Thông tư 64/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: anhphuong

Thông tư 64/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận sau thuế và quản lý các quỹ trong doanh nghiệp Nhà nước

Nội dung Text: Thông tư 64/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam  
phßng  héi                  së  l       LAWDATATh«ng t 
B é  T µi C h Ý n h   sè 64/1999 T T­B T C   g µy  07 th¸ng 6 n¨ m  1999
 n
H íng d É n  c h Õ  ® é  p h © n   h èi lîi h u Ë n  sau 
p  n thu Õ  vµ  u ¶ n  lý 
q c¸c q u ü 
trong c¸c d o a n h  n g hi Ö p  N h µ   íc
n


C¨n  NghÞ 
cø  ®Þnh  59/CP 
sè  ngµy 3/10/1996  cña ChÝnh phñ  Quy  
vÒ 
chÕ  qu¶n    tµichÝnh  h¹ch   
lývµ    vµ  to¸nkinh doanh     
  ®èi víidoanh nghiÖp Nhµ  
níc vµ 
  NghÞ   ®Þnh   27/1999/N§­  
sè  CP ngµy  20/4/1999 cña ChÝnh  phñ   

viÖc söa  æi,bæ  
®   sung  NghÞ  ®Þnh  59/CP   
sè  nãitrªn;
Bé   
TµichÝnh híng dÉn 
  chÕ  ph©n 
®é  phèilînhuËn 
   i sau 
thuÕ   
thu nhËp  
doanh 
nghiÖp  qu¶n     
vµ  lýc¸cquü 
trongc¸cdoanh 
    nghiÖp 
Nhµ    sau:
nícnh I­ èi tîng, h¹ m  vi ¸p d ô n g
 ®  p


 Th«ng   nµy  dông 
t ¸p  cho c¸c doanh nghiÖp  Nhµ    
níc ho¹t®éng 
  kinh 
doanh, bao 
  gåm  Tæng  c«ng     
ty,c¸c doanh nghiÖp  thµnh   
viªnh¹ch to¸n kinh
   
tÕ cña Tæng  c«ng   
ty,doanh nghiÖp  ®éc lËp kh¸c thuéc 
  mäi  ngµnh kinh tÕ 
 
do 
Trung  ¬ng  ®Þa 
vµ  ph¬ng qu¶n lý.
C¸c doanh  nghiÖp Nhµ    
níc ho¹t ®éng 
  c«ng  Ých  îc thµnh 
®   lËp theo 
NghÞ  ®Þnh   56/CP 
sè  ngµy  2/10/1996  cña ChÝnh  phñ; c¸c 
  doanh nghiÖp 
trong c¸c  së 
c¬  ®µo    
t¹o,nghiªn cøu  îc thµnh 
  ®   lËp theo  QuyÕt  ®Þnh  sè 
68/1998/ Q§­TTg 
  ngµy 27/3/1998 cña  Thñ  íng 
t ChÝnh  phñ, thùc 
  hiÖn chÕ 
®é ph©n  phèilînhuËn 
  i riªng,
 kh«ng   
¸p dông Th«ng  tnµy.II­ íng d É n  c ô  th Ó
 H


A. Lîi h u Ë n  c ña d o a n h   g hi Ö p:
 n n


1. LîinhuËn 
    thùc hiÖn  n¨m   
  c¶  lµkÕt qu¶ kinh doanh 
  cña 
doanh 
nghiÖp 
bao 
gåm    
lînhuËn     
i tõho¹t®éng kinh doanh  lînhuËn   
  vµ   
i ho¹t®éng 
kh¸c.
a)   
LîinhuËn  ho¹t ®éng 
  kinh doanh: Lµ 
  kho¶n  chªnh lÖch gi÷a tæng 
doanh    gi¸thµnh 
thu vµ    toµn  cña 
bé  s¶n phÈm  hµng   
ho¸,dÞch  ®∙     
vô  tiªuthô
trongn¨m   
  tµichÝnh cña doanh nghiÖp.
b) Lîi
    nhuËn   
ho¹t®éng 
kh¸cbao 
  gåm:
2

­ LîinhuËn     
    tõ ho¹t®éng   
tµichÝnh    thu   
lµ sè  lính¬n  chiphÝ 
sè    cña   
c¸c
ho¹t®éng   
  tµichÝnh, bao 
  gåm: ho¹t®éng 
  cho thuª tµis¶n; mua  
      b¸n chøng 
kho¸n;mua   ngo¹itÖ;l∙tiÒn göing©n 
  b¸n       i     hµng  thuéc vèn 
  kinh doanh;l∙cho 
     
i
vay vèn;lîtøc cæ  
      phÇn  lînhuËn  îcchiatõphÇn 
i vµ   
i ®       vèn gãp  ªndoanh   
li   hîp
doanh;hoµn 
  nhËp  d 
sè  kho¶n  phßng 
dù  gi¶m   
gi¸®Çu   
tchøng  kho¸n.
­   
LîinhuËn  ho¹t®éng 
  bÊt  êng    thu   
th lµ sè  lính¬n  chi cña   
sè    c¸c ho¹t 
®éng    êng,bao 
bÊt th   gåm: kho¶n  ph¶itr¶nhng 
    kh«ng    îcdo 
tr¶®   phÝa  chñ   
nî;
kho¶n   nî khã ®ßi  duyÖt  nay 
®∙  bá  thu    îc;lî nhuËn   
håi ®     i tõ quyÒn  h÷u,
së   
quyÒn  dông   
sö  tµis¶n;kho¶n     ,tµis¶n 
  thu vËt t    thõa  sau    bï trõhao   
khi®∙      hôt
mÊt   
m¸t;kho¶n  chªnh lÖch  thanh   
do  lý,nhîng b¸n   
  tµi s¶n;lînhuËn   
  i c¸cn¨m  ­
tr
ícph¸thiÖn 
    n¨m nay;hoµn 
  nhËp  d   
sè  c¸c kho¶n  phßng 
dù  gi¶m   
gi¸hµng   
tån
kho,dù 
  phßng    nî ph¶ithu khã 
    ®ßi;tiÒn trÝch b¶o 
      hµnh  s¶n phÈm  cßn thõa 
khihÕt   
  h¹n b¶o hµnh.
2. Nhµ       
  níc®Ó l¹ kho¶n   
i lînhuËn 
i sau thuÕ   
thu nhËp doanh nghiÖp  cho 
doanh  nghiÖp  nh»m  môc ®Ých  chñ yÕu   
bæ sung  vèn kinh doanh, lËp 
    quü 
dù phßng   
tµichÝnh       
®Ó tù bï ®¾p   mét phÇn     
rñiro;®ång   
thêich¨m     
lolîÝch 
i
vËtchÊtcho 
    ngêilao®éng 
    trongdoanh 
  nghiÖp.


B.  h Ç n  lîin h u Ë n  sau thu Õ:
P  


Sau   
khichuyÓn   
lçtheo 
§iÒu  cña 
22  LuËt thuÕ   
  thu nhËp 
doanh 
nghiÖp 
vµ nép thuÕ   
thu nhËp theo LuËt ®Þnh,   
  lî nhuËn 
i cßn    îc ph©n 
l¹ ®  
i phèitheo 
 
tr×nh tùsau 
    ®©y:

1.Bï kho¶n     
    lçc¸cn¨m  íckh«ng  îctrõvµo   
tr   ®     lînhuËn  ícthuÕ;
i tr  

2. Nép 
  tiÒn thu  dông 
sö  vèn ng©n s¸ch Nhµ   
níc theo quy ®Þnh hiÖn 
hµnh;

3. Tr¶ 
  tiÒn     
ph¹tviph¹m ph¸p   
luËtNhµ       
níc nh: viph¹m LuËt thuÕ, LuËt
     
giao th«ng,LuËt m«i  êng,LuËt th
      tr     ¬ng    quy 
m¹ivµ  chÕ 
hµnh 
chÝnh...sau   
 
, khi
®∙   
trõtiÒn båith
    ¬ng  thÓ 
tËp  hoÆc    
c¸nh©n 
g©y   
ra (nÕu 
cã);

4. Trõ   
  c¸c kho¶n   
chi phÝ thùc  ®∙   
tÕ  chi nhng kh«ng  îc tÝnh 
®   vµo   
chi
phÝ         
hîp lýkhix¸c®Þnh   
thu nhËp 
chÞu 
thuÕ;

5.Chia l∙cho       
     i c¸c®èi t¸cgãp 
vèn 
theo hîp ®ång     
    hîp t¸ckinh doanh 
  (nÕu 
cã);

6. PhÇn   
  lî nhuËn 
i cßn  i
l¹ sau       
  khitrõc¸c kho¶n          ® îc ph©n 
(1,2, 3, 4, 5)   
phèinh 
  sau:
3

6.1. TrÝch 
  10%  vµo quü  phßng   
dù  tµichÝnh. Khi  d cña 
  sè  quü nµy 
b»ng 
25%  
vèn 
®iÒu  cña 
lÖ  doanh 
nghiÖp   
th× kh«ng 
trÝch n÷a;
 

6.2.TrÝch   
  tèithiÓu 50%  
  vµo 
quü 
®Çu      iÓn;
tph¸ttr

6.3.TrÝch   
  5% vµo quü  phßng   
dù  trîcÊp mÊt viÖc lµm. Khi sè 
    d quü 
nµy    th¸ngl
®¹t6   ¬ng 
thùc hiÖn 
  cña 
doanh 
nghiÖp   
th× kh«ng 
trÝch n÷a;
 

6.4. §èi víi
 mét sè ngµnh ® Æc  thï
 (nh ng©n  hµng th¬ng m¹i,
 b¶o 
hiÓm,.. )mµ  
.  ph¸p luËt quy 
  ®Þnh  ph¶i trÝch 
   lËp c¸c quü  Æc  
® biÖt tõ   
  lî i
nhuËn 
sau 
thuÕ   
th× doanh 
nghiÖp 
trÝch lËp theo c¸cquy 
        ®Þnh 
®ã;

6.5.Chia l∙cæ  
      phÇn 
i trong tr
  êng     
hîp ph¸thµnh   
cæ phiÕu;

6.6.Sè   
  lînhuËn 
i cßn   
l¹ sau   
i khitrÝch c¸cquü 
    (6.1,6.2,6.3,6.4,6.5)® îc
           
trÝch lËp Quü 
    khen  ëng  Quü 
th vµ  phóc  iMøc 
lî . trÝch tèi®a 
    cho  2 
c¶  quü   
c¨n
cø 
vµo   
tû suÊt lînhuËn   
   i trªnvèn Nhµ   
níc(vèn 
Nhµ      ®©y     trung
nícnãië  lµsè   
b×nh céng cña  d 
sè  vèn Nhµ    i    
níc t¹  thêi®iÓm  
c¸c 1/1  cuèimçi 
vµ    quý cña 
n¨m),nh 
  sau:

a) 3 
  th¸ngl
 ¬ng 
thùc hiÖn 
  cho    êng 
c¸ctr hîp:

­ Doanh 
  nghiÖp  cã   
  tû suÊt lî nhuËn     
   i nãi trªnn¨m nay b»ng hoÆc  cao 
h¬n 
n¨m  íc.
tr

­ Doanh 
  nghiÖp ®Çu   
t ®æi   
míi c«ng nghÖ, ®Çu     
t më réng kinh doanh 
 
®ang  trong thêi
 gian ® îc miÔn  thuÕ thu nhËp  doanh nghiÖp theo LuËt 
khuyÕn 
khÝch 
®Çu   
ttrong nícnÕu  tû suÊt lînhuËn 
    cã       i thÊp 
h¬n 
n¨m  íckhi
tr    
®Çu  .
t

b) 2 
  th¸ng l
 ¬ng thùc hiÖn,nÕu   
    tû suÊt lînhuËn 
   i n¨m nay thÊp h¬n n¨m 
tr
íc.

Héi ®ång 
  qu¶n   
trÞ hoÆc  
Gi¸m 
®èc 
(®èivíi
    doanh 
nghiÖp 
kh«ng  Héi
cã   
®ång qu¶n   
trÞ)sau      kiÕn 
khilÊy ý  tham   
gia cña Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn 
quyÕt ®Þnh    ph©n 
  tûlÖ  chiasè 
  tiÒn vµo   
  mçi quü.

Sau   
khitrÝch ®ñ 
  quü khen  ëng, quü 
th   phóc   
lîtheo 
i møc quy ®Þnh   
trªn
th× bæ  
  sung 
toµn  sè   
bé  lînhuËn 
i cßn   
l¹vµo 
i Quü 
®Çu      iÓn.
tph¸ttr

7.Thñ    thêi®iÓm  
  tôcvµ    trÝch lËp c¸cquü.
     

7.1.Trªn c¬  b¸o  tµichÝnh 
    së  c¸o    hµng quÝ    lî nhuËn 
vÒ sè   
i thùc hiÖn,
   
doanh 
nghiÖp   
kª khaivµ 
  nép 
thuÕ   
thu nhËp 
doanh 
nghiÖp 
theo luËt®Þnh, lî
       i
nhuËn 
cßn    îct¹m 
l¹ ®   trÝch vµo   
i   c¸c quü quy ®Þnh  Môc     
ë  IInãitrªn,
 nhng sè 
4

t¹m 
trÝch vµo   
  c¸c quü 
kh«ng     
vîtqu¸ 70%  
tæng  lînhuËn 
sè   
i sau 
thuÕ 
cña 
quý 
®ã.

7.2.Sau   
  khic«ng  c«ng 
bè  khaib¸o c¸o tµichÝnh 
        n¨m 
theo 
híng dÉn 
  cña 
Bé   
TµichÝnh,doanh 
  nghiÖp  îcph©n 
®   phèitoµn  sè   
  bé  lînhuËn 
i sau 
thuÕ 
c¶ 
n¨m 
theo quy®Þnh  Môc  Th«ng  
  ë  B  tnµy.


C. M ô c  ® Ý c h  s ö  d ô n g  c¸c q u ü  d o a n h   g hi Ö p:
n


1.Quü 
  ®Çu      iÓn®Ó:
tph¸ttr  
1.1.Bæ  
  sung 
vµo 
vèn 
kinh doanh 
  cña 
Nhµ   
níc:
­   
§Ó ®Çu    më  
t réng quy   
m« ho¹t®éng 
  kinh doanh  ®æi   
vµ  míi c«ng 
nghÖ, 
trang thiÕtbÞ, ®iÒu 
      kiÖn 
lµm viÖc cña 
doanh  nghiÖp;
­ Gãp 
  vèn  ªndoanh,mua   
li     cæ phiÕu,gãp 
  vèn   
cæ phÇn 
theo 
quy 
®Þnh 
hiÖn 
hµnh;
­       
§èi víic¸c doanh  nghiÖp Nhµ   
níc lµm nhiÖm   thu 
vô  mua, chÕ  biÕn 
n«ng, l©m,   
  h¶i s¶n  îc dïng 
®   quü  nµy   
®Ó trùc tiÕp 
  ®Çu    ph¸t tr
t   iÓn vïng 
nguyªn liÖu,hoÆc  
  cho   
c¸c thµnh phÇn kinh tÕ 
  kh¸c vay 
  vèn    iÓn vïng 
ph¸ttr  
nguyªn liÖu cung 
    cÊp cho doanh nghiÖp. 
C¨n  vµo 
cø  nhu  cÇu ®Çu    vµ 
t kh¶ n¨ng cña quü, Héi 
  ®ång qu¶n   
trÞ,
gi¸m ®èc (®èi víidoanh 
    nghiÖp  kh«ng  Héi 
cã  ®ång qu¶n   
trÞ)quyÕt ®Þnh 
h×nh thøc vµ 
  biÖn  ph¸p ®Çu   
  ttheo nguyªn t¾c  hiÖu 
  cã  qu¶,b¶o 
  toµn  ph¸t
vµ   
tr  
iÓnvèn.
1.2.TrÝch 
  nép Quü ®Çu      iÓn cña 
tph¸ttr   Tæng  c«ng   
tyNhµ   
níc(nÕu   

thµnh   
viªncña Tæng  c«ng   
ty)theo    do   
tû lÖ  Héi ®ång qu¶n   
trÞ Tæng c«ng   
ty
quyÕt ®Þnh 
  hµng n¨m.
1.3.Trêng   
  hîp cÇn thiÕt,
 Nhµ    thÓ 
níccã  ®iÒu ®éng mét phÇn quü ®Çu  
t
 ph¸ttr  
  iÓn cña doanh  nghiÖp   
®Ó ®Çu    ph¸ttr  
t   iÓn doanh nghiÖp Nhµ   
níc
kh¸c.Bé   
  Tµi chÝnh, sau   
  khi thèng nhÊt    quan 
víic¬  quyÕt ®Þnh thµnh lËp 
doanh nghiÖp,quyÕt ®Þnh 
    viÖc ®iÒu ®éng  nµy.
2.Quü  phßng   
  dù  tµichÝnh 
®Ó:
2.1.Bï 
  ®¾p   phÇn  cßn   
l¹ cña 
i nh÷ng 
tæn 
thÊt,
 thiÖth¹ivÒ   
    tµis¶n  x¶y   
ra
trong qu¸ tr×nh kinh doanh 
        sau    ® îcbåith
khi®∙      êng  cña    chøc,c¸nh©n 
c¸ctæ     
g©y   
ra tæn    cña  chøc 
thÊtvµ  tæ  b¶o 
hiÓm.
5

2.2.TrÝch 
  nép   
®Ó h×nh thµnh Quü  phßng   
dù  tµichÝnh 
cña Tæng c«ng 
ty (nÕu   
  lµ thµnh   
viªn cña Tæng  c«ng   
ty)theo    do 
tû lÖ  Héi  ®ång qu¶n   
trÞ
Tæng  c«ng   
tyquyÕt ®Þnh 
  hµng 
n¨m.
3.Quü  phßng  trî
  dù  vÒ   cÊp 
mÊt 
viÖc 
lµm 
®Ó:
3.1­TrîcÊp 
    cho ngêilao®éng  lµm 
    ®∙  viÖc   
t¹ doanh 
i nghiÖp tõmét 
    n¨m 
trëlªnbÞ 
    mÊt  viÖc lµm t¹m   
thêitheo  quy  ®Þnh  cña Nhµ     
níc;chi®µo     
t¹ol¹i
chuyªn m«n,  thuËt cho 
kü    ngêi lao 
  ®éng  thay  æi 
do  ® c«ng  nghÖ  hoÆc  
chuyÓn  sang c«ng viÖc    Æc  
míi,® biÖt lµ ®µo    
    t¹o nghÒ   phßng 
dù  cho   
lao
®éng  cña 
n÷  doanh  nghiÖp. Quü  
  nµy  chØ  dïng   
trîcÊp cho ngêi lao 
  ®éng 
mÊt viÖc lµm  c¸c nguyªn 
do    nh©n  kh¸ch  quan     
nh: lao ®éng    v× 
d«i ra  thay  
®æi  c«ng nghÖ,  li  
do  ªndoanh, do 
  thay  ®æi  chøc 
tæ  trong   
khi cha  trÝ
bè   
c«ng viÖc kh¸c,hoÆc  
  cha kÞp   
gi¶iquyÕt cho   
  th«iviÖc.
3.2.§èivíi nh÷ng 
        doanh nghiÖp   
lµthµnh   
viªncña Tæng  c«ng   
tyNhµ n­
íc,mµ  
  viÖc    trîcÊp mÊt viÖc lµm  Tæng 
do  c«ng   
ty®¶m   nhËn  theo Quy chÕ 
tµichÝnh 
  Tæng   c«ng   
ty th× doanh  nghiÖp thµnh   
viªn trÝch nép   
®Ó h×nh 
thµnh Quü  phßng   
dù  trîcÊp mÊt  viÖc cña Tæng   c«ng   
ty theo    do   
tû lÖ  Héi
®ång  qu¶n   
trÞTæng  c«ng   
tyquyÕt ®Þnh 
  hµng  n¨m.
Møc   
trîcÊp 
cho tõng tr
  êng    thÓ  Gi¸m 
hîp cô  do  ®èc 
QuyÕt 
®Þnh 
sau   
khi
cã  kiÕn 
ý  cña  Chñ tÞch 
c«ng  ®oµn doanh 
nghiÖp.
 
4.Quü 
  phóc   
lî®Ó:
i
4.1.§Çu  
  t x©y  dùng hoÆc  söa ch÷a, bæ  
  sung vèn x©ydùng   
c¸c c«ng 
tr×nh phóc  i
lî c«ng 
  céng cña doanh  nghiÖp, gãp 
  vèn ®Çu    x©y 
t dùng   
c¸c
c«ng tr×nh  phóc   
lî chung 
i trong ngµnh, hoÆc      
  víic¸c ®¬n  kh¸c theo 
vÞ    hîp 
®ång  tho¶ thuËn.
 
4.2.Chi cho     
    c¸cho¹t®éng 
thÓ thao,v¨n ho¸,phóc   
      lîc«ng 
i céng 
cña 
tËp 
thÓ 
c«ng  nh©n   
viªndoanh 
nghiÖp.
 
4.3.§ãng 
  gãp cho quü 
phóc           
lîx∙héi(c¸cho¹t®éng   
i tõ thiÖn,phóc     
  lîx∙
i
héic«ng 
  céng.. )
..
4.4.TrîcÊp 
    khã kh¨n th
  êng xuyªn,®ét 
  xuÊt cho    c«ng 
  c¸n bé  nh©n   
viªn
doanh 
nghiÖp. 
4.5.Ngoµi ra cã 
      thÓ     
chitrîcÊp khã kh¨n cho 
  ngêi lao ®éng 
    cña doanh 
nghiÖp  nghØ    
®∙  hu, mÊt søc l©m vµo hoµn c¶nh khã kh¨n,kh«ng   
  n¬i n¬ng 
tùa,x©y 
  nhµ t×nh nghÜa, tõthiÖn.
   
6

4.6.TrÝch 
  nép   
®Ó h×nh  thµnh Quü phóc    trung cña 
lîtËp 
i   Tæng  c«ng   
ty
(nÕu   
lµ thµnh   
viªn Tæng  c«ng   
ty)theo  lÖ  Héi 
tû  do  ®ång qu¶n   
trÞ Tæng 
c«ng   
tyquyÕt ®Þnh.
   
Gi¸m ®èc doanh nghiÖp phèihîp víiBan 
      chÊp hµnh c«ng ®oµn doanh 
nghiÖp   
®Ó qu¶n    sö 
lývµ  dông  quü nµy.
5.Quü 
  khen  ëng 
th ®Ó:
5.1.Thëng 
  cuèin¨m 
  hoÆc   ëng  êng  cho 
th th kú  c¸n  c«ng 
bé  nh©n   
viªn
trong doanh 
  nghiÖp.Møc  ëng  Gi¸m 
  th do  ®èc doanh nghiÖp quyÕt  ®Þnh sau 
khicã  kiÕn 
  ý  tham   
gia cña  chøc 
tæ  C«ng ®oµn  trªnc¬  n¨ng 
vµ    së  suÊt lao
   
®éng, thµnh tÝch c«ng t¸c  cña mçi c¸n bé c«ng nh©n  viªn trong doanh 
nghiÖp.  
5.2.Thëng 
  cho nh÷ng   
c¸ nh©n  ®¬n  bªn 
vµ  vÞ  ngoµi doanh 
  nghiÖp cã 
quan   
hÖ kinhtÕ  hoµn 
  ®∙  thµnh   
tètnh÷ng ®iÒu kiÖn 
cña   
hîp ®ång, ®ãng 
  gãp 
cã hiÖu qu¶ vµo ho¹t ®éng 
  kinh doanh cña doanh  nghiÖp. Møc   ëng 
  th do 
Gi¸m ®èc doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh.
   
5.3.TrÝch 
  nép   
®Ó h×nh thµnh Quü  khen  ëng 
th tËp trung cña Tæng 
c«ng   
ty (nÕu   
lµ thµnh   
viªnTæng  c«ng   
ty)theo    do 
tû lÖ  Héi  ®ång qu¶n   
trÞ
Tæng  c«ng   
tyquyÕt ®Þnh.
   


D. Tr¸ch n hi Ö m  c ña d o a n h  n g hi Ö p  vµ c¬ q u a n   u ¶ n  lý 
q
tµi h Ý n h   h µ  n íc:
 c N  


1. Chñ 
  tÞch   
Héi ®ång  qu¶n   
trÞ,Gi¸m ®èc 
(®èivíidoanh 
    nghiÖp kh«ng 
cã   
Héi ®ång qu¶n   
trÞ)chÞu  tr¸chnhiÖm   x¸c®Þnh 
  vÒ    chÝnh     
x¸cc¸ckho¶n   
lîi
nhuËn  cña doanh  nghiÖp, ph©n 
  phèi vµ  dông 
  sö  c¸c kho¶n  i
lî nhuËn 
  sau 
thuÕ theo ®óng   
  c¸cquy ®Þnh   t¹ Th«ng  
i tnµy.
ViÖc 
trÝch lËp vµ  dông   
    sö  c¸cquü 
cña 
doanh nghiÖp ph¶ic«ng 
  khaitr  
  íc
c¸cc¬ 
  quan qu¶n   
lýcña Nhµ    tËp 
nícvµ  thÓ   
lao®éng cña doanh nghiÖp. 
2.   
C¬ quan qu¶n     
lý tµichÝnh Nhµ     tr¸ch nhiÖm  
níc cã    kiÓm    
tra viÖc 
ph©n  phèic¸c kho¶n   
    lî nhuËn 
i sau thuÕ, viÖc 
  trÝch lËp  sö 
  vµ  dông   
c¸c quü 
cña 
doanh  nghiÖp theo quy 
  ®Þnh cña Th«ng  tnµy.
NÕu  ph¸t hiÖn 
  doanh  nghiÖp  thùc  hiÖn sai th× 
  yªu cÇu  c¸c doanh 
nghiÖp ph¶isöa   
  sai.NÕu    
viph¹m     
th× tuú theo   
lçinÆng  nhÑ     
mµ ¸p dông   
c¸c
h×nh thøc thÝch hîp:xö   
  lý ph¹thµnh 
  chÝnh, båi th
    êng  vËt chÊt hoÆc  bÞ 
gi¶m    quü 
trõ2  phóc    khen  ëng 
lî vµ 
i th theo   
c¸c quy ®Þnh  cña ph¸p   
luËthiÖn 
hµnh.
7
III.®i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h
   h


Th«ng  
t nµy  dông 
¸p  cho viÖc ph©n phèilî nhuËn 
   i sau thuÕ   
tõ n¨m   
tµi
chÝnh 1999  thay thÕ 
vµ    cho Th«ng   70 
tsè  TC/TCDN   ngµy 5/11/1996 cña 
  Bé 
TµichÝnh.
 

C¸c  quan 
c¬  qu¶n   
lýdoanh nghiÖp  c¸c doanh 
vµ    nghiÖp Nhµ   
nícchÞu 
tr¸chnhiÖm   
  thihµnh 
Th«ng  
tnµy. 

Top Download Thuế-Phí-Lệ Phí-Kinh Phí

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản