Thông tư 81/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: trucmoc

Thông tư 81/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 81/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷ 
liÖu luËt viÖt nam LAWDATA


TH¤NG T¦
C ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   8 1 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 3   t h ¸ n g   8   n ¨ m 
2 0 0 4   H í n g   d É n   t h i   h µ n h   N g h Þ   ® Þ n h   s è   1 4 7 / 2 0 0 4 / N § ­ C P   n g µ y 
2 3 / 7 / 2 0 0 4   c ñ a   C h Ý n h   p h ñ   q u y   ® Þ n h   c h i   t i Õ t   t h i   h µ n h   P h ¸ p 
lÖnh 
thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao


C¨n cø Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu 
nhËp   cao   sè     35/2001/PL­UBTVQH10   ngµy   19/5/2001;   Ph¸p  
lÖnh söa ®æi, bæ sung mét sè §iÒu cña Ph¸p lÖnh thuÕ thu  
nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao sè 14/2004/PL­UBTVQH11  
ngµy 24/3/2004;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 147/2004/N§­CP ngµy 23/7/2004 cña  
ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh ThuÕ thu  
nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña 
ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, c¬  
cÊu tæ chøc Bé Tµi chÝnh;
Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau:


I. PH¹M VI ¸P DôNG:


1. §èi tîng nép thuÕ:
§èi tîng nép thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp 
cao (díi ®©y gäi t¾t lµ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n) bao gåm:

1.1. C«ng d©n ViÖt Nam ë trong níc hoÆc ®i c«ng 
t¸c, lao ®éng ë níc ngoµi cã thu nhËp;
1.2.   C¸   nh©n   lµ   ngêi   kh«ng   mang   quèc   tÞch   ViÖt   Nam 
nhng ®Þnh c kh«ng thêi h¹n t¹i ViÖt Nam cã thu nhËp (sau 
®©y gäi lµ c¸ nh©n kh¸c ®Þnh c t¹i ViÖt Nam);
1.3. Ngêi níc ngoµi cã thu nhËp t¹i ViÖt Nam bao gåm:
­   Ngêi   níc   ngoµi   lµm   viÖc   t¹i   ViÖt   Nam   trong   c¸c 
doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ, v¨n ho¸, x∙ héi, c¸c 
v¨n phßng ®¹i diÖn, c¸c chi nh¸nh c«ng ty níc ngoµi t¹i 
ViÖt Nam; c¸c c¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp t¹i ViÖt Nam;
­ Ngêi níc ngoµi tuy kh«ng hiÖn diÖn t¹i ViÖt Nam nh­
ng cã thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam.
2. Thu nhËp chÞu thuÕ:
Thu   nhËp   chÞu   thuÕ   bao   gåm   thu   nhËp   thêng   xuyªn   vµ 
thu nhËp kh«ng thêng xuyªn.
2

2.1. Thu nhËp thêng xuyªn gåm:
2.1.1. C¸c kho¶n thu nhËp díi c¸c h×nh thøc tiÒn l­
¬ng, tiÒn  c«ng,  tiÒn thï lao,  bao  gåm  c¶ tiÒn  l¬ng  lµm 
thªm giê, l¬ng ca 3, l¬ng th¸ng thø 13 (nÕu cã); tiÒn phô 
cÊp; tiÒn trî cÊp thay l¬ng nhËn tõ quü b¶o hiÓm x∙ héi; 
tiÒn ¨n tra, ¨n gi÷a ca (nÕu nhËn b»ng tiÒn);
2.1.2.   TiÒn   thëng   th¸ng,   quý,   n¨m,   thëng   ®ét   xuÊt 
nh©n dÞp ngµy lÔ, tÕt, ngµy thµnh lËp ngµnh, thëng tõ c¸c 
nguån, díi c¸c h×nh thøc: tiÒn, hiÖn vËt; 
2.1.3.   Thu   nhËp   do   tham   gia   dù   ¸n,   hiÖp   héi   kinh 
doanh,   héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   héi   ®ång   qu¶n   lý,   héi   ®ång 
doanh nghiÖp;
2.1.4.   TiÒn   b¶n   quyÒn   sö   dông   s¸ng   chÕ,   nh∙n   hiÖu, 
t¸c phÈm; thu nhËp vÒ tiÒn nhuËn bót;
2.1.5. C¸c kho¶n thu nhËp cña c¸c c¸ nh©n kh«ng thuéc 
®èi tîng nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nh: thu nhËp tõ 
dÞch vô khoa häc, kü thuËt, dÞch vô tin häc, dÞch vô t 
vÊn, thiÕt kÕ, kiÕn tróc, ®µo t¹o; ho¹t ®éng biÓu diÔn, 
tæ chøc biÓu diÔn; qu¶ng c¸o; ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao; 
dÞch vô ®¹i lý; thu nhËp tõ hoa hång m«i giíi; dÞch vô 
kh¸c; 
2.1.6. C¸c kho¶n thu nhËp kh«ng tÝnh trong tiÒn l¬ng, 
tiÒn c«ng  ®îc chi tr¶ hé nh  tiÒn  nhµ,  ®iÖn, níc;  riªng 
tiÒn nhµ tÝnh theo sè thùc tÕ chi tr¶ hé nhng kh«ng vît 
qu¸ 15% tæng thu nhËp chÞu thuÕ. Trêng hîp c¸ nh©n ë t¹i 
trô së lµm viÖc th× thu nhËp chÞu  thuÕ  trong trêng  hîp 
nµy c¨n cø vµo tiÒn thuª nhµ hoÆc chi phÝ khÊu hao tÝnh 
theo tû lÖ gi÷a diÖn tÝch c¸ nh©n sö dông víi diÖn tÝch 
cña   c¨n   nhµ   vµ   còng   ®îc   tÝnh   tèi   ®a   15%   tæng   thu   nhËp 
chÞu thuÕ. Trêng hîp chøng tõ chi tr¶ tiÒn nhµ cã c¶ tiÒn 
¨n, tiÒn phôc vô th× sè thùc tÕ chi tr¶ hé chØ tÝnh trªn 
tiÒn nhµ.
2.1.7. C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c mµ c¸ nh©n ®îc hëng tõ 
c¬ quan chi tr¶ thu nhËp. 
C¸c kho¶n thu nhËp trªn lµm c¨n cø x¸c ®Þnh thu nhËp 
chÞu thuÕ lµ thu nhËp tríc khi khÊu trõ thuÕ thu nhËp c¸ 
nh©n (thu nhËp tríc thuÕ). Trêng hîp thu nhËp thùc nhËn 
kh«ng bao gåm thuÕ thu nhËp c¸ nh©n (thu nhËp sau thuÕ) 
th× ph¶i  quy ®æi thµnh thu nhËp tríc thuÕ (c«ng thøc qui 
®æi theo Phô lôc sè 1 kÌm theo Th«ng t nµy). 
2.2. Thu nhËp kh«ng thêng xuyªn bao  gåm:
2.2.1. Thu nhËp vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ (trõ trêng 
hîp biÕu, tÆng) bao gåm:
­ ChuyÓn giao c¸c ®èi tîng së h÷u c«ng nghiÖp: s¸ng 
chÕ, gi¶i ph¸p h÷u Ých, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, tªn gäi, 
3

xuÊt xø hµng ho¸, thiÕt kÕ bè trÝ m¹ch tÝch hîp b¸n dÉn 
vµ nh∙n hiÖu hµng hãa ®ang trong thêi h¹n ®îc ph¸p luËt 
ViÖt Nam b¶o hé vµ ®îc phÐp chuyÓn giao.
­ ChuyÓn giao c¸c bÝ quyÕt vÒ c«ng nghÖ, kiÕn thøc d­
íi d¹ng ph¬ng ¸n c«ng nghÖ, c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt, quy 
tr×nh c«ng nghÖ, tµi liÖu thiÕt kÕ s¬ bé vµ thiÕt kÕ kü 
thuËt,   c«ng   thøc,   th«ng   sè   kü   thuËt,   b¶n   vÏ,   s¬   ®å   kü 
thuËt, phÇn mÒm m¸y tÝnh (®îc chuyÓn giao theo Hîp ®ång 
chuyÓn   giao   c«ng   nghÖ),   th«ng  tin  d÷   liÖu  vÒ   c«ng  nghÖ 
chuyÓn giao cã kÌm hoÆc kh«ng kÌm theo m¸y mãc thiÕt bÞ.
­ ChuyÓn giao c¸c gi¶i ph¸p hîp lý hãa s¶n xuÊt, ®æi 
míi c«ng nghÖ.
­ Thùc hiÖn c¸c h×nh thøc dÞch vô hç trî  chuyÓn giao 
c«ng nghÖ ®Ó bªn nhËn cã ®îc  n¨ng lùc c«ng nghÖ nh»m t¹o 
ra s¶n phÈm vµ/hoÆc  dÞch vô víi chÊt lîng ®îc x¸c ®Þnh 
trong Hîp ®ång bao gåm:
+ Hç trî trong viÖc lùa chän c«ng nghÖ, híng dÉn l¾p 
®Æt thiÕt bÞ, vËn hµnh thö c¸c d©y chuyÒn thiÕt bÞ nh»m 
¸p dông c«ng nghÖ ®îc chuyÓn giao;
+ T vÊn qu¶n lý c«ng nghÖ, t vÊn qu¶n lý kinh doanh, 
híng   dÉn   thùc   hiÖn   c¸c   quy   tr×nh   c«ng   nghÖ   ®îc   chuyÓn 
giao; 
+ §µo t¹o huÊn luyÖn, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ 
qu¶n lý cña c«ng  nh©n, c¸n bé kü thuËt vµ c¸n bé qu¶n lý 
®Ó n¾m v÷ng c«ng nghÖ ®îc chuyÓn  giao.
2.2.2.   Tróng   thëng   xæ   sè   díi   c¸c   h×nh   thøc,   kÓ   c¶ 
tróng thëng khuyÕn m¹i.
3. T¹m thêi cha thu thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ®èi víi c¸c 
kho¶n  thu  nhËp  vÒ l∙i  tiÒn  göi ng©n hµng,  l∙i  tiÒn  göi 
tiÕt kiÖm, l∙i tiÒn cho vay vèn, l∙i mua tÝn phiÕu, tr¸i 
phiÕu,  kú phiÕu,  cæ phiÕu,  thu nhËp tõ ho¹t ®éng ®Çu t 
chøng kho¸n, chªnh lÖch mua b¸n chøng kho¸n.
4. C¸c kho¶n thu nhËp kh«ng chÞu thuÕ bao gåm:
4.1. C¸c kho¶n phô cÊp do Nhµ níc ViÖt Nam quy ®Þnh 
¸p dông ®èi víi thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam:
4.1.1. Phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm ®èi víi nh÷ng nghÒ 
hoÆc   c«ng   viÖc   ë   nh÷ng   n¬i   cã   ®iÒu   kiÖn   ®éc   h¹i,   nguy 
hiÓm;
4.1.2. Phô cÊp khu vùc, phô cÊp thu hót, phô cÊp ®Æc 
biÖt ®èi víi nh÷ng n¬i xa x«i hÎo l¸nh, khÝ hËu xÊu, vïng 
kinh tÕ míi, ®¶o xa ®Êt liÒn, vïng biªn giíi cã ®iÒu kiÖn 
khã kh¨n (kh«ng bao gåm phô cÊp xa Tæ quèc cña ngêi níc 
ngoµi);
4

4.1.3. Phô cÊp ®Æc thï cña mét sè ngµnh nghÒ theo quy 
®Þnh cña Nhµ níc; 
4.1.4. Phô cÊp lu ®éng ¸p dông víi mét sè nghÒ hoÆc 
c«ng viÖc ph¶i thêng xuyªn thay ®æi ®Þa ®iÓm lµm viÖc vµ 
n¬i ë;
4.1.5. Phô cÊp chøc vô, phô cÊp tr¸ch nhiÖm ®èi víi 
c¸n bé, c«ng chøc;
4.1.6. Phô cÊp th©m niªn ®èi víi lùc lîng vò trang, 
c¬ yÕu vµ h¶i quan; phô cÊp  an ninh quèc phßng;
4.1.7.   Phô cÊp  u ®∙i ®èi  víi c¸n  bé ho¹t  ®éng  c¸ch 
m¹ng tríc n¨m 1945;
4.1.8.   C¸c   kho¶n   phô   cÊp   kh¸c   cã   nguån   chi   tõ   ng©n 
s¸ch Nhµ níc;
Møc chi c¸c kho¶n phô cÊp b»ng tiÒn ®îc x¸c ®Þnh theo 
quy ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn vµ phï hîp víi chÕ ®é qu¶n 
lý tµi chÝnh hiÖn hµnh. §èi víi ngêi níc ngoµi, sè tiÒn 
phô   cÊp   ®îc   x¸c   ®Þnh   trªn   c¬   së   tiÒn   l¬ng   c¬   b¶n   ghi 
trong hîp ®ång vµ møc phô cÊp do c¬ quan Nhµ níc cã thÈm 
quyÒn quy ®Þnh chung cho mäi ®èi tîng.
4.2. TiÒn c«ng t¸c phÝ lµ c¸c kho¶n tiÒn tr¶ cho ph­
¬ng tiÖn ®i l¹i, tiÒn thuª phßng ngñ cã chøng tõ hîp lý, 
tiÒn lu tró theo chÕ ®é; trêng hîp kho¸n c«ng t¸c phÝ th× 
chØ ®îc trõ nh÷ng chi phÝ trªn;
4.3. TiÒn ¨n ®Þnh lîng theo chÕ ®é quy ®Þnh ®èi víi 
mét sè c«ng viÖc, mét sè nghÒ ®Æc biÖt; b÷a ¨n t¹i chç, 
¨n tra, ¨n gi÷a ca (trõ trêng hîp nhËn b»ng tiÒn);
4.4. C¸c kho¶n trî cÊp x∙ héi cña c¸c ®èi tîng hëng 
chÝnh   s¸ch   x∙   héi   nh:   th¬ng   binh,   bÖnh   binh,   gia   ®×nh 
liÖt sü, ngêi cã c«ng gióp ®ì c¸ch m¹ng; trî cÊp khã kh¨n 
®ét xuÊt, tiÒn trî cÊp hoÆc båi thêng tai n¹n lao ®éng, 
bÖnh nghÒ nghiÖp, trî cÊp gi¶i quyÕt c¸c tÖ n¹n x∙ héi; 
c¸c kho¶n trî cÊp kh¸c tõ ng©n s¸ch nhµ níc;
4.5. TiÒn båi thêng b¶o hiÓm do tham gia b¶o hiÓm con 
ngêi vµ tµi s¶n; 
4.6. Trî cÊp th«i viÖc, trî cÊp mÊt viÖc lµm theo chÕ 
®é Nhµ níc quy ®Þnh.
Trêng   hîp   c¸   nh©n   ®îc   hëng   kho¶n   trî   cÊp   khi   th«i 
viÖc t¹i mét ®¬n vÞ nµy ®Ó chuyÓn sang lµm viÖc ë mét ®¬n 
vÞ kh¸c trong cïng mét C«ng ty, V¨n phßng C«ng ty ®a quèc 
gia th× kh«ng ¸p dông quy ®Þnh nµy.
4.7.   Trî   cÊp   ®iÒu   ®éng   vÒ   c¬   së   s¶n   xuÊt   theo   quy 
®Þnh cña Nhµ níc, bao gåm c¶ trî cÊp chuyÓn vïng mét lÇn 
cña ngêi níc ngoµi ®Õn c tró t¹i ViÖt Nam. 
5

4.8. TiÒn thëng vÒ c¶i tiÕn kü thuËt, s¸ng chÕ, ph¸t 
minh, c¸c gi¶i thëng quèc tÕ, c¸c gi¶i thëng quèc gia do 
Nhµ níc ViÖt Nam tæ chøc, c«ng nhËn;
4.9.   TiÒn   thëng   kÌm   theo   c¸c   danh   hiÖu   ®îc   Nhµ   níc 
phong tÆng nh: Bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng, Anh hïng lùc lîng 
vò trang Nh©n  d©n,  Anh hïng Lao ®éng,  Gi¸o  s, Nhµ  gi¸o 
Nh©n d©n, Nhµ gi¸o  u tó, NghÖ sü Nh©n d©n, NghÖ sü  u tó 
vµ c¸c danh hiÖu kh¸c ®îc Nhµ níc phong tÆng; tiÒn thëng 
hoÆc chÕ ®é ®∙i ngé kh¸c tõ ng©n s¸ch Nhµ níc;
4.10. TiÒn nép vÒ b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm y tÕ tõ 
tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cña ngêi lao ®éng. §èi víi ngêi níc 
ngoµi ®∙ nép kho¶n tiÒn theo chÕ ®é b¾t buéc ë níc ngoµi 
cã tÝnh chÊt nh  tiÒn b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm y tÕ cña 
ViÖt Nam th× ph¶i xuÊt tr×nh chøng tõ chøng minh.
4.11. Thu nhËp cña chñ hé kinh doanh c¸ thÓ, cña c¸c 
c¸ nh©n ®∙ thuéc diÖn chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp; 
4.12.   C¸c   lîi   Ých   ®îc   hëng   do   c¬   quan   chi   tr¶   thu 
nhËp thanh to¸n nh: chi phÝ ®µo t¹o nh©n viªn tr¶ cho n¬i 
®µo t¹o, chi vРm¸y bay vÒ phÐp cña ngêi níc ngoµi   (lµ 
®èi tîng  nép  thuÕ),  häc phÝ cho con cña ngêi níc ngoµi 
tr¶ trùc tiÕp cho c¸c c¬ së gi¸o dôc t¹i ViÖt Nam thuéc 
c¸c cÊp gi¸o dôc tõ mÇm non ®Õn trung häc phæ th«ng.


II. C¡N Cø TÝNH THUÕ


C¨n  cø tÝnh  thuÕ  thu nhËp  lµ thu  nhËp chÞu  thuÕ  vµ 
thuÕ suÊt.
1. Thu nhËp chÞu thuÕ bao gåm thu nhËp thêng xuyªn vµ 
thu nhËp kh«ng thêng xuyªn.
Thu nhËp chÞu thuÕ ®îc x¸c ®Þnh b»ng §ång ViÖt Nam. 
Trêng hîp thu nhËp b»ng ngo¹i tÖ ph¶i ®îc quy ®æi ra §ång 
ViÖt Nam theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ trêng 
ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc c«ng bè t¹i 
thêi   ®iÓm  ph¸t   sinh   thu   nhËp.  Trêng  hîp  kiÓm   tra,   ph¸t 
hiÖn c¬ quan chi tr¶ thu nhËp cha kª khai khÊu trõ thuÕ 
thu nhËp c¸ nh©n hµng th¸ng th× tû gi¸ ngo¹i tÖ ®Ó tÝnh 
quy   ®æi   thu   nhËp   ra   §ång   ViÖt   Nam   lµ   tû   gi¸   giao   dÞch 
b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n 
hµng Nhµ níc c«ng bè t¹i thêi ®iÓm kiÓm tra.
Trêng   hîp   thu   nhËp   b»ng   hiÖn   vËt   th×   thu   nhËp   chÞu 
thuÕ ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø theo gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n hoÆc 
gi¸ thÞ trêng cña s¶n phÈm cïng lo¹i (hoÆc t¬ng ®¬ng) t¹i 
thêi ®iÓm ph¸t sinh thu nhËp. 
1.1. Thu nhËp thêng xuyªn: 
6

1.1.1. §èi víi c«ng d©n ViÖt Nam vµ c¸ nh©n kh¸c ®Þnh 
c t¹i ViÖt Nam, thu nhËp thêng xuyªn chÞu thuÕ lµ sè tiÒn 
cña tõng c¸ nh©n thùc nhËn tÝnh b×nh qu©n th¸ng trong n¨m 
trªn 5 triÖu ®ång.
Riªng ®èi víi ca sü nh diÔn viªn thanh nh¹c biÓu diÔn 
c¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt ca­nh¹c kÞch, c¶i l¬ng, tuång, 
chÌo,   d©n   ca;   nghÖ   sü   xiÕc,   móa;   cÇu   thñ   bãng   ®¸;   vËn 
®éng viªn chuyªn nghiÖp cã x¸c nhËn cña c¬ quan qu¶n lý 
Nhµ níc chuyªn ngµnh, ®îc trõ 25% thu nhËp khi x¸c ®Þnh 
thu nhËp chÞu thuÕ. 
1.1.2. Trêng hîp c«ng d©n ViÖt Nam trong n¨m võa cã 
thêi gian lµm viÖc ë trong níc, võa cã thêi gian lµm viÖc 
ë níc ngoµi th× thu nhËp  chÞu  thuÕ b×nh qu©n  th¸ng  ®îc 
x¸c ®Þnh b»ng tæng thu nhËp ph¸t sinh ë trong níc vµ ë n­
íc ngoµi chia cho 12 th¸ng, hoÆc x¸c ®Þnh theo thu nhËp 
chÞu thuÕ b×nh qu©n th¸ng tÝnh cho thêi gian ë trong níc, 
thêi gian ë níc ngoµi
1.1.3.   §èi víi  ngêi  níc ngoµi  ®îc  coi lµ c  tró t¹i 
ViÖt Nam, thu nhËp thêng xuyªn chÞu thuÕ lµ tæng sè thu 
nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam vµ thu nhËp ph¸t sinh t¹i níc 
ngoµi,   ®îc   tÝnh   b×nh   qu©n  th¸ng   trong  n¨m  trªn   8  triÖu 
®ång.
 Trêng hîp kª khai thu nhËp ë níc ngoµi thÊp h¬n thu 
nhËp ë ViÖt Nam mµ kh«ng chøng minh ®îc th× lÊy thu nhËp 
b×nh qu©n th¸ng trong thêi gian ë t¹i ViÖt Nam ®Ó lµm c¨n 
cø tÝnh thuÕ cho thêi gian ë níc ngoµi. Th¸ng tÝnh thuÕ 
quy íc lµ 30 ngµy.
1.1.4. §èi víi ngêi níc ngoµi ®îc coi lµ kh«ng c tró 
t¹i ViÖt Nam,  thu  nhËp  chÞu thuÕ lµ tæng thu nhËp  ph¸t 
sinh t¹i ViÖt  Nam,  kh«ng ph©n  biÖt  n¬i nhËn thu nhËp ë 
ViÖt Nam hay ë níc ngoµi.
Ngêi níc ngoµi ®îc coi lµ c  tró t¹i ViÖt Nam nÕu ë 
t¹i ViÖt Nam tõ 183 ngµy trë lªn tÝnh cho 12 th¸ng liªn 
tôc kÓ tõ khi ®Õn ViÖt Nam; ®îc coi lµ kh«ng c  tró t¹i 
ViÖt Nam nÕu ë t¹i ViÖt Nam díi 183 ngµy, kÓ c¶ trêng hîp 
kh«ng hiÖn diÖn t¹i ViÖt Nam nhng cã thu nhËp ph¸t sinh 
t¹i ViÖt Nam.
1.2. Thu nhËp kh«ng thêng xuyªn:
1.2.1. §èi víi thu nhËp vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ lµ 
kho¶n   thu   nhËp   cã   gi¸   trÞ   trªn   15   triÖu   ®ång   tÝnh   cho 
tõng hîp ®ång, kh«ng ph©n biÖt sè lÇn chi tr¶;
1.2.2. §èi víi thu nhËp vÒ tróng thëng xæ sè díi c¸c 
h×nh thøc, kÓ c¶ tróng thëng khuyÕn m¹i lµ kho¶n thu nhËp 
cã gi¸ trÞ trªn 15 triÖu ®ång tÝnh cho tõng lÇn tróng th­
ëng vµ nhËn gi¶i thëng.
7

2. ThuÕ suÊt:
2.1. §èi víi thu nhËp thêng xuyªn: ThuÕ suÊt ®èi víi 
thu nhËp thêng xuyªn ¸p dông theo BiÓu thuÕ luü tiÕn tõng 
phÇn quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 1 Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ 
sung mét sè §iÒu cña Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi 
cã thu nhËp cao  nh sau:
2.1.1. §èi víi c«ng d©n ViÖt Nam vµ c¸ nh©n kh¸c ®Þnh 
c t¹i ViÖt Nam: 


§¬n vÞ: 1000® 
BËc Thu nhËp b×nh qu©n ThuÕ suÊt (%)
th¸ng/ngêi
1  §Õn   5.000 0
2 Trªn 5.000   ®Õn   15.000 10
3 Trªn 15.000 ®Õn   25.000 20
4 Trªn 25.000 ®Õn   40.000 30
5 Trªn 40.000  40

2.1.2. §èi víi ngêi níc ngoµi c tró t¹i ViÖt Nam vµ 
c«ng d©n ViÖt Nam lao ®éng, c«ng t¸c ë níc ngoµi: 
  
8

§¬n vÞ: 1000® 
BËc Thu nhËp b×nh qu©n ThuÕ suÊt (%)
Th¸ng/ngêi
1 §Õn      8.000 0
2 Trªn     8.000   ®Õn    20.000 10
3 Trªn   20.000   ®Õn    50.000 20
4 Trªn   50.000   ®Õn    80.000 30
5    Trªn   80.000    40

ThuÕ thu nhËp ®èi víi thu nhËp thêng xuyªn ®îc tÝnh 
theo ph¬ng ph¸p luü tiÕn tõng phÇn (Phô lôc sè 2 kÌm theo 
Th«ng t nµy).
2.1.3.   §èi   víi   ngêi   níc   ngoµi   kh«ng   c  tró   t¹i   ViÖt 
nam: ¸p dông thuÕ suÊt 25% tÝnh trªn tæng thu nhËp chÞu 
thuÕ.
2.1.4. §èi víi c«ng d©n ViÖt Nam nÕu trong n¨m tÝnh 
thuÕ võa cã thu nhËp ë trong níc, võa cã thu nhËp ë níc 
ngoµi th× thuÕ suÊt ¸p dông ®èi víi thêi gian ë trong níc 
theo   BiÓu   thuÕ   ®èi   víi   ngêi   ViÖt   Nam   (®iÓm   2.1.1   Môc 
nµy), thêi gian ë níc ngoµi theo BiÓu thuÕ ®èi víi ngêi 
níc ngoµi (®iÓm 2.1.2 Môc nµy).
2.2. §èi víi thu nhËp kh«ng thêng xuyªn:
ThuÕ suÊt ®èi víi thu nhËp kh«ng thêng xuyªn ®îc ¸p 
dông ®èi víi tæng thu nhËp chÞu thuÕ:
2.2.1.   ThuÕ   suÊt   5%   ®èi   víi   thu   nhËp   chÞu   thuÕ   vÒ 
chuyÓn giao c«ng nghÖ;
2.2.2.   ThuÕ   suÊt   10%   ®èi   víi   thu   nhËp   chÞu   thuÕ   vÒ 
tróng thëng xæ sè, tróng thëng khuyÕn m¹i. 


III. K£ KHAI, THU NéP THUÕ


1. Tæ chøc qu¶n lý thu:
1.1. §èi víi trêng hîp x¸c ®Þnh ®îc c¬ quan chi tr¶ 
thu   nhËp,   viÖc   kª   khai,   nép   thuÕ   thu   nhËp   c¸   nh©n   ®îc 
thùc hiÖn theo nguyªn t¾c khÊu trõ t¹i nguån. 
Tæ chøc, c¸ nh©n chi tr¶ thu nhËp (gäi t¾t lµ c¬ quan 
chi tr¶ thu nhËp) cã nghÜa vô khÊu trõ tiÒn thuÕ thu nhËp 
c¸ nh©n ®Ó nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc tríc khi chi tr¶ thu 
nhËp cho c¸ nh©n. C¬ quan  chi tr¶ thu nhËp bao gåm:
­ C¸c tæ chøc, c¸ nh©n chi tr¶ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, 
tiÒn thëng, tiÒn thï lao vµ c¸c kho¶n cã tÝnh chÊt tiÒn 
l¬ng, tiÒn c«ng;
9

­ C¸c c¬ quan qu¶n lý, tuyÓn chän, m«i giíi hoÆc cung 
cÊp lao ®éng ë trong níc;
­ C¸c c¬ quan qu¶n lý, tuyÓn chän ®a ngêi ®i lµm viÖc 
t¹i níc ngoµi: c¸c Bé, c¸c ngµnh, c¸c doanh nghiÖp .v.v.
­   C¬   quan   ngo¹i   giao,   c¸c   tæ   chøc   ®¹i   diÖn   cña   c¬ 
quan, doanh nghiÖp ViÖt Nam ë níc ngoµi;
­   C¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   nhËn   chuyÓn   giao   c«ng   nghÖ 
hoÆc mua b¶n quyÒn;
­ C¸c tæ chøc chi tr¶ tróng thëng xæ sè, chi tr¶ th­
ëng khuyÕn m¹i vµ chi tr¶ thëng kh¸c;
­ C¸c tæ chøc, c¸ nh©n chi tr¶ vÒ cung cÊp dÞch vô;
­ C¸c nhµ thÇu;
­ C¸c tæ chøc, c¸ nh©n tæ chøc d¹y thªm, luyÖn thi, 
tæ chøc biÓu diÔn, thi ®Êu thÓ dôc thÓ thao, tæ chøc héi 
th¶o, nghiªn cøu ®Ò tµi khoa häc;
­ C¸c nhµ xuÊt b¶n, t¹p chÝ, b¸o, nhµ s¶n xuÊt phim, 
b¨ng ®Üa h×nh, ©m thanh;
­ C¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c cã chi tr¶ thu nhËp cho 
®èi tîng nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n.
1.2. §èi víi c¸c trêng hîp kh¸c ngoµi c¸c trêng hîp 
nªu trªn th× c¸ nh©n tù ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ t¹i c¬ 
quan thuÕ.
2. §¨ng ký, cÊp vµ sö dông m∙ sè thuÕ:
2.1.   C¸   nh©n   cã   thu   nhËp   thêng   xuyªn   ®Õn   møc   chÞu 
thuÕ ®îc cÊp m∙ sè thuÕ theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 
75/1998/Q§­TTg ngµy 4/4/1998  cña Thñ tíng ChÝnh  phñ quy 
®Þnh vÒ m∙ sè ®èi tîng nép thuÕ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn 
hiÖn hµnh vÒ m∙ sè thuÕ. ViÖc ®¨ng ký ®Ó cÊp m∙ sè thuÕ 
®îc thùc hiÖn t¹i c¬ quan chi tr¶ thu nhËp hoÆc t¹i c¬ 
quan thuÕ:
2.1.1. §¨ng ký th«ng qua c¬ quan chi tr¶ thu nhËp: C¸ 
nh©n cã tr¸ch nhiÖm nép tê khai ®¨ng ký cÊp m∙ sè thuÕ 
cho c¬ quan chi tr¶ thu nhËp. C¬ quan chi tr¶ thu nhËp 
tæng hîp tê khai ®¨ng ký cña tõng c¸ nh©n vµ nép cho c¬ 
quan thuÕ qu¶n lý ®Ó lµm thñ tôc cÊp m∙ sè thuÕ cho tõng 
c¸ nh©n. 
Trêng hîp c¸ nh©n cïng mét lóc nép thuÕ thu nhËp c¸ 
nh©n   qua   nhiÒu   tæ   chøc   chi   tr¶   thu   nhËp   th×   thùc   hiÖn 
®¨ng ký t¹i mét ®¬n vÞ chi tr¶ thuËn lîi nhÊt ®Ó ®îc cÊp 
m∙ sè thuÕ, sau ®ã cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o m∙ sè thuÕ ®­
îc cÊp víi c¸c c¬ quan chi tr¶ kh¸c.
2.1.2.   §¨ng   ký   t¹i   c¬   quan   thuÕ:   C¸   nh©n   thùc   hiÖn 
nép tê khai ®¨ng ký cÊp m∙ sè thuÕ cho c¬ quan thuÕ. 
10

2.2. M∙ sè thuÕ cÊp cho c¸ nh©n lµ m∙ sè duy nhÊt. M∙ 
sè thuÕ ®îc sö dông trong viÖc kª khai nép thuÕ vµ quyÕt 
to¸n thuÕ.
3. Kª khai, nép thuÕ:
3.1. §èi tîng kª khai thuÕ: 
­ C¬ quan chi tr¶ thu nhËp cho c¸ nh©n cã thu nhËp 
®Õn møc ph¶i khÊu trõ thuÕ.
­ C¸ nh©n ®¨ng ký nép thuÕ t¹i c¬ quan thuÕ, kÓ c¶ 
trêng hîp uû quyÒn cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®îc phÐp kinh 
doanh dÞch vô t vÊn thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
3.2. N¬i kª khai thuÕ:
3.2.1. C¬ quan chi tr¶ thu nhËp cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt 
kinh doanh thuéc c¬ quan thuÕ cÊp nµo qu¶n lý th× kª khai 
nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n t¹i c¬ quan thuÕ ®ã.
3.2.2.   C¬   quan   chi   tr¶   thu   nhËp   kh«ng   cã   ho¹t   ®éng 
s¶n xuÊt kinh  doanh  th× kª khai, nép thuÕ  t¹i  Côc  thuÕ 
tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng n¬i ®ãng trô së c¬ 
quan.
3.2.3. C¸ nh©n ®¨ng ký thuÕ t¹i c¬ quan thuÕ th× kª 
khai,  nép  thuÕ   t¹i   Côc   thuÕ   tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc 
Trung  ¬ng. C¸ nh©n liªn hÖ víi Côc thuÕ ®Þa ph¬ng ®Ó cã 
híng dÉn vÒ ®¨ng ký, kª khai thuÕ vµ cïng lËp B¶n ghi nhí 
gi÷a hai bªn theo mÉu sè 01/TNTX ban hµnh kÌm theo Th«ng 
t  nµy. C¸ nh©n cã tr¸ch nhiÖm nép tê khai ®¨ng ký thuÕ 
theo mÉu sè 02a/TNTX (hoÆc mÉu sè 02b/TNTX) ban hµnh kÌm 
theo Th«ng t nµy cho c¬ quan thuÕ ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ t¹m 
nép hµng th¸ng. Thêi h¹n nép tê khai ®¨ng ký chËm nhÊt lµ 
ngµy 25 cña th¸ng ph¸t sinh thu nhËp. 
3.3. Thñ tôc kª khai, nép thuÕ: 
3.3.1.   Kª khai  vµ nép thuÕ  ®èi  víi thu   nhËp  thêng 
xuyªn: 
3.3.1.1.   Kª   khai   vµ   nép   thuÕ   th«ng   qua   c¬   quan   chi 
tr¶ thu nhËp:
§èi víi c¬ quan chi tr¶ thu nhËp, viÖc kª khai, t¹m 
nép thuÕ hµng th¸ng ®îc thùc hiÖn nh sau:
­   Thùc   hiÖn   khÊu   trõ   thuÕ   theo   BiÓu   thuÕ   luü   tiÕn 
tõng   phÇn   ®èi   víi   kho¶n   chi   tr¶   thu   nhËp   cho   c¸   nh©n 
thuéc sù qu¶n lý cña c¬ quan chi tr¶ thu nhËp; c¸ nh©n cã 
ký hîp ®ång lao ®éng æn ®Þnh (kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n) vµ 
c¸c trêng hîp ký hîp ®ång lao ®éng x¸c ®Þnh thêi h¹n, hîp 
®ång lao ®éng thêi vô. ViÖc lËp tê khai ®èi víi kho¶n thu 
nhËp nµy ®îc thùc hiÖn theo mÉu sè 03a/TNTX ban hµnh kÌm 
theo Th«ng t nµy.
11

­ Thùc hiÖn khÊu trõ thuÕ 10% trªn tæng thu nhËp ®èi 
víi c¸c kho¶n chi tr¶ cho c¸ nh©n cã thu nhËp tõ 500.000 
®ång/lÇn trë lªn mµ kho¶n thu nhËp nµy cã ®îc tõ c¸c ho¹t 
®éng ®¹i lý hëng hoa hång, m«i giíi (kÓ c¶ tiÒn thëng); 
tiÒn   nhuËn   bót,   tiÒn   gi¶ng   d¹y;   tiÒn   b¶n   quyÒn   sö  dông 
s¸ng chÕ, nh∙n hiÖu, t¸c phÈm; tiÒn thï lao do tham gia 
dù ¸n, hiÖp héi kinh doanh, héi ®ång qu¶n trÞ, héi ®ång 
thµnh viªn; dÞch vô khoa häc, kü thuËt, dÞch vô tin häc, 
dÞch vô t  vÊn, thiÕt  kÕ,  kiÕn  tróc, ®µo t¹o,  ho¹t  ®éng 
biÓu diÔn, ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao vµ c¸c kho¶n tiÒn 
chi tr¶ thuéc diÖn chÞu thuÕ kh¸c.
Riªng ®èi víi c¸ nh©n lµ c«ng d©n ViÖt Nam vµ c¸ nh©n 
kh¸c ®Þnh c  t¹i ViÖt Nam thuéc ®èi tîng ®îc trõ 25% thu 
nhËp khi x¸c ®Þnh  thu  nhËp  chÞu thuÕ quy ®Þnh  t¹i  ®iÓm 
1.1.1 Môc II cña Th«ng t nµy th× thu nhËp lµm c¨n cø khÊu 
trõ 10% lµ kho¶n thu nhËp ®∙ trõ 25%.
Cuèi th¸ng, c¬ quan chi tr¶ thu nhËp lËp Tê khai thuÕ 
thu nhËp ®èi víi thu nhËp  thêng  xuyªn  cña c¸ nh©n theo 
mÉu sè 3b/TNTX ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy ®Ó tæng hîp 
sè tiÒn thuÕ ®∙ khÊu trõ vµ nép vµo tµi kho¶n t¹m thu cña 
c¬ quan thuÕ. Khi chi tr¶ thu nhËp, c¬ quan chi tr¶ cã 
tr¸ch nhiÖm cÊp chøng tõ khÊu trõ thuÕ cho c¸ nh©n ®Ó lµm 
c¨n cø kª khai, tæng hîp quyÕt to¸n cuèi n¨m. 
­ §èi víi kho¶n chi tr¶ thu nhËp cho c¸ nh©n lµ ngêi 
níc ngoµi kh«ng c  tró t¹i ViÖt Nam th× c¬ quan chi tr¶ 
thu nhËp cã tr¸ch nhiÖm khÊu trõ tiÒn thuÕ vµ lËp tê khai 
theo mÉu sè 05/TNTX ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. 
3.3.1.2. Kª khai, nép thuÕ t¹i c¬ quan thuÕ:
Hµng th¸ng, c¸ nh©n nép tê khai thuÕ thu nhËp c¸ nh©n 
cho c¬ quan thuÕ theo  mÉu  sè 04/TNTX  ban hµnh  kÌm  theo 
Th«ng t nµy. Trêng hîp c¸ nh©n x¸c ®Þnh thu nhËp æn ®Þnh 
hµng th¸ng trong tê khai thuÕ ®Çu n¨m th× th¸ng ®Çu tiªn 
nép tê khai theo mÉu sè 04/TNTX, c¸c th¸ng tiÕp sau kh«ng 
cÇn nép tê khai nµy mµ nép thuÕ hµng th¸ng theo thêi h¹n 
qui ®Þnh, trõ trêng hîp cã sù thay ®æi vÒ thu nhËp. 
Trêng hîp c¬ quan qu¶n lý kh«ng trùc tiÕp chi tr¶ thu 
nhËp, nhng  do chøc n¨ng, nhiÖm vô cã thùc hiÖn viÖc qu¶n 
lý, kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc cã c¸ 
nh©n thuéc ®èi tîng nép thuÕ, nÕu ®¶m b¶o viÖc thu thuÕ 
thu   nhËp   tËp   trung,   kÞp   thêi   vµ   ®îc   c¬   quan   thuÕ   chÊp 
nhËn th× ®îc thu vµ nép thuÕ vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc theo 
quy ®Þnh.
3.3.2  Kª khai, nép thuÕ ®èi víi thu nhËp kh«ng thêng 
xuyªn: 
ThuÕ   thu   nhËp   c¸   nh©n   ®èi   víi   thu   nhËp   kh«ng   thêng 
xuyªn  nép  cho  tõng  lÇn ph¸t sinh thu nhËp.  C¬ quan  chi 
12

tr¶ thu nhËp thùc hiÖn khÊu trõ tiÒn thuÕ vµ cÊp biªn lai 
thuÕ khi chi tr¶ cho ngêi cã thu nhËp. 
C¬ quan chi tr¶ thu nhËp cã tr¸ch nhiÖm lËp tê khai 
nép thuÕ thu nhËp kh«ng thêng xuyªn theo mÉu sè 06/TNKTX 
ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  nµy   cña   th¸ng   ph¸t   sinh   thu 
nhËp vÒ sè ngêi, sè thu nhËp, sè tiÒn thuÕ ®∙ khÊu trõ, 
sè tiÒn thï lao ®îc hëng, sè tiÒn thuÕ ph¶i nép ng©n s¸ch 
nhµ níc.
3.4. Thêi h¹n kª khai, nép thuÕ:
Thêi  h¹n  nép tê khai  cho  c¬ quan  thuÕ chËm  nhÊt  lµ 
ngµy 10 vµ nép thuÕ vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc chËm nhÊt vµo 
ngµy 25 cña th¸ng tiÕp theo th¸ng ph¸t sinh thu nhËp.
ViÖc   x¸c   ®Þnh   ngµy   nép   thuÕ   thu   nhËp   ®îc   thùc   hiÖn 
nh sau:
§èi víi trêng hîp nép thuÕ b»ng chuyÓn kho¶n qua ng©n 
hµng   th×   ngµy   nép   thuÕ   lµ   ngµy   ng©n   hµng,   tæ   chøc   tÝn 
dông ký x¸c nhËn trªn giÊy nép tiÒn.
§èi víi trêng hîp nép thuÕ b»ng tiÒn mÆt th× ngµy nép 
thuÕ lµ ngµy c¬ quan kho b¹c nhËn tiÒn thuÕ hoÆc ngµy c¬ 
quan thuÕ cÊp biªn lai.
4. QuyÕt to¸n thuÕ:
4.1. Nguyªn t¾c quyÕt to¸n thuÕ:
­   QuyÕt   to¸n   thuÕ   ®èi   víi   thu   nhËp   thêng   xuyªn   ®îc 
thùc hiÖn theo n¨m d¬ng lÞch. Cuèi n¨m hoÆc sau khi hÕt 
h¹n hîp ®ång, c¬ quan chi tr¶ thu nhËp, c¸ nh©n tæng hîp 
tÊt c¶ c¸c nguån thu nhËp, thu nhËp chÞu thuÕ trong n¨m 
thùc hiÖn kª khai thuÕ thu nhËp vµ nép tê khai quyÕt to¸n 
thuÕ; 
­ QuyÕt  to¸n  thuÕ  thu nhËp  t¹i  c¬ quan  chi tr¶  thu 
nhËp ¸p dông ®èi víi c¸ nh©n trong n¨m chØ cã thu nhËp 
duy nhÊt t¹i mét n¬i.
­ QuyÕt to¸n thuÕ t¹i c¬ quan thuÕ ¸p dông ®èi víi c¸ 
nh©n trong n¨m cã thu nhËp tõ hai n¬i trë lªn, c¸ nh©n 
®¨ng ký nép thuÕ t¹i c¬ quan thuÕ vµ c¸c trêng hîp kh¸c.
4.2. Néi dung quyÕt to¸n thuÕ:
4.2.1.   §èi víi ngêi ViÖt Nam vµ   c¸ nh©n kh¸c ®Þnh 
c t¹i ViÖt Nam:
C¸ nh©n tæng hîp toµn bé thu nhËp c¸c th¸ng trong n¨m 
(kÓ   c¶   th¸ng   kh«ng   cã   thu   nhËp),   chia   cho   12   th¸ng   ®Ó 
tÝnh thu nhËp  chÞu  thuÕ b×nh qu©n  th¸ng  lµm c¨n cø x¸c 
®Þnh   sè   thuÕ   ph¶i   nép   c¶   n¨m;   ®èi   chiÕu   víi   sè   ®∙   nép 
hµng   th¸ng,   x¸c   ®Þnh   sè   thuÕ   cßn   thiÕu   ph¶i   nép   thªm 
(hoÆc sè nép thõa ®îc tho¸i tr¶).
13

­ Trêng hîp  trong  n¨m c¸  nh©n võa  cã thêi  gian  lµm 
viÖc ë trong níc, võa cã thêi gian lµm viÖc ë níc ngoµi 
th× ®îc lùa chän mét trong hai ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ díi 
®©y ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép:
+ Tæng hîp thu nhËp ph¸t sinh ë ViÖt Nam vµ thu nhËp 
ph¸t sinh  ë níc ngoµi  ®Ó tÝnh  thu nhËp b×nh qu©n  th¸ng 
lµm c¨n cø x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép theo biÓu thuÕ t¬ng 
øng cho thêi gian ë ViÖt Nam vµ ë níc ngoµi; 
+   X¸c   ®Þnh   thu   nhËp   chÞu   thuÕ   b×nh   qu©n   th¸ng   cña 
thêi gian ë trong níc ®Ó ¸p dông BiÓu thuÕ ®èi víi c«ng 
d©n   ViÖt   Nam   vµ   c¸   nh©n   kh¸c   ®Þnh   c  t¹i   ViÖt   nam,   thu 
nhËp b×nh qu©n th¸ng cña thêi gian ë níc ngoµi ®Ó ¸p dông 
BiÓu thuÕ   ®èi víi ngêi níc ngoµi vµ c«ng d©n ViÖt Nam 
lao ®éng, c«ng t¸c ë níc ngoµi.
NÕu trong th¸ng cã sè ngµy ë ViÖt Nam vµ sè ngµy ë n­
íc ngoµi th× tÝnh b×nh qu©n sè thuÕ ph¶i nép cña mét ngµy 
theo biÓu thuÕ t¬ng øng ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép cña 
sè ngµy (cha ®ñ mét th¸ng) ë ViÖt Nam hay ë níc ngoµi. 
Th¸ng tÝnh trßn lµ 30 ngµy.
­   Trêng   hîp   trong   n¨m   tÝnh   thuÕ   chØ   c«ng   t¸c,   lao 
®éng ë níc ngoµi th× x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép theo BiÓu 
thuÕ     ®èi   víi   ngêi   níc   ngoµi   vµ   c«ng   d©n   ViÖt   Nam   lao 
®éng,   c«ng   t¸c   ë   níc   ngoµi.   Trêng   hîp   ®∙   nép   thuÕ   thu 
nhËp ë níc ngoµi vµ cã chøng tõ nép thuÕ t¹i c¸c níc ®ã 
th×   ®îc   trõ   sè   thuÕ   ®∙   nép   nhng   kh«ng   vît   qu¸   sè   thuÕ 
ph¶i nép theo  BiÓu  thuÕ cña ViÖt Nam;  trêng hîp ®∙ nép 
thuÕ thu nhËp ë c¸c níc ®∙ ký HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ 2 
lÇn   víi   ViÖt   Nam   th×   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   cña   HiÖp 
®Þnh.
4.2.2.  §èi víi ngêi níc ngoµi:
4.2.2.1. X¸c ®Þnh thêi gian c tró:
­ ThuÕ  thu  nhËp ®èi  víi ngêi  níc ngoµi  ®îc  kª khai 
quyÕt to¸n thuÕ theo tiªu thøc ®èi tîng c tró. C¸ nh©n cã 
tr¸ch nhiÖm lËp B¶ng kª sè ngµy c  tró t¹i ViÖt Nam theo 
mÉu sè 13a/TNTX ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy ®Ó x¸c ®Þnh 
thêi gian c  tró t¹i ViÖt Nam; trêng hîp ®∙ x¸c ®Þnh lµ 
®èi tîng c tró t¹i ViÖt Nam vµ lµm viÖc æn ®Þnh, liªn tôc 
trong mét sè n¨m ë ViÖt Nam th× kh«ng kª khai theo mÉu 
13a/TNTX   chØ   kª   khai   ®èi   víi   n¨m   mµ   cã   th¸ng   rêi   khái 
ViÖt Nam. 
­ Thêi gian c tró cho n¨m tÝnh thuÕ ®Çu tiªn ®îc x¸c 
®Þnh b»ng c¸ch céng tÊt c¶ sè ngµy cã mÆt t¹i ViÖt Nam 
trong ph¹m vi 12 th¸ng liªn tôc kÓ tõ ngµy ®Çu tiªn ®Õn 
ViÖt   Nam   (ngµy   ®Õn,   ngµy   ®i   ®îc   tÝnh   lµ   01   ngµy);   n¨m 
tÝnh thuÕ thø 2 (sau n¨m ®Çu tiªn) ®îc x¸c ®Þnh theo n¨m 
d¬ng lÞch. NÕu kho¶ng thêi gian cña n¨m thø 2 thuéc n¨m 
14

tÝnh thuÕ ®Çu tiªn mµ c¸ nh©n cã thu nhËp ®∙ tÝnh thuÕ 
theo ®èi tîng kh«ng c  tró, sang n¨m tÝnh thuÕ thø 2 c¸ 
nh©n thuéc ®èi tîng c  tró th× ®èi víi kho¶n thu nhËp ®∙ 
tÝnh thuÕ nµy, c¸ nh©n ®îc lùa chän quyÕt to¸n thuÕ theo 
thuÕ suÊt ¸p dông ®èi víi  ®èi tîng kh«ng c tró hoÆc theo 
BiÓu thuÕ luü tiÕn tõng phÇn ®èi víi ®èi tîng c tró. Tr­
êng hîp n¨m tríc ®∙ x¸c ®Þnh c¸ nh©n thuéc diÖn c  tró, 
th× thêi gian kÕ tiÕp cña n¨m sau còng ®îc x¸c ®Þnh lµ c 
tró. 
VÝ dô: ¤ng X vµo ViÖt Nam lÇn ®Çu tiªn vµ lµm viÖc cã 
thu   nhËp   ph¸t  sinh   t¹i   ViÖt   Nam   tõ   01/5/2004.  N¨m  tÝnh 
thuÕ ®Çu tiªn cña «ng X lµ 01/5/2004 ®Õn 30/4/2005. Gi¶ 
sö tõ 01/5/2004 ®Õn 31/12/2004 «ng cã mÆt t¹i ViÖt Nam lµ 
150 ngµy, tõ 01/01/2005 ®Õn 30/4/2005 «ng cã mÆt t¹i ViÖt 
Nam   lµ   32   ngµy.   Trong   n¨m   tÝnh   thuÕ   ®Çu   tiªn   «ng   X   cã 
thêi gian ë t¹i ViÖt Nam lµ 182 ngµy nªn thuéc ®èi tîng 
kh«ng   c  tró   t¹i   ViÖt   Nam,   vËy   «ng   X   nép   thuÕ   thu   nhËp 
theo thuÕ suÊt 25% trªn thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam. 
N¨m tÝnh thuÕ thø 2 ®îc tÝnh theo n¨m d¬ng lÞch, gi¶ 
sö tõ 01/5/2005 ®Õn 31/12/2005 «ng X cã mÆt t¹i ViÖt Nam 
lµ 160 ngµy, tæng sè ngµy cã mÆt t¹i ViÖt Nam trong n¨m 
thø   2   lµ   32   ngµy   +   160   ngµy   =   192   ngµy,   nh  vËy   «ng   X 
thuéc ®èi tîng c tró t¹i ViÖt Nam, thùc hiÖn kª khai nép 
thuÕ theo BiÓu thuÕ luü tiÕn tõng phÇn. Thu nhËp cña 32 
ngµy ®∙ ¸p dông thuÕ suÊt 25%, «ng X  cã thÓ ®Ò nghÞ ®îc 
quyÕt to¸n l¹i theo BiÓu thuÕ luü tiÕn tõng phÇn.
Khi   cÇn   x¸c   minh   thêi   gian   c  tró   t¹i   ViÖt   Nam,   c¬ 
quan   thuÕ   göi   phiÕu   x¸c   minh   thêi   gian   c  tró     (mÉu   sè 
13b/TNTX ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy) ®Õn c¬ quan c«ng 
an ®Ó x¸c nhËn.
4.2.2.2. X¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép:
Ngêi   níc   ngoµi   lµ   ®èi   tîng   c  tró   t¹i   ViÖt   Nam:   kª 
khai tæng sè thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam vµ thu nhËp 
ph¸t sinh ngoµi ViÖt Nam trong n¨m tÝnh thuÕ ®Ó tÝnh thu 
nhËp b×nh qu©n th¸ng vµ quyÕt to¸n sè thuÕ ph¶i nép theo 
quy   ®Þnh   t¹i   Môc   II   Th«ng  t  nµy.   §Ó   cã  c¬   së   x¸c   ®Þnh 
®óng thu nhËp  chÞu  thuÕ ë níc ngoµi,  c¸ nh©n ph¶i xuÊt 
tr×nh chøng tõ chi tr¶ thu nhËp ë níc ngoµi, kÌm theo th
x¸c nhËn thu nhËp hµng n¨m theo mÉu sè 12/TNCN ban hµnh 
kÌm   theo   Th«ng   t  nµy;   trêng   hîp   c¸   nh©n   kª   khai   kh«ng 
chÝnh x¸c thu nhËp ph¸t sinh t¹i níc ngoµi, c¬ quan thuÕ 
phèi hîp víi c¬ quan thuÕ níc ngoµi n¬i chi tr¶ thu nhËp 
®Ó x¸c minh thu nhËp cña c¸ nh©n ë níc ngoµi. 
­ Trêng hîp c¸ nh©n lµ ®èi tîng c  tró t¹i ViÖt Nam 
trong n¨m tÝnh thuÕ cã thu nhËp t¹i níc ngoµi vµ ®∙ nép 
thuÕ   t¹i   níc   ngoµi   th×   ®îc   trõ   sè   thuÕ   ®∙   nép   ë   níc 
ngoµi.   Sè   thuÕ   ®îc   trõ   kh«ng   vît   qu¸   sè   thuÕ   ph¶i   nép 
15

theo   biÓu   thuÕ   cña   ViÖt   nam   tÝnh   ph©n   bæ   cho   phÇn   thu 
nhËp ph¸t sinh t¹i níc ngoµi. Tû lÖ ph©n bæ ®îc x¸c ®Þnh 
b»ng tû lÖ gi÷a sè thu nhËp ph¸t sinh t¹i níc ngoµi vµ 
tæng thu nhËp chÞu thuÕ.
*  VÝ dô 1:  Trong n¨m 2005, «ng A lµ ®èi tîng c  tró 
t¹i ViÖt Nam cã thu nhËp tõ tiÒn lµm c«ng trong 8 th¸ng 
t¹i ViÖt Nam lµ 70.000.000 ®ång (trong ®ã 30.000.000 ®ång 
nhËn ë ViÖt Nam vµ 40.000.000 ®ång nhËn ë níc ngoµi) vµ 4 
th¸ng t¹i níc X lµ 50.000.000 ®ång. ¤ng A ph¶i nép thuÕ 
t¹i X ®èi víi thu nhËp cã ®îc tõ níc X víi møc thuÕ suÊt 
theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ níc X   lµ 20%. Trong trêng 
hîp nµy, viÖc kª khai nép thuÕ vµ khÊu trõ sè thuÕ ®∙ nép 
t¹i níc X cña ¤ng A ë ViÖt Nam nh sau:
+ Thu nhËp chÞu thuÕ b×nh qu©n th¸ng cña «ng A (theo 
ph¸p luËt vÒ thuÕ cña ViÖt Nam) lµ:
(70.000.000 ®ång + 50.000.000 ®ång) : 12 th¸ng = 
10.000.000 ®ång/th¸ng
+ Sè thuÕ ph¶i nép mçi th¸ng (theo ph¸p luËt vÒ thuÕ 
cña ViÖt Nam) lµ:
(10.000.000 ®ång   ­   8.000.000®ång ) x 10% = 200.000 
®ång
+ Sè thuÕ ph¶i nép cho n¨m 2005 lµ: 
200.000 ® x 12 th¸ng = 2.400.000 ®ång
+ Sè thuÕ thu nhËp ®∙ nép t¹i níc X   trong n¨m 2005 
®èi   víi   phÇn   thu   nhËp   ph¸t   sinh   t¹i   níc   X     (theo   LuËt 
thuÕ cña níc X) lµ:
50.000.000 ®ång x 20%  = 10.000.000 ®ång
+ Sè thuÕ ®îc trõ tÝnh ph©n bæ cho phÇn thu nhËp ph¸t 
sinh ë níc ngoµi theo tû lÖ ph©n bæ gi÷a thu nhËp ph¸t 
sinh t¹i níc ngoµi  vµ tæng  thu nhËp chÞu thuÕ  t¹i  ViÖt 
Nam lµ: 
(50.000.000® /120.000.000®) x 2,4.000.000 ® = 1.000.000 ®
Nh vËy sè thuÕ ®îc tÝnh khÊu trõ tèi ®a t¹i ViÖt Nam 
®èi víi thu nhËp ph¸t sinh ë níc ngoµi lµ 1.000.000 ®ång 
(ë níc ngoµi «ng A ®∙ nép thuÕ lµ 10.000.000 ®ång).
+ Sè thuÕ thu nhËp thùc tÕ «ng A ph¶i nép t¹i ViÖt 
Nam lµ:
2.400.000®   ­   1.000.000 ®   =  1.400.000 ®
Trêng hîp «ng A ®∙ nép thuÕ ë níc ngoµi kh«ng ph¶i lµ 
10.000.000 ®ång mµ lµ 500.000 ® (gi¶ sö thuÕ suÊt 1%) sè 
thuÕ «ng A ph¶i nép t¹i ViÖt Nam lµ: 
1.400.000® + (1.000.000® ­500.000®)  = 1.900.000 ®ång
16

* VÝ dô 2: Trong n¨m 2005, «ng B cã thu nhËp tõ tiÒn 
lµm c«ng trong 12 th¸ng t¹i ViÖt Nam lµ 120.000.000 ®ång, 
ngoµi ra cßn cã thu nhËp tõ l∙i tiÒn cho vay t¹i níc X lµ 
10.000.000   ®ång.     ¤ng   B   ®∙   nép   thuÕ   t¹i   níc   X   ®èi   víi 
kho¶n  thu  nhËp   nµy   theo   thuÕ   suÊt  20%.   Trong   trêng  hîp 
nµy, viÖc kª khai nép thuÕ vµ khÊu trõ thuÕ ®∙ nép t¹i n­
íc X cña ¤ng B ë ViÖt Nam nh sau:
+   Thu   nhËp   chÞu   thuÕ   cña   «ng   B   (theo   ph¸p   luËt   vÒ 
thuÕ cña ViÖt Nam) lµ:
120.000.000 ®ång : 12 th¸ng = 10.000.000 ®ång/th¸ng
+   Sè     thuÕ   thu   nhËp   «ng   B   ph¶i   nép   trong   n¨m   2005 
(theo ph¸p luËt vÒ thuÕ cña ViÖt Nam) lµ:
(10.000.000 ®   ­   8.000.000 ® ) x 10%  x 12 th¸ng = 
2.400.000 ®ång
+ Sè thuÕ thu nhËp ®∙ nép t¹i níc X   trong n¨m 2005 
®èi víi thu nhËp tõ l∙i tiÒn vay (theo LuËt thuÕ cña níc 
X):
10.000.000 ®ång x 20%  = 2.000.000 ®ång
+ Do  quy ®Þnh  ph¸p  luËt thuÕ  ViÖt  Nam t¹m  thêi  cha 
thu thuÕ thu nhËp ®èi víi kho¶n thu nhËp tõ l∙i tiÒn cho 
vay, vËy thu nhËp tõ l∙i tiÒn vay cña ¤ng B cã nguån ë n­
íc   X   kh«ng   tÝnh   vµo   thu   nhËp  chÞu   thuÕ   cña   «ng   B  t¹i 
ViÖt Nam vµ t¬ng øng ¤ng B kh«ng ®îc khÊu trõ sè thuÕ ®∙ 
nép t¹i níc X  ®èi víi phÇn thu nhËp tõ l∙i tiÒn vay.  Do 
®ã sè thuÕ «ng B ph¶i nép t¹i ViÖt Nam lµ 2.400.000 ®ång.
­ Ngêi níc ngoµi kh«ng c tró t¹i ViÖt Nam ®∙ nép thuÕ 
khÊu trõ t¹i nguån th× kh«ng ph¶i quyÕt to¸n thuÕ.
4.3. Thñ tôc vÒ quyÕt to¸n thuÕ: 
4.3.1. QuyÕt to¸n t¹i c¬ quan chi tr¶ thu nhËp: 
­ C¸ nh©n thuéc ®èi tîng quyÕt to¸n thuÕ t¹i c¬ quan 
chi tr¶ thu nhËp lËp giÊy  uû quyÒn  quyÕt to¸n  thuÕ  thu 
nhËp c¸ nh©n theo mÉu sè 09/TNTX ban hµnh kÌm theo Th«ng 
t nµy vµ nép cho c¬ quan chi tr¶ thu nhËp vµo th¸ng 1 cña 
n¨m sau n¨m quyÕt  to¸n  hoÆc tríc khi kÕt thóc hîp ®ång 
(®èi   víi   nh÷ng   c¸   nh©n   cã   hîp   ®ång   kÕt   thóc   tríc   ngµy 
31/12   vµ   kh«ng   cßn   c¸c   kho¶n   thu   nhËp   ph¸t   sinh   trong 
n¨m). Trªn c¬ së giÊy uû quyÒn quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp 
c¸   nh©n,   c¬   quan   chi   tr¶   thu   nhËp   tæng   hîp   quyÕt   to¸n 
thuÕ theo mÉu sè 10/TNTX ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy), 
lËp b¶ng kª chi tiÕt cña c¸c c¸ nh©n theo mÉu sè 11/TNTX 
ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  nµy   vµ   göi   cho   c¬   quan   thuÕ 
chËm nhÊt lµ ngµy 28 th¸ng 2 cña n¨m sau.
­ Trªn c¬ së tê khai quyÕt to¸n thuÕ, c¬ quan chi tr¶ 
thu nhËp ph¶i nép sè thuÕ cßn thiÕu vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc 
chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 10 th¸ng 3 n¨m sau; trêng hîp sè 
17

thuÕ   ®∙   nép   lín   h¬n   sè   ph¶i   nép   th×   ®îc   bï   trõ   vµo   sè 
thuÕ ph¶i  nép  cña  kú sau.  Trêng  hîp  kh«ng  ph¸t sinh  sè 
thuÕ   ph¶i   nép   kú   sau   th×   c¬   quan   chi   tr¶   thu   nhËp   cÊp 
biªn lai x¸c nhËn sè thuÕ ®∙ khÊu trõ trong n¨m cho c¸c 
c¸ nh©n cã sè thuÕ nép thõa ®Ó tõng c¸ nh©n kª khai tê 
khai thuÕ n¨m nép cho c¬ quan thuÕ, thùc hiÖn tho¸i tr¶ 
tiÒn thuÕ theo híng dÉn t¹i ®iÓm 5 môc nµy.
4.3.2. QuyÕt to¸n t¹i c¬ quan thuÕ: 
C¸ nh©n thuéc ®èi tîng   quyÕt to¸n thuÕ t¹i c¬ quan 
thuÕ ph¶i nép tê khai quyÕt to¸n thuÕ n¨m theo mÉu sè 08/
TNTX ban hµnh kÌm theo Th«ng t  nµy cho c¬ quan thuÕ nh 
sau:
­ C¸ nh©n cã thu nhËp æn ®Þnh t¹i mét c¬ quan chi tr¶ 
thu nhËp nhng cã thu nhËp ph¸t sinh ë nh÷ng n¬i kh¸c th× 
®îc lùa chän nép tê khai quyÕt to¸n thuÕ n¨m cho c¬ quan 
thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i lµm viÖc chÝnh hoÆc c¬ quan thuÕ n¬i 
cã thu nhËp ph¸t sinh nhiÒu nhÊt.


­ C¸ nh©n cã thu nhËp æn ®Þnh t¹i mét c¬ quan chi tr¶ 
thu nhËp, trong n¨m cã sù thay ®æi c¬ quan c«ng t¸c th× 
nép tê khai quyÕt to¸n thuÕ n¨m cho c¬ quan thuÕ ®Þa ph­
¬ng n¬i ®ang lµm viÖc, trêng hîp kh«ng lµm viÖc tiÕp ë c¬ 
quan nµo th× nép tê khai quyÕt to¸n thuÕ n¨m t¹i c¬ quan 
thuÕ n¬i lµm viÖc cuèi cïng cña n¨m quyÕt to¸n.
­ C¸ nh©n ®∙ ®¨ng ký kª khai, nép thuÕ t¹i c¬ quan 
thuÕ nµo th× nép tê khai quyÕt to¸n thuÕ n¨m cho c¬ quan 
thuÕ ®ã.
Thêi   h¹n   nép   tê   khai   quyÕt   to¸n   thuÕ   n¨m   chËm   nhÊt 
vµo   ngµy   28/2   n¨m   sau   hoÆc   chËm   nhÊt   lµ   30   ngµy   kÓ   tõ 
ngµy kÕt thóc hîp ®ång ®èi víi c¸ nh©n cã hîp ®ång kÕt 
thóc tríc ngµy 31/12 vµ kh«ng cßn c¸c kho¶n thu nhËp ph¸t 
sinh trong n¨m; 
Trªn c¬ së tê khai quyÕt to¸n thuÕ, c¸ nh©n ph¶i nép 
sè thuÕ cßn thiÕu tríc ngµy 10 th¸ng 3 n¨m sau hoÆc chËm 
nhÊt lµ 30 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc hîp ®ång, trêng hîp 
cã sè thuÕ nép thõa th× sÏ ®îc tho¸i tr¶ tiÒn thuÕ theo 
híng dÉn t¹i ®iÓm 5 Môc nµy.
5. Tho¸i tr¶ thuÕ:
5.1. §èi tîng ®îc tho¸i tr¶  thuÕ thu nhËp c¸ nh©n:
­ C¸ nh©n khi quyÕt to¸n thuÕ n¨m cã sè thuÕ thu nhËp 
®∙ t¹m nép trong n¨m lín h¬n sè ph¶i nép, trõ trêng hîp 
c¸   nh©n   ®∙   ®îc   c¬  quan   chi   tr¶   thu   nhËp   bï   trõ   vµo   sè 
thuÕ ph¶i nép cña kú sau. 
18

­   C¸c   trêng   hîp   kh¸c   ®îc   tho¸i   tr¶   tiÒn   thuÕ   theo 
quyÕt ®Þnh xö lý cña c¬ quan cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh 
cña ph¸p luËt.
5.2.  Hå s¬ ®Ò nghÞ tho¸i tr¶ tiÒn thuÕ bao gåm:
­ §¬n ®Ò nghÞ tho¸i tr¶ theo mÉu sè 15/TNCN ban hµnh 
kÌm theo Th«ng t nµy;
­ Chøng minh nh©n d©n hoÆc hé chiÕu (b¶n photocopy).
­ Tê khai quyÕt to¸n thuÕ.
­ Chøng tõ khÊu trõ thuÕ thu nhËp, Biªn lai thuÕ thu 
nhËp (b¶n chÝnh)
­ Chøng tõ x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng kÕt thóc thêi gian lµm 
viÖc nh: QuyÕt ®Þnh nghØ hu, QuyÕt ®Þnh th«i viÖc, Biªn 
b¶n thanh lý   hîp ®ång, B¶ng kª x¸c ®Þnh ngµy c  tró ... 
(nÕu cã).
­   GiÊy   uû   quyÒn   trong   trêng   hîp   uû   quyÒn   tho¸i   tr¶ 
tiÒn thuÕ (nÕu cã)
5.3. Thêi h¹n tho¸i tr¶ tiÒn thuÕ:
C¬ quan ThuÕ tiÕp nhËn hå s¬, thùc hiÖn kiÓm tra hå 
s¬; trong thêi h¹n 7 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc hå s¬ nÕu 
c¸ nh©n kh«ng  thuéc  ®èi tîng  ®îc tho¸i tr¶ th× tr¶ lêi 
b»ng v¨n b¶n vµ tr¶ l¹i hå s¬, trêng hîp thuéc ®èi tîng 
®îc tho¸i tr¶ thuÕ nhng hå s¬ cha lËp ®Çy ®ñ, ®óng quy 
®Þnh th× th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n yªu cÇu c¸ nh©n bæ sung 
hå s¬. 
Sau khi nhËn ®ñ hå s¬, c¬ quan thuÕ kiÓm tra sè liÖu, 
x¸c ®Þnh sè thuÕ ®îc tho¸i tr¶, ra QuyÕt ®Þnh tho¸i tr¶ 
tiÒn thuÕ cho ®èi tîng, ®ång thêi göi c¬ quan Kho b¹c lµm 
thñ tôc tho¸i tr¶ cho c¸ nh©n. 
Thêi h¹n gi¶i quyÕt tho¸i tr¶ thuÕ tèi ®a lµ 15 ngµy, 
kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ®Çy ®ñ hå s¬ theo quy ®Þnh; trêng hîp 
cÇn ph¶i x¸c minh hå s¬ th× thêi h¹n tèi ®a lµ 45 ngµy.
Sè   ngµy   xem   xÐt   gi¶i   quyÕt   tho¸i   tr¶   tiÒn   thuÕ   thu 
nhËp c¸ nh©n ®îc tÝnh theo ngµy lµm viÖc.
5.4. TiÒn tho¸i tr¶ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ®îc sö dông 
tõ Tµi kho¶n t¹m thu cña c¬ quan thuÕ. ViÖc qu¶n lý, sö 
dông tµi kho¶n t¹m thu cña c¬ quan thuÕ thùc hiÖn theo h­
íng dÉn riªng cña Bé Tµi chÝnh.
6.  Biªn lai thuÕ thu nhËp vµ chøng tõ khÊu trõ thuÕ 
thu nhËp: 
Biªn   lai   thuÕ   thu   nhËp   mÉu   sè   CTT   10B   vµ   chøng   tõ 
khÊu trõ thuÕ thu nhËp mÉu sè CTT 54 ban hµnh kÌm theo 
Th«ng t  nµy, do Tæng côc ThuÕ in, ph¸t hµnh vµ cÊp cho 
c¸c Côc thuÕ ®Ó tæ chøc thu thuÕ theo quy ®Þnh. 
19

Biªn lai thuÕ thu nhËp vµ chøng tõ khÊu trõ thuÕ thu 
nhËp ®îc qu¶n lý theo c¸c quy ®Þnh vÒ in, ph¸t hµnh, qu¶n 
lý sö dông Ên chØ thuÕ.


IV. TR¸CH NHIÖM CñA C¸C Tæ CHøC, C¸ NH¢N 
TRONG VIÖC THU NéP THUÕ THU NHËP


1. Tr¸ch nhiÖm cña c¸ nh©n cã thu nhËp chÞu thuÕ:
C¸ nh©n cã thu nhËp chÞu thuÕ ph¶i tù gi¸c ®¨ng ký, 
kª khai thu nhËp chÞu thuÕ, nép thuÕ thu nhËp qua c¬ quan 
chi tr¶ thu nhËp hoÆc trùc tiÕp t¹i c¬ quan thuÕ theo h­
íng dÉn t¹i Môc III Th«ng t  nµy. C¸ nh©n nép thuÕ chÞu 
tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc 
cña c¸c sè liÖu ®∙ kª khai.
2. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan chi tr¶ thu nhËp, tæ chøc 
®ãn tiÕp, qu¶n lý ngêi níc ngoµi vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý 
Nhµ níc:
2.1. C¬ quan chi tr¶ thu nhËp cã tr¸ch nhiÖm, nghÜa 
vô vµ quyÒn lîi:
­ Chñ ®éng khai b¸o, ®¨ng ký kª khai víi c¬ quan thuÕ 
®Þa ph¬ng viÖc thu thuÕ thu nhËp cña c¸ nh©n theo ph¬ng 
thøc khÊu trõ t¹i ®¬n vÞ m×nh; híng dÉn ngêi cã thu nhËp 
chÞu thuÕ thùc hiÖn thñ tôc ®¨ng ký m∙ sè thuÕ c¸ nh©n.
­ Hµng th¸ng, c¨n cø vµo danh s¸ch c¸ nh©n thuéc diÖn 
nép thuÕ thu nhËp vµ sè thùc tÕ chi tr¶ thu nhËp cho c¸ 
nh©n,   thùc   hiÖn   viÖc   khÊu   trõ   tiÒn   thuÕ   thu   nhËp,   lËp 
b¶ng tæng hîp kª khai nép thuÕ thu nhËp göi cho c¬ quan 
thuÕ vµ nép tiÒn thuÕ vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc, 
­ Gi÷ sæ s¸ch chøng tõ liªn quan ®Õn viÖc tæ chøc thu 
thuÕ   thu   nhËp:   thu   nhËp   chÞu   thuÕ,   tÝnh   thuÕ,  khÊu   trõ 
tiÒn thuÕ, khai b¸o thuÕ, kª khai thu nép, b¶o qu¶n biªn 
lai thuÕ, tÝnh to¸n sè tiÒn thï lao ®îc hëng vµ nép tiÒn 
thuÕ vµo ng©n s¸ch nhµ níc.
­ CÊp biªn lai thuÕ thu nhËp cho c¸ nh©n cã nhu cÇu 
cÊp biªn lai vµ cÊp chøng tõ khÊu trõ thuÕ thu nhËp cho 
c¸ nh©n ®Ó x¸c nhËn sè tiÒn thuÕ thu nhËp mµ c¬ quan chi 
tr¶ ®∙ thùc hiÖn khÊu trõ. C¬ quan chi tr¶ thu nhËp lµm 
®¬n göi c¬ quan thuÕ ®Ò nghÞ cÊp biªn lai thuÕ, chøng tõ 
khÊu trõ thuÕ theo mÉu sè 07/TNCN ban hµnh kÌm theo Th«ng 
t nµy; thùc hiÖn b¸o c¸o viÖc sö dông biªn lai, chøng tõ 
hµng   th¸ng   víi   c¬   quan   thuÕ   vµo   ngµy   20   cña   th¸ng   sau 
hoÆc vµo ngµy 20 cña th¸ng ®Çu quý sau nÕu trong quý chØ 
sö   dông   hÕt   1   quyÓn   biªn   lai,   chøng   tõ   theo   mÉu   sè 
14/TNCN ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. 
20

­   Thùc   hiÖn   chÕ   ®é   b¸o   c¸o;   thanh   quyÕt   to¸n   tiÒn 
thuÕ, biªn lai thu thuÕ, chøng tõ khÊu trõ thuÕ, tiÒn thï 
lao ®îc hëng víi c¬ quan thuÕ vµ xuÊt tr×nh ®Çy ®ñ c¸c 
tµi liÖu liªn quan ®Õn thuÕ thu nhËp khi c¬ quan thuÕ yªu 
cÇu.
­ C¬  quan chi  tr¶ thu  nhËp  ®îc  hëng kho¶n  tiÒn  thï 
lao tÝnh trªn sè tiÒn thuÕ thu nhËp ®∙ khÊu trõ tríc khi 
nép vµo NSNN ®Ó dïng vµo môc ®Ých trang tr¶i c¸c chi phÝ 
cho viÖc tæ chøc thu nép thuÕ vµ khen thëng cho c¸ nh©n 
cã thµnh tÝch trong viÖc tæ chøc thu nép theo tû lÖ nh 
sau:
+ 0,5% (n¨m phÇn ngµn) ®èi víi sè thuÕ thu ®îc tõ thu 
nhËp thêng xuyªn. 
+ 1% (mét phÇn tr¨m) ®èi víi sè thuÕ thu ®îc tõ kho¶n 
thu nhËp kh«ng thêng xuyªn.
2.2. C¸c tæ chøc ®ãn tiÕp, qu¶n lý ngêi níc ngoµi cã 
tr¸ch   nhiÖm   híng   dÉn   cho   ngêi   níc   ngoµi     khi   kÕt   thóc 
nhiÖm   kú   c«ng   t¸c   ph¶i   hoµn   tÊt   thñ   tôc   vÒ   quyÕt   to¸n 
thuÕ thu nhËp ®Ó ®îc cÊp biªn lai thuÕ tríc khi lµm thñ 
tôc xuÊt c¶nh. 
2.3. C¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc gåm: C¬ quan qu¶n lý 
xuÊt nhËp c¶nh, c¬ quan cÊp giÊy phÐp lao ®éng cho ngêi 
níc ngoµi, c¬ quan qu¶n lý lao ®éng vµ c¸c c¬ quan h÷u 
quan kh¸c  cã tr¸ch  nhiÖm cung  cÊp  cho  c¬ quan  thuÕ  c¸c 
th«ng tin liªn quan ®Õn thu nhËp chÞu thuÕ, ngêi nép thuÕ 
khi c¬ quan thuÕ cã yªu cÇu.
3. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan thuÕ:
­ Phèi hîp víi c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vµ c¸c c¬ 
quan h÷u quan ®Ó tuyªn truyÒn, híng dÉn c¸c tæ chøc, c¸ 
nh©n, ®ång thêi kiÓm tra vµ yªu cÇu c¸c tæ chøc, c¸ nh©n 
chi tr¶ thu nhËp ®ãng  trªn  ®Þa bµn thùc hiÖn viÖc  ®¨ng 
ký, kª khai thuÕ thu nhËp  theo  ph¬ng ph¸p khÊu  trõ  t¹i 
nguån.
­ Tæ chøc cÊp m∙ sè thuÕ cho ®èi tîng nép thuÕ.
­ Híng dÉn,  kiÓm  tra c¬  quan chi  tr¶ thu  nhËp  thùc 
hiÖn chÕ ®é ®¨ng ký, tæng  hîp  kª khai,  tÝnh thuÕ,  khÊu 
trõ tiÒn thuÕ, nép tiÒn thuÕ vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc vµ tæ 
chøc kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp c¸ nh©n.
­   Thùc   hiÖn   cÊp   vµ   quyÕt   to¸n   biªn   lai   thu   thuÕ, 
chøng  tõ   khÊu  trõ  thuÕ   thu   nhËp,   thanh   quyÕt   to¸n  tiÒn 
thuÕ,  quyÕt  to¸n tiÒn  thï  lao  ®îc hëng  víi  c¬ quan  chi 
tr¶ thu nhËp.
­ Tæ chøc viÖc thu thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp ®èi 
víi trêng hîp c¸ nh©n ®¨ng ký nép thuÕ vµ c¸ nh©n nép tê 
21

khai   thuÕ   n¨m   t¹i   c¬   quan   thuÕ,   cÊp   biªn   lai   thuÕ   thu 
nhËp cho ®èi tîng nép thuÕ.
­   Thùc   hiÖn   c¸c   biÖn   ph¸p   cìng   chÕ,   truy   thu   tiÒn 
thuÕ,   tiÒn   ph¹t   ®èi   víi   c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   Ph¸p   lÖnh 
thuÕ   thu   nhËp,   quyÕt   ®Þnh  trÝch   thëng   cho   ngêi   cã  c«ng 
ph¸t hiÖn  c¸c  vi ph¹m,  gióp c¬ quan thuÕ truy  thu  tiÒn 
thuÕ.
­ Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú víi c¬ quan thuÕ 
cÊp trªn.


V. GI¶M THUÕ, MIÔN THUÕ


1. §èi tîng ®îc gi¶m thuÕ, miÔn thuÕ:
1.1. C¸ nh©n ngêi nép thuÕ gÆp khã kh¨n do thiªn tai, 
®Þch ho¹,  tai  n¹n  lµm  thiÖt  h¹i ®Õn tµi s¶n, thu nhËp, 
¶nh hëng ®Õn ®êi sèng b¶n th©n th× ngêi nép thuÕ ®îc xÐt 
gi¶m thuÕ, miÔn thuÕ trong n¨m tuú theo møc ®é thiÖt h¹i. 
Sè thuÕ ®îc xÐt miÔn, gi¶m b»ng tû lÖ gi÷a sè tiÒn thiÖt 
h¹i so víi thu nhËp chÞu thuÕ  trong  n¨m nhng kh«ng  vît 
qua sè tiÒn thuÕ ph¶i nép c¶ n¨m.
1.2. Trong trêng hîp ®Æc biÖt, nÕu viÖc nép thuÕ cña 
c¸ nh©n lµm ¶nh hëng ®Õn lîi Ých kinh tÕ, chÝnh trÞ, x∙ 
héi cña quèc gia th× ®îc miÔn, gi¶m thuÕ. 
2. Thñ tôc vµ thÈm quyÒn xÐt miÔn, gi¶m thuÕ:
2.1. C¸ nh©n ngêi nép thuÕ lµm ®¬n ®Ò nghÞ miÔn, gi¶m 
thuÕ cã x¸c nhËn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng (Uû ban Nh©n 
d©n phêng, x∙) hoÆc cña c¬ quan chi tr¶ thu nhËp göi ®Õn 
c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i c¸ nh©n ®¨ng ký nép thuÕ hoÆc 
n¬i c¬ quan chi tr¶ thu nhËp khÊu trõ thuÕ; ®¬n ®Ò nghÞ 
miÔn   thuÕ,   gi¶m   thuÕ   ph¶i   nªu   râ   lý   do,   sè   tiÒn   thiÖt 
h¹i, m∙ sè thuÕ c¸ nh©n (kÌm theo c¸c chøng tõ x¸c ®Þnh 
hoÆc biªn b¶n gi¸m ®Þnh t×nh tr¹ng x¶y ra thiÖt h¹i ®Õn 
tµi s¶n, thu nhËp, ¶nh hëng ®Õn b¶n th©n do c¬ quan cã 
thÈm quyÒn x¸c ®Þnh), sè thuÕ ph¶i nép vµ sè thuÕ ®Ò nghÞ 
miÔn, gi¶m;
2.2. C¬ quan thuÕ kiÓm tra xem xÐt vµ ban hµnh quyÕt 
®Þnh miÔn, gi¶m thuÕ hoÆc kiÕn nghÞ c¬ quan thuÕ cÊp trªn 
xö lý theo ph©n cÊp sau ®©y: 
+ Côc trëng Côc thuÕ ®îc quyÕt ®Þnh c¸c trêng hîp sè 
thuÕ miÔn, gi¶m díi 5 triÖu ®ång/n¨m;
+ Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ ®îc quyÕt ®Þnh c¸c tr­
êng hîp sè thuÕ miÔn, gi¶m tõ 5 triÖu ®ång ®Õn 100 triÖu 
®ång/n¨m;
22

+ Bé trëng Bé Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh c¸c trêng hîp sè 
thuÕ miÔn, gi¶m trªn 100 triÖu ®ång/n¨m.
2.3. Trong thêi gian c¬ quan thuÕ cã thÈm quyÒn xÐt 
quyÕt ®Þnh miÔn, gi¶m thuÕ, ngêi nép thuÕ ph¶i nép ®ñ sè 
thuÕ   theo  Ph¸p   lÖnh;   khi   cã   quyÕt  ®Þnh   miÔn,   gi¶m  thuÕ 
th× ®îc tho¸i  tr¶ sè thuÕ  ®îc miÔn, gi¶m  b»ng  c¸ch trõ 
vµo sè thuÕ ph¶i nép cña kú sau hoÆc ®îc c¬ quan chi tr¶ 
thu nhËp tr¶ l¹i tiÒn thuÕ ®∙ khÊu trõ theo quy ®Þnh. Tr­
êng hîp c¸ nh©n nép tiÒn thuÕ t¹i c¬ quan thuÕ th× ®îc 
trõ vµo sè ph¶i nép cña kú sau hoÆc ®îc ng©n s¸ch nhµ níc 
tho¸i tr¶ theo quy ®Þnh.
3.   §èi   víi   trêng   hîp   miÔn,   gi¶m   thuÕ   theo   quy   ®Þnh 
t¹i ®iÓm 1.2 môc V Th«ng t  nµy, tæ chøc c¸ nh©n cã c«ng 
v¨n ®Ò nghÞ miÔn, gi¶m thuÕ göi ®Õn Bé Tµi chÝnh trong ®ã 
ph©n tÝch râ lý do vµ c¸c lîi Ých vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, 
x∙ héi cña quèc gia liªn quan  ®Õn  viÖc  miÔn, gi¶m  thuÕ 
cho ngêi nép thuÕ. Bé Tµi chÝnh kiÓm tra hå s¬ vµ cã v¨n 
b¶n tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt quyÕt ®Þnh cho tõng 
trêng hîp cô thÓ.


VI. Xö Lý VI PH¹M Vµ KHEN TH¦ëNG


1. Xö lý vi ph¹m: 
1.1. C¸ nh©n, tæ chøc kh«ng lµm ®óng nh÷ng quy ®Þnh 
vÒ   thñ   tôc   ®¨ng   ký,   kª   khai,   quyÕt   to¸n,   lËp   sæ   s¸ch, 
chøng tõ kÕ to¸n vÒ thuÕ thu nhËp, kh«ng khÊu trõ sè thuÕ 
thu nhËp theo ®óng quy ®Þnh, th× bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh 
chÝnh vÒ thuÕ; 
1.2. C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi khai man, trèn thuÕ 
th× ngoµi viÖc ph¶i nép ®ñ sè thuÕ thu nhËp theo quy ®Þnh 
cßn bÞ ph¹t tiÒn tõ mét ®Õn ba lÇn sè thuÕ gian lËn; trèn 
thuÕ   víi   sè   lîng   lín   hoÆc   ®∙   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh 
chÝnh   vÒ   thuÕ   mµ   cßn   vi   ph¹m   hoÆc   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m 
nghiªm   träng   kh¸c   th×   bÞ   truy   cøu   tr¸ch   nhiÖm   h×nh   sù 
theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh.
1.3.   C¸   nh©n,   tæ   chøc   nép   chËm   tiÒn   thuÕ   hoÆc   tiÒn 
ph¹t so víi ngµy quy ®Þnh ph¶i nép hoÆc quyÕt ®Þnh xö lý 
vÒ thuÕ th× ngoµi viÖc ph¶i nép ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t, 
mçi ngµy nép chËm cßn bÞ ph¹t 0,1% sè tiÒn nép chËm;
VÝ dô: C¬ quan chi tr¶ thu nhËp X  th¸ng 5 cã sè thuÕ 
TNCN   ®∙   khÊu   trõ   vµ   kª   khai   vµo   tê   khai   theo   mÉu   sè 
03a/TNTX  lµ 10 triÖu ®ång. TiÒn thï lao ®îc hëng 0,5% lµ 
50.000  ®ång. Sè thuÕ ph¶i  nép  vµo  ng©n  s¸ch Nhµ níc lµ 
9.950.000 ®ång. C¬ quan ®∙ göi tê khai ®Õn c¬ quan thuÕ 
vµo ngµy 9/6, tiÒn thuÕ nép vµo Ng©n s¸ch theo ngµy ghi 
23

trªn   giÊy   nép   tiÒn   b»ng   chuyÓn   kho¶n   qua   Ng©n   hµng   lµ 
ngµy 27/6. Nh  vËy, so víi quy ®Þnh vÒ thêi h¹n nép thuÕ 
lµ chËm 2 ngµy, c¬ quan chi tr¶ ph¶i chÞu ph¹t chËm nép 
theo quy ®Þnh lµ 9.950.000®  x  0,1%  x 2 ngµy  =  19.900 
®ång.
1.4. Trêng hîp c¸ nh©n, tæ chøc chi tr¶ thu nhËp cã 
hµnh   vi   kh«ng   khai   b¸o,   kh«ng   ®¨ng   ký,   kª   khai   c¸c   c¸ 
nh©n thuéc diÖn chÞu thuÕ, kh«ng thùc hiÖn khÊu trõ tiÒn 
thuÕ thu nhËp tríc khi chi tr¶ thu nhËp g©y thÊt thu thuÕ 
thu nhËp c¸ nh©n th× ngoµi viÖc ph¶i båi thêng cho ng©n 
s¸ch nhµ níc sè thuÕ bÞ thÊt tho¸t cßn bÞ xö ph¹t vi ph¹m 
hµnh chÝnh vÒ thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. 
Sè tiÒn thuÕ ph¶i båi thêng vµ sè tiÒn nép ph¹t ®îc lÊy 
tõ   thu   nhËp   cña   c¸   nh©n,   c¬   quan   chi   tr¶   thu   nhËp,   tõ 
tiÒn thï lao ®∙ ®îc hëng vµ kh«ng ®îc tÝnh vµo chi phÝ 
khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp.
1.5. C¸ nh©n, tæ chøc kh«ng nép thuÕ, nép ph¹t theo 
th«ng b¸o hoÆc quyÕt ®Þnh xö lý vÒ thuÕ th× bÞ xö lý nh
sau:
1.5.1.   TrÝch   tiÒn   cña   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   t¹i   kho 
b¹c, tæ chøc tÝn dông ®Ó nép thuÕ, nép ph¹t. Kho b¹c, tæ 
chøc tÝn dông cã tr¸ch nhiÖm trÝch tiÒn tõ tµi kho¶n tiÒn 
göi cña tæ chøc, c¸ nh©n t¹i kho b¹c, tæ chøc tÝn dông ®Ó 
nép thuÕ, nép ph¹t vµo ng©n s¸ch nhµ níc tríc khi thu håi 
nî;
1.5.2. Kª biªn tµi s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó 
b¶o ®¶m thu ®ñ tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t cßn thiÕu.
C¸c  hµnh  vi vi ph¹m  hµnh  chÝnh  vÒ thuÕ  thu nhËp  vµ 
thÈm quyÒn xö lý vi ph¹m ®îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh 
hiÖn hµnh  vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc 
thuÕ.
2. Khen thëng:
C¸  nh©n ph¸t  hiÖn  c¸c vô  vi ph¹m  trèn lËu  thuÕ  thu 
nhËp   vµ   th«ng   b¸o   cho   c¬   quan   thuÕ   díi   c¸c   h×nh   thøc: 
ph¶n ¸nh trùc  tiÕp,  c«ng v¨n,  v¨n  th, ®¬n, nªu râ tªn, 
®Þa chØ c¸ nh©n hoÆc tæ chøc cã hµnh vi trèn thuÕ th× ®îc 
c¬ quan thuÕ khen thëng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.


VII. KHIÕU N¹I, THêI HIÖU


1. KhiÕu n¹i:
1.1.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   quyÒn   khiÕu   n¹i   viÖc   thi 
hµnh Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao 
kh«ng ®óng ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n m×nh.
24

§¬n khiÕu n¹i ph¶i ®îc göi ®Õn c¬ quan thuÕ trùc tiÕp 
qu¶n lý hoÆc quyÕt ®Þnh xö lý trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ 
tõ ngµy nhËn ®îc th«ng b¸o thuÕ, lÖnh thu hoÆc quyÕt ®Þnh 
xö lý.
Trong khi ®îi gi¶i quyÕt, ngêi khiÕu n¹i ph¶i nép ®ñ 
vµ   ®óng   thêi   h¹n   sè   tiÒn   thuÕ,   tiÒn   ph¹t   ®∙   ®îc   th«ng 
b¸o.
C¬   quan   nhËn   ®¬n   khiÕu   n¹i   cã   tr¸ch   nhiÖm   xem   xÐt, 
gi¶i quyÕt trong thêi h¹n 15 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n; 
®èi víi nh÷ng vô phøc t¹p, cã thÓ kÐo dµi thêi h¹n nhng 
kh«ng qu¸ 30 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n; nÕu vô viÖc kh«ng 
thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña m×nh th× ph¶i chuyÓn hå 
s¬ hoÆc b¸o c¸o c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt vµ th«ng 
b¸o cho ngêi khiÕu n¹i biÕt trong thêi h¹n 10 ngµy, kÓ tõ 
ngµy nhËn ®¬n.
1.2.  Trong trêng hîp ngêi khiÕu n¹i kh«ng ®ång ý víi 
quyÕt   ®Þnh   cña   c¬   quan   nhËn   ®¬n   hoÆc   qu¸   thêi   h¹n   quy 
®Þnh t¹i ®iÓm 1.1 Môc nµy mµ c¬ quan nhËn ®¬n cha gi¶i 
quyÕt th× ngêi khiÕu n¹i cã quyÒn khiÕu n¹i lªn c¬ quan 
cÊp trªn trùc tiÕp cña c¬ quan nhËn ®¬n.
2. Thêi hiÖu:
2.1. C¬ quan thuÕ cã tr¸ch nhiÖm tho¸i tr¶ tiÒn thuÕ 
hay tiÒn ph¹t thu kh«ng ®óng vµ tr¶ tiÒn båi thêng (nÕu 
cã), trong thêi h¹n 15 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn quyÕt ®Þnh 
xö lý cña cÊp trªn hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn theo quy 
®Þnh cña ph¸p luËt.
2.2. Trong trêng hîp ph¸t hiÖn vµ kÕt luËn cã sù khai 
man   trèn   thuÕ   hoÆc   nhÇm   lÉn   vÒ   thuÕ,   c¬   quan   thuÕ   cã 
tr¸ch nhiÖm truy thu tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t hoÆc hoµn tr¶ 
tiÒn thuÕ trong thêi h¹n 5 n¨m trë vÒ tríc, kÓ tõ ngµy 
kiÓm tra ph¸t hiÖn cã sù khai man trèn thuÕ hoÆc nhÇm lÉn 
vÒ   thuÕ.   Trêng   hîp   tæ   chøc,   c¸   nh©n   kh«ng   ®¨ng   ký,   kª 
khai, nép thuÕ th× thêi h¹n truy thu tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t 
®îc tÝnh kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ.


VIII. Tæ CHøC THùC HIÖN


1. Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ 
tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ Th«ng t sè 05/2002/TT­
BTC   ngµy   17/01/2002   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng  dÉn  thi  hµnh 
NghÞ ®Þnh sè 78/2001/N§­CP ngµy 23/10/2001 cña ChÝnh phñ 
quy ®Þnh chi tiÕt  thi  hµnh  Ph¸p lÖnh thuÕ  thu  nhËp  ®èi 
víi   ngêi   cã   thu   nhËp   cao   vµ   c¸c   quy   ®Þnh   tr¸i   víi   quy 
®Þnh t¹i Th«ng t nµy.
25

ViÖc kª khai, tÝnh thuÕ thu nhËp tríc ngµy 01 th¸ng 7 
n¨m   2004   thùc   hiÖn   theo   híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  sè 
05/2002/TT­BTC ngµy 17/01/2002 cña Bé Tµi chÝnh, tõ ngµy 
01/7/2004 trë ®i thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy.
2. Trêng hîp §iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc 
gia nhËp cã quy ®Þnh vÒ viÖc nép thuÕ thu nhËp kh¸c víi 
quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy th× ¸p dông theo §iÒu íc quèc tÕ 
®ã.
3.  C¬ quan  thuÕ c¸c  cÊp cã  nhiÖm  vô phæ biÕn,  híng 
dÉn c¸c c¸ nh©n thuéc diÖn nép thuÕ thu nhËp vµ c¸c tæ 
chøc, c¸ nh©n chi tr¶ thu nhËp thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c 
quy ®Þnh trong Ph¸p lÖnh, NghÞ ®Þnh, Th«ng t híng dÉn vÒ 
thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ 
c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¶nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh 
(Tæng côc ThuÕ) ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
26


Phô lôc sè 1

B¶NG QUY §æI THU NHËP SAU THUÕ 
RA THU NHËP TR¦íC THUÕ
(KÌm theo Th«ng t sè 81/2004/ TT­BTC ngµy 13/8/2004 cña Bé 
Tµi chÝnh)


§èi víi c«ng d©n ViÖt Nam vµ c¸c c¸ nh©n kh¸c ®Þnh c t¹i 
ViÖt Nam
            
§¬n vÞ tÝnh: 1000®


THU NHËP SAU THUÕ THU NHËP TR¦íC THUÕ
(NET)
NET ­ 500
Trªn 5000       ®Õn 
14.000 0,9
NET ­ 2.000
Trªn 14.000    ®Õn 
22.000 0,8
NET ­ 4.500
Trªn 22.000    ®Õn 
32.500 0,7
NET ­ 8.500
Trªn 32.500
0,6§èi víi ngêi níc ngoµi c tró t¹i ViÖt Nam vµ c«ng d©n ViÖt 
Nam 
lao ®éng, c«ng t¸c ë níc ngoµi
   
   §¬n vÞ tÝnh 1000 
®
THU NHËP SAU THUÕ THU NHËP TR¦íC THUÕ
(NET)
NET  ­  800
Trªn 8.000     ®Õn 
18.800 0,9
NET ­   2.800
Trªn  18.800  ®Õn 
42.800 0,8
NET ­ 7.800
Trªn 42.800   ®Õn 
63.800 0,7
27


NET ­ 15.800
Trªn 63.800
0,6
28


Phô lôc sè 2

B¶NG H¦íNG DÉN PH¦¥NG PH¸P TÝNH THUÕ THEO 
BIÓU THUÕ LUü TIÕN TõNG PHÇN §èI VíI 
THU NHËP TH¦êNG XUY£N
(KÌm theo Th«ng t sè 81/2004/ TT­BTC ngµy 13/8/2004 cña Bé 
Tµi chÝnh)


Ph¬ng   ph¸p   tÝnh   thuÕ   luü   tiÕn   tõng   phÇn   ®îc   cô   thÓ 
hãa nh sau:
VÝ dô 1: ¤ng X lµ c«ng d©n ViÖt Nam cã thu nhËp thêng 
xuyªn lµ 45.000.000®/th¸ng, sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép ë 
tõng bËc cña «ng X ®îc tÝnh trong th¸ng nh sau:
­ BËc 1: thu nhËp ®Õn 5.000.000 ®  kh«ng thu
­   BËc   2:   thu   nhËp   trªn   5.000.000   ®   ®Õn   15.000.000® 
thuÕ suÊt 10%
+ Sè thuÕ ph¶i nép lµ:
(15.000.000® ­ 5.000.000®) x 10% =  1.000.000®
­ BËc 3: thu nhËp trªn 15.000.000 ® ®Õn 25.000.000® 
thuÕ suÊt 20%
+ Sè thuÕ ph¶i nép lµ:
(25.000.000® ­ 15.000.000®) x 20% =  2.000.000®
­ BËc 4: thu nhËp trªn 25.000.000 ® ®Õn 40.000.000® 
thuÕ suÊt 30%
(40.000.000® ­ 25.000.000®) x 30% =  4.500.000®
­ BËc 5: thu nhËp trªn 40.000.000 ® ®Õn 45.000.000® 
thuÕ suÊt 40%
+ Sè thuÕ ph¶i nép lµ:
(45.000.000® ­ 40.000.000®) x 40% = 2.000.000®
Tæng   céng   sè   thuÕ   ph¶i   nép   theo   BiÓu   thuÕ   lòy   tiÕn 
tõng phÇn cña «ng X lµ:
1.000.000® + 2.000.000® +4.500.000® + 2.000.000® = 
9.500.000®
Theo   vÝ   dô   trªn   víi   thu   nhËp   lµ   45.000.000   ®/th¸ng 
th× sè thuÕ ph¶i nép tÝnh rót gän «ng X nép thuÕ ®Õn bËc 
5 lµ:
7.500.000® + (45.000.000 ®­ 40.000.000®) x 40 %  = 
9.500.000®.
29


BiÓu tÝnh thuÕ rót gän  ®èi víi thu nhËp chÞu thuÕ cña 
c«ng d©n ViÖt Nam 
vµ c¸ nh©n kh¸c ®Þnh c t¹i ViÖt Nam:


BËc Thu nhËp b×nh qu©n  ThuÕ  Sè thuÕ thu nhËp
th¸ng/ngêi suÊt  ph¶i nép
(%)

1     0 0
®Õn    5 tr.®
2 Trªn       5   tr.®  10 0     tr.®   +   10%   sè   TN   vît 
®Õn   15 tr.® trªn   5 tr.®
3 Trªn       15   tr.®  20 1     tr.®   +   20%   sè   TN   vît 
®Õn   25 tr.® trªn 15 tr.®
4 Trªn     25   tr.®  30 3   tr.®   +   30%   sè   TN   vît 
®Õn  40 tr.® trªn  25 tr.®
5 Trªn 40 tr.®     40 7,5   tr.®   +   40%   sè   TN   vît 
trªn 40 tr.®

VÝ dô 2: ¤ng Y lµ ngêi níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt 
Nam cã thu nhËp thêng xuyªn lµ 90.000.000®/th¸ng, sè thuÕ 
thu   nhËp   ph¶i   nép   ë   tõng   bËc   cña   «ng   Y   ®îc   tÝnh   trong 
th¸ng nh sau:
­ BËc 1: thu nhËp ®Õn 8.000.000 ®  kh«ng thu
­   BËc   2:   thu   nhËp   trªn   8.000.000   ®   ®Õn   20.000.000® 
thuÕ suÊt 10%
+ Sè thuÕ ph¶i nép lµ:
(20.000.000® ­ 8.000.000®) x 10% = 1.200.000®
­ BËc 3: thu nhËp trªn 20.000.000 ® ®Õn 50.000.000® 
thuÕ suÊt 20%
+ Sè thuÕ ph¶i nép lµ:
(50.000.000® ­ 20.000.000®) x 20% = 6.000.000®
­ BËc 4: thu nhËp trªn 50.000.000 ® ®Õn 80.000.000® 
thuÕ suÊt 30%
+ Sè thuÕ ph¶i nép lµ:
(80.000.000® ­ 50.000.000®) x 30% = 9.000.000®
­ BËc 5: thu nhËp trªn 80.000.000 ®  ®Õn 90.000.000 ® 
thuÕ suÊt 40%
+ Sè thuÕ ph¶i nép lµ:
(90.000.000® ­ 80.000.000®) x 40% = 4.000.000®
Tæng   céng   sè   thuÕ   ph¶i   nép   theo   BiÓu   thuÕ   lòy   tiÕn 
tõng phÇn cña «ng Y lµ:
30

1.200.000® + 6.000.000® +9.000.000® + 4.000.000® = 
20.200.000 ®ång
Theo   vÝ   dô   trªn   víi   thu   nhËp   lµ   90.000.000   ®/th¸ng 
th× sè thuÕ ph¶i nép tÝnh rót gän «ng Y nép thuÕ ®Õn bËc 
5 lµ:
16.200.000® + (90.000.000® ­ 80.000.000®) x 40 %  = 
20.200.000 ®ång.


BiÓu tÝnh thuÕ rót gän  ®èi víi thu nhËp chÞu thuÕ cña ng­
êi níc ngoµi c tró 
t¹i ViÖt Nam vµ c«ng d©n ViÖt Nam lao ®éng c«ng t¸c ë níc 
ngoµi:


BËc Thu nhËp b×nh qu©n  ThuÕ  Sè thuÕ thu nhËp 
th¸ng/ngêi suÊt  ph¶i nép
(%)

1     0 0
®Õn    8 tr.®
2 Trªn       8   tr.®  10 0   tr.®   +   10%   sè   TN   vît 
®Õn   20 tr.® trªn   8 tr.®
3 Trªn       20   tr.®  20 1,2   tr.®   +   20%   sè   TN   vît 
®Õn   50 tr.® trªn 20 tr.®
4 Trªn     50   tr.®  30 7,2   tr.®   +   30%   sè   TN   vît 
®Õn  80 tr.® trªn 50 tr.®
5 Trªn 80  tr.®     40 16,2 tr.® + 40% sè TN vît 
trªn 80 tr.®
31


MÉu sè 01/TNTX


TæNG CôC THUÕ CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
CôC THUÕ.... §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc


B¶N GHI NHí
V/v: Híng dÉn thuÕ thu nhËp c¸ nh©n


H«m   nay,   vµo   lóc........giê.........   ngµy......... 
th¸ng........ n¨m.........
T¹i   Phßng   ..................   ­   Côc 
ThuÕ.............................., chóng t«i gåm cã:
¤ng 
(Bµ)   ...............................................lµ 
viªn chøc thuéc Phßng ..................
¤ng 
(Bµ)   ....................................................
......................................................
§∙ tiÕp xóc lµm viÖc víi:
¤ng   (Bµ)   ........................................ 
Chøc vô:....................... Quèc tÞch...........
¤ng   (Bµ) 
.........................................Chøc 
vô: ...................... Quèc tÞch...........
Lµm   viÖc 
t¹i:   ....................................................
................................................
§Þa 
chØ:.....................................................
........................................................


NéI DUNG H¦íNG DÉN:


I. Tr¸ch nhiÖm cña ngêi nép thuÕ:
C¨n cø vµo ®Ò nghÞ cña c¸ nh©n hoÆc th  mêi cña Côc 
thuÕ..................., ¤ng (Bµ) (hoÆc ngêi ®¹i ®iÖn ®îc 
uû quyÒn) ®∙ ®Õn Côc ThuÕ....................... lµm viÖc 
®Ó ®îc híng dÉn viÖc kª khai, nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n 
cña   ¤ng   (Bµ)..............   ®ang   lµm   viÖc 
32

t¹i.............................   Côc 
ThuÕ..................... yªu cÇu ¤ng (Bµ):
1. Thùc hiÖn viÖc kª khai c¸c nguån thu nhËp ®Çy ®ñ, 
cã tr¸ch nhiÖm chñ ®éng nép sè thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ph¸t 
sinh tríc ngµy 25 hµng th¸ng.
2. Khi cã sù thay ®æi vÒ thu nhËp hoÆc c¸c chØ tiªu 
trªn tê khai ®¨ng ký thuÕ, ¤ng (Bµ) cã tr¸ch nhiÖm th«ng 
b¸o ngay víi c¬ quan thuÕ b»ng v¨n b¶n chËm nhÊt ngµy 15 
hµng th¸ng ®Ó cËp nhËt vµ ®iÒu chØnh kÞp thêi.
3. Thùc hiÖn viÖc quyÕt to¸n hµng n¨m chËm nhÊt kh«ng 
qu¸ ngµy 28/2 n¨m sau hoÆc 30 ngµy kÓ tõ ngµy hÕt h¹n hîp 
®ång theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
II.   C¸c   chøng   tõ,   tµi   liÖu   liªn   quan   hå   s¬   ®¨ng   ký 
thuÕ nép thuÕ :
1. Tê khai ®¨ng ký nép thuÕ n¨m mÉu sè 02a/TNTX hoÆc 
02b/TNTX.
2. Hîp ®ång lao ®éng ®îc ký kÕt víi chñ lao ®éng hoÆc 
víi C«ng ty mÑ
3. Th bæ nhiÖm/Hîp ®ång lao ®éng
4. TiÒn thuÕ thu nhËp c¸ nh©n vµ tiÒn thuª nhµ ë t¹i 
ViÖt Nam do c¸ nh©n tù tr¶ hay c«ng ty tr¶ thay (®Ýnh kÌm 
hîp ®ång thuª nhµ).
5. Tê khai nép thuÕ hµng th¸ng mÉu sè 04/TNTX.
§èi víi ngêi níc ngoµi cÇn bæ sung c¸c tµi liÖu
6.  Dù kiÕn thêi gian c tró t¹i ViÖt Nam.
III.   C¸c   chøng   tõ,   tµi   liÖu   liªn   quan   hå   s¬   QuyÕt   to¸n 
thuÕ
1. Tê khai quyÕt to¸n thuÕ n¨m (mÉu 08/TNTX) thu nhËp 
thêng xuyªn.
2. B¶ng kª tiÒn nhµ ®iÖn níc c«ng ty tr¶ thay cho c¸ 
nh©n
3.   X¸c   nhËn   thu   nhËp   cña   C«ng   ty   chi   tr¶   thu   nhËp 
(b¶n chÝnh) bao gåm tiÒn l¬ng, thëng, c¸c kho¶n trî cÊp 
b»ng   tiÒn....tõ   tÊt   c¶   c¸c   nguån   díi   c¸c   h×nh   thøc   : 
tiÒn, hiÖn vËt.
4.  B¶ng kª  chi tiÕt  sè thuÕ  ®∙ nép  hµng th¸ng  (kÌm 
b¶n sao chøng tõ nép thuÕ).
§èi víi ngêi níc ngoµi cÇn bæ sung c¸c tµi liÖu
5 . B¶ng kª sè ngµy c tró t¹i ViÖt Nam (mÉu 13a/TNTX) 
(nÕu cã).
33

6. X¸c nhËn thu nhËp ph¸t sinh ngoµi ViÖt Nam bao gåm 
tiÒn l¬ng, thëng, c¸c kho¶n trî cÊp b»ng tiÒn....tõ tÊt 
c¶ c¸c nguån díi c¸c h×nh thøc : tiÒn, hiÖn vËt.
7. Chøng tõ kh¸c:
.....................................................
.........................................................
........
.....................................................
.........................................................
........
.....................................................
.........................................................
........
IV. ý kiÕn c¸ nh©n nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n:
T«i.................................   hiÖn   ®ang   lµm 
viÖc vµ cã thu nhËp t¹i............... h«m nay x¸c nhËn 
®∙   ®îc   Côc   thuÕ   híng   dÉn   ®Çy   ®ñ   vÒ   viÖc   kª   khai,   nép 
thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ. T«i cam kÕt sÏ kª khai thu nhËp vµ 
cung cÊp ®Çy ®ñ tµi liÖu liªn quan ®Õn thu nhËp chÞu thuÕ 
vµ kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ ®óng thêi h¹n. 
B¶n  ghi  nhí  kÕt  thóc  vµo lóc......  giê........  cïng 
ngµy, ®∙ ®îc ®äc l¹i cho ®¬ng sù nghe râ x¸c nhËn nh÷ng 
®iÒu   ghi   trong   B¶n   ghi   nhí   lµ   ®óng   sù   thËt,   ®ång   ý   ký 
tªn. B¶n ghi nhí ®îc lËp thµnh 2 b¶n, cã gi¸ trÞ nh nhau, 
mçi bªn gi÷ 1 b¶n.


C¸ NH¢N Viªn chøc thuÕ
(Ký, ghi râ hä tªn) (Ký,  ghi râ hä tªn)
……………………… ………………………………
34


MÉu sè: 02a/TNTX


Ngµy nhËn tê khai CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
........../....... §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc
...../20.......                T ê   K H A I   § ¡ N G   K ý   N é P   T H U Õ  
N¨m..................
(Dïng cho c¸ nh©n ViÖt Nam nép thuÕ t¹i c¬ quan thuÕ)


M∙ sè thuÕ c¸ nh©n:


Hä   vµ 
tªn:.....................................................
.......................................
Sè   chøng   minh   th­
:........................................................
.....................
Ngµy..........   th¸ng................   n¨m........   n¬i 
cÊp....................................
§Þa   chØ   liªn 
hÖ:......................................................
..............................
Sè   Nhµ................. 
Phè............................ 
QuËn...................................
Sè   ®iÖn   tho¹i:   Nhµ   riªng:..........   c¬ 
quan:........... di ®éng:.................. 
N¨m...........   t«i   cã   c¸c   kho¶n   thu   nhËp   chÞu   thuÕ 
thu nhËp c¸ nh©n
Dù   kiÕn   thu   nhËp   hµng 
th¸ng:...................................................
.. ®ång
Tµi   liÖu   chi   tiÕt   ®Ýnh 
kÌm:.....................................................
................
T«i   yªu   cÇu   ®îc   ®¨ng   ký   kª   khai   t¹m   nép   thuÕ   hµng 
th¸ng t¹i Côc thuÕ........
35

Ngµy......... th¸ng..... 
n¨m 200.......
Ngêi kª khai nép thuÕ
(Ký, ghi râ hä tªn)
 
36


MÉu sè: 02B/TNTX

Ngµy nhËn tê khai CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
........../....... §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc
...../20.......


Tê KHAI §¡NG Ký NéP THUÕ
(Dïng cho c¸ nh©n níc ngoµi nép thuÕ t¹i c¬ quan thuÕ)

C¥ QUAN THUÕ GHI
M∙ sè thuÕ


Hä   vµ  2.   Hé   chiÕu 
tªn:............................. sè:..............................
....................... ........
Ngµy/th¸ng/n¨m   sinh:.../..../...  Ngµy   cÊp:..../..../....   N¬i 
Quèc tÞch:... cÊp:..................


3. §Þa chØ liªn l¹c t¹i ViÖt Nam: 4. §Þa chØ liªn l¹c trô së chÝnh 
t¹i níc ngoµi:
Sè nhµ, ®êng phè, th«n, x∙: Sè nhµ, ®êng phè: 
QuËn/huyÖn: QuËn/huyÖn: 
TØnh/thµnh phè: TØnh/thµnh phè: 
§iÖn   tho¹i:  §iÖn   tho¹i: 
Fax: Fax: 


5. Ngµy ®Çu tiªn ®Õn ViÖt Nam: 6. Thêi gian dù kiÕn ë ViÖt Nam:
……………../……….…./………….. Díi   183   ngµy 
Trªn 183 ngµy
7. Thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam 8.   Thu   nhËp   ph¸t   sinh   ngoµi   ViÖt 
­   L­ Nam
¬ng:............................. ­   L­
................................. ¬ng:.............................
. .................................
­   Trî  .
cÊp:............................. ­   Trî 
................................. cÊp:   :...........................
­   Th­ ................................
ëng:............................. ­   Th­
................................ ëng:.............................
­  ................................
Kh¸c:............................ ­ 
................................. Kh¸c:............................
..... .................................
....


9.   TiÒn   thuÕ   thu   nhËp   ph¸t   sinh  10. TiÒn thuª nhµ ë t¹i ViÖt Nam
t¹i ViÖt Nam * Do c¸ nh©n tù chi tr¶:           * Do 
37

* Do c¸ nh©n tù chi tr¶:        * Do  C«ng ty tr¶ thay:
C«ng ty tr¶ thay:


11.   Tµi   kho¶n   Ng©n   hµng,   kho   b¹c: 
Sè........................ T¹i...........................
12. Nh÷ng n¬i lµm viÖc t¹i ViÖt Nam:

STT Tªn  Quèc  §Þa  GiÊy phÐp GiÊy ®¨ng ký  Thêi gian 
Cty/VP§ tÞch chØ ho¹t ®éng lµm viÖc
D
Sè CÊp ngµy Sè CÊp ngµy Tõ §Õn


T«i cam ®oan nh÷ng néi dung trong b¶n kª khai nµy lµ 
®óng vµ hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ néi 
dung ®∙ kª khai.

Ngµy.... th¸ng..... n¨m  Ngµy..... th¸ng.... n¨m 
200... 200....
Ngêi khai X¸c nhËn cña C«ng ty/VP§D


MÉu sè: 03a/TNTX


Ngµy nhËn tê khai CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
........../....... §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc
...../20.......Tê KHAI NéP THUÕ THU NHËP TH¦êNG XUY£N CñA C¸ NH¢N
(Dïng cho c¬ quan chi tr¶ thu nhËp)
TH¸NG.....  N¡M 200...


1. M∙ sè thuÕ cña c¬ quan chi tr¶:


2. Tªn c¬ quan chi tr¶ thu nhËp: 
3. §Þa chØ trô së: 


4.   Sè   ®iÖn   tho¹i   liªn   l¹c: 
Sè fax: 


5. Tæng sè lao ®éng trong th¸ng:
ngêi.
38

6. Tæng sè ngêi thuéc diÖn nép thuÕ (th¸ng nµy):  
ngêi.

7. Tæng sè tiÒn ®∙ chi tr¶ cho c¸ nh©n:              
                   ®ång

8. Tæng sè thuÕ thu nhËp ®∙ khÊu trõ (th¸ng nµy):
       ®ång.
 
9. TiÒn thï lao ®¬n vÞ ®îc hëng:     
       ®ång.
  
10. Sè thuÕ cßn ph¶i nép NSNN (th¸ng nµy):      
                   ®ång

Trong ®ã:  Ngêi ViÖt Nam  
®ång 

                                                      Ngêi   níc   ngoµi 
®ång

11. Sè thuÕ cßn nî NSNN th¸ng tríc (nÕu cã): 
       ®ång

12. Sè thuÕ ®∙ nép NSNN trong th¸ng:                 
                   ®ång


..... cam ®oan sè liÖu kª khai trªn lµ ®óng vµ hoµn 
toµn   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   ph¸p   luËt   vÒ   sè   liÖu   ®∙   kª 
khai.

Ngêi lËp biÓu Ngµy      th¸ng    n¨m 200
(Ký, ghi râ hä tªn) C¬ quan chi tr¶ thu nhËp
Thñ trëng ®¬n vÞ
(ký tªn, ®ãng dÊu)
MÉu sè: 03b/TNTX


Ngµy nhËn tê khai CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
........../....... §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc
...../20.......Tê KHAI NéP THUÕ §èI VíI THUÕ KHÊU TRõ 10%
(Dïng cho c¬ quan chi tr¶ thu nhËp)
TH¸NG.....  N¡M 200...
39

1. M∙ sè thuÕ cña c¬ quan chi tr¶:

2. Tªn c¬ quan chi tr¶ thu nhËp: 

3. §Þa chØ trô së: 4.   Sè   ®iÖn   tho¹i   liªn   l¹c: 
Sè fax: 


A. PhÇn tæng hîp:
1. Tæng sè tiÒn ®∙ chi tr¶
2. Tæng sè tiÒn thuÕ ®∙ khÊu trõ 
3. TiÒn thï lao ®îc hëng {(2) x 0,5%)}
4. Sè thuÕ ph¶i nép NSNN
B. PhÇn chi tiÕt:


STT Hä vµ tªn §Þa  M∙  Lo¹i  Sè  Chøng tõ khÊu trõ 
chØ sè  thu  tiÒn  (10%)
thuÕ nhËp  chi  Ký hiÖu  Ngµy,  Sè 
chi  tr¶ vµ sè  th¸ng,  thu
tr¶ chøng tõ n¨m Õ
A Ngêi   ViÖt 
Nam
B Ngêi   níc 
ngoµi
... ............ .....
.....
..
Tæng céng

...... cam ®oan sè liÖu kª khai trªn lµ ®óng vµ hoµn 
toµn   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   ph¸p   luËt   vÒ   sè   liÖu   ®∙   kª 
khai.


Ngêi lËp biÓu Ngµy      th¸ng    n¨m 200
(Ký, ghi râ hä tªn) C¬ quan chi tr¶ thu nhËp
Thñ trëng ®¬n vÞ
(ký tªn, ®ãng dÊu)
MÉu sè: 04/TNTX
40

Ngµy nhËn tê khai CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
........../....... §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc
...../20.......Tê KHAI NéP THUÕ THU NHËP TH¦êNG XUY£N CñA C¸ NH¢N
(Dïng cho c¸ nh©n nép thuÕ t¹i c¬ quan thuÕ)
Th¸ng..... n¨m  200.....
1. M∙ sè thuÕ :


2. Hä vµ tªn:        Quèc tÞch: 


3. §Þa chØ thêng tró: 
4. C¸c chØ tiªu kª khai:
§¬n   vÞ   tÝnh: 
®ång
STT ChØ tiªu Sè tiÒn
1. Tæng thu nhËp 
2. C¸c   kho¶n   thu   nhËp   kh«ng   chÞu   thuÕ, 
trong ®ã
a. L∙i tiÒn göi ng©n hµng
b. Lîi tøc cæ phÇn
c. Phô cÊp
d. Thu nhËp kh«ng chÞu thuÕ kh¸c
3 Tæng thu nhËp chÞu thuÕ:
3.1 Thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt nam
a. L¬ng
b. Thëng
c. TiÒn nhµ
d. Thu nhËp kh¸c
3.2 Thu   nhËp   ph¸t   sinh   ngoµi   ViÖt   Nam   (nÕu 
cã)
4. ThuÕ thu nhËp ph¶i nép 

T«i   cam   ®oan   sè   liÖu   kª   khai   trªn   lµ   ®óng   vµ   hoµn 
toµn   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   ph¸p   luËt   vÒ   sè   liÖu   ®∙   kª 
khai.
41

Ngµy.... th¸ng... n¨m 
200
Ngêi kª khai nép thuÕ
(Ký ghi râ hä tªn)
MÉu sè: 05/TNTX
Ngµy nhËn tê khai
........../............/20.......


CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc


Tê KHAI THUÕ THU NHËP CñA NG¦êI N¦íC NGOµI 
KH¤NG C¦ TRó T¹I VIÖT NAM
(Dïng cho c¬ quan chi tr¶ thu nhËp)
Ngµy...... th¸ng.... n¨m 200....1. M∙ sè thuÕ c¬ quan chi tr¶ thu nhËp:


2. Tªn c¬ quan chi tr¶ thu nhËp:


3. §Þa chØ trô së:A. PHÇN TæNG HîP:


1. Tæng sè ngêi:


2. Tæng thu nhËp chÞu thuÕ:


3. Tæng sè thuÕ thu nhËp: {(2)x 25%)}


4. PhÇn thï lao ®îc hëng:


5. Tæng sè thuÕ ph¶i nép :
42B. PHÇN CHI TIÕT:STT Hä vµ  §Þa  M∙ sè thuÕ c¸  Thu  ThuÕ thu  Biªn lai thuÕ TNCN
tªn ng­ chØ nh©n (nÕu cã)  nhËp  nhËp ph¶i 
êi nép  hoÆc hé chiÕu,  chÞu  nép  (thuÕ 
thuÕ chøng minh th thuÕ suÊt 25%)
Ký hiÖu  Ngµy,  Sè 
vµ sè  th¸ng,  thuÕ
biªn  n¨m
lai
1
2
3

Tæng céng

.....   cam   ®oan   nh÷ng   sè   liÖu   kª   khai   trªn   lµ   ®óng 
thùc tÕ vµ hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p  luËt vÒ 
sè liÖu ®∙ kª khai.

Ngêi lËp biÓu Ngµy      th¸ng    n¨m 200
(Ký, ghi râ hä tªn) C¬ quan chi tr¶ thu nhËp
Thñ trëng ®¬n vÞ
(ký tªn, ®ãng dÊu)
43


MÉu sè: 06/TNKTX

Ngµy nhËn tê khai CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
........../....... §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc
...../20.......

Tê KHAI NéP THUÕ THU NHËP KH¤NG TH¦êNG XUY£N
(Dïng cho c¬ quan chi tr¶ thu nhËp)
Th¸ng.....  n¨m 200...


1. M∙ sè thuÕ cña c¬ quan chi tr¶:

2. Tªn c¬ quan chi tr¶ thu nhËp: 

3. §Þa chØ trô së: A. PhÇn tæng hîp:

1. Tæng thu nhËp chÞu thuÕ:
 ®ång 

2.   Tæng   sè   thuÕ   thu   nhËp   ®∙   khÊu   trõ   : 
®ång.

3. TiÒn thï lao ®¬n vÞ ®îc hëng (2) x 1%)}: 
             ®ång.

4. Sè thuÕ ph¶i nép NSNN: 
 ®ång.

Trong ®ã:  Ngêi   ViÖt   Nam 
®ång.

Ngêi   níc   ngoµi 
®ång

B. PhÇn chi tiÕt:


STT Hä vµ  §Þa  M∙ sè thuÕ  Thu nhËp chÞu  ThuÕ  ThuÕ  Biªn lai
tªn ng­ chØ c¸ nh©n  thuÕ suÊt TN 
êi nép  (nÕu cã)  Trong ®ã nép Ký  Ngµy,  Sè 
thuÕ hoÆc hé  C/giao  Tróng th­ hiÖu  th¸ng thu
chiÕu,  c«ng  ëng xæ sè vµ sè , n¨m Õ
chøng minh  nghÖ biªn 
th lai
1
2
… … … .......... ....... ......... .... .....
44

.. . . .....
Tæng 
céng


... cam ®oan nh÷ng sè liÖu kª khai trªn lµ ®óng thùc 
tÕ   ®∙   chi   tr¶,   khÊu   trõ   thuÕ   vµ   hoµn   toµn   chÞu   tr¸ch 
nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ sè liÖu ®∙ kª khai.


Ngêi lËp biÓu Ngµy      th¸ng    n¨m 200
(Ký, ghi râ hä tªn) C¬ quan chi tr¶ thu nhËp
Thñ trëng ®¬n vÞ
(ký tªn, ®ãng dÊu)
MÉu sè 07/TNCN

CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc
....., ngµy... th¸ng.... n¨m 200....

§¥N §Ò NGHÞ CÊP BI£N LAI, CHøNG Tõ KHÊU TRõ 
THUÕ THU NHËP C¸ NH¢N


KÝnh göi: (1)............................


­ M∙ sè thuÕ c¬ quan chi tr¶ thu nhËp (nÕu cã):
­ Tªn c¬ quan chi tr¶ thu nhËp : 
­ §Þa chØ :
­ Sè §iÖn tho¹i Sè fax
­ Sè Tµi kho¶n
­ Hä vµ tªn  ngêi ®øng ®Çu c¬ quan chi tr¶
­ Sè ®iÖn tho¹i
­ Hä tªn ngêi liªn hÖ
­ Sè ®iÖn tho¹i
C¬ quan t«i cã ho¹t ®éng chi tr¶ thu nhËp cho c¸ nh©n 
cã kho¶n thu nhËp ph¶i chÞu thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã 
thu nhËp cao (thuÕ thu nhËp c¸ nh©n). Ph¸p lÖnh thuÕ thu 
nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao, Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ 
sung mét sè §iÒu cña Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi 
cã   thu   nhËp   cao   ®∙   ®Ò   cËp   tr¸ch   nhiÖm   c¬   quan   chi   tr¶ 
ph¶i thùc  hiÖn  khÊu trõ thuÕ vµ cÊp biªn lai thuÕ  TNCN 
hoÆc chøng tõ khÊu trõ thuÕ TNCN. Nay c¬ quan t«i ®Ò nghÞ 
c¬ quan thuÕ cÊp chøng tõ khÊu trõ thuÕ vµ biªn lai thuÕ 
thu nhËp c¸ nh©n.
45

C¬   quan   t«i   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   qu¶n   lý,   sö   dông   biªn 
lai, chøng tõ khÊu trõ thuÕ thu nhËp theo ®óng quy ®Þnh 
t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   30/2001/Q§­BTC   ngµy   13/4/2001   cña   Bé 
trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é in, ph¸t hµnh, 
qu¶n lý, sö dông Ên chØ thuÕ; Thùc hiÖn b¸o c¸o t×nh h×nh 
sö dông biªn lai,  chøng  tõ víi c¬ quan  thuÕ hµng th¸ng 
vµo ngµy 20 th¸ng sau, hoÆc vµo ngµy 20 cña th¸ng ®Çu quý 
sau nÕu trong quý chØ sö dông hÕt 01 quyÓn biªn lai, cuèi 
n¨m thùc hiÖn quyÕt to¸n biªn lai, chøng tõ vµo ngµy 20/2 
cña n¨m sau.


Ngêi ®øng ®Çu c¬ quan chi tr¶ 
thu nhËp
(Ký, ghi râ hä  tªn vµ ®ãng 
dÊu)


(1): ­ Göi Côc thuÕ hoÆc Chi côc thuÕ nÕu c¬ quan chi tr¶ thu  
nhËp lµ ®èi tîng nép thuÕ GTGT, thuÕ TNDN t¹i Côc thuÕ hoÆc Chi côc  
thuÕ.
­ Göi Côc thuÕ nÕu c¬ quan chi tr¶ thu nhËp kh«ng ph¶i lµ ®èi t­
îng nép thuÕ GTGT, thuÕ  TNDN. 
MÉu sè 08/TNTX
Ngµy nhËn tê khai
........../............/20.......

CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc


Tê khai quyÕt to¸n ThuÕ thu nhËp 
®èi víi ngêi cã thu nhËp cao
N¨m 200…
(Dïng cho c¸ nh©n trùc tiÕp quyÕt to¸n thuÕ víi c¬ quan 
thuÕ)

Cho kú tÝnh thuÕ tõ 1/1/200… ®Õn 
31/12/200…
Dïng cho c¶ kú nép kÕt thóc hîp ®ång 

A. Th«ng tin c¸ 
nh©n:


1. M∙ sè thuÕ c¸ nh©n
46

2. Hä vµ tªn


3.1. §Þa chØ thêng tró


3.2. §Þa chØ liªn hÖ


4. Ngµy th¸ng n¨m sinh


5. NÕu lµ c¸ nh©n tù kinh doanh, m« t¶ lo¹i h×nh kinh 
doanh6.1. Tªn c¬ quan ®ang lµm viÖc vµ sè ®iÖn tho¹i liªn 
hÖ 

t¹i c¬ quan


6.2. Sè ®iÖn tho¹i liªn hÖ t¹i nhµ riªng


7. Sè tµi kho¶n c¸ nh©n t¹i Ng©n hµng


B.   Th«ng   tin 
thu nhËp:
1. Thu nhËp kh«ng chÞu thuÕ

1.1. L∙i tiÒn göi Ng©n hµng


1.2. L∙i tiÒn göi tiÕt kiÖm


1.3. L∙i tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu, kú phiÕu, cæ phiÕu


1.4. Phô cÊp kh«ng chÞu thuÕ


1.5. TiÒn thuëng kh«ng chÞu thuÕ
47

1.6. TiÒn trî cÊp kh«ng chÞu thuÕ


1.7. Thu nhËp kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ 


1.8. TiÒn nép b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm y tÕ tõ tiÒn 
l¬ng 

tiÒn c«ng


1.9. Thu nhËp kh«ng chÞu thuÕ kh¸c


2. Thu nhËp chÞu thuÕ ®∙ khÊu trõ thuÕ t¹i nguån 10%


2.1. Kh«ng

2.2. Cã h∙y th«ng tin chi tiÕt PhÇn D


3. Thu nhËp chÞu thuÕ


3.1. Thu nhËp tõ: TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng.


TiÒn thëng3.2. C¸c kho¶n phô cÊp chÞu thuÕ


Trong ®ã phô cÊp xa Tæ quèc


3.3. Thu nhËp tõ dÞch vô khoa häc­kü thuËt


3.4. Thu nhËp tõ b¶n quyÒn sö dông s¸ng chÕ, nh∙n 
hiÖu, 

t¸c phÈm


3.5. Thu nhËp tõ dÞch vô t vÊn, ®µo t¹o
48

3.6. Thu nhËp tõ dÞch vô tin häc


3.7. Thu nhËp tõ dÞch vô ®¹i lý


3.8. Thu nhËp tõ H§QT, H§ qu¶n lý


3.9. Thu nhËp tõ nhuËn bót


3.10. Thu nhËp tõ hoa hång m«i giíi


3.11. Thu nhËp do tham gia ho¹t ®éng s¶n xuÊt ­ kinh 
doanh, 

dÞch vô kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ thu nhËp doanh 
nghiÖp

3.12. Thu nhËp kh¸c


4. §èi víi ca sü, nghÖ sü xiÕc, móa, cÇu thñ bãng ®¸, 
vËn ®éng viªn chuyªn nghiÖp 


4.1. Thu nhËp chÞu thuÕ ®îc trõ 25%


4.2. Sè thu nhËp ®îc trõ {(4.1) x 25%)}


4.3. Tæng thu nhËp chÞu thuÕ (3) ­ (4.2)


C. Th«ng tin nép 
thuÕ

5. Sè thuÕ ph¶i nép trong n¨m


5.1. Sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép theo ph¸p luËt ViÖt 
Nam:

5.2. Sè thuÕ thu nhËp ®∙ nép ë níc ngoµi (nÕu cã)


5.3. Sè thuÕ thu nhËp ®∙ nép ë níc ngoµi ®îc khÊu trõ
49

6. Tæng sè thuÕ ®∙ nép trong n¨m


7. Tæng sè thuÕ cßn ph¶i nép


8. Tæng sè thuÕ ®îc tho¸i tr¶


D. Th«ng tin chi tiÕt ®èi víi mét sè kho¶n thu 
nhËp ®∙ khÊu trõ thuÕ 10%

N¬i chi 
Lo¹i  Thêi  Tæng TN Sè thuÕ Biªn lai/ Chøng tõ khÊu 
tr¶ thu  TN gian  nhËn ®­ ®∙ khÊu  trõ thuÕ
nhËp lµm  îc trõ
viÖc
Ký hiÖu  Ngµy,  Sè 
vµ sè  th¸ng,  thuÕ
biªn lai n¨mTæng sè thuÕ TN ®∙ khÊu trõ

Tæng thu nhËp

T«i cam ®oan sè liÖu kª khai trªn lµ ®óng vµ hoµn 
toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ  sè liÖu ®∙ kª 
khai


Ngêi khai
Ký, ghi râ hä tªn
......................
.....
MÉu sè 09/TNTX


CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc LËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc


GIÊY Uû QUYÒN QUYÕT TO¸N
THUÕ THU NHËP C¸ NH¢N
N¨m....
50

Tªn t«i lµ: ………………………….. Quèc tÞch :…………………….
M∙ sè thuÕ: ………………………….
N¨m....... t«i chØ cã thu nhËp chÞu thuÕ t¹i mét n¬i 
lµ C«ng ty................ §Ò nghÞ C«ng ty/®¬n vÞ (m∙ sè 
thuÕ)............. thay mÆt t«i thùc hiÖn quyÕt to¸n thuÕ 
thu nhËp c¸ nh©n n¨m.......... víi c¬ quan thuÕ.
Trêng hîp c¬ quan thuÕ kiÓm tra ph¸t hiÖn t«i cã thu 
nhËp chÞu thuÕ   ë n¬i kh¸c th× t«i hoµn toµn chÞu tr¸ch 
nhiÖm tríc ph¸p luËt.


......, Ngµy...... 
th¸ng...... n¨m......
Ký tªn
(Ghi râ hä tªn)
51


MÉu sè: 10/TNTX


Ngµy nhËn tê khai CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
........../....... §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc
...../20.......


Tê KHAI QUYÕT TO¸N THUÕ THU NHËP 
TH¦êNG XUY£N CñA C¸ NH¢N
(Dïng cho c¬ quan chi tr¶ thu nhËp)
N¡M 200...1. M∙ sè thuÕ cña c¬ quan chi tr¶:

2. Tªn c¬ quan chi tr¶ thu nhËp: 

3. §Þa chØ trô së: 

4.     Sè hiÖu tµi kho¶n cña c¬ quan chi tr¶ t¹i ng©n 
hµng: 

5.   Tæng sè lao ®éng trong n¨m:   ngêi.

6. Tæng sè ngêi thuéc diÖn quyÕt to¸n thuÕ n¨m:
      ngêi

7. Tæng sè thu nhËp chÞu thuÕ chi tr¶ cho   c¸ nh©n:
      ®ång

8. Tæng sè thuÕ ph¶i nép n¨m: 
      ®ång

9. Tæng sè thuÕ thu nhËp ®∙ khÊu trõ n¨m:
      ®ång    

10. TiÒn thï lao ®¬n vÞ ®îc hëng:     
      ®ång    

11. §Ò nghÞ c¬ quan thuÕ cho bï trõ gi÷a sè thuÕ ph¶i 
nép vµ sè thuÕ ph¶i tho¸i tr¶ cña c¸c c¸ nh©n trong ®¬n 
vÞ ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ quyÕt to¸n:

­ Sè thuÕ cßn ph¶i nép NSNN n¨m: 

B»ng sè:   
®ång

B»ng ch÷:  
®ång
52

­ Sè thuÕ nép thõa:

B»ng sè:  
®ång

B»ng ch÷  
®ång
53


12. Thanh to¸n víi ng©n s¸ch  vÒ TNTX:

Thu nhËp th­ Sè thuÕ cßn ph¶i  Sè thuÕ  Sè thuÕ  Sè thuÕ 
êng xuyªn nép n¨m tríc  ph¸t sinh  ®∙ nép  cßn ph¶i 
chuyÓn sang  ph¶i nép  n¨m nay nép
(Thõa (­); ThiÕu  n¨m nay
(+))
­   Ngêi   ViÖt 
Nam
­   Ngêi   níc 
ngoµi

Tæng céng

13.   B¶ng kª thuÕ  thu   nhËp thêng  xuyªn   ®∙   khÊu 
trõ cña c¸ nh©n ngêi lao   ®éng chi tiÕt ®Ýnh   kÌm   MÉu 
11/TNTX.
14.   Chi   tiÕt   khÊu   trõ   thuÕ   ®èi   víi   c¸   nh©n   kh«ng 
quyÕt to¸n t¹i c¬ quan chi tr¶ thu nhËp:


STT Tªn  M∙ sè  Sè thu  Sè thuÕ  Biªn lai
§TNT thuÕ nhËp khÊu 
trõ
Ký hiÖu  Ngµy,  Sè 
vµ sè  th¸ng,  thuÕ
Biªn lai n¨m
1
2
3


.................................   chÞu   hoµn   toµn 
tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña sè liÖu 
trªn.


Ngµy      th¸ng    n¨m 200
Ngêi lËp biÓu C¬ quan chi tr¶ thu nhËp
(Ký, ghi râ hä tªn) Thñ trëng ®¬n vÞ
(ký tªn, ®ãng dÊu)
v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA
MÉu sè 11/TNTX


B¶NG QUYÕT TO¸N CHI TIÕT Sè THUÕ THU NHËP 
CñA C¸ NH¢N NG¦êI LAO §éNG
N¡M : 


M∙ sè thuÕ ®¬n vÞ chi tr¶:
Tªn ®¬n vÞ chi tr¶:
§¬n vÞ tÝnh: ®ång
STT Hä vµ tªn c¸ nh©n M∙ sè  Thu nhËp kh«ng  ThuÕ thu nhËp Ghi 
thuÕ chÞu thuÕ Thu nhËp chÞu thuÕ chó
c¸ 
nh©n Tæng  Trong ®ã B×nh  ThuÕ ph¶i  Tæng sè  Tæng sè 
sè qu©n  nép thuÕ ®∙  thuÕ cßn 
Tæn Trong ®ã L¬ng Thëng Kh¸ th¸ng Th¸ng Tæng  khÊu  ph¶i nép 
g  Phô  Trî  c sè trõ (+) hoÆc 
sè cÊp cÊp hoµn tr¶ 
(­)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A Thu   nhËp   thêng 
xuyªn ngêi ViÖt 
Nam
1.
2.
3.
B Thu   nhËp   thêng 
55xuyªn   ngêi   Níc 
ngoµi
1.
2.
3.
Tæng céng

…….. cam ®oan sè liÖu kª khai trªn lµ ®óng vµ hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ 
sè liÖu ®∙ kª khai.


LËP BIÓU THñ TR¦ëNG §¥N VÞ
(Ký, ghi râ hä tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu)
v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷ 
liÖu luËt viÖt nam LAWDATA

MÉu sè 12/TNCN
Phßng …..
Côc thuÕ….
V/v x¸c nhËn thu nhËp c¸ nh©n


KÝnh göi:


§Ó gióp viÖc x¸c ®Þnh, gi¶i quyÕt vµ quyÕt to¸n thuÕ 
cña «ng/bµ. Chóng t«i yªu cÇu «ng/bµ cung cÊp th x¸c nhËn 
thu nhËp hµng n¨m, th  nµy ®îc x¸c nhËn bëi C«ng ty ….. 
(theo mÉu ®Ýnh kÌm).
Khi cung cÊp nh÷ng th«ng tin nµy, chóng t«i muèn ®îc 
lu ý «ng/bµ vÒ nh÷ng ®Æc ®iÓm sau:
1.   Theo   quy   ®Þnh   vÒ   trao   ®æi   th«ng   tin   trong   HiÖp 
®Þnh tr¸nh  ®¸nh thuÕ hai lÇn gi÷a  ViÖt  Nam vµ c¸c  quèc 
gia ®∙ ký kÕt, chóng t«i cã kh¶ n¨ng vµ thÈm quyÒn trao 
®æi, lµm viÖc víi c¬ quan chøc n¨ng cña c¸c níc ®∙ ký kÕt 
HiÖp ®Þnh thuÕ ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh trung thùc cña c¸c th«ng 
tin ®îc cung cÊp.
2. Ngêi sö dông lao ®éng vµ ngêi lao ®éng thuéc diÖn 
c  tró   t¹i   ViÖt   Nam   (cã   mÆt   t¹i   ViÖt   Nam   trªn   183   ngµy 
trong  mét  n¨m  tÝnh  thuÕ) cã tr¸ch  nhiÖm  kª khai vµ nép 
thuÕ ®èi víi thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam vµ t¹i níc 
ngoµi,   kh«ng   phô   thuéc   n¬i   chi   tr¶   (c¶   trong   vµ   ngoµi 
l∙nh thæ ViÖt Nam).
3. C¸ nh©n ®¹i diÖn cho C«ng ty trùc tiÕp tuyÓn dông 
vµ sö dông lao ®éng x¸c nhËn c¸c kho¶n thu nhËp chi tr¶ 
cho ngêi lao ®éng ph¶i lµ ngêi cã ®ñ thÈm quyÒn vµ ph¶i 
chÞu tr¸ch  nhiÖm vÒ tÝnh trung  thùc cña tÊt c¶ c¸c chi 
tiÕt cung cÊp trong th x¸c nhËn.
4. Thêi h¹n nép b¶n x¸c nhËn thu nhËp: ………/200…
Chóng   t«i   mong   nhËn   ®îc   sù   hîp   t¸c   vµ   nghiªm   chØnh 
chÊp hµnh ph¸p luËt thuÕ cña «ng (bµ).
§¹i diÖn c¬ quan thuÕ ViÖt Nam
Ch÷ ký:
Hä tªn: 
Chøc vô:
57

TH¦ X¸C NHËN THU NHËP HµNG N¡M
(kÌm theo mÉu sè 12/TNCN)


Ngµy       th¸ng      n¨m 200..
Thay   mÆt   C«ng 
ty.......................................................
.............
T«i   xin   x¸c   nhËn   vÒ   viÖc 
«ng/bµ.............................................
§îc bæ nhiÖm  tíi  c«ng  t¸c t¹i  ViÖt Nam  víi c¸c  chi 
tiÕt sau:
1. Hä vµ tªn: 
2. Chøc vô:
3. Ngµy ®Õn ViÖt Nam:
4. Ngµy dù kiÕn hoµn thµnh nhiÖm kú c«ng t¸c t¹i ViÖt 
Nam :
5. Thu nhËp trong giai ®o¹n tõ ngµy ….. ®Õn ngµy……..
Trong ®ã t¹i ViÖt Nam:
T¹i níc ngoµi:
+ L¬ng c¬ b¶n: 
+ Phô cÊp:
+ TiÒn thëng:
+ C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c b»ng tiÒn (chi tiÕt): 
+   C¸c   kho¶n   thï   lao   phô   cÊp   kh¸c   liªn   quan   ®Õn 
viÖc bæ nhiÖm c«ng t¸c t¹i ViÖt Nam (chi tiÕt):
6. C¸c kho¶n bÞ khÊu trõ (nÕu cã):
• ThuÕ:
• B¶o hiÓm y tÕ:
• B¶o hiÓm x∙ héi:
• C¸c   kho¶n   bÞ   khÊu   trõ   kh¸c   (xin   cung   cÊp   chi 
tiÕt): 
7. Nh÷ng kho¶n thu nhËp trªn lµ thu nhËp cã/kh«ng cã 
thuÕ thu nhËp c¸ nh©n t¹i ViÖt Nam.
8. TiÒn thuª nhµ cho «ng/bµ................ t¹i ViÖt 
Nam   lµ   do...................   (ghi   râ   tªn   tæ   chøc,   c¸ 
nh©n) sè tiÒn lµ:................................
Tæng c¸c kho¶n chi tr¶ vÒ thu nhËp tõ tiÒn l¬ng, tiÒn 
c«ng   cña
«ng/bµ lµ:..........
58

Göi kÌm: Hîp ®ång lao ®éng, ...


§¹i   diÖn   C«ng 
ty.......................................


Ch÷ 
ký: .....................................................
Ghi  râ hä tªn  (c¸ nh©n  cã thÈm  quyÒn  ®¹i  diÖn C«ng 
ty)


Chøc vô:...............................
MÉu sè: 13a/TNTX


CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc


  B ¶ N G   K £   S è   N G µ Y   C ¦   T R ó   T ¹ I   V I Ö T   N A M
(Dïng cho c¸ nh©n lµ ngêi níc ngoµi)
N¨m  200...1. M∙ sè thuÕ :


2. Hä vµ tªn:       Quèc tÞch: 


3. Ngµy th¸ng n¨m sinh :


4.   Sè   hé   chiÕu:                                                 Ngµy 
N¬i cÊp:
5. M∙ sè thuÕ c¬ quan chi tr¶ thu nhËp (nÕu cã):
6. Tªn ®Þa chØ c¬ quan chi tr¶ thu nhËp:
7. C¸c chØ tiªu kª khai:
§¬n vÞ tÝnh: ®ång
STT Ngµy  th¸ng ®Õn  Ngµy th¸ng rêi  Sè ngµy ë ViÖt 
ViÖt Nam ViÖt Nam Nam
59
Tæng sè

T«i   cam   ®oan   sè   liÖu   kª   khai   trªn   lµ   ®óng   vµ   hoµn 
toµn   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   ph¸p   luËt   vÒ   sè   liÖu   ®∙   kª 
khai.


Ngµy        th¸ng 
n¨m 200
Ngêi kª khai nép thuÕ
(Ký, ghi râ hä tªn)
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Ghi chó: Ngµy th¸ng ®Õn vµ rêi ViÖt nam c¨n cø vµo ngµy ghi  
trong hé chiÕu. Ngµy ®Õn vµ ngµy ®i tÝnh lµ mét ngµy.
60


MÉu sè 13b/TNTX


TæNG CôC THUÕ CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
CôC  §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc
THUÕ ............
Hµ Néi, ngµy..... th¸ng.... n¨m 200...
Sè:.......


PHIÕU X¸C MINH THêI GIAN C¦ TRó T¹I VIÖT NAM


KÝnh göi: Phßng Qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh (PA18)


§Ó viÖc tÝnh thuÕ thu nhËp theo ®óng Ph¸p lÖnh thuÕ 
thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao. Côc thuÕ...... ®Ò 
nghÞ Phßng qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh (PA18) x¸c ®Þnh sè ngµy 
c tró t¹i ViÖt Nam tõ ngµy.... th¸ng.... n¨m.... ®Õn nay 
cña c¸ nh©n sau ®©y:
­ Tªn c¸ nh©n: ¤ng (Bµ).........
­ Quèc tÞch:.........       Ngµy 
sinh:..............
­ Sè Passport: Ngµy cÊp:...............
­ Lµm viÖc t¹i:.......
­ Chøc vô:.............
Mong sím nhËn ®îc kÕt qu¶ tr¶ lêi cña quý Phßng.
Ch©n träng kÝnh chµo.


Côc trëng côc thuÕ.....


N¬i nhËn:                       
­ Nh trªn
­ Lu: …
v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA
MÉu sè 14/TNCN

B¶NG K£ Sö DôNG BI£N LAI THUÕ, CHøNG Tõ KHÊU TRõ THUÕ THU NHËP
Th¸ng........................ N¨m

M∙ sè thuÕ (nÕu cã): ………………………………………………………………………………..................
C¬ quan chi tr¶ thu nhËp:. …………………………………………………………………………………….
§Þa chØ:.................................………………………………………………………………………………….

Sè  Ký hiÖu biªn lai Sè biªn  Hä vµ  M∙ sè thuÕ (nÕu cã) hoÆc  Sè tiÒn  Ghi chó
TT lai/Chøng tõ tªn sè chøng minh th (hé  thuÕ
chiÕu)
Sè Ngµy th¸ng 
n¨m
I Biªn lai thuÕ
1
2
3

Tæng céng sè tiÒn thuÕ ®∙ cÊp biªn lai
II Chøng tõ khÊu trõ 
thuÕ
2
3
…..
Tæng céng sè tiÒn thuÕ ®∙ cÊp chøng tõ khÊu trõ thuÕ
62Ngêi lËp biÓu Thñ trëng ®¬n vÞ
(Ký vµ ghi râ hä tªn) (Ký ®ãng dÊu vµ ghi hä tªn)
v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷ 
liÖu luËt viÖt nam LAWDATA

MÉu sè 15/TNTX

CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc
...,   ngµy...   th¸ng... 
n¨m...

§¥N §Ò NGHÞ THO¸I TR¶ THUÕ THU NHËP 
§èI VíI NG¦êI Cã THU NHËP CAO


KÝnh göi: Côc thuÕ tØnh, thµnh phè....1. M∙ sè thuÕ c¸ nh©n: 
2. T«i tªn lµ:
3. §Þa chØ liªn hÖ:
4. Sè ®iÖn tho¹i:                          Sè fax:
5. N¨m..., T«i ®∙ nhËn ®îc c¸c kho¶n tiÒn chi tr¶ tõ 
c¸c n¬i lµ:

STT N¬i cã thu nhËp  Ngµy, th¸ng chøng tõ  Sè tiÒn 
(tªn, ®Þa chØ) khÊu trõ thuÕ thu  (®ång)
nhËp
1 2 3 4


C¨n cø ph¸p luËt vÒ thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu 
nhËp cao hiÖn hµnh, th×: 
­   Tæng   sè   thuÕ   thu   nhËp   ph¶i   nép   n¨m   ...   : 
®ång 
­ C¬ quan chi tr¶ ®∙ thùc hiÖn khÊu trõ thuÕ vµ 
®∙   nép   NSNN   sè   tiÒn   lµ: 
®ång 
­ Sè thuÕ thu nhËp nép thõa ®Ò nghÞ tho¸i tr¶ lµ : 
®ång (b»ng ch÷)…
Göi kÌm theo hå s¬ cã liªn quan:
­
­ 
...
T«i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ lêi 
khai nªu trªn vµ ®Ò nghÞ Côc thuÕ....   xÐt tho¸i tr¶ sè 
tiÒn thuÕ thu nhËp theo quy ®Þnh. 
6. Sè tiÒn thuÕ ®îc tho¸i tr¶ ®Ò nghÞ:
64

­ B»ng tiÒn mÆt:  

­ B»ng chuyÓn  kho¶n:               sè tµi kho¶n c¸ nh©n: 
t¹i Ng©n hµng....      
      
Ngêi lµm ®¬n ®Ò nghÞ
(Ký, ghi râ hä tªn)Bé TµI CHÝNH CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM MÉu sè (Form 
TæNG CôC THUÕ §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc No.):   CTT 
MINISTRY OF FINANCE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM 10B
GENERAL DEPARTMENT  Independence ­ Freedom ­  Ký   hiÖu 
OF TAXATION (Serial 
Happiness No.): 
AA/2004
Sè   (No.): 
000001
QuyÓn   sè 
(Book No.):


BI£N LAI THUÕ THU NHËP
(Liªn 1: B¸o so¸t)
RECEIPT OF INCOME TAX PAYMENT
(Original 1: For checking)M∙ sè thuÕ c¸ nh©n (Tax Indentification Number):
Tªn   ngêi   nép   thuÕ   (Full   name   of 
taxpayer):...............................................
..
Quèc   tÞch 
(Nationality):...........................................
.......................................
§ia chØ hoÆc sè ®iÖn tho¹i liªn hÖ (Contact Address 
or Telephone number):.......
.....................................................
.........................................................
.........
Sè   chøng   minh   th/Sè   hé   chiÕu   (ID/Passport 
number):.................................
65

N¬i   cÊp   (Place   of 
issuance):...............................................
............................
Tªn c¬ quan chi tr¶ thu nhËp (Name of income paying 
organization):..........
M∙  sè thuÕ  c¬ quan  chi tr¶  thu nhËp  (TIN  of income 
paying organization ):.....

Kú nép thuÕ Thu nhËp  ThuÕ thu nhËp  ThuÕ thu nhËp ®∙ 
(Tax  chÞu thuÕ ph¶i nép nép
period) (Taxable  (Income Tax  (Income Tax paid)
income) payable) Ngµy,  Sè tiÒn
th¸ng (Amount
(Date,  )
month)
1 2 3 4 5
Th¸ng 
(Month):
N¨m (Year):
Céng 
(Total)

­   Tæng   sè   thuÕ   thu   nhËp   ®∙   nép   (B»ng   ch÷)   (Total 
income tax paid ­ in words):...


...., Ngµy (Date)..... th¸ng 
(month)... n¨m (year) 200......
C¬ quan thu thuÕ thu nhËp
(Tax Department)
(Ký tªn, ®ãng dÊu ­ Sign and seal)
66Bé TµI CHÝNH CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM MÉu sè (Form 
TæNG CôC THUÕ §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc No.):   CTT 
MINISTRY OF FINANCE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM 54B
GENERAL DEPARTMENT  Independence ­ Freedom ­  Ký   hiÖu 
OF TAXATION (Serial 
Happiness No.): 
AA/2004
Sè   (No.): 
000001
QuyÓn   sè 
(Book No.):


CHøNG Tõ KHÊU TRõ THUÕ THU NHËP
(Liªn 1: B¸o so¸t)
CERTIFICATE OF INCOME TAX WITHHOLDING
( Original  1:For checking)

A.   C¬   quan   chi   tr¶   thu   nhËp   (Income   paying 
organization)
M∙ sè thuÕ c¬ quan chi tr¶ thu nhËp (nÕu cã) {TIN (if 
any)}:........................
Tªn c¬ quan chi tr¶ thu nhËp (Name of Income paying 
organization):...........
§Þa   chØ   c¬   quan   chi   tr¶   (Address   of   Income   paying 
organization):................
.....................................................
.........................................................
..........
Sè   ®iÖn   tho¹i   (Telephone 
Number):.................................................
...............
B. C¸ nh©n (Individual recipient of income)
M∙   sè   thuÕ   c¸   nh©n   (nÕu   cã)   {TIN   (if 
any)}:.................................................
Tªn   ngêi   nép   thuÕ   (Full   name   of 
recipient):..............................................
..
Quèc   tÞch 
(Nationality):...........................................
......................................
 §Þa chØ liªn hÖ hoÆc sè ®iÖn tho¹i liªn hÖ (Contact 
Address   or   telephone 
number):.................................................
67

.........................................................
........
Sè   chøng   minh   th  /   Sè   hé   chiÕu   (ID/Passport 
number):...............................
N¬i   cÊp   (Place   of 
Issuance):...............................................
...........................
C. Sè tiÒn thuÕ thu nhËp ®∙ khÊu trõ (Amount of income 
tax withheld at source):
1.   Sè   tiÒn   c¬   quan   chi   tr¶   thu   nhËp   cho   c¸   nh©n 
(Amount   of   income   paid   to 
individual):.............................................
.......... ®ång.
2. Sè tiÒn thuÕ thu nhËp ®∙ khÊu trõ 10% (Amount of 
income   tax   withheld   at   10 
percent..................................................
........... ®ång.
3.   Sè   tiÒn   thu   nhËp   c¸   nh©n   cßn   ®îc   nhËn   (1­2)   lµ 
{Amount   of   income   received   by     individual   (1­
2...........................................  ®ång.

...., Ngµy (Date)..... th¸ng 
(month)... n¨m (year) 200......
C¬ quan thu thuÕ thu nhËp
(Tax Department)
(Ký tªn, ®ãng dÊu ­ Sign and seal)

Top Download Thuế-Phí-Lệ Phí-Kinh Phí

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản