Thông tư 80/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
79
lượt xem
4
download

Thông tư 80/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 80/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 80/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 80/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 13 tháng 8 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 80/2003/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2003 HƯ NG D N T P TRUNG, QU N LÝ CÁC KHO N THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C QUA KHO B C NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 c a Qu c h i và Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; B Tài chính hư ng d n vi c t p trung, qu n lý các kho n thu ngân sách nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c như sau: A. QUY Đ NH CHUNG 1. Các t ch c, cá nhân, k c các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t đ ng trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam có trách nhi m và nghĩa v n p đ y đ , đúng h n các kho n thu , phí, l phí và các kho n ph i n p khác vào ngân sách nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Cơ quan Thu nhà nư c, H i quan, Tài chính và các cơ quan khác đư c Chính ph cho phép ho c đư c B Tài chính u quy n thu ngân sách nhà nư c (g i chung là cơ quan thu) ph i h p v i Kho b c Nhà nư c t ch c qu n lý, t p trung các kho n thu ngân sách nhà nư c, thư ng xuyên ki m tra, đôn đ c, b o đ m m i kho n thu ngân sách nhà nư c ph i đư c t p trung đ y đ , k p th i vào ngân sách nhà nư c. 3. Toàn b các kho n thu ngân sách nhà nư c đ u ph i n p tr c ti p vào Kho b c Nhà nư c. Đ i v i m t s kho n phí, l phí, thu c a các h kinh doanh không c đ nh, các h s n xu t kinh doanh nh và m t s kho n thu ngân sách nhà nư c đ a bàn mà vi c n p tr c ti p vào Kho b c Nhà nư c khó khăn, thì cơ quan thu đư c tr c ti p thu, sau đó đ nh kỳ n p vào Kho b c Nhà nư c theo quy đ nh t i Thông tư này. 4. M i kho n thu ngân sách nhà nư c đư c h ch toán b ng đ ng Vi t Nam, chi ti t theo niên đ ngân sách, c p ngân sách và m c l c ngân sách nhà nư c. Các kho n thu ngân sách nhà nư c b ng ngo i t , b ng hi n v t, b ng ngày công lao đ ng đư c quy đ i ra đ ng Vi t Nam theo t giá h ch toán ngo i t do B Tài chính quy đ nh, ho c giá hi n v t, giá ngày công lao đ ng đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n quy đ nh đ h ch toán thu ngân sách t i th i đi m phát sinh. 5. Các kho n thu ngân sách nhà nư c đư c phân chia cho ngân sách các c p theo đúng t l ph n trăm (%) phân chia do U ban thư ng v Qu c h i, H i đ ng nhân dân c p t nh quy t đ nh đ i v i các kho n thu. 6. Các kho n thu không đúng ch đ ph i đư c hoàn tr cho đ i tư ng n p. Các kho n thu đã t p trung vào ngân sách nhà nư c, nhưng đư c mi n gi m ho c hoàn tr , Kho b c Nhà nư c hoàn tr cho các đ i tư ng n p theo l nh c a cơ quan tài chính. 7. Quy trình, th t c, các h sơ c n thi t khi thu, n p, mi n, gi m, hoàn tr các kho n thu ngân sách nhà nư c ph i đư c thông báo và niêm y t công khai t i cơ quan thu và Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch tr c ti p v i đ i tư ng n p. B. QUY Đ NH C TH I. T CH C THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 1. L p d toán thu quý và k ho ch thu tháng - Căn c nhi m v thu c năm đư c giao, s đăng ký thu và d ki n các kho n thu ngân sách nhà nư c phát sinh trong quý, cơ quan thu l p d toán thu ngân sách nhà nư c quý
  2. thu c ph m vi qu n lý, chi ti t theo t ng n i dung thu. D toán thu ngân sách nhà nư c quý g i cho cơ quan tài chính và Kho b c Nhà nư c đ ng c p đ làm căn c đi u hành và t ch c công tác thu ngân sách nhà nư c trư c ngày 20 c a tháng cu i quý trư c. - Vào ngày 20 hàng tháng, cơ quan thu l p k ho ch thu ngân sách nhà nư c tháng sau, chi ti t theo đ a bàn, đ i tư ng (thu tr c ti p qua Kho b c Nhà nư c ho c thu qua cơ quan thu), th i h n n p g i Kho b c Nhà nư c đ ph i h p t ch c thu ngân sách. 2. T ch c thu ngân sách nhà nư c - Cơ quan thu ra thông báo thu ngân sách nhà nư c cho các đ i tư ng n p ngân sách nhà nư c theo quy đ nh hi n hành. Trư ng h p không c n thông báo thu (đ i v i các đ i tư ng n p đư c t khai, t tính, t n p thu và các kho n ph i n p khác), thì các t ch c, cá nhân th c hi n n p ngân sách nhà nư c đ y đ , k p th i theo ch đ quy đ nh. - Trư ng h p đ n th i h n n p ti n theo thông báo thu ho c th i h n n p theo quy đ nh mà t ch c, cá nhân v n chưa th c hi n nghĩa v n p ngân sách nhà nư c (tr trư ng h p đư c c p có th m quy n cho phép ch m n p), căn c yêu c u (b ng văn b n) c a cơ quan thu, ngân hàng ho c Kho b c Nhà nư c nơi t ch c, cá nhân m tài kho n ti n g i trích s ti n ph i n p t tài kho n c a t ch c, cá nhân đó đ n p vào ngân sách nhà nư c ho c áp d ng các bi n pháp tài chính khác theo quy đ nh c a pháp lu t đ thu ngân sách nhà nư c. 3. Phương th c thu ngân sách nhà nư c 3.1. Các kho n thu , phí, l phí: 3.1.1. Kho b c Nhà nư c tr c ti p thu: các kho n thu , phí, l phí c a các doanh nghi p, các t ch c kinh t , cá nhân, h kinh doanh ho t đ ng thư ng xuyên, có đ a đi m c đ nh, thu n l i cho vi c n p ti n, thì ph i n p tr c ti p vào Kho b c Nhà nư c; 3.1.2. Cơ quan thu tr c ti p thu: thu , phí, l phí c a các h kinh doanh không c đ nh, không thư ng xuyên ho c đ a đi m xa mà vi c n p ti n tr c ti p vào Kho b c Nhà nư c có khó khăn. Cơ quan thu có trách nhi m thu ti n m t t đ i tư ng n p và n p toàn b s ti n đã thu vào Kho b c Nhà nư c theo quy đ nh t i đi m 5.1.2, m c I, ph n B c a Thông tư này; 3.1.3. Đ i v i các kho n thu ngân sách xã: vi c t ch c thu, n p ngân sách xã đư c th c hi n theo quy đ nh t i đi m 2.5 m c II, ph n II Thông tư s 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính quy đ nh v qu n lý ngân sách xã và các ho t đ ng tài chính khác c a xã, phư ng, th tr n. 3.2. Các kho n thu ti n ph t: - Đ i v i các kho n thu ti n ph t do đ i tư ng n p ph t n p tr c ti p vào Kho b c Nhà nư c, Kho b c Nhà nư c th c hi n thu ngân sách nhà nư c theo các quy đ nh hi n hành; - Trư ng h p cơ quan nhà nư c có th m quy n x ph t tr c ti p thu ti n ph t t đ i tư ng n p, cơ quan thu có trách nhi m n p đ y đ , k p th i vào ngân sách nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c trên đ a bàn theo quy đ nh t i đi m 5.1.2 m c I ph n B Thông tư này. 3.3. Các kho n vay trong nư c và vay nư c ngoài: 3.3.1. Các kho n vay trong nư c: - Đ i v i các kho n v n huy đ ng trong nư c b ng hình th c phát hành trái phi u Chính ph , công trái xây d ng T qu c cho ngân sách trung ương, căn c vào s v n đã huy đ ng, Kho b c Nhà nư c h ch toán vay bù đ p b i chi ngân sách trung ương; - Đ i v i các kho n v n huy đ ng cho ngân sách c p t nh đ c p phát đ u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng, căn c vào s v n đã huy đ ng, Kho b c Nhà nư c h ch toán thu ngân sách c p t nh; - Đ i v i các kho n vay trong nư c khác, căn c gi y báo có c a ngân hàng, Kho b c Nhà nư c h ch toán thu ngân sách nhà nư c. Các kho n vay c a ngân sách c p nào, thì h ch toán thu ngân sách c p đó. 3.3.2. Các kho n vay nư c ngoài (ph n đư c đưa vào cân đ i ngân sách nhà nư c):
  3. - Các kho n vay b ng ngo i t chuy n v qu ngo i t c a ngân sách nhà nư c: căn c gi y báo có c a ngân hàng, Kho b c Nhà nư c quy đ i ra đ ng Vi t Nam theo t giá h ch toán do B Tài chính quy đ nh và h ch toán thu ngân sách trung ương (vay bù đ p b i chi); - Trư ng h p vay ngo i t không chuy n v qu ngo i t c a ngân sách nhà nư c: căn c l nh ghi thu, l nh ghi chi c a B Tài chính, Kho b c Nhà nư c quy đ i ra đ ng Vi t Nam theo t giá h ch toán do B Tài chính quy đ nh và h ch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nư c; - Đ i v i kho n vay b ng v t tư, thi t b , hàng hoá có giá g c ngo i t : căn c l nh thu c a cơ quan tài chính, Kho b c Nhà nư c h ch toán thu ngân sách nhà nư c theo quy đ nh t i đi m 5.3, m c I ph n B Thông tư này. 3.4. Đ i v i các kho n thu t qu d tr tài chính, thu b sung cân đ i t ngân sách c p trên, thu k t dư ngân sách nhà nư c, thu chuy n ngu n t ngân sách năm trư c: Kho b c Nhà nư c căn c quy t đ nh c a cơ quan tài chính đ h ch toán thu ngân sách nhà nư c. 3.5. Các kho n thu khác: Thu t ho t đ ng kinh t c a nhà nư c, thu h i ti n cho vay, ho t đ ng s nghi p, thu ti n s d ng đ t, ti n thuê đ t, ti n bán ho c cho thuê tài s n thu c s h u nhà nư c, thu hoàn v n, thu t các kho n n p ngân sách trong ho t đ ng đ u tư xây d ng cơ b n, thu t các di s n nhà nư c đư c hư ng, vi n tr không hoàn l i, thanh lý tài s n, bán tài s n t ch thu,... vi c n p tr c ti p vào Kho b c Nhà nư c ho c n p qua cơ quan thu đư c th c hi n theo các quy đ nh hi n hành đ i v i t ng kho n thu. 3.6. Đ i v i các kho n thu ngân sách nhà nư c c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài, B Tài chính có văn b n hư ng d n riêng. 4. Ch ng t thu ngân sách nhà nư c 4.1. Gi y n p ti n vào ngân sách nhà nư c: - Gi y n p ti n vào ngân sách nhà nư c là ch ng t thu ngân sách nhà nư c do B Tài chính th ng nh t t ch c phát hành, qu n lý (m u theo ph l c s 01, 02, 03, 04 kèm theo); - Gi y n p ti n vào ngân sách nhà nư c đư c s d ng đ i v i các đ i tư ng có nghĩa v n p thu và các kho n thu khác vào Kho b c Nhà nư c; cơ quan thu n p s ti n đã thu vào Kho b c Nhà nư c; - Gi y n p ti n vào ngân sách nhà nư c g m nh ng n i dung ch y u sau: + Tên đ i tư ng n p ti n: tên t ch c, đơn v theo quy t đ nh thành l p (đ i v i t ch c, doanh nghi p) ho c h , tên ngư i n p ti n (đ i v i h kinh doanh cá th , cá nhân); + Mã s c a đ i tư ng n p: do cơ quan thu c p theo quy đ nh hi n hành c a Chính ph và hư ng d n c a B Tài chính; + Đ a ch : xã (phư ng), huy n (qu n), t nh (thành ph ) nơi đăng ký ho t đ ng c a doanh nghi p, t ch c ho c đ a ch c a h kinh doanh cá th , cá nhân n p ti n; + Đ a đi m n p ti n (trư ng h p n p b ng ti n m t): ghi tên Kho b c Nhà nư c (theo thông báo thu), tên ngân hàng nơi Kho b c Nhà nư c m tài kho n ngo i t (n u n p ngo i t b ng ti n m t); + Cơ quan ra thông báo thu: cơ quan Thu nhà nư c, H i quan, Tài chính,... + Mã s c a cơ quan thu; + S , ngày c a t khai h i quan (đ i v i trư ng h p cơ quan h i quan thông báo thu). Gi y n p ti n đư c l p riêng cho t ng t khai h i quan; + N i dung kho n n p ngân sách nhà nư c: ghi chính xác, đ y đ , chi ti t n i dung, s ti n, m c l c ngân sách nhà nư c, mã ngu n và mã đi u ti t c a t ng kho n n p. 4.2. Biên lai thu ti n và b ng kê biên lai thu: - Biên lai thu ti n đư c s d ng trong trư ng h p cơ quan thu đư c giao nhi m v tr c ti p thu ngân sách nhà nư c b ng ti n m t, thu ti n ph t vi ph m hành chính, ho c Kho b c Nhà nư c tr c ti p thu đ i v i m t s kho n phí, l phí, thu ph t theo ch đ quy đ nh; - Biên lai thu đư c phát hành, qu n lý theo quy đ nh c a B Tài chính;
  4. - Cơ quan thu khi n p s ti n đã thu vào Kho b c Nhà nư c ph i l p b ng kê biên lai thu (ph l c s 06 đính kèm) và vi t gi y n p ti n vào ngân sách nhà nư c. 5. Quy trình thu ngân sách nhà nư c 5.1. Thu b ng ti n Vi t Nam: 5.1.1. Thu b ng chuy n kho n: Khi n p ti n vào ngân sách nhà nư c b ng chuy n kho n, đ i tư ng n p l p 4 liên gi y n p ti n vào ngân sách nhà nư c b ng chuy n kho n (ph l c s 02 đính kèm), g i ngân hàng ho c Kho b c Nhà nư c nơi m tài kho n. Ngân hàng ho c Kho b c Nhà nư c có trách nhi m trích tài kho n ti n g i c a đ i tư ng n p đ n p k p th i vào ngân sách nhà nư c. Quy trình thu như sau: a) Trư ng h p đ i tư ng n p m tài kho n t i ngân hàng: - Khi nh n đư c 4 liên gi y n p ti n vào ngân sách nhà nư c b ng chuy n kho n, ngân hàng làm th t c trích tài kho n ti n g i c a đ i tư ng n p đ n p ngân sách nhà nư c và x lý các liên gi y n p ti n: + Liên 1: làm ch ng t ghi n tài kho n ti n g i c a đ i tư ng n p; + Liên 2: g i cho đ i tư ng n p; + G i 2 liên còn l i cho Kho b c Nhà nư c. - Trư ng h p thanh toán liên ngân hàng, thì ngân hàng ph i g i đ n Kho b c Nhà nư c đ 2 liên ch ng t ph c h i, có đ y đ các n i dung ghi trên gi y n p ti n vào ngân sách nhà nư c b ng chuy n kho n đ làm căn c h ch toán thu ngân sách nhà nư c; - Khi nh n đư c ch ng t n p ti n do ngân hàng chuy n đ n, Kho b c Nhà nư c th c hi n h ch toán thu ngân sách nhà nư c và x lý các liên gi y n p ti n: + Liên 3: làm ch ng t h ch toán thu ngân sách nhà nư c; + Liên 4: g i cơ quan thu tr c ti p qu n lý đ i tư ng n p. b) Trư ng h p đ i tư ng n p m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c: - Khi nh n đư c 4 liên gi y n p ti n t đ i tư ng n p, Kho b c Nhà nư c th c hi n trích tài kho n ti n g i c a đ i tư ng n p đ thu ngân sách nhà nư c và x lý các liên gi y n p ti n: + Liên 1: làm ch ng t ghi n tài kho n ti n g i c a đ i tư ng n p; đ ng th i, h ch toán thu ngân sách nhà nư c; + Liên 2: g i cho đ i tư ng n p; + Liên 3: hu b ; + Liên 4: g i cơ quan thu tr c ti p qu n lý đ i tư ng n p. 5.1.2. Thu b ng ti n m t: a) Thu qua Kho b c Nhà nư c: - Thu b ng gi y n p ti n vào ngân sách nhà nư c: + Đ i tư ng n p l p 3 liên gi y n p ti n vào ngân sách nhà nư c b ng ti n m t (ph l c s 01 đính kèm). Khi nh n đư c gi y n p ti n t đ i tư ng n p, Kho b c Nhà nư c làm th t c thu ti n, h ch toán thu ngân sách nhà nư c và x lý các liên gi y n p ti n: Liên 1: làm ch ng t h ch toán thu ngân sách nhà nư c; Liên 2: g i đ i tư ng n p; Liên 3: g i cơ quan thu tr c ti p qu n lý đ i tư ng n p. - Thu b ng biên lai thu: + Đ i v i trư ng h p Kho b c Nhà nư c s d ng biên lai thu đ thu tr c ti p, Kho b c Nhà nư c l p 3 liên biên lai thu đ thu ti n t đ i tư ng n p và x lý các liên biên lai thu: 1 liên lưu cu ng, 1 liên g i đ i tư ng n p, 1 liên lưu t i Kho b c Nhà nư c;
  5. + Cu i ngày ho c theo đ nh kỳ (không quá 2 ngày), Kho b c Nhà nư c l p 2 liên b ng kê biên lai thu: 1 liên lưu t i Kho b c Nhà nư c, 1 liên g i cơ quan thu; đ ng th i, l p 3 liên gi y n p ti n vào ngân sách nhà nư c b ng ti n m t, h ch toán thu ngân sách nhà nư c và x lý: Liên 1: làm ch ng t h ch toán thu ngân sách nhà nư c; Liên 2: hu b ; Liên 3: g i cơ quan thu tr c ti p qu n lý đ i tư ng n p. b) Thu qua cơ quan thu: - Cơ quan thu dùng biên lai thu đ tr c ti p thu ti n t đ i tư ng n p. Đ nh kỳ, theo l ch giao d ch đã tho thu n v i Kho b c Nhà nư c, cơ quan thu l p 2 liên b ng kê biên lai thu: 1 liên lưu cơ quan thu, 1 liên g i Kho b c Nhà nư c; đ ng th i, căn c b ng kê biên lai thu đ l p 3 liên gi y n p ti n vào ngân sách nhà nư c b ng ti n m t và n p s ti n đã thu vào Kho b c Nhà nư c. Căn c b ng kê biên lai thu và gi y n p ti n vào ngân sách nhà nư c b ng ti n m t do cơ quan thu g i đ n, Kho b c Nhà nư c làm th t c thu ti n, h ch toán thu ngân sách nhà nư c và x lý: + Liên 1: làm ch ng t h ch toán thu ngân sách nhà nư c; + Liên 2: g i l i cơ quan n p ti n (cơ quan tr c ti p thu); + Liên 3: g i cơ quan thu qu n lý đ i tư ng n p. - Cơ quan thu và Kho b c Nhà nư c đ ng c p th ng nh t quy đ nh kỳ h n n p ti n vào Kho b c Nhà nư c (hàng ngày ho c ch m nh t sau 5 ngày k t ngày thu, tuỳ theo doanh s thu và đi u ki n đ a bàn c th ); - Cơ quan thu ph i n p ti n t i tr s Kho b c Nhà nư c. Trư ng h p đi m giao d ch ngoài tr s Kho b c Nhà nư c đ t t i cơ quan thu, n u cơ quan thu đ ngh đư c n p ti n tr c ti p t i đi m giao d ch, thì Giám đ c Kho b c Nhà nư c t nh, thành ph căn c vào đi u ki n c th , xem xét cho phép đi m giao d ch nh n ti n t cơ quan thu, đ m b o thu an toàn, k p th i. 5.2. Thu ngân sách nhà nư c b ng ngo i t : 5.2.1. Nguyên t c qu n lý: - Các kho n thu ngân sách b ng ngo i t (k c thu vay n , vi n tr nư c ngoài) đư c t p trung v qu ngo i t c a ngân sách nhà nư c, th ng nh t qu n lý t i Kho b c Nhà nư c Trung ương; đư c ghi thu qu ngo i t c a ngân sách nhà nư c (theo nguyên t ); đ ng th i, quy đ i ra đ ng Vi t Nam theo t giá h ch toán do B Tài chính quy đ nh đ h ch toán thu ngân sách nhà nư c và phân chia cho ngân sách các c p theo ch đ quy đ nh (tr s ngo i t t các Kho b c Nhà nư c t nh, thành ph chuy n v ); - Ngân sách các c p chính quy n đ a phương (t nh, huy n, xã) không đư c phép l p qu ngo i t . Toàn b s thu ngân sách nhà nư c b ng ngo i t t i đ a phương ph i g i vào tài kho n ti n g i ngo i t c a Kho b c Nhà nư c m t i ngân hàng thương m i nhà nư c và đ nh kỳ hàng tháng đư c chuy n v qu ngo i t c a ngân sách nhà nư c t i trung ương. S thu ngo i t t i đ a phương đư c quy đ i ra đ ng Vi t Nam theo t giá h ch toán do B Tài chính quy đ nh đ h ch toán thu ngân sách nhà nư c và phân chia cho ngân sách các c p. Lãi ti n g i ngo i t sau khi tr đi các kho n phí thanh toán đư c qu n lý, s d ng và quy t toán v i ngân sách nhà nư c theo ch đ qu n lý tài chính áp d ng đ i v i h th ng Kho b c Nhà nư c; - Qu ngo i t c a ngân sách nhà nư c đư c s d ng đ thanh toán, chi tr các kho n chi b ng ngo i t theo quy đ nh c a B Tài chính. Ph n ngo i t còn l i, Kho b c Nhà nư c Trung ương bán cho ngân hàng nhà nư c theo đ nh kỳ ho c theo l nh c a B trư ng B Tài chính. Cu i năm, vào th i gian ch nh lý quy t toán, Kho b c Nhà nư c Trung ương t ng h p chênh l ch t giá phát sinh trong năm g i B Tài chính (V Ngân sách nhà nư c) đ x lý; - B trư ng B Tài chính u quy n cho V trư ng V Tài chính đ i ngo i xác đ nh và thông báo t giá h ch toán ngo i t , b o đ m nguyên t c sau: + T giá h ch toán đư c tính bình quân theo t giá mua bán th c t bình quân ngày trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng trong th i gian 30 ngày trư c ngày thông báo;
  6. + Trư ng h p trong tháng t giá mua bán ngo i t th c t trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng có bi n đ ng l n (tăng ho c gi m trên 5% so v i t giá h ch toán), B Tài chính xem xét, đi u ch nh l i t giá h ch toán cho phù h p; - T giá h ch toán đư c áp d ng th ng nh t trên ph m vi c nư c đ i v i các nghi p v : + Quy đ i và h ch toán thu, chi ngân sách nhà nư c b ng ngo i t (k c các kho n thu hi n v t có giá g c b ng ngo i t ); + Quy đ i và h ch toán k toán c a Kho b c Nhà nư c. 5.2.2. Quy trình thu: a) Thu ngo i t b ng chuy n kho n: Quy trình thu ngo i t b ng chuy n kho n đư c th c hi n như đ i v i thu chuy n kho n b ng đ ng Vi t Nam. Căn c gi y báo có, b ng kê thanh toán và gi y n p ti n vào ngân sách nhà nư c b ng ngo i t chuy n kho n do ngân hàng g i đ n, Kho b c Nhà nư c x lý: - Kho b c Nhà nư c Trung ương th c hi n ghi thu qu ngo i t c a ngân sách nhà nư c (kho n thu t i Kho b c Nhà nư c Trung ương và kho n ngo i t Kho b c Nhà nư c đ a phương chuy n v ); đ ng th i, quy đ i ra đ ng Vi t Nam theo t giá h ch toán do B Tài chính quy đ nh đ i v i s ngo i t thu t i Kho b c Nhà nư c Trung ương đ h ch toán thu ngân sách nhà nư c; - Kho b c Nhà nư c t nh, thành ph h ch toán tăng ti n g i ngo i t t i ngân hàng; đ ng th i, quy đ i ra đ ng Vi t nam theo t giá h ch toán do B Tài chính quy đ nh đ h ch toán thu ngân sách nhà nư c. b) Thu ngo i t b ng ti n m t qua ngân hàng, đư c th c hi n theo quy trình sau: - Đ i tư ng n p l p 4 liên gi y n p ti n vào ngân sách nhà nư c b ng ngo i t ti n m t vào ngân sách nhà nư c (ph l c s 03 đính kèm) và đ n ngân hàng nơi Kho b c Nhà nư c m tài kho n ngo i t đ làm th t c n p ti n; - Ngân hàng làm th t c thu ngo i t , và x lý các liên gi y n p ti n: liên 1 lưu ngân hàng, liên 2 g i đ i tư ng n p, 2 liên còn l i g i Kho b c Nhà nư c; - Căn c ch ng t do ngân hàng g i đ n, Kho b c Nhà nư c th c hi n như ti t a, đi m 5.2.2 m c I ph n B c a Thông tư này. c) Thu ngo i t b ng ti n m t qua cơ quan thu ho c thu tr c ti p vào Kho b c Nhà nư c: - Trư ng h p cơ quan thu tr c ti p thu ngo i t b ng ti n m t ph i n p đ y đ , k p th i vào tài kho n ngo i t c a Kho b c Nhà nư c m t i ngân hàng. T i nh ng nơi không th n p ngo i t vào ngân hàng, cơ quan thu n p toàn b s ngo i t đã thu vào Kho b c Nhà nư c t nh, thành ph . Quy trình thu và x lý ch ng t như trư ng h p thu ti n m t b ng đ ng Vi t Nam qua cơ quan thu; - Trư ng h p đ i tư ng n p ngo i t b ng ti n m t n p tr c ti p vào Kho b c Nhà nư c, quy trình thu th c hi n như thu ti n m t b ng đ ng Vi t Nam; - Vi c thu ngân sách nhà nư c b ng ngo i t ti n m t ch đư c th c hi n t i Kho b c Nhà nư c t nh, thành ph và đ i v i các lo i ngo i t t do chuy n đ i theo thông báo c a Ngân hàng Nhà nư c; - Căn c s ngo i t ti n m t th c thu, Kho b c Nhà nư c th c hi n quy đ i ra đ ng Vi t Nam theo t giá h ch toán do B Tài chính quy đ nh đ h ch toán thu ngân sách nhà nư c; đ ng th i, g i toàn b s ngo i t đã thu vào tài kho n ti n g i ngo i t c a Kho b c Nhà nư c t i ngân hàng đ chuy n v Kho b c Nhà nư c Trung ương; - Trư ng h p Kho b c Nhà nư c t nh, thành ph không có tài kho n ti n g i ngo i t t i ngân hàng (do ngân hàng nhà nư c và các ngân hàng thương m i nhà nư c trên đ a bàn chưa t ch c m tài kho n ti n g i và thanh toán ngo i t ), Kho b c Nhà nư c t nh, thành ph đư c bán ngo i t ti n m t cho ngân hàng nhà nư c ho c ngân hàng thương m i nhà nư c đư c phép kinh doanh ngo i t (theo t giá mua ngo i t c a ngân hàng đó). Ph n chênh l ch gi a t giá bán ngo i t th c t và t giá h ch toán thu ngân sách đư c theo dõi và chuy n v Kho b c Nhà nư c Trung ương đ quy t toán v i ngân sách trung ương.
  7. 5.3. Thu ngân sách nhà nư c b ng hi n v t: - Đ i v i hi n v t đã xác đ nh đư c đ i tư ng s d ng: cơ quan tài chính quy đ i ra đ ng Vi t Nam đ l p l nh ghi thu, l nh ghi chi ngân sách nhà nư c g i cho Kho b c Nhà nư c đ h ch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nư c; - Vi c quy đ i giá tr hi n v t sang đ ng Vi t Nam đư c th c hi n như sau: + Hi n v t đã có đơn giá, thì áp d ng theo đơn giá hi n hành t i khu v c; hi n v t có giá g c ngo i t đư c quy đ i ra đ ng Vi t Nam theo t giá h ch toán do B Tài chính quy đ nh; + Hi n v t chưa có quy đ nh đơn giá ho c không có giá g c ngo i t , cơ quan tài chính l p H i đ ng đ nh giá đ xác đ nh giá hi n v t theo giá th trư ng ph bi n t i khu v c vào th i đi m đ nh giá. - Đ i v i hi n v t chưa xác đ nh đư c đ i tư ng s d ng: cơ quan tài chính ph i h p v i các cơ quan h u quan t ch c bán hi n v t l y ti n Vi t Nam đ n p ngân sách nhà nư c. Trư ng h p chưa bán đư c hi n v t, cơ quan tài chính ph i h p v i các cơ quan h u quan ti p t c theo dõi, qu n lý. 5.4. Thu ngân sách nhà nư c b ng ngày công lao đ ng: - Các kho n thu ngân sách nhà nư c b ng ngày công lao đ ng đư c quy đ i ra đ ng Vi t Nam đ h ch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nư c; - Cơ quan tài chính ch trì ph i h p v i các cơ quan h u quan quy đ i s ngày công lao đ ng theo đơn giá ngày công đư c quy đ nh đ i v i t ng lo i công vi c; đ ng th i, l p l nh ghi thu, l nh ghi chi ngân sách nhà nư c g i Kho b c Nhà nư c đ h ch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nư c. 6. Ki m tra, đ i chi u và x lý - Đ nh kỳ, cơ quan thu và Kho b c Nhà nư c có trách nhi m ph i h p ki m tra, đ i chi u tình hình thu n p ngân sách nhà nư c; phát hi n k p th i các trư ng h p ch m n p, n đ ng thu ngân sách nhà nư c đ có bi n pháp đôn đ c, x lý theo ch đ quy đ nh. - Đ nh kỳ, theo tho thu n v i cơ quan thu, Kho b c Nhà nư c l p b ng t ng h p thu ngân sách nhà nư c, chi ti t theo t ng cơ quan thu, m c l c ngân sách nhà nư c, s phân chia cho ngân sách các c p, g i cơ quan thu đ đ i chi u, ki m tra và theo dõi qu n lý. - Trong quá trình ki m tra, đ i chi u thu ngân sách nhà nư c, n u có sai sót thu c trách nhi m c a cơ quan nào, thì cơ quan đó ph i có văn b n đ ngh đi u ch nh. T t c các trư ng h p đi u ch nh, Kho b c Nhà nư c ph i l p ch ng t đ làm căn c h ch toán đi u ch nh. H t năm ngân sách, cơ quan tài chính ch trì ph i h p v i Kho b c Nhà nư c, cơ quan thu ch nh lý quy t toán thu ngân sách nhà nư c. - Các trư ng h p vi ph m ch đ quy đ nh v thu n p ngân sách nhà nư c như: kê khai, tính thu sai; che d u ngu n thu; trì hoãn ho c không n p đ y đ kho n ph i n p ngân sách nhà nư c; thu sai ch đ quy đ nh; mi n gi m không đúng th m quy n; chi m d ng, gi l i ngu n thu c a ngân sách nhà nư c sai ch đ ; h ch toán sai ch đ k toán th ng kê, không đúng m c l c ngân sách nhà nư c, phân chia sai ngu n thu và t l phân chia gi a ngân sách các c p; s d ng hoá đơn, ch ng t không h p pháp,... đ u là nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v ngân sách. Căn c vào tính ch t và m c đ vi ph m s b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. 7. Hoàn tr các kho n thu ngân sách nhà nư c - Vi c hoàn tr các kho n thu ngân sách nhà nư c đư c th c hi n trong các trư ng h p: thu không đúng chính sách, ch đ ; cơ ch , chính sách thu có thay đ i; đ i tư ng n p đư c mi n, gi m, hoàn thu theo quy t đ nh c a c p có th m quy n; kho n n p th a so v i quy đ nh. - Quy trình, th t c hoàn tr các kho n thu ngân sách nhà nư c đư c th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư s 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 và các văn b n hi n hành c a B Tài chính. Riêng kho n hoàn thu giá tr gia tăng (k c thu giá tr gia tăng đơn v n p nh m, n p th a) đư c th c hi n hoàn tr t qu hoàn thu giá tr gia tăng quy đ nh t i ph n D, Thông tư s 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính.
  8. - Vi c hoàn tr các kho n thu ngân sách nhà nư c cho đ i tư ng n p khi chưa quy t toán ngân sách nhà nư c đư c th c hi n theo l nh thoái thu ngân sách nhà nư c c a cơ quan tài chính (ph l c s 05 đính kèm); trư ng h p kho n thu đã quy t toán vào niên đ ngân sách năm trư c, cơ quan tài chính l p l nh chi ti n c a năm ngân sách hi n hành đ hoàn tr . - Căn c l nh thoái thu ngân sách nhà nư c ho c l nh chi ti n c a cơ quan tài chính, Kho b c Nhà nư c làm th t c ghi gi m thu (đ i v i các kho n thu chưa quy t toán ngân sách) ho c h ch toán chi ngân sách nhà nư c (đ i v i các kho n thu đã quy t toán ngân sách nhà nư c) và hoàn tr cho đ i tư ng đư c hư ng. 8. H ch toán k toán, báo cáo, quy t toán thu ngân sách nhà nư c 8.1. H ch toán thu ngân sách nhà nư c: - Kho b c Nhà nư c t ch c h ch toán k toán thu ngân sách nhà nư c theo ch đ k toán do B Tài chính quy đ nh. Vi c h ch toán k toán ph i đ m b o đúng niên đ ngân sách và m c l c ngân sách nhà nư c. Các kho n thu thu c ngân sách năm trư c, n p trong năm sau ph i đư c h ch toán vào thu ngân sách năm sau; - Đ i v i các kho n thu ngoài cân đ i ngân sách nhà nư c, Kho b c Nhà nư c h ch toán t m thu chưa đưa vào cân đ i ngân sách nhà nư c; - Đ i v i các kho n t m thu, t m gi , Kho b c Nhà nư c h ch toán vào tài kho n t m thu, t m gi và sau đó x lý theo quy t đ nh c a c p có th m quy n. Các kho n t m thu, t m gi chưa có quy t đ nh x lý c a c p có th m quy n, đ n cu i ngày 31 tháng 12 đư c chuy n s dư sang năm sau đ ti p t c theo dõi x lý; - Đ i v i các cơ quan, đơn v có phát sinh kho n thu ngân sách nhà nư c đư c gi l i đ chi theo ch đ quy đ nh, đ nh kỳ ph i l p báo cáo chi ti t các kho n th c thu, th c chi g i cơ quan tài chính. Căn c l nh ghi thu, l nh ghi chi do cơ quan tài chính chuy n đ n, Kho b c Nhà nư c th c hi n h ch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nư c. 8.2. Báo cáo, quy t toán thu ngân sách nhà nư c: Vi c báo cáo đ nh kỳ tình hình thu ngân sách nhà nư c, báo cáo k toán, quy t toán thu ngân sách nhà nư c c a ngân sách các c p đư c l p theo đúng m u bi u, m c l c ngân sách nhà nư c và th i h n quy đ nh t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 và ch đ K toán ngân sách nhà nư c và ho t đ ng nghi p v Kho b c Nhà nư c do B Tài chính quy đ nh. II. NHI M V , QUY N H N C A CÁC CƠ QUAN TRONG VI C T CH C THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 1. Cơ quan thu - Tính toán, xác đ nh m c thu và ra thông báo thu; ch u trách nhi m v tính chính xác v chương, lo i, kho n, m c, ti u m c theo m c l c ngân sách nhà nư c đ i v i t ng kho n thu ghi trong thông báo thu. - Theo dõi, qu n lý, đôn đ c các đ i tư ng n p ti n vào ngân sách nhà nư c. Hư ng d n vi c l p gi y n p ti n vào ngân sách nhà nư c c a đ i tư ng n p. - Tr c ti p thu các kho n thu theo nhi m v đư c giao và n p vào Kho b c Nhà nư c đ y đ , k p th i theo quy đ nh. - Quy t đ nh các trư ng h p t m thu đ Kho b c Nhà nư c làm căn c h ch toán k toán; quy t đ nh x lý các kho n t m thu theo ch đ quy đ nh. - Ki m tra, xem xét và đ ngh cơ quan tài chính ra l nh hoàn tr đ i v i các kho n thu sai ch đ ho c đư c hoàn tr theo ch đ quy đ nh. - Ki m tra và gi i quy t các khi u n i v thu n p ngân sách nhà nư c; quy t đ nh x ph t các hành vi vi ph m ch đ thu n p ngân sách nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t. - T ch c k toán thu ngân sách nhà nư c theo ch đ k toán th ng kê do B Tài chính quy đ nh. - Ki m tra, đ i chi u s li u, l p và g i báo cáo thu ngân sách nhà nư c, báo cáo quy t toán thu ngân sách nhà nư c thu c ph m vi qu n lý theo quy đ nh c a B Tài chính.
  9. - Ph i h p v i Kho b c Nhà nư c xác đ nh đ i tư ng thu tr c ti p qua Kho b c Nhà nư c và thu qua cơ quan thu đ t ch c thu ngân sách nhà nư c có hi u qu . 2. Kho b c Nhà nư c - T p trung các kho n thu ngân sách nhà nư c và phân chia các kho n thu cho ngân sách các c p theo đúng t l ph n trăm (%) phân chia đư c c p có th m quy n quy t đ nh đ i v i t ng kho n thu; - T ng h p, l p báo cáo thu ngân sách nhà nư c g i cơ quan tài chính và các cơ quan h u quan theo ch đ quy đ nh. - Ph i h p ki m tra và đ i chi u s li u thu ngân sách nhà nư c v i các cơ quan thu b o đ m chính xác, đ y đ , k p th i; xác nh n s li u thu ngân sách nhà nư c theo yêu c u c a các cơ quan nhà nư c có th m quy n. - Th c hi n hoàn tr các kho n thu ngân sách nhà nư c theo l nh c a cơ quan tài chính. - Kho b c Nhà nư c nơi đ i tư ng n p m tài kho n có trách nhi m trích tài kho n ti n g i c a đ i tư ng n p theo yêu c u (b ng văn b n) c a cơ quan thu đ n p ngân sách nhà nư c theo quy đ nh t i Đi u 46 Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph . 3. Cơ quan tài chính - Ph i h p v i cơ quan thu, Kho b c Nhà nư c trong vi c t p trung các kho n thu ngân sách nhà nư c; đôn đ c các đ i tư ng thu c ph m vi qu n lý n p đ y đ , k p th i các kho n thu ngân sách nhà nư c vào Kho b c Nhà nư c. - Ki m tra, đ i chi u và ra l nh hoàn tr ho c đ ngh c p có th m quy n hoàn tr các kho n thu ngân sách nhà nư c theo ch đ quy đ nh. - Ph i h p v i Kho b c Nhà nư c rà soát, đ i chi u các kho n thu ngân sách, đ m b o h ch toán đ y đ , chính xác, đúng m c l c ngân sách nhà nư c và t l phân chia cho ngân sách các c p. - Th m đ nh báo cáo quy t toán thu ngân sách nhà nư c c a ngân sách c p dư i; t ng h p và l p báo cáo quy t toán thu ngân sách nhà nư c thu c ph m vi qu n lý theo ch đ quy đ nh. 4. T ch c cá nhân có nghĩa v n p ngân sách nhà nư c - Kê khai và n p đ y đ các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c theo đúng ch đ ; ch p hành nghiêm thông báo thu ngân sách nhà nư c c a cơ quan thu; th c hi n đúng quy trình, th t c n p ngân sách nhà nư c. - Có quy n khi u n i các v n đ vi ph m ch đ thu n p ngân sách nhà nư c c a các cơ quan ch c năng. 5. Ngân hàng nơi đ i tư ng n p m tài kho n - Có trách nhi m chuy n ti n theo yêu c u c a đ i tư ng n p vào Kho b c Nhà nư c đ n p ngân sách nhà nư c; l p và g i các ch ng t đ y đ , k p th i, đúng m u bi u do B Tài chính quy đ nh đ Kho b c Nhà nư c làm căn c h ch toán thu ngân sách nhà nư c. - Th c hi n trích tài kho n ti n g i c a đ i tư ng n p theo yêu c u (b ng văn b n) c a cơ quan thu đ n p ngân sách nhà nư c theo quy đ nh t i Đi u 46 Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph . III. KINH PHÍ VÀ CH Đ KHEN THƯ NG, K LU T 1. Chi phí cho vi c t ch c công tác thu ngân sách nhà nư c c a cơ quan thu và Kho b c Nhà nư c như: xây d ng, thuê đ a đi m, trang b cơ s v t ch t, phương ti n làm vi c; chi phí v n chuy n, b o v ; chi b i dư ng ngoài gi ,... do ngân sách nhà nư c b o đ m theo ch đ qu n lý tài chính nhà nư c hi n hành. 2. Ch đ khen thư ng cho công tác thu ngân sách nhà nư c đ i v i các cơ quan thu và Kho b c Nhà nư c đư c th c hi n theo quy đ nh hi n hành. 3. Các cơ quan, đơn v và cá nhân vi ph m ch đ qu n lý, thu n p ho c làm th t thoát ti n, tài s n c a Nhà nư c ph i b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t.
  10. C. T ch c th c hi n 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t năm ngân sách 2004 và thay th Thông tư s 41/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998, Thông tư s 12/1999/TT-BTC ngày 01/02/1999 c a B Tài chính. Các văn b n, ch đ ban hành trư c đây v t p trung, qu n lý các kho n thu ngân sách nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c trái v i quy đ nh t i Thông tư này không còn hi u l c thi hành. 2. Trư ng h p áp d ng quy trình thu ngân sách nhà nư c qua m ng vi tính ho c các quy trình thu khác, B Tài chính s có văn b n hư ng d n riêng. Lê Th Băng Tâm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản