Thông tư 70/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
61
lượt xem
2
download

Thông tư 70/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 70/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và thanh toán vốn đầu tư dự án bồi thường, di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 70/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   7 0 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 4   t h ¸ n g   7   n ¨ m  2004 híng dÉn viÖc qu¶n lý vµ thanh to¸n vèn ®Çu t dù ¸n  båi thêng, di d©n, t¸i ®Þnh c dù ¸n thñy ®iÖn S¬n La ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§­CP ngµy 8/7/1999 cña   ChÝnh phñ  vÒ  viÖc ban hµnh Quy chÕ  Qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y   dùng, NghÞ   ®Þnh sè  12/2000/N§­CP ngµy 05/5/2000 vµ  NghÞ   ®Þnh   sè   07/2003/N§­CP   ngµy   30/01/2003   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu   t vµ x©y dùng;  ­ C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  92/Q§­TTg ngµy 15/01/2004 cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   phª   duyÖt   ®Çu   t  dù   ¸n   thuû   ®iÖn S¬n La; ­ C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  459/Q§­TTg ngµy 12/5/2004 cña   Thñ  tíng ChÝnh phñ  ban hµnh Quy  ®Þnh vÒ  chÝnh s¸ch båi   thêng, di d©n, t¸i ®Þnh c dù ¸n thuû ®iÖn S¬n La; ­ C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 182/2003/Q§­TTg ngµy 05/9/2003   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh   phñ   ®Ó   ®Çu t mét sè  c«ng tr×nh giao th«ng, thñy lîi quan   träng cña ®Êt níc. Bé  Tµi chÝnh híng dÉn viÖc qu¶n lý  vµ  thanh to¸n vèn   ®Çu t  dù  ¸n di d©n, t¸i  ®Þnh c   dù  ¸n thuû   ®iÖn S¬n La   thuéc ba tØnh S¬n La, Lai Ch©u, §iÖn Biªn  nh sau: I. QUI §ÞNH CHUNG 1. Ph¹m vi vµ   ®èi tîng ¸p dông Th«ng t nµy lµ  c¸c dù  ¸n   båi   thêng,   di   d©n,   t¸i   ®Þnh   c  n»m   trong   dù   ¸n   Qui  ho¹ch tæng thÓ  båi thêng, di d©n, t¸i  ®Þnh c  dù  ¸n thuû  ®iÖn S¬n La ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt vµ dù ¸n Qui  ho¹ch chi tiÕt (cô  thÓ) khu t¸i  ®Þnh c,  ®iÓm t¸i  ®Þnh c  do Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh S¬n La, §iÖn Biªn, Lai Ch©u  phª duyÖt. 2. Nguån vèn  ®Çu t dù  ¸n båi thêng, di d©n, t¸i  ®Þnh  c dù ¸n thuû ®iÖn S¬n La gåm:  ­   Nguån   vèn   cña   Tæng   c«ng   ty   §iÖn   lùc   ViÖt   Nam   vµ  nguån vèn ng©n s¸ch nhµ  níc  ®Ó  thùc hiÖn båi thêng, di  d©n, t¸i ®Þnh c. Møc   vèn   bè   trÝ   tõ   c¸c   nguån   vèn   trªn   ®îc   x¸c   ®Þnh  theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 92/Q§­TTg ngµy 15 th¸ng 1   n¨m 2004 vµ ®îc chuyÓn cho Quü Hç trî ph¸t triÓn (c¬ quan 
 2. 2 gióp Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam thanh to¸n vèn ®Çu t)  ®Ó  thanh to¸n cho c¸c dù  ¸n båi thêng, di d©n, t¸i  ®Þnh  c dù  ¸n thuû   ®iÖn S¬n La. Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn kh«ng h ­ ëng phÝ thanh to¸n.  Hai nguån vèn trªn  ®îc qu¶n lý, thanh to¸n vµ  quyÕt  to¸n theo Quy chÕ  qu¶n lý   ®Çu t vµ  x©y dùng hiÖn hµnh vµ  quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. ­   C¸c   nguån   vèn   kh¸c   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè  459/Q§­TTg ngµy 12/5/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh  Quy  ®Þnh vÒ  chÝnh s¸ch båi thêng, di d©n, t¸i  ®Þnh c  dù  ¸n   thuû   ®iÖn   S¬n   La   (díi   ®©y   gäi   t¾t   lµ   QuyÕt   ®Þnh   sè  459/Q§­TTg)  ®îc qu¶n lý  theo c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh  ®èi  víi c¸c nguån vèn ®ã. 3. C¸c dù  ¸n båi thêng, di d©n, t¸i  ®Þnh c  ph¶i  ®¶m  b¶o ®ñ thñ tôc ®Çu t vµ x©y dùng theo Qui chÕ Qu¶n lý ®Çu  t vµ x©y dùng, ®îc bè trÝ vµo kÕ ho¹ch ®Çu t hµng n¨m, cã  ®ñ ®iÒu kiÖn cÊp vèn th× ®îc thanh to¸n vèn theo quy ®Þnh  t¹i Th«ng t nµy.  Kh«ng gi÷  l¹i 5% vèn thanh to¸n bè  trÝ  hµng n¨m cña  dù ¸n ®Ó chê quyÕt to¸n trong c¸c trêng hîp: båi thêng vµ  hç  trî  trùc tiÕp cho tæ chøc, hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n. C¸c  dù   ¸n   x©y   dùng   c¬   b¶n   (giao   th«ng,   thuû   lîi,   ®êng   d©y  ®iÖn, trêng häc...)  thùc hiÖn gi÷  l¹i 5% vèn thanh to¸n  bè trÝ hµng n¨m  chê quyÕt to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 4.  Uû  ban nh©n  d©n  c¸c tØnh  S¬n La,  Lai Ch©u,  §iÖn  Biªn lµ  chñ   ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, tæ chøc thùc  hiÖn c¸c dù  ¸n båi thêng, di d©n, t¸i  ®Þnh c  theo  ®óng  chÕ   ®é, chÝnh s¸ch cña Nhµ  níc vµ  tiÕn  ®é   ®Çu t  ®îc cÊp  cã thÈm quyÒn phª duyÖt.  Ban Qu¶n lý dù ¸n di d©n t¸i ®Þnh c tØnh (Ban Qu¶n lý  dù  ¸n tØnh), Ban Qu¶n lý  dù  ¸n di d©n, t¸i  ®Þnh c  huyÖn  (Ban Qu¶n lý dù ¸n huyÖn), Ban Qu¶n lý dù ¸n chuyªn ngµnh  (nÕu   cã)   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tæ   chøc   thùc   hiÖn,   kiÓm   tra  gi¸m   s¸t   vµ   qu¶n   lý   c¸c   dù   ¸n   thuéc   quy   ho¹ch   khu   t¸i  ®Þnh c, ®iÓm t¸i ®Þnh c theo ®óng nhiÖm vô do Uû ban nh©n   d©n tØnh giao. 5. Tæ chøc, hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n vµ  céng  ®ång d©n c (gäi chung lµ hé) ®îc hëng chÝnh s¸ch  båi thêng, di d©n,  t¸i   ®Þnh   c  ph¶i   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   sö   dông   vèn   ®óng   môc  ®Ých,  ®óng chÝnh s¸ch,  ®¶m b¶o  ®óng sè  lîng vµ  chÊt lîng  c«ng viÖc do hé ®¶m nhËn.  II. LËP KÕ HO¹CH N¡M 1. LËp vµ th«ng b¸o kÕ ho¹ch n¨m:
 3. 3 ­  Trong thêi gian lËp dù  to¸n ng©n s¸ch nhµ  n íc hµng  n¨m, c¨n cø tiÕn  ®é   ®Çu t x©y dùng nhµ  m¸y thuû   ®iÖn S¬n  La,   c¨n   cø   Quy   ho¹ch   tæng  thÓ  di   d©n   t¸i   ®Þnh  c  dù   ¸n  thuû   ®iÖn S¬n La trªn  ®Þa bµn tØnh, t×nh h×nh thùc hiÖn  båi thêng, di d©n t¸i ®Þnh c vµ môc tiªu, tiÕn ®é båi th­ êng,   di   d©n,   t¸i   ®Þnh  c  cña   Ban   ChØ   ®¹o   Nhµ   níc   dù   ¸n  thuû   ®iÖn S¬n La,  ñy ban nh©n d©n tØnh chØ  ®¹o Ban Qu¶n  lý  dù  ¸n  tØnh phèi hîp víi c¸c c¬  quan cã  liªn quan lËp   kÕ   ho¹ch   vèn   båi   thêng,   di   d©n,   t¸i   ®Þnh   c  dù   ¸n   thuû  ®iÖn S¬n La ®Ó bè trÝ trong kÕ ho¹ch ®Çu t  cña tØnh tr×nh  Héi   ®ång   nh©n   d©n   tØnh   th«ng   qua   vµ   göi   Bé   Tµi   chÝnh,  Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t , Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n tríc ngµy 20 th¸ng 7  n¨m tríc. (Phô lôc 1). ­ C¨n cø kÕ  ho¹ch n¨m vÒ  vèn båi thêng di d©n, t¸i  ®Þnh c cña c¸c tØnh S¬n La, §iÖn Biªn, Lai Ch©u; kÕ ho¹ch  nguån vèn cña Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam bè  trÝ  cho  c¸c dù  ¸n båi thêng, di d©n, t¸i  ®Þnh c  dù  ¸n thuû   ®iÖn  S¬n La vµ  kÕ  ho¹ch huy  ®éng tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, Bé  Tµi  chÝnh kiÓm tra vµ th«ng b¸o kÕ ho¹ch thanh to¸n vèn dù ¸n  di d©n, t¸i ®Þnh c dù ¸n thuû ®iÖn S¬n La göi ñy ban nh©n  d©n c¸c tØnh S¬n La, §iÖn Biªn, Lai Ch©u vµ  Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn tríc ngµy 20 th¸ng 11 n¨m tríc.  Néi dung kÕ  ho¹ch thanh to¸n vèn gåm tæng sè  vèn båi  thêng di d©n, t¸i  ®Þnh c n¨m; nguån vèn cña Tæng c«ng ty  §iÖn lùc ViÖt Nam, nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc hç trî huy  ®éng tõ nguån tr¸i phiÕu ChÝnh phñ. Vèn  cña Tæng  c«ng  ty §iÖn  lùc ViÖt  Nam  vµ  vèn ng©n  s¸ch nhµ  níc  ®îc x¸c  ®Þnh b»ng kÕ  ho¹ch vèn båi   thêng,  di d©n n¨m kÕ  ho¹ch nh©n víi (x) tØ träng tõng lo¹i vèn  trªn tæng vèn båi thêng, di d©n, t¸i  ®Þnh c  dù  ¸n thuû  ®iÖn S¬n La ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ  phª duyÖt.  ­ Quü Hç trî ph¸t triÓn th«ng b¸o kÕ ho¹ch thanh to¸n   vèn cho Chi nh¸nh Quü Hç trî ph¸t triÓn tØnh. ­ Uû  ban nh©n d©n tØnh giao kÕ  ho¹ch cho Ban Qu¶n lý  dù ¸n tØnh, huyÖn, chuyªn ngµnh (nÕu cã) Ban Qu¶n lý  dù  ¸n tØnh, huyÖn, chuyªn ngµnh (nÕu cã)  ®¨ng ký  kÕ  ho¹ch  ®Çu t chi tiÕt tíi Chi nh¸nh Quü  Hç  trî   ph¸t triÓn tØnh lµm c¨n cø  ®Ó thanh to¸n vèn. 2. §iÒu chØnh kÕ ho¹ch: Trong n¨m kÕ  ho¹ch, nÕu tiÕn  ®é  thùc hiÖn vµ  nhu cÇu  vèn  ®Çu t  thùc tÕ  cña dù  ¸n cã  thay  ®æi so víi kÕ  ho¹ch  ®Çu n¨m th×   ñy ban nh©n d©n tØnh lËp kÕ  ho¹ch vèn  ®Çu t ®iÒu chØnh, bæ sung göi  Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu   t, Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam  ®Ó  Bé  Tµi chÝnh, Tæng  c«ng ty §iÖn lùc ViÖt  Nam   ®iÒu  chØnh kÕ  ho¹ch  huy   ®éng 
 4. 4 vèn. ViÖc  ®iÒu chØnh kÕ  ho¹ch kh«ng  ® îc lµm chËm tiÕn  ®é  di d©n, t¸i  ®Þnh c, ¶nh hëng  ®Õn tiÕn  ®é  x©y dùng c«ng  tr×nh nhµ  m¸y thuû   ®iÖn S¬n La  ®∙  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn  phª duyÖt. Thêi gian ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch vèn ®Çu t lµ vµo  th¸ng 8 hµng n¨m.  NÕu hÕt n¨m kh«ng thùc hiÖn  ®îc hÕt kÕ  ho¹ch vèn  ®Çu  t  ®∙   bè   trÝ   (kÓ   c¶   kÕ   ho¹ch   vèn   ®iÒu   chØnh),   th×   ®îc  chuyÓn sang n¨m sau tiÕp tôc thùc hiÖn cho  ®Õn khi dù  ¸n  kÕt thóc ®Çu t. III. CHUYÓN VèN 1. C¨n cø vµo kÕ  ho¹ch n¨m cã  chia quý, tiÕn  ®é  thùc  hiÖn vµ  thanh to¸n vèn cña c¸c tØnh, hµng quý  Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ chuyÓn vèn göi Bé Tµi chÝnh  vµ Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam. (Phô lôc 5) 2. Tr×nh tù chuyÓn vèn: ­ Bé  Tµi chÝnh chuyÓn vèn cho Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn  tõ tiÒn göi tr¸i phiÕu ChÝnh phñ t¹i Kho b¹c nhµ níc. ­ Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam chuyÓn vèn vµo tµi  kho¶n cña Quü Hç trî ph¸t triÓn. ­ Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn chuyÓn vèn cho Chi nh¸nh Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn t¹i c¸c tØnh,  ®ång thêi th«ng b¸o cho  chñ ®Çu t (Ban Qu¶n lý dù ¸n tØnh), Së Tµi chÝnh c¸c tØnh   ®Ó theo dâi sè vèn ®∙ chuyÓn. 3. Møc vèn chuyÓn tõng lÇn cña Tæng c«ng ty §iÖn lùc  ViÖt Nam, Bé Tµi chÝnh ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së sè vèn ®Ò  nghÞ  cña Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn vµ  tØ träng vèn cña Tæng  c«ng ty §iÖn lùc ViÖt  Nam,  Bé  Tµi  chÝnh  trong  kÕ  ho¹ch  n¨m.
 5. 5 IV. THANH TO¸N VèN §ÇU T¦ 1. Më tµi kho¶n:  ­ Ban Qu¶n lý  dù  ¸n tØnh (huyÖn, chuyªn ngµnh) (sau   ®©y gäi chung lµ  Ban Qu¶n lý  dù  ¸n) më  tµi kho¶n t¹i Chi   nh¸nh Quü Hç trî ph¸t triÓn tØnh. ­ Chi nh¸nh Quü Hç trî ph¸t triÓn híng dÉn thñ tôc më  tµi kho¶n. 2. Hå s¬ thanh to¸n vèn ®Çu t: 2.1. §èi víi dù ¸n quy ho¹ch chi tiÕt khu t¸i ®Þnh c,  ®iÓm t¸i ®Þnh c; dù ¸n chuÈn bÞ ®Çu t: v¨n b¶n cña cÊp cã  thÈm quyÒn theo ph©n cÊp phª duyÖt  ®Ò  c ¬ng hoÆc nhiÖm vô  quy ho¹ch, cho phÐp tiÕn hµnh chuÈn bÞ ®Çu t; dù to¸n chi  cho c«ng t¸c quy ho¹ch hoÆc chuÈn bÞ ®Çu t. 2.2 §èi víi c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n t¹i  khu t¸i ®Þnh c, ®iÓm t¸i ®Þnh c, hå s¬ thanh to¸n vèn ®Çu  t  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i Th«ng t sè  44/2003/TT­ BTC   ngµy   15/5/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   qu¶n   lý,  thanh to¸n   vèn  ®Çu t  vµ  vèn sù  nghiÖp cã  tÝnh chÊt  ®Çu  t vµ  x©y dùng thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ  níc (díi  ®©y  gäi t¾t lµ Th«ng t sè 44/2003/TT­BTC).   2.3 §èi víi viÖc båi thêng vÒ ®Êt, tµi s¶n cho c¸c hé  d©n t¸i ®Þnh c hoÆc hé d©n së t¹i bÞ mÊt ®Êt s¶n xuÊt; hç  trî  vÒ  di chuyÓn, hç  trî   ®êi sèng, hç  trî  s¶n xuÊt, hç  trî   ®µo t¹o, d¹y nghÒ, chi phÝ  Ban Qu¶n lý  dù  ¸n vµ  chi  phÝ  kh¸c: cã  ph¬ng ¸n båi thêng, hç  trî  vµ  dù  to¸n  ®îc  cÊp cã  thÈm quyÒn duyÖt, cã  hîp  ®ång kinh tÕ  khi mua s¾m  vËt t, c©y gièng, con gièng...víi doanh nghiÖp, tæ chøc  cung øng hoÆc hîp ®ång ®µo t¹o khi ®µo t¹o, d¹y nghÒ. Tríc khi lËp, thÈm  ®Þnh vµ  phª duyÖt ph¬ng ¸n vµ  dù  to¸n båi thêng ®Êt, tµi s¶n, Ban Qu¶n lý dù ¸n  th«ng qua   Héi  ®ång båi thêng, di d©n, t¸i  ®Þnh c thùc hiÖn tæ chøc  kiÓm kª,  ®¸nh gi¸  ®Êt  ®ai, tµi s¶n thùc tÕ  bÞ  thiÖt h¹i  theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2.4 Chi phÝ  cña Ban Qu¶n lý  dù  ¸n   lËp dù  to¸n hµng   n¨m trªn c¬  së  nhiÖm vô  c«ng t¸c trong n¨m  ®îc giao do  cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; viÖc qu¶n lý vµ sö dông theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. 3.  Thanh  to¸n vèn   ®Çu t  c¸c c«ng  tr×nh  x©y dùng  c¬  b¶n t¹i khu t¸i ®Þnh c, ®iÓm t¸i ®Þnh c: 3.1 C¸c c«ng tr×nh ®Çu t x©y dùng t¹i khu t¸i ®Þnh c,  ®iÓm t¸i  ®Þnh c thùc hiÖn theo quy m« quy  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh sè 459/Q§­TTg.
 6. 6 3.2 ViÖc t¹m øng, thu håi t¹m øng vµ  thanh to¸n vèn  cho   c¸c   c«ng   tr×nh,   h¹ng   môc   c«ng   tr×nh   ®îc   thùc   hiÖn  theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 44/2003/TT­BTC. 4. Thanh to¸n x©y dùng nhµ ë, c«ng tr×nh phô (d íi ®©y  gäi chung lµ nhµ ë) t¹i khu t¸i ®Þnh c, ®iÓm t¸i ®Þnh c: 4.1 Trêng hîp nhµ ë t¹i khu t¸i ®Þnh c, ®iÓm t¸i ®Þnh  c  do Ban Qu¶n lý  dù  ¸n ký  hîp  ®ång víi c¸c nhµ  thÇu x©y  dùng  ®Ó  cÊp cho c¸c hé  d©n theo tiªu chuÈn, quy m« (diÖn  tÝch), thiÕt kÕ  mÉu (hoÆc thiÕt kÕ  nhµ   ë  chung c  víi hé  t¸i  ®Þnh c n¬i  ®« thÞ) vµ  dù  to¸n nhµ   ë   ®îc duyÖt th×  hå  s¬,  ®iÒu kiÖn  vµ  viÖc  t¹m  øng,  thanh to¸n  quy   ®Þnh  t¹i  môc 2 vµ 3­PhÇn IV nªu trªn. 4.2 Trêng hîp nhµ ë do hé d©n tù x©y dùng: a) Hé tù x©y dùng nhµ ë ®îc nhËn båi thêng nhµ ë b»ng  gi¸ trÞ  dù  to¸n nhµ   ë  x©y dùng míi theo tiªu chuÈn, quy  m« (diÖn tÝch) cña hé   ®îc hëng quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 4.1­Môc  4 phÇn II nªu trªn vµ kh«ng ph¶i nép c¸c kho¶n thuÕ.  b) ViÖc thanh to¸n ®îc thùc hiÖn nh sau: ­ §èi víi  Ban Qu¶n lý  dù  ¸n vµ  Chi nh¸nh Quü  Hç  trî   ph¸t triÓn: + T¹m øng vèn: Ban Qu¶n lý  dù  ¸n göi  ®Õn Chi nh¸nh  Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn: giÊy  ®Ò  nghÞ  thanh to¸n, dù  to¸n  nhµ   ë  cña hé  d©n  ®îc hëng theo quy  ®Þnh  ®îc cÊp cã  thÈm  quyÒn duyÖt, giÊy ®¨ng ký tù x©y dùng nhµ ë cña hé d©n vµ   b¶n kª sè  hé  d©n tù  x©y dùng nhµ   ë. Møc vèn t¹m øng  ®¸p  øng yªu cÇu x©y dùng nhµ ë cña tõng hé d©n nh ng kh«ng vît  kÕ ho¹ch vèn c¶ n¨m bè trÝ cho hé d©n tù x©y dùng nhµ ë. + Thanh to¸n vèn: Ban Qu¶n lý dù ¸n  ph¶i lËp b¶ng kª   thanh to¸n gi¸ trÞ nhµ ë cña c¸c hé d©n ®∙ hoµn thµnh kÌm   theo Biªn b¶n hoµn thµnh nhµ   ë  cã  ch÷  ký  cña Ban Qu¶n lý   dù  ¸n vµ  hé  d©n göi  ®Õn Chi nh¸nh Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn.   Chi nh¸nh  Quü  Hç  trî  ph¸t  triÓn  kiÓm tra vµ  thanh  to¸n  vèn cho Ban Qu¶n lý  dù  ¸n,  ®ång thêi thùc hiÖn   thu håi  t¹m øng. ­ §èi víi c¸c hé  d©n: Ban Qu¶n lý  dù  ¸n chi tr¶ tiÒn   båi thêng cho c¸c hé  tù  x©y dùng nhµ   ë  theo quy  ®Þnh cña   ñy ban nh©n d©n tØnh nhng kh«ng qu¸ 3 lÇn chi tr¶. Ban  Qu¶n lý  dù  ¸n ph¶i  ®¶m b¶o vèn cho c¸c hé  d©n  ®Ó  mua vËt   t  x©y dùng vµ  c¸c  ®iÒu kiÖn phôc vô  x©y dùng nhµ   ë  khi  c¸c hé  chuÈn bÞ  x©y dùng; tiÒn båi thêng tr¶ cho tõng hé  d©n trong c¸c lÇn tiÕp theo khi cã khèi lîng x©y dùng nhµ  ë   cña   tõng   hé.   C¸c   hé   d©n   chØ   nhËn   tiÒn   båi   thêng   lÇn  cuèi cïng khi hoµn thµnh viÖc dùng nhµ ë vµ cïng Ban Qu¶n  lý  dù  ¸n ký  Biªn b¶n hoµn thµnh nhµ   ë. Mçi lÇn nhËn tiÒn   båi thêng nhµ   ë, tõng hé  d©n ph¶i ký  nhËn vµ  cã  sù  x¸c 
 7. 7 nhËn   cña   Héi   ®ång   båi   thêng,   di   d©n,   t¸i   ®Þnh   c  hoÆc  chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. 4.3 Trêng hîp nhµ   ë  do hé  d©n cïng Ban Qu¶n lý  dù  ¸n   x©y dùng: ­ Gi¸ trÞ  båi thêng nhµ   ë  b»ng gi¸ trÞ  dù  to¸n nhµ   ë  x©y dùng míi theo tiªu chuÈn, quy m« (diÖn tÝch) cña hé  ®îc hëng;  hå  s¬,   ®iÒu  kiÖn vµ  viÖc t¹m øng, thanh  to¸n  quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm  4.1­Môc  4­phÇn   II   nªu   trªn.  PhÇn   gi¸   trÞ  khèi lîng x©y dùng do hé  d©n  ®¶m nhËn kh«ng ph¶i nép  c¸c kho¶n thuÕ. ­ Ban Qu¶n lý dù ¸n vµ hé d©n thèng nhÊt vÒ khèi lîng  c«ng viÖc do mçi bªn ®¶m nhËn b»ng hîp ®ång hoÆc cam kÕt.  Ban Qu¶n lý  dù  ¸n ph©n bæ sè  vèn t¹m øng vµ  thanh to¸n  cho mçi bªn theo tØ träng vèn mçi bªn  ®¶m nhËn. Tr×nh tù  t¹m   øng,   thanh   to¸n   vèn   nhµ   ë   do   hé   d©n   ®¶m   nhËn   thùc  hiÖn   nh  quy   ®Þnh   t¹i   môc   4.2;   phÇn   vèn   t¹m   øng,   thanh  to¸n   do   nhµ   thÇu   ®¶m   nhËn   ®îc   Ban   Qu¶n   lý   dù   ¸n   thanh  to¸n nh môc 4.1.  4.4 NÕu hé  d©n cã  nhu cÇu lµm nhµ   ë  cã  kÕt cÊu, diÖn   tÝch vît møc quy ®Þnh th× ph¶i bï thªm phÇn gi¸ trÞ chªnh  lÖch t¨ng thªm, Ban Qu¶n lý  dù  ¸n chØ thanh to¸n gi¸ trÞ  nhµ   ë  x©y  dùng  liªn quan theo   ®óng  tiªu chuÈn  quy   ®Þnh  cho hé d©n. 5. Thanh to¸n båi thêng, hç trî di chuyÓn, hç trî ®êi  sèng vµ hç trî kh¸c. 5.1 Néi dung, møc vµ   ®iÒu kiÖn båi thêng vÒ  gi¸ trÞ  ®Êt, tµi s¶n, hç trî di chuyÓn, hç trî ®êi sèng vµ c¸c hç   trî  kh¸c thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh 459/Q§­ TTg. 5.2 Thanh to¸n vèn båi thêng, hç trî:  a) ViÖc båi thêng, hç  trî  cã  tÝnh chÊt x©y l¾p, ph¶i  x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nh båi thêng thiÖt h¹i c«ng tr×nh  c«ng céng, c«ng tr×nh h¹  tÇng cho c¸c hé  d©n, céng  ®ång  d©n c  bÞ  ¶nh  hëng nhng kh«ng  ph¶i di chuyÓn,  céng  ®ång  d©n c cã   ®iÓm t¸i  ®Þnh c xen ghÐp,....th×  c¸c c«ng tr×nh  ®ã  ph¶i cã   ®ñ  thñ  tôc   ®Çu  t, hå  s¬  vÒ  viÖc t¹m øng vµ  thanh to¸n vèn theo   quy  ®Þnh t¹i môc 2, môc 3 PhÇn IV  nªu trªn. b) C¸c kho¶n chi båi thêng  ®Êt vµ  tµi s¶n, hç  trî  di  chuyÓn, hç trî æn ®Þnh ®êi sèng,.... ph¶i cã ®ñ hå s¬ tµi  liÖu ban  ®Çu theo quy  ®Þnh t¹i môc 2­PhÇn IV nªu trªn vµ  cã trong kÕ ho¹ch vèn ®Çu t n¨m ®îc duyÖt.  ViÖc thanh to¸n vèn ®îc thùc hiÖn nh sau: ­ §èi víi c¸c nhµ thÇu, ngêi thô  hëng:
 8. 8 +  T¹m øng vèn: Ban Qu¶n lý  dù  ¸n göi  ®Õn Chi nh¸nh  Quü Hç trî ph¸t triÓn giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng vµ dù to¸n chi   tiÕt cho tõng  kho¶n  chi båi thêng, hç  trî. Møc t¹m øng  vèn c¸c kho¶n båi thêng, hç trî theo yªu cÇu chi tr¶ nhng  kh«ng vît kÕ ho¹ch vèn c¶ n¨m bè trÝ cho c«ng viÖc, kho¶n  chi ®ã. Chi nh¸nh Quü Hç trî ph¸t triÓn kiÓm tra vµ thanh  to¸n cho nhµ  thÇu vµ  ngêi thô  hëng theo  ®Ò  nghÞ  cña Ban  Qu¶n lý dù ¸n. + Thanh  to¸n  vèn:  Ban Qu¶n  lý  dù   ¸n ph¶i  lËp phiÕu  gi¸ hoÆc b¶ng kª thanh to¸n vèn kÌm b¶n  x¸c ®Þnh gi¸ trÞ   thùc hiÖn  båi thêng, hç trî hoµn thµnh cña c¸c nhµ thÇu,  ngêi thô  hëng  hoÆc  phÇn chi phÝ  båi thêng, hç  trî  giao  cho c¸c  ®¬n vÞ  doanh nghiÖp  thùc hiÖn  vµ  c¸c chøng  tõ,  ho¸   ®¬n   thanh   to¸n   cã   liªn   quan.   Chi   nh¸nh   Quü   Hç   trî  ph¸t triÓn kiÓm tra, thanh to¸n cho nhµ  thÇu vµ  ngêi thô  hëng theo  ®Ò  nghÞ  cña Ban Qu¶n lý  dù  ¸n,  ®ång thêi thùc  hiÖn thu håi  t¹m øng. ­ §èi víi c¸c hé d©n: + Ban Qu¶n lý dù ¸n göi ®Õn Chi nh¸nh Quü Hç trî ph¸t   triÓn giÊy  ®Ò  nghÞ  t¹m øng vµ  dù  to¸n chi tiÕt cho tõng  kho¶n chi båi thêng, hç  trî  cña c¸c hé  d©n. Møc t¹m øng  vèn c¸c kho¶n båi thêng, hç trî theo yªu cÇu chi tr¶ nhng  kh«ng vît kÕ ho¹ch vèn c¶ n¨m bè trÝ cho c«ng viÖc, kho¶n  chi  ®ã. Khi thanh to¸n vèn, Ban Qu¶n lý  dù  ¸n ph¶i lËp  phiÕu gi¸ hoÆc b¶ng kª thanh to¸n vèn kÌm theo b¶n   x¸c  ®Þnh,   ký   nhËn   c¸c   kho¶n   båi   thêng,   hç   trî   chi   tr¶   cho  tõng hé  d©n. Chi nh¸nh  Quü  Hç  trî  ph¸t  triÓn kiÓm  tra,  t¹m øng vµ thanh to¸n cho Ban Qu¶n lý dù ¸n. + Ban Qu¶n lý  dù  ¸n chi tr¶ trùc tiÕp c¸c kho¶n båi  thêng,   hç   trî   cho   tõng   hé   d©n   vµ   tõng   hé   d©n   ph¶i   ký   nhËn, cã  sù  x¸c nhËn cña Héi  ®ång båi thêng di d©n, t¸i  ®Þnh c  ®Þa ph¬ng (x∙) hoÆc chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng. Uû  ban  nh©n d©n tØnh quy  ®Þnh c¸ch thøc chi tr¶ vµ  sè  lÇn chi  tr¶ phï  hîp víi tõng kho¶n båi thêng hç  trî, tr¸nh viÖc  chi tr¶ nhiÒu lÇn. ­ Trêng hîp cha cã  ph¬ng ¸n vµ  dù  to¸n  ®îc duyÖt cña  kho¶n   båi   thêng,   hç   trî   nhng   ph¶i   thùc   hiÖn   di   chuyÓn  theo   tiÕn   ®é   th×   Ban   Qu¶n  lý   dù   ¸n   ®îc   t¹m   øng   tèi   ®a  kh«ng   qu¸   30%   chi   phÝ   cña   kho¶n   båi   thêng,   hç   trî   ®ã  trong kh¸i to¸n tæng møc  ®Çu t  cña dù  ¸n quy ho¹ch chi  tiÕt khu t¸i ®Þnh c, ®iÓm t¸i ®Þnh c  ®îc duyÖt. 6. Thanh to¸n vèn  hç trî s¶n xuÊt 6.1. Néi dung, møc vµ   ®iÒu kiÖn hç  trî  s¶n xuÊt (kÓ  c¶ ®µo t¹o chuyÓn ®æi ngµnh nghÒ) thùc hiÖn theo quy ®Þnh   t¹i QuyÕt ®Þnh 459/Q§­TTg. 6.2. Thanh to¸n  vèn hç trî s¶n xuÊt:
 9. 9 a) §èi víi c¸c nhµ thÇu, ngêi thô hëng:  ­ T¹m øng vèn: Ban Qu¶n lý dù ¸n göi Chi nh¸nh Quü Hç   trî  ph¸t triÓn giÊy  ®Ò  nghÞ  t¹m øng; dù  to¸n chi phÝ  hç  trî s¶n xuÊt (kÓ c¶ hç trî ®µo t¹o chuyÓn ®æi ngµnh nghÒ)  ®îc duyÖt tÝnh trªn c¬  së  sè  hé   ®îc hç  trî  s¶n xuÊt, hîp  ®ång   kinh  tÕ   mua   c©y   gièng,   con   gièng,   ph©n   bãn,   thuèc   trõ  s©u..... hoÆc hîp  ®ång  ®µo t¹o (nÕu cã). Møc t¹m øng  vèn hç  trî  s¶n xuÊt lµ  sè  tiÒn ph¶i thanh to¸n theo quy  ®Þnh cña hîp ®ång kinh tÕ, hîp ®ång ®µo t¹o hoÆc theo c¸c  yªu cÇu cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt nhng kh«ng vît kÕ ho¹ch c¶  n¨m bè  trÝ  cho c«ng viÖc, kho¶n chi  ®ã. Chi nh¸nh Quü  Hç  trî ph¸t triÓn thanh to¸n vèn t¹m øng cho c¸c nhµ thÇu vµ  ngêi thô hëng theo ®Ò nghÞ cña Ban Qu¶n lý dù ¸n.   ­ Thanh to¸n vèn: Ban Qu¶n lý dù ¸n göi Chi nh¸nh Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn  phiÕu gi¸ hoÆc b¶ng kª thanh to¸n kÌm  theo biªn b¶n nghiÖm thu, bµn giao, c¸c chøng tõ  ho¸  ®¬n  cã liªn quan theo hîp ®ång kinh tÕ, hîp ®ång ®µo t¹o gi÷a  Ban Qu¶n lý  dù  ¸n víi c¸c doanh nghiÖp, c¬  së   ®µo t¹o.  Chi nh¸nh Quü Hç trî ph¸t triÓn  kiÓm tra, thanh to¸n cho  c¸c nhµ  thÇu vµ  ngêi thô  hëng theo  ®Ò  nghÞ  cña Ban Qu¶n  lý dù ¸n, ®ång thêi thùc hiÖn thu håi t¹m øng.  b) §èi víi c¸c hé d©n:  ­ Ban Qu¶n lý dù ¸n göi ®Õn Chi nh¸nh Quü Hç trî ph¸t   triÓn giÊy  ®Ò  nghÞ  t¹m øng vµ  dù  to¸n chi tiÕt cho tõng  kho¶n chi hç  trî  s¶n xuÊt. Møc t¹m øng vèn c¸c kho¶n hç  trî   s¶n   xuÊt   theo   yªu   cÇu   chi   tr¶,   nhng   kh«ng   vît   kÕ  ho¹ch vèn c¶ n¨m bè  trÝ  cho kho¶n chi  ®ã. Chi nh¸nh Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn kiÓm tra vµ  t¹m øng cho Ban Qu¶n lý  dù   ¸n. ­ Ban Qu¶n lý  dù  ¸n chi tr¶ trùc tiÕp c¸c kho¶n hç  trî  s¶n xuÊt cho hé  d©n, tõng hé  d©n ph¶i ký  nhËn, cã  sù   x¸c nhËn cña chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng vÒ  sè  vèn  ®∙ nhËn. Uû  ban nh©n d©n tØnh quy  ®Þnh c¸ch thøc chi tr¶ vµ  sè  lÇn  chi   tr¶   phï   hîp   víi   tõng   kho¶n   hç   trî   s¶n   xuÊt,   tr¸nh  viÖc chi tr¶ nhiÒu lÇn. ­ Khi thanh to¸n vèn, Ban Qu¶n lý  dù  ¸n göi  ®Õn Chi  nh¸nh  Quü  Hç  trî  ph¸t  triÓn  b¶ng kª thanh  to¸n  vèn kÌm  theo c¸c chøng tõ, ho¸  ®¬n thanh to¸n cã  liªn quan   vµ  b¶n ký nhËn c¸c kho¶n chi hç trî s¶n xuÊt cña c¸c hé d©n.   Chi nh¸nh Quü Hç trî ph¸t triÓn  kiÓm tra, thanh to¸n cho  Ban Qu¶n lý dù ¸n, ®ång thêi thùc hiÖn thu håi t¹m øng. 7. Thanh to¸n  vèn ®èi víi c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c: 7.1. Chi phÝ  kh¸c bao gåm chi phÝ  qu¶n lý  dù  ¸n, chi  phÝ trong c«ng t¸c quy ho¹ch, chuÈn bÞ ®Çu t, chi phÝ b¶o  hiÓm, c¸c kho¶n lÖ phÝ cÊp ®Êt x©y dùng...
 10. 10 7.2. Ban Qu¶n lý  dù  ¸n göi Chi nh¸nh Quü  Hç  trî  ph¸t  triÓn giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, chøng tõ rót vèn vµ c¸c th«ng  b¸o cña c¬ quan chuyªn m«n yªu cÇu nép tiÒn (nÕu cã). Møc  t¹m øng theo nhu cÇu cÇn thiÕt cña c«ng viÖc, kho¶n chi  nhng   kh«ng   vît   kÕ   ho¹ch   c¶   n¨m   bè   trÝ   cho   c«ng   viÖc,  kho¶n chi ®ã.  7.3. Khi thanh to¸n chi phÝ  kh¸c, Ban Qu¶n lý  dù  ¸n  göi Chi nh¸nh Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn phiÕu gi¸ hoÆc b¶ng  kª thanh to¸n cïng víi c¸c chøng tõ, ho¸  ®¬n thanh to¸n  (c¸c hîp  ®ång, biªn b¶n bµn giao, biªn b¶n nghiÖm thu).   Chi   nh¸nh   Quü   Hç   trî   ph¸t   triÓn     kiÓm   tra,   thanh   to¸n  ®ång thêi thùc hiÖn thu håi t¹m øng. §èi víi chi phÝ Ban Qu¶n lý dù ¸n, trong trêng hîp kÕ  ho¹ch n¨m giao chËm hoÆc dù    to¸n chi Ban Qu¶n lý  dù  ¸n  cha  ®îc duyÖt th×   ®îc t¹m øng chi l¬ng vµ  c«ng t¸c phÝ,  v¨n phßng phÈm cÇn thiÕt. 8. Thanh to¸n ®èi víi hé tù nguyÖn di chuyÓn: 8.1. Hé  tù  nguyÖn di chuyÓn kh«ng  ®Õn  ®iÓm t¸i  ®Þnh   c    th×   ®îc   thanh   to¸n   tiÒn   båi   thêng   ®Êt,   nhµ   ë,   c«ng  tr×nh phô, tµi s¶n vµ   ®îc hç  trî  theo néi dung, møc vµ  ®iÒu kiÖn  quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 459/Q§­TTg. 8.2. Thanh to¸n c¸c kho¶n chi ®èi víi hé tù nguyÖn di   chuyÓn. a) §èi víi Ban Qu¶n lý dù ¸n: ­ T¹m øng vèn: Ban Qu¶n lý dù ¸n göi Chi nh¸nh Quü Hç   trî   ph¸t   triÓn   giÊy   ®Ò   nghÞ   t¹m   øng,   thanh   to¸n,     kÕ  ho¹ch di chuyÓn cña hé tù nguyÖn di chuyÓn (kÓ c¶ viÖc ®i  lÊy x¸c nhËn n¬i dù  kiÕn chuyÓn  ®Õn), dù  to¸n c¸c kho¶n  chi   phÝ   cho   c¸c   hé   tù   nguyÖn   di   chuyÓn,   c¸c   hå   s¬   quy  ®Þnh   ®èi   víi   hé   tù   nguyªn   di   chuyÓn   theo   quy   ®Þnh   t¹i  QuyÕt  ®Þnh sè  459/Q§­TTg. Møc t¹m øng vèn c¸c kho¶n chi  ®èi víi hé  tù  nguyÖn di chuyÓn theo yªu cÇu chi tr¶ nhng  kh«ng vît kÕ ho¹ch vèn c¶ n¨m bè trÝ cho c«ng viÖc, kho¶n  chi ®ã. Chi nh¸nh Quü Hç trî ph¸t triÓn kiÓm tra, t¹m øng  cho Ban Qu¶n lý dù ¸n. ­   Thanh   to¸n:   Ban   Qu¶n   lý   dù   ¸n   göi   b¶ng   kª   thanh  to¸n vèn kÌm theo b¶n x¸c ®Þnh, ký nhËn c¸c kho¶n chi cho  c¸c hé  d©n. tù  nguyÖn  di chuyÓn,  c¸c chøng  tõ, ho¸  ®¬n  thanh to¸n cã  liªn quan. Chi nh¸nh Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn  kiÓm tra thanh to¸n cho Ban Qu¶n lý dù ¸n, ®ång thêi thùc  hiÖn thu håi t¹m øng. b) §èi víi c¸c hé d©n: ­ Khi chi tr¶ trùc tiÕp cho hé  d©n th×  tõng hé  d©n  ph¶i ký  nhËn, cã  sù  x¸c nhËn cña Héi  ®ång båi thêng di 
 11. 11 d©n, t¸i  ®Þnh c  ®Þa ph¬ng (x∙) hoÆc chÝnh quyÒn  ®Þa ph­ ¬ng. ­ Chi tr¶ hé  tù  nguyÖn di chuyÓn chia lµm 2 lÇn: LÇn  1 lµ  thanh to¸n chi phÝ   ®i lÊy x¸c nhËn t¹i n¬i chuyÓn  ®Õn. LÇn 2 lµ  thanh to¸n tríc ngµy c¸c hé  di chuyÓn theo  kÕ  ho¹ch  ®¨ng ký  víi Ban Qu¶n lý  dù  ¸n. C¸c hé  tù  nguyÖn   di chuyÓn ph¶i tù  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  viÖc qu¶n lý  vµ  sö  dông toµn bé  chi phÝ   ®îc båi thêng, hç  trî   ®Ó   ®¶m b¶o æn  ®Þnh ®êi sèng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt t¹i n¬i ë míi.  9. Thêi h¹n thanh to¸n: 9.1. C¨n cø hå  s¬   ®Ò  nghÞ  thanh to¸n do Ban Qu¶n lý  dù ¸n göi ®Õn (theo c¸c môc 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 nªu trªn),  trong vßng   07 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬,  Chi nh¸nh Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn kiÓm tra vµ  cÊp vèn cho  Ban Qu¶n lý dù ¸n ®Ó Ban Qu¶n lý dù ¸n thanh to¸n cho c¸c  hé  d©n hoÆc thùc hiÖn thanh to¸n cho c¸c nhµ  thÇu, ngêi  thô hëng theo ®Ò nghÞ cña Ban Qu¶n lý dù ¸n. 9.2. Ban Qu¶n lý  dù  ¸n cã  tr¸ch nhiÖm thanh to¸n cho  c¸c   hé   trong   vßng   7   ngµy   lµm   viÖc   kÓ   tõ   ngµy   ®îc   Chi  nh¸nh Quü Hç trî ph¸t triÓn cÊp vèn. V. CHÕ §é B¸O C¸O, QUYÕT TO¸N, KIÓM TRA 1. ChÕ ®é b¸o c¸o: a) §èi víi chñ   ®Çu t, Ban Qu¶n lý  dù  ¸n tØnh (huyÖn,  chuyªn ngµnh)  ­ Hµng th¸ng, c¸c Ban Qu¶n lý  dù  ¸n huyÖn, Ban Qu¶n  lý  dù  ¸n chuyªn  ngµnh  cã  tr¸ch  nhiÖm b¸o c¸o t×nh  h×nh  thùc   hiÖn   ®Çu   t,   thanh   to¸n   vèn   víi   Ban   Qu¶n   lý   dù   ¸n  tØnh.  ­ Hµng th¸ng, Ban Qu¶n lý  dù  ¸n tØnh cã  tr¸ch nhiÖm  b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn ®Çu t, t×nh h×nh nhËn vèn, sö  dông vèn trong th¸ng göi Uû  ban nh©n d©n tØnh vµ  c¸c c¬  quan   tæng   hîp   trong   tØnh,   ®ång   göi   Bé   Tµi   chÝnh,   Tæng  c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam, Quü Hç trî ph¸t triÓn.  ­ Hµng quÝ  vµ  kÕt thóc n¨m kÕ  ho¹ch, Uû  ban nh©n d©n  tØnh cã  tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ  ho¹ch  ®Çu t, t×nh h×nh thanh to¸n vèn göi Ban ChØ  ®¹o Nhµ  níc  vÒ  dù  ¸n thuû   ®iÖn S¬n La, Bé  Tµi chÝnh, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t. (Phô lôc 2) b) §èi víi Quü Hç trî ph¸t triÓn: ­ Hµng th¸ng (quý), Chi nh¸nh Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn   tØnh   b¸o   c¸o   t×nh  h×nh   tiÕp   nhËn,  cÊp  vèn,   thanh   to¸n,  
 12. 12 quyÕt  to¸n  dù  ¸n hoµn  thµnh  vµ  c¸c th«ng tin cÇn thiÕt  kh¸c víi Së Tµi chÝnh c¸c tØnh vµ Quü Hç trî ph¸t triÓn .  ­ Hµng th¸ng (quý), Quü Hç trî ph¸t triÓn b¸o c¸o víi   Bé  Tµi chÝnh vµ  Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam vÒ  sè  vèn   ®∙ nhËn, sè  vèn  ®∙ thanh to¸n.  Hµng quý, thùc  hiÖn   ®èi  chiÕu víi Bé  Tµi chÝnh vµ  Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam  sè vèn ®∙ nhËn, ®∙ thanh to¸n. (Phô lôc 4). Riªng b¸o c¸o  quý  IV  ®îc thay b»ng b¸o c¸o c¶ n¨m vµo ngµy 20 th¸ng 1  n¨m sau. 2. ChÕ ®é quyÕt to¸n: ­ KÕt thóc n¨m kÕ  ho¹ch, Ban Qu¶n lý  dù  ¸n tØnh, Ban  Qu¶n lý dù ¸n huyÖn, chuyªn ngµnh (nÕu cã) cã tr¸ch nhiÖm   quyÕt to¸n vèn ®Çu t hµng n¨m theo qui ®Þnh hiÖn hµnh víi  chñ   ®Çu t  (Uû  ban nh©n d©n tØnh) hoÆc Ban Qu¶n lý  dù  ¸n  tØnh (nÕu ®îc Uû ban nh©n d©n tØnh giao). Ban Qu¶n lý dù ¸n tØnh tæng hîp vµ quyÕt to¸n vèn ®Çu  t  hµng n¨m víi chñ   ®Çu t  (Uû  ban nh©n d©n tØnh) hoÆc Së  Tµi chÝnh tØnh (nÕu ®îc Uû ban nh©n d©n tØnh giao). ­ Hµng n¨m, Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn b¸o c¸o quyÕt to¸n  vÒ  t×nh h×nh tiÕp nhËn vµ  sö  dông, thanh to¸n vèn cã  chi  tiÕt theo tõng nguån vèn víi Bé Tµi chÝnh vµ Tæng c«ng ty  §iÖn lùc ViÖt Nam. ­ Khi c«ng tr×nh, dù  ¸n båi thêng, di d©n, t¸i  ®Þnh  c  hoµn thµnh, Ban Qu¶n lý  dù  ¸n tØnh, huyÖn hoÆc chuyªn  ngµnh   cã   tr¸ch   nhiÖm   lËp   b¸o   c¸o   quyÕt   to¸n   vèn   ®Çu   t  hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n vèn ®Çu t hoµn thµnh víi chñ ®Çu  t  (Uû  ban nh©n d©n tØnh). Uû  ban nh©n d©n tØnh tæ chøc  thÈm tra vµ  phª duyÖt b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn  ®Çu t  hoµn  thµnh (cña c¸c Ban qu¶n lý dù ¸n) theo quy ®Þnh t¹i Th«ng  t  sè  45/2003/TT­BTC ngµy 15/5/2003 cña Bé  Tµi chÝnh híng  dÉn  quyÕt to¸n vèn ®Çu t . ­ Khi dù  ¸n tæng thÓ  di d©n t¸i  ®Þnh c   trªn  ®Þa bµn  tØnh   hoµn  thµnh,   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh  chÞu   tr¸ch   nhiÖm   quyÕt   to¸n   vèn   ®Çu   t  hoµn   thµnh   víi   Bé   Tµi   chÝnh   theo  Th«ng t sè 45/2003/TT­BTC . 3. ChÕ ®é kiÓm tra: ­ C¸c Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé  Tµi  chÝnh, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Uû  ban nh©n d©n tØnh theo  chøc n¨ng nhiÖm vô  cña m×nh, tæ chøc kiÓm tra viÖc chÊp  hµnh c¸c quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y dùng, tiÕn  ®é  thùc hiÖn, t×nh h×nh qu¶n lý, thanh to¸n vèn. ­   C¬   quan   tµi   chÝnh   c¸c   cÊp   tæ   chøc   kiÓm   tra   Chi  nh¸nh Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn vÒ  thùc hiÖn chÕ   ®é  cÊp vµ  thanh to¸n vèn ®Çu t.
 13. 13 VI. TR¸CH NHIÖM CñA C¸C C¥ QUAN Cã LI£N QUAN 1. Tr¸ch nhiÖm cña Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh S¬n La,  §iÖn Biªn, Lai Ch©u: ­ Tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t nµy. C¨n cø vµo nh÷ng néi  dung cña Th«ng t  nµy, cã  híng dÉn cô  thÓ, chi tiÕt phï  hîp   víi   t×nh   h×nh   ®Þa   ph¬ng.   ChØ   ®¹o   x©y   dùng   khu   t¸i  ®Þnh c tËp trung hoÆc xen ghÐp trªn ®Þa bµn tØnh theo quy  ho¹ch vµ dù ¸n ®îc duyÖt theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. Bè  trÝ kÕ ho¹ch båi thêng, di d©n, t¸i ®Þnh c hµng n¨m. ­ KiÓm tra, ®«n ®èc c¸c Ban Qu¶n lý dù ¸n di d©n, t¸i   ®Þnh c, thùc hiÖn kÕ  ho¹ch  ®Çu t, tiÕp nhËn vµ  sö  dông  vèn ®Çu t ®óng môc ®Ých, chÕ ®é cña Nhµ níc. ­ B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn  ®Çu t theo quy  ®Þnh vµ  chÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ   quyÕt   ®Þnh   cña   m×nh   theo   chøc  n¨ng   nhiÖm vô ®îc giao.   2. Ban Qu¶n lý  dù  ¸n tØnh, Ban Qu¶n lý  dù  ¸n huyÖn,  Ban Qu¶n lý  dù  ¸n   chuyªn ngµnh vµ  Ban Qu¶n lý  dù  ¸n x∙  (nÕu cã): ­ Tæ chøc qu¶n lý  vµ  thùc hiÖn dù  ¸n  ®Çu t  theo  ®óng  c¸c chÕ   ®é  chÝnh s¸ch hiÖn hµnh vÒ  qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y  dùng, qui chÕ ®Êu thÇu. TiÕp nhËn vµ sö dông vèn ®óng môc  ®Ých, ®óng ®èi tîng, tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶. ­   Thêng   xuyªn   kiÓm   tra,   gi¸m   s¸t   viÖc   thùc   hiÖn   vÒ  khèi   lîng  vµ   chÊt  lîng   c«ng   tr×nh,   h¹ng   môc   c«ng  tr×nh   (kÓ c¶ nhµ ë vµ khèi lîng c«ng viÖc do hé d©n ®¶m nhËn). ­ Khi cã khèi lîng x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh ®ñ ®iÒu  kiÖn thanh to¸n, tiÕn hµnh nghiÖm thu, lµm thñ  tôc thanh  to¸n kÞp thêi cho nhµ thÇu. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c, hîp ph¸p cña khèi   lîng x©y dùng c¬  b¶n   hoµn thµnh thanh to¸n vµ  sè  liÖu,  tµi liÖu cung cÊp cho Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn vµ  c¬  quan  chøc n¨ng cña Nhµ níc. ­ Thùc hiÖn th«ng tin b¸o c¸o  ®Þnh kú  vµ  quyÕt to¸n  vèn  ®Çu t, b¸o c¸o  ®Þnh kú  vµ  quyÕt to¸n vèn  ®Çu t  kÞp  thêi theo qui ®Þnh. 2. Quü Hç trî ph¸t triÓn: ­   ChÞu   tr¸ch   nhiÖm   kiÓm   tra   vµ   tæ   chøc   thanh   to¸n,  kÞp thêi,  ®Çy  ®ñ,  ®óng chÕ   ®é  khi cã  khèi lîng x©y dùng  c¬ b¶n hoµn thµnh ®ñ ®iÒu kiÖn thanh to¸n. ­ Thùc hiÖn th«ng tin b¸o c¸o vµ  quyÕt to¸n vèn  ®Çu  t kÞp thêi theo qui ®Þnh.
 14. 14 ­  KÞp  thêi  ®Ò  xuÊt  b¸o c¸o  khã  kh¨n  víng m¾c  trong  qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn nhiÖm vô  cÊp ph¸t, thanh   to¸n c¸c nguån vèn båi thêng, di d©n, t¸i  ®Þnh c  dù  ¸n  thuû ®iÖn S¬n La ®Ó Bé Tµi chÝnh xem xÐt, xö lý.  3. Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n: ­ Cã  tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc di chuyÓn  ®óng tiÕn   ®é dù ¸n. ­ NhËn, qu¶n lý, sö  dông c¸c tµi s¶n vµ  tiÒn båi th­ êng, di d©n t¸i  ®Þnh c  ®óng môc  ®Ých, tiÕt kiÖm vµ  hiÖu  qu¶. ­   Thêng   xuyªn   kiÓm   tra,   gi¸m   s¸t   viÖc   thùc   hiÖn   vÒ  khèi lîng vµ  chÊt lîng c¸c c«ng viÖc do Ban Qu¶n lý  dù  ¸n, nhµ thÇu  thùc hiÖn g¾n víi hé vµ céng ®ång. KiÓm tra   tÝnh chÝnh x¸c, hîp ph¸p cña c¸c kho¶n båi th êng, hç  trî  ®îc nhËn,   ®èi chiÕu víi chÕ   ®é  chÝnh  s¸ch  quy  ®Þnh cña  Nhµ níc. 
 15. 15 VII. §IÒU KHO¶N THI HµNH Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng  C«ng   b¸o   vµ   thay   thÕ   Th«ng   t  sè   67/2002/TT­BTC   ngµy  7/8/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn t¹m thêi viÖc qu¶n lý,  thanh to¸n vèn ng©n s¸ch nhµ níc cho dù ¸n t¸i ®Þnh canh­  ®Þnh c mÉu dù  ¸n thuû   ®iÖn S¬n La thuéc tØnh S¬n La, Lai   Ch©u. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   nÕu   cã   víng   m¾c,   ®Ò   nghÞ  ph¶n   ¸nh   kÞp   thêi   vÒ   Bé   Tµi   chÝnh   ®Ó   nghiªn   cøu,   híng  dÉn, bæ sung, söa ®æi.
 16. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Phô lôc 1 Uû ban nh©n d©n  Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh..... §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè:......../UB ........,   ngµy.....   th¸ng.....   n¨m  200..... KÕ ho¹ch vèn båi thêng di d©n, t¸i ®Þnh c n¨m..... §¬n vÞ : triÖu ®ång TT ChØ tiªu Thêi gian  TM§T TDT Luü kÕ  ¦íc thanh  KÕ ho¹ch  Ghi chó KC­HT (hoÆc DT) thùc hiÖn to¸n ®Õn hÕt  vèn  ®Õn ... n¨m ... n¨m ... Tæng sè A 1 Vèn quy ho¹ch vµ chuÈn bÞ ®Çu t 2 Båi thêng thiÖt h¹i vÒ ®Êt  3 Båi thêng thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n 3.1 ­   Båi   thêng   thiÖt   h¹i   vÒ   nhµ   ë,  c«ng tr×nh phô + Nhµ   ë, c«ng tr×nh phô  do hé  d©n  tù lµm 4 X©y dùng khu t¸i ®Þnh c 5 Vèn hç trî t¸i ®Þnh c ­ Trong ®ã: hç trî s¶n xuÊt 6 Vèn kh¸c B Chi   tiÕt   vèn   båi   thêng   di   d©n  t¸i ®Þnh c: I Khu t¸i ®Þnh c (®iÓm t¸i ®Þnh c)  A (Néi dung c¸c tiÓu môc t¬ng tù  nh  trªn) II Khu t¸i ®Þnh c (®iÓm t¸i ®Þnh c)  B .... ThuyÕt minh kÌm theo (nÕu cÇn)
 17. N¬i nhËn: Uû ban nh©n d©n TØnh ... ­ Ban ChØ ®¹o Nhµ  níc dù ¸n  thuû ®iÖn S¬n La; ­ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t; Bé Tµi chÝnh; Bé NN&PTNT; ­ Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam; ­ ..........
 18. Phô lôc 2 Uû ban nh©n d©n  Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh..... §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè:......../UB ........,   ngµy.....   th¸ng.....   n¨m  200..... B¸o c¸o  t×nh h×nh thùc hiÖn  vèn båi thêng di d©n, t¸i ®Þnh c  Quý.... n¨m..... §¬n vÞ : triÖu ®ång TT ChØ tiªu §Þa   ®iÓm    n¨m  KH Gi¸   trÞ   KL   thùc   hiÖn  èn   ®∙   thanh   to¸n  V Ghi chó x©y dùng nay tõ ®Çu n¨m ®Õn... (kÓ   c¶   sè   d  t¹m  øng)   tõ   ®Çu   n¨m  ®Õn ... Tæng sè Trong ®ã KH  Tæng sè Trong  ®ã  KH  n¨m nay n¨m nay A Tæng sè 1 Vèn   quy   ho¹ch   vµ   chuÈn   bÞ   ®Çu  t 2 Båi thêng thiÖt h¹i vÒ ®Êt  3 Båi thêng thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n 3.1 ­ Båi thêng thiÖt h¹i vÒ nhµ ë,  c«ng tr×nh phô + Nhµ   ë, c«ng tr×nh phô  do hé  d©n tù lµm 4 X©y dùng khu t¸i ®Þnh c 5 Vèn hç trî t¸i ®Þnh c ­ Trong ®ã: hç trî s¶n xuÊt 6 Vèn kh¸c
 19. B Chi   tiÕt   vèn   båi   thêng   di   d©n  t¸i ®Þnh c: I Khu   t¸i   ®Þnh   c  (®iÓm   t¸i   ®Þnh  c) A (Néi dung c¸c tiÓu môc t¬ng tù   nh trªn) II Khu   t¸i   ®Þnh   c  (®iÓm   t¸i   ®Þnh  c) B .... ThuyÕt minh kÌm theo: Nªu t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu   g¾n víi tiÕn  ®é  chung, thùc hiÖn   khèi lîng, cÊp vèn, thanh to¸n; C¸c tån t¹i, víng m¾c, kiÕn nghÞ, biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. N¬i nhËn: Uû ban nh©n d©n TØnh ... ­ Ban ChØ  ®¹o Nhµ    níc dù  ¸n   thuû   ®iÖn S¬n  La; ­   Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t;   Bé   Tµi   chÝnh;   Bé  NN&PTNT; ­ Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam; ­ .......... * Ghi chó:  ­ MÉu nµy cã  thÓ  ¸p dông cho c¸c Ban Qu¶n lý  dù  ¸n khi b¸o c¸o; Ban Qu¶n lý  dù  ¸n tØnh ¸p dông   biÓu mÉu nµy ®Ó b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n tØnh vµ c¸c Bé, ngµnh.  ­ Gi¸ trÞ khèi lîng thùc hiÖn trong n¨m gåm gi¸ trÞ thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch §T  bè trÝ trong n¨m   vµ kÕ ho¹ch c¸c n¨m tríc chuyÓn sang.
 20. Phô lôc 3 Quü Hç trî ph¸t triÓn Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè:......HTPT/ Hµ Néi, ngµy.... th¸ng.... n¨m  200... B¶ng ®èi chiÕu sè liÖu thanh to¸n vèn ®Çu t  n¨m.... §¬n   vÞ: triÖu ®ång TT Néi dung Sè   vèn   ®∙   thanh  to¸n vµ d t¹m øng  Tæng  Trong ®ã: sè Vèn   thanh  to¸n I Sè   liÖu   cña   Ban   Qu¶n   lý   dù  ¸n...... 1 Vèn thanh to¸n trong n¨m 2 Luü   kÕ   sè   vèn   thanh   to¸n   tõ  khëi c«ng ®Õn hÕt n¨m..... II Sè  liÖu cña Chi nh¸nh Quü  Hç  trî ph¸t triÓn 1 Vèn thanh to¸n trong n¨m 2 Luü   kÕ   sè   vèn   thanh   to¸n   tõ  khëi c«ng ®Õn hÕt n¨m.... II Chªnh lÖch I              ThuyÕt minh kÌm theo Ban Qu¶n lý dù ¸n båi thêng Chi nh¸nh Quü Hç trî Ph¸t  triÓn  di d©n, t¸i ®Þnh c ....
Đồng bộ tài khoản