Thông tư 71/2003/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
101
lượt xem
5
download

Thông tư 71/2003/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 71/2003/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 26/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 71/2003/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA TH¤ N G   ¦  T C ñ A  B é  N ¤ N G  N G HI Ö P   µ  P H¸T T RI Ó N  N ¤ N G   H ¤ N   V T Sè  71/2003/Q§­B N N, n g µ y 25  th¸ng 06 n¨ m   2003 V Ò  vi Ö c  h í ng d É n  th ù c  Ö n  N g h Þ  ® Þ n h  s è  26/2003/N§­C P   hi n g µ y  19/3/2003  ñ a C h Ý n h  p h ñ  Q ui  Þ n h  x ö  p h ¹t vi p h ¹ m   c ® h µ n h  ch Ý n h  trong l Ü nh v ù c b ¶ o  v Ö  v µ  ki Ó m  d Þ c h  th ù c v Ë t § Ó  híng dÉn  thùc hiÖn  ®óng  vµ  cã  hiÖu  qu¶  NghÞ  ®Þnh  sè  26/2003/N§­   µy  CP ng 19/3/2003  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph Qui  nh   ö  ¹tvi ph¹m   ®Þ x ph     hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   µ  Óm   Þch  ùc vËt.NghÞ   nh  µy  v v ki d th     ®Þ n ®∙  îc®¨ng  ®  C«ng  ngµy  b¸o  10/4/2003  µ  ã  Öu  ùctõ ngµy  v c hi l     25/4/2003.Bé     N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n híng dÉn  Öc  ùc hiÖn        vi th   nh sau: I. H ÷ N G  Q U I § Þ N H  C H U N G  N 1. Ph¹m    ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    vix ph     h ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   µ  Óm   v v ki dÞch  ùc  Ët  îc qui ®Þnh   ¹  Òu  cña  th v ®     t i§i 1  NghÞ   nh,  Çn  ó    ÷ng  ®Þ c ch ý nh ®iÓ m   sau: a)  µnh    Þ   ö  ¹tph¶i lµ nh÷ng  µnh      ¹m  îc qui ®Þnh  ¹ H vi b x ph      h vi vi ph ®   ti  NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/2003/N§­CP.    Khi thanh    Óm       Ön    ¹m  ã  tra,ki traph¸thi viph c m ét trong    Êu  Öu  : TrÞ    Ò  è îng,vÒ   Òn) hµng    ¹m  ín, c¸c d hi nh   gi¸(v s l   ti   vi ph l  tÝnh  Êt vô    ¹m  ch   viph phøc  ¹p, i ¹m  Òu  Çn,g©y  Ëu  t    t¸ ph nhi l   h qu¶  nghiªm  äng tr   th×  íckhira  Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ¬  tr     quy ®Þ x ph     h ch c quan  ö  ¹tph¶i x ph     trao® æi    Õn  íi ¬    ý ki v   quan  Õn hµnh  ètông cïng cÊp. c ti   t      b) Trong  êng  îp c¸ nh©n  Þ   ëitè,truytè hoÆc   ∙  ã  Õt  nh   tr h    b kh         ® c quy ®Þ ® a  xÐt  ö  ra  x theo  ñ  ôc tè tông  ×nh  ù  ng  th t     h s nh sau    ¹ cã  Õt  nh   ®ã l i quy ®Þ   ®×nh  chØ  iÒu    ® trahoÆc   nh  ®× chØ  ô    Õu  µnh    ã  Êu  Öu    ¹m   v ¸n,n h vic d hi viph hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   µ  Óm   Þch  ùc vËt th×  ÷ng  ô    v v ki d th     nh v vi ph¹m  µy  n ph¶ibÞ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch theo qui®Þnh  ña     c NghÞ   nh   ®Þ sè 26/2003/N§­ CP. 2.