Thông tư 66/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: trongthuy

Thông tư 66/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản