Thông tư 66/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Đông Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
71
lượt xem
3
download

Thông tư 66/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 66/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg ngày 06/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy hoạch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 66/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T H¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   6 6 / 2 0 0 5 / T T ­ B T C   n g µ y   1 8     t h ¸ n g   8   n ¨ m  2005 Híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 74/2005/Q§­TTg  ngµy 06/4/2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc sö dông  tiÒn chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, tiÒn b¸n nhµ xëng vµ  c ¸ c   c « n g   t r × n h   k h ¸ c   k h i   t æ   c h ø c   k i n h   t Õ   p h ¶ i   d i   d ê i   t r ô  së, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh theo quy ho¹ch C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   74/2005/Q§­TTg   ngµy   06/4/2005   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc sö  dông tiÒn chuyÓn quyÒn   sö dông ®Êt, tiÒn b¸n nhµ xëng vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c khi   tæ chøc kinh tÕ  ph¶i di dêi trô  së, c¬  së  s¶n xuÊt kinh   doanh theo quy ho¹ch; Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. Ph¹m vi, ®èi tîng thùc hiÖn: 1. Th«ng t nµy híng dÉn viÖc sö  dông sè  tiÒn thu  ®îc  khi chuyÓn  quyÒn sö  dông  ®Êt,  tiÒn  b¸n nhµ  xëng vµ  c¸c  c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c khi tæ chøc kinh tÕ (c«ng ty nhµ  níc,   c¸c   doanh   nghiÖp   kh¸c   ho¹t   ®éng   theo   LuËt   Doanh  nghiÖp, LuËt §Çu t  níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, LuËt Hîp t¸c  x∙ vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c) cã trô së, c¬ së s¶n xuÊt  kinh doanh ph¶i di dêi theo quy ho¹ch do « nhiÔm m«i tr­ êng theo quyÕt ®Þnh hoÆc th«ng b¸o cña c¬ quan nhµ níc cã  thÈm quyÒn theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 74/2005/Q§­TTg  cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 2. Tæ chøc kinh tÕ ph¶i di dêi trô së, c¬ së s¶n xuÊt   kinh doanh  mµ  kh«ng  ph¶i theo  quy  ho¹ch  do « nhiÔm  m«i  trêng; c¸c  ®¬n vÞ  kh«ng ph¶i lµ  tæ chøc kinh tÕ  ph¶i di  dêi trô  së, c¬  së  s¶n xuÊt kinh doanh do « nhiÔm m«i tr ­ êng th× kh«ng thuéc ®èi tîng ¸p dông t¹i Th«ng t nµy. II. Xö lý tµi chÝnh vÒ ®Êt quy ®Þnh t¹i §iÒu 2  Q u y Õ t   ® Þ n h   s è   7 4 / 2 0 0 5 / Q § ­ T T g   c ñ a   T h ñ   t í n g   C h Ý n h  phñ; mét sè kho¶n t¹i §iÒu nµy ®îc híng dÉn  cô thÓ nh sau: 1. §iÓm a kho¶n 1 quy  ®Þnh vÒ   ®Êt  ®ang sö  dông thuéc  quy   ho¹ch  x©y  dùng   c¸c   c«ng   tr×nh  quèc   phßng,  an   ninh,   lîi  Ých quèc gia,  lîi   Ých  c«ng  céng, x©y dùng  khu  c«ng  nghiÖp, côm c«ng nghiÖp, khu c«ng nghÖ  cao, khu kinh tÕ,  c¸c dù  ¸n  ®Çu t  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 36 NghÞ   ®Þnh sè 
 2. 2 181/2004/N§­CP ngµy 29/10/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  thi hµnh  LuËt §Êt  ®ai; trêng hîp  ®Êt  ®îc Nhµ  níc giao cã  thu tiÒn  sö  dông  ®Êt mµ  tiÒn sö  dông  ®Êt  ®∙ nép kh«ng thuéc nguån  vèn ng©n s¸ch nhµ  níc hoÆc  ®Êt  ®ang sö  dông cã  nguån gèc  hîp ph¸p (®ñ   ®iÒu kiÖn  ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông ®Êt mµ kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt) quy ®Þnh t¹i  ®iÓm   a   kho¶n   1   §iÒu   2  QuyÕt   ®Þnh   sè   74/2005/Q§­TTg   cña   Thñ  tíng ChÝnh phñ  khi bÞ  thu håi  ®Êt th×   ®îc båi thêng,  hç   trî   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   197/2004/N§­CP   ngµy  03/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ båi thêng, hç trî vµ t¸i ®Þnh  c khi Nhµ níc thu håi ®Êt. Trêng hîp tæ chøc kinh tÕ   ®ang thuª  ®Êt vµ  tr¶ tiÒn  thuª  ®Êt cho Nhµ  níc, nhng  ®Êt  ®ang sö  dông cã  nguån gèc  lµ   ®Êt  ®îc Nhµ  níc giao cã  thu tiÒn sö  dông  ®Êt mµ  tiÒn  sö dông ®Êt ®∙ nép kh«ng thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ n­ íc hoÆc  ®Êt  ®ang sö  dông cã  nguån gèc hîp ph¸p (®ñ   ®iÒu  kiÖn  ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt mµ  kh«ng  ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt) khi bÞ thu håi ®Êt ® îc båi th­ êng,   hç   trî   vÒ   ®Êt   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   197/2004/N§­CP cña ChÝnh phñ. Trêng hîp  ®Êt  ®ang sö  dông cã  nguån gèc lµ   ®Êt n«ng  nghiÖp (nhËn chuyÓn nhîng; sö  dông  ®Êt cña hé  gia  ®×nh,  c¸ nh©n...)  th×  tiÒn båi thêng cho tæ chøc kinh tÕ   ®îc  x¸c  ®Þnh b»ng diÖn tÝch  ®Êt nh©n víi gi¸  ®Êt n«ng nghiÖp  t¹i   thêi   ®iÓm   båi   thêng   ®Êt;   phÇn   chªnh   lÖch   cßn   l¹i  (chªnh lÖch gi÷a gi¸ ®Êt phi n«ng nghiÖp víi gi¸ ®Êt n«ng   nghiÖp) ®îc xö lý theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 2   QuyÕt ®Þnh sè 74/2005/Q§­TTg cña Thñ tíng ChÝnh phñ.  2. §iÓm a kho¶n 2 quy ®Þnh vÒ ®Êt ®îc Nhµ níc giao cã  thu   tiÒn   sö   dông   ®Êt   mµ   tiÒn   sö   dông   ®Êt   ®∙   nép   kh«ng  thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ  níc hoÆc  ®Êt  ®ang sö  dông  cã  nguån gèc hîp ph¸p  (®ñ   ®iÒu  kiÖn  ®îc cÊp giÊy chøng  nhËn   quyÒn   sö   dông   ®Êt   mµ   kh«ng   ph¶i   nép   tiÒn   sö   dông  ®Êt) khi chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt th× ®îc sö dông sè tiÒn  nµy theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 QuyÕt ®Þnh sè 74/2005/Q§­TTg   cña Thñ tíng ChÝnh phñ. Trêng hîp  ®ang thuª  ®Êt vµ  tr¶ tiÒn thuª  ®Êt cho Nhµ  níc, nhng ®Êt ®ang sö dông cã nguån gèc lµ ®Êt ® îc Nhµ n­ íc giao cã  thu tiÒn sö  dông  ®Êt mµ  tiÒn sö  dông  ®Êt  ®∙  nép kh«ng thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc hoÆc ®Êt ®ang  sö  dông cã  nguån gèc hîp ph¸p (®ñ   ®iÒu kiÖn  ®îc cÊp giÊy  chøng  nhËn  quyÒn sö  dông  ®Êt mµ  kh«ng  ph¶i  nép tiÒn sö  dông ®Êt) th× khi chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®¬n vÞ còng ®­ îc   sö   dông   sè   tiÒn   nµy   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   7   QuyÕt  ®Þnh sè 74/2005/Q§­TTg cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 3. Kho¶n 3 quy ®Þnh vÒ tæ chøc kinh tÕ ®îc chuyÓn môc  ®Ých sö  dông  ®Êt phï  hîp víi quy ho¹ch  ®Ó  x©y dùng c¸c  c«ng tr×nh d©n dông chØ ¸p dông  ®èi víi tæ chøc kinh tÕ 
 3. 3 cña Nhµ  níc cã  chøc n¨ng kinh doanh x©y dùng c«ng tr×nh  d©n   dông   (bao   gåm   nhµ   ë,   nhµ   cao   tÇng,   c¸c   c«ng   tr×nh  kh¸c dïng  ®Ó  kinh doanh), cã   ®ñ  n¨ng lùc  ®Ó  thùc hiÖn vµ  c¸c  ®iÒu kiÖn cô  thÓ  kh¸c do Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh,  thµnh phè  trùc thuéc trung ¬ng quy  ®Þnh (riªng thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh vµ  c¸c  ®Þa ph¬ng  ®ang thùc hiÖn hoÆc  ®îc Thñ  tíng   ChÝnh   phñ   cho   phÐp   vËn   dông   thùc   hiÖn   theo   QuyÕt  ®Þnh sè  80/2001/Q§­TTg ngµy 24/5/2001 cña Thñ  tíng ChÝnh  phñ   vÒ   xö  lý   s¾p   xÕp   l¹i   nhµ   ®Êt   thuéc   së  h÷u  nhµ  níc  trªn  ®Þa bµn thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh th×   ®îc tiÕp tôc thùc  hiÖn theo c¸c quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 80/2001/Q§­TTg). Sè tiÒn thu ®îc tõ chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt cña tæ  chøc kinh tÕ   ®îc xö  lý  nh  ®èi víi trêng hîp chuyÓn quyÒn  sö   dông   ®Êt   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   2   §iÒu   2   QuyÕt   ®Þnh   sè  74/2005/Q§­TTg   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vµ   híng   dÉn   t¹i  kho¶n 2 Môc nµy.    4. VÒ  kho¶n tiÒn hç  trî  cho tæ chøc kinh tÕ  kh«ng  ph¶i lµ c«ng ty nhµ níc quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1, ®iÓm   b kho¶n 2 §iÒu 2 QuyÕt  ®Þnh sè  74/2005/Q§­TTg cña Thñ  t ­ íng ChÝnh phñ, c¨n cø vµo thùc tÕ   ë   ®Þa ph¬ng, Chñ  tÞch  uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh møc hç trî chung trªn  ®Þa bµn tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung  ¬ng lµm c¨n cø  cho Së Tµi chÝnh x¸c ®Þnh møc tiÒn hç trî cô thÓ cho tõng   trêng hîp.
 4. 4 III. Tr×nh tù, thñ tôc thùc hiÖn viÖc chuyÓn quyÒn  s ö   d ô n g   ® Ê t ,   b ¸ n   n h µ   x ë n g   v µ   c ¸ c   c « n g   t r × n h   k h ¸ c ,  c h u y Ó n   m ô c   ® Ý c h   s ö   d ô n g   ® Ê t   q u y   ® Þ n h   t ¹ i   § i Ò u   4  Q u y Õ t   ® Þ n h   s è   7 4 / 2 0 0 5 / Q § ­ T T g   c ñ a   T h ñ   t í n g   C h Ý n h   p h ñ  ®îc híng dÉn cô thÓ nh sau: Tæ chøc kinh tÕ  cã  trô  së, c¬  së  s¶n xuÊt kinh doanh  ph¶i di dêi, c¨n cø vµo quy ho¹ch sö  dông  ®Êt  ® îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  ®Êt  ®ai  hiÖn hµnh; c¨n cø vµo quyÕt  ®Þnh (th«ng b¸o) ph¶i di dêi  cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn: 1.  Liªn hÖ   víi c¸c  c¬  quan  chøc n¨ng  cña  ®Þa ph¬ng  t×m ®Þa ®iÓm míi ®Ó thùc hiÖn di chuyÓn trô së, c¬ së s¶n   xuÊt kinh doanh theo quy ho¹ch vµ  quy  ®Þnh vÒ  di dêi cña  Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh. 2. Cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ víi Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng,  Së  Quy ho¹ch ­ KiÕn tróc (Së  X©y dùng) cña  ®Þa ph¬ng  ®Ó  x¸c   ®Þnh   quy   ho¹ch   sö   dông   ®Êt   cña   khu   ®Êt   mµ   tæ   chøc  ®ang sö dông ph¶i di dêi. Sau khi nhËn ®îc v¨n b¶n ®Ò nghÞ cña tæ chøc kinh tÕ,  Së  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng, Së  Quy ho¹ch ­ KiÕn tróc (Së  X©y   dùng)   ph¶i   cã   ý   kiÕn   b»ng   v¨n   b¶n   vÒ   quy   ho¹ch   sö  dông  ®èi víi khu«n viªn  ®Êt cña tæ chøc kinh tÕ  cã  trô  së, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i di dêi. 3. LËp kÕ  ho¹ch, ph¬ng ¸n di dêi, ph¬ng ¸n xö  lý  c¬  së  nhµ   ®Êt ph¶i di dêi: c¨n cø vµo quy ho¹ch sö  dông  ®Êt   ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt, tæ chøc kinh  tÕ  cã  v¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  kÌm theo ph¬ng ¸n xö  lý  c¬  së  nhµ  ®Êt  ®ang sö  dông ph¶i  di dêi:  b¸n  nhµ  xëng,  c«ng tr×nh  x©y dùng kh¸c, chuyÓn quyÒn sö  dông  ®Êt hoÆc chuyÓn môc  ®Ých sö  dông  ®Êt  ®Ó  thùc hiÖn dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng c¸c  c«ng tr×nh  d©n dông nh»m môc  ®Ých  kinh  doanh nÕu cã   ®ñ  ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 Môc II Th«ng t nµy. KÕ ho¹ch, ph¬ng ¸n di dêi, ph¬ng ¸n xö lý, v¨n b¶n ®Ò  nghÞ  trªn  ®©y  ®îc göi  ®Õn Bé, ngµnh chñ  qu¶n, Tæng c«ng  ty nhµ  níc do Thñ  tíng ChÝnh phñ  quyÕt  ®Þnh thµnh lËp vµ  Bé   Tµi   chÝnh   (®èi   víi   tæ   chøc   kinh   tÕ   cña   nhµ   níc   do  trung  ¬ng qu¶n lý); göi c¸c Së, ban, ngµnh chñ  qu¶n, Së  Tµi chÝnh, Uû ban nh©n d©n quËn, huyÖn, thÞ x∙, thµnh phè   trùc thuéc tØnh (sau ®©y gäi chung lµ Uû ban nh©n d©n cÊp  huyÖn) n¬i cã  trô  së, c¬  së  s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i di  dêi  ®èi víi tæ chøc kinh tÕ  nhµ  níc do  ®Þa ph¬ng qu¶n lý  vµ tæ chøc kinh tÕ kh«ng ph¶i lµ c«ng ty nhµ níc. 4. Hå  s¬  vÒ  nhµ   ®Êt kÌm theo kÕ  ho¹ch, ph¬ng ¸n di  dêi, ph¬ng ¸n xö  lý, v¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  xö  lý  c¬  së  nhµ   ®Êt   ph¶i di dêi gåm:
 5. 5 ­  GiÊy tê  chøng minh nguån gèc së  h÷u nhµ, quyÒn sö  dông  ®Êt.  Trong  trêng  hîp  kh«ng  cã  giÊy tê  vÒ   ®Êt   ®ai,  nhµ   xëng   th×   ph¶i   cã   x¸c   nhËn   cña   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp  huyÖn vÒ  qu¸ tr×nh sö  dông  ®Êt vµ   ®Êt  ®ang sö  dông kh«ng  cã tranh chÊp.   ­ S¬ ®å mÆt b»ng hiÖn tr¹ng nhµ ®Êt theo quy ®Þnh cña  c¸c c¬ quan chøc n¨ng. ­ ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng,  Së  Quy ho¹ch ­ KiÕn tróc (Së  X©y dùng) vÒ  quy ho¹ch sö  dông ®Êt n¬i cã trô së, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i di   dêi. 5. Sau khi nhËn  ®îc kÕ  ho¹ch, ph¬ng ¸n di dêi, ph¬ng  ¸n xö  lý, v¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  cña tæ chøc kinh tÕ  vµ  hå  s¬  göi kÌm: ­ Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc   ChÝnh phñ, c¬  quan trung  ¬ng cña c¸c  ®oµn thÓ, Chñ  tÞch  Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty nhµ  níc do Thñ  tíng ChÝnh  phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp xem xÐt, phª duyÖt kÕ ho¹ch, ph ­ ¬ng ¸n di dêi; ph¬ng ¸n xö  lý  cña tæ chøc kinh tÕ  thuéc  cÊp m×nh qu¶n lý. ­ Së, ban, ngµnh, Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn cã ý kiÕn  b»ng v¨n b¶n víi Së  Tµi chÝnh  ®Ó  Së  Tµi chÝnh b¸o c¸o Uû   ban nh©n d©n cÊp tØnh xem xÐt, phª duyÖt kÕ  ho¹ch, ph ¬ng  ¸n di dêi, ph¬ng ¸n xö  lý  cña tõng tæ chøc kinh tÕ  thuéc   cÊp m×nh qu¶n lý. I V .   T h È m   q u y Ò n   b ¸ n   n h µ   x ë n g ,   c « n g   t r × n h   x © y   d ù n g  kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt, chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt  quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 QuyÕt ®Þnh sè 74/2005/Q§­TTg  c ñ a   T h ñ   t í n g   C h Ý n h   p h ñ ;   m é t   s è   k h o ¶ n   t ¹ i   § i Ò u   n µ y  ®îc híng dÉn cô thÓ nh sau: 1. Kho¶n 1 quy ®Þnh viÖc b¸n nhµ xëng, c«ng tr×nh x©y  dùng kh¸c g¾n liÒn víi  ®Êt, chuyÓn quyÒn sö  dông  ®Êt cña  c«ng ty nhµ níc (tæ chøc kinh tÕ nhµ níc) do ®¹i diÖn chñ  së  h÷u quyÕt  ®Þnh  theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  vÒ  doanh  nghiÖp nhµ níc nh sau: a.  Bé   trëng,   Thñ   trëng   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan  thuéc ChÝnh phñ, c¬  quan trung ¬ng cña c¸c  ®oµn thÓ, Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty nhµ  níc do Thñ  tíng  ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp quyÕt ®Þnh viÖc b¸n nhµ x ­ ëng, c«ng tr×nh x©y dùng g¾n liÒn víi  ®Êt, chuyÓn quyÒn   sö dông ®Êt cña c«ng ty nhµ níc (tæ chøc kinh tÕ nhµ níc)  thuéc cÊp m×nh qu¶n lý  sau khi cã   ý  kiÕn cña Bé  tr ëng Bé  Tµi chÝnh.
 6. 6 b. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh b¸n  nhµ, xëng, c«ng tr×nh x©y dùng g¾n liÒn víi  ®Êt, chuyÓn  quyÒn sö  dông  ®Êt cña c«ng ty nhµ  níc (tæ chøc kinh tÕ  nhµ níc) thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý.  2. Kho¶n 2 vÒ  b¸n nhµ  xëng, c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c  g¾n liÒn víi  ®Êt,  chuyÓn  quyÒn  sö  dông   ®Êt cña tæ chøc  kinh   tÕ   kh«ng   ph¶i   lµ   tæ   chøc   kinh   tÕ   cña   nhµ   níc   ®îc  thùc hiÖn nh sau: a. Tæ chøc kinh tÕ   ®ang sö  dông  ®Êt  ®îc Nhµ  níc giao  ®Êt cã  thu tiÒn sö  dông  ®Êt mµ  tiÒn  ®ã  kh«ng thuéc nguån  vèn cña Ng©n s¸ch nhµ  níc hoÆc  ®Êt  ®ang sö  dông cã  nguån  gèc hîp ph¸p cña hé gia ®×nh, c¸ nh©n (khi cÊp giÊy chøng  nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt kh«ng ph¶i nép tiÒn sö  dông  ®Êt)  th×  tæ chøc kinh tÕ  tù  quyÕt  ®Þnh  viÖc  chuyÓn  quyÒn  sö  dông ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt theo quy ho¹ch, b¸n   nhµ  xëng  vµ  c«ng  tr×nh  x©y dùng kh¸c  theo  quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt. b.  §èi víi tæ chøc kinh tÕ  sö  dông  ®Êt  ®îc Nhµ  níc  cho thuª, ®Êt ®îc Nhµ níc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông  ®Êt, giao cã  thu tiÒn sö  dông  ®Êt nhng  ®îc miÔn nép tiÒn  sö dông ®Êt, c¸c trêng hîp kh¸c kh«ng thuéc kho¶n 1, ®iÓm  a kho¶n 2 Môc nµy, viÖc chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt do  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n nh©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh. Tr êng hîp  cã  nhµ  xëng, c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c lµ  tµi s¶n cña tæ  chøc kinh tÕ  x©y dùng trªn  ®Êt th×  Uû  ban nh©n d©n tØnh  xem xÐt xö lý theo mét trong hai h×nh thøc sau: ­ §Ó  tæ chøc kinh tÕ  tù  quyÕt  ®Þnh b¸n, sau khi cã   ý   kiÕn cña Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh. ­   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh   tho¶   thuËn   víi   tæ   chøc  kinh tÕ ®Ó mua l¹i phÇn tµi s¶n trªn ®Êt cña tæ chøc kinh   tÕ theo gi¸ b¸n t¹i thÞ trêng ®Þa ph¬ng; sau ®ã thùc hiÖn  b¸n ®Êu gi¸ cïng víi quyÒn sö dông ®Êt.  V .   P h ¬ n g   t h ø c   b ¸ n   n h µ   x ë n g ,   c « n g   t r × n h   x © y   d ù n g  k h ¸ c   g ¾ n   l i Ò n   v í i   ® Ê t   q u y   ® Þ n h   t ¹ i   § i Ò u   6   Q u y Õ t  ®Þnh sè 74/2005/Q§­TTg cña Thñ tíng ChÝnh phñ ®îc  híng dÉn cô thÓ nh sau: 1. §iÓm a kho¶n 1 vÒ b¸n ®Êu gi¸: c«ng ty nhµ n íc khi  di dêi ®Õn ®Þa ®iÓm míi ph¶i thùc hiÖn b¸n ®Êu gi¸ nhµ x ­ ëng, c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c,  ®Êu gi¸ quyÒn sö  dông  ®Êt  ®èi víi c¬ së ®ang sö dông ph¶i di dêi; viÖc x¸c ®Þnh gi¸   khëi   ®iÓm  nhµ  xëng,   c«ng  tr×nh   x©y   dùng   kh¸c,   gi¸   khëi  ®iÓm quyÒn  sö  dông   ®Êt  ®îc thùc  hiÖn  theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt vÒ  b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n,  ®Êu gi¸ quyÒn sö  dông  ®Êt. Ngêi cã  thÈm quyÒn phª duyÖt kÕt qu¶ b¸n  ®Êu gi¸ lµ 
 7. 7 ngêi   cã   thÈm   quyÒn   quyÕt   ®Þnh  b¸n  nhµ  x ëng,   c«ng  tr×nh  x©y   dùng   kh¸c,   chuyÓn  nhîng  quyÒn   sö   dông   ®Êt   quy   ®Þnh  t¹i kho¶n 1 Môc IV Th«ng t nµy. 2. Kho¶n 2 quy  ®Þnh trêng hîp  ®îc c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn cho phÐp chuyÓn môc  ®Ých sö  dông  ®Êt, b¸n nhµ  xëng,   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   kh¸c,   chuyÓn   nhîng   quyÒn   sö  dông  ®Êt theo  h×nh  thøc b¸n chØ  ®Þnh th×  gi¸ nhµ  xëng,  c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c, gi¸ chuyÓn nhîng quyÒn sö  dông  ®Êt, gi¸ ®Êt chuyÓn môc ®Ých sö dông ph¶i s¸t víi gi¸ b¸n  nhµ, gi¸ chuyÓn nhîng quyÒn sö  dông  ®Êt thùc tÕ  trªn thÞ  trêng t¹i thêi ®iÓm b¸n. Sau khi cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt cña cÊp cã thÈm quyÒn   vÒ  b¸n nhµ  xëng, c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c, chuyÓn quyÒn  sö dông ®Êt; chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt; tæ chøc kinh tÕ  ph¶i tæ chøc  ®Þnh gi¸  ®Êt,  ®Þnh gi¸ nhµ  x ëng, c«ng tr×nh  x©y   dùng   kh¸c.   ViÖc   ®Þnh   gi¸   nhµ   xëng,   c«ng   tr×nh   x©y  dùng   kh¸c,   ®Þnh   gi¸   ®Êt   ph¶i   th«ng   qua   mét   tæ   chøc   cã  chøc   n¨ng   thÈm   ®Þnh   gi¸   cña   Nhµ   níc,   ®îc   Së   Tµi   chÝnh  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung ¬ng thÈm  ®Þnh tr×nh Chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh phª duyÖt. V I .   V i Ö c   q u ¶ n   l ý ,   s ö   d ô n g   s è   t i Ò n   t h u   ® î c   q u y   ® Þ n h  t¹i §iÒu 7 QuyÕt ®Þnh sè 74/2005/Q§­TTg cña Thñ t­ íng ChÝnh phñ ®îc híng dÉn cô thÓ nh sau:  1. C¨n cø vµo sè  tiÒn thu  ®îc tõ  b¸n nhµ  xëng, c«ng  tr×nh x©y dùng kh¸c, chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn môc   ®Ých sö  dông  ®Êt,  tiÒn  båi thêng, hç  trî   ®Êt, tiÒn  båi  thêng, hç  trî  tµi s¶n trªn  ®Êt, tæ chøc kinh tÕ  cã  tr¸ch  nhiÖm  x¸c   ®Þnh  râ  phÇn  gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt,  phÇn  gi¸ trÞ  nhµ  xëng, c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c trong tæng sè   sè  tiÒn thu  ®îc b¸o c¸o Bé, ngµnh chñ  qu¶n, tæng c«ng ty  nhµ  níc,  ®ång göi Bé  Tµi chÝnh (Së  Tµi chÝnh). ViÖc x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt, gi¸ trÞ  tµi s¶n trªn  ®Êt  ph¶i trªn c¬ së c¬ cÊu gi¸ trÞ (tû lÖ %) cña mçi lo¹i tµi  s¶n  ®∙  ®îc x¸c  ®Þnh trong tæng gi¸ trÞ  cña c¬  së  nhµ   ®Êt   theo quyÕt ®Þnh (phª duyÖt) cña c¬ quan cã thÈm quyÒn quy   ®Þnh t¹i môc IV Th«ng t  nµy; trong trêng hîp c¬  së  nhµ  ®Êt thuéc diÖn Nhµ níc thu håi th× tiÒn båi thêng ®Êt, hç  trî   ®Êt, båi thêng tµi s¶n, hç  trî  tµi s¶n theo ph¬ng ¸n  båi thêng hç  trî   ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt. Trong  b¸o c¸o göi Bé, ngµnh chñ qu¶n, tæng c«ng ty nhµ níc ®ång  göi Bé Tµi chÝnh ph¶i x¸c ®Þnh: ­ PhÇn tiÒn sö  dông  ®Êt, tiÒn chuyÓn nhîng quyÒn sö  dông   ®Êt,  tiÒn   b¸n   nhµ   xëng,   c«ng  tr×nh   x©y   dùng   kh¸c, 
 8. 8 båi   thêng   ®Êt,   båi   thêng   tµi   s¶n,...   thuéc   vèn   cña   tæ  chøc kinh tÕ. ­ PhÇn tiÒn sö  dông  ®Êt, tiÒn chuyÓn nhîng quyÒn sö  dông   ®Êt,  tiÒn   b¸n   nhµ   xëng,   c«ng  tr×nh   x©y   dùng   kh¸c,  tiÒn hç  trî   ®Êt, hç  trî  tµi s¶n thuéc vèn cña ng©n s¸ch  nhµ níc.  2. C¨n cø vµo b¸o c¸o cña tæ chøc kinh tÕ; quy  ®Þnh  cña   ph¸p   luËt   vÒ   båi   thêng,   hç   trî   vµ   t¸i   ®Þnh   c;   quy  ®Þnh vÒ  viÖc sö  dông tiÒn chuyÓn quyÒn sö  dông  ®Êt, b¸n  nhµ  xëng,  c«ng tr×nh  x©y  dùng  kh¸c khi tæ chøc kinh tÕ  ph¶i   di   dêi   theo   quy   ho¹ch   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè  74/2005/Q§­TTg, c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp cã tr¸ch nhiÖm  x¸c ®Þnh: a.  PhÇn tiÒn  thu  ®îc  thuéc  vèn cña  tæ chøc  kinh tÕ  theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 2,  ®iÓm a kho¶n 2  §iÒu 2,  ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 3 vµ  chi phÝ  di dêi quy  ®Þnh   t¹i   ®iÓm   a   kho¶n   1   §iÒu   7  QuyÕt   ®Þnh   sè   74/2005/Q§­TTg   cña Thñ tíng ChÝnh phñ, cô thÓ gåm: ­ Chi phÝ   ®∙  ®Çu t vµo  ®Êt b»ng nguån vèn mµ  Nhµ  níc  ®∙ giao cho tæ chøc nhng cha thu håi  ®îc (nÕu cã); chi  phÝ   ®∙  ®Çu t vµo  ®Êt b»ng tiÒn kh«ng thuéc vèn ng©n s¸ch  nhµ níc; ­ Gi¸ trÞ  cña tµi s¶n, tiÒn sö  dông  ®Êt, tiÒn chuyÓn  quyÒn sö dông ®Êt, tiÒn chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, tiÒn   båi thêng hç  trî   ®èi víi tæ chøc kinh tÕ   ®∙  ®îc Nhµ  níc  giao vèn hoÆc do tæ chøc kinh tÕ  t¹o lËp b»ng tiÒn kh«ng  thuéc nguån vèn cña ng©n s¸ch nhµ níc;  ­ Chi phÝ  di dêi thùc tÕ  kh«ng vît qu¸  ®Þnh møc  ®îc  duyÖt; trêng hîp kh«ng cã   ®Þnh møc th×  theo thùc tÕ  t¹i  thÞ trêng ®Þa ph¬ng; ­ Chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc b¸n nhµ x ëng, c«ng tr×nh  x©y dùng kh¸c, chuyÓn quyÒn sö  dông  ®Êt, chuyÓn môc  ®Ých  sö dông ®Êt, gåm: chi phÝ ®o vÏ nhµ ®Êt, chi phÝ b¸n nhµ,   chuyÓn   quyÒn   sö   dông   ®Êt   (chi   phÝ   ®Þnh   gi¸,   thÈm   ®Þnh  gi¸, chi phÝ  tæ chøc b¸n  ®Êu gi¸ vµ  c¸c chi phÝ  kh¸c cã  liªn quan). b. PhÇn tiÒn c«ng ty nhµ níc, tæ chøc kinh tÕ cña Nhµ  níc  ®îc hç  trî,  ®îc sö  dông quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b kho¶n 1,   ®iÓm   b   kho¶n   2,   kho¶n  3   §iÒu   2,   ®iÓm   b   kho¶n   1   §iÒu   3  QuyÕt   ®Þnh   sè   74/2005/Q§­TTg,   ®©y   lµ   vèn   cña   ng©n   s¸ch  ®Çu t  cho tæ chøc kinh tÕ  cña nhµ  níc; phÇn tiÒn hç  trî  cho tæ chøc kinh tÕ  kh«ng ph¶i cña nhµ  níc quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm   b   kho¶n   1   vµ   ®iÓm   b  kho¶n   2  §iÒu  2   QuyÕt   ®Þnh   sè  74/2005/Q§­TTg cña Thñ tíng ChÝnh phñ.
 9. 9 c. PhÇn tiÒn cßn l¹i (nÕu cã)  ®îc nép vµo ng©n s¸ch  nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ph©n cÊp ng©n s¸ch  nhµ níc hiÖn hµnh. V I I .   T r × n h   t ù ,   t h ñ   t ô c   n é p ,   c Ê p   p h ¸ t   t i Ò n   t h u   ® î c  t õ   b ¸ n   n h µ ,   c h u y Ó n   q u y Ò n   s ö   d ô n g   ® Ê t ,   c h u y Ó n   m ô c  ® Ý c h   s ö   d ô n g   ® Ê t ,   t i Ò n   h ç   t r î   v Ò   ® Ê t ,   h ç   t r î   v Ò   t µ i  s¶n: 1. TiÒn thu  ®îc tõ  b¸n nhµ  xëng, c«ng tr×nh x©y dùng  kh¸c, tiÒn chuyÓn quyÒn sö  dông  ®Êt, chuyÓn môc  ®Ých sö  dông ®Êt, hç trî vÒ ®Êt, hç trî tµi s¶n sau khi trõ ®i sè  tiÒn thuéc vèn cña tæ chøc kinh tÕ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm  a kho¶n 2 vµ  sè  tiÒn ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ  n íc theo quy  ®Þnh  ®iÓm c kho¶n 2 Môc VI Th«ng t  nµy; sè  tiÒn cßn l¹i  lµ  vèn cña ng©n s¸ch nhµ  níc  ®Çu t, hç  trî  cho tæ chøc  kinh tÕ  ph¶i nép toµn bé  vµo tµi kho¶n t¹m gi÷  t¹i Kho  b¹c nhµ  níc cÊp tØnh do  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u (Bé, ngµnh  chñ qu¶n, Tæng c«ng ty nhµ níc) lµm chñ tµi kho¶n ®èi víi  tæ chøc kinh tÕ  nhµ  níc thuéc trung  ¬ng qu¶n lý; Së  Tµi  chÝnh lµm chñ  tµi kho¶n (®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ  cßn  l¹i) vµ   ®îc theo dâi chi tiÕt tíi tõng tæ chøc kinh tÕ  ph¶i di dêi. 2.  ViÖc cÊp  ph¸t  tiÒn tõ   tµi kho¶n  t¹m  gi÷  t¹i  Kho  b¹c nhµ níc tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng ®îc thùc  hiÖn nh sau: 2.1. §èi víi tæ chøc kinh tÕ cña Nhµ níc: a. C¨n cø vµo hå s¬ ®Ò nghÞ cña Bé, c¬ quan ngang Bé,   c¬  quan trung ¬ng cña c¸c tæ chøc  ®oµn thÓ, Tæng c«ng ty  nhµ  níc do Thñ  tíng ChÝnh phñ  quyÕt  ®Þnh thµnh lËp (®èi  víi tæ chøc kinh tÕ  nhµ  níc thuéc trung  ¬ng);  Së,  ban,  ngµnh, Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn, Tæng c«ng ty nhµ níc do  Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh thµnh lËp (®èi víi tæ  chøc kinh  tÕ  nhµ  níc thuéc   ®Þa ph¬ng),  Bé  trëng  Bé  Tµi  chÝnh (Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh) xem xÐt quyÕt ®Þnh cÊp tiÒn   tõ  tµi kho¶n t¹m gi÷  cho c¸c tæ chøc kinh tÕ  theo dù  ¸n  ®Çu t ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Hå s¬ kÌm theo c«ng v¨n ®Ò nghÞ cña ®¬n vÞ lµm c¨n cø   ®Ó Bé Tµi chÝnh (Së Tµi chÝnh) quyÕt ®Þnh cÊp tiÒn, gåm:  ­ QuyÕt  ®Þnh cña cÊp cã  thÈm quyÒn cho phÐp b¸n nhµ  xëng, c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c, chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt,   chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt. ­ QuyÕt  ®Þnh phª duyÖt dù  ¸n  ®Çu t  cña cÊp cã  thÈm  quyÒn   theo   quy   ®Þnh   hiÖn   hµnh   vÒ   qu¶n   lý   ®Çu   t  vµ   x©y  dùng.
 10. 10 ­ X¸c nhËn cña Kho b¹c nhµ níc cÊp tØnh vÒ sè tiÒn ®∙  nép vµo tµi kho¶n t¹m gi÷ . b.   Bé   trëng,   thñ   trëng   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan  thuéc ChÝnh phñ, c¬  quan trung  ¬ng cña c¸c tæ chøc  ®oµn  thÓ, Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty do Thñ  tíng  ChÝnh phñ  quyÕt  ®Þnh thµnh lËp (Gi¸m  ®èc Së, ban, ngµnh,  Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   huyÖn,   Chñ   tÞch   Héi   ®ång  qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty do Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh thµnh  lËp) thùc hiÖn  ph©n  bæ vèn   ®Çu  t  theo quyÕt  ®Þnh   ®∙   ®îc   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   phª   duyÖt   (quy   ®Þnh   t¹i  ®iÓm a kho¶n nµy) göi tæ chøc kinh tÕ, Kho b¹c nhµ n íc vµ  c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp. 2.2.  §èi  víi tæ chøc  kinh  tÕ  kh«ng  ph¶i  lµ  tæ chøc  kinh tÕ  cña Nhµ  níc,  Gi¸m   ®èc Së  Tµi  chÝnh  tØnh,  thµnh  phè   trùc   thuéc   trung  ¬ng   quyÕt   ®Þnh   cÊp   ph¸t   vµ   chia  thµnh 3 lÇn theo tiÕn  ®é  dù  ¸n  ®Çu t c¬  së  s¶n xuÊt kinh  doanh cña  ®¬n vÞ  t¹i  ®Þa  ®iÓm míi. Trêng hîp sè  tiÒn hç  trî  díi 01 (mét) tû   ®ång, cã  thÓ  cÊp mét lÇn toµn bé  sè  tiÒn hç  trî  cho c¸c tæ chøc kinh tÕ;  ®ång thêi thùc hiÖn  viÖc ghi thu, ghi chi ng©n s¸ch nhµ níc.  3. Kho b¹c nhµ níc tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­ ¬ng   thùc   hiÖn   viÖc   cÊp   ph¸t   tiÒn   tõ   tµi   kho¶n   t¹m   gi÷  theo quy ®Þnh vÒ chÕ ®é qu¶n lý, cÊp ph¸t, quyÕt to¸n vèn  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n hiÖn hµnh. Tæng sè  tiÒn cÊp ph¸t  cho   mçi   dù   ¸n   kh«ng   vît   qu¸   sè   tiÒn   ®îc   phª   duyÖt   t¹i  QuyÕt   ®Þnh   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh   (Gi¸m   ®èc   Së   Tµi  chÝnh); sè  cßn l¹i sau khi quyÕt to¸n dù  ¸n  ®Çu t  (nÕu  cã) ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc.  4. H¹ch to¸n thu, chi ng©n s¸ch ®èi víi tiÒn t¹m gi÷  t¹i Kho b¹c nhµ níc tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng: 4.1.   ViÖc   h¹ch   to¸n   thu,   chi   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   ®îc  thùc hiÖn  theo  nguyªn  t¾c:  sè  thu,  sè  chi  do thùc  hiÖn  ghi thu, ghi chi kh«ng c©n  ®èi thu chi cña ng©n s¸ch nhµ  níc, mµ  chØ h¹ch to¸n ghi thu, ghi chi ph¶n ¸nh qua ng©n  s¸ch nhµ  níc  ®Ó  qu¶n lý  tµi s¶n  ®îc  ®Çu t  tõ  nguån ng©n  s¸ch nhµ  níc; chØ tÝnh vµo thu c©n  ®èi ng©n s¸ch  ®èi víi  sè thu cßn thõa ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc.  4.2. Tr×nh tù thùc hiÖn: a. Hµng n¨m, sau khi hÕt thêi h¹n thanh to¸n vèn  ®Çu  t  (31/01  n¨m  sau),  Kho b¹c nhµ  níc cÊp tØnh, thµnh  phè  trùc   thuéc   trung  ¬ng   lËp   b¸o   c¸o   chi   tiÕt   tõng   ®¬n   vÞ  (theo tõng quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn) theo c¸c néi   dung: sè ®îc cÊp l¹i; sè ®∙ thanh to¸n trong niªn ®é ng©n  s¸ch; sè   ®∙ thanh to¸n luü  kÕ; sè  t¹m øng cha thu håi.  B¸o c¸o nµy  ®îc göi vÒ  Bé  Tµi chÝnh  ®èi víi c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Trung ¬ng qu¶n lý, göi Së Tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n  vÞ  thuéc  ®Þa ph¬ng qu¶n lý  tríc 20/2 n¨m sau  ®Ó  lµm thñ 
 11. 11 tôc ghi thu, ghi chi t¬ng øng víi sè  vèn  ®∙  ®ñ   ®iÒu kiÖn   thanh to¸n vµo Ng©n s¸ch nhµ  níc theo quy  ®Þnh. C¬  quan  tµi chÝnh lµm thñ  tôc ghi thu, ghi chi vµo Ng©n s¸ch; 01  liªn chøng tõ  cho Kho b¹c nhµ  níc qu¶n lý  tµi kho¶n t¹m  gi÷; 01 liªn chøng tõ  cho c¬  quan chñ  qu¶n, c¬  quan chñ  qu¶n cã  tr¸ch  nhiÖm  th«ng  b¸o  cho  tæ chøc  kinh  tÕ  trùc  thuéc. ­ VÒ  h¹ch to¸n Môc, tiÓu môc theo Môc lôc ng©n s¸ch  nhµ níc: + H¹ch to¸n thu vµo môc 067 (môc b¸n tµi s¶n), tiÓu  môc t¬ng øng. +   H¹ch   to¸n   chi:   khi   chi   c¨n   cø   vµo   néi   dung   c¸c  kho¶n chi ®Ó h¹ch to¸n vµo Môc, tiÓu môc theo quy ®Þnh. ­ VÒ  h¹ch to¸n Ch¬ng:  ®èi víi sè  tiÒn quyÕt  ®Þnh cÊp   cho tæ chøc kinh tÕ kinh tÕ thuéc ng©n s¸ch Trung ¬ng th×  h¹ch   to¸n   vµo   Ch¬ng   cña   Bé,   c¬   quan   Trung  ¬ng   ®îc   cÊp  vèn;  ®èi víi tæ chøc kinh tÕ   ®Þa ph¬ng do  ®Þa ph¬ng qu¶n  lý th× h¹ch to¸n Ch¬ng cña Së, ban, ngµnh,... t¬ng øng. §èi   víi   sè   tiÒn   cßn   l¹i   nép   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   th×  h¹ch to¸n vµo cÊp Ch¬ng B (ng©n s¸ch tØnh, thµnh phè) t ­ ¬ng øng víi Ch¬ng cña Bé, c¬  quan Trung ¬ng; nÕu cÊp Ch­ ¬ng   B   kh«ng   cã   Ch¬ng   t¬ng   øng   th×   h¹ch   to¸n   vµo   Ch¬ng  150B. ­ VÒ ®iÒu tiÕt gi÷a c¸c cÊp ng©n s¸ch, thùc hiÖn theo   nguyªn t¾c: c¸c  ®¬n vÞ  do cÊp nµo qu¶n lý  th×  ng©n s¸ch  cÊp ®ã thùc hiÖn ghi thu, ghi chi, cô thÓ: + PhÇn cÊp vèn cho tæ chøc kinh tÕ  do Trung ¬ng qu¶n  lý, ng©n s¸ch Trung ¬ng ghi thu,  ®iÒu tiÕt 100% cho ng©n  s¸ch Trung ¬ng hëng. + PhÇn cÊp vèn cho tæ chøc kinh tÕ  do  ®Þa ph¬ng qu¶n  lý, ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng ghi thu,  ®iÒu tiÕt 100% cho ng©n  s¸ch ®Þa ph¬ng hëng. +   PhÇn   nép   ng©n   s¸ch,   th×   ®iÒu   tiÕt   100%   cho   ng©n  s¸ch ®Þa ph¬ng hëng.    b. KÕt thóc  ®Çu t dù  ¸n, c¸c tæ chøc kinh tÕ  lËp b¸o   c¸o   quyÕt   to¸n   c«ng   tr×nh   hoµn   thµnh   göi   c¬   quan   chñ   qu¶n. C¬  quan chñ  qu¶n xem xÐt vµ   ®èi chiÕu chøng tõ  do  c¬  quan tµi chÝnh  göi   ®Õn   ®Ó  xÐt duyÖt  quyÕt to¸n  c«ng  tr×nh  hoµn  thµnh theo  chÕ   ®é  quy  ®Þnh;  nÕu sè   ®∙ thanh  to¸n víi Kho b¹c nhµ níc lín h¬n sè quyÕt to¸n ®îc duyÖt,  tæ chøc kinh tÕ  ph¶i nép ngay vµo ng©n s¸ch nhµ  níc theo  quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 
 12. 12 VIII. §iÒu kho¶n thi hµnh: Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng  C«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  ph¸t sinh v ­ íng m¾c,  ®Ò  nghÞ  c¸c Bé, ngµnh,   ®Þa ph¬ng  ph¶n  ¸nh kÞp  thêi víi Bé Tµi chÝnh ®Ó ®îc híng dÉn.
Đồng bộ tài khoản