Thông tư 69-TC/ĐT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
269
lượt xem
5
download

Thông tư 69-TC/ĐT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 69-TC/ĐT của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu nộp và sử dụng tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 69-TC/ĐT của Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T   C ñ A  B é  T µ I C H Ý N H  S è  69­T C/§T  G µ Y  17­8­1994 N H í N G  D É N  VI Ö C  T H U  N é P  V µ  S ö  D ô N G   Ò N  B¸ N  N H µ     TI ë T H U é C  S ë  H ÷ U  N H µ  N í C C H O  N G êI ® A N G   H U ª T C¨n  vµo  cø  NghÞ   nh   è  CP   µy  7­ ®Þ s 61­ ng 5­ 1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v mua  b¸n  µ  v kinh doanh  µ  , Bé   µi chÝnh  íng  Én  ùc  Ön  Öc    nh ë   T   h d th hi vi thu nép, sö  ông  Òn   d ti b¸n  µ    éc  ë  ÷u  µ   íc cho  êi ®ang  nh ë thu s h Nh n   ng   thuª nh    sau: I.QUY   NH     ®Þ CHUN G 1. ViÖc    chuyÓn  giao  µ    éc  ë  ÷u  µ   íc do    ¬  nh ë thu s h Nh n   c¸c c quan  µnh  h chÝnh  ù  s nghiÖp,lùcl ng vò     î   trang,®oµn  Ó  ©n  ©n, tæ    th nh d   chøc  Ýnh  Þ­ ch tr     x∙ héi,c¸c doanh      nghiÖp  µ   íc hiÖn  ang  Nh n   ® qu¶n  ý cho    l  c¸c c«ng    ty kinh   doanh  µ    nh ë ph¶ithùc hiÖn      theo  Õ     µn  ch ®é b giao  µis¶n  µ  t  v giao  èn, b¶o  v  toµn  èn  v theo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc.   ®Þ hi h c Nh n 2. C¸c  Gi¸m  c  ®è C«ng    ty kinh doanh  µ  Êp  nh c tØnh, thµnh  è  éc   ph thu   Trung  ng,Chñ  Þch  ¬  t hoÆc   ã  ñ  Þch  û   Ph ch t U ban  ©n  ©n  µnh  è  éc nh d th ph thu   tØnh,thÞ    Ën, huyÖn  ¬i cha  ã    x∙,qu   n  c C«ng    ty kinh doanh  µ    nh (sau  y   äi ®© g   lµ bªn    b¸n  µ  ),hiÖn  ang  nh ë   ® qu¶n  ýhoÆc   îc nh©n  l  ®  chuyÓn  giao  qu¶n  ýl  quü  µ    éc së  ÷u  µ   íc(nãit¹ ®iÓ m     Òu    nh ë thu   h Nh n     i   2, §i 8, NghÞ   nh  CP), ®Þ 61­   khib¸n  µ    éc së  ÷u  µ   ícph¶ithùc hiÖn  Öc    ép  Òn b¸n  µ    nh ë thu   h Nh n       vi thu n ti   nh ë theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t  i tn 3. Ng êi ® îc mua   µ    éc  ë  ÷u  µ   íc lµ ngêi ®ang       nh ë thu s h Nh n       thuª nhµ      ë thuéc së  ÷u  µ   íc.   h Nh n 4.TiÒn    µ    éc së  ÷u  µ   íc® îcx¸®Þnh    ¬  ë:   b¸n nh ë thu   h Nh n       trªnc s ­ Quy Õt  nh    ®Þ b¸n  µ    éc  ë  ÷u  µ   íc cña  ñ   Þch  û     nh ë thu s h Nh n   Ch t U ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ ­Hîp  ng    ®å mua    µ    ∙  îcc¸cbªn  b¸n nh ë ® ®     mua    µ    ý  Õt. b¸n nh ë k k TiÒn  nhµ    b¸n  ë bao  å m:  Òn  nhµ      vµo    Þ cßn  ¹ cña  g Ti b¸n  ë (c¨ncø  gi¸tr   l i nhµ  ) vµ  Òn ®Êt      ë   ti   ë khichuyÓn  Òn  ö  ông. quy s d 5.Quü   µ    éc së  ÷u  µ   ícb¸n    nh ë thu   h Nh n   cho  êi®ang    ng   thuªbao  å m: g ­ Nhµ     ¹olËp    ë t   b»ng  èn  ©n   µng  µ   íc (Trung  ng, ®Þa   ¬ng) v Ng h Nh n   ¬  ph   díi   ×nh   h c¸c thøc:®Ç u    ©y  ùng  íivµ    tx d m   giao cho  µnh  µ  t  a  ¬ng    ng nh ®Ê ®Þ ph qu¶n  ý;§Çu   ùc tiÕp  l  t tr   cho    ¬  c¸c c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp, lùc l ng  ò     î v trang,tæ    chøc  §¶ng,®oµn  Ó  Çn  óng  äichung  µ®¬n  Þ  ù    th qu ch (g   l  v s nghiÖp  kinh  Õ) ®Ó   ©n  èi nhµ    t  ph ph   ë cho  CBCNV;  Çu   x©y  ùng  íi nhµ      § t d m  ë cho CBCNV   doanh  nghiÖp  µ   íc;Mua  µ      ©n  èicho  Nh n   nh ë ®Ó ph ph   CBCNV. ­ Nhµ     ¹olËp b»ng  ån  èn  ña    n  Þ  µnh  Ýnh  ù    ët     ngu v c c¸c®¬ v h ch s nghiÖp,   doanh  nghiÖp  µ   íccã  ån  èc  õvèn  ©n  Nh n   ngu g t   ng s¸ch Nhµ   íc.   n ­Nhµ     ã  ån  èc  ë  ÷u    ë c ngu g s h kh¸c®∙  îcchuyÓn  ®  sang  ë  ÷u  µ   íc. s h Nh n ­ Nhµ     ¹olËp    ët   b»ng  ån  èn  ©n   ngu v Ng s¸ch  µ   íc vµ  ét  Çn  Òn Nh n   m ph ti   gãp  ña    ©n, tæ  c c¸nh   chøc. 6. C¸c    bªn b¸n  µ  , bªn  nh ë   chuyÓn  giao  µ    ãit¹  iÓ m     Òu    nh ë (n   i ® 2, §i 8, NghÞ   nh  è  CP)  ®Þ s 61­ ph¶iphèihîp  íic¬      v   quan  qu¶n  ýtµichÝnh  ùctiÕp  l    tr   ®Ó  theo  âi,x¸c nhËn  ü  µ  , ®Êt  ai sö  ông, vèn  µ    µ  èn  t    d   qu nh ë   ® d   nh ë v v ®Ê ë khithùc hiÖn    µ    µ      b¸n nh ë v chuyÓn  giao nhµ      ë theo chÕ       ®é qu¶n  ýtµis¶n  è  l    c ®Þnh, qu¶n  ý®Êt  ai hiÖn  µnh.   l  ®  h
  2. 2 7. Toµn  é  Òn  vÒ     b ti thu  b¸n  µ    éc  ë  ÷u  µ   íc,ph¶inép  µo  nh ë thu s h Nh n     v ng©n  s¸ch  µ   íc,qua  Nh n   Kho  ¹c  µ   íc.TiÒn  b Nh n   thu  Ò   v b¸n  µ    éc  ë  nh ë thu s h÷u  µ   ícbao  å m:  Òn b¸n  µ  ,tiÒn ®Êt      Nh n   g ti   nh ë     ë khichuyÓn  Òn  ö  ông, quy sd   tiÒn ph¹tdo  êimua    ¹m  îp ®ång.     ng   viph h   8. Ch Õ     ®∙ivÒ   µ    µ  t    i víi ÷ng  êicã    ®é u    nh ë v ®Ê ë ®è     nh ng   c«ng  îcthùc ®    hiÖn theo chÝnh    s¸ch ngêicã      c«ng. II  . THU   é P   ÒN  N TI B¸N  µ     NH ë THUé C   ë   ÷ U   µ   íC SH NH N 1.Thanh    Òn mua  µ  .   to¸nti   nh ë a)  Bªn  b¸n  µ    cø  µo  îp  ng  nh ë c¨n  v h ®å mua   b¸n  µ    ∙  ý  Õt  íibªn  nh ë ® k k v   mua,  Ëp  l chøng  õ thu  Òn  t   ti b¸n  µ    nh ë (ho¸®¬n  tiÒn    thu  theo  quy  nh  ña  ®Þ c Bé   µi chÝnh).Tuú  T    theo  ¬ng  ph thøc  thanh    Òn  to¸n ti mua   µ  , ®∙  îc ghi nh ë   ®     trong hîp ®ång     mua  nhµ  , chøng  õ thu tiÒn b¸n  µ  , thÓ  Ön    éi b¸n  ë  t      nh ë   hi c¸c n   dung  thanh      to¸nnh sau: ­ Thanh    to¸n m ét  Çn    l sau    ý  Õt  îp  ng  ×  îc gi¶m    khi k k h ®å th ®   gi¸b¸n  µ l  10%. ­ Thanh      to¸n trong thêih¹n  ét     m n¨m  ×  th møc     Çn  u   tr¶l ®Ç ngay  sau    khi ký  îp ®ång  h  kh«ng  íid  20%  tæng  è  Òn ph¶itr¶, îcgi¶m      µ2%. s ti       ® gi¸b¸n l   ­ Thanh    Òu  Çn  ng  êih¹n    to¸nnhi l nh th   thanh    to¸nkh«ng    n¨m. Møc   qu¸ 10    tr¶ lÇn  u     ®Ç sau    ý  îp  ng  khi k h ®å kh«ng  íi20%   d  tæng  è  Òn  s ti ph¶i tr¶;m çi     n¨m  thanh    Õp theo ph¶itr¶kh«ng  íi   to¸nti        d   tæng  è  Òn ph¶itr¶. 8% s ti     ­ Sè   Òn cßn  ¹ ® îcquy    µng    ti   l    i ra v 98%     µm    thanh      Çn  ®Ó l c¨n cø  to¸nc¸c l sau. Sè  îng  µng     lv ®Ó thanh  to¸n cho  çi  Çn    m l sau  îc quy  æi  µnh  Òn ®  ® th ti   ®ång  Öt Nam   µ  µng  Vi   vv 98%   theo    gi¸b¸n  cña  ©n   µng  µ   íc ViÖt ra  Ng h Nh n     Nam   (VND)    gi¸quy  æi  ÷a  ng  Öt Nam   µ  µng  ® gi ®å Vi   vv 98%   theo   gi¸b¸n    ra cña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam   Ng h Nh N     (c«ng    tykinh doanh  µng  ¹c Nhµ   íctrªn   v b  n    ®Þa  µn) t¹ thêi®iÓ m   b      i thanh  to¸n. V Ý   ô:hîp ®ång  d    mua    µ    éc së  ÷u  µ   ícgi÷a «ng  b¸n nh ë thu   h Nh n     NguyÔn   V¨n  (bªnmua)  µ  A    v C«ng    tykinh doanh  µ       Nh ë tØnh    N (bªnb¸n)lµ81.000.000        ®  trong ®ã:  Òn    Ti mua   µ  : 20.000.000  ;  Òn  t      nh ë   ® Ti ®Ê ë khichuyÓn  Òn  quy sö  ông  µ:61.000.000 ®. d l    Thêi h¹n    thanh  to¸n tiÒn    mua   µ  nh trong  n¨m.  10  Thanh  to¸n lÇn  u     ®Ç sau    ý  îp  ng  khik h ®å ph¶itr¶b»ng     20%     Þ hîp  ng. C¸c  Çn  gi¸tr   ®å   l thanh    to¸n tiÕp theo m çi n¨m       kh«ng  íi   d   tæng    Òn ph¶itr¶. 8% sæ ti     ¤ng  ph¶ithanh    Òn mua  µ      A    to¸nti   nh ë nh sau: +  Çn  L thanh    u   to¸n®Ç tiªn: 81.000.000 ®   20%     x  =16.200.000 ®.   Sè   Òn  ti cßn  ¹ lµ:64.800.000 ®   îcquy    µng  l    i  ®  ra v 98%   ¹  êi®iÓ m     ti   th b¸n theo   gi¸: 480.000  /chØ  µng. Nh   Ëy îng vµng  îcquy  æi  µ:64.800.000 ® v  v l  ®  ® l    ®:  480.000    135  ® =  chØ   µng, trong  n¨m  v   9  cßn  ¹     ùc  Ön  Õt  îp l i ®Ó th hi h h   , ®ång  mua  bªn  ph¶ithanh    to¸n, cho  çi lÇn  Õp theo b»ng: m   ti     135  chØ  µng:9  15  v   =  chØ  µng. v +  Çn  L thanh    2  to¸nthø  (n¨m  2) theo gi¸vµng  thø       98%   µ500.000  /chØ, l  ®   sè  Òn ngêimua  ti     thanh    µ: to¸nl 15  chØ  µng  500.000  /chØ  7.500.000 ® v x  ® =    +  Çn  L thanh    3  to¸nthø  (n¨m  3):gi¸vµng  thø      98%   µ450.000  /chØ, ng­ l  ®   êimua    ph¶ithanh    µ:   to¸nl 15  chØ   µng  450.000    6.750.000      Ëy, sè îng  µng  v x  ® =  ® nh v   l v cßn  ¹ l i sau  lÇn  2  thanh    Õp theo lµ135  to¸nti      chØ   chØ  105  ­30  =  chØ  µng. v
  3. 3 C¸c  Çn  l thanh    Õp theo  õ lÇn  4  n   Çn  9  to¸nti   t  thø  ®Õ l thø  (kh«ng  Ó   Çn  kl thanh  to¸n ®Ç u     tiªn)còng  Ýnh    t to¸n t ng  ù,cho  n     è îng  µng     ¬ t   ®Õ khi s l v quy ® æi ban  u   ®Ç (135  chØ  µng)® îcthanh    Õt. v    to¸nh b) Thanh    Òn ph¹tb»ng      Þhîp ®ång    to¸nti     5% gi¸tr     mua  nhµ  ,do  ­ b¸n  ë   ng êi mua     ¹m  îp ®ång  µ     viph h   m kh«ng  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng  c l   ch ® trong c¸c tr ng  îp    ê h   nh sau: ngêi mua   a    Õt  Òn      ch tr¶ h ti mua   µ, khi thêih¹n  îp  ng  ∙  Õt  nh       h ®å ®k thóc;ngêimua      kh«ng  thanh    Òn mua  µ  to¸nti   nh theo  ng  êih¹n  ®ó th   thanh    to¸n ®∙    ghitrong hîp ®ång.    2.Thu  ép  Òn b¸n nhµ  :   n ti     ë a)  Bªn  b¸n  µ    µ c¸c Gi¸m  c  nh ë l     ®è C«ng    ty kinh doanh  µ  éc    nh thu tØnh,   thµnh  è  éc Trung  ng,tr ng  îp bªn    µ  µChñ  Þch  ph thu   ¬   ê h   b¸n nh l   t hoÆc   ã  ñ  Ph ch tÞch  UBND   µnh  è  éc  th ph thu tØnh, thÞ    Ën, huyÖn  ×    x∙,qu   th Phßng  qu¶n  ýl  nhµ  t  éc c¸c cÊp  ãitrªnthùc hiÖn  Öc  ®Ê thu     n      vi b¸n  µ  . Bªn  nh ë   b¸n  Þu  ch tr¸ch   nhiÖ m   íng dÉn, theo  âi®«n  c    ×nh thùc hiÖn  h    d  ®è qu¸ tr     cho  n     Õt  óc ®Õ khik th   c¸chîp ®ång     mua    µ    : b¸n nh ë nh +  Ëp  Õu  L phi thanh    Òn mua  µ    µnh  li : li  u  ¹ bªn    to¸nti   nh ë th 3  ªn  ªnl l   1  i b¸n, 1  ªnchuyÓn  li   Kho  ¹c Nhµ   íc®Ó     Òn,1  ªngiao cho  êimua    b  n   thu ti   li     ng   ®Ó theo  dâi; +  ë     M sæ s¸ch  theo  âi viÖc  ùc  Ön    îp  ng  d  th hi c¸c h ®å mua   b¸n, ph¬ng    thøc  thanh  to¸n tiÒn    b¸n  µ, tiÒn  ¹tvi ph¹m  îp  ng  µ    nh   ph     h ®å v c¸c nghiÖp  ô  v kh¸cli     ªnquan; +  u  ÷ c¸c hå  ¬  L gi     s chøng  õ mua  nhµ  : hîp ®ång, phiÕu  t  b¸n  ë      thanh   to¸n tiÒn mua  µ  ,ho¸ ®¬n    Òn..cho  õng tr ng  îp mua  nhµ;   nh ë     thu ti   . t  ê h   b¸n  +  Ëp    L biªnb¶n  thanh  ýhîp ®ång  l    mua    µ  . b¸n nh ë b) Bªn    mua  µ  ã  nh c tr¸chnhiÖ m:   +  ùc  Ön  y     µ  ng    éidung  ña  îp ®ång  Th hi ®Ç ®ñ v ®ó c¸c n   c h  mua   b¸n  µ  nh ë; +  ép  Òn mua  µ    ¹ c¬  N ti   nh ë t   quan  i kho  ¹c Nhµ   íctrªn®Þa  µn; b  n    b +  u  ÷c¸cchøng  õ,v¨n b¶n  ªnquan  n   Öc  L gi     t    li   ®Õ vi mua    µ  . b¸n nh ë c)C¬     quan  Kho  ¹c Nhµ   íccã  b  m   tr¸chnhiÖm:  +  C¨n  phiÕu  cø  thanh    Òn  to¸n ti mua   µ    bªn  nh ë do  b¸n  µ  Ëp      nh l ®Ó thu tiÒn b¸n  µ  µ  Ëp ho¸ ®¬n    Òn nép    nh v l     thu ti   NSNN.  Chøng  õthu tiÒn lËp thµnh  t       3  ªn  li  u  ÷ t¹  li : ªnl gi   i 1  Kho  ¹c Nhµ   íc;1  ªnchuyÓn  b  n   li   cho  bªn  b¸n  µ   u; 1  nh ë l   li   ªngiao cho  êimua.   ng   +  ë     M sæ s¸ch theo dâiviÖc    ép  Òn b¸n nhµ         thu n ti     ë cho  õng tr ng  îp. t  ê h +  Theo  âic¸cnghiÖp  ô  d    v kh¸cli     ªnquan  n   Öc  ®Õ vi mua    µ  . b¸n nh ë §èivíinhµ    éc së  ÷u  µ   íccã  ét  Çn  Òn gãp  ña    ©n,    ë thu   h Nh n   m ph ti   c c¸ nh   tæ  chøc,th× bªn  nhµ        b¸n  ë chØ  phÇn    Þnhµ    éc së  ÷u  µ   íc, b¸n  gi¸tr   ë thu   h Nh n   sau    ∙  õ®i  Çn    Þ nhµ    ña  chøc,c¸ nh©n  ãp  èn.Bªn  khi® tr   ph gi¸tr   ë c tæ     gv  mua   nhµ    ë ph¶i thanh    to¸n tiÒn    b¸n  µ    ña  Çn  µ    éc  Òn  ë  ÷u  nh ë c ph nh ë thu quy sh Nhµ   íc,tiÒn ®Êt  ai khichuyÓn  Òn  ö  ông.Ph ¬ng  n    ®   quy sd   thøc thanh        to¸nthu nép  Òn mua,    µ      ∙  ãië  Çn  ti   b¸n nh ë nh ® n   ph trªn. 3. TiÒn    b¸n  µ    éc  ë  ÷u  µ   íc nép  µo  nh ë thu s h Nh n   v NSNN   îc thùc hiÖn  ®    theo Th«ng   è  TC/NSNN   µy  8­   ts 68  ng 15­ 1994  ña  é  µichÝnh  Ò   íng dÉn  c BT  vh   bæ  sung,söa  æi  ôc  ôcng©n    ® m l  s¸ch hiÖn  µnh.   h 4.Ch Õ          ¹ch to¸nkÕ     ®é b¸o c¸o ­h     to¸n: Bªn  nhµ    éc së  ÷u  µ   ícph¶ithùc hiÖn  y    Õ       b¸n  ë thu   h Nh n       ®Ç ®ñ ch ®é b¸o c¸o kÕ       èng      to¸n­ th kª theo chÕ       ®é qu¶n  ýtµichÝnh  Ön  µnh  ña  µ   íc, l    hi h c Nh n   ®Þnh   ú  k b¸o  c¸o  Õt  k qu¶  ùc  Ön    b¸n  µ      ñ   Þch  th hi ®Ò ¸n  nh ë lªn Ch t UBND   tØnh,thµnh  è  éc Trung  ng,®ång  öiBé  ©y  ùng.   ph thu   ¬  g  X d
  4. 4 C¬  quan Kho  ¹c Nhµ   íc chÞu  b  n  tr¸chnhiÖm   chøc  ¹ch    Òn      tæ  h to¸nti thu vÒ  b¸n  µ  , b¸o  nh ë   c¸o KBNN   Êp    µ  ¬  c trªnv c quan  µichÝnh  ng  Êp  Ò   t  ®å c v t×nh  ×nh  nép  Òn  vÒ   h thu  ti thu  b¸n  µ    éc  ë  ÷u  µ   íc.Côc  nh ë thu s h Nh n   KBNN   tæng  îp b¸o c¸o Bé  µichÝnh. h      T  TiÒn  b¸n  µ    éc së  ÷u  µ   íc nép  µo  ©n   nh ë thu   h Nh n   v Ng s¸ch Nhµ   íc,® îc   n   ghi vµo  ¬ng, Lo¹i,Kho¶n, H¹ng  ¬ng    Ch       t øng  íim ôc:  v  "Thu  Òn  ti b¸n  µ     nh ë thuéc së  ÷u  µ   ícvµ  Òn ®Êt        h Nh n   ti   ë khichuyÓn  Òn  ö  ông" cña  ôc  ôc quy sd   M l  Ng ©n s¸ch hiÖn  µnh.   h II   ö   ô NG   ÒN  IS D . TI B¸N  µ     NH ë THU é C   ë   ÷ U   µ   íC SH NH N TiÒn  nhµ    éc së  ÷u  µ   íc® îc®Ç u    ©y  ùng  µ  ç  î   b¸n  ë thu   h Nh n     tx d v h tr  ph¸t tr Ónquü  µ    i  nh ë theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t i 11  NghÞ   nh  è  CP   µy  ®Þ s 61­ ng 5­ 7­1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph (sau  y   äit¾tlµx©y  ùng  µ  ç  î ®© g       d v h tr    iÓn quü  ph¸ttr   nhµ  ). ë 1.LËp  Õ   ¹ch,thùc hiÖn  Öc    iÓnquü  µ  :   k ho     vi ph¸ttr   nh ë a) C¨n  vµo    b¸n  µ  ∙  îc Chñ   Þch  cø  ®Ò ¸n  nh ® ®   t UBND   tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng    Öt,bªn  nhµ  Ëp kÕ   ¹ch thu tiÒn b¸n nhµ  .     ¬ phª duy   b¸n  l   ho        ë  Sè   Òn  ® îc tõ viÖc  ti thu      b¸n  µ    éc  ë  ÷u  µ   íc ® îc thÓ  Ön  nh ë thu s h Nh n     hi trong   kÕ   ¹ch  ho thu  ©n   Ng s¸ch  µng  h n¨m  ña  c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ­ ¬ng. b) C¨n  vµo  Õ   ¹ch thu ®∙  îcx¸c ®Þnh  ãitrªnUBND     cø  k ho     ®     n    tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc  tr   Trung  ng  ¬ chØ  o    ¬  ®¹ c¸c c quan  chøc  n¨ng  Ëp  Õ   ¹ch  ©y  l k ho x dùng  µ  ç  îph¸ttr Ón quü  µ    v h tr   i   nh ë trong n¨m  ña    c tØnh, thµnh  è    ph cho  ï ph   hîp. K Õ   ¹ch  ©y  ùng  µ  ç  îph¸ttr Ón quü  µ    ho x d v h tr   i   nh ë bao  å m   éi dung  g n  sau: b.1.K Õ   ¹ch  ©y  ùng  µ    µ    ¹onhµ      ho xd nh ë v c¶it   ë cao  Çng  t hoÆc       c¸c khu nhµ    Êp  thµnh  µ  ëc 4  nh cao  Çng    t ®Ó b¸n.§èi víilo¹  µ  µy       i nh n sau    µn  khiho thµnh  îc bµn  ®  giao  cho  éi ®ång  h  b¸n  µ    ña  a   ¬ng    Ëp      nh ë c ®Þ ph ®Ó l ®Ò ¸n b¸n  µ  nh theo  quy  nh  ¹  iÓ m   §iÒu  NghÞ   nh  è  CP   µy  7­ ®Þ ti ® 3  8  ®Þ s 61­ ng 5­ 1994  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph Nhµ     nãitrªn® îcu    cho    é  ang    ®Ó b¸n        tiªnb¸n  c¸ch ® ë trong c¸c nhµ     theo   quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    vµ  §iÒu  NghÞ   nh  è  CP   µy  ­ 1994  1, 2  3  5  ®Þ s 61­ ng 5  7­ cña  Ýnh  ñ.Gi¸b¸n lo¹ nhµ  µy  å m: Ch ph         i ng +    µ  Gi¸ nh theo  Õt  quy to¸n bµn    giao,céng    ¹  Çng  ∙  îc ph©n      gi¸h t ®®  bæ (nÕu  ã). c +    t      Gi¸®Ê ë khichuyÓn  Òn  ö  ông  îcx¸c®Þnh  quy sd ®   theo  iÓ m   §iÒu  ® 2  7 NghÞ   nh  è  CP   µy  7­ ®Þ s 61­ ng 5­ 1994  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph Trêng  îp b¸n  h   cho    i t ng cha  ã  µ  c¸c ®è  î   c nh hoÆc   µ      Ët,gi¸b¸n  nh ë qu¸ ch     bao  å m: g +    µ    Gi¸nh ë theo    gi¸tho¶  Ën  ∙    thu ® ghitrong hîp ®ång  éng    ¹ tÇng     (c gi¸h   ® îcph©n    Õu  ã).   bæ n c +    t      Gi¸®Ê ë khichuyÓn  Òn  ö  ông  quy sd theo    Ön  µnh  ña    a   gi¸hi h c c¸c ®Þ ph¬ng  µ  v khung    Nhµ   ícban  µnh. gi¸do  n  h ViÖc    Òn b¸n nhµ    éc diÖn  µy  ùc hiÖn  thu ti     ë thu   n th   theo m ôc    ãitrªn.   II   n
  5. 5 b.2.K Õ   ¹ch  ©y  ùng  µ  µ    ¹o nhµ      ho x d nh v c¶it   ë cao  Çng  t hoÆc       c¸c khu nhµ  Êp  thµnh  µ  c 4  nh cao  Çng    t ®Ó cho  thuª.§èi víilo¹  µ  µy    µn        inh n khi ho thµnh  îcbµn  ®  giao cho  ¬    c quan  qu¶n  ývµ  l   kinhdoanh  µ.   nh ViÖc  cho  thuªnhµ  ña    c C«ng    tykinh doanh  µ  îcu      nh ®   tiªncho    i tc¸c ®è  ­ îng ghitrong®iÓ m     vµ  §iÒu  NghÞ   nh  è  CP   µy  7­      1,2  3  5  ®Þ s 61­ ng 5­ 1994  ña  c ChÝnh  ñ.C¬   ph   quan  qu¶n  ývµ  l   kinh doanh  µ    ùc hiÖn  Öc    nh ë th   vi cho    µ  thuªv qu¶n  ýnhµ  l  theo  ng  Õ     ®ó ch ®é qu¶n  ývµ  l   cho  thuªnhµ  Ön  µnh  ña  µ     hi h c Nh níc. C¸c  i îng  a  ã  µ  ®è t ch c nh hoÆc   µ    nh ë qu¸  Ët ® îc c¬  ch     quan  qu¶n  ývµ  l  kinhdoanh  µ    nh cho    íi   thuªv   tho¶ thuËn  îcghitronghîp ®ång    µ. gi¸   ®      thuªnh C¬  quan  µi Ýnh  a  ¬ng  íng dÉn  Öc    nh, h¹ch to¸nnguån  t  ch ®Þ ph h  vi x¸c®Þ      vèn  ña    n  Þ  c c¸c ®¬ v chuyÓn  giao nhµ      ë cho  ¬  c quan  qu¶n  ýkinh doanh  µ  l    nh theo ®óng  Õ       ch ®é qu¶n  ýTSC§  µ  Õ     l  v ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  Ön  µnh  ña  l    hi h c Nhµ   íc. n b.3.K Õ   ¹ch x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng      ho   d c s h  c¸ckhu  ùc  ∙  v ® quy  ¹ch ®Ó   ©y  ho   x dùng  µ  . Chñ   Þch  û   nh ë   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph giao  cho  ¬  c quan  chøc  n¨ng  Ëp  µ  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  µy.Khi h¹ tÇng  ¬  ë  ∙  µn  µnh, l v th   k ho n      c s ® ho th   gi¸trÞ quyÕt    ña     to¸nc khu  ¹ tÇng  îcph©n    h  ®  bæ cho    µ    ©y  ùng    c¸c nh ë x d trªn khu  ¹ tÇng  . h  ®ã §¬n  Þ  v qu¶n  ýkinh doanh  µ  îcUû   l    nh ®   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph giao  Ö m   ô  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  ©y  ùng  µ      nhi v th   k ho x d nh ë ®Ó b¸n  hoÆc   cho thuª  ph¶inhËn  µ    v b¶o  µn  è  èn  ¹ tÇng  îcbµn  to s v h   ®  giao vµ    t        gi¸®Ê ë khichuyÓn  quyÒn  ö  ông    µm  ¬  ë    nh      µ    sd ®Ó l c s x¸c®Þ gi¸b¸n nh ë sau  µy. n b.4.K Õ   ¹ch    Ön      ho c¶ithi c¸c khu  µ    µ   iÒu  Ön    nh ë m ® ki ë qu¸  Êp, bao  th   gå m   ÷ng  éidung  nh n  sau: ­C¶i thiÖn ® êng       giao th«ng  éibé;   n  ­C¶i thiÖn viÖc  Êp  íc;      cn ­C¶i thiÖn viÖc       tho¸t íc;  n ­X ©y  ùng,l¾p  Æt  iÖn  Õu    d   ® ® chi s¸ng c«ng  éng.   c Nh÷ng  c«ng  Öc    îcthùc hiÖn  vi trªn®     theo  ¬ng  © m   µ   ícvµ  ©n  ph ch Nh n   nh d©n  ïng  µm. Tuú  c l  theo  iÒu  Ön  ô  Ó  ña  õng  ® ki c th c t khu  û   U ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è    ph xem   Ðt  ã  Õt  nh  ç  î x c quy ®Þ h tr  b»ng  Çn  èn  ña  ü    ph v c qu b¸n nhµ    éc së  ÷u  µ   íccho  Õ   ¹ch  µy,nhng  ë thu   h Nh n   k ho n  kh«ng    qu¸ 50%   ù    d to¸n ® îcduyÖt cña        c¸cc«ng  Öc  ãitrªn. vi n   b.5.K Õ   ¹ch  ùc  Ön  Ýnh    ho th hi ch s¸ch    éi vÒ   µ    å m   tr ng  îp x∙ h   nh ë g 2  ê h   sau  y: ®© ­ Nhµ   ×nh  Üa  i víi     nh  ÖtsÜ     t ngh ®è     gia ®× c¸c li   neo  n  ®¬ kh«ng  ¬in¬ng  n  tùa. ­Nhµ   i víi ÷ng  êicã    ®è     nh ng   c«ng  íi v  c¸ch m¹ng.   b.5.1.  Trong  êng  îp nhµ    ©y  ùng  íitheo quy  ¹ch,kÕ   ¹ch vèn  tr h  ëx d m    ho   ho   bao  å m:  Òn  ©y  µ, tiÒn  t    g Ti x nh   ®Ê khi chuyÓn  Òn  ö  ông, c¸c chi phÝ  quy sd     kh¸ccã  ªnquan.   li   b.5.2.Trong  êng  îp trî Êp  Òn cho    i t ng ® îchëng  Ýnh    tr h    c ti   c¸c®è  î     ch s¸ch  nãitrªnth×  û       U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph giao  cho  ¬  c quan  chøc  n¨ng  lËp ph¬ng      ¸n kinhphÝ    cho  õng tr ng  îp cô  Ó. t   ê h   th C¸c  n  Þ  îcUû   ®¬ v ®   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph giao nhiÖ m   ô  Ëp,   vl   thùc  Ön  Õ   ¹ch  ©y  ùng  µ  ç  îquü  µ    hi k ho x d v h tr  nh ë ph¶i lËp  Õ   ¹ch  ng    k ho ®ó quy  nh  µ  êih¹n  Uû   ®Þ v th   do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph quy  nh  öi ®Þ g  ®Õ n   û   U ban  Khoa  äc,Së   µi chÝnh  Ët    µnh  è    h   T  V gi¸, th ph ®Ó tæng  îp,c©n   h  ®èi  b¸o  c¸o  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph xem   Ðt  µ  ×nh  x v tr H§ND   ïng cÊp  c  th«ng  qua.
  6. 6 c)K Õ   ¹ch x©y  ùng  µ  ç  î   iÓnquü  µ      ho   d v h tr  ph¸ttr   nh ë theo c¸cdù    ∙  ­     ¸n ® ® îcH§ND   ïng cÊp    c  th«ng  qua  îcthÓ  Ön  ®  hi trong kÕ   ¹ch ®Ç u      ho   tXDCB   trong  n¨m  ña  c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  öiUBKHNN,  é   µi chÝnh, ¬ g  BT    Bé  ©y  ùng    X d ®Ó tæng  îp b¸o c¸o Ch Ýnh  ñ. h      ph d) ViÖc    qu¶n  ý, Êp    èn  l  c ph¸tv theo  Õ   ¹ch x©y  ùng  µ  ç  î ü  µ  k ho   d v h tr  qu nh ë   ∙  îc H§ND   ®®  tØnh  th«ng  qua  µ  ñ   Þch  û   v Ch t U ban  ©n  ©n   nh d tØnh    phª duyÖt ® îcthùc hiÖn         nh sau: ­ C¸c  Õ   ¹ch    k ho nªu  ¹  ôc        ti m b.1;b.2;b.3;b.5.1 thùc  Ön    hi theo  Õ     ch ®é qu¶n  ývèn  u    l  ®Ç tXDCB   Ön  µnh  ña  µ   íc. hi h c Nh n ­ C¸c  Õ   ¹ch    k ho nªu  ¹  ôc    ti m b.4;b.5.2.C¸c  n  Þ  îcChñ   Þch  û       ®¬ v ®   t U ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è    ph giao nhiÖ m   ô  Ëp  ù      v l d to¸nkinh phÝ    theo  møc  ç  h trîcña  Êp  ã  Èm   Òn,  ¬    c c th quy c quan  µichÝnh  a   ¬ng  Èm     ×nh t  ®Þ ph th tra tr   Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d phª  Öt.ViÖc  Êp    µ  duy   c ph¸tv qu¶n  ýthùc hiÖn  l    theo dù    îcduyÖt.   to¸n®   2.LËp  Õ   ¹ch chiphÝ    k ho     cho  Öc    µ. vi b¸n nh a) Chi  Ý   ph cho  bªn b¸n  µ, héi ®ång  nh     b¸n  µ    ùc hiÖn  Öc    nh ®Ó th   vi b¸n nhµ  bªn  do  b¸n  µ  Ëp  nh l theo  nh  ®Þ møc   chØ     µichÝnh  Ön  µnh    tiªut   hi h bao gå m   ÷ng  éidung  ñ  Õu  nh n  ch y sau: ­Chi phÝ    n  µiliÖu phôc  ô     inÊ t     v cho  Öc    µ,v¨n phßng  È m; vi b¸n nh     ph ­Chi phÝ  Ëp  Ên;    t hu ­Chi phÝ  íng dÉn     h  nghiÖp  ô;v ­TiÒn    ¬ng  Ön lµm  Öc  ña  éi®ång    µ;   thuªph ti   vi c h   b¸n nh   ­Chi phÝ     cho  Öc    nh    Þcßn  ¹cña  µ  ; vi x¸c®Þ gi¸tr   l i nh ë ­Chi phÝ     cho  Öc  Èm    vi th tra, thanh    óc  tra, ph tra; ­Chi phÝ     cho  éihäp,xÐt duyÖt,thÈm  nh    h       ®Þ ®Ò ¸n; ­Chi phÝ     kh¸ccã  ªnquan  n   ¹t®éng  ña  éi®ång  nhµ.   li   ®Õ ho   c h  b¸n  b)  ù       Ý   D to¸nchiph b¸n  µ  îc c¬  nh ®   quan  b¸n  µ  Ëp  ng  êivíiviÖc  nh l ®å th     lËp  Õ   ¹ch,thùc hiÖn    iÓn quü  µ  ña  a   ¬ng  îc c¬  k ho     ph¸ttr   nh c ®Þ ph ®   quan  µi t  chÝnh  a  ¬ng  Èm      éi®ång  nhµ  ®Þ ph th tra®Ó h   b¸n  th«ng  qua,tr×nh Chñ   Þch      t Uû   ban  ©n  nh tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ phª  Öt.K Õ   ¹ch chi duy   ho     phÝ   cho  Öc  vi b¸n  µ    nh ë ph¶i ® îc thÓ  Ön     hi trong  Õ   ¹ch    ©n  k ho chi ng s¸ch  trong n¨m  ña    c tØnh,thµnh  è    ph theo  nguyªn t¾c    tæng  ù        Ý    d to¸nc¸c chiph b¸n nhµ  kh«ng  îcvîtqu¸ 2%   è  Òn thu ® îcdo  nhµ    éc së  ÷u  µ   íc. ®       s ti       b¸n  ë thu   h Nh n c) ViÖc    qu¶n  ý,cÊp  l  ph¸tkinh phÝ       cho  Öc  vi b¸n  µ    c¬  nh ë do  quan  µi t  chÝnh  a   ¬ng  ùc hiÖn  ®Þ ph th   theo  Õ     ch ®é qu¶n  ýkinh phÝ   ù  l    s nghiÖp  Ön hi hµnh  ña  µ   íc. c Nh n Trícm ¾t    trong quý  n¨m    4  1994  kinh phÝ    cho  Öc  nhµ  îcc¬  vi b¸n  ®   quan  tµichÝnh  a  ¬ng    ®Þ ph øng  íc.Sè  tr   kinhphÝ  µy  îchoµn      ã  ån      n ®  tr¶khic ngu thu tiÒn b¸n nhµ  .    ë IV.Tæ     CHøC   ù C   Ö N TH HI 1. Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ chØ  o  ¬  ®¹ c quan  nhµ, c¸c c¬  b¸n      quan  ã  ªnquan  ùc hiÖn  Öc  nhµ, thu tiÒn nhµ  c li   th   vi b¸n       vµ qu¶n  ý,sö  ông  Òn b¸n  µ    éc së  ÷u  µ   íccho  êi®ang    l  d ti   nh ë thu   h Nh n   ng   thuª theo híng dÉn  ¹ Th«ng   µy.     t i tn 2. Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ b¸o    c¸o Thñ íng  Ýnh  ñ, ®ång  öi Bé   µi chÝnh  Ò   Òn  t Ch ph   g  T  v ti thu  b¸n  µ    µ  ö  nh ë v s dông  Òn thu ® îcdo  nhµ    íckhicã  ti       b¸n  ë tr     NghÞ   nh  CP   µy  7­ ®Þ 61­ ng 5­ 1994  cña  Ýnh  ñ    Ch ph ®Ó xem   Ðt vµ  ö  ý. x  xl
  7. 7 3.Th«ng   µy  ã  Öu  ùctõngµy  7­   tn c hi l     5­ 1994.Nh÷ng      v¨n b¶n  íc®©y    tr   tr¸i víiTh«ng   µy  u     t n ®Ò kh«ng  ã  Öu  ùc thihµnh. Trong    ×nh  ùc hiÖn  c hi l       qu¸ tr th   n Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ    µnh,®Þa  ¬ng  cv   ®Ò ngh c¸c ng   ph ph¶n  kÞp  êivÒ   é  ¸nh  th   B TµichÝnh      ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
Đồng bộ tài khoản