Thông tư 64/2009/TT-BNNPTNT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
102
lượt xem
15
download

Thông tư 64/2009/TT-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 64/2009/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành để sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009 về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và Thông tư số 20/2009/TT-BNN ngày 17 tháng 4 năm 2009, Thông tư số 32/2009/TT-BNNPTNT ngày 8 tháng 6 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 64/2009/TT-BNNPTNT

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 64/2009/TT-BNNPTNT Hà N i, ngày 7 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ V VI C S A Đ I, B SUNG M T S N I DUNG C A THÔNG TƯ S 09/2009/TT-BNN NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2009 V VI C BAN HÀNH DANH M C THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG, H N CH S D NG, C M S D NG VI T NAM VÀ THÔNG TƯ S 20/2009/TT-BNN NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2009, THÔNG TƯ S 32/2009/TT-BNNPTNT NGÀY 8 THÁNG 6 NĂM 2009 V VI C S A Đ I, B SUNG M T S N I DUNG C A THÔNG TƯ S 09/2009/TT-BNN NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2009 C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 08 tháng 8 năm 2001; Căn c vào Quy đ nh v Qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Quy t đ nh s 89/2006/QĐ-BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn s a đ i, b sung m t s n i dung c a Thông tư s 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009, Thông tư s 20/2009/TT-BNN ngày 17 tháng 4 năm 2009 và Thông tư s 32/2009/TT-BNNPTNT ngày 8 tháng 6 năm 2009 như sau: Đi u 1. S a đ i, b sung m t s n i dung c a Thông tư s 09/2009/TT-BNN ngày 3 tháng 3 năm 2009 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành Danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng, h n ch s d ng, c m s d ng Vi t Nam g m: 1. S a đ i tên t ch c xin đăng ký, s a đ i đ i tư ng xin đăng ký, s a đ i tên ho t ch t, s a đ i hàm lư ng thu c, s a đ i tên thu c (Ph l c 1 kèm theo). 2. Đăng ký chính th c: 17 trư ng h p (g m 09 lo i thu c tr sâu, 06 lo i thu c tr b nh, 01 lo i thu c tr c, 01 ch t h tr (ch t tr i)) vào danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng Vi t Nam (Ph l c 4 kèm theo) 3. Đăng ký b sung: 340 trư ng h p (g m 176 lo i thu c tr sâu, 117 lo i thu c tr b nh, 29 lo i thu c tr c , 06 lo i thu c đi u hoà sinh trư ng, 08 lo i thu c tr c, 01 lo i ch t d n d côn trùng, 01 thu c kh trùng kho, 01 thu c b o qu n lâm s n, 01 thu c tr m i) vào danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng Vi t Nam (Ph l c 5 kèm theo). Đi u 2. S a đ i Ph l c 1 (Tên t ch c xin đăng ký) ban hành t i Thông tư s 20/2009/TT-BNN ngày 17 tháng 4 năm 2009 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c s a đ i, b sung m t s n i dung c a Thông tư s 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009 (Ph l c 2 kèm theo). Đi u 3. S a đ i Ph l c 1 (Tên t ch c xin đăng ký) ban hành t i Thông tư s 32/2009/TT-BNN ngày 8 tháng 6 năm 2009 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c s a đ i, b sung m t s n i dung c a Thông tư s 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009 (Ph l c 3 kèm theo). Đi u 4. Vi c xu t kh u, nh p kh u các lo i thu c b o v th c v t theo Thông tư này đư c th c hi n theo Ngh đ nh s 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph Quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t đ ng mua bán hàng hoá qu c t và các ho t đ ng đ i lý mua, bán, gia công và quá c nh hàng hóa v i nư c ngoài. Đi u 5. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. Đi u 6. C c trư ng C c B o v th c v t, Chánh Văn phòng B , Th trư ng các đơn v thu c B và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như Đi u 6; - Văn phòng Chính ph ; - Công báo Chính ph ; - Website Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B liên quan; - Chi c c BVTV các t nh, TP;
  2. - C c ki m tra văn b n B Tư pháp; Bùi Bá B ng - V Pháp ch B NN và PTNT; - V KHCN B NN và PTNT; - Lưu VT, C c BVTV. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc
Đồng bộ tài khoản