§èit ng bÞ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µc¸nh©n, tæ     î   x ph     h ch l      chøc    nh   qui®Þ t¹ §iÒu  cña    i 2  NghÞ   nh  îchiÓu    ®Þ ®  nh sau: a)  nh©n  å m:  êiViÖt Nam,  êinícngoµi,ngêikh«ng  èc  Þch  C¸  g Ng     ng         qu t cã    ®ñ n¨ng  ùchµnh    l  vitheo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËtViÖtNam.      b) Tæ     chøc  å m:  ¬  g c quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc  kinh tÕ,tæ      chøc  Ýnh  Þ, ch tr   tæ  chøc  Ýnh  Þ­x∙héi, chøc    éi, chøc    éi­nghÒ   ch tr        tæ  x∙h   tæ  x∙h    nghiÖp. 3. Nguyªn  ¾c  ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh    nh   ¹  Òu  cña  t x ph     h ch qui ®Þ t i§i 3  NghÞ   nh, cÇn  ó    ÷ng  iÓ m   ®Þ   ch ý nh ® sau: a) Trong  êng  îp m ét  êitrong cïng m ét  êi®iÓ m   ã  Òu  µnh      tr h  ng       th   c nhi h vi viph¹m  µnh  Ýnh  × bÞ  ö  ¹tvÒ   õng hµnh      ¹m. Cô   Ó      h ch th   x ph   t   viviph   th nh sau: ­ N Õ u     µnh      ¹m  µy  u   éc thÈm  Òn  ö  ¹tcña  ét    c¸c h viviph n ®Ò thu   quy x ph   m ngêi th×  m ét  Õt  nh  ö  ¹tchung, nhng    ra  quy ®Þ x ph     ph¶ighirâ  õng  µnh        t h vivi ph¹m, h×nh    thøc vµ    møc  ö  ¹t®èi víi õng hµnh  x ph       t  vi;
  2. 2 ­ N Õ u   ét    m trong c¸c hµnh      ¹m  ã     viviph c møc   Òn  ¹t,trÞ gi¸tang  Ët ti ph       v  ph¬ng  Ön  Þ   Þch  ti b t thu hoÆc   ét  m trong    ×nh  c¸c h thøc  ö  ¹thoÆc   Ön  x ph   bi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶  kh«ng  éc thÈm  Òn  thu   quy hoÆc   ît   Èm  Òn  v   th qu¸ quy cña  êi xö  ¹tth×  ng   ph   ph¶i chuyÓn  µn  é  å  ¬, tang  Ët lªn cÊp  ã  Èm     to b h s   v   c th quyÒn  ö  ¹t. x ph b) Kh«ng  ö  ¹t®èi  íingêi cã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  x ph   v   h viviph h ch trong khi    ®ang  ¾ c   Önh  ©m  Çn  m b t th hoÆc     Önh  c¸cb kh¸clµm  Êt    m kh¶ n¨ng  Ën  nh thøc   hoÆc  kh¶ n¨ng  iÒu  Ón  µnh    ña  × nh  îcqui®Þnh  ¹ Kho¶n    Òu  ® khi h vic m ®   t i 5,§i 3  ña  c NghÞ   nh  Õu  îcc¬  ®Þ n ®   quan  tÕ  ã  Èm  Òn    Ën. y  c th quy x¸cnh   c) Trong    ×nh xuÊt khÈu, nhËp  Èu, t¹m  Ëp  i Êt,t¹m  Êt t¸   qu¸ tr       kh   nh t¸ xu   xu       i nhËp  µ  Ën  v v chuyÓn    qu¸ c¶nh  Ët thÓ  éc  Ön  Óm   Þch  ùc vËt n Õu   v  thu di ki d th     cã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ×  h vi vi ph h ch th ngoµi viÖc  Þ   ö  ¹t vi ph¹m  µnh    b x ph     h chÝnh  theo NghÞ   nh  µy, c¸ nh©n,  chøc    ¹m  ®Þ n    tæ  viph cßn  éc  bu ph¶i tiÕn    hµnh  Óm   Þch  ki d theo    nh  µ  ép    Ý   µ  Ö  Ý   Óm   Þch  ùc qui ®Þ v n ®ñ ph v l ph ki d th   vËttheo qui®Þnh  Ön  µnh.      hi h II. C  H × N H  T H ø C  X ö  P H ¹ T V µ  C¸ C  BI Ö N  P H¸ P    C¸ K H ¾ C  P H ô C  H Ë U  Q U ¶ 1.H×nh    thøc xö  ¹tchÝnh:   ph   a) Ph¹tc¶nh        c¸o:chØ    ông  i víi µnh      ¹m  ã    nh  ×nh  ¸p d ®è     h viviph c qui®Þ h thøc  ¹tc¶nh  ph   c¸o  µ  v chØ   dông  i  íic¸ nh©n,  chøc    ¹m  µnh  ¸p  ®è v     tæ  vi ph h chÝnh  á,lÇn  u,  lçi ý,cã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ,  a  ©y  Ëu  nh   ®Ç do    v«    t ti   nh ch g h qu¶  µ  v cha  n   ®Õ møc  Çn  ¹ttiÒn. c ph   b) Ph¹ttiÒn:Møc  ¹ttiÒn trongtõng khung  ö  ¹t® îc¸p dông          ph         x ph       nh sau: ­ Ph¹ttiÒn        ë møc   ëi®iÓ m   ña  kh   c khung  ö  ¹tn Õu    ¹m  Çn  u,  x ph   viph l ®Ç cã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ. t ti   nh ­ Ph¹ttiÒn      møc  trung b×nh  ña    c khung  ö  ¹tn Õu  ã  õ m ét  n     x ph   c t  ®Õ hai t×nh  Õtt¨ngnÆng  ng  ti     nh kh«ng  ¹m  µo  ét  ph v m trong c¸ct×nh  Õt:    ti +    ¹m  ã  chøc; Vi ph c tæ  +    ¹m  Òu  Çn  Vi ph nhi l hoÆc     ¹m; t¸ ph i +  ói  ôc,l«ikÐo  êi cha  µnh  X gi     ng   th niªn vi ph¹m,  p   éc  êi bÞ   Ö     Ð bu ng   l thuéc vµo  × nh  Ò   ËtchÊt,tinhthÇn    ¹m.   m vv     viph C¸ch  Ýnh    t nh sau: Ph¹ttiÒn møc  Êp  Êt +  ¹ttiÒn møc      th nh   Ph     cao  Êt nh 2 ­  ¹t tiÒn    Ph   ë møc  cao  ña  c khung  ö  ¹tn Õu   ã  õ hai t×nh  Õtt¨ng x ph   c t    ti     nÆng  ëlªnhoÆc     ¹m  ét  tr     viph m trongba  ×nh  Õtt¨ngnÆng  ãitrªn.  t ti     n  2. H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung:Khi¸p dông    ×nh       c¸ch thøc nµy    ph¶i®¶m     b¶o      Çu  c¸cyªu c sau:
  3. 3 ­ ChØ   îc ¸p  ông    ×nh  ® d c¸c h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  i  íihµnh      ®è v   vi vi ph¹m    khitrong NghÞ   nh  è    ®Þ s 26/2003/N§­   ã    nh  ×nh  CP c qui®Þ h thøc xö  ¹t   ph   bæ   sung. ­ C¸c  ×nh    h thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  kh«ng  îc¸p dông  c  Ëp  µ   ®    ®é l m ph¶i¸p   dông  Ìm  k theo h×nh    thøc ph¹tchÝnh.    ­ Khi ¸p  ông    ×nh    d c¸c h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung ph¶i tr Öt®Ó   ©n   i  tu theo  nh÷ng  ñ tôcm µ   th     ph¸p luËtqui®Þnh.      a)  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  T  sd gi ph kh¶o nghiÖm   èc  thu b¶o  Ö   ùc vËt v th     míi,giÊy    chøng  chØ   µnh  h nghÒ  s¶n  Êt,gia  xu   c«ng, sang    chai,®ãng  ãi,   g  bu«n  b¸n  èc  thu b¶o  Ö   ùc vËt,chøng  v th     chØ   µnh  Ò   h ngh x«ng  ¬i khö  ïng: h  tr   Tïy theo  Ýnh  Êt,møc    ña  µnh      ¹m  µ   Õt  nh  êih¹n  ô    t ch   ®é c h viviph m quy ®Þ th   c thÓ ícquyÒn  ö  ông    ¹ giÊy nµy. t  sd c¸clo i     b) TÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh  Ýnh: v  ti     d ®Ó viph h ch   ChØ   îctÞch      ®  thu c¸c tang  Ët,ph¬ng  Ön  µ   v  ti m ph¸p  Ëtcho  Ðp  Þch    lu   ph t thu. Kh«ng    ông  Þch    ¸p d t thu trong tr ng  îp tang  Ët,ph¬ng  Ön bÞ     ©n, tæ   ê h   v  ti   c¸ nh   chøc    ¹m  µnh  Ýnh  Õm   o¹t,sö  ông    Ðp  µ   viph h ch chi ®  d tr¸ ph i m ph¶itr¶l¹ cho     i   chñ  ë  ÷u  s h hoÆc   êiqu¶n  ý, êisö  ông  îp ph¸p trõtr ng  îp tang vËtlµ ng   l  ng   d h     ê h        hµng    gi¶ kh«ng  ã    Þ sö  ông, vËt phÈ m   ©y  ¹icho  c gi¸tr   d    g h  søc  Îcon  êi, kho   ng   vËtnu«i, ©y  ångth× sÏbÞ  éc    û.     c tr       bu tiªuhu ViÖc  ö  ýtang vËt,ph¬ng  Ön bÞ  Þch    ùc hiÖn  x l     ti   t thu:th   theo    nh  ¹ qui®Þ ti   §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  61  l X l    h ch n¨m 2002. 3. C¸c  Ön    bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶: Khi ¸p  ông    ×nh    d c¸c h thøc  µy  n còng ph¶i®¶m     b¶o    cÇu      cÇu      ông    ×nh  c¸c yªu  nh c¸c yªu  khi¸p d c¸c h thøc  ö  x ph¹tbæ     sung. Ngoµira,trong tr ng  îp kh«ng    Õt  nh  ö  ¹tth× ngêicã  Èm       ê h   ra quy ®Þ x ph       th quyÒn  Én  ã  Ó    Õt  nh    ông    Ön  v c th ra quy ®Þ ¸p d c¸c bi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu      ph h qu¶ ® îcqui®Þnh  ¹ Kho¶n    Òu  cña     ti  3, §i 7  NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/2003/N§­   µ  Þch  CP v t thu tang vËtviph¹m  µnh  Ýnh  éc lo¹ cÊ m  u  µnh.        h ch thu   i   lh a) Khi¸p dông    Ön       c¸cbi ph¸p buéc    û  Çn  ó  :   tiªuhu c ch ý ­ §èi víivËt thÓ  Þ   Ôm          b nhi sinh vËt g©y  ¹ithuéc  i  îng  Óm   Þch     h  ®è t ki d thùc  Ët cña  Öt nam   v  Vi   hoÆc   Ô m   nhi sinh  Ët g©y  ¹il¹m µ   ÷ng  v  h    nh sinh  Ët v  g©y  ¹inµy  h  kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  bao  ©y    Öt® îct¹ ViÖtnam,      û  v tiªudi       i   khitiªuhu ph¶icã  ù    s gi¸m    ña  ¬  s¸tc c quan  µ  íccã  Èm  Òn  Ò   nh n   th quy v b¶o  Ö   µ  Óm   v v ki dÞch  ùc vËtvµ    th     H¶iquan  hoÆc   Ýnh  Òn  a  ¬ng. ch quy ®Þ ph ­ §èi víithuèc,nguyªn  Öu thuèc  µ         li   v bao  ×  èc  b thu b¶o  Ö   ùc vËt khi v th       tiªuhuû    ph¶ithùc hiÖn      theo    nh  ¹  Òu  §iÒu  Ö  qui®Þ ti §i 22  l qu¶n  ýthuèc    l  b¶o vÖ  thùc vËt ban  hµnh  kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  sè  58/2002/N§­  ngµy  CP 03/6/2002 cña Ch Ýnh  phñ  vµ  Quy Õt ®Þnh  sè  145/2002/Q§­BNN  ngµy  18/12/2002 cña  é    B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n. b) Khi cã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  µ     h viviph h ch m ph¶i¸p dông  Ön     bi ph¸p  éc  bu ® a  khái l∙nh thæ  Öt  ra     Vi Nam   hoÆc   éc  ixuÊt  ×  bu t¸  th ph¶i chuyÓn  å  ¬    hs sang  ¬  c quan  ã  Èm   c th quyÒn  ö  ý theo    nh   ¹  Òu  cña  x l  qui ®Þ t i§i 22  NghÞ   ®Þnh  è  s 26/2003/N§­ CP.
  4. 4 III.T H È M  Q U Y Ò N  X ö  P H ¹ T   1. ThÈ m   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   µ  vv kiÓm   Þch  ùc  Ët  ña  d th v c Thanh    tra chuyªn  µnh  îc qui ®Þnh   ô  Ó  ¹ ng ®   c th t i   §iÒu  cña  19  NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/2003/N§­ CP. 2.ThÈ m   Òn  ö  ¹tcña  ñ  Þch    quy x ph   Ch t UBND     Êp  c¸cc a)  È m   Òn  ö  ¹tcña  ñ   Þch  Th quy x ph   Ch t UBND   Êp    Ön,  Þ  ùc c x∙,huy th th   hiÖn  theo Kho¶n    §iÒu  cña  1, 2  20  NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/2003/N§­ CP. C¸c    Chi côc B¶o  Ö   ùc vËt tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, c¸c Tr¹m  v th       ph tr     ¬    b¶o  Ö   v thùc vËt huyÖn  ùcthuéc Chi côc  ã     tr      c tr¸chnhiÖm   óp UBND     Ön, thÞ    gi   x∙,huy   thùc hiÖn  Öc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    vi x ph     h ch trong lÜnh  ùc  µy    v n theo  ng    ®ó qui ®Þnh  ña  c ph¸p  Ëtxö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µ  íng dÉn    É u   Óu  ö  lu   l     h ch vh   c¸c m bi x ph¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  îc ban  µnh     h ch ®  h theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 61/2003/ Q§­   BNN   µy  ng 7/5/2003 cña  é    B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n. b)  È m   Òn  ö  ¹tcña  ñ   Þch  Th quy x ph   Ch t UBND   Êp  c tØnh  ùc hiÖn  th   theo  Kho¶n  §iÒu  cña  3,  20  NghÞ   nh   è  ®Þ s 26/2003/N§­ CP.  ÷ng  ô    ¹m   Nh v vi ph hµnh  Ýnh  Chi  ôc  ch do  c B¶o  Ö   ùc vËt ph¸thiÖn, lËp    v th         biªn b¶n  µ   îtqu¸ m v    thÈm  Òn  ö  ¹tcña  quy x ph   Ch¸nh  thanh      ôc  traChi c B¶o  Ö   ùc vËtth× Chi côc  v th         lµm  ñ  ôc chuyÓn  å  ¬  n   th t   h s ®Õ UBND   Êp  c tØnh    ñ   Þch  ®Ó Ch t UBND   Êp  c tØnh xem   Ðt vµ  ý  Õt ®Þnh  ö  ¹t. x   k quy   x ph 3.X¸c  nh  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh:   ®Þ th quy x ph     h ch   a)  È m   Òn  ¹ttiÒn  îc x¸c ®Þnh  cø  µo  Th quy ph   ®   c¨n  v møc     èi®a   ña  ®é t   c khung  Òn ph¹tqui®Þnh  ti       cho  çi hµnh      ¹m  µnh  Ýnh. m  viviph h ch b)  È m   Th quyÒn  dông  ×nh  ¸p  h thøc  Þch  t thu tang  Ët,ph¬ng  Ön    v  ti vi ph¹m  µnh  Ýnh  h ch ph¶i c¨n  vµo    Þ thùc  Õ  ña    cø  gi¸tr   t c tang  Ët,ph¬ng  Ön v  ti   ®Ó     nh  Èm  Òn. x¸c®Þ th quy c) Trong  êng  îp    tr h møc   Òn  ¹t,trÞ gi¸tang  Ët ph¬ng  Ön  Þ   Þch  ti ph       v  ti b t thu hoÆc   ét  m trong c¸c h×nh     thøc  ö  ¹thoÆc   Ön  x ph   bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶ kh«ng  éc thÈm  Òn  thu   quy hoÆc   îtqu¸ thÈm  Òn  × ngêi®ang  ô lý v    quy th     th     vô    ¹m  viph ph¶ichuyÓn  ô    ¹m    n   êicã  Èm  Òn  ö  ¹t.   v viph ®ã ®Õ ng   th quy x ph IV. H ñ  T ô C  X ö  P H ¹ T VI P H ¹ M  H µ N H  C H Ý N H  T 1. Thñ  ôc,tr×nh tù xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    t      ph     h ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   v vµ  Óm  Þch  ùc vËt thùc hiÖn  ki d th       theo    nh  ña  qui®Þ c Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  l x l    hµnh  Ýnh  µ  ch v NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ    nh    Õtvµ  íng dÉn    ®Þ c Ch ph qui®Þ chiti   h   thi hµnh  ét  è  iÒu  ña  m s® c Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l x l    h ch 2.  Õ     Ch ®é qu¶n  ý,thu  µ  ö  ông  Òn  ¹t®èi  íihµnh      ¹m  l  vsd ti ph   v  vi vi ph hµnh  Ýnh  ch trong  Ünh  ùc  l v b¶o  Ö   µ  Óm   Þch  ùc  Ët  îc thùc  Ön  v v ki d th v ®   hi theo Th«ng   sè  TC/CSTC   µy  t 52­ ng 12/9/1996  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  c BT  h d viÖc    µ  ö  ông  Òn xö  ¹t®èi víi µnh      ¹m  µnh  Ýnh,Th«ng   thu v s d ti   ph       h viviph h ch   t sè 9/1998/TT/BTC  µy  ng 20/1/1998  ña  é   µichÝnh  íng dÉn  Õ     c B t  h  ch ®é qu¶n  lýsö  ông  Òn  tõ chèng   d ti thu    bu«n  Ëu  µ  l v Th«ng    è  t s 47/1998/TT­BTC   µy  ng 9/4/1998  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  öa  æi, bæ   c BT  h d s®   sung  éidung  iÓ m   a  n  ® 3­ m ôc  I ña  II  c Th«ng   è  ts 09/1998/TT­ BTC   µy  ng 20/1/1998 híng dÉn      qu¶n  ý, ö  l  s
  5. 5 dông  tiÒn thu tõ chèng bu«n  lËu, Th«ng  t è  93/2000/TT­  s BTC  ngµy  15/9/2000  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  c BT  h d qu¶n  ý,sö  ông    ån  l  d c¸c ngu kinh phÝ    trongc«ng    èng  µng    t¸cch h gi¶. Ch Õ     ö  ông        Òn ph¹t, ®é s d biªnlaithu ti     qu¶n  ývµ  ö  ông  Òn nép  ¹t l  s d ti   ph   viph¹m  µnh  Ýnh  Ïdo  Ýnh  ñ    h ch s   Ch ph ban  µnh  h NghÞ   nh    nh. ®Þ qui®Þ  
  6. 6 V . T æ  C H ø C  T H ù C  HI Ö N 1.  ôc  ëng  ôc  C tr C B¶o  Ö   ùc  Ët  ã  v th v c tr¸ch nhiÖ m   óp  é   ëng  é    gi B tr B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n chØ  o,híng dÉn  µ  Óm        ®¹     v ki trac¸c Chi côc B¶o  Ö   ùc vËt trong viÖc  chøc  ùc hiÖn  Ö m   ô  Óm    v th       tæ  th   nhi v ki tra,thanh  travµ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc v v ki d th   vËt theo  ng    nh  ña    ®ó qui®Þ c Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh  l X l    h ch n¨m  2002  vµ NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/2003/N§­   µ  CP v Th«ng   µy,tæng  îp t×nh  ×nh  µ    tn   h  h v b¸o c¸o Bé    theo qui®Þnh.    2. Gi¸m  c  ë    ®è S N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n,Chi côc  ëng       tr Chi côc  B¶o  Ö   ùc  Ët tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  v th v     ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖ m     gióp UBND   Êp    c tØnh  trong viÖc  chøc    tæ  chØ  o  ùc hiÖn  ®¹ th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/2003/N§­   µ  CP v Th«ng   µy;theo  âi,tæng  îp t×nh  ×nh  Óm    tn   d  h  h ki tra,thanh  tra vµ  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  ña    x ph     h ch c thanh   tra chuyªn  µnh  ng B¶o  Ö   µ  vv kiÓm  Þch  ùc vËt ®Ó   c¸o UBND   Êp  d th     b¸o    c tØnh  µ  é   v B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t   tr Ónn«ng  i  th«n .   Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön, n Õu  ã  íng  ¾ c   Þp  êi®Ò   Êt víiBé   tr th hi   cv m k th   xu     ®Ó   nghiªncøu  íng dÉn,bæ     h    sung. Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng  tn c hi l   15  k t  ® c«ng  vµ  b¸o  thay  thÕ Th«ng   sè  t 07/NN­BVTV/TT  µy  th¸ng  n¨m  ng 20  8  1997  ña  é   c B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản