Thông tư 64/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: anhphuong

Thông tư 64/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận sau thuế và quản lý các quỹ trong doanh nghiệp Nhà nước

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản