lÖ phÝ, NghÞ  ®Þnh  sè 
57/2002/N§­   híng dÉn   
CP vµ    t¹ Th«ng  
i tnµy;
b) Theo   
  dâi,kiÓm     
traho¹t®éng   
thu,qu¶n    dông 
lý,sö  phÝ, lÖ 
  phÝ;
c) Thùc 
  hiÖn thanh     
tratµichÝnh theo thÈm quyÒn        chøc,
®èi víic¸c tæ   
c¸nh©n   
  thu phÝ, lÖ 
  phÝ;
d) XÐt,gi¶iquyÕt 
      khiÕu        xö     
n¹i, c¸o vµ  lýviph¹m 
tè ph¸p    phÝ 
luËtvÒ  vµ 
lÖ 
phÝ;
®)     
B∙ibá,®×nh 
chØ   
thihµnh   
c¸ckho¶n 
phÝ, lÖ 
  phÝ 
theo thÈm 
  quyÒn.
4.C¸c    quan 
  bé,c¬  ngang    quan 
bé,c¬  thuéc ChÝnh 
  phñ  tr¸chnhiÖm: 
cã   
a) Phèi hîp    Tµi chÝnh 
  víiBé    trong viÖc chØ  ®¹o, híng 
  dÉn,  chøc 
tæ 
thùc hiÖn 
  Ph¸p lÖnh phÝ  lÖ 
vµ  phÝ, NghÞ 
  ®Þnh  57/2002/N§­   híng
sè  CP vµ   
dÉn   
t¹ Th«ng  
i tnµy     
®èi víiphÝ, lÖ 
  phÝ  thuéc ngµnh,lÜnh 
    vùc phô tr¸ch;
b) Phèi hîp    Tµi chÝnh 
  víiBé    kiÓm    
tra,theo   
dâi t×nh h×nh thùc hiÖn 
viÖc   
thu,nép,qu¶n    dông 
  lý,sö  phÝ, lÖ 
  phÝ  thuéc ngµnh,lÜnh 
    vùc phô tr¸ch;
c) B¸o   
  c¸o t×nh 
h×nh thùc hiÖn 
  viÖc   
thu,nép, qu¶n    dông 
  lý,sö  phÝ, lÖ 
 
phÝ thuéc  ngµnh, lÜnh 
  vùc phô tr¸chtheo 
  quy ®Þnh  cña Ph¸p lÖnh phÝ vµ 
lÖ phÝ, NghÞ 
  ®Þnh  57/2002/N§­
sè  CP, híng dÉn  i
  t¹ Th«ng  tnµy  v¨n b¶n 
vµ   
híng dÉn 
  riªngvÒ 
  phÝ, lÖ 
  phÝ  thuéc ngµnh,lÜnh 
    vùc phô tr¸ch;
12

5. Trong 
  ph¹m   
vinhiÖm    
vô,quyÒn  cña 
h¹n  m×nh,  ban 
ñy  nh©n d©n   
c¸c
cÊp thùc hiÖn qu¶n   
lý nhµ     
níc vÒ phÝ  lÖ 
vµ  phÝ  ®Þa  
ë  ph¬ng, cã 
  tr¸ch  
nhiÖm: 
a) Tæ  
  chøc  thùc hiÖn  b¸o   
  vµ  c¸o t×nh  h×nh 
thùc hiÖn   
  thu phÝ, lÖ 
  phÝ  ë 
®Þa  ph¬ng    quan 
víic¬  nhµ   
níc cÊp    thÈm 
trªncã  quyÒn  Héi ®ång 
vµ    nh©n 
d©n cïng cÊp;
 
b) Thùc hiÖn thanh   
tra,kiÓm    
tra viÖc chÊp hµnh   
c¸c quy ®Þnh ph¸p 
luËtvÒ 
  phÝ  lÖ 
vµ  phÝ  trong ph¹m   
  vi®Þa  ph¬ng;
c) Xö   
  lý hoÆc    
®Ò nghÞ  quan 
c¬  nhµ    thÈm  
níc cã  quyÒn  lý c¸c vi
xö       
ph¹m 
ph¸p luËtvÒ 
    phÝ, lÖ 
  phÝ theo quy 
  ®Þnh  cña Ph¸p 
lÖnh phÝ  lÖ 
vµ  phÝ, 
NghÞ ®Þnh  57/2002/N§­   híng dÉn   
sè  CP vµ    t¹ Th«ng  
i tnµy.


VI ­ Gi¶i q u y Õt k hi Õ u n¹i,
 tè c¸o


1. Tæ  
  chøc  quyÒn 
cã  khiÕu  ,  
n¹i  nh©n  quyÒn 
c¸ cã  khiÕu         
n¹i, c¸o víi

c¬ quan  nhµ    thÈm 
níccã  quyÒn  nh÷ng 
vÒ  hµnh     
viviph¹m ph¸p    phÝ 
luËtvÒ 
vµ  phÝ.
lÖ 
2.Tæ  
  chøc,c¸nh©n 
    nép phÝ, lÖ 
  phÝ  kh«ng  ®ång  víi
ý    quyÕt ®Þnh 
  thu 
phÝ, lÖ 
  phÝ  quyÒn   
cã  göi®¬n  khiÕu   
n¹i®Õn   chøc,c¸ nh©n   
tæ      thu phÝ, lÖ 
 
phÝ trong thêih¹n  ngµy,kÓ   
    30    tõ ngµy  nép phÝ, lÖ 
  phÝ. Trong   
  thêigian chê 
 
gi¶iquyÕt 
  khiÕu   
n¹i,ngêi khiÕu   
  n¹iph¶ithùc hiÖn 
    quyÕt ®Þnh  phÝ, lÖ 
thu   
phÝ.
3.Trong      ngµy,kÓ   
  thêih¹n 15    tõngµy  nhËn  îc®¬n 
®   khiÕu  , chøc,
n¹i tæ   
c¸nh©n   
  thu phÝ, lÖ 
  phÝ  ph¶igi¶i
    quyÕt vµ     
  tr¶lêi cho 
ngêikhiÕu   
  n¹ib»ng   
v¨n
b¶n; nÕu   viÖc 
  vô  kh«ng  thuéc thÈm  quyÒn   
gi¶iquyÕt cña m×nh  th× ph¶i 
chuyÓn  ®¬n  khiÕu   
n¹ihoÆc  b¸o  c¬ 
c¸o  quan  thÈm 
cã  quyÒn   
gi¶iquyÕt  vµ 
th«ng  cho 
b¸o  ngêikhiÕu   
  n¹ibiÕttrong thêih¹n  ngµy,kÓ   
      10    tõ ngµy  nhËn  ­
®
îc®¬n 
  khiÕu  .
n¹i
4.  Trêng  hîp qu¸   
thêih¹n quy ®Þnh   i®iÓm   nªu     
t¹  3  trªn mµ khiÕu   
n¹i
kh«ng  îcgi¶iquyÕt 
®     hoÆc  ngêikhiÕu   
  n¹ikh«ng ®ång  víi
ý   quyÕt  ®Þnh   
gi¶i
quyÕt 
khiÕu    cã 
n¹ith×  quyÒn  tiÕp tôc khiÕu      quan 
    n¹ivíic¬  nhµ    thÈm 
níccã 
quyÒn  theo quy  ®Þnh  cña ChÝnh  phñ  khiÕu   
vÒ  n¹ihoÆc   khëikiÖn  i
  t¹ Toµ 
¸n.
5. QuyÕt 
  ®Þnh   
gi¶iquyÕt khiÕu     
n¹ivÒ phÝ,  phÝ 
lÖ  cña  tr
Bé  ëng Bé 
TµichÝnh   
  lµquyÕt ®Þnh 
  cuèicïng.
 


VII ­ K h e n  thë n g  v µ x ö  lý vi  p h¹ m


1. Tæ  
  chøc,c¸ nh©n  thµnh 
    cã  tÝch trong viÖc   
  thihµnh Ph¸p lÖnh phÝ 
vµ  phÝ    îckhen  ëng 
lÖ  th× ®   th theo quy 
  ®Þnh  cña  ph¸p luËt.
 
2. Tæ  
  chøc, c¸ nh©n 
    kh«ng nép hoÆc  nép kh«ng    tiÒn 
®ñ sè  phÝ, lÖ 
phÝ th× kh«ng  îc phôc  c«ng 
®   vô  viÖc, dÞch  hoÆc   xö   
  vô  bÞ  lý theo quy 
®Þnh cña ph¸p luËt.
 
13

3. Ngêinµo 
    kh«ng  thùc hiÖn 
  ®óng nh÷ng  quy ®Þnh  viÖc 
vÒ  ban  hµnh, 
tæ chøc  thùc hiÖn, qu¶n    sö 
    lývµ  dông  phÝ, lÖ 
  phÝ  tuú 
th×  theo  tÝnh chÊt, 
møc      
®é vi ph¹m    xö   
mµ bÞ  lý hµnh  chÝnh hoÆc   truy cøu 
bÞ    tr¸ch nhiÖm  
 
h×nh   
sù;nÕu  g©y thiÖth¹ith× ph¶ibåith
          êng  theo quy 
  ®Þnh  cña 
ph¸p luËt.
 
4. Tæ  
  chøc, c¸ nh©n  phÝ, lÖ 
    thu    phÝ  kh«ng ®óng  quy ®Þnh  cña ph¸p 
luËtvÒ 
  phÝ  lÖ vµ  phÝ  bÞ  lýtheo 
th×  xö    quy ®Þnh  cña ph¸p 
luËt; tiÒn ®∙ 
 
sè   
thu   
sai ph¶i ® îc tr¶ l¹ 
      icho  ®èi  îng 
t nép phÝ,  phÝ;  êng 
lÖ  tr hîp kh«ng   
x¸c
®Þnh  îc®èi t  
®    îng nép  phÝ, lÖ 
  phÝ    tiÒn ®∙     
th× sè    thu saiph¶inép 
  vµo ng©n 
s¸ch nhµ 
  níc.


VIII
 ­ T æ  c h ø c thùc hi Ö n


1. Th«ng  
  tnµy  hiÖu     
cã  lùcthihµnh  tõngµy 
kÓ    NghÞ ®Þnh  57/2002/
sè 
N§­CP   hiÖu     
cã  lùc thihµnh  thay 
vµ  thÕ  Th«ng   sè 
t 54/1999/TT­BTC  ngµy 
10/5/1999 cña  TµichÝnh 
  Bé    híng dÉn 
  thùc hiÖn 
  NghÞ  ®Þnh 04/1999/N§­  
CP
ngµy 30/1/1999  cña  ChÝnh  phñ   
vÒ phÝ,  phÝ 
lÖ  thuéc ng©n s¸ch nhµ   
níc;
Th«ng   21/2001/TT­
tsè  BTC  
ngµy  ¾/2001  cña  Tµi chÝnh 
Bé    söa  æi 
® mét sè 
néidung   
  t¹ Th«ng   54/1999/TT­
i tsè  BTC  
ngµy  10/5/1999 cña  TµichÝnh.
  Bé     
2. C¸c   
  v¨n b¶n quy ®Þnh  phÝ, lÖ 
vÒ    phÝ  theo 
NghÞ  ®Þnh 04/1999/N§­
CP  ngµy 30/1/1999 cña 
  ChÝnh phñ  phÝ, lÖ 
vÒ    phÝ  thuéc ng©n 
  s¸ch nhµ   
  níc
tr¸víi
   
i NghÞ  ®Þnh  57/2002/N§­   híng dÉn  i
sè  CP vµ    t¹ Th«ng  
  tnµy ®Òu   b∙i
bÞ   
bá.
3. ViÖc 
  thu  miÔn, 
vµ  gi¶m  phÝ  dông 
sö  cÇu,  êng   
® bé, ®ß, phµ, bao 
 
gåm   viÖc    cÊp   
c¶  b∙ibá  thÎmiÔn  phÝ thùc hiÖn theo quy ®Þnh  cña QuyÕt 
®Þnh   77/2002/Q§­
sè  BTC  ngµy  10/6/2002 cña  tr
Bé  ëng  Tµi chÝnh 
Bé    vÒ 
viÖc  t¹m   
thêithùc hiÖn  vµ 
  thu  miÔn,  gi¶m phÝ  dông 
sö  cÇu, ® êng   
  bé, ®ß, 
phµ. Nh÷ng   
  n¬it¹m   
thêicha   
thu phÝ  dông 
sö  cÇu, ® êng  ®èi    m«    
  bé  víixe  t«
hai b¸nh,xe      b¸nh,xe   
    m« t« ba    hai b¸nh  g¾n   m¸y, xe  b¸nh 
  ba  g¾n  m¸y thùc 
hiÖn  theo quy 
  ®Þnh  riªngcña  TµichÝnh.
  Bé   
4.C¨n  vµo 
  cø  Danh  môc phÝ, lÖ 
  phÝ  ban hµnh  kÌm theo NghÞ 
  ®Þnh  sè 
57/2002/N§­CP, ChØ   thÞ  13/2002/CT­
sè  TTg  ngµy  11/6/2002  cña  Thñ  íng
t  
ChÝnh  phñ  híng dÉn  i
vµ    t¹ Th«ng  
tnµy,c¸c Bé, c¬ 
      ngang    quan 
Bé, c¬  thuéc 
ChÝnh  phñ,Uû 
  ban  nh©n  d©n   
c¸ctØnh,thµnh 
  phè   
trùcthuéc Trung 
  ¬ng thùc 
hiÖn viÖc  so¸tl¹ c¸c kho¶n 
rµ    i    phÝ,  phÝ 
lÖ  ®ang  t¹ 
thu  ingµnh, ®Þa  
  ph¬ng 
m×nh  theo ®óng  quy  ®Þnh   ikho¶n  cña 
t¹  1  ChØ  thÞ  13/2002/CT­
sè  TTg 
ngµy 11/6/2002 cña  Thñ  íng 
t ChÝnh  phñ  tæng 
vµ  hîp, b¸o 
  c¸o    Tµi
vÒ Bé   
chÝnh (qua    êng   
Tæ th trùcchØ  ®¹o  iÓnkhaithùc hiÖn 
tr       Ph¸p lÖnh  phÝ  lÖ 
vµ 
phÝ)  sau:
nh 
­Lo¹iphÝ, lÖ 
      phÝ nµo  tªntrongDanh 
cã      môc     
chitiÕtphÝ, lÖ 
  phÝ, ®∙ 
  cã 
v¨n b¶n 
  híng dÉn 
  cña  quan 
c¬  nhµ    thÈm 
níccã  quyÒn   
th× tiÕp tôcthùc hiÖn 
     
cho ®Õn     v¨n b¶n 
khicã    híng dÉn 
  míi;
­ Lo¹iphÝ, lÖ 
      phÝ  nµo  tªntrong Danh 
cã      môc     
chitiÕtphÝ, lÖ 
  phÝ  nhng 
cha  v¨n 
cã  b¶n híng dÉn cña  quan 
c¬  nhµ    thÈm  
níc cã  quyÒn  th× cha  îc
®  
phÐp  thu;
­   
Lo¹iphÝ,  phÝ 
lÖ  nµo kh«ng  tªn trong 
cã    Danh môc     
chi tiÕtphÝ, lÖ 
phÝ th× kh«ng  îc phÐp     
®   thu.C¬ quan, ®¬n  nµo 
  vÞ  ban hµnh  iphÝ, 
lo¹  lÖ 
14

phÝ nµy ph¶ira ngay   
    v¨n b¶n quy 
®Þnh       
b∙ibá.Tæ chøc,c¸ nh©n 
    ®ang  thùc 
hiÖn      i
thu c¸c lo¹ phÝ, lÖ 
  phÝ  b∙ibá   
®∙    trªnph¶ichÊm    
  døt ngay viÖc   
thu phÝ, 
lÖ phÝ  thùc hiÖn   
vµ    kª khaiquyÕt   
  to¸ntoµn  sè 
bé  tiÒn phÝ, lÖ 
    phÝ  thu ® ­
®∙   
îcvíi quan 
   c¬  thuÕ   
trùctiÕp qu¶n     
  lý®Ó nép  vµo 
ng©n s¸ch nhµ   
  níctheo  quy 
®Þnh  hiÖn hµnh.  
Trong mäi  êng   
tr hîp,kh«ng hoµn     
tr¶c¸c kho¶n phÝ, lÖ 
  phÝ     
thu tõ ngµy 
01 th¸ng  n¨m  
01  2002 ®Õn  ngµy  quan  thÈm  
c¬  cã  quyÒn  ban hµnh  quy 
®Þnh    phÝ, lÖ 
míi vÒ    phÝ  theo quy ®Þnh  i
t¹ NghÞ ®Þnh  57/2002/N§­  
sè  CP
vµ 
híng dÉn   
  t¹ Th«ng  
i tnµy.
5. Nh÷ng  êng  thu 
  tr hîp  phÝ,  phÝ 
lÖ  kh«ng quy ®Þnh  i
t¹ Danh môc   
chi
tiÕtphÝ, lÖ 
    phÝ  ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  57/2002/N§­  
sè  CP hoÆc  
cã 
quy ®Þnh   iDanh 
t¹  môc  nµy nhng kh«ng  c¬ 
do  quan  thÈm  
cã  quyÒn ban 
hµnh    îcxö   
sÏ®   lýtheo quy 
  ®Þnh cña ph¸p luËtvÒ 
    phÝ, lÖ   phÝ  híng dÉn   
vµ    t¹i
Th«ng  
tnµy.
Trong  qu¸ tr×nh  iÓn khaithùc 
tr     hiÖn, nÕu  víng  ¾c,   
  cã  m ®Ò nghÞ   c¸c
tæ chøc, c¸ 
  nh©n   ph¶n ¸nh  kÞp       
thêivÒ Bé Tµi  chÝnh   
®Ó xem  xÐt, gi¶i
   
quyÕt.
15


M É u  s è 1  
C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m
N
§éc     do  
lËp ­Tù  ­H¹nh 
phóc


T ê  k h ai ®¨n g k ý thu p h Ý, lÖ p h Ý
(Dïng cho  chøc,c¸nh©n   
  tæ      thu phÝ, lÖ 
  phÝ 
thuéc ng©n 
  s¸ch nhµ 
  níc)


1.   Tªn   ®¬n   vÞ   thu   phÝ,   lÖ 
phÝ: .. . .................................
  . . .................................
2.   C¬   quan   cÊp   trªn   qu¶n   lý   trùc
 
tiÕp:.. . ..........................
  . . ..........................
3.QuyÕt 
  ®Þnh 
thµnh 
lËp:
­   Sè   quyÕt 
®Þnh: .. . ...........................................
  . . ...........................................
­   Ngµy   thµnh 
lËp:. . ............................................
. . ...........................................
­   C¬   quan   ra   quyÕt 
®Þnh:.. . .....................................
. . ....................................
4.   §Þa 
chØ:.. . ................................................
. . ................................................
5.   §iÖn 
tho¹i . ............ Fax . ...............................
: . ............ : . ...............................
6.C¸c  sè 
  m∙  cña 
®¬n  (
vÞ nÕu 
cã):
­   M∙   sè 
thuÕ:.. . ...............................................
. . ...............................................
­   M∙   sè   ®¬n   vÞ   sö   dông   ng©n   s¸ch   nhµ   n­
íc: . .......................
. . ......................
7.Lo¹iphÝ, lÖ 
      phÝ 
®¨ng  thu:
ký 
STT Tªn   
lo¹ phÝ, lÖ 
i   C¬ 
quan  ban  Sè   
v¨n b¶n Ngµy ban 
phÝ hµnh hµnh
1
2
...

8.Chøng     
  tõthu phÝ, lÖ 
  phÝ:
STT Tªn 
chøng 
tõ Ký 
hiÖu
1
2
...

9.Tµikho¶n 
    giao dÞch   
  t¹ Kho   
i b¹c,ng©n 
hµng:
16

­   Tµi   kho¶n  t¹ :.. . .....................
i . . ....................
 
sè:.. . ..................
  . . .................. .. .
..
­   Tµi   kho¶n  t¹ :.. . .....................
i . . ....................
 
sè:.. . ..................
  . . ................. .. .
..

.. .ngµy  .
. , .. th¸ng.. n¨m   
    .
  ...
N¬i göitêkhai:
        Thñ  ëng 
tr ®¬n vÞ
­C¬ 
  quan  thuÕ:.. . ..
  . ..
  (Ký        tªnvµ 
tªn, râ hä    ®ãng 
ghi dÊu)
­§Þa 
  chØ:  . . ......
.. . .......
17


M É u  s è 2
C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m
N
§éc     do  
lËp ­Tù  ­H¹nh 
phóc


T ê  k h ai thu, é p  p h Ý, lÖ p h Ý...............
 n
Th¸ng  . . ...N¨m  . . ....
.. . ... .
. .. . ....
(Dïng cho  chøc,c¸nh©n   
  tæ      thu phÝ, lÖ 
  phÝ 
thuéc ng©n 
  s¸ch nhµ 
  níc)1.   Tªn   ®¬n   vÞ   thu   phÝ,   lÖ 
phÝ: .. . ..................................
  . . ..................................
2.   §Þa 
chØ:.. . ................................................
. . ................................................
§¬n  tÝnh:.. . ....
vÞ    . . ...
STT ChØ   tiªu Thùc 
hiÖn 
th¸ng.. . ...
  . . ...
1 Sè  tiÒn phÝ, lÖ 
    phÝ  tr
kú  íc:
a) Nép 
  thiÕu
b) Nép 
  thõa
2 Sè  tiÒn phÝ, lÖ phÝ  ®∙ thu ® îc cña 
th¸ngnµy
 
3 Sè  tiÒn  îctrÝch sö 
®     dông  theo  chÕ ®é 
cña  th¸ngnµy
 
4 Sè  tiÒn ph¶inép 
    ng©n  s¸ch th¸ngnµy:
   
a) Trêng  hîp  tr  
kú  íc nép  thiÕu  ­  + 
(2  3 
1a)
b) Trêng    tr  
  hîp kú  ícnép  thõa (2 ­3  
     ­1a)

Sè  tiÒn phÝ, lÖ phÝ  ph¶i nép ng©n  s¸ch nhµ níc (ghi b»ng ch÷) 
.. . ..........
. . ..........
.. . .......................................................
. . .......................................................
.. . ...
. . ...
Xin 
cam   ®oan  liÖu khaitrªn®©y    
sè        lµ®óng, nÕu       
  sait«ixinchÞu  lý
xö   
theo ph¸p luËt.
   


Göi kÌm   
  têkhainµy   
  têkhaichitiÕtthu phÝ, lÖ 
          phÝ.


.. .ngµy  .
. , .. 
th¸ng.. 
  .
n¨m  .
..
N¬i göitêkhai:
        Thñ  ëng 
tr ®¬n vÞ
­C¬ 
  quan  thuÕ:.. . ..
  . ..
  (Ký        tªnvµ 
tªn, râ hä    ®ãng 
ghi dÊu)
­§Þa 
  chØ:  . . ......
.. . .......
18

Tªn 
®¬n   thu 
vÞ  phÝ,  phÝ
lÖ T ê  k h ai c hi tiÕt thu p h Ý, lÖ p h Ý
Th¸ng  . . ...N¨m   . . ....
.. . ... .
. .. . ....
(KÌm 
theo têkhaithu,nép 
        phÝ, lÖ 
  phÝ 
th¸ng.. n¨m  .
  .
  .. )


ST Chøng 
tõ Danh 
môc  phÝ, lÖ 
  Møc   
thu Sè 
tiÒn
T phÝ
Sè 
hiÖu Ngµy 
th¸ng
.. .ngµy  .
. , .. th¸ng.. n¨m   
    .
  ...
Thñ  ëng 
tr ®¬n  vÞ
(kýtªn,     tªnvµ 
    râ hä    ®ãng 
ghi dÊu)

Top Download Thuế-Phí-Lệ Phí-Kinh Phí

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản