Thông tư 64/TT-ĐA của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
322
lượt xem
6
download

Thông tư 64/TT-ĐA của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 64/TT-ĐA của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn bổ sung để thực hiện Nghị định số 48/CP ngày 17/7/1995 và số 87/CP ngày 12/12/1995 của Chính phủ về việc mở cửa hàng, đại lý băng hình và quản lý bản quyền băng hình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 64/TT-ĐA của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  V¨n h o¸ ­  h « n g  tin s è  64/TT­§ A   g µ y  19 th¸ng 8 T n n¨ m  1997  í ng d É n  b æ  s u n g  th ù c hi Ö n  N g h Þ  ® Þ n h  48/CP  g µ y  h n 17/7/1995, N g h Þ  ® Þ n h     87/CP n g µ y  12/12/1995 v Ò  vi Ö c  ë  c ö a h µ n g,  m ®¹i  ý b¨ng h × n h  v µ   u ¶ n  lý  ¶ n  q u y Ò n  b¨ng h × n h l q b ­ C¨n  §iÒu    Òu  Quy  Õ     cø  7,§i 8  ch ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  ®Þ 87/CP   ngµy 12/12/1995  ña  Ýnh  ñ  Ò     êng  c Ch ph v t¨ngc qu¶n  ýc¸c ho¹t®éng      l      v¨n ho¸ vµ  Þch  ô      y  ¹nh  µitrõm ét  è  Ö  ¹n x∙héinghiªm  äng; d v v¨n ho¸,®È m b   s t n      tr ­C¨n  §iÒu  NghÞ   nh    cø  16  ®Þ 48/CP  µy  ng 17/7/1995 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v tæ  chøc  µ  ¹t®éng  iÖn  v ho   ® ¶nh; ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 25/CP  µy  ng 25/4/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh  h Quy  Õ   ilýmua    µng  ch ®¹     b¸n h ho¸; ­ Nh»m   chøc  èth¬n  ¹ng íicöa  µng    tæ  t  m l  h b¸n  µ  v cho  thuª phim, b¨ng      ®Ü a   ×nh  ña    ¬  ë  h c c¸c c s s¶n  Êt,ph¸thµnh  xu     phim, b¨ng  a   ×nh, ® a  ¹t   ®Ü h   ho   ®éng  µy  µo  Òn  Õp  ãp  Çn  ¸p  nvn n g ph ® øng  nhu  Çu      ña  ©n  ©n,  c v¨n ho¸ c nh d Bé   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    íng dÉn    tinh   bæ sung  Ò   Öc  chøc  µ  ¹t®éng  ña  v vi tæ  v ho   c cöa  µng,®¹ilýb¸n,cho    h        thuªphim,b¨ng  a   ×nh;viÖc    Òn b¶n  Òn     ®Ü h   thu ti   quy vµ  ö  ông  ý  Öu  sd k hi riªng®Ó     qu¶n  ýphim, b¨ng  a   ×nh    µnh  ¹    l    ®Ü h ph¸th ti c¸c ®Þa  ¬ng. ph §i Ò u    ét  è  ôm   õtrongTh«ng   µy  îcgäit¾tnh  1. M s c t     tn ®       sau: ­ Cöa  µng  vµ    h b¸n  cho    thuªphim,b¨ng  a   ×nh  íi y  äit¾tlµcöa    ®Ü h d  ®© g       hµng  b¨ng  ×nh; h ­ §¹ilý b¸n  µ       v cho thuª phim, b¨ng  a   ×nh  íi®©y   äi t¾t lµ §¹ilý     ®Ü h ®  g         b¨ng  ×nh; h ­Phim,b¨ng  a   ×nh  íi y  äit¾tlµb¨ng  ×nh.     ®Ü h d  ®© g       h §i Ò u    Öc  ë   öa  µng,®¹ilýb¨ng  ×nh: 2. Vi m c h      h 1. Theo    quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  ®Þ ti §i 16  ®Þ 48/CP, §iÒu    Òu  Quy     7, §i 8  chÕ   ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  ®Þ 87/CP  × c¸c c¬  ë  th     s s¶n  Êt,ph¸thµnh  xu     b¨ng  ×nh  îcquyÒn  ë   öa  µng  h ®  mch b¨ng  ×nh  h hoÆc   îp ®ång  íi chøc,c¸ h  v  tæ     nh©n  ã    iÒu  Ön  c ®ñ ® ki quy  nh    ë   ilýb¨ng  ×nh; ®Þ ®Ó m ®¹     h 2. C¸c  ¬  ë    c s s¶n  Êt,ph¸thµnh  xu     b¨ng  ×nh  ë   öa  µng, ®¹i lý b¨ng  h mch      h×nh ph¶ixinphÐp  ë     s V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ë  ¹  µ  Þu  tins t i ch tr¸chnhiÖ m   v   ph¸p  ý l  vÒ   ¹t®éng  ña  öa  µng,®¹ilý; ho   cch    3. M ét  ¬  ë  ã    iÒu  Ön  ã  Ó  µm  ilýb¨ng  ×nh    c s c ®ñ ® ki c th l ®¹     h cho  Òu  nhi ®¬n  Þ  ng  v nh ph¶i® îc®¬n  Þ  ë   ilýtr c®ång       v m ®¹     í   ý hoÆc     c¸c bªn  ïng ®ång  c  ý  b»ng    v¨n b¶n; NhiÒu  n  Þ  ïng hîp ®ång  íi ét  ¬  ë    ë   ilýb¨ng  ×nh  ×  ®¬ v c     v  m c s ®Ó m ®¹     h th m çi ®¬n  Þ  u     v ®Ò ph¶ixinphÐp  ë     S V¨n     ho¸ ­Th«ng    ë  ¹ ; tins t i
  2. 2 4. C¸c  i lýb¨ng  ×nh  ¹t®éng    ®¹     h ho   theo "Quy  Õ   i lýmua   ch ®¹     b¸n  µng  h ho¸"ban  µnh  Ìm    h k theo  NghÞ   nh  ®Þ 25/CP  µy  ng 25/4/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vµ  Þu  ù  Óm    ch s ki tragi¸m    ña    ¬  s¸tc c¸cc quan  qu¶n  ýNhµ   íc.§¬n  Þ  ë   i l  n  v m ®¹   lý® îcquyÒn  Óm        ki tra,gi¸m    ¹t®éng  ña    ilýtheo  îp ®ång, n Õu   s¸tho   c c¸c ®¹     h    ®¹ilýviph¹m  Ïph¶ibåith ng  Öth¹itheo quy  nh  ña  îp ®ång;     s      ê thi       ®Þ c h  5. § Ó   ¶m    ® b¶o  chøc  ètho¹t®éng  ña    i lý b¨ng  ×nh, tr¸ch tæ  t    c c¸c ®¹     h     nhiÖ m  ña    trongviÖc  ý  Õt  îp ®ång  ë   ilýb¨ng  ×nh    c c¸cbªn    kk h  m ®¹     h nh sau: a) §èivíi   ¬  ë        c s s¶n  Êt,ph¸thµnh  c¸c xu     b¨ng  ×nh  h (Bªn A):   ­ §øng      ë     tªnxin S V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tincho  Ðp  ë   ilýb¨ng  ×nh  ¹  ph m ®¹     h ti ®Þa  iÓ m   ∙  ® ® tho¶ thuËn    trong hîp ®ång  íi    v   nhËn  µm  ilý; bªn  l ®¹   ­ Cung  Êp  c 100%   ån  ngu b¨ng  ×nh  µnh  È m     h th ph ®Ó b¸n  µ  v cho  thuª.   B¨ng cung  Êp  c ph¶i® îcphÐp u  µnh, cã  nh∙n cña  ôc  iÖn     lh   d¸n    C ® ¶nh,cã  ý   k hiÖu riªngcña    bªn  vµ  ¶m   A  ® b¶o  Êt l ng  ü  Ët;tr ng  îp  ch  î k thu   ê h bªn  kh«ng  A  ®¸p øng  îc nhu  Çu  Ò   ®  c v b¨ng  ×nh  h cho bªn    ×  B th bªn    ã  Ó  B c th khai th¸c    nguån  b¨ng kh¸c nhng    ph¶ilµb¨ng  îp ph¸p  µ     h  v ph¶i® îcsù  ng    ña  A       ®å ý c bªn  (Bªn A  Ïcã  ý  Öu    s   k hi riªngtrªnb¨ng  ×nh  ):    h ®ã ­ Cung  Êp    µiliÖu,v¨n  c c¸c t     b¶n quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtcã  ªnquan  lu   li   ®Õ n   ¹t®éng  vµ  ho   b¸n  cho    thuªb¨ng  ×nh; h ­ Tæ     chøc theo  i,qu¶n  ý,kiÓm     ¹t®éng  ña  i lýb¨ng  ×nh  ®â   l  traho   c ®¹     h theo tho¶  Ën  thu trong  îp  ng  µ  Þu  h ®å v ch tr¸chnhiÖm   íc ph¸p  ËtvÒ   ¹t   tr   lu   ho   ®éng    µ  b¸n v cho    thuªb¨ng  ×nh  ña  ilýtheo hîp ®ång; h c ®¹        b) §èivíi   ©n, tæ        nh c¸   chøc  µm  ilýb¨ng  ×nh  l ®¹     h (Bªn B):   ­ §Æt  äc    c b»ng  Òn  ti hoÆc   µis¶n  t  cho bªn    A theo møc   µ     m hai bªn  ∙  ® tho¶  Ën  thu trong hîp  ng  è  Òn    ®å (s ti hoÆc   µis¶n  Æt   äc  µy  t  ® c n sau    Õt  khik thóc viÖc  µm  ilýth× bªn  ph¶itr¶l¹cho  B);   l ®¹       A       i bªn  ­    Tæ chøc  a   iÓ m   µ  ¬ng  Ön  Çn  Õt ®Ó   ®Þ ® v ph ti c thi   kinh doanh b¨ng  h×nh  theo quy  nh;   ®Þ ­ Nh Ën    b¨ng  ×nh  µnh  È m   bªn  cung  Êp; tæ  h th ph do  A  c   chøc  vµ    b¸n  cho thuªb¨ng  ×nh;ghichÐp      h    sæ s¸ch,chøng  õnh  ∙    t   ® tho¶ thuËn    tronghîp ®ång;    ­ ChÞu  ù  Óm      s ki tra,gi¸m    ña  A,  ùc hiÖn  Õ         íi   s¸tc bªn  th   ch ®é b¸o c¸o v   bªn A  ×nh  ×nh  ¹t®éng  ña  ilý; t h ho   c ®¹   ­ChÞu  ù  Óm      s ki tra,gi¸m    ña    ¬  s¸tc c¸cc quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy ­  Þu   Ch tr¸ch nhiÖ m   íc bªn    µ  íc ph¸p  Ët n Õu   ùc  Ön    îp   tr   A v tr   lu   th hi tr¸ h   i ®ång  ilý,   Ðp  Ët; ®¹     i tr¸ph lu ­ Ngoµi c¸c quy  nh      ®Þ tr¸ch nhiÖ m     trªn,hai bªn     ph¶i tho¶  Ën  µng    thu r buéc    ¶m   ®Ó ® b¶o  Öc  vi kinh doanh    b¨ng  ×nh  ng  ång,®óng  h ®ó lu   ph¸p  Ët, lu   ®¶m   b¶o  ån    µ  ù  iÒu  µ  îÝch  ngu thu v s ® ho l  i kinhtÕ  ña  çi bªn;  c m  6.C¸c  ë    S V¨n     ho¸ ­Th«ng      ã  Ðp  ë   öa  µng,®¹ilýb¨ng  ×nh  tinkhic ph m c h      h ph¶i®¶m     b¶o: ­ N»m     trong quy  ¹ch  îp lýphï hîp víinhu  Çu  ña  ©n  ©n  µ      ho h          c c nh d v kh¶ n¨ng  qu¶n  ýcña  a  ¬ng; l  ®Þ ph ­ ChØ   ë   è îng cöa  µng  õa      ¶m     m sl   h v ®ñ ®Ó ® b¶o  t hiÖu  ®¹   qu¶ kinh tÕ    cña  haibªn  vµ  c¶    (A  B);
  3. 3 7. C¸c  ¬  ë    c s s¶n  Êt,ph¸thµnh  xu     b¨ng  ×nh  h kh«ng  îc thu  õ c¸c ®¹ilý ®   t        b¨ng  ×nh    h c¸c kho¶n  Òn  µng  ti h th¸ng díidanh  Üa  Ý      ngh ph qu¶n  ý,phÝ     l  ph¸t hµnh...tr¸ víiqui ®Þnh   ña   i      c ph¸p  Ët.Chi  Ý   lu   ph qu¶n  ý vµ  l   ph¸thµnh    b¨ng  h×nh  îc® a  µo    µnh    ©n  ®   v gi¸th innh b¶n    µnh  ph¸th b»ng. §i Ò u    Öc    Òn  3: Vi thu ti b¶n  Òn  µ  ö  ông  ý  Öu  quy vsd k hi riªng®Ó     qu¶n  lýb¨ng  ×nh    µnh  ¹ ®Þa  ¬ng  îchíng dÉn      h ph¸th t  i ph ®    nh sau: 1. Theo    quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  ®Þ 87/CP  µ    v c¸c Th«ng ,v¨n b¶n  íng t    h  dÉn  Ìm  k theo  "b¨ng h×nh  îcphÐp u  µnh  µ  ∙  nh∙n cña  ôc  iÖn      ®  lh v ® d¸n    C® ¶nh cã    Þl hµnh  gi¸tr  u  trong ph¹m    níc". ng    Þl hµnh    vic¶   Nh "gi¸  u  tr trong ph¹m        vic¶ níc"ë  y  ã  Üa  µsö  ông    ®© c ngh l   d kh«ng  mang  Ýnh  Êtkinh doanh; t ch     ­ Khi c¸c c¬  ë        s s¶n  Êt,ph¸thµnh  xu     b¨ng  ×nh  ∙  h ® mua   b¶n  Òn  Ìm  quy k theo nh∙n      ©n  ®Ó in nh b¶n ph¸thµnh    a   µn      trªn®Þ b l∙nh thæ  ña  × nh   ×  cm th viÖc kinh doanh    b¨ng  ×nh    ¹  a   ¬ng  µn  µn  ®¬n  Þ    c  h ®ã t i ®Þ ph ho to do  v ®ã ®é quyÒn.  Kh«ng  ét  chøc  m tæ  hoÆc   nh©n  µo  c¸  n kh¸c  îc kinh  ®  doanh  b¨ng  h×nh    ¹ ®Þa  ¬ng  ∙  ®ã t   i ph ® mua  b¶n  Òn. C¬   ë  quy   s s¶n  ÊthoÆc   Ëp  Èu  xu   nh kh cã b¶n  Òn  èc  quy g b¨ng  ×nh    òng  h ®ã c kh«ng  îc phÐp  a  ®  ® b¨ng  ×nh  n   h ®Õ kinh doanh  ¹  a   ¬ng  ∙    ti®Þ ph ® mua   b¶n  Òn,  Õu    quy n khimua,  b¸n b¶n  Òn  quy gi÷a    hai bªn kh«ng  ã  c tho¶  Ën  thu kh¸c.C¸c  öa  µng  µ    ch c phª,gi¶ikh¸t,nhµ       hµng  îc phÐp  Õu  ®  chi b¨ng  ×nh    ôc  ô  h ®Ó ph v kh¸ch  µng, chØ   îc chiÒu  h   ®  b¨ng  ×nh  ∙  îc c¸c c¬  ë    µnh  h ® ®     s ph¸th b¨ng  ×nh  h tØnh,thµnh  è  ë  ¹    ph s t i mua   b¶n  Òn; quy 2.  C¸c  ¬  ë  c s s¶n  Êt,ph¸thµnh  xu     b¨ng  ×nh  ∙  h ® mua   b¶n  Òn  quy b¨ng  h×nh      µnh    a  µn  ña  × nh,  îcsö  ông  ý  Öu  ®Ó ph¸th trªn®Þ b c m ® d k hi riªng®Ó       in lªnb¨ng  ×nh      ©n    h khiinnh b¶n  µ  ¸nh  Êu  ý  Öu  v® d k hi riªnglªn«  èng bªn      tr   ph¶i  cña nh∙n kiÓm    Côc  Ön    so¸tdo  §i ¶nh  n  µnh.C¸c  öa  µng  Êh   ch b¨ng  ×nh,®¹ilý h      b¨ng  ×nh  h chØ   îc phÐp  ®  b¸n  µ  v cho  thuª b¨ng  ×nh  Ën  õ c¸c c¬  ë      h nh t     s s¶n xuÊt,ph¸thµnh      b¨ng  ×nh  ã  h c d¸n  nh∙n  ña  ôc  Ön  cC §i ¶nh  µ  ∙  ã  Êu  ý  v®cd k hiÖu riªngcña    n  Þ  .  Öc    c¸c ®¬ v ®ã Vi kinh doanh   b¨ng  ×nh  Ó   t¹    h k c¶  i qu¸n  c¸c cµ      phª gi¶ikh¸t, µ  µng,tiÖm    ¹ c¸c®iÓ m   Õu   nh h   ¨n.. t i   .  chi c«ng  éng  µ   c m kh«ng  d¸n nh∙n  µ viph¹m  l    quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh ®Þ 87/CP  µ  Þ   ö  ýtheo    v b x l  quy ®Þnh  ¹ NghÞ   nh  ti   ®Þ 88/CP.Ngay  kinh doanh    c¶    b¨ng  ×nh  ∙  nh∙n nhng  h ® d¸n    kh«ng  ã  ý  Öu  c k hi riªngcña    C«ng    Ön  ty§i ¶nh  tØnh  µviph¹m  l    b¶n  Òn    quy trªn ®Þa   µn    b l∙nhthæ  µ    ¹m  îp ®ång  ∙  ý  Õt.C«ng    Ön  v viph h   ®kk   ty§i ¶nh  tØnh  ã  c quyÒn  Óm     Ëp  ki tra l biªn b¶n  ö  ¹tvi ph¹m  îp  ng    x ph     h ®å theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    4: Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý,nh÷ng  tn c hi l   15  k t  k  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Th«ng   µy  u     á; tn ®Ò b∙i b §i Ò u    ôc  ëng  ôc  Ön  5: C tr C §i ¶nh,Vô  ëng  ô    tr V Ph¸p  Õ,    ë     ch c¸c S V¨n ho¸ Th«ng    µ  ÷ng  n   Þ   ã  ªnquan  Þu  tin v nh ®¬ v c li   ch tr¸ch nhiÖm   ùc  Ön    th hi Th«ng   µy. tn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản