Thông tư 63-TC/CSTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
174
lượt xem
7
download

Thông tư 63-TC/CSTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 63-TC/CSTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung, sửa đổi một số quy định về việc tổ chức thu và quản lý biên lai thu tiền phạt hành chính của Thông tư số 52-TC/CSTC ngày 12/9/1996

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 63-TC/CSTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  63 T C/C S T C  n g µ y 11  c th¸ng 9 n¨ m  1997 h í ng d É n   b æ  s u n g   ö a ® æ i  m é t s è   u y  ® Þ n h   Ò  vi Ö c t æ  c h ø c thu v µ  q u ¶ n  lý s q v   biªn lai  thu  Ò n p h ¹t h µ n h  ch Ý n h  c ñ a T h « n g  t s è  52 T C/ C S T C  n g µ y  12  ti th¸ng 9 n¨ m  1996 C¨n  LuËt  ©n  cø  ng s¸ch  µ   íc ngµy  th¸ng  n¨m  Nh n   20  03  1996; c¨n      cø Th«ng   è  TC/NSNN   µy  th¸ng 03  t s 14  ng 28    n¨m  1997  ña  é   µi chÝnh    c BT  cho phÐp Ban  µichÝnh    ã  Òn  m ét  è  t  x∙ c quy thu  s kho¶n    thu,trong ®ã   ã  c¸c    c thu  kho¶n  Òn ph¹thµnh  Ýnh    ti     ch ph¸tsinh trªn®Þa  µn     b x∙. §Ó  tr¸nh ¸ch  ¾c    t trong  Öc  vi qu¶n  ý thu  Òn  ¹thµnh  Ýnh, Bé   µi  l  ti ph   ch  T chÝnh  íng  Én  öa  æi  h d s® quy  nh   ña  iÓ m     iÓ m     µ    ®Þ c® 2b/,® 2d/ v bæ sung  thªm  iÓ m     µo  Çn   ,m ôc     ña  ® 2f/v Ph II  A c Th«ng   sè  TC/CSTC   µy    t 52  ng 12 th¸ng09    n¨m  1996  ña  é  µichÝnh    c BT  nh sau: "b/Kho  ¹c Nhµ   íccã  Ó  û  Ö m   Öc    Òn ph¹tcho    n  Þ    b  n   th u nhi vi thu ti     c¸c ®¬ v cã     ®ñ tc¸ch ph¸p  ©n, cã    nh   kh¶ n¨ng    µ  ép  Þp  êitiÒn    ¹tnh  ¬  thu v n k th   thu ph   c quan  u  iÖn,c¬  b®   quan  Õ,ng©n  µng  µ    n  Þ  thu   h v c¸c®¬ v kh¸c,nhng    ph¶i®¶m     b¶o nguyªn t¾c  êixö  ¹tkh«ng  ùctiÕp thu tiÒn ph¹t.   ng   ph   tr        Trong  ét  è  êng  îp  Æc   Öt,viÖc  ö  ¹tcÇn  m s tr h® bi   x ph   ph¶i thu  Òn  ¹t   ti ph   ngay,Kho  ¹c Nhµ   íc cã    b  n   tr¸chnhiÖ m     chØ  nh  n  Þ  îc uû  Òn    ®Þ ®¬ v ®   quy thu tiÒn ph¹tvµo     Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n d. Tæng  ôc  Õ  ã    C thu c tr¸chnhiÖ m     µnh  µ    ph¸th v qu¶n  ýthèng  Êt biªn l  nh     laithu tiÒn  ¹tgiao     ph   cho    ¬  c¸c c quan  Õ  a   ¬ng    Êp    thu ®Þ ph ®Ó c ph¸tcho    c¸c c¬ quan  Kho  ¹c Nhµ   íctrªn®Þa  µn  ö  ông  b  n    b sd theo kÕ   ¹ch.   ho §èi víic¸c kho¶n       thu  ¹thµnh  Ýnh  éc  Èm   Òn  ña  û     ph   ch thu th quy c U ban nh©n  ©n    d x∙,Ban  µi chÝnh    Ën  T  x∙ nh biªn laithu  Òn  ¹ttõ Chi  ôc  Õ     ti ph     c thu huyÖn, quËn  µ  ö  ông  èng  Êt lo¹        Òn  ¹tnµy    vsd th nh   i biªnlaithu ti ph   cho  Êtc¶  t  c¸ckho¶n    ¹tt¹ x∙.   thu ph     i Trong  êng  îp  tr h Kho  ¹c  µ   íc uû  b Nh n   quyÒn  thu  ¹tcho    chøc  ph   c¸c tæ  kh¸c th×    Kho  ¹c Nhµ   íc chÞu  b  n  tr¸chnhiÖ m   Êp        c biªn laicho  n  Þ  îc uû  ®¬ v ®   quyÒn. f.ViÖc  û  Òn    ¹tph¶icã  îp ®ång  ý  Õt  ÷a ®¬n  Þ    u quy thu ph     h  k k gi   v Kho  ¹c b  Nhµ   íc trùc tiÕp  û  n    u quyÒn  íi®¬n   Þ   îc uû  Òn.  v  v ®   quy Trong  îp  ng  û  h ®å u quyÒn  ph¶inªu  ô  Ó      c th c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v tr¸chnhiÖ m  µ  Òn  îcña        v quy l i c¸cbªn nh  sau: * §èivíi n  Þ       ®¬ v Kho  ¹c Nhµ   íctrùctiÕp uû  Òn: b  n      quy ­ Giao  y        µ      ®Ç ®ñ biªnlai c¸c chøng  õ li   v t   ªnquan  n   Öc    Òn ph¹t ®Õ vi thu ti     cho  n   Þ   îc uû  ®¬ v ®   quyÒn.  Öc  Vi giao  Ën  nh biªn laithu  Òn  ¹t® îc thùc    ti ph       hiÖn   quy  nh  Ò   Öc  nh ®Þ v vi giao biªn laicho    µn     c¸c b thu  Òn  ¹t® îc quy  ti ph    
  2. 2 ® Þnh  ¹ ®iÓ m   m ôc    ña  ti  3  IIc C«ng    è  v¨n s 527  KB/C§  µy  ng 25/7/1995 cña    Kho  b¹c Nhµ   íc.   n ­  íng  Én    n   Þ   îc uû  Òn  ö  ông    ªnbiªn laivµ  ép  H d c¸c ®¬ v ®   quy sd c¸c li      n tiÒn vµo    Kho  ¹c theo ®óng  Õ     b    ch ®é quy  nh. ®Þ ­Thanh    y    Ý  û  Òn    to¸n®Ç ®ñ ph u quy cho  ® îcuû  Òn. bªn    quy * §èivíi ¬        quan  îcuû  Òn: c ®   quy ­  Ën,  ö  ông, b¶o  Nh sd   qu¶n  µ  v quyÕt to¸n biªn laithu  Òn  ¹t theo       ti ph   ®óng quy  nh  ña  ®Þ c Kho  ¹c Nhµ   ícuû  Òn. b  n   quy ­ Ch Þu  äi    m tr¸chnhiÖm   Ò   Ët chÊt nh    vv    quy  nh  ¹  Õt6.1  iÓ m     ®Þ ti   ti ® 6 m ôc    ¹  IIt iC«ng  sè  v¨n  527 KB/C§  µy  ng 25/7/1995  Õu  µm    áng, m Êt    n l hh   m¸t biªnlai   Òn ph¹t.     ti   thu ­Tu©n  ñ ®óng    th   quy  nh    Òn ph¹tdo  ®Þ thu ti     Kho  ¹c Nhµ   ícquy  nh. b  n  ®Þ *  Ý   û  Ph u quyÒn  hai bªn  µ ®¬n   Þ   do    l  v Kho  ¹c  µ   íc trùc tiÕp  û  b Nh n     u quyÒn  µ  n  Þ   îc uû  Òn  v ®¬ v ®   quy trao ® æi  èng  Êt  µ  ö  ông    th nh v s d trong  è  s kinh phÝ   Së   µi chÝnh    Ët    Êp      do  T   ­ V gi¸c ®Ó thanh to¸n cho  n  Þ  îc uû    ®¬ v ®   quyÒn.  Ý   û  Òn  îc trÝch tõ kho¶n  vÒ   Òn  ¹t®Ó   ¹ cho  ©n   Ph u quy ®     thu  ti ph   l  i ng s¸ch ®Þa  ¬ng.   ph Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ ngµy  ý;®ång  êiquy  nh  t¹  tn c hi l     t  k  th   ®Þ nªu  i phÇn  , ôc  ®iÓ m     µ  iÓ m   cña  II m A,  2b/ v ® 2c  Th«ng   è  TC/CSTC   µy    t s 52  ng 12 th¸ng09    n¨m  1996  ña  é  µichÝnh  Õt  Öu  ùcthi µnh. c BT  h hi l     h
Đồng bộ tài khoản