Thông tư 715/MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
83
lượt xem
9
download

Thông tư 715/MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 715/MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về vệc hướng dẫn lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 715/MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   h o a  h ä c, C « n g   g hi Ö p  v µ   «i  tr n g  s è  715/M T g  n g µ y 3 th¸ng  BK n M ê 4 n¨ m   1995 h í ng d É n   Ë p v µ  th È m  ® Þ n h   l b¸o  c¸o  §¸nh gi¸ t¸c ® é n g  m «i  ê n g  ® è i víi    tr   c¸c d ù  ¸n  Ç u  t trù c ti Õ p c ñ a  íc n g o µ i ® n ­C¨n  LuËt B¶o  Ö     cø    v M«i  êng; tr ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 175/CP  Ò   íng dÉn    µnh  Ët B¶o  Ö   vH   thih Lu   v M«i  ­ tr êng; ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 191/CP  Ò   v Ban  µnh  h quy  Õ   ×nh  µnh,thÈm   ch h th   ®Þnh  µ  ùc hiÖn  ù     u    ùctiÕp cña  ícngoµi; v th   D ¸n ®Ç ttr     n  Bé   KHCN   µ  v M«i  êng  íng dÉn    éidung  µ  tr h  c¸c n   v quy  ×nh lËp  µ  Èm   tr   v th ®Þnh  b¸o    c¸o §¸nh      ng  gi¸t¸c®é m«i  êng    tr ( §TM)  i víic¸c dù  ®Ç u    ùc ®è       ¸n  ttr   tiÕp cña  ícngoµinh    n    sau: I. g u yªn t ¾ c c h u n g:  N 1.  Êt  c¸c  ù   ®Ç u    níc ngoµi theo  T c¶  d ¸n  t     NghÞ   nh   ®Þ 191/CP  µy  ng 28/12/1994 vÒ     ban  µnh  h quy  Õ   ×nh  µnh  Èm  nh  µ  ùc hiÖn  ù    ch h th th ®Þ v th   d ¸n ®Ç u    ùctiÕp cña  ícngoµi®Ò u   ttr     n    ph¶ithùc hiÖn        c¸c quy  nh  ®Þ trong th«ng    thíng dÉn  µy  Ò   Ünh  ùc      n vl v b¶o  Ö   v m«i  êng. tr 2. K Õt    qu¶  Èm  nh  Ò   th ®Þ v m«i  êng  tr trong giai®o¹n  Ðt cÊp  Ðp  u      x  ph ®Ç t vµ  Èm   nh    th ®Þ b¸o  ®¸nh      ng  c¸o  gi¸t¸c®é m«i  êng  µ m ét  tr l  trong nh÷ng      c¨n cø    Ðt  Öt,cÊp  Ðp    ù  trong      o¹n  ®Ó x duy   ph c¸c d ¸n  c¸c giai® quy  nh   ®Þ trong  NghÞ   nh  ®Þ 191/CP. II.  C¸c giai ® o ¹ n th ù c hi Ö n:   1.Giai®o¹n    Êp  Ðp  u  :    xinc ph ®Ç t 1.1­Do   Ýnh  Êt,h×nh   t ch   thøc  ¹t®éng,  ×nh    ho   tr ®é c«ng  nghÖ   µ  v møc   ®é     ng  n   t¸c®é ®Õ m«i  êng  ña    ù    Êtkh¸c nhau  µ    ¹o®iÒu  Ön  tr c c¸c d ¸n r     v ®Ó t   ki thuËn  î cho    µ  u    ícngoµi,theo  ñ  ¬ng  ña  Ýnh  ñ  Ò     l i c¸c nh ®Ç tn     ch tr c Ch ph v c¶i c¸ch c¸c thñ  ôc hµnh  Ýnh, cã  ét  è  ù  ® îc miÔn  Ëp      t  ch   m s d ¸n    l b¸o    ¸nh    c∙o ® gi¸ t¸c®éng    m«i  êng  ô  ôcI), ng  tr (Ph l     nh trong hå  ¬    Ðp    s xin ph ph¶igi¶itr×nh c¸c       yÕu  èthÓ  ©y  t  g ¶nh  ëng  n   h ®Õ m«i  êng  µ      tr v c¸cgi¶i ph¸p gi¶m  Óu  Ò   Æt     thi v m «  Ô m  ng  êicam  Õt  nhi ®å th   k tr¸chnhiÖ m    b¶o  Ö   v m«i  êng  tr trong khix©y  ùng     d c¬  ë  ËtchÊtvµ  sv    trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng.       1.2­C¸c  ù      d ¸n kh«ng  quy  nh  ®Þ trong m ôc    trªn,   ép  å  ¬      1.1 nªu    n h s xin khi phÐp  u    ®Ç tph¶icã  c¸o gi¶itr×nh (cã thÓ  µm ét  Çn    b¸o         l  ph trong luËn    chøng  kinhtÕ  ü  ËthoÆc   ét  c¸o riªngbiÖt)trong®ã     k thu   m b¸o          chØ  Çn  s¬ îcc¸c c nªu  l     yÕu  è ¶nh  ëng  n   t  h ®Õ m«i  êng  ô  ôcII) ña  ù    µm  ¬  ë  tr (Ph l     c d ¸n,l c s cho    ¬  c¸c c
  2. 2 quan qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   l  n   b¶o  Ö   v m«i  êng  tr xem   Ðt  x trong qu¸  ×nh  Èm   tr th ®Þnh  å  ¬      Êp  Ðp. h s khixinc ph Thêi gian  Èm  nh    th ®Þ m«i  êng      o¹n  µy  tr ë giai® n kh«ng    ngµy  Ó   qu¸ 20  k tõkhic¬      quan  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   m«i  êng  Ën    å  ¬  îp lÖ. tr nh ®ñ h s h   2.Giai®o¹n  ÕtkÕ,  ©y  ùng:    thi   xd Sau    îc cÊp  Ðp  u   , c¸c dù  ph¶i lËp  khi ®   ph ®Ç t     ¸n    b¸o  c¸o  ¸nh      ® gi¸t¸c ®éng  m«i  êng  µ  ép  tr v n cho  ¬  c quan  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   b¶o  Ö  v m«i  êng    tr ®Ó thÈm  nh  ®Þ theo  ©n  Êp  îcquy  nh  ph c ®  ®Þ trong phô  ôcII    l I trong th«ng   µy.   tn   PhiÕu  Èm  nh  th ®Þ b¸o    ¸nh      ng  c¸o ® gi¸t¸c®é m«i  êng  µ c¬  ë    ¬  tr l   s ®Ó c quan  cÊp  Êy  Ðp  ©y  ùng  Ðt duyÖt  ÕtkÕ     Ö   èng  gi ph xd x  thi   c¸c h th c«ng  Ö,  Õt ngh thi   bÞ   ö  ý «  Ô m;  èn   îc cÊp  Êy  Ðp  ©y  ùng, chñ  ù  ph¶i cã  x l   nhi mu ®  gi ph x d   d ¸n    PhiÕu  Èm  nh  c¸o ®¸nh      ng  th ®Þ b¸o    gi¸t¸c®é m«i  êng. tr Néi dung      îcquy  nh  ¹ phô  ôcIV.   b¸o c¸o ®   ®Þ t  i l  Hå   ¬  Çn  ép  îcquy  nh    ô  ôcV. sc n ®  ®Þ ë Ph l   3.Giai®o¹n  Õt  óc x©y  ùng:    k th   d K Õt  óc    o¹n  ©y  ùng, tr c khi c«ng  ×nh  îc phÐp  a  µo  ö  th giai® x d   í    tr ®  ®vs dông,c¬    quan  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   b¶o  Ö  v m«i  êng  ã  Ö m   ô  èihîp víi tr c nhi v ph       c¬ quan  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng  Õn hµnh  Óm    Ò     c gi   xd ti   ki trav c¸cc«ng  ×nh xö  ý tr   l   chÊt th¶ivµ    iÒu  Ön  toµn      c¸c ® ki an  kh¸c theo    quy  nh  ®Þ b¶o  Ö   v m«i  êng. tr   N Õu  ph¸thiÖn    c«ng  ×nh  tr kh«ng  ¶m   ® b¶o      Èn  c¸c tiªuchu m«i  êng  ∙  îc tr ®®  duyÖt,th× yªu cÇu  ñ  ù    ã  Ön      ch d ¸n c bi ph¸p xö  ýtheo ®óng        l    b¸o c¸o §TM   ∙  ­ ®® îcthÈm  nh  íicho  Ðp  ¹t®éng. Khi c¸c yªu  Çu  Ò     ®Þ m  ph ho         c v b¶o  Ö   v m«i  êng  tr ® îctu©n  ñ,c¬    th   quan  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   b¶o  Ö   v m«i  êng  ÏcÊp  Êy phÐp  tr s  gi   chÝnh  thøc. C Êp  µo  Èm  nh  n th ®Þ m«i  êng, th×  Êp    Þu  tr   c ®ã ch tr¸chnhiÖ m   Óm      ki tra vµ  Êp  Êy  Ðp  c gi ph m«i  êng, nhng  Êt  tr ng  îp  µo  òng  tr   b cø  ê h n c ph¶iphèi hîp      chÆt  Ïvíi ¬  ch     quan  c qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   b¶o  Ö   v m«i  êng    a  ¬ng. tr ë ®Þ ph Do   Æc   ïcña  Òu  ¹  ×nh  ¹t®éng  ña    ù  ¶nh  ëng  í ® th   nhi lo i h ho   c c¸c d ¸n  h t i m«i  êng    tr ë møc     ®é kh¸c nhau  µ  ï hîp  íic«ng      v ph   v  t¸cqu¶n  ý Nhµ   íc,nªn  l  n  viÖc  Èm  nh      th ®Þ b¸o c¸o §TM   îcph©n  Êp    ®  c nh sau: ­ Bé     KHCN   M«i  êng  Èm  nh    ù    éc nhã m   (theo NghÞ   &  tr th ®Þ c¸c d ¸n thu   A    ®Þnh 191/CP) vµ  ô  ôcII cña    ph l   I   Th«ng   µy. tn ­ C¬     quan  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   b¶o  Ö   v m«i  êng      tr ë c¸c tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng  Èm  nh    ù        ¬ th ®Þ c¸cd ¸n cßn  ¹ . li M ét  è  ù  cô  Ó, kh«ng  éc  Òn  Èm   nh  ña  a   ¬ng, s d ¸n  th   thu quy th ®Þ c ®Þ ph   nhng  Ðt thÊy  a  ¬ng  ã    x  ®Þ ph c ®ñ n¨ng  ùcthÈm  nh, Së   l  ®Þ   KHCN   M«i  êng  &  tr cã  Ó  ã  th c v¨n  b¶n    Þ   é   ®Ò ngh B KHCN    & M«i  êng  û  Òn  Èm   nh. tr u quy th ®Þ   ChØ     µo  ã  Êy  û  Òn  ña  é   íitiÕn hµnh  Èm  nh  µ  Õt    khin c gi u quy c Bm    th ®Þ v k qu¶ thÈm  nh  íicã    Þph¸p lý. ®Þ m   gi¸tr     Trong  êih¹n    th   haith¸ng kÓ   õ khinhËn  îc b¸o  §TM   µ    ñ  ôc   t    ®  c¸o  v c¸c th t   hîp  Ö, c¸c c¬  l     quan  qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   l  n   b¶o  Ö   b m«i  êng  tr ph¶i göi "PhiÕu     thÈm  nh  ®Þ m«i  êng" (theo m É u   tr     quy  nh  ®Þ trong Phô  ôc VI)th«ng    l    b¸o  Õt  k qu¶  Èm   nh  th ®Þ cho  ñ  ù    ång  êith«ng  ch d ¸n.§ th   b¸o cho  UBND  tØnh  µ  ë   vS KHCN   M«i  êng  a  ¬ng  ¬idù    îctr Ónkhai(nÕu  ù    éc diÖn  &  tr ®Þ ph n   ¸n ®   i     d ¸n thu   do  é   B KHCN   M«i  êng  Èm   nh).Ng îc l¹   ÷ng  ù  do  a   ¬ng  &  tr th ®Þ     inh , d ¸n  ®Þ ph
  3. 3 thÈm  nh  òng  ®Þ c ph¶ib¸o  kÕt    c¸o  qu¶ cho  é   B KHCN   M«i  êng  Õt ngay  &  tr bi   sau    Èm  nh. khith ®Þ Trêng  îp  Æc   Öt ®èi  íic¸c dù  quan  äng,qu¸ phøc  ¹p,ph¹m    h® bi   v     ¸n  tr    t  vi ¶nh  ëng  éng  ín,c¸c dù  trong  h r l     ¸n  danh  ôc  m ph¶i tr×nh  èc  éi xem   Ðt   Qu h  x  kh«ng  Ó  Èm  nh  th th ®Þ trong ph¹m        vihai th¸ng,c¬    quan  qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   l  n  m«i  êng  tr ph¶ith«ng  cho  ñ  ù    Õtthêih¹n  ô  Ó  ng    b¸o  ch d ¸n bi     c th (nh kh«ng    qu¸ 90  µy). ng III.V Ò  tiªu h u È n  m «i tr n g:    c ê Trong    µ   íc ViÖt  khi Nh n   Nam   a  ch ban  µnh  h c¸c    Èn  tiªuchu M«i  êng  tr chÝnh  thøc,khilËp     b¸o  §TM     ñ  ù  ph¶itu©n  ñ      Èn  c¸o  c¸c ch d ¸n    th c¸c tiªuchu t¹m  êido  é   th   B KHCN     & M«i  êng  tr quy  nh  ®Þ trong cuèn  ét sè    Èn    "M   tiªuchu t¹m  êivÒ   th   M«i  êng" ­ Nhµ   Êtb¶n  tr    xu   KHKT     µnh  ph¸th n¨m  1993          ­Khic¸ctiªu chuÈn  µ  íc vÒ   nh n   m«i  êng  îc ban  µnh  Ýnh  tr ®  h ch thøc  Ï tõng  íc thay thÕ  s  b    c¸ctiªuchuÈn  ¹m  êinªu     t th   trªn. Trêng  îp c¸c tiªuchuÈn  Çn    ông  h     c ¸p d cßn  Õu  a  thi ch quy  nh  ®Þ hoÆc     ¸p dông  kh«ng  ï hîp,chñ  ù  ph¶ixin phÐp  dông    Èn ¬ng  ¬ng  ph     d ¸n     ¸p  tiªuchu t ® cña  íccã  n   c«ng  Ö   µ  ÕtbÞ   ngh v thi   chuyÓn  giao vµo  Öt Nam     Vi   hoÆc     ông  ¸p d tiªuchuÈn ¬ng  ¬ng  ña  ícthø      t ® c n   ba.ChØ     îcphÐp  ña  é  khi®   c B KHCN   M«i  &  tr ng,c¸ctiªuchuÈn  µy  íi® îc¸p dông. ê     n m      P h ô  l ô c 1  c¸c  ù  ¸n kh« n h  p h ¶i l Ë p b¸o c¸o §t m d  k hi xin  Ê y p h Ð p  ® Ç u   gi t 1­ V¨n    phßng   Ên. tv 2­ Trô  ë  µm  Öc.   s l vi 3­ Ng ©n  µng,tµichÝnh.   h    4­  Þch  ô  D v truyÒn th«ng, c¸c c¬  ë      s ph¸tsãng  íi50kw  trõ ®µi      d  (    ph¸t sãng    siªucao  Çn). t 5­ Gi¸o dôc, ®µo  ¹o(kh«ng  ã    ëng  ùc nghiÖm       t  c c¸c x th   mang  Ýnh  Êt t ch   ®éc  ¹i) h. 6­ C¬   ë    µnh    s ph¸th s¸ch b¸o.   7­ Kh¸ch  ¹n.   s 8­ Th¬ng  ¹i,siªuthÞ.   m   9­ Gia    c«ng,l¾p    ÕtbÞ  ¬  Ý.   r¸pthi   c kh 10­ D Þch  ô    v kinh doanh.   11­ Gia    c«ng  may  Æc. m 12­ Ch Õ   Õn    bi thøc ¨n giasóc  ã       c c«ng  Êt
  4. 4 13­ K Ðo  îi d Öt  õnhué m,  Èy,inhoa).   s  , (tr   t    14­ Gia c«ng  µng    ïng: ®ãng  µy,dông  ô  h tiªud   gi   c v¨n phßng... t õs¶n  ( r  xuÊtm ùc      ¹ )   inc¸clo i . 15­ Gia    c«ng    ç  õviÖc  © m   Èm  â). ®å g (tr   ng tg 16­ D Þch  ô    èng.   v ¨n u 17­ Khu    ©n  500  é.   did
  5. 5 P h ô  l ô c III  p h © n   Ê p  th È m  ® Þ n h  b¸o c¸o ® ¸n h  gi¸ c   t¸c ® é n g  m «i tr n g   ê TT C¸c  ¹i ù   lo   ¸n d Do   é   B Khoa  äc,C«ng   h  ngh Ö   µ  v M«i  êng  È m   tr th ®Þ nh 1 2 3 1 Khaith¸cm á    M á   ínvµ  l   trungb×nh   2  Khoan  th¨m  dß;khoan  khai th¸c dÇu; TÊt        c¶ läcdÇu; hoÆc   Çu  µ  Ý; ® êng  ng      d v kh   è dÉn  Çu, khÝ d   3 Nhµ   m¸y  ãa  Êt h ch TÊt  c¶ 4  Nhµ   m¸y  Ön  luy gang  Ðp th TÊt  c¶ 5 Nhµ   m¸y  Ön  luy kim  µu m TÊt  c¶ 6 Nhµ   m¸y  éc da thu   >1000T/n¨m 7 Nhµ   m¸y  Öt  é m d nhu >30  iÖum/n¨m tr   8 Nhµ   m¸y  èc b¶o  Ö   ùc vËt thu   v th   TÊt  c¶ 9 Nhµ   m¸y  ¬n,cao  s  su TÊt  c¶ 10 Nhµ   m¸y  ÊtdÎo ch   >1000  T/n¨m 11 C¸c  ¬  ë  ã  ö  ông  ãng  ¹ cscsd ph x TÊt  c¶ 12 S ©n  bay TÊt  c¶ 13 Khu  Õ   Êt ch xu TÊt  c¶ 14 Hå  chøa  íc,®Ëp  û lî n  thu   i > 100tr/m 15 H Ö   èng  û lî th thu   i Trªn h¹n g¹ch    16 Nhµ   m¸y  Öt®iÖn  µ    ¹ng  nhi   v c¸c d n¨ng  >30M W l ng kh¸c î  17 Nhµ   m¸y    xim¨ng >500.000T/n¨m 18 Nhµ   m¸y  étgiÊy vµ  Êy b    gi >40.000T/n¨m 19 XÝ   nghiÖp  îcphÈ m d  TÊt  c¶ ­Ch Õ   ¹othuèc kh¸ng sinh   t      ­Ch Õ   ¹oc¸c®éc  îc   t    d ­C¸c  èc cã  Ó  ©y    thu   th g nghiÖn 20 Nhµ   m¸y  ©n  ãn ph b >100.000T/n¨m 21 Nhµ   m¸y  Õ   Õn  ùc phÈ m ch bi th   >10.000T/n¨m 22 Nhµ   m¸y  êng ® >100.000T/n¨m 23 B Ö nh  Ön vi >500  êng gi 24 §êng  ¾t   é  Êp  s /b c 1,2,3 >50km 25 Tr¹m  Õn  Õ  iÖn bi th ® >50.000  KVA/220KV 26 Khu  lÞch,gi¶i Ý du     tr >100  ha 27 Kho  x¨ng,dÇu   >3000  m 28 C¸c  ¹ kho    Êt®éc  ¹i lo i  ho¸ ch   h TÊt  c¶ 29 N«ng  êng tr >2000  ha 30 L© m   êng  tr khaith¸cgç    >3000ha 31 L© m   êng  ång rõng  tr tr   c«ng nghiÖp >2000ha 32 Khu  nu«itrång thuû s¶n       >200ha 33 B Õn  c¶ng >100.000  T/n¨m  èc  Õp bx 34 C¸c  µ  nh m¸y  ç      p,    ©n   >500.000m/n¨m g d¸n,v¸n Ð v¸n nh t¹o 35 Khu    ©n did >500  éh
  6. 6 36 Sö  ông    åi d b∙ib >500 ha 37 Nhµ  m¸y  ¬  Ý c kh >50.000 Ts¶n  È m   ph /n¨m 38 C¬   ë  Ôn  s vi th«ng Tr¹m  ®a/ph¸tsãng Ra   39 Nhµ  m¸y  «ng  ¹nh ® l 50.000T/n¨m 40 Khai th¸c µ  s¶n xuÊt vËt liÖu x©y  G¹ch  2tr.v ªn  v >  i /n¨m dùng 41 Sóc,röa tµu thuû     TÊt  c¶ 42 Nhµ  m¸y  öa  ÷a  Çu  Ën    Ón s ch t v t¶i bi TÊt  c¶ 43 C¬   ë  Õ   s ch biªnsthiÕtbÞ  «ng  ¹nh    ® l TÊt  c¶ Chó   Ých:§èivíic¸c ®èi îng  th         t kh«ng    ghitrong phô  ôc nµy, tuú theo  ×nh  ×nh, Bé     l     t h   Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  Ïcã    Õn  tr s   ý ki trong khithÈm  nh  å  ¬    Êp  Ðp.    ®Þ h s xinc ph P h ô  l ô c IV  n éi d u n g  b¸o c¸o ® ¸n h    t¸c ® é n g   «i tr n g gi¸   m ê I.     ¬ îcdù    t¶s l   ¸n M« 1.Tªn  ù    d ¸n: 2. Tªn  ñ  ù    ¬  ch d ¸n,c quan  ©y  ùng  Ën  x d Lu chøng Kinh  Õ  Kü   Ët t ­  thu   hoÆc     v¨n b¶n  ã    Þt ng  ¬ng  ña  ù  c gi¸tr  ¬ ® c d ¸n. 3. Néi    dung  ¬  c b¶n  ña  ù    îiÝch  c d ¸n.L   kinh tÕ, x∙ héi m µ   ù  cã           d ¸n  kh¶ n¨ng  em   ¹ . ® li 4.TiÕn    ùc hiÖn  ù    ®é th   d ¸n. 5. Chi phÝ     cho  ù    ù   Õn  Õn ®é   u    d ¸n.D ki ti   ®Ç ttrong qu¸ tr×nh thùc hiÖn         dù  ¸n. II HiÖn  ¹ngm«i  êng  ¹ ®Þa  iÓ m   ùc hiÖn  ù    . tr   tr t  i ® th   d ¸n 1. M«         t¶ kh¸iqu¸tvÒ   iÒu  Ön  a   ýtù nhiªn,kinh tÕ, x∙ héi cã  ªn  ® ki ®Þ l               li   quan  ¹ ®Þa  iÓ m   ùc hiÖn  ù  t  i ® th   d ¸n. 2.Møc    nhiÔ m  Ön  ¹ ë    ®é «  hi t   khu  ùc  ùc hiÖn  ù  i v th   d ¸n. II     ng  ña  Öc  ùc hiÖn  ù    n     Õu  ètµinguyªn vµ    IT¸c ®é c vi th   . d ¸n ®Õ c¸cy t      m«i tr ng ê 1. M«       ng  ña  Öc  ùc hiÖn  ù    n   õng  Õu  è m«i  êng    t¶ t¸c®é c vi th   d ¸n ®Õ t y t  tr t¹ ®Þa  iÓ m   ùc hiÖn  ù    i ® th   d ¸n. Tr×nh  µy  Ýnh  Êt,ph¹m    bt ch   vi,møc   ,  Ôn  Õn  ®é di bi theo  êigian  ña  th   c tõng t¸c®éng  útheo t×nh  ×nh  Õu  ã).    (tu     h n c A.  T¸c  ng  i  íithµnh  Çn  ®é ®è v   ph m«i  êng: thuû  tr   quyÓn,  Ý   kh quyÓn,  thach quyÓn, ®Êt..     . B.    ng  i víi   ¹ng  µinguyªn sinhhäc  µ    Ö   T¸c ®é ®è     d c¸c t      v c¸ch sinhth¸i  . 1.Tµinguyªn sinhhäc    íi íc.        ëd   n
  7. 7 2.Tµinguyªn sinhhäc      ¹n.        ë trªnc C.    ng  i víi   ¹t®éng  T¸c ®é ®è     ho   c¸c kinhtÕ,c¬  ë  ËtchÊtkü  Ët:     sv    thu 1.Cung  Êp  íc.   cn 2.Giao    th«ng  Ën  . v t¶i 3.N«ng    nghiÖp. 4.Thuû  î .   li 5.N¨ng îng.   l 6.Khaikho¸ng.     7.C«ng    nghiÖp. 8.Thñ    c«ng  nghiÖp. 9.Sö  ông  t  µo    ôc     d ®Ê v c¸cm tiªukh¸cnhau.   10.Gi¶itrÝ,b¶o  Ö       v søc  Î. kho D.    ng  ªnquan  n   Êtl ng cuéc  èng  T¸c ®é li   ®Õ ch  î   s con  êi: ng 1.Ho¹t®éng      kinh tÕ    kh¸c,ho¹t®éng    éi.    x∙h 2.C¸c    Ých      Þch sö.   dit v¨n ho¸,l   2.DiÔn  Õn    bi tæng  îp vÒ   h   m«i  êng  tr trong tr ng  îp thùc hiÖn  ù   ê h     d ¸n Ph ©n   Ých  Ôn  Õn  t di bi tæng  îp  Ò   h v m«i  êng  tr theo  õng  ¬ng  thùc t ph ¸n    hiÖn  ù  d ¸n. Nh÷ng  tæn  ÊtvÒ   µinguyªn vµ  th   t     m«i  êng  tr theo  õng  ¬ng    Þnh  ­ t ph ¸n.§ h íng c¸ckh¶     n¨ng  ¾c  kh phuc. So s¸nh  îc,m Êt  µ  î  ¹ivÒ   ®  v l ih   kinh tÕ      éi vµ  µinguyªn  ,   ­ x∙ h   t   m«i  êng  tr theo tõng ph¬ng      ¸n. 3.C¸c  Ön    bi ph¸p kh ¾c  ôc    ng    ùc  ña  ù    n     ph t¸c®é tiªuc c d ¸n ®Õ m«i  êng tr T×nh  µy  ü    Ön  b k c¸c bi ph¸p  ã  Ýnh  Êt kü  Ët,c«ng  Ö,  chøc, ct ch   thu   ngh tæ    ®iÒu  µnh  h nh»m   ¾c  ôc      ng    ùc  n   kh ph c¸ct¸c®é tiªuc ®Õ m«i  êng  ña  ù  tr c d ¸n.    4.§¸nh    gi¸chung §¸nh    gi¸chung  Ò   v møc      Ëy  ña    ù  ®¸nh      ng    ®é tinc c c¸c d b¸o  gi¸t¸c®é m«i tr ng. C¸c  ê  c«ng    t¸cnghiªn cøu  iÒu      ® tra,kh¶o    o   c  Çn  îc tiÕp  ôc s¸t® ®¹ c ®  t  thùc hiÖn    ã  Õt  Ën  ¸ng    Ëy  µ  Õp tôc ®iÒu    ®Ó c k lu ® tinc v ti     chØnh  ù  ®¸nh  d b¸o  gi¸t¸c®éng     m«i  êng  tr trong t ng  .  ¬ lai IV­§ Ò   Êtph¬ng    ùc hiÖn    xu   ¸n th   b¶o  Ö   v m«i  êng tr 1.KiÕn  Þ  Ò   ùachän  ¬ng    ùc hiÖn  ù        ngh v l   ph ¸n th   d ¸n trªnquan  iÓ m     ® b¶o vÖ   m«i  êng. tr 2. § Ò   Êt c¸c biÖn    xu     ph¸p  b¶o  Ö   v m«i  êng  Ìm  tr k theo  ¬ng    ü  Ët, ph ¸n k thu   c«ng  Ö   ö  ýchÊtth¶ic¸ctiªuchuÈn  t® îcsau    ö  ý. ngh x l        ®¹     khix l
  8. 8 céng  µ    éi chñ  ho x∙h   nghÜa  Öt  Vi Nam   éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc § l    do   ph Ngµy    th¸ng        n¨m 199 ®¬n   xin th È m   Þ n h ® B¸o c¸o ® ¸n h  gi¸ t¸c ® é n g  m «i tr n g   ê Tªn  ù  d ¸n: Tªn  ñ  ù  ch d ¸n: §Þa  chØ: Sè  iÖn  ¹i           è  ® tho           S FAX: : §∙® îccÊp  Êy phÐp  u    è:.   µy  .    gi   ®Ç ts .ng .. . C Êp  Ðt duyÖt:Thñ íng ChÝnh  ñ     x    t  ph    SCCI     Hå   ¬  s chuyÓn  n   å m: ®Õ g ­ Dù       ¸n kinh tÕ   ü  Ët(1 b¶n  Õng  Öt)   ­k thu     ti Vi ­ B¸o    ¸nh      ng    c¸o ® gi¸t¸c®é m«i  êng  b¶n  Õng  Öt vµ  b¶n  Õng  tr (9  ti Vi   1  ti Anh) § Ò   Þ: Bé   ngh   Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng, Së   tr   Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  Èm  nh  c¸o ®¸nh      ng  tr th ®Þ b¸o    gi¸t¸c®é m«i  êng  ña  ù    tr c d ¸n vµ  Êp  Õu  Èm  nh  c Phi th ®Þ m«i  êng  tr cho  ù  d ¸n. Gi¸m  c  ù  ®è d ¸n (hoÆc  ñ  u  ) ch ®Ç t Ký  tªn
  9. 9 m É u  q u y  ® Þ n h Bé   Khoa  äc,C«ng              céng  µ    éi chñ  h                 ho x∙h   ngh Üa  Öt  Vi Nam   v m«i  êng                  éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc                 § l    do   ph ngh Ö   µ  tr (hoÆc  y  ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh) Sè: /MTg  (hoÆc  ý  Öu  UBND   k hi do  tØnh    µ   éi,ngµy HN             th¸ng  n¨m 199 quy  nh) ®Þ (hoÆc  a  iÓ m   Ých  îp cña  ®Þ ® th h  tØnh)               p hi Õ u  th È m  ® Þ n h  b¸o c¸o ® ¸n h gi¸ t¸c ® é n g    m «i tr n g ê K Ýnh  öi: ñ  ù    g  Ch d ¸n (hoÆc  ñ  ch doanh  nghiÖp) 1.Tªn  ù      d ¸n hoÆc   doanh  nghiÖp: 2.Hä,    ñ  ù      tªnch d ¸n hoÆc   doanh  nghiÖp: 3.§Þa  iÓ m   ùc hiÖn  ù      ® th   d ¸n hoÆc   doanh  nghiÖp: 4.Lo¹idù      ¸n: ­.. . .......   . . ...... ­.. . .......   . . ...... ­.. . .......   . . ...... 5. Néi dung  ãm  ¾t ho¹t®éng  ña  ù  (nªu tãm  ¾t c«ng  Ö,       t t    c d ¸n    t  ngh s¶n phÈ m). 6.§¸nh      gi¸chung: 6.1­Néi dung         b¸o c¸o §TM   îcchÊp  Ën; ®  nh 6.2­Néi    dung b¸o c¸o §TM   Çn    c bæ sung    â  thêigian  Çn  ùc (ghir c¶    c th   hiÖn); 6.3­C¸c  ¬ng      ph ¸n b¶o  Ö   v m«i  êng  Çn    tr c bæ sung  éidung  µ  êigian (n   v th     cÇn  ùc hiÖn). th   7.K Õt  Ën:   lu ­.. . ....   . . .... ­.. . ....   . . .... ­.. . ....   . . .... ­.. . ....   . . ...   é  ëng  B tr   bé  khoa  äc,c«ng  Ö   µ  h  ngh v m«i  êng tr (HoÆc  ¬  c quan  qu¶n  ýNhµ   íc l  n vÒ   b¶o  Ö   v m«i  êng  a  ¬ng) tr ®Þ ph
  10. 10
Đồng bộ tài khoản