Thông tư 78/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
57
lượt xem
5
download

Thông tư 78/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 78/2008/TT-BTC về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 78/2008/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p - T do - H nh phúc ----------------- S : 78/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 9 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N THI HÀNH M T S N I DUNG C A NGHN NNH S 27/2007/N -CP NGÀY 23 THÁNG 2 NĂM 2007 V GIAO DNCH I N T TRONG HO T NG TÀI CHÍNH Căn c Lu t Giao d ch i n t ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t Công ngh thông tin ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh nh s 27/2007/N -CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 c a Chính ph quy nh v giao d ch i n t trong ho t ng tài chính; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n th c hi n m t s n i dung c a Ngh nh s 27/2007/N -CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 c a Chính ph quy nh v giao d ch i n t trong ho t ng tài chính như sau: Ph n I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này hư ng d n c th v yêu c u i v i các bên tham gia giao d ch i n t trong ho t ng tài chính; s d ng d li u i n t c a B Tài chính; s d ng ch ký i n t ; giá tr pháp lý và ký hi u riêng trên ch ng t chuy n i; th t c c p, t m ình ch , thu h i gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN, giá s d ng d ch v VAN và quan h c a t ch c cung c p d ch v VAN v i các i tác. 2. i tư ng áp d ng Cơ quan, t ch c, cá nhân s d ng giao d ch i n t trong ho t ng tài chính và các t ch c cung c p d ch v giá tr gia tăng v giao d ch i n t trong ho t ng tài chính. 3. Gi i thích t ng Các t ng ư c s d ng trong Thông tư này có cùng nghĩa như ã ư c gi i thích t i Ngh nh s 27/2007/N -CP. Trong ph m vi Thông tư này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau:
 2. 3.1. H t ng k thu t trong ho t ng giao d ch i n t bao g m: trang thi t b ph n c ng, ph n m m ng d ng và ư ng truy n. 3.2. Quy nh k thu t nghi p v t i kho n 2 i u 4 c a Ngh nh s 27/2007/N -CP ư c hi u là các i u ki n v h t ng k thu t, nh d ng, bi u m u c a ch ng t i n t , các lo i ch ký i n t , ch ký s , các quy trình b o m tính toàn v n, an toàn và bí m t khi th c hi n giao d ch i n t trong ho t ng tài chính. B Tài chính hư ng d n các quy nh k thu t nghi p v c th trong t ng lo i ho t ng nghi p v t i các văn b n hư ng d n chuyên ngành. 3.3. Cơ quan chuyên môn là các ơn v thu c B Tài chính th c hi n ho t ng qu n lý nhà nư c v giao d ch i n t trong ho t ng tài chính bao g m T ng c c Thu , T ng c c H i quan, U ban ch ng khoán, Kho b c nhà nư c, C c D tr qu c gia, C c Tin h c và Th ng kê tài chính. 3.4. D ch v giá tr gia tăng trong ho t ng tài chính (g i t t là d ch v VAN) là d ch v truy n, nh n ch ng t i n t gi a ngư i s d ng d ch v và cơ quan chuyên môn th c hi n giao d ch i n t trong ho t ng tài chính. 4. ThNm quy n c p, thu h i Gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN Tuỳ theo t ng yêu c u nghi p v tài chính chuyên ngành, cơ quan chuyên môn ch u trách nhi m c p, thu h i Gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN theo quy nh t i Thông tư này. Ph n II. QUY NNH C TH I. YÊU C U I V I CÁC BÊN THAM GIA GIAO DNCH I N T TRONG HO T NG TÀI CHÍNH 1. Yêu c u i v i bên tham gia cung c p d ch v giao d ch i n t trong ho t ng tài chính a) Là t ch c ư c cung c p d ch v tài chính trong các lo i ho t ng nghi p v quy nh t i i u 11 c a Ngh nh s 27/2007/N -CP; b) Ph i công khai và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các i u ki n s d ng d ch v : i u ki n h t ng, th i gian áp ng, kh năng ki m soát và x lý r i ro x y ra trong quá trình giao d ch, nơi khi u n i, nơi gi i áp h tr . 2. Yêu c u i v i bên s d ng d ch v giao d ch i n t trong ho t ng tài chính a) Cam k t th c hi n các quy trình v giao d ch i n t do bên cung c p d ch v giao d ch i n t quy nh. Cam k t này có th là h p ng, thông báo trên cơ s tho thu n gi a các bên tham gia giao d ch trong ó ph i ch ra các trách nhi m pháp lý c a các bên. b) Có ch ký i n t ho c ch ký s theo quy nh c a pháp lu t.
 3. II. S D NG H TH NG CƠ S D LI U C A CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 1. Các cơ quan, t ch c, cá nhân có yêu c u s d ng h th ng cơ s d li u do các cơ quan chuyên môn tr c ti p v n hành và qu n lý th c hi n giao d ch i n t trong ho t ng tài chính ph i áp ng các yêu c u sau: 1.1. Có h th ng h t ng, h th ng ng d ng s n sàng cho vi c t ch c trao id li u; 1.2. Th c hi n úng theo các nh d ng v d li u i n t ư c cơ quan chuyên môn quy nh c th trong t ng lo i giao d ch i n t ; 1.3. Th c hi n úng theo các yêu c u v h t ng k thu t i v i t ng lo i giao d ch c a cơ quan chuyên môn. 1.4. ư c cơ quan chuyên môn ch p thu n b ng văn b n i v i gi i pháp t ch c trao i thông tin, d li u i n t do ơn v xây d ng trên cơ s tuân th các yêu c u ã nêu trên. 2. Th t c phê duy t phương án s d ng h th ng cơ s d li u c a cơ quan chuyên môn 2.1. Các cơ quan, t ch c, cá nhân có yêu c u s d ng h th ng cơ s d li u c a cơ quan chuyên môn th c hi n các giao d ch i n t trong ho t ng tài chính l p 05 b h sơ và g i n cơ quan chuyên môn. N i dung h sơ bao g m: a) Văn b n ngh cung c p, s d ng cơ s d li u c a cơ quan chuyên môn; b) Gi i pháp t ch c trao i thông tin, d li u i n t v i cơ quan chuyên môn. 2.2. Trong th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l , cơ quan chuyên môn có văn b n tr l i cho các cơ quan, t ch c, cá nhân có yêu c u. Trư ng h p không ch p thu n cơ quan chuyên môn có văn b n tr l i và nêu rõ lý do. III. S D NG CH KÝ I N T i u 14 Ngh nh s 27/2007/N -CP quy nh các t ch c, cá nhân có tham gia giao d ch v i cơ quan tài chính ph i s d ng ch ký s do T ch c cung c p d ch v ch ng th c ch ký s công c ng cung c p. Trong trư ng h p chưa có d ch v ch ng th c ch ký s công c ng, các bên tham gia giao d ch có th tho thu n v i nhau b ng văn b n v vi c s d ng ch ký i n t b o m thu n ti n, an toàn trong quá trình th c hi n giao d ch. IV. GIÁ TRN PHÁP LÝ C A CH NG T GI Y Ư C CHUY N IT CH NG T I N T VÀ NGƯ C L I (G I T T LÀ CH NG T CHUY N I) A. GIÁ TRN PHÁP LÝ C A CH NG T CHUY N I
 4. 1. Ch ng t chuy n i có giá tr pháp lý khi b o m các yêu c u v tính toàn v n c a thông tin trên ch ng t ngu n, ký hi u riêng xác nh n ã ư c chuy n i và ch ký, h tên c a ngư i th c hi n chuy n i ã ư c quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 7 Ngh nh s 27/2007/N -CP. 2. Trong trư ng h p c n thi t i v i m t s ch ng t chuy n i, tuỳ theo t ng yêu c u nghi p v , các ơn v chuyên môn quy nh c n có ch ký c a th trư ng ơn v ho c ngư i ư c th trư ng ơn v u quy n theo quy nh c a pháp lu t trên ch ng t chuy n i t i văn b n hư ng d n chuyên ngành. B. KÝ HI U RIÊNG TRÊN CH NG T CHUY N I 1. Ký hi u riêng trên ch ng t chuy n i t ch ng t i n t sang ch ng t gi y bao g m y các thông tin sau: dòng ch phân bi t gi a ch ng t chuy n i và ch ng t ngu n “CH NG T CHUY N I T CH NG T I N T ”; h và tên, ch ký c a ngư i th c hi n chuy n i; th i gian th c hi n chuy n i. Trong trư ng h p văn b n hư ng d n chuyên ngành không có quy nh khác thì hình th c c a ký hi u riêng trên ch ng t chuy n i ư c th hi n như sau: CH NG T CHUY N I T CH NG T I NT H và tên: Ch ký: Th i gian th c hi n chuy n i 2. Ký hi u riêng trên ch ng t chuy n i t ch ng t gi y sang ch ng t i n t bao g m y các thông tin sau: chu i ký t phân bi t gi a ch ng t chuy n i và ch ng t ngu n; h và tên, ch ký i n t c a ngư i th c hi n chuy n i; th i gian th c hi n chuy n i. Hình th c th hi n c a ký hi u riêng ư c quy nh c th trong các văn b n hư ng d n chuyên ngành. Trong trư ng h p văn b n hư ng d n chuyên ngành không có quy nh khác thì hình th c c a ký hi u riêng trên ch ng t chuy n i d ng c ư c ư c th hi n như sau: CH NG T CHUY N IT CH NG T GI Y H và tên: Ch ký:
 5. Th i gian th c hi n chuy n i 3. Tùy thu c vào yêu c u c a t ng nghi p v c th , các cơ quan chuyên môn có th quy nh có thêm ký hi u riêng trên ch ng t ngu n c a ch ng t chuy n i t i các văn b n hư ng d n chuyên ngành. V. C P GI Y CÔNG NH N T CH C CUNG C P DNCH V VAN A. TH T C C P GI Y CÔNG NH N T CH C CUNG C P DNCH V VAN 1. Tiêu chí ư c c p Gi y công nh n 1.1. Yêu c u v ch th a) Là doanh nghi p ho t ng t i Vi t Nam có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c gi y ch ng nh n u tư/gi y phép u tư c a doanh nghi p u tư t i Vi t Nam trong lĩnh v c công ngh thông tin; b) Có kinh nghi m trong vi c xây d ng gi i pháp công ngh thông tin cho các doanh nghi p; gi i pháp th c hi n vi c trao i d li u i n t gi a cơ quan chuyên môn và doanh nghi p, c th : b1. Có t i thi u 05 năm ho t ng trong lĩnh v c xây d ng gi i pháp công ngh thông tin ho c phát tri n ph n m m; b2. ã tri n khai h th ng công ngh thông tin thành công cho t i thi u 50 doanh nghi p; b3. ã tri n khai h th ng trao i d li u i n t ph c v vi c trao i d li u i n t gi a các chi nhánh c a doanh nghi p v i nhau ho c gi a doanh nghi p v i các i tác. 1.2. Yêu c u v tài chính a) Có năng l c tài chính thi t l p h th ng trang thi t b k thu t, t ch c và duy trì ho t ng phù h p v i quy mô cung c p d ch v ; b) Có gi y b o lãnh c a t ch c tín d ng ho c mua b o hi m v vi c n bù các kho n có th x y ra trong quá trình cung c p d ch v truy n, nh n ch ng t i n t gi a ngư i s d ng d ch v và cơ quan chuyên môn; c) Có ho c thuê tr s , nơi t máy móc, thi t b phù h p v i yêu c u c a pháp lu t v phòng ch ng cháy, n và phù h p v i lo i hình cung c p. 1.3. Yêu c u v nhân s
 6. Có i ngũ nhân viên áp ng ư c yêu c u v chuyên môn và quy mô tri n khai d ch v , c th : a) i ngũ cán b k thu t có ch ng ch qu c t v v n hành và b o m t h th ng công ngh thông tin; b) i ngũ cán b tri n khai am hi u v nghi p v tài chính, pháp lu t v tài chính. 1.4. Yêu c u v k thu t a) Thi t l p h th ng thi t b , k thu t m b o các yêu c u sau: a1. Cho phép các bên s d ng d ch v truy nh p d ch v và m b o k t n i v i h th ng x lý d li u i n t c a cơ quan chuyên môn tr c tuy n 24 gi trong ngày và 7 ngày trong tu n. Th i gian d ng h th ng b o trì không quá 2% t ng s gi cung c p d ch v ; a2. m b o tính b o m t, toàn v n và s n sàng c a d li u trao i gi a các bên tham gia; có bi n pháp ki m soát giao d ch gi a ngư i s d ng d ch v và cơ quan chuyên môn; a3. Có kh năng phát hi n, c nh báo và ngăn ch n các truy nh p b t h p pháp, các hình th c t n công trên môi trư ng m ng; a4. Có các quy trình sao lưu d li u, khôi ph c d li u, lưu tr d li u áp ng các yêu c u t i thi u v ch t lư ng lưu tr bao g m: +) H th ng lưu tr d li u ph i áp ng ho c ư c ch ng minh là tương thích v i các chuNn m c v h th ng lưu tr d li u; +) Có quy trình sao lưu và ph c h i d li u khi h th ng g p s c : m b o sao lưu tr c tuy n toàn b d li u; m b o th i gian t i a ph c h i d li u sau khi g p s c là trong vòng 08 gi k t th i i m h th ng g p s c ; a5. Tương thích v i các chuNn m c v an ninh h th ng thông tin; b) Có gi i pháp lưu tr ch ng t i n t , k t qu các l n truy n nh n gi a các bên tham gia giao d ch, lưu tr ch ng t i n t trong th i gian giao d ch chưa hoàn thành v i các yêu c u t i thi u như sau: b1. Thông i p d li u i n t g c ph i ư c lưu gi trên h th ng cho t i khi giao d ch ư c th c hi n thành công; b2. Thông i p d li u i n t g c có th ư c truy c p tr c tuy n cho n khi giao d ch ư c th c hi n thành công; c) Thông tin liên quan n quá trình th c hi n giao d ch i n t trên h th ng ph i ư c lưu gi trong th i gian t i thi u 10 năm k t th i i m th c hi n thành công giao d ch. Các thông tin này có th ư c truy nh p tr c tuy n trong th i gian lưu tr nêu trên;
 7. d) Có các phương án và h th ng d phòng m b o duy trì ho t ng an toàn, liên t c và có các phương án x lý tình hu ng b t thư ng, kh c ph c s c ; ) Có phương án m r ng d ch v khi quy mô s d ng d ch v tăng lên. 2. Th t c ăng ký cung c p d ch v VAN 2.1. H sơ ăng ký cung c p d ch v VAN H sơ ăng ký cung c p d ch v VAN ư c l p thành 05 b , m i b g m có: a) ơn ăng ký cung c p d ch v VAN c a t ch c; b) Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c gi y ch ng nh n u tư/ Gi y phép u tư c a t ch c nư c ngoài t i Vi t Nam (b n sao có công ch ng); c) Gi y b o lãnh c a t ch c tín d ng (b n chính) ho c h p ng b o hi m (b n sao có công ch ng) v vi c n bù các kho n có th x y ra trong quá trình cung c p d ch v truy n, nh n ch ng t i n t gi a ngư i s d ng d ch v VAN v i cơ quan chuyên môn. d) a ch trang Website c a t ch c ngư i s d ng truy c p vào s d ng d ch v . e) án cung c p d ch v VAN g m: e1) K ho ch kinh doanh chi ti t bao g m: ph m vi, i tư ng cung c p d ch v ; tiêu chuNn ch t lư ng d ch v ; giá cư c d ch v ; t ng kinh phí u tư và phân b kinh phí u tư cho t ng giai o n; hình th c u tư, phương án huy ng v n; nhân l c và các thông tin c n thi t khác; e2) Phương án v h t ng, gi i pháp k thu t; h th ng trang thi t b , nh m mb o các yêu c u k thu t quy nh t i Thông tư này. e3) ăng ký th i i m k t n i v i h th ng x lý d li u i n t c a cơ quan chuyên môn cung c p d ch v VAN; e4) Văn b n cam k t cung c p d ch v lâu dài, t i thi u 05 năm cho ngư i s d ng và tri n khai h th ng công ngh thông tin có ph m vi bao ph toàn di n, s n sàng k t n i v i h th ng x lý d li u i n t c a cơ quan chuyên môn. 2.2. Ti p nh n h sơ: H sơ ăng ký cung c p d ch v VAN ư c n p t i các cơ quan chuyên môn. Tuỳ theo t ng ho t ng nghi p v tài chính chuyên ngành, h sơ ư c n p t i m t trong các cơ quan chuyên môn tương ng. N u h sơ y h p l , cơ quan chuyên môn ra thông báo v vi c ti p nh n h sơ; trư ng h p không ch p nh n ti p nh n h sơ, cơ quan chuyên môn có văn b n tr l i và nêu rõ lý do. 2.3. Ki m tra và ch p nh n h sơ cung c p d ch v VAN
 8. a) Trong th i h n 30 ngày k t ngày ti p nh n h sơ, cơ quan chuyên môn ti n hành xem xét, thNm tra h sơ c p d ch v VAN c a t ch c. N u h sơ áp ng các tiêu chí ã nêu t i kho n 1 i m A m c V, cơ quan chuyên môn có văn b n ch p nh n h sơ cung c p d ch v VAN c a t ch c. Trong trư ng h p c n thi t, th i gian xem xét h sơ ư c kéo dài nhưng không quá 60 ngày k t ngày ti p nh n h sơ. b) Trư ng h p t ch c ăng ký cung c p d ch v VAN không áp ng các i u ki n t i kho n 1 i m A m c V Thông tư này, cơ quan chuyên môn có văn b n t ch i và nêu rõ lý do. 2.4. Công b quy t nh ch p nh n h sơ cung c p d ch v VAN Ngay sau khi quy t nh ch p nh n h sơ cung c p d ch v VAN, cơ quan chuyên môn công b công khai trên trang website c a ơn v mình, website c a B Tài chính, danh sách các t ch c ã ư c ch p nh n h sơ cung c p d ch v VAN. 3. Th t c ăng ký l i th i i m k t n i v i h th ng x lý d li u i n t c a cơ quan chuyên môn cung c p d ch v VAN 3.1. Các trư ng h p ư c ch p nh n ăng ký l i th i i m k t n i h th ng x lý d li u i n t c a cơ quan chuyên môn. a) Có ăng ký l i trư c th i i m ăng ký k t n i v i h th ng x lý d li u i n t c a cơ quan chuyên môn ghi t i h sơ ăng ký cung c p d ch v VAN. b) Quá th i h n ã ăng ký nhưng có lý do chính áng v vi c chưa tri n khai h th ng. 3.2. Th t c ăng ký l i th i i m k t n i v i h th ng x lý d li u i n t c a cơ quan chuyên môn. a) i v i trư ng h p ăng ký l i trư c th i i m ăng ký k t n i Khi t ch c có văn b n xin ăng ký l i th i i m k t n i v i h th ng x lý d li u i n t c a cơ quan chuyên môn, cơ quan chuyên môn xem xét ch p nh n. b) i v i trư ng h p quá th i h n ăng ký cam k t tri n khai h th ng cung c p d ch v VAN b1. T ch c ph i có ơn gi i trình lý do ch m tr , ăng ký l i th i i m k t n i v i h th ng x lý d li u i n t c a cơ quan chuyên môn. b2. Căn c k t qu xem xét h sơ, cơ quan chuyên môn ra quy t nh ch p nh n vi c ăng ký l i th i i m tri n khai h th ng cung c p d ch v VAN; trư ng h p không ch p nh n, cơ quan chuyên môn có văn b n tr l i và nêu rõ lý do. 4. Th t c k t n i h th ng công ngh thông tin c a t ch c ã ư c ch p nh n h sơ cung c p d ch v VAN v i h th ng x lý d li u i n t c a cơ quan chuyên môn
 9. Trình t th c hi n k t n i h th ng công ngh thông tin c a t ch c ã ư c ch p nh n h sơ cung c p d ch v VAN v i h th ng x lý d li u i n t c a cơ quan chuyên môn th c hi n như sau: 4.1. T ch c có văn b n ăng ký th i i m k t n i chính th c v i h th ng x lý d li u i n t c a cơ quan chuyên môn. 4.2. Sau khi ti p nh n văn b n ăng ký k t n i chính th c c a t ch c, cơ quan chuyên môn th c hi n: a) Ti n hành ki m tra, kh o sát h th ng công ngh thông tin c a t ch c; b) Ra thông báo trình t th c hi n k t n i cho t ch c trong th i h n 15 ngày làm vi c k t khi ti p nh n văn b n ăng ký chính th c; c) L p biên b n công nh n vi c k t n i. 5. C p Gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN Căn c vào h sơ xin phép cung c p d ch v VAN c a t ch c; căn c k t qu ki m tra h sơ tài li u, các tiêu chí v ch th , năng l c, nhân s và phương án k thu t c a t ch c và căn c biên b n công nh n hoàn thành vi c k t n i thành công h th ng công ngh thông tin c a t ch c v i h th ng x lý d li u i n t c a cơ quan chuyên môn, cơ quan chuyên môn s ti n hành các n i dung sau: 5.1. C p Gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN cho t ch c ã hoàn thành vi c k t n i v i h th ng x lý d li u c a cơ quan chuyên môn; 5.2. Công b công khai trên website c a B Tài chính, website c a ơn v mình danh sách các t ch c ã ư c c p “Gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN” B. TH T C THAY I N I DUNG VÀ C P L I GI Y CÔNG NH N T CH C CUNG C P DNCH V VAN 1. T ch c cung c p d ch v VAN ph i g i h sơ xin thay i n i dung gi y công nh n cung c p d ch v VAN t i cơ quan chuyên môn trong các trư ng h p sau: a) Khi có nhu c u thay i n i dung gi y công nh n cung c p d ch v VAN; b) Khi t ch c l i doanh nghi p. 2. H sơ xin thay i Gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN ư c l p thành 05 b , m i b h sơ g m: ơn ngh thay i n i dung Gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN; b n sao Gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN ang có hi u l c; báo cáo tình hình ho t ng và lý do thay i n i dung Gi y công nh n; chi ti t n i dung ngh s a i và các tài li u có liên quan. 3. Trong th i h n 30 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ xin thay i n i dung Gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN h p l , cơ quan chuyên môn s thNm tra h sơ và ki m tra th c t n u c n thi t. Trư ng h p ngh thay i v n áp ng
 10. các yêu c u quy nh t i kho n 1 i m A m c V, cơ quan chuyên môn s c p Gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN m i cho t ch c. Trư ng h p ngh thay i n i dung gi y phép không áp ng các yêu c u, cơ quan chuyên môn có văn b n thông báo và nêu rõ lý do. 4. Trư ng h p Gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN b m t, b rách, b cháy ho c b tiêu h y dư i các hình th c khác, t ch c cung c p d ch v VAN ư c c p l i. ư c c p l i Gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN, t ch c ph i g i ơn ngh nêu rõ lý do xin c p l i t i cơ quan chuyên môn và ph i tr phí. C. TH T C T M ÌNH CH HO T NG CUNG C P DNCH V VAN 1. Các trư ng h p t m ình ch a) T ch c cung c p d ch v VAN ho t ng sai m c ích quy nh trong Gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN; b) Không áp ng ư c m t trong các i u ki n quy nh t i kho n 1 i m A m c V Thông tư này trong quá trình ho t ng cung c p d ch v ã ư c c p t i h sơ ăng ký án cung c p d ch v VAN; c) Theo quy t nh c a Toà án ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Th t c t m ình ch a) Khi cơ quan có thNm quy n v qu n lý nhà nư c và x ph t vi ph m hành chính liên quan n giao d ch i n t trong lĩnh v c tài chính phát hi n t ch c cung c p d ch v VAN có hành vi quy nh t i ti t a, b kho n 1 i m D m c V thì ti n hành l p biên b n vi ph m i v i t ch c và chuy n h sơ v cơ quan chuyên môn xem xét ra quy t nh t m ình ch ho t ng c a t ch c. b) Ngay khi nh n ư c quy t nh t m ình ch ho t ng c a cơ quan chuyên môn ho c c a Toà án ho c c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, t ch c cung c p d ch v VAN ph i th c hi n: b1. T m d ng vi c k t n i v i h th ng x lý d li u i n t v i cơ quan chuyên môn; b2. Không ư c ký k t h p ng m i v vi c cung c p d ch v VAN v i bên s d ng d ch v ; b3. Ti n hành kh c ph c ngay các nguyên nhân d n n t m ình ch ho t ng cung c p d ch v VAN. b4. X lý các v n khác có liên quan n ho t ng cung c p d ch v VAN v i ngư i s d ng d ch v và cơ quan chuyên môn. c) Ch m nh t 01 ngày làm vi c k t khi có quy t nh t m ình ch , cơ quan chuyên môn thông báo n i dung t m ình ch trên website c a ơn v mình.
 11. d) Trong th i h n 3 tháng k t ngày b t m ình ch ho t ng n u T ch c cung c p d ch v VAN kh c ph c ư c nh ng vi ph m quy nh t i kho n 1 i m C thì ư c cơ quan chuyên môn xem xét, ra quy t nh cho phép ho t ng tr l i. Trư ng h p T ch c cung c p d ch v VAN không kh c ph c ư c vi ph m, th i h n t m ình ch kéo dài thêm 3 tháng. Quá th i h n này, T ch c cung c p d ch v VAN không kh c ph c ư c sai ph m s b thu h i Gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN D. TH T C THU H I GI Y CÔNG NH N CUNG C P DNCH V VAN 1. Các trư ng h p thu h i a) Gi m o ch ng t , cung c p thông tin không chính xác trong b h sơ ăng ký án cung c p d ch v VAN; b) Không tri n khai ư c ho t ng cung c p d ch v VAN theo th i h n 12 tháng k t ngày ư c c p Gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN; c) Th c hi n hành vi b nghiêm c m quy nh t i i u 9 Lu t Giao d ch i n t . d) Quá th i h n quy nh, không kh c ph c ư c nguyên nhân d n n vi c b t m ình ch ; ) T nguy n xin thu h i Gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN; e) B gi i th quy nh t i i m a, b, c kho n 1 i u 157 Lu t Doanh nghi p ngày 29 tháng 11 năm 2005. g) B thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c Gi y ch ng nh n u tư /gi y phép u tư, b tuyên b phá s n theo quy t nh c a Toà án. 2. Trình t thu h i ch ng nh n cung c p d ch v VAN 2.1. Trư ng h p thu h i quy nh t i ti t a, b, c, d, kho n 1 i m D m c V Thông tư này, trình t th c hi n như sau: a) Khi cơ quan có thNm quy n v qu n lý nhà nư c và x ph t vi ph m hành chính liên quan n giao d ch i n t trong ho t ng tài chính phát hi n t ch c cung c p d ch v VAN có hành vi vi ph m thì ti n hành l p biên b n vi ph m i v i t ch c và chuy n h sơ v cơ quan chuyên môn xem xét, ra quy t nh t m ình ch ho t ng c a t ch c. b) Ngay khi có quy t nh t m ình ch ho t ng cung c p d ch v VAN, t ch c ph i th c hi n: b1.D ng vi c k t n i v i h th ng x lý d li u i n t c a cơ quan chuyên môn; b2. Không ư c ký k t h p ng m i v vi c cung c p d ch v VAN v i ngư i s d ng d ch v ;
 12. b3. Trong th i h n 15 ngày k t ngày có quy t nh t m ình ch ho t ng ph i báo cáo b ng văn b n g i cơ quan chuyên môn v gi i pháp x lý các v n v thanh lý h p ng v i ngư i s d ng d ch v , phương án x lý d li u; b4. Chuy n giao toàn b d li u và các thông tin lưu gi trong quá trình ho t ng cung c p d ch v VAN cho cơ quan chuyên môn ho c chuy n giao d li u ó cho m t t ch c cung c p d ch v VAN khác sau khi có yêu c u c a ngư i s d ng d ch v và ư c ng ý c a cơ quan chuyên môn; b5. X lý các v n khác có liên quan n ho t ng cung c p d ch v VAN v i ngư i s d ng d ch v và cơ quan chuyên môn theo yêu c u c a cơ quan chuyên môn; b6. Trong th i h n 30 ngày, ti n hành thanh lý các n i dung h p ng ã ký k t v i ngư i s d ng d ch v v cung c p d ch v VAN; c) Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t khi t ch c cung c p d ch v VAN hoàn thành vi c thanh lý h p ng và các gi i quy t các v n có liên quan, cơ quan chuyên môn ra quy t nh thu h i Gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN i v i t ch c. 2.2. Trư ng h p quy nh t i ti t kho n 1 i m D m c V Thông tư này, trình t thu h i ư c th c hi n như sau: Khi t ch c cung c p d ch v VAN có ngh d ng ho t ng cung c p d ch v VAN và thu h i gi y công nh n cung c p d ch v VAN ph i g i h sơ ngh v i cơ quan chuyên môn xem xét. a) H sơ g m ngh thu h i Gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN g m: a1. Văn b n ngh t m d ng cung c p d ch v VAN và thu h i Gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN; a2. Gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN (b n photo); a3. Văn b n gi i trình lý do ngh d ng cung c p d ch v VAN và thu h i Gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN; a4. Văn b n báo cáo tình hình ho t ng c a t ch c t khi ho t ng n th i i m ngh d ng cung c p d ch v VAN và thu h i Gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN; a5. Văn b n xu t v n i dung và th i gian gi i quy t thanh lý h p ng v i ngư i s d ng d ch v , phương án chuy n giao d li u cho cơ quan chuyên môn, các v n thanh lý khác có liên quan. b) Ti p nh n H sơ xin thu h i Gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN ư c n p t i cơ quan chuyên môn. N u h sơ y h p l , cơ quan chuyên môn ra thông báo v vi c
 13. ti p nh n h sơ, trư ng h p không ch p nh n có văn b n tr l i t ch c và nêu rõ lý do. c) Ki m tra và thu h i Gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN Sau khi ti p nh n h sơ, cơ quan chuyên môn th c hi n các công vi c sau: c1. Xem xét các văn b n gi i trình v lý do ngh thu h i Gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN; c2. Ti n hành ki m tra, xác minh v quá trình ho t ng kinh doanh c a t ch c liên quan n vi c d ng cung c p d ch v VAN; c3. Ra thông báo ch p nh n và quy t nh t m ình ch cung c p d ch v VAN, yêu c u t ch c th c hi n các n i dung quy nh t i ti t b kho n 2 i m D m c V c a Thông tư này. c4. Trong th i h n 30 ngày k t ngày có quy t nh t m ình ho t ng t ch c ph i hoàn thành m i trách nhi m, nghĩa v v i ngư i s d ng d ch v và cơ quan chuyên môn. c5) Cơ quan chuyên môn ra quy t nh thu h i Gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN sau khi t ch c ã hoàn thành m i trách nhi m, nghĩa v theo lu t nh. 2.3. Trư ng h p quy nh t i ti t e kho n 1 i m D m c V Thông tư này, trình t thu h i ư c th c hi n như sau: a) Trong th i h n 07 ngày k t ngày thông qua quy t nh gi i th , t ch c ph i g i quy t nh gi i th t i cơ quan chuyên môn. b) Sau khi nh n ư c quy t nh gi i th c a t ch c, cơ quan chuyên môn th c hi n: b.1. Yêu c u t ch c x lý các v n v thanh lý h p ng v i ngư i s d ng d ch v , phương án x lý d li u; chuy n giao toàn b d li u và các thông tin lưu gi trong quá trình ho t ng cung c p d ch v VAN cho cơ quan chuyên môn ho c chuy n giao d li u ó cho m t t ch c cung c p d ch v VAN khác sau khi có yêu c u c a ngư i s d ng d ch v và ư c ng ý c a cơ quan chuyên môn; báo cáo cơ quan chuyên môn trong th i h n 05 ngày làm vi c k t khi th c hi n xong các n i dung theo yêu c u c a cơ quan chuyên môn; b.2. Có thông báo g i cơ quan ăng ký kinh doanh bi t v vi c cơ quan chuyên môn ang ti n hành th t c thu h i Gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN c a t ch c; b.3. Ra quy t nh thu h i Gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN sau khi t ch c ã hoàn thành các n i dung theo yêu c u. 2.4. Trư ng h p quy nh t i ti t g kho n 1 i m D m c V Thông tư này, trình t thu h i ư c th c hi n như sau:
 14. a) Trong quá trình các cơ quan nhà nư c có thNm quy n ti n hành th t c thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c Gi y ch ng nh n u tư/Gi y phép u tư, th c hi n th t c phá s n, t ch c cung c p d ch v VAN có trách nhi m x lý các v n v thanh lý h p ng v i ngư i s d ng d ch v , x lý d li u; chuy n giao toàn b d li u và các thông tin lưu gi trong quá trình ho t ng cung c p d ch v VAN v i ngư i s d ng d ch v cho cơ quan chuyên môn ho c chuy n giao d li u ó cho m t t ch c cung c p d ch v VAN khác sau khi có yêu c u c a ngư i s d ng d ch v và ư c ng ý c a cơ quan chuyên môn; báo cáo cơ quan chuyên môn trong th i h n 05 ngày làm vi c k t khi th c hi n xong các n i dung theo quy nh; b) Trư ng h p t ch c cung c p d ch v VAN không th c hi n nghĩa v nêu t i ti t a kho n 2.4 i m D m c V Thông tư này, sau khi b cơ quan có thNm quy n thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c Gi y ch ng nh n u tư/Gi y phép u tư, b tuyên b phá s n theo quy t nh c a Toà án; ngư i i di n theo pháp lu t, các thành viên i v i công ty trách nhi m h u h n, ch s h u công ty i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên, các thành viên H i ng qu n tr i v i công ty c ph n, các thành viên h p danh i v i công ty h p danh liên i ch u trách nhi m th c hi n các nghĩa v nêu t i ti t a kho n 2.4 i m D m c V Thông tư này. c) Cơ quan chuyên môn ra quy t nh thu h i gi y công nh n cung c p d ch v VAN khi nh n ư c quy t nh c a cơ quan có thNm quy n v vi c thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c Gi y ch ng nh n u tư/Gi y phép u tư, tuyên b phá s n t ch c. d) Công b quy t nh thu h i ch ng nh n cung c p d ch v VAN Trong th i gian t i a 05 ngày làm vi c k t ngày ra quy t nh thu h i Gi y công nh n t ch c cung c p d ch v VAN, cơ quan chuyên môn có trách nhi m thông báo quy t nh t i tr s cơ quan cơ quan chuyên môn, website c a ơn v mình. VI. GIÁ S D NG DNCH V VAN 1. i u ki n thu ti n s d ng d ch v VAN T ch c cung c p d ch v VAN ch ư c thu ti n s d ng d ch v khi ã có h th ng công ngh thông tin v n hành theo mô t trong án gi i pháp k thu t, hoàn thành vi c k t n i v i h th ng x lý d li u i n t c a cơ quan chuyên môn và ư c cơ quan chuyên môn công b trên website c a ơn v mình. 2. Qu n lý giá s d ng d ch v VAN 2.1. Ngư i s d ng d ch v và t ch c cung c p d ch v VAN có quy n th a thu n, i u ch nh v ph m vi cung c p d ch v , m c thu ti n s d ng d ch v phù h p và ph i ư c th hi n b ng h p ng gi a các bên. 2.2. Ngư i s d ng d ch v ph i tr ti n s d ng d ch v VAN cho t ch c cung c p d ch v VAN theo tho thu n ghi trong h p ng. 2.3. Các t ch c cung c p d ch v VAN ph i th c hi n theo n i dung:
 15. a) S d ng hóa ơn thu ti n s d ng d ch v cho i tư ng n p theo quy nh hi n hành v phát hành, qu n lý, s d ng hóa ơn bán hàng. b) Các t ch c cung c p d ch v ch u trách nhi m toàn b các ho t ng thu, chi c a ơn v ; m b o th c hi n úng các quy nh v ch k toán hi n hành. c) Th c hi n các quy nh khác c a nhà nư c liên quan n giá d ch v . VII. QUAN H GI A T CH C CUNG C P DNCH V VAN V I I TÁC 1. M i quan h gi a t ch c cung c p d ch v VAN v i ngư i s d ng d ch v VAN ư c xác nh trên cơ s h p ng v vi c cung c p d ch v VAN. 1.1 Quy n và nghĩa v c a t ch c cung c p d ch v VAN a) Quy n c a t ch c cung c p d ch v VAN a1. Ký h p ng b ng văn b n v i ngư i s d ng d ch v v cung c p và s d ng d ch v VAN, trong ó ph i quy nh rõ v trách nhi m c a các bên liên quan n n i dung ch ng t i n t . a2. ư c quy n t ch i cung c p d ch v VAN i v i cá nhân, t ch c không i u ki n tham gia giao d ch ho c vi ph m h p ng. a3. ư c thu ti n s d ng d ch v VAN t ngư i s d ng d ch v m b o duy trì ho t ng. b) Nghĩa v c a t ch c cung c p d ch v VAN b1. T ch c cung c p d ch v VAN công khai thông báo phương th c ho t ng, ch t lư ng d ch v trên trang website gi i thi u d ch v c a t ch c. b2. Cung c p d ch v truy n nh n và hoàn thi n hình th c th hi n ch ng t i n t ph c v vi c trao i thông tin gi a ngư i s d ng d ch v v i cơ quan chuyên môn. b3. Th c hi n vi c g i, nh n và cung c p úng h n, toàn v n ch ng t i n t theo tho thu n v i các bên tham gia giao d ch. b4. Lưu gi k t qu c a các l n truy n, nh n và ch ng t i n t trong th i gian giao d ch chưa hoàn thành. b5. B o m h t ng k t n i; các bi n pháp ki m soát, an ninh, an toàn, b o m t, toàn v n thông tin và cung c p các ti n ích khác cho các bên tham gia trao i ch ng t i nt . b6. Thông báo cho ngư i s d ng d ch v và cơ quan chuyên môn trư c th i i m 30 ngày v vi c d ng h th ng b o trì và bi n pháp áp d ng b m m quy n l i c a ngư i s d ng d ch v . 1.2. Quy n và nghĩa v c a ngư i s d ng d ch v
 16. a) Quy n c a ngư i s d ng d ch v a1. Ngư i s d ng d ch v có quy n l a ch n các t ch c cung c p d ch v VAN ã ư c cơ quan chuyên môn công nh n, công b trên website ký h p ng cung c p d ch v VAN. a2. ư c quy n s d ng d ch v giá tr gia tăng v giao d ch i n t trong ho t ng tài chính i v i t ch c cung c p d ch v VAN theo h p ng ã ư c ký k t gi a hai bên. a3. ư c t ch c cung c p d ch v VAN b o m gi bí m t v d li u các thông tin giao d ch i n t trong ho t ng tài chính, tr khi có tho thu n khác. b) Nghĩa v c a ngư i s d ng d ch v b1. Ch p hành nghiêm ch nh các i u kho n ký k t trong h p ng v i t ch c cung c p d ch v VAN; b2. T o i u ki n thu n l i cho t ch c cung c p d ch v VAN th c hi n các bi n pháp b o m an toàn, an ninh h th ng; b3. Ngư i s d ng d ch v ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các n i dung kh i t o c a mình. 2. T ch c cung c p d ch v VAN v i cơ quan chuyên môn T ch c cung c p d ch v VAN là i tư ng ch u s qu n lý c a cơ quan chuyên môn trong ho t ng cung c p d ch v VAN. 2.1. Quy n và nghĩa v c a c a t ch c cung c p d ch v VAN a) Quy n c a c a t ch c cung c p d ch v VAN a1. ư c phép k t n i v i h th ng x lý d li u i n t c a cơ quan chuyên môn th c hi n cung c p d ch v giá tr gia tăng trong ho t ng tài chính, sau khi t ch c ã ư c cơ quan chuyên môn xác nh n m b o các i u ki n. a2. ư c cơ quan chuyên môn h tr v nghi p v tài chính chuyên ngành th c hi n các giao d ch truy n nh n gi a ngư i s d ng d ch v v i cơ quan chuyên môn; a3. ư c ph i h p v i cơ quan chuyên môn th c hi n ào t o cho ngư i s d ng d ch v th c hi n cung c p d ch v VAN. a4. ư c cơ quan chuyên môn h tr gi i quy t các vư ng m c, phát sinh trong quá trình th c hi n cung c p d ch v VAN. a5. ư c cơ quan chuyên môn cung c p các m u, khuôn d ng chuNn th c hi n ho t ng cung c p d ch v VAN. b) Nghĩa v c a c a t ch c cung c p d ch v VAN
 17. b1. T ch c ư c c p Gi y công nh n cung c p d ch v VAN ch ư c k t n i và b t u các ho t ng cung c p d ch v VAN v i ngư i s d ng d ch v sau khi ã hoành thành vi c tri n khai xây d ng h th ng công ngh thông tin và ư c cơ quan chuyên môn ki m tra xác nh n; b2. Cung c p y thông tin, d li u cho cơ quan có thNm quy n khi có yêu c u theo quy nh c a pháp lu t. b3. Tuân th các quy nh hi n hành c a pháp lu t v vi n thông, Internet và các quy nh k thu t, nghi p v do cơ quan chuyên môn ban hành b4. Có trách nhi m thi t l p kênh k t n i v i h th ng x lý d li u i n t c a cơ quan chuyên môn m b o liên t c, an ninh, an toàn. Khi có vư ng m c trong quá trình th c hi n d ch v giá tr gia tăng v giao d ch i n t trong ho t ng tài chính, VAN ch ng gi i quy t và thông báo v i cơ quan chuyên môn ph i h p n u vư ng m c có liên quan t i h th ng x lý d li u i n t c a cơ quan chuyên môn. b5. Th c hi n ch báo cáo c a t ch c cung c p d ch v VAN i v i cơ quan chuyên môn T ch c VAN có trách nhi m báo cáo cơ quan chuyên môn nh kỳ 06 tháng/l n ho c t xu t v ho t ng s n xu t, kinh doanh, k thu t, nghi p v c a mình theo yêu c u c a cơ quan chuyên môn, ch u trách nhi m và ch ng minh v tính chính xác và k p th i c a các n i dung và s li u báo cáo. 2.2. Trách nhi m c a cơ quan chuyên môn a. Thi t l p, duy trì, m b o k t n i h th ng c a VAN v i cơ quan chuyên môn th c hi n d ch v giá tr gia tăng v giao d ch i n t trong ho t ng tài chính. b. Ph i h p v i các t ch c cung c p d ch v VAN t ch c các l p ào t o v nghi p v tài chính chuyên ngành và ư c phép thu phí ào t o. c. Ki m tra ho t ng c a các t ch c cung c p d ch v VAN m b o ch t lư ng d ch v và ho t ng úng theo quy nh. Ph n III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. 2. Cơ quan chuyên môn, S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c có liên quan ch u trách nhi m th c hi n Thông tư này. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ngh ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t./.
 18. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng TW và các ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; Ph m S Danh - Ban Tài chính qu n tr TW; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Ki m toán nhà nư c; - Công báo; - Website Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - S Tài chính, KBNN, C c thu , C c H i quan các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Phòng TMCNVN; - Website BTC; - Lưu: VT, THTK (10b).
Đồng bộ tài khoản