Thông tư 77-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Chia sẻ: anhphuong

Thông tư 77-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Nội dung Text: Thông tư 77-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

v¨n  quèc   
phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam  
së  l       LAWDATATh«ng t
c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 77 T C/T C T  n g µ y  
c 29 th¸ng 11 n¨ m  1996 h íng d É n 
ch Õ   é  thu, né p  vµ q u ¶ n  
® lý lÖ p h Ý  q u ¶ n  lý N h µ  n íc v Ò  trËt tù a n  toµn 
 
giao  th«ng ® ên g  bé  vµ trËt  tù a n  toµn giao th«ng ® «  thÞ


­ C¨n  §iÒu      NghÞ 
  cø  5, 6, 7  ®Þnh  36/CP 
sè  ngµy 29/5/1995 
cña 
ChÝnh 
phñ  b¶o 
vÒ  ®¶m       toµn 
trËttù an  giao th«ng  êng  vµ      toµn 
® bé  trËttù an  giao 
th«ng   
®« thÞ  §iÒu  trËttù an 
vµ  lÖ      toµn  giao th«ng  êng  vµ     
® bé  trËttù an 
toµn giao th«ng   
®« thÞ  ban hµnh  kÌm theo NghÞ   ®Þnh   36/CP 
sè  ngµy 
29/5/1995 cña 
  ChÝnh  phñ;
­ C¨n  QuyÕt 
cø  ®Þnh   276/CT 
sè  ngµy 28/7/1992 cña Chñ  tÞch Héi 
®ång  tr
Bé  ëng  (nay   
lµ Thñ íng 
t ChÝnh phñ) vÒ 
  viÖc  thèng nhÊt qu¶n   
  lýc¸c 
lo¹ phÝ, lÖ 
 
i   phÝ;
Bé   
TµichÝnh  híng dÉn 
  chÕ  thu,nép  qu¶n    phÝ 
®é    vµ  lýlÖ  qu¶n   
lýNhµ  
níc vÒ  
  b¶o  ®¶m       toµn 
trËttù an  giao th«ng  êng  vµ      toµn 
® bé  trËttù an  giao 
th«ng  thÞ  sau:
®«  nh 


I. h¹ m  vi ¸p d ô n g:
 P


1. §èi t ph¶i nép: C¸c  chøc, c¸ nh©n 
   îng      tæ      trong    níc ngoµi (trõ
níc vµ       
nh÷ng ®èi îng  îc u   
t ®   ®∙i,miÔn    trõngo¹igiao 
  nªu  i
t¹ ®iÓm    
2, môc  nµy) ph¶i
   
nép  phÝ 
lÖ  theo quy ®Þnh  it¹ Th«ng  
t nµy    îc c¬ 
khi®   quan  qu¶n   
lýNhµ   
níc
vÒ      toµn 
trËttù an  giao th«ng  êng  vµ      toµn 
® bé  trËttù an  giao  th«ng   
®« thÞ 
quy ®Þnh  i
t¹ §iÒu   
5, §iÒu   
6, §iÒu  NghÞ  
7  ®Þnh  36/CP 
sè  ngµy  29/5/1995 
cña ChÝnh  phñ   
gi¶iquyÕt c¸cc«ng 
    viÖc sau ®©y:
a) CÊp  giÊy chøng nhËn ®¨ng  vµ 
ký  biÓn  c¸c lo¹ 
sè    i ph¬ng tiÖn giao 
th«ng  gií ® êng  (d  
c¬   i bé  íi®©y   
gäichung   
lµcÊp 
giÊy chøng 
  nhËn ®¨ng  vµ 
ký 
biÓn sè);
b) Tæ  
  chøc   
thi(bao gåm     LuËt giao th«ng  thithùc hµnh    i
thivÒ      vµ      tay l¸  
)
vµ 
cÊp  giÊy phÐp    cho 
  l¸ xe 
i ngêidiÒu 
  khiÓn 
ph¬ng 
tiÖn giao th«ng  gií ® ­
    c¬   i
êng  cã 
bé  dung  tÝch   
xilanh trªn50cm3;
   
c) CÊp  
  giÊy chøng  nhËn  häc 
®∙  LuËt giao th«ng cho ngêi ®iÒu 
  khiÓn 
xe g¾n  m¸y  dung 
cã  tÝch   
xi lanh   
díi50cm3,    viÖc  chøc   
kÓ c¶  tæ  thihoÆc  
kiÓm   
trahäc LuËt giao th«ng  íi
    (d  ®©y   
gäichung   
lµcÊp  giÊy chøng 
  nhËn häc 
LuËt giao th«ng).
   
d) CÊp    i
  c¸c lo¹ giÊy phÐp 
    vËn  ,
t¶i giÊy phÐp u 
    l hµnh,giÊy phÐp     
    c¶it¹o,
giÊy phÐp 
  vµo  êng 
® cÊm, giÊy u   
  tiªnqua phµ,cÇu 
  phao.
g) DuyÖt  thiÕtkÕ     
  c¶it¹o,®ãng   míi,l¾p   
r¸p ph¬ng tiÖn;kiÓm  
  nghiÖm 
ph¬ng tiÖn ®∙ 
  hoµn  thµnh 
viÖc     
c¶it¹o,®ãng   
míi,l¾p r¸p.
2.§èit  
   îng kh«ng  ph¶inép  phÝ: C¸c  chøc,c¸nh©n   
  lÖ    tæ      nícngoµi® îcu 
   
®∙i,miÔn   
  trõ ngo¹igiao 
  quy  ®Þnh  iPh¸p 
t¹  lÖnh   
vÒ quyÒn   ®∙i,miÔn   
u    trõ
dµnh  cho  quan   
c¬  ®¹idiÖn  ngo¹igiao,c¬ 
    quan    vµ  quan   
l∙nhsù  c¬  ®¹idiÖn 
cña  chøc 
tæ  quèc  t¹ ViÖtNam  
tÕ  i    kh«ng  ph¶inép  phÝ 
  lÖ  qu¶n   
lýNhµ   
nícvÒ 
2

trËttù an 
    toµn  giao th«ng  êng  vµ      toµn 
® bé  trËttù an  giao th«ng   
  ®« thÞ quy 
®Þnh   
t¹ Th«ng  
i tnµy,bao 
  gåm: 
a) C¸c  quan   
c¬  ®¹i diÖn ngo¹igiao    qu¸n 
  (§¹isø  cña   
níc ngoµi t¹ 
  i ViÖt  
Nam); c¬ 
  quan  L∙nh  (Tæng    qu¸n,L∙nh  qu¸n,§¹ilýl∙nhsù 
sù  l∙nhsù    sù          qu¸n  
cña   
nícngoµit¹ ViÖtNam); c¬ 
   i     quan   ®¹idiÖn  cña  chøc 
tæ  Quèc  thuéc hÖ  
tÕ   
thèng  ªnhîp quèc 
li     (gåm: Liªnhîp quèc,c¸c c¬ 
          quan    trùcthuéc Liªnhîp quèc,
       
c¸c tæ 
  chøc  chuyªn m«n   cña  ªnhîp 
li   quèc  c¬ 
vµ  quan  n¨ng îng 
l nguyªn    tö
quèc      quan   
tÕ);c¸c c¬  ®¹i diÖn  cña  chøc 
tæ  Quèc  li  
tÕ  ªnchÝnh  phñ hoÆc  
phichÝnh 
  phñ  îchëng 
®   quyÒn  ®∙i,
u    miÔn   
trõtheo ®iÒu   
ícquèc  mµ  
tÕ  ViÖt  
Nam   kÕt    chøc 
ký  víi tæ  ®ã.
b)  Thµnh  viªn cña 
  c¸c  quan 
c¬  nªu  trªn,bao 
  gåm:  thµnh viªn cña 
  c¬ 
quan   
®¹i diÖn  ngo¹igiao 
  (viªn chøc 
  ngo¹igiao, nh©n  
    viªn hµnh 
  chÝnh  kü 
thuËt,nh©n   
  viªnphôc  vµ 
vô  thµnh     
viªngia ®×nh  ® îchëng  ®∙imiÔn  ;
hä    u    trõ) 
thµnh   
viªncña  quan    (viªnchøc     
c¬  l∙nhsù    l∙nhsù,nh©n       
viªnl∙nhsù,nh©n   viªn
phôc  cña  quan    vµ 
vô  c¬  l∙nhsù  thµnh    viªncña   gia ®×nh  ® îc hëng  ®∙i
hä    u   
miÔn  ;
trõ) thµnh   viªncña  quan   
c¬  ®¹idiÖn  chøc 
tæ  Quèc  thuéc hÖ  
tÕ    thèng 
li    
ªnhîp quèc  thµnh     
vµ  viªngia ®×nh  cïng sèng 
  chung    thµnh 
víihä  mét  ® îc
hé   
hëng  quyÒn  ®∙imiÔn   
u    trõtheo  ®iÒu   
ícquèc  mµ  
tÕ  ViÖt Nam   kÕt 
  ký  hoÆc  
tham   
gia;thµnh   viªncña    quan,còng  thµnh     
c¸c c¬    nh  viªngia ®×nh  cïng sèng 
 
chung    thµnh 
víihä  mét  cña   
hé  ®¹i diÖn  chøc  ªnchÝnh 
tæ  li   phñ hoÆc    
phi
chÝnh  phñ  îc hëng 
®   quyÒn   ®∙i,miÔn   
u    trõ theo  ®iÒu   
íc quèc  mµ  
tÕ  ViÖt  
Nam   kÕt    chøc 
ký  víitæ  ®ã.
C¸c   îng thuéc diÖn  ®∙i,
®èi t     u    miÔn   
trõngo¹igiao nªu  i
    t¹ ®iÓm  
  nµy,ph¶i
   
xuÊt tr×nh víi quan    phÝ  chiÕu 
     c¬  thu lÖ  hé  ngo¹igiao.Trong  êng   
    tr hîp kh«ng 
cã  chiÕu 
hé  ngo¹igiao 
  th× ph¶ixuÊt tr×nh giÊy  i
      gií thiÖu  îc Bé 
  ®   Ngo¹igiao
   
x¸c nhËn 
  thuéc ®èi îng  ®∙i,miÔn      së 
t u    trõtrªnc¬  ®iÒu    íc quèc  mµ  
tÕ  ViÖt 
Nam   kÕt 
ký  hoÆc  tham gia.

II. ø c  thu:
 M
1. Møc  
  thu  phÝ 
lÖ  qu¶n   
lý Nhµ      
níc vÒ ®¶m  b¶o      toµn 
trËttù an  giao 
th«ng  êng  vµ      toµn 
® bé  trËttùan  giao th«ng  thÞ  sau;
  ®«  nh 
Tæ  chøc     
Tæ chøc 
c¸nh©n  c¸nh©n 
   
TT Néi dung   
  c¸ckho¶n 
thu §¬n  tÝnh
vÞ  ViÖt  nícngoµi
 
Nam
1 2 3 4 5
I LÖ  phÝ  cÊp giÊy chøng  nhËn 
®¨ng  ký vµ  biÓn  sè  (t  a,
iÕt  
®iÓm    
1,môc   
I,Th«ng  tnµy)
1 CÊp  giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký 
kÌm theo biÓn  (bao 
sè  gåm   cÊp 
míi,cÊp  i
  l¹ hoÆc   æi  i
  ® lo¹ kh¸c)
 
®èi víi
  :
a ¤   
t«,m¸y 
kÐo, xe 
  lam  c¸c lo¹  ®ång/xe/
vµ    i lÇn 150.000 450.000
xe  îccÊp 
®   biÓn ¬ng    « 
t tùnh  t«
b Xe  gií2 
c¬    b¸nh,3 
i   b¸nh ®ång/xe/lÇn 50.000 150.000
3


c S¬   r¬ 
mi  moãc ®¨ng  rêi    ®ång/xe/
ký  ,r¬ lÇn 100.000 300.000
moãc
2 CÊp   igiÊy 
l¹  chøng  nhËn ®¨ng  ®ång/xe/lÇn 30.000 90.000
ký kh«ng kÌm theo 
biÓn  (bao 
sè 
gåm   viÖc 
c¶  ®æi   
tªnchñ  h÷u 
së 
tµi
 s¶n)
3 CÊp   giÊy chøng  nhËn  ®¨ng ký  ®ång/xe/lÇn 50.000 150.000
kÌm theo  biÓn  t¹m       
sè  thêi®èi víi
«   
t«,m¸y  kÐo, xe 
  lam  c¸c lo¹ 
vµ    i
xe ¬ng    «    ªngxe 
t tù nh  t« (ri   g¾n 
m¸y  dông 
¸p  møc   quy 
thu  ®Þnh 
t¹ tiÕt
i  b, ®iÓm  1, môc  I cña 
biÓu  møc   
thu nµy)
4 §ôc  i khung, sè 
l¹ sè 
    m¸y ph¬ng  ®ång/xe/lÇn 50.000 150.000
tiÖn
II LÖ  phÝ    cÊp 
thivµ  giÊy phÐp   
l¸i
xe (t  b, c ®iÓm  1, môc  I
iÕt  
Th«ng  tnµy):
1 Dù       
thi®Ó lÊy giÊy phÐp    « 
  l¸ xe 
i
t«c¸clo¹  
    ibao 
, gåm:
. ­ThiLuËt giao th«ng  êng 
        ® bé ®ång/lÇn 30.000 90.000
. ­Thithùc hµnh   
      l¸xe
i ®ång/lÇn 80.000 240.000
2 Dù      
thi®Ó lÊy giÊy phÐp  i
l¸ xe 
g¾n   m¸y  dung 
cã  tÝch   
xi lanh 
trªn50 
  cm3, bao 
  gåm:
. ­ThiLuËt giao th«ng  êng 
        ® bé ®ång/lÇn 30.000 90.000
. ­Thithùc hµnh   
      l¸xe
i ®ång/lÇn 40.000 120.000
3 CÊp hoÆc  ®æi 
giÊy 
phÐp   
l¸ xe 
i ®ång/lÇn 30.000 90.000 
 
«   
t«hoÆc   g¾n 
xe  m¸y
4 TiÕp nhËn  qu¶n    s¬   
vµ  lý hå  l¸i ®ång/lÇn 10.000 30.000 
 
xe  t«chuyÓn 
«    vïng
5 CÊp  chøng chØ   häc LuËt giao  ®ång/lÇn 10.000 30.000
th«ng cho ngêi l¸ xe 
  i m¸y   
  díi50 
cm3
II LÖ  
I phÝ  qu¶n    c¬  i êng 
lýxe  gií ®
 
bé  iÕt    
(t   g,®iÓm    
d, 1,môc I)
1 GiÊy phÐp  vËn  t¶i
 hµng ho¸, ®ång/giÊy/tèi
      30.000 90.000
hµnh kh¸ch (kÓ  hµnh 
c¶  kh¸ch thiÓu 6 
    th¸ng
du lÞch);giÊy 
  phÐp  dông 
sö  « 
t«tËp  i
  l¸
2 GiÊy 
phÐp  «   
xe  t«vµo 
phè 
cÊm ®ång/GiÊy 5.000 15.000
3 GiÊy  tiªnqua 
u    phµ,cÇu 
  phao ®ång/giÊy 30.000 90.000
4 GiÊy phÐp  l  hµnh  xe; giÊy
u   ®ång/giÊy 30.000 90.000 
 
4


phÐp u 
l hµnh  Æc  
® biÖt
5 GiÊy 
phÐp     
c¶it¹oxe ®ång/giÊy 50.000 150.000
6 DuyÖt thiÕt kÕ  c¶i t¹o,
 ®ãng  ®ång/lÇn/
  200.000 600.000
míi,
 l¾p   
r¸pxe mÉu
7 KiÓm  nghiÖm  ph¬ng tiÖn ®∙   
  c¶i ®ång/lÇn/
  200.000 600.000
t¹o,
 ®ãng   
míi,l¾p r¸p mÉu


   
2. Møc   
thu quy ®Þnh      chøc,c¸ nh©n 
®èi víitæ      ViÖt Nam     4 
  (cétsè  cña 
biÓu 
møc     
thu)¸p dông    :
®èi víi
a) Tæ  
  chøc,c¸nh©n 
    ViÖtNam, 
  bao  gåm:   
c¸cdoanh  nghiÖp,tæng 
  c«ng 
ty,c«ng    nghiÖp  c¸c tæ 
  ty,xÝ  vµ    chøc  s¶n xuÊt,kinh doanh 
    kh¸c thuéc 
  mäi 
thµnh phÇn  kinh tÕ;c¸c c¬ 
      quan  hµnh 
chÝnh,sù 
  nghiÖp;c¸c tæ 
    chøc  chÝnh 
trÞ;tæ 
  chøc  chÝnh          chøc      chøc       
trÞ ­ x∙héi;tæ  x∙héi;tæ  x∙héi­ nghÒ nghiÖp 
vµ ngêimang 
  quèc tÞch ViÖtNam;
 
b)   
Tæ chøc  vèn 
cã  ®Çu     
t níc ngoµi (xÝ 
  nghiÖp  ªndoanh, xÝ 
li     nghiÖp 
100%  
vèn   
nícngoµivµ    chøc     
  c¸ctæ  hîp t¸ckinh doanh     
  víi ngoµi);
níc
3. Møc   quy 
  thu  ®Þnh  ®èi    chøc, c¸ nh©n   
víitæ      níc ngoµi(cétsè  cña 
    5 
biÓu møc     
thu)¸p dông     
®èi víimäi  chøc,c¸nh©n 
tæ      cña   
nícngoµihoÆc  
  ngêi  
ViÖt Nam  
  ®Þnh  t¹   
c  i ngoµiho¹t®éng  i
níc     t¹ ViÖt Nam,  c¶ 
    kÓ  lµm  viÖc  i  
t¹ c¸c
 
®¬n  cã 
vÞ  vèn  ®Çu     
tníc ngoµit¹ 
  i ViÖt Nam,       îng ® îc u   
  trõc¸c ®èi t     ®∙imiÔn 
trõngo¹igiao kh«ng 
      ph¶inép  t¹ ®iÓm    
  nªu   i 2,môc   
I,Th«ng  tnµy.
4. Møc    phÝ 
  thu lÖ  quy 
®Þnh  i
t¹ môc 
  nµy  bao 
®∙  gåm     c¸c chiphÝ 
tÊtc¶     
li  
ªnquan nh:
­   
LÖ phÝ  cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng  vµ 
ký  biÓn  (môc   
sè  I cña biÓu 
møc  thu),®∙ 
  bao  gåm   chiphÝ     
c¶    vÒ tê khai®¨ng   
  ký,giÊy chøng nhËn, Ðp 
 
plast  
icgiÊy chøng 
  nhËn  tiÒn biÓn  s¬n 
vµ    sè  ph¶n quang v.v. .
.
­ LÖ  
  phÝ    cÊp 
thivµ  giÊy phÐp  i cho 
l¸ xe 
  ngêi ®iÒu 
  khiÓn ph¬ng  tiÖn 
giao th«ng  gií® êng  (môc   
  c¬   
i bé  IIcña biÓu møc thu), bao 
 ®∙  gåm    
chiphÝ vÒ 
®¬n  hå  ®¨ng  dù  ,
vµ  s¬  ký  thi giÊy phÐp  i vµ  plast  
l¸ xe  Ðp 
  icgiÊy phÐp   
l¸ xe 
i
v.v. .
.
Riªng nh÷ng 
  ngêi®∙ 
  nép  phÝ       
lÖ  thi®Ó lÊy giÊy phÐp     
  l¸xe,nhng 
i kh«ng 
®¹tyªu cÇu, nÕu  nguyÖn 
      cã  väng  thi     thi  
dù    mçi lÇn    i
th× l¹ ph¶inép  phÝ   
  lÖ  thi
b»ng 50%  møc   
thu quy 
®Þnh   
trªn®©y     
(thi i
l¹ phÇn 
hµnh  nµo   
th× nép  phÝ 
lÖ 
phÇn hµnh  ®ã).
5. C¸c  chøc,c¸ nh©n    îc c¬ 
  tæ      khi®   quan  qu¶n   
lýNhµ    trËttù an 
níc vÒ     
toµn giao th«ng  êng  vµ      toµn 
  ® bé  trËttù an  giao th«ng  thÞ   
  ®«  gi¶iquyÕt   
c¸c
c«ng viÖc  t¹ môc   
nªu   
i I,Th«ng  tnµy,nÕu  nép  sè 
  ®∙  ®ñ  tiÒn lÖ 
  phÝ  theo møc 
 
thu quy  ®Þnh   imôc  
t¹  nµy th× kh«ng ph¶i nép 
  thªm  bÊt  kho¶n 
cø  thu nµo 
kh¸c.
Nghiªm  cÊm     quan 
c¸c c¬  qu¶n   
lýNhµ    trËttù an 
nícvÒ      toµn  giao th«ng 
 
® êng  vµ      toµn 
bé  trËttù an  giao th«ng  thÞ    phÝ     
  ®«  thu lÖ  tr¸ víimøc   
i thu quy 
®Þnh   
t¹ Th«ng  
i tnµy.
5

III.V Ò  q u ¶ n  lý lÖ p h Ý
 


1.C¬ 
  quan  chøc   
tæ  thu phÝ, lÖ 
  phÝ:
C¬  quan qu¶n   
lýNhµ    trËttù an 
nícvÒ      toµn  giao th«ng  êng  vµ   
  ® bé  trËt
tùan 
  toµn  giao th«ng  thÞ 
  ®«  quy  ®Þnh   
t¹ §iÒu   
i 5,§iÒu   
6,§iÒu  NghÞ 
7  ®Þnh 
sè 36/CP  ngµy 25/5/1995 cña ChÝnh phñ  nhiÖm   tæ 
cã  vô  chøc    thu,nép vµ 
qu¶n    phÝ 
lýlÖ  theo quy ®Þnh  i
t¹ Th«ng  
tnµy  íi®©y    
(d   gäichung    quan 
lµc¬ 
thu).
2.Thñ     
  tôcthu,nép  qu¶n    phÝ:
vµ  lýlÖ 
a) Tæ  
  chøc,c¸ nh©n 
    ph¶inép 
  toµn  sè 
bé  tiÒn lÖ 
  phÝ  theo møc   thu quy 
®Þnh  i
t¹ Th«ng  
  tnµy ngay     
khikª khaivµ 
  nép  s¬   
hå  ®Ò nghÞ    quan 
víic¬  Nhµ 
nícgi¶iquyÕt 
    c«ng viÖc ¬ng 
t øng  quy ®Þnh  ph¶ithu lÖ 
    phÝ. Ngêinép 
    tiÒn 
cã tr¸chnhiÖm  
  yªu cÇu ngêi thu 
  tiÒn  cÊp      lÖ 
biªnlaithu  phÝ       
(lo¹ biªn laido 
i
Bé   
TµichÝnh   
ph¸thµnh)ghi®óng  tiÒn ®∙ 
    sè    nép.
b)  Tµi chÝnh 
Bé    (c¬  quan thuÕ)  thèng  nhÊt ph¸thµnh      tiÒn
  biªn laithu   
lÖ phÝ qu¶n   
lýNhµ    trËttù an 
níc vÒ      toµn  giao th«ng  êng  vµ     
® bé  trËttù an 
toµn giao th«ng   
®« thÞ  quy ®Þnh  it¹ Th«ng   
t nµy  dông 
¸p  trong  níc.C¬ 
c¶   
quan    phÝ 
thu lÖ  nhËn       
biªnlaithu tiÒn t¹ Côc 
  i   ThuÕ  ®Þa  ph¬ng   
n¬i®ãng   trô
së,cã 
  tr¸chnhiÖm  
  cÊp       
biªnlaithu tiÒn cho 
  ngêinép 
  tiÒn vµ 
  thùc hiÖn 
  qu¶n 
lý,sö 
  dông, thanh 
  to¸n,quyÕt 
  to¸n biªn laivíic¬ 
        quan  thuÕ  theo  ®óng  chÕ 
®é cña  TµichÝnh 
Bé    quy  ®Þnh.
c)LÖ 
  phÝ  qu¶n   
lýNhµ    trËttùan 
nícvÒ      toµn  giao th«ng  êng  vµ   
  ® bé  trËt
tù  toµn 
an  giao th«ng   
®« thÞ  quy ®Þnh   iTh«ng   nµy   
t¹  t lµ kho¶n thu cña 
Ng©n   s¸ch Nhµ      
níc.Sè tiÒn  phÝ 
lÖ  thu  îc hµng 
®   ngµy ph¶i nép 
  vµo   
tµi
kho¶n  tiÒn göicña  quan    i
    c¬  thu t¹ kho   
  b¹c Nhµ       
nícn¬itrùctiÕp giao dÞch 
    vµ 
t¹m   
thêiqu¶n    dông  sau:
lýsö  nh 
­   
LÖ phÝ  cÊp giÊy chøng  nhËn  ®¨ng  vµ 
ký  biÓn  (môc   
sè  I cña biÓu 
møc  thu),sau     
  khitrõtiÒn mua  
  biÓn  theo   
sè  gi¸quy ®Þnh  cña  Tµi chÝnh 
Bé   
trong tõng    (gi¸thùc  ghi trªnho¸ 
  thêikú    tÕ      ®¬n  mua  hµng  Bé   
do  Tµi chÝnh 
ph¸thµnh),sè 
    tiÒn  cßn  i quan 
l¹ c¬  thu  îc t¹m 
®   trÝch 40%  (bèn  ¬i phÇn 
m  
tr¨m).
VÝ    
dô: Tæng  tiÒn lÖ 
sè    phÝ  cÊp  giÊy 
chøng nhËn ®¨ng  vµ 
ký  biÓn sè 
trong kú    îc200  iÖu ®ång, trong ®ã 
  thu ®   tr       tiÒn mua 
  biÓn  120  iÖu ®ång,
sè  tr    
c¬ quan      îct¹m 
thu sÏ®   trÝch 40%     tiÒn cßn   
  trªnsè    l¹ sau    trõtiÒn mua  
i khi®∙     
biÓn  lµ:(200  iÖu­120  iÖu)x 
sè    tr    tr   40%   32  iÖu.
=  tr
­LÖ  
  phÝ    cÊp 
thivµ  giÊy phÐp    (môc   
  l¸xe 
i IIbiÓu 
møc 
thu); phÝ 
 
lÖ  qu¶n 
lýxe  gií ® êng  (môc  I
  c¬  i   bé  II cña biÓu møc  thu),c¬ 
  quan  ® îc t¹m 
thu    trÝch 
40%  
(bèn  ¬iphÇn 
m   tr¨m)tæng  tiÒn thu ® îctrong kú.
  sè         
Sè  tiÒn  îc t¹m 
®   trÝch theo    quy 
tû lÖ  ®Þnh  i
t¹ ®iÓm  nµy, ® îc sö 
    dông 
vµo     
c¸c néidung    êng 
chith xuyªn trùctiÕp phôc  cho 
      vô  c«ng viÖc    phÝ 
thu lÖ 
nh sau:
+   
In (hoÆc  mua) biÓu  mÉu,   
tê khai,
 ®¬n  hå  ®¨ng  xe 
vµ  s¬  ký  hoÆc   dù 
thihoÆc  
  qu¶n     
lýxe;giÊy chøng nhËn  ®¨ng  hoÆc  
ký  giÊy phÐp    ikÓ  
c¸c lo¹  
,
c¶  plast    
Ðp  icsæ s¸ch theo dâiviÖc 
;       ®¨ng  vµ 
ký  cÊp giÊy phÐp 
  v.v. .
.;
6

+  thïlaocho    nh©n   
Tr¶      c¸n bé  viªnchuyªn tr¸chviÖc    phÝ 
    thu lÖ  ph¶ilµm 
 
viÖc ngoµi giê 
  hµnh chÝnh  Nhµ    
níc (nÕu cã)  theo chÕ    
®é Nhµ    
níc quy 
®Þnh;
Trêng  hîp  chøc  îc giao 
tæ  ®   viÖc thu  phÝ 
lÖ  kh«ng   
®ñ c¸n  c«ng 
bé 
nh©n   viªnchuyªn tr¸ch,
   ph¶ituyÓn 
  dông thªm ngêi®Ó  
  thùc hiÖn 
  viÖc   
thu lÖ 
phÝ  ® îcchitr¶tiÒn c«ng  c¸c kho¶n    ªnquan 
th×          vµ    chili   kh¸c nh 
  b¶o  hiÓm    
x∙
héi,
 b¶o  hiÓm   tÕ 
y  cho  nh÷ng ngêilao®éng   
    thuªngoµitheo chÕ  cña 
    ®é  Nhµ 
nícquy 
  ®Þnh.
ViÖc     
chi tr¶ tiÒn thu   
lao cho c¸n  c«ng 
bé  nh©n   
viªn chuyªn  tr¸ch ph¶i
   
lµm  viÖc  ngoµi giê  tiÒn 
  vµ  c«ng lao ®éng  thuª ngoµi nªu   
    trªn ph¶i cã   
  hîp
®ång     
thuªlao®éng, b¶ng 
  chÊm  ngµy  c«ng lµm thªm   
giêhoÆc    lao®éng  thuª 
ngoµi,b¶ng   
  kª thanh   to¸ntiÒn     
thïlao hoÆc  tiÒn c«ng  c¸c kho¶n   
vµ    chikh¸c  
li  
ªnquan  ký 
cã  nhËn  cña ngêilao ®éng, kÌm 
      theo chøng          theo 
tõ hîp lý, lÖ 
hîp
quy ®Þnh  cña  Nhµ  níc.
+ C¸c kho¶n    êng 
chith xuyªn kh¸ctrùctiÕp phôc  viÖc 
        vô  cÊp 
giÊy chøng 
 
nhËn  ®¨ng  vµ 
ký  biÓn   sè,viÖc    cÊp 
thivµ  giÊy  phÐp, viÖc 
  qu¶n    c¬   
lýxe  gií i
® êng  theo 
bé  chÕ    
®é Nhµ    
níc quy ®Þnh      
(trõchi phÝ  tiÒn ¬ng 
l cho c«ng 
nh©n  viªn Nhµ      
  níc,chi phÝ x©y  dùng, mua  
  s¾m    
tµis¶n  ®Þnh   c¸c
cè  vµ   
kho¶n   
chikh«ng  êng 
th xuyªn kh¸c).
 
Toµn  sè 
bé  tiÒn  phÝ  îc t¹m 
lÖ  ®   trÝch theo    quy 
tû lÖ  ®Þnh  itiÕtc,
t¹     
®iÓm  nµy,c¸cc¬ 
    quan    thu ph¶ic©n   
  ®èi vµo  ho¹ch tµichÝnh 
kÕ      n¨m  ph¶i
vµ   
qu¶n    dông 
lý,sö  ®óng  môc  ®Ých  ®óng 
vµ  chÕ  tµichÝnh 
®é    hiÖn hµnh cña 
Nhµ   
níc quy ®Þnh; quyÕt   
to¸ncuèin¨m, nÕu 
    cha  dông 
sö  hÕt  ph¶inép 
th×   
toµn  sè 
bé  tiÒn cßn   
  l¹vµo 
i Ng©n  s¸ch Nhµ 
  níc.
d) Toµn  sè 
  bé  tiÒn lÖ 
  phÝ    îc,sau      ) sè 
thu ®   khitrõ(­  tiÒn  îct¹m 
®   trÝch 
theo    quy 
tû lÖ  ®Þnh  i    
t¹ tiÕtc,®iÓm  
  nµy,sè 
  tiÒn cßn   
  l¹ (60%) 
i ph¶inép 
  ngay 
vµo Ng©n  s¸ch Nhµ    thÓ  sau:
  níc,cô  nh 
­   
LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng  vµ 
ký  biÓn  (môc   
sè  I cña biÓu 
møc 
thu):
Sè 
nép 
NSNN   (Tæng  thu ­Tæng  tiÒn mua 
=  sè     sè    biÓn    60%
sè)x 
­ LÖ  
  phÝ    cÊp 
thivµ  giÊy phÐp  i (môc   
l¸ xe 
  IIbiÓu møc  thu)vµ  phÝ 
  lÖ 
qu¶n    c¬    êng  (môc  I
lýxe  gií®
i bé  II cña 
  biÓu møc 
thu): 
Sè 
nép 
NSNN   Tæng  thu x 
=  sè    60%
Trêng hîp  thu 
sè  kh«ng  nhiÒu th×  Côc  ThuÕ   tØnh, thµnh 
  phè  thÓ 
cã 
quy ®Þnh  cho  quan   
c¬  thu thùc hiÖn   
  kª khainép 
  ng©n  s¸ch theo 
  ®Þnh  10 
kú 
ngµy  hoÆc   ngµy 
15  mét lÇn,nhng 
  chËm   nhÊt  vµo  ngµy  th¸ng sau 
10    ph¶i 
nép  hÕt  ph¶inép 
sè    cña th¸ngtr  
  ícvµo Ng©n  s¸ch Nhµ     
  níc(c¬ quan   
thu thuéc 
Trung  ¬ng qu¶n   lý th×  nép vµo  Ng©n  s¸ch  Trung  ¬ng; c¬ 
  quan  thu thuéc 
tØnh, thµnh 
  phè  qu¶n   lý th× nép vµo ng©n  s¸ch tØnh; c¬ 
  quan  thu thuéc 
quËn, huyÖn 
  qu¶n    nép 
lýth×  vµo Ng©n  s¸ch quËn, huyÖn),ghi vµo 
        ch¬ng, 
lo¹  
ikho¶n,h¹ng ¬ng 
,   t øng,môc  cña 
  35  môc   
lôcng©n  s¸ch Nhµ   
  nícquy ®Þnh.


IV. æ  c h ø c thùc hi Ö n:
 T
7

1. Côc 
  thuÕ   
c¸c TØnh, thµnh phè   
trùcthuéc Trung ¬ng  tr¸chnhiÖm 
cã   
híng dÉn, kiÓm     ®«n 
  travµ  ®èc    quan  lÖ 
c¸c c¬  thu  phÝ  thùc hiÖn 
  viÖc   
thu,
nép  qu¶n    phÝ;     
vµ  lýlÖ  më sæ s¸ch   
kÕ to¸n vµ  dông 
  sö  chøng   
tõ,ho¸ ®¬n 
thu,chitheo ®óng 
      chÕ  Nhµ   
®é  nícquy ®Þnh  híng dÉn   
vµ    t¹ Th«ng  
i tnµy.
2.C¸c  quan    phÝ 
  c¬  thu lÖ  qu¶n   
lýNhµ    trËttùan 
nícvÒ      toµn 
giao th«ng 
 
® êng  vµ      toµn 
bé  trËttùan  giao th«ng  thÞ,cã 
  ®«    tr¸chnhiÖm:
 
­ §¨ng  viÖc   
  ký  thu,nép  phÝ    quan 
lÖ  víic¬  ThuÕ   ®Þa  ph¬ng; tæ 
  chøc 
thu,nép  qu¶n    phÝ 
  vµ  lýlÖ  theo ®óng quy ®Þnh  i
t¹ Th«ng  t nµy; më    
  sæ kÕ 
to¸nvµ  dông 
  sö  chøng     
tõ,ho¸ ®¬n,   
thu,nép,sö 
  dông  tiÒn lÖ 
  phÝ  theo ®óng 
ph¸p lÖnh  to¸nthèng   
kÕ    kª hiÖn hµnh cña Nhµ    quy 
nícvµ  ®Þnh  cña  Tµi
Bé   
chÝnh;
­ Hµng 
  n¨m  dù        phÝ 
lËp  to¸nthu,chilÖ  ®ång      to¸nthu,chitµi
thêivíidù         
chÝnh  cña 
®¬n  b¸o    quan 
vÞ  c¸o c¬  chñ 
qu¶n 
cÊp trªn,
 ®ång   
göicho  quan 
c¬ 
tµichÝnh  c¬ 
  vµ  quan  thuÕ 
cïng cÊp;
 
­ Cuèi n¨m 
    quyÕt     
to¸nthu,nép  sö 
vµ  dông  tiÒn lÖ 
sè    phÝ  ®ång     
thêivíi
quyÕt         
to¸nthu,chitµichÝnh cña ®¬n  b¸o    quan 
vÞ  c¸o c¬  chñ 
qu¶n cÊp trªn,
 
®ång   
göicho  quan   
c¬  tµichÝnh  c¬ 
vµ  quan thuÕ cïng cÊp.
 
3. Th«ng  
  t nµy  hiÖu     
cã  lùc thihµnh     
kÓ tõ ngµy   
ký.Mäi quy ®Þnh  íc
tr  
®©y     
tr¸víi
i Th«ng   tnµy ®Òu    
b∙ibá.
Riªng quy ®Þnh  sö 
vÒ  dông  nép 
vµ  vµo Ng©n   s¸ch Nhµ   
  nícnªu  i  
t¹ tiÕt
c,®iÓm    
  2, môc  I
II Th«ng  tnµy  thùc hiÖn   
  tõ ngµy 
1/1/1996  ®Õn  31/12/1996, 
kÓ   
tõn¨m 1997    ph¶ithùc hiÖn 
trë®i      theo quy 
  ®Þnh  cña LuËt ng©n 
  s¸ch Nhµ 
 
níc ®∙  îc Quèc   
  ®   héi kho¸ IX,kú 
    häp  thø  th«ng 
9  qua ngµy  th¸ng 3 
20    n¨m 
1996.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu   víng  ¾c,   
cã  m ®Ò nghÞ c¸c  quan 
c¬ 
ph¶n   
¸nh kÞp    Bé   
thêivÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu   
  gi¶iquyÕt.

Top Download Thuế-Phí-Lệ Phí-Kinh Phí

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản