Thông tư 78/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
227
lượt xem
6
download

Thông tư 78/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 78/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chưc danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 78/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ

  1. T h«ng t c ñ a   B é   n é i   v ô   S è   7 8 / 2 0 0 5 / T T ­ B N V   n g µ y   1 0   t h ¸ n g   8   n ¨ m   2 0 0 5  Híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp kiªm nhiÖm ®èi víi  c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc kiªm nhiÖm chøc danh  l∙nh ®¹o ®øng ®Çu c¬ quan, ®¬n vÞ kh¸c  C¨n   cø   kho¶n   2   §iÒu   6   NghÞ   ®Þnh   sè   204/2004/N§­CP   ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l ­ ¬ng  ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ  lùc lîng vò   trang; sau khi trao  ®æi  ý  kiÕn víi Bé  Tµi chÝnh vµ  c¸c   Bé, ngµnh liªn quan, Bé  Néi vô  híng dÉn thùc hiÖn chÕ   ®é   phô  cÊp kiªm nhiÖm  ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc   kiªm nhiÖm chøc danh l∙nh  ®¹o  ®øng  ®Çu c¬  quan,   ®¬n vÞ   kh¸c (sau  ®©y viÕt t¾t lµ  chÕ   ®é  phô  cÊp kiªm nhiÖm chøc   danh l∙nh ®¹o ®øng ®Çu c¬ quan, ®¬n vÞ kh¸c) nh sau: I­ ®èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông 1­ C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc  ®èi tîng hëng  l¬ng   theo   NghÞ   quyÕt   sè   703/2004/NQ­UBTVQH11   ngµy   30  th¸ng 9 n¨m 2004 cña Uû ban thêng vô Quèc héi vÒ viÖc phª  chuÈn b¶ng l¬ng chøc vô, b¶ng phô cÊp chøc vô ®èi víi c¸n  bé  l∙nh  ®¹o cña Nhµ  níc, b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô  ngµnh Tßa ¸n, ngµnh KiÓm s¸t vµ NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§­ CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn   l¬ng  ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ  lùc lîng vò  trang  ®ang gi÷  chøc danh l∙nh  ®¹o (bÇu cö  hoÆc bæ nhiÖm)  ë   mét   c¬   quan,   ®¬n   vÞ   tõ   Trung  ¬ng   ®Õn   x∙,   phêng,   thÞ  trÊn;  ®ång thêi  ®îc bÇu cö  hoÆc  ®îc bæ nhiÖm kiªm nhiÖm  mét hoÆc nhiÒu chøc danh l∙nh  ®¹o  ®øng  ®Çu c¬  quan,  ®¬n  vÞ  kh¸c mµ  c¬  quan,  ®¬n vÞ  kh¸c nµy  ®îc bè  trÝ  biªn chÕ  chuyªn tr¸ch ngêi ®øng ®Çu nhng ho¹t ®éng kiªm nhiÖm. 2­ C¬  quan,  ®¬n vÞ  kh¸c nãi t¹i kho¶n 1 môc I nµy lµ   c¬ quan, ®¬n vÞ ®îc thµnh lËp ®óng thÈm quyÒn, ®óng tr×nh  tù  ph¸p luËt, cã  biªn chÕ  tr¶ l¬ng vµ  kinh phÝ  ho¹t  ®éng  riªng, cã  con dÊu vµ  cã  tµi kho¶n t¹i Ng©n hµnh hoÆc kho  b¹c Nhµ níc. II­ §iÒu kiÖn vµ nguyªn t¾c hëng phô cÊp 1­ C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc kiªm nhiÖm chøc danh  l∙nh ®¹o ®øng ®Çu c¬ quan, ®¬n vÞ kh¸c quy ®Þnh t¹i môc I  
  2. 2 Th«ng t nµy  ®îc hëng phô  cÊp kiªm nhiÖm khi cã   ®ñ  2  ®iÒu   kiÖn sau: a) §ang gi÷ chøc danh l∙nh ®¹o (bÇu cö hoÆc bæ nhiÖm)   ë mét c¬ quan, ®¬n vÞ. b)   §îc   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   phª   chuÈn   kÕt   qu¶   bÇu   cö  hoÆc   quyÕt   ®Þnh   bæ   nhiÖm   kiªm  nhiÖm   gi÷   mét   hoÆc   nhiÒu   chøc danh l∙nh  ®¹o  ®øng  ®Çu c¬  quan,  ®¬n vÞ  kh¸c mµ  chøc  danh l∙nh ®¹o ®øng ®Çu ë c¬ quan, ®¬n vÞ kh¸c nµy theo c¬   cÊu tæ chøc bé  m¸y  ®îc bè  trÝ  biªn chÕ  chuyªn tr¸ch ngêi  ®øng ®Çu nhng ho¹t ®éng kiªm nhiÖm. 2­ Ngêi kiªm nhiÖm mét hoÆc nhiÒu chøc danh l∙nh  ®¹o  ®øng  ®Çu c¬  quan,  ®¬n vÞ  kh¸c chØ hëng mét møc phô  cÊp  kiªm nhiÖm trong suèt thêi gian gi÷  mét hoÆc nhiÒu chøc  danh   l∙nh   ®¹o   kiªm   nhiÖm   ®ã.   Khi   th«i   kiªm   nhiÖm   chøc  danh l∙nh ®¹o ®øng ®Çu c¬ quan, ®¬n vÞ kh¸c th× th«i hëng  phô cÊp kiªm nhiÖm kÓ tõ th¸ng sau liÒn kÒ víi th¸ng th«i  gi÷ chøc danh l∙nh ®¹o kiªm nhiÖm. III­ Møc phô cÊp vµ c¸ch tÝnh tr¶ 1­ Møc phô cÊp: Phô   cÊp   kiªm   nhiÖm   chøc   danh   l∙nh   ®¹o   ®øng   ®Çu   c¬  quan, ®¬n vÞ kh¸c ®îc tÝnh b»ng 10% møc l¬ng chøc vô hoÆc  møc l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô  céng víi phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o vµ  phô  cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã) hiÖn h­ ëng cña ngêi gi÷ chøc danh l∙nh ®¹o kiªm nhiÖm. 2­ C¸ch tÝnh tr¶ phô cÊp. a)   Møc   tiÒn   phô   cÊp   kiªm   nhiÖm   chøc   danh   l∙nh   ®¹o  ®øng ®Çu c¬ quan, ®¬n vÞ kh¸c ®îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng chøc  sau: Møc tiÒn phô  HÖ sè l¬ng chøc vô hoÆc  Møc  cÊp kiªm  hÖ sè l¬ng chuyªn m«n,  x l¬ng  x (10% = nhiÖm chøc  nghiÖp vô céng víi hÖ sè  tèi  ) danh l∙nh ®¹o  phô cÊp chøc vô l∙nh ®¹o  thiÓu  ®øng ®Çu c¬  vµ % (quy theo hÖ sè)  chung quan, ®¬n vÞ  phô cÊp th©m niªn vît  kh¸c khung (nÕu cã) hiÖn hëng  cña ngêi gi÷ chøc danh  l∙nh ®¹o kiªm nhiÖm b) Ngêi gi÷ chøc danh l∙nh ®¹o kiªm nhiÖm ®øng ®Çu c¬   quan,   ®¬n  vÞ  kh¸c  thuéc  biªn chÕ  tr¶ l¬ng  cña  c¬  quan,  ®¬n vÞ  nµo th×  c¬  quan,  ®¬n vÞ   ®ã  chi tr¶ tiÒn phô  cÊp  kiªm nhiÖm cho ngêi ®ã kÓ tõ th¸ng ®îc gi÷ chøc danh l∙nh 
  3. 3 ®¹o kiªm nhiÖm ®øng ®Çu c¬ quan, ®¬nvÞ kh¸c tõ nguån kinh   phÝ cña c¬ quan, ®¬n vÞ theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. c) Phô  cÊp kiªm nhiÖm chøc danh l∙nh  ®¹o  ®øng  ®Çu c¬  quan, ®¬n vÞ kh¸c ®îc tÝnh tr¶ cïng kú l¬ng hµng th¸ng vµ  kh«ng dïng ®Ó tÝnh ®ãng, hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x∙ héi. IV­ hiÖu lùc thi hµnh 1­ Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2­ ChÕ   ®é  phô  cÊp kiªm nhiÖm chøc danh l∙nh  ®¹o  ®øng  ®Çu   c¬   quan,   ®¬n   vÞ   kh¸c   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  nµy   ®îc  tÝnh hëng kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. Trêng hîp kiªm nhiÖm chøc danh l∙nh  ®¹o  ®øng  ®Çu c¬  quan, ®¬n vÞ kh¸c sau ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004, th× hëng  phô  cÊp kiªm nhiÖm theo híng dÉn t¹i Th«ng t  nµy kÓ  tõ  th¸ng ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª chuÈn kÕt qu¶ bÇu cö hoÆc  quyÕt   ®Þnh   bæ  nhiÖm   kiªm   nhiÖm   chøc   danh   l∙nh   ®¹o   ®øng   ®Çu c¬ quan ®¬n vÞ kh¸c. 3­ C¨n cø híng dÉn t¹i Th«ng t nµy, Bé Quèc phßng, Bé  C«ng an híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp kiªm nhiÖm chøc  danh l∙nh  ®¹o  ®øng  ®Çu c¬  quan,  ®¬n vÞ  kh¸c  ®èi víi c¸c  ®èi tîng thuéc ph¹m vi qu¶n lý. 4­ C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc kiªm nhiÖm chøc danh  l∙nh ®¹o ®øng ®Çu c¬ quan, ®¬n vÞ kh¸c thuéc c¸c c¬ quan,  ®¬n vÞ sù nghiÖp cña §¶ng, MÆt trËn vµ c¸c ®oµn thÓ, thùc  hiÖn chÕ   ®é  phô  cÊp kiªm nhiÖm  chøc danh l∙nh   ®¹o   ®øng  ®Çu   c¬   quan,   ®¬nvÞ   kh¸c   theo   híng   dÉn   cña   Ban   Tæ   chøc  Trung ¬ng. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   nÕu   cã   víng   m¾c,   c¸c   Bé,  ngµnh,   ®Þa   ph¬ng   ph¶n   ¸nh   vÒ   Bé   Néi   vô   ®Ó   nghiªn   cøu,  gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản