Thông tư 825/2000/TT-BKHCNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
41
lượt xem
2
download

Thông tư 825/2000/TT-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 825/2000/TT-BKHCNMT về xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp do Bộ khoa học công nghệ và môi trường ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 6/3/1999 về xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 825/2000/TT-BKHCNMT

 1. B KHOA H C, CÔNG NGH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ MÔI TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 825/2000/TT-BKHCNMT Hà N i, ngày 03 tháng 5 năm 2000 THÔNG TƯ C A B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG S 825/2000/TT- BKHCNMT NGÀY 03 THÁNG 05 NĂM 2000 V HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 12/1999/N -CP NGÀY 6/3/1999 V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C S H U CÔNG NGHI P Thi hành i u 23 Ngh nh s 12/1999/N -CP ngày 6/3/1999 v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s h u công nghi p (sau ây vi t t t là "Ngh nh"), B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng hư ng d n c th m t s i m thi hành Ngh nh. I. I TƯ NG, NGUYÊN T C X PH T; ÁP D NG CÁC QUY NNH LIÊN QUAN 1. i tư ng x ph t i tư ng x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s h u công nghi p ư c quy nh t i kho n 2 và 3 i u 2 Ngh nh và ph i tuân theo quy nh t i i u 5 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 6.7.1995 (sau ây g i t t là "Pháp l nh"). 1.1. Theo các quy nh ó, m i i tư ng h i các i u ki n sau ây u b x ph t theo Ngh nh: - Cá nhân t 16 tu i tr lên ho c t ch c và các ch th khác; - Th c hi n m t trong các hành vi vi ph m hành chính liên quan n s h u công nghi p quy nh t i Chương 2 Ngh nh (b t k vi c th c hi n ó là c ý hay vô ý) và hành vi ó không có y u t c u thành t i ph m; - Hành vi vi ph m hành chính nói trên ư c th c hi n t i lãnh th Vi t Nam; - Hành vi vi ph m hành chính nói trên ư c th c hi n trong th i hi u quy nh t i i u 4 Ngh nh. 1.2. Theo các quy nh trên, cá nhân t 14 tu i n dư i 16 tu i mà th c hi n hành vi vi ph m hành chính v s h u công nghi p m t cách c ý t i a i m và trong th i gian nói trên cũng b x ph t theo Ngh nh.
 2. 1.3. Cá nhân, t ch c nư c ngoài th c hi n hành vi vi ph m hành chính v s h u công nghi p t i Vi t Nam cũng b x ph t theo Ngh nh, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà c Vi t Nam và nư c mà t ch c, cá nhân ó mang qu c t ch u tham gia có quy nh khác. Trong trư ng h p này, vi c x lý vi ph m hành chính ư c th c hi n theo i u ư c qu c t nói trên. 2. Nguyên t c x ph t Vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s h u công nghi p ph i tuân theo các quy nh và nguyên t c x ph t t i i u 3 Pháp l nh và t i i u 3 Ngh nh. Khi áp d ng các nguyên t c ó c n lưu ý nh ng v n sau ây. 2.1. Nguyên t c úng thNm quy n Ch nh ng ngư i có thNm quy n quy nh t i Chương 3 Ngh nh m i ư c ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s h u công nghi p v i hình th c và m c ph t trong ph m vi thNm quy n quy nh. Không ư c phép tách m t vi ph m thành nhi u vi ph m nh ho c g p nhi u vi ph m nh thành m t vi ph m l n hơn nh m m c ích thay i thNm quy n x ph t. 2.2. Nguyên t c úng i tư ng M i i tư ng ã th c hi n hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c s h u công nghi p nêu t i i m 1 Thông tư này u b x ph t theo Ngh nh. Nh ng i tư ng không thu c các trư ng h p nêu t i i m ó u không b x ph t theo Ngh nh. M t i tư ng th c hi n nhi u hành vi vi ph m thì ngư i ó b x ph t v t ng hành vi vi ph m. Nhi u i tư ng cùng th c hi n m t hành vi vi ph m thì m i i tư ng u b x ph t. 2.3. Nguyên t c úng m c Hình th c, m c x ph t hành chính trong lĩnh v c s h u công nghi p ph i phù h p v i tính ch t, m c và h u qu c a hành vi vi ph m. Tuy nhiên, khi xác nh hình th c và m c x ph t, c n ph i xem xét thêm v nhân thân và nh ng tình ti t tăng n ng, gi m nh có quy t nh phù h p. 2.4. Nguyên t c k p th i, tri t M i t ch c, cá nhân u có quy n và nghĩa v phát hi n k p th i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c s h u công nghi p. Các phát hi n ó ph i ư c thông báo cho nh ng ngư i có thNm quy n x ph t hành chính. Khi nh n ư c thông báo ho c yêu c u x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c s h u công nghi p, ngư i có thNm quy n ph i xúc ti n ngay các th t c c n thi t b o m ình ch ngay vi c vi ph m và kh c ph c h u qu . 2.5. Nguyên t c úng th t c
 3. Vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s h u công nghi p ph i ư c ti n hành theo úng th t c quy nh t i các i u t 45 n 56 Pháp l nh và các i u t 14 n 20 Ngh nh. 3. áp d ng các quy nh pháp lu t v s h u công nghi p Khi th c hi n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s h u công nghi p, ngư i có thNm quy n x ph t không nh ng ph i căn c vào các quy nh c a Pháp l nh và Ngh nh mà còn ph i căn c vào các quy nh v n i dung, th t c b o h quy n s h u công nghi p nêu t i Chương 2 Ph n VI B lu t dân s năm 1995, cũng như các quy nh khác liên quan nêu t i Ngh nh s 63/CP ngày 24.10.1996 c a Chính ph quy nh chi ti t v s h u công nghi p (sau ây vi t t t là "Ngh nh 63/CP"), Thông tư s 3055/TT-SHCN ngày 31.12.1996 và Thông tư này c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. II. XÁC NNH CÁC HÀNH VI VI PH M LIÊN QUAN N QUY N S H U CÔNG NGHI P 4. Ph m vi hư ng d n Các i u 5, 6, 7, 8 , 9 Chương 2 Ngh nh quy nh năm lo i hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c s h u công nghi p. Các quy nh ó ã rõ ràng thi hành và áp d ng. Sau ây ch hư ng d n, gi i thích thêm v vi c xác nh các lo i vi ph m liên quan tr c ti p n quy n s h u công nghi p c th ( i u 5, i u 6, i u 9). 5. Lo i hành vi vi ph m liên quan n quá trình xác l p, th c hi n quy n s h u công nghi p và làm th t c c p phép (ho c ăng ký) ho t ng d ch v i di n s h u công nghi p ( i u 5 Ngh nh) c i m chung c a lo i hành vi vi ph m này là ngư i vi ph m c ý s d ng các bi n pháp không trung th c nh m l i d ng ch b o h quy n s h u công nghi p tr c l i ho c che gi u các hành vi vi ph m pháp lu t khác. Sau ây là m t s th hi n v m t s hành vi thu c lo i này. 5.1. Hành vi ti n hành th t c xác l p quy n, th c hi n quy n s h u công nghi p lNn tránh ho c th c hi n các hành vi trong các lĩnh v c khác b pháp lu t c m ho c h n ch ( i u 5.1.a). Nh ng hành vi sau ây thu c d ng vi ph m này: mư n c vi c ph i thanh toán l phí khi ti n hành ăng ký quy n s h u công nghi p nư c ngoài ho c ph i thanh toán ti n mua li-xăng c a nư c ngoài chuy n ngân ra nư c ngoài; ho c t o ra các cu c thanh toán gi dư i danh nghĩa chuy n giao, chuy n như ng quy n s h u công nghi p v.v. 5.2. Hành vi ti n hành th t c xác l p quy n, th c hi n quy n s h u công nghi p nh m m c ích c nh tranh không lành m nh, c quy n, kh ng ch th trư ng m t cách b t h p pháp, th tiêu i tư ng s h u công nghi p, h n ch ho c thu h p ph m vi b o h quy n s h u công nghi p c a ngư i khác, l i d ng ho c h th p uy tín thương m i c a cơ s s n xu t kinh doanh khác ( i u 5.1.b). Nh ng hành vi sau ây thu c d ng vi ph m này:
 4. a. L i d ng vi c ăng ký quy n s h u công nghi p khi u n i, t cáo m t cách thi u căn c nh m c n tr ho t ng s n xu t, kinh doanh c a ngư i khác; b. M r ng m t cách thi u căn c ph m vi b o h khi ti n hành các th t c xác l p quy n s h u công nghi p b ng cách c ý không cung c p các thông tin mà mình bi t ho c có nghĩa v ph i bi t cho cơ quan có thNm quy n d n t i vi c xác nh không úng v tình tr ng ã bi t liên quan n i tư ng ư c b o h , t ó kh ng ch , c n tr ho t ng s n xu t, kinh doanh c a ngư i khác; c. Mua quy n s h u công nghi p (ch ng h n mua li-xăng) nh m m c ích th tiêu kh năng c nh tranh c a ngư i khác ti n t i c quy n kh ng ch th trư ng; d. Ti n hành các th t c ăng ký quy n s h u công nghi p không ph i nh m s d ng mà ch ngăn ch n ngư i khác s n xu t, kinh doanh liên quan n i tư ng ư c ăng ký.... 6. Lo i hành vi vi ph m quy nh v các ch d n liên quan n s h u công nghi p ( i u 6 Ngh nh) Lo i hành vi này vi ph m các quy nh t i i u 54 và i u 66 Ngh nh 63/CP và gây h u qu nh hư ng n l i ích c a ngư i tiêu dùng. 6.1. Hành vi ch d n sai v ch s h u công nghi p ( i u 6.1.a) i u 66 Ngh nh 63/CP quy nh ch có ch s h u i tư ng s h u công nghi p (ch s h u công nghi p) và ch trong th i h n b o h m i ư c nêu các ch d n r ng s n phNm ư c b o h ho c thu c c quy n c a mình (k c ch d n dư i d ng ký hi u) trên s n phNm, khi qu ng cáo ho c khi giao d ch nh m m c ích kinh doanh. Trư ng h p không ph i là ch s h u công nghi p mà ghi như v y thì vi c ghi ch d n ó thu c d ng hành vi vi ph m này. xác nh hành vi có ph i là hành vi vi ph m thu c d ng này hay không, c n ph i xác nh ch s h u công nghi p theo hư ng d n nêu t i i m 7.2. Thông tư này. 6.2. Hành vi ch d n sai v vi c s n phNm, d ch v có y u t ư c b o h ( i u 6.1.b) Các hành vi sau ây thu c d ng hành vi vi ph m này: In trên hàng hoá, bao bì hàng hoá hàng ch "nhãn hi u ã ăng ký" ho c "nhãn hi u ó ã ư c b o h " ho c "nhãn hi u thu c c quy n c a...", k c vi c in ký hi u õ (là ký hi u ư c dùng r ng rãi nh m ch r ng nhãn hi u ã ư c ăng ký); ho c in trên s n phNm các ch d n tương t nh m nói r ng s n phNm ư c b o h là sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p, k vi c in ký hi u "P kèm theo các con s " (là ký hi u ư c dùng r ng rãi ch d n r ng s n phNm ư c c p Patent- B ng c quy n sáng ch )... nhưng s th c không ph i là như v y. xác nh hành vi có ph i là hành vi vi ph m d ng này hay không, c n ph i xác nh i tư ng b o h theo hư ng d n t i i m 7.2. Thông tư này.
 5. 6.3. Hành vi ch d n sai v vi c s n phNm, d ch v ư c s n xu t, th c hi n theo li- xăng ( i u 6.1.d) Vi c ghi trên s n phNm hàng ch " ư c s n xu t theo li-xăng c a..." ho c " ư c c p li-xăng c a..." ho c nh ng ch có nghĩa tương t như v y, b t k b ng ti ng Vi t hay ti ng nư c ngoài, trong khi s th c không ph i như v y thì b coi là th c hi n hành vi vi ph m nêu trên. 6.4. Hành vi không nêu ch d n v vi c s n xu t s n phNm, th c hi n d ch v theo li- xăng ( i u 6.2.a)) N u s n phNm ư c s n xu t theo li-xăng s h u công nghi p (k c trư ng h p s n phNm ư c s n xu t theo gi y phép s n xu t c a ngươì khác và ư c mang nhãn hi u s d ng theo li-xăng c a ngư i cho phép s n xu t), ho c n u d ch v ư c th c hi n theo li-xăng s h u công nghi p mà trên s n phNm, phương ti n d ch v tương ng không ghi ch d n v i u ó thì s vi c không ghi ch d n như v y b coi là hành vi vi ph m i u 66 Ngh nh 63/CP và b x p vào d ng vi ph m này. 6.5. Hành vi không ghi ho c ghi không rõ ràng, y c m t "s n xu t t i Vi t nam" i v i các trư ng h p b t bu c ph i ghi ( i u 6.2.b) Theo i u 66 Ngh nh 63/CP, n u s n phNm s n xu t t i Vi t Nam theo li-xăng c a nư c ngoài ho c n u s n phNm ư c s n xu t t i Vi t Nam mang nhãn hi u gây nên s hi u sai l ch r ng ó là hàng hoá c a nư c ngoài hay có ngu n g c nư c ngoài thì b t bu c ph i ghi y mà không ư c vi t t t c m t "s n xu t t i Vi t Nam". N u không ghi ch d n như v y thì b coi là hành vi vi ph m thu c d ng này. 7. Hành vi vi ph m quy nh v b o h quy n s h u công nghi p ( i u 9 Ngh nh) Các hành vi vi ph m ư c quy nh t i i u 9 Ngh nh là các hành vi xâm ph m quy n i v i sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p, nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá ang ư c b o h . áp d ng quy nh t i i u này, ngư i có thNm quy n x ph t ph i xác nh rõ tình tr ng pháp lý liên quan n i tư ng ư c b o h , c th là c n xác nh rõ: ai là ch s h u công nghi p, i tư ng ư c b o h là gì, ph m vi b o h t i âu, th i h n b o h n khi nào và ngư i nào là ngư i ư c phép s d ng i tư ng ư c b o h mà không b coi là ngư i xâm ph m quy n ư c b o h . xác nh úng các n i dung trên ây, c n ph i n m v ng và tuân th các quy nh t i Chương 4 và Chương 5 (các i u t i u 33 n i u 54) Ngh nh 63/CP. Sau ây là m t s i m gi i thích, hư ng d n thêm liên quan n lo i hành vi vi ph m này: 7.1. Nguyên t c t ng quát xác nh m t hành vi xâm ph m quy n s h u công nghi p kh ng nh m t hành vi là hành vi xâm ph m quy n s h u công nghi p, c n ph i có y các căn c sau ây: - Hành vi nêu trên là vi c th c hi n (ti n hành) m t trong các hành vi s d ng i tư ng s h u công nghi p (sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p, nhãn
 6. hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá) nêu t i các i m a), b), c), d), e), g), h), i), k) kho n 1) i u 9 Ngh nh; - Ngư i th c hi n hành vi nêu trên không ph i là ch s h u công nghi p (cách xác nh ch s h u công nghi p ư c nêu t i i m 7.2 Thông tư này); trư ng h p i tư ng ư c s d ng là sáng ch , gi i pháp h u ích ho c ki u dáng công nghi p thì ngư i th c hi n hành vi s d ng nêu trên không nh ng không ph i là ch s h u công nghi p mà cũng không ph i là ngư i có quy n s d ng trư c sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p (ngư i có quy n s d ng trư c ư c quy nh t i i u 50 Ngh nh 63/CP); - Hành vi nêu trên ư c th c hi n trong th i h n b o h ghi trên Văn b ng b o h c p cho ch s h u công nghi p và ư c th c hi n t i Vi t Nam. 7.2. Cách xác nh ch s h u công nghi p Theo kho n 2 và kho n 3 i u 1 Ngh nh, "ch s h u công nghi p" có th là m t trong ba ch th sau ây i v i quy n s h u công nghi p: ch văn b ng b o h , ch s h u ăng ký qu c t nhãn hi u hàng hoá và ngư i ư c chuy n giao h p pháp quy n s h u công nghi p. Vi c xác nh ch s h u công nghi p ư c ti n hành theo các căn c sau ây: a. "Ch Văn b ng b o h " là t ch c, cá nhân ư c c p Văn b ng b o h ; c th là t ch c, cá nhân ư c ghi tên là "Ch b ng" trong B ng c quy n sáng ch , B ng c quy n gi i pháp h u ích, B ng c quy n ki u dáng công nghi p ho c ư c ghi tên là "Ch Gi y ch ng nh n" trong Gi y ch ng nh n ăng ký nhãn hi u hàng hoá, Gi y ch ng nh n quy n s d ng tên g i xu t x hàng hoá, Gi y ch ng nh n ki u dáng công nghi p (c p theo Pháp l nh b o h quy n s h u công nghi p năm 1989). b. "Ch s h u ăng ký qu c t nhãn hi u hàng hoá" là t ch c, cá nhân nư c ngoài ã ăng ký qu c t nhãn hi u hàng hoá theo Tho ư c Madrid và ăng ký ó ư c ch p nh n t i Vi t Nam; c th là t ch c, cá nhân ư c ghi tên ch ăng ký trong công b c a Văn phòng qu c t T ch c s h u trí tu th gi i (WIPO) mà trong ó có ch nh Vi t Nam và có xác nh n c a C c S h u công nghi p r ng ăng ký ó ư c Vi t nam ch p nh n. c. "Ngư i ư c chuy n giao h p pháp quy n s h u công nghi p" là t ch c, cá nhân ư c chuy n như ng h p pháp quy n s h u i v i sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p, nhãn hi u hàng hoá; c th là t ch c, cá nhân ư c ghi tên là "Bên nh n" trong Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao quy n s h u i tư ng s h u công nghi p do C c S h u công nghi p c p. d. "Ngư i ư c chuy n giao h p pháp quy n s h u công nghi p" cũng còn là t ch c, cá nhân ư c chuy n giao h p pháp quy n s d ng (li-xăng) sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p, nhãn hi u hàng hoá; c th là t ch c, cá nhân ư c ghi tên là "Bên nh n" trong Gi y ch ng nh n ăng ký H p ng li-xăng do C c S h u công nghi p c p (k c trư ng h p li-xăng là li-xăng không t nguy n). Các Văn b ng b o h (B ng c quy n sáng ch , B ng c quy n gi i pháp h u ích, B ng c quy n ki u dáng công nghi p, Gi y ch ng nh n ăng ký nhãn hi u hàng
 7. hoá, Gi y ch ng nh n quy n s d ng tên g i xu t x hàng hoá, Gi y ch ng nh n ki u dáng công nghi p) và các Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao quy n s h u công nghi p nói trên ch có giá tr làm căn c xác nh ch s h u công nghi p cũng như xác nh ph m vi, i tư ng quy n s h u công nghi p nh m áp d ng Ngh nh khi các Gi y t ó còn ang trong th i h n hi u l c. 7.3. Cách xác nh y u t vi ph m Y u t vi ph m (kho n 4 i u 1 Ngh nh) là th hi n c th k t qu c a các hành vi xâm ph m quy n i v i sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p, nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá và là căn c quan tr ng nh t kh ng nh hành vi ó. a. Y u t vi ph m i v i sáng ch /gi i pháp h u ích có th thu c m t trong ba d ng sau ây: - S n phNm ho c b ph n (m t ph n) c a s n phNm ng nh t (trùng) v i s n phNm ho c b ph n c a s n phNm ang ư c b o h là sáng ch ho c gi i pháp h u ích; - Quy trình ng nh t (trùng) v i quy trình ang ư c b o h là sáng ch ho c gi i pháp h u ích; - S n phNm ho c b ph n c a s n phNm ư c s n xu t theo quy trình ng nh t v i quy trình ang ư c b o h là sáng ch , gi i pháp h u ích. kh ng nh s ng nh t (trùng) gi a s n phNm vi ph m v i s n phNm ư c b o h , gi a quy trình vi ph m v i quy trình ư c b o h c n ph i so sánh t t c các c i m k thu t c a s n phNm/quy trình ó v i s n phNm/quy trình ư c b o h và ch trong trư ng h p t t c các c i m k thu t c a s n phNm/quy trình vi ph m u có m t trong t p h p các c i m k thu t c a s n phNm/quy trình ư c b o h thì m i ư c k t lu n như trên. Khi ti n hành vi c so sánh c n ph i căn c vào B n mô t sáng ch , B n mô t gi i pháp h u ích và Yêu c u b o h sáng ch , Yêu c u b o h gi i pháp h u ích ính kèm theo B ng c quy n sáng ch , B ng c quy n gi i pháp h u ích, trong ó ã xác nh các c i m k thu t c a s n phNm/quy trình ư c b o h . b. Y u t vi ph m i v i ki u dáng công nghi p là s n phNm mà hình dáng bên ngoài c a nó ho c hình dáng bên ngoài m t b ph n trùng v i m t ki u dáng công nghi p ang ư c b o h ho c trùng v i thành ph n t o dáng cơ b n c a ki u dáng công nghi p ang ư c b o h . kh ng nh m t s n phNm có ph i là y u t vi ph m i v i ki u dáng công nghi p hay không c n ph i so sánh t t c các c i m t o dáng ( ư ng nét, hình kh i, màu s c) c a s n phNm, b ph n s n phNm v i các c i m t o dáng c a ki u dáng công nghi p ư c xác nh t i B ng c quy n ki u dáng công nghi p (ho c Gi y ch ng nh n ăng ký ki u dáng công nghi p ư c c p theo Pháp l nh b o h quy n s h u công nghi p năm 1989). Ch khi nào t t c các c i m c a toàn b s n phNm ho c c a m t ph n s n phNm u trùng v i các c i m t o dáng nêu trong B ng c quy n ki u dáng công nghi p ho c trùng v i các c i m c a thành ph n t o dáng cơ
 8. b n c a ki u dáng công nghi p nêu trong B ng c quy n ki u dáng công nghi p thì m i kh ng nh s n phNm ó là y u t vi ph m i v i ki u dáng công nghi p. c. Y u t vi ph m i v i nhãn hi u hàng hoá và tên g i xu t x hàng hoá có th thu c m t trong hai d ng: - D u hi u óng vai trò nhãn hi u hàng hoá, ho c - Ch d n gây liên tư ng n nhãn hi u hàng hoá ho c ngu n g c hàng hoá. Y u t vi ph m d ng d u hi u là m i d u hi u có th dùng làm nhãn hi u hàng hoá (ch , ch s , hình nh, bi u tư ng, ký hi u) ư c g n lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương ti n d ch v , gi y t giao d ch, bi n hi u, qu ng cáo trùng v i ho c tương t n m c gây nh m l n v i nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá ư c b o h . Y u t vi ph m d ng ch d n là m i thông tin trình bày trên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương ti n d ch v , gi y t giao d ch, bi n hi u, v t qu ng cáo (l i d n, l i chú, ký hi u) làm cho ngư i tiêu dùng nh m l n v ngu n g c, m i liên h c a hàng hoá/d ch v v i hàng hoá/d ch v có nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá ư cb oh . kh ng nh m t d u hi u ho c m t ch d n có ph i là y u t vi ph m i v i nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá hay không, c n ph i so sánh d u hi u, ch d n ó i v i nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá ư c b o h và so sánh s n phNm, d ch v mang các d u hi u, ch d n ó v i s n phNm, d ch v n m trong Danh m c s n phNm, d ch v trình bày trong Gi y ch ng nh n ăng ký nhãn hi u hàng hoá ho c Gi y ch ng nh n quy n s d ng tên g i xu t x hàng hoá tương ng. Khi so sánh c n lưu ý các i m sau: - M t d u hi u b coi là trùng v i m t nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá ư c b o h n u c hai i u ki n sau u áp ng: i u ki n th nh t: D u hi u ó có c u t o, cách trình bày, màu s c, cách phát âm ( i v i d u hi u là ch ), ý nghĩa hoàn toàn trùng v i c u t o, cách trình bày, màu s c, cách phát âm, ý nghĩa c a nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá ư c b o h ; và i u ki n th hai: hàng hoá/d ch v có mang d u hi u ó n m trong Danh m c các s n phNm, d ch v ã ăng ký trong Gi y ch ng nh n ăng ký nhãn hi u hàng hoá, Gi y ch ng nh n quy n s d ng tên g i xu t x hàng hoá. - M t d u hi u b coi là tương t n m c gây nh m l n v i nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x ang ư c b o h n u x y ra m t trong hai tình hu ng sau ây: Tình hu ng th nh t (trùng d u hi u và tương t s n phNm): D u hi u ó có c u t o, cách trình bày, cách phát âm ( i v i d u hi u ch ), màu s c, ý nghĩa hoàn toàn trùng v i c u t o, cách trình bày, cách phát âm, màu s c, ý nghĩa c a nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá ang ư c b o h ; và
 9. Hàng hoá/d ch v có mang d u hi u ó tương t ho c có liên h v ch c năng, công d ng v i hàng hoá, d ch v ã ư c ăng ký trong Gi y ch ng nh n ăng ký nhãn hi u hàng hoá, Gi y ch ng nh n quy n s d ng tên g i xu t x hàng hoá tương ng; Tình hu ng th hai (tương t d u hi u, trùng s n phNm): D u hi u có m t s c i m v c u t o, cách trình bày, cách phát âm ( i v i d u hi u ch ), màu s c, ý nghĩa hoàn toàn trùng ho c tương t n m c không d dàng phân bi t ư c v i nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá ang ư c b o h ; và Hàng hoá/d ch v có mang d u hi u trên n m trong Danh m c các s n phNm, d ch v ã ăng ký trong Gi y ch ng nh n ăng ký nhãn hi u hàng hoá, Gi y ch ng nh n quy n s d ng tên g i xu t x hàng hoá. 8. M t s lưu ý c bi t khi áp d ng i u 9 Ngh nh Khi xác nh hành vi xâm ph m quy n s h u công nghi p và khi x ph t theo i u 9 Ngh nh, ngư i x ph t c n c bi t lưu ý m t s v n sau ây: 8.1. Các trư ng h p ngo i l không b coi là xâm ph m quy n s h u công nghi p Theo i u 803 B Lu t dân s 1995 và kho n 3 i u 53 Ngh nh 63/CP, nh ng hành vi sau ây không b coi là xâm ph m quy n s h u công nghi p và không b x lý theo Ngh nh: a. S d ng các i tư ng s h u công nghi p ư c b o h không nh m m c ích kinh doanh (c th là vi c s d ng ó không ph i là ho t ng thương m i, ch ng h n, s d ng thí nghi m, nh m nghiên c u khoa h c, gi ng d y, nh m ph c v m c ích c ng ng phi l i nhu n, nh m ph c v nhu c u riêng c a cá nhân...); b. S d ng i tư ng s h u công nghi p trên các phương ti n quá c nh ho c t m th i n m t i Vi t Nam ch nh m m c ích duy trì ho t ng c a phương ti n ó; c. S d ng i tư ng s h u công nghi p do ngư i có quy n s d ng trư c ưa ra th trư ng (ngư i có quy n s d ng trư c ư c quy nh t i i u 50/N 63/CP); d. S d ng ho c ti n hành các ho t ng có tính ch t thương m i (nh p khNu, bán, tàng tr bán, rao bán, qu ng cáo bán) s n phNm, hàng hoá mà s n phNm, hàng hoá ó ã ư c ch s h u công nghi p ưa ra th trư ng (k c th trư ng nư c ngoài). Trư ng h p ngo i l th tư r t thư ng g p trong quá trình x lý các tranh ch p, khi u n i, vi ph m v s h u công nghi p. Sau ây là m t s tình hu ng thu c trư ng h p này. - Ho t ng thương m i v i các s n phNm, hàng hoá có ch a y u t ư c b o h s h u công nghi p do ngư i khác cung c p (phân ph i, bán) và ngư i cung c p chính là ch s h u công nghi p (ngư i có Văn b ng b o h , ngư i ư c c p li-xăng) thì các
 10. ho t ng thương m i ó không b coi là xâm ph m, b t k vi c cung c p hàng hoá, s n phNm ư c th c hi n t i Vi t Nam hay nư c ngoài. - Nh p khNu song song: vi c nh p khNu hàng hoá, s n phNm ch a y u t ư c b o h s h u công nghi p t ngu n không ph i do chính ch s h u quy n s h u công nghi p cung c p mà do ngư i ư c c p li-xăng, ngư i ã ư c phân ph i ho c do hãng con, chi nhánh... cung c p thì u không b coi là xâm ph m. N u ngư i b t cáo vi ph m xét th y hành vi mà mình ã th c hi n thu c vào trư ng h p ngo i l thì ngư i ó có quy n và có nghĩa v ch ng minh r ng hành vi ó thu c các trư ng h p ngo i l , n u không ch ng minh ư c i u ó thì không ư c hư ng quy n ngo i l nói trên. 8.2. nh hư ng c a vi c thay i hi u l c Văn b ng b o h Hi u l c c a m t Văn b ng b o h có th b thay i: ph m vi b o h i tư ng s h u công nghi p có th b thu h p ho c b ình ch ho c b hu b . S thay i ó có nh hư ng n vi c xác nh hành vi vi ph m nêu t i i u 9 Ngh nh. vi c x lý vi ph m ư c công minh, tho áng, trong trư ng h p có thông báo c a cơ quan qu n lý s h u công nghi p có thNm quy n v kh năng ho c quy t nh thay i hi u l c Văn b ng b o h , ngư i có thNm quy n x ph t ph i nghiên c u và có quy t nh phù h p v i ph m vi hi u l c m i. III. ÁP D NG CÁC HÌNH TH C PH T, M C PH T, BI N PHÁP X LÝ 9. Ph t c nh cáo Hình th c ph t c nh cáo theo quy nh t i kho n 1 i u 3 Ngh nh ch áp d ng i v i các trư ng h p mà quy nh có hình th c ph t c nh cáo theo i u, kho n tương ng c a Ngh nh và ư c áp d ng i v i các trư ng h p vi ph m có các tình ti t sau ây: - Vi ph m l n u và có quy mô nh , không gây thi t h i áng k cho ch s h u công nghi p và ngư i tiêu dùng; - Do trình l c h u, thi u hi u bi t v quy nh pháp lu t s h u công nghi p và không gây thi t h i áng k cho ch s h u công nghi p và ngư i tiêu dùng; - Do vi ph m c a ngư i khác gây ra mà ngư i vi ph m không bi t và không có lý do h p lý bi t, k c trư ng h p b l a d i trong quá trình tho thu n ký k t, th c hi n h p ng trong s n xu t, kinh doanh và không có quy nh bu c ph i bi t v v n s h u công nghi p liên quan. 10. Ph t ti n Khi xét th y hành vi vi ph m không thu c trư ng h p áp d ng hình th c ph t c nh cáo thì áp d ng hình th c ph t ti n. M c ph t ti n ư c áp d ng như sau: 10.1. Trư ng h p vi ph m không có tình ti t tăng n ng, gi m nh thì áp d ng m c ph t m c trung bình c a khung ph t ti n;
 11. 10.2. Trư ng h p có m t trong các tình ti t gi m nh sau ây thì áp d ng m c ph t dư i m c trung bình n m c t i thi u c a khung ph t: - Do trình l c h u, không hi u bi t v quy nh pháp lu t s h u công nghi p; - Do vi ph m c a ngư i khác gây ra mà ngư i vi ph m không bi t và không có lý do h p lý bi t, nhưng có quy nh pháp lu t bu c ngư i vi ph m ph i bi t v v n s h u công nghi p liên quan (ví d trư ng h p có quy nh bu c bên nh n gia công, t hàng s n xu t hàng xu t khNu ph i b o m tính h p pháp c a nhãn hi u hàng hoá ư c s d ng cho s n phNm ho c ph i yêu c u bên thuê gia công, t hàng có văn b n cam k t ch u trách nhi m v vi c s d ng nhãn hi u hàng hoá cho s n phNm nhưng bên nh n gia công, t hàng ã không tuân th các quy nh ó); - Ngư i vi ph m ã t giác ch m d t hành vi vi ph m và có bi n pháp ngăn ch n, gi m b t tác h i như ng ng s n xu t, ng ng bán hàng vi ph m khi có yêu c u c a ch s h u công nghi p ho c c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; - Ngư i vi ph m ã ch p hành nghiêm ch nh các yêu c u c a ch s h u công nghi p, cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, t nguy n kh c ph c h u qu như thu h i hàng vi ph m, thông báo c i chính, xin l i, t nguy n b i thư ng thi t h i cho ch s h u công nghi p; 10.3. Trư ng h p có m t trong các tình ti t tăng n ng sau ây thì áp d ng m c ph t trên m c trung bình n m c t i a c a khung ph t ti n: - Vi ph m có t ch c; - Vi ph m nhi u l n; - L a d i, l i d ng s thi u hi u bi t, s l thu c v các v n kinh t xã h i c a ngư i khác xúi gi c, xui khi n, ép bu c ngư i khác vi ph m; - L i d ng hoàn c nh chi n tranh, thiên tai, i u ki n kinh t , xã h i c bi t vi ph m; - Vi ph m trong th i gian ang ch p hành hình ph t c a b n án hình s ho c ang ch p hành quy t nh x lý vi ph m hành chính v hành vi t i ph m ho c hành vi vi ph m trong lĩnh v c s h u công nghi p; - Sau khi vi ph m ã có hành vi tr n tránh, che gi u vi ph m. Vi c xác nh m c ph t ti n trong khung ph t ti n tăng n ng quy nh t i kho n 2 i u 9 Ngh nh áp d ng các nguyên t c tương t như xác nh m c ph t trong khung ph t ti n thông thư ng. 11. Tư c quy n s d ng gi y phép: 11.1. Hình th c tư c quy n s d ng gi y phép là hình th c ph t b xung không áp d ng c l p ch ư c áp d ng kèm theo các hình th c ph t chính (c nh cáo ho c ph t ti n) khi ngư i có thNm quy n xác nh có căn c và i u ki n áp d ng sau ây:
 12. - Có quy nh cho phép áp d ng hình th c tư c quy n s d ng gi y phép i v i hành vi vi ph m liên quan t i i u, kho n, i m c th trong các i u t i u5 n i u9 Ngh nh; và - Các d ki n th c t c a v vi ph m thu c m t trong các trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u 16 Ngh nh. Các d ki n ó ph i ư c ghi y trong biên b n vi ph m. 11.2. i u ki n xét áp d ng hình th c tư c quy n s d ng gi y phép có th i h n ho c không có th i h n ph i tuân theo quy nh t i các kho n 2 và 3 i u 16 Ngh nh. Th i h n tư c quy n s d ng gi y phép áp d ng ph i tương ng v i tính ch t, m c vi ph m c a hành vi vi ph m c th và n m trong kho ng th i h n cho phép áp d ng i v i hành vi ó theo quy nh t i các i u, kho n i m tương ng trong các i u t i u 5 n i u 9 Ngh nh. 11.3. ThNm quy n tư c t ng lo i gi y phép ph i tuân theo quy nh t i i u 10 và i u 11 Ngh nh. Gi y phép kinh doanh quy nh trong Ngh nh có th là Gi y phép kinh doanh, ăng ký kinh doanh, Gi y phép u tư... tuỳ t ng trư ng h p c th theo quy nh pháp lu t hi n hành. Gi y phép ho t ng d ch v i di n s h u công nghi p tuỳ theo trư ng h p có th là Gi y ch ng nh n T ch c d ch v i di n s h u công nghi p, Th Ngư i i di n s h u công nghi p theo quy nh t i Ngh nh 63/CP. i v i lo i gi y phép mà ngư i có thNm quy n x ph t không có thNm quy n tư c quy n s d ng (ví d Gi y phép u tư do B K ho ch và u tư c p) thì ngư i có thNm quy n x ph t làm văn b n ki n ngh kèm theo h sơ v vi c ngh cơ quan ã c p gi y phép ó x lý. 12. T ch thu tang v t, phương ti n vi ph m 12.1. Hình th c t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m ch ư c áp d ng kèm theo các hình th c ph t chính khi ngư i có thNm quy n xác nh có căn c và i u ki n áp d ng, c th là: - Có quy nh cho phép áp d ng hình th c ph t t ch thu i v i hành vi vi ph m liên quan t i i u, kho n, i m c th trong các i u t i u 5 n i u 9 Ngh nh và các d ki n th c t c a v vi ph m thu c m t trong các trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u 18 Ngh nh. Các d ki n ó ph i ư c ghi y trong biên b n vi ph m; - S n phNm, hàng hoá, phương ti n kinh doanh, phương ti n d ch v không th lo i b y u t vi ph m. 12.2. Hình th c t ch thu i v i hàng hoá vi ph m theo quy nh t i i m c kho n 2 i u 18 ch ư c áp d ng khi ngư i có thNm quy n ã có yêu c u và n nh th i gian h p lý t ch c, cá nhân vi ph m có bi n pháp thích h p lo i b ho c kh c ph c y u t vi ph m trên hàng hoá, phương ti n kinh doanh nhưng h c tình không th c hi n ho c th c hi n không áp ng yêu c u. 12.3. Bi n pháp t ch thu i v i hàng xâm ph m không xác nh ư c ngu n g c theo quy nh t i i m d kho n 2 i u 18 Ngh nh ch ư c áp d ng khi có các i u ki n sau ây:
 13. - Ch s h u công nghi p liên quan ã cung c p y ch ng c kh ng nh hàng xâm ph m không ph i do mình ho c ngư i ư c s ng ý c a mình ưa ra th trư ng; - Có văn b n cam k t b i thư ng thi t h i xNy ra cho ch hàng c a ngư i yêu c u áp d ng bi n pháp t ch thu hàng n u sau ó cơ quan có thNm quy n xác nh hàng b t ch thu không ph i là hàng xâm ph m ho c không có ch ng c k t lu n hàng xâm ph m; - ã có yêu c u ình ch vi ph m c a ngư i có thNm quy n nhưng v n c tình vi ph m ho c tái ph m sau khi ã b ph t c nh cáo ho c ph t ti n v hành vi vi ph m cùng lo i trư c ó; 12.4. Trư ng h p ngư i có thNm quy n quy t nh t ch thu hàng nghi ng xâm ph m mà không có yêu c u c a ngư i t cáo cùng các i u ki n quy nh t i i m 12.3) nói trên thì trách nhi m b i thư ng thi t h i cho ch hàng thu c v ngư i ã ra quy t nh t ch thu n u sau ó hàng b t ch thu ư c k t lu n không ph i là hàng xâm ph m ho c không ch ng c k t lu n hàng xâm ph m. 13. Các bi n pháp khác: 13.1. Các bi n pháp x lý khác i v i hành vi vi ph m ư c xác nh trong trư ng h p xét th y c n thi t ngăn ch n vi c ti p t c vi ph m và kh c ph c h u qu vi ph m, tuân theo các quy nh tương ng t i các i u t i u 5 n i u 9 Ngh nh, tuỳ theo t ng trư ng h p c th và ch ư c áp d ng kèm theo hình th c x ph t chính, có th là: a. Lo i b y u t vi ph m b ng cách g b ph n, b ph n s n phNm là y u t vi ph m, d p, xoá các d u hi u, ch d n vi ph m trên s n phNm, phương ti n kinh doanh, phương ti n d ch v sao cho b o m ngăn ng a kh năng ti p t c vi ph m; b. C i chính thông tin sai l ch gây ra vi ph m b ng vi c ăng l i xin l i, c i chính trên chính phương ti n, v t phNm ã mang thông tin vi ph m trư c ó, trên phương ti n thông tin i chúng ho c b ng văn b n xin l i, c i chính g i cho ch s h u công nghi p, i tư ng liên quan ã b nh hư ng do thông tin sai l ch ó sao cho hình th c, ph m vi, i tư ng ăng l i c i chính tương ng v i quy mô vi ph m; c. Các nghĩa v v s h u công nghi p bu c ph i th c hi n có th là bu c ph i ăng ký nhãn hi u hàng hoá cho s n phNm liên quan, bu c l p và ăng ký h p ng chuy n giao quy n s h u công nghi p theo quy nh, bu c s d ng úng m u nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá, ki u dáng công nghi p như ã ư c ăng ký, bu c ghi ch d n trên s n phNm hàng hoá theo quy nh; d. V t phNm mang d u hi u vi ph m bu c ph i tiêu hu tuỳ t ng trư ng h p có th là gi y t giao d ch kinh doanh, catalogue, sách hư ng d n, t rơi, bi u tư ng, m u v t qu ng cáo, m u nhãn hi u, nhãn s n phNm, can, bao bì s n phNm; e. Bi n pháp bu c ph i tiêu hu hàng hoá vi ph m ch ư c áp d ng trong trư ng h p hàng hoá không có giá tr s d ng ho c hàng hoá không áp ng tiêu chuNn ch t
 14. lư ng theo quy nh có kh năng gây h i cho s c kho con ngư i ho c trư ng h p không th x lý b ng bi n pháp theo quy nh t i kho n 2 i u 19 Ngh nh; g. V b i thư ng thi t h i, n u các bên t tho thu n ư c v i nhau v vi c không yêu c u b i thư ng thi t h i ho c v m c b i thư ng thi t h i thì ngư i có thNm quy n x ph t công nh n tho thu n ó và ghi vào Quy t nh x ph t. Trư ng h p các bên không t tho thu n ư c v kho n ti n b i thư ng thì n u m c n 1.000.000 ng thì ngư i có thNm quy n căn c vào h u qu thi t h i th c t quy t nh m c b i thư ng c th và ghi vào Quy t nh x ph t, n u m c trên 1.000.000 ng thì ngư i có thNm quy n x ph t yêu c u các bên ti n hành kh i ki n ra Toà án theo th t c t t ng dân s và ghi rõ i u này trong Quy t nh x ph t. 13.2. Trư ng h p quá th i hi u x ph t vi ph m hành chính thì không x ph t, nhưng có th b áp d ng các bi n pháp khác quy nh t i các a,b,d kho n 3 i u 11 Pháp l nh. 13.3. Trư ng h p có th cho mi n áp d ng, mi n thi hành các bi n pháp x lý khác: a. Trư ng h p ch s h u công nghi p ng ý ho c có yêu c u không áp d ng ho c mi n nghĩa v thi hành bi n pháp bu c c i chính, xin l i thì ngư i có thNm quy n có th cho phép mi n áp d ng, thi hành bi n pháp ó n u xét th y hành vi ó ch y u ch gây thi t h i cho ch s h u công nghi p; b. Trư ng h p ngư i vi ph m tho thu n ư c v i ch s h u công nghi p v vi c c p li-xăng cho phép vi c ti p t c s n xu t kinh doanh hàng hoá, cung ng d ch v b k t lu n là s d ng trái phép i tư ng s h u công nghi p liên quan thì ngư i có thNm quy n x ph t có th cho phép mi n áp d ng, thi hành các bi n pháp: bu c lo i b y u t vi ph m, t ch thu hàng hoá, phương ti n kinh doanh, d ch v vi ph m, bu c tiêu hu v t phNm, hàng hoá vi ph m, n u ho t ng s n xu t kinh doanh theo li-xăng ó áp ng các i u ki n theo các quy nh pháp lu t liên quan và không gây nh hư ng n ngư i tiêu dùng, tr t t qu n lý kinh t . 14. Kê biên, niêm phong; t m gi hàng hoá, phương ti n vi ph m v s h u công nghi p 14.1. Nh ng ngư i có thNm quy n t m gi tang v t, phương ti n vi ph m theo quy nh t i kho n 1 i u 17 Ngh nh là: Trư ng công an c p huy n, Trư ng phòng c nh sát kinh t ; Trư ng H i quan c a khNu; i trư ng i qu n lý th trư ng. Thanh tra viên, Trư ng oàn thanh tra chuyên ngành v s h u công nghi p không có quy n t m gi tang v t, phương ti n vi ph m, nhưng trong trư ng h p c n thi t, có quy n niêm phong, kê biên tang v t, phương ti n vi ph m và giao ch tang v t, phương ti n b o qu n, trư ng h p c n thi t có th yêu c u ngư i có thNm quy n ra quy t nh t m gi (theo i u 9 và i u 24 Pháp l nh Thanh tra), vi c niêm phong, kê biên ó ph i ư c ghi trong Biên b n vi ph m và Quy t nh niêm phong, kê biên. 14.2. Ngư i có thNm quy n ch ư c ra quy t nh t m gi khi có các tình ti t th c t thu c các tình hu ng quy nh t i kho n 2 i u 17 Ngh nh và ph i ghi rõ các tình ti t ó trong Biên b n vi ph m và Quy t nh t m gi .
 15. 14.3. i v i hàng nghi ng xâm ph m không xác nh ư c ngu n g c, ngư i có thNm quy n ch ư c ra quy t nh t m gi khi có các i u ki n sau ây: a. Ch s h u công nghi p liên quan có yêu c u t m gi và cung c p ch ng c , l p lu n h p lý v hàng nghi ng xâm ph m không ph i do ch s h u công nghi p ó ho c ngư i ư c phép c a ch s h u công nghi p ưa ra th trư ng, k c th trư ng nư c ngoài; b. Có văn b n cam k t b i thư ng thi t h i c a ch s h u công nghi p n u sau ó cơ quan có thNm quy n xác nh hàng b t m gi không ph i là hàng xâm ph m ho c không có ch ng c xác nh hàng xâm ph m; Trư ng h p ngư i có thNm quy n quy t nh t m gi hàng nghi ng xâm ph m mà không có yêu c u c a ngư i t cáo cùng các i u ki n quy nh t i i m 14.3 nói trên thì trách nhi m b i thư ng thi t h i cho ch hàng thu c v ngư i ã ra quy t nh t m gi n u sau ó hàng b t m gi ư c k t lu n không ph i là hàng xâm ph m ho c không ch ng c k t lu n hàng xâm ph m. 14.4. Th i h n t m gi là 15 ngày, trư ng h p có nhi u tình ti t ph c t p có th kéo dài hơn nhưng không ư c vư t quá 30 ngày k t ngày ra quy t nh t m gi . IV. TH M QUY N X PH T, TH T C X PH T 15. Ph m vi hư ng d n v thNm quy n và th t c x ph t ThNm quy n và th t c x ph t ư c quy nh t i Chương 3 (t i u 10 n i u 20) Ngh nh. Sau ây là m t s hư ng d n và lưu ý thêm v v n này. 16. Ph i h p gi a các cơ quan có thNm quy n x ph t 16.1. Thanh tra chuyên ngành s h u công nghi p Thanh tra chuyên ngành s h u công nghi p; Thanh tra viên chuyên ngành s h u công nghi p; Chánh Thanh tra chuyên ngành v s h u công nghi p thu c S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Chánh Thanh tra chuyên ngành s h u công nghi p thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng quy nh t i i u 11 Ngh nh, tương ng là Thanh tra B Khoa h c; Công ngh và Môi trư ng; Thanh tra S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Thanh tra viên Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Chánh Thanh tra S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Chánh Thanh tra B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. 16.2. Trong trư ng h p m t hành vi vi ph m c a m t t ch c, cá nhân x y ra trên nhi u a phương khác nhau thì cơ quan có thNm quy n u tiên phát hi n vi ph m th c hi n vi c l p biên b n, ình ch vi ph m và thông báo cho cơ quan có thNm quy n nơi óng tr s chính c a t ch c vi ph m ( i v i cá nhân là nơi cư trú thư ng xuyên c a cá nhân) th lý h sơ x lý và cơ quan này ph i thông báo cho các cơ quan có thNm quy n các a phương liên quan bi t cùng ph i h p x lý vi ph m b o m nguyên t c: m i hành vi vi ph m u b x ph t và m i hành vi vi ph m ch b x ph t m t l n.
 16. 16.3. Trư ng h p nhi u t ch c, cá nhân cùng tham gia th c hi n m t hành vi vi ph m trong ó có s liên quan ch t ch v i nhau, hành vi vi ph m ó xNy ra trên nhi u a phương khác nhau thì cơ quan có thNm quy n u tiên phát hi n vi ph m, th c hi n vi c x lý vi ph m hành chính t i a phương mình, ng th i thông báo cho các cơ quan có thNm quy n các a phương liên quan bi t cùng ph i h p x lý vi ph m b o m nguyên t c: m i hành vi vi ph m u b x ph t và m i hành vi vi ph m ch b x ph t m t l n. i v i vi ph m có t ch c, quy mô l n nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s thì cơ quan Trung ương có thNm quy n ch trì, ph i h p v i các a phương x lý. 16.4. Trư ng h p xét th y hành vi vi ph m c n áp d ng m c ph t và các bi n pháp thu c thNm quy n c a cơ quan qu n lý ngành ho c cơ quan qu n lý ơn v hành chính (lãnh th ) c p trên thì ph i l p báo cáo kèm theo h sơ v vi c chuy n lên cơ quan c p trên có thNm quy n gi i quy t. Trư ng h p xét th y v vi c c n áp d ng m c ph t và các bi n pháp x lý ngoài ph m vi thNm quy n c a mình, cơ quan qu n lý ngành có th l p báo cáo và chuy n h sơ v vi c cho cơ quan qu n lý ơn v hành chính a phương có thNm quy n gi i quy t. 16.5. Trư ng h p v vi c vi ph m quy nh t i kho n 1, 3, 4, 5 thu c i u 9 c a Ngh nh có nh ng tình ti t ph c t p liên quan n chuyên môn s h u công nghi p thì cơ quan th lý v vi c chuy n h sơ cho Thanh tra chuyên ngành gi i quy t n u hành vi ó thu c ph m vi thNm quy n x ph t c a t ch c thanh tra này, ho c ph i có văn b n trưng c u giám nh chuyên môn v s h u công nghi p theo quy nh t i kho n 3 i u 14 Ngh nh và M c V Thông tư này làm m t trong nh ng căn c khi ra quy t nh x ph t vi ph m. 17. Phân bi t gi a th t c x lý hành chính và th t ng t t ng t i toà án. 17.1. i v i các hành vi vi ph m quy nh v b o h , nghĩa v , ch d n v quy n s h u công nghi p, quy n tác gi sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p có tính ch t nghiêm tr ng như vi ph m v i quy mô l n (v quy mô s n xu t, s lư ng và giá tr hàng xâm ph m), vi ph m gây h u qu nh hư ng nghiêm tr ng v kinh t , xã h i (v s c kho , môi trư ng, l i ích ngư i tiêu dùng, uy tín qu c gia...), tái ph m nhi u l n, thì ngư i có thNm quy n th lý h sơ v vi c ph i trao i ý ki n v i Vi n ki m sát nhân dân cùng c p v hư ng x lý trư c khi quy t nh x ph t. Trư ng h p xét th y vi ph m có d u hi u c u thành t i ph m theo quy nh c a B lu t Hình s (v t i làm hàng gi , buôn bán hàng gi , t i l a d i khách hàng, t i xâm ph m quy n s h u công nghi p) thì ph i chuy n h sơ cho Vi n ki m sát nhân dân có thNm quy n ngh truy t hành vi t i ph m ó theo th t c t t ng hình s . 17.2. i v i các hành vi xâm ph m quy n s h u công nghi p ã ư c gi i quy t theo th t c t t ng dân s thì cơ quan có thNm quy n x ph t hành chính không ti n hành th lý gi i quy t theo quy nh v x ph t hành chính. Trư ng h p m t hành vi xâm ph m quy n ng th i b ki n trư c toà theo th t c t t ng dân s và b t cáo theo th t c x lý hành chính thì hành vi ó ư c gi i quy t theo th t c t t ng dân s t i toà án có thNm quy n, cơ quan có thNm quy n x ph t hành chính ã th lý v vi c chuy n h sơ v vi c cho toà án có thNm quy n n u toà án yêu c u, ng th i
 17. ph i có văn b n thông báo cho ngư i t cáo v vi c ó trong th i h n gi i quy t t cáo theo quy nh. 17.3. Trư ng h p v vi c vi ph m quy nh v b o h quy n s d ng i tư ng s h u công nghi p (xâm ph m quy n) quy nh t i i u 9 Ngh nh có tranh ch p v kho n b i thư ng thi t h i trên m c 1.000.000 ng như quy nh t i kho n 3 i u 3 Ngh nh, thì cơ quan th lý v vi c hư ng d n ch s h u công nghi p ti n hành kh i ki n hành vi xâm ph m quy n theo th t c t t ng dân s . N u ch s h u công nghi p ti n hành kh i ki n hành vi xâm ph m quy n t i toà án thì cơ quan th lý v vi c chuy n h sơ cho toà án có thNm quy n gi i quy t. N u ch s h u công nghi p ch ti n hành kh i ki n t i toà án v kho n ti n b i thư ng thi t h i mà không kh i ki n v hành vi xâm ph m quy n, thì ngư i có thNm quy n v n ra quy t nh x ph t hành chính i v i hành vi xâm ph m quy n theo th t c quy nh t i i u 14 Ngh nh, nhưng ph i ghi rõ trong quy t nh x ph t v vi c ti n b i thư ng thi t h i s ư c gi i quy t theo th t c t t ng dân s . V. YÊU C U GIÁM NNH V S H U CÔNG NGHI P 18. Ngư i yêu c u giám nh 18.1. Nh ng ngư i sau ây có quy n yêu c u giám nh v s h u công nghi p: a. Ngư i có thNm quy n x ph t ang th lý v vi c vi ph m; b. Ch s h u công nghi p và các ương s khác có liên quan n v vi c vi ph m. c. Ngư i có quy n yêu c u giám nh có th tr c ti p ho c u quy n cho ngư i khác th c hi n yêu c u giám nh. Vi c u quy n tuân theo quy nh t i i m 4 Thông tư 3055/TT/SHCN ngày 31 tháng 12 năm 1996 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. 19. Văn b n yêu c u giám nh 19.1. Yêu c u giám nh ph i ư c làm b ng văn b n, nêu c th n i dung yêu c u giám nh và kèm theo các ch ng c (tài li u, nh, m u v t phNm vi ph m....) mà ngư i yêu c u giám nh có ư c. 19.2. Yêu c u giám nh g m các n i dung sau: a. Tình tr ng pháp lý c a i tư ng s h u công nghi p có liên quan; b. K t lu n v i tư ng nghi ng ch a y u t vi ph m. 20. ThNm quy n và trách nhi m giám nh Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n và trách nhi m giám nh v s h u công nghi p là C c S h u công nghi p và các S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. Vi c giám nh ư c phân c p như sau:
 18. 20.1. S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng nơi ang có i tư ng nghi ng ch a y u t vi ph m ho c nơi có tr s c a t ch c vi ph m, nơi cư trú c a cá nhân vi ph m có thNm quy n và trách nhi m nh n và tr l i yêu c u giám nh c a các i tư ng sau: a. Ngư i có thNm quy n th lý v vi c c a cơ quan Nhà nư c a phương trên cùng a bàn; b. Ch s h u công nghi p, ương s liên quan n v vi c vi ph m. 20.2. Trư ng h p v vi c có nhi u tình ti t ph c t p, S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng a phương xét th y mình không có kh năng, i u ki n ưa ra k t lu n giám nh thì trong th i h n 3 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n yêu c u giám nh ph i g i yêu c u ó kèm theo công văn ngh C c S h u công nghi p giám nh. 20.3. C c S h u công nghi p có thNm quy n và trách nhi m nh n và tr l i yêu c u giám nh c a các i tư ng sau: a. Ngư i có thNm quy n x ph t thu c cơ quan Nhà nư c Trung ương. b. Ch s h u công nghi p, ương s liên quan n v vi c vi ph m. c. S Khoa h c, Công ngh & môi trư ng các t nh, thành ph . 21. Văn b n k t lu n giám nh 21.1. N i dung văn b n k t lu n giám nh - Văn b n k t lu n giám nh ph i ghi rõ ý ki n v t ng n i dung yêu c u giám nh căn c vào quy nh pháp lu t s h u công nghi p hi n hành; - i v i n i dung ã có ch ng c , căn c k t lu n thì ph i ghi rõ k t lu n giám nh và căn c ưa ra k t lu n ó; - i v i n i dung chưa có ch ng c , căn c k t lu n thì văn b n k t lu n giám nh ph i nêu m t s gi thi t v nh ng tình hu ng có kh năng x y ra d a trên ch ng c , căn c hi n có. Nh ng n i dung chưa căn c k t lu n cũng ph i ghi rõ trong văn b n giám nh. 21.2. Giá tr pháp lý c a văn b n k t lu n giám nh Văn b n k t lu n giám nh ph i do th trư ng cơ quan ho c ngư i ư c u quy n h p pháp ký và óng d u xác nh n. N i dung các k t lu n giám nh là m t trong các căn c pháp lý ngư i có thNm quy n ưa ra các quy t nh x ph t hành chính cũng như các quy t nh x lý phù h p i v i tang v t vi ph m và hành vi vi ph m.
 19. Ngư i ký văn b n giám nh ph i ch u trách nhi m v tính h p pháp c a k t lu n giám nh và h u qu pháp lý c a các k t lu n giám nh ó. 22. Th i h n giám nh Cơ quan ư c yêu c u giám nh d a trên h sơ, ch ng c v vi c ư c cung c p và căn c vào quy nh pháp lu t hi n hành ưa ra ý ki n k t lu n b ng văn b n v nh ng n i dung ư c yêu c u trong th i h n giám nh là 10 ngày k t ngày nh n ư c y h sơ v vi c. Th i gian dành cho ngư i yêu c u giám nh cung c p ch ng c , gi i trình không tính vào th i h n giám nh quy nh trên. 23. Giám nh l i Trư ng h p không ng ý v i m t ph n ho c toàn b k t qu giám nh c a S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ho c trư ng h p ý ki n khác nhau c a các S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng v cùng m t v vi c, trong th i h n 3 ngày k t ngày nh n ư c văn b n k t lu n giám nh, ngư i yêu c u giám nh có th th c hi n vi c yêu c u giám nh l i t i C c S h u công nghi p. C c S h u công nghi p th c hi n giám nh l i v toàn b các n i dung yêu c u giám nh trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n ư c văn b n yêu c u và y h sơ v vi c. Trư ng h p có ch ng c m i liên quan n n i dung ã yêu c u giám nh, ngư i yêu c u giám nh có th yêu c u cơ quan ã giám nh v n i dung ó th c hi n vi c giám nh m i d a trên ch ng c b sung theo th t c như i v i yêu c u giám nh l n u ch không theo th t c giám nh l i. N u không ng ý v i k t qu giám nh c a C c s h u công nghi p, các bên liên quan có quy n ngh B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng thành l p H i ng giám nh theo quy nh v giám nh. 24. Yêu c u cung c p ch ng c , gi i trình Trong quá trình giám nh, cơ quan có thNm quy n giám nh có th yêu c u ngư i yêu c u giám nh cung c p ch ng c ho c gi i trình c n thi t cho vi c giám nh trong th i h n xác nh. Ngư i yêu c u giám nh ph i th c hi n vi c cung c p ch ng c ho c gi i trình trong th i h n ư c n nh. K t thúc th i h n ó, cơ quan giám nh có quy n ưa ra k t lu n d a trên nh ng ch ng c hi n có. Ngư i cung c p ch ng c ph i ch u trách nhi m v tính trung th c c a ch ng c cung c p cho cơ quan giám nh theo quy nh pháp lu t hi n hành. 25. L phí giám nh Ngư i yêu c u giám nh ph i n p l phí giám nh theo quy nh. Trư ng h p có t ch c, cá nhân b k t lu n là vi ph m pháp lu t v s h u công nghi p thì t ch c, cá nhân vi ph m ó ph i ch u l phí giám nh, n u ngư i yêu c u
 20. giám nh không ph i là t ch c, cá nhân vi ph m thì t ch c, cá nhân vi ph m ph i hoàn l i cho ngư i yêu c u giám nh kho n l phí ã n p. VI. T CÁO VI PH M PHÁP LU T S H U CÔNG NGHI P 26. T cáo v hành vi vi ph m pháp lu t s h u công nghi p 26.1. M i t ch c, cá nhân, k c ngư i s n xu t, kinh doanh, ngư i tiêu dùng và các cơ quan Nhà nư c, oàn th xã h i u có quy n t cáo hành vi vi ph m pháp lu t s h u công nghi p v i các cơ quan có thNm quy n x lý vi ph m pháp lu t v s h u công nghi p. Ngư i t cáo có nghĩa v cung c p các ch ng c , thông tin c th v hành vi vi ph m cho cơ quan Nhà nư c có thNm quy n và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c t cáo ó. Cơ quan có thNm quy n nh n ư c t cáo có trách nhi m gi i quy t t cáo tuân theo quy nh t i Chương IV Lu t Khi u n i T cáo. i v i cá nhân nư c ngoài không thư ng trú t i Vi t nam, pháp nhân nư c ngoài không có i di n h p pháp và không có cơ s ho t ng s n xu t, kinh doanh th c th t i Vi t nam ph i th c hi n vi c t cáo thông qua T ch c d ch v i di n s h u công nghi p Vi t nam. 26.2. Ngư i t cáo có nghĩa v : a. Cung c p tài li u, văn b ng (b n sao có xác nh n c a C c S h u công nghi p ho c c a cơ quan công ch ng Nhà nư c - trư ng h p là ch s h u) kh ng nh ch th , i tư ng, ph m vi, n i dung quy n s h u công nghi p ang ư c b o h liên quan n v vi c vi ph m; b. Cung c p ch ng c kh ng nh hành vi xâm ph m quy n i v i i tư ng s h u công nghi p ang ư c b o h và các hành vi vi ph m pháp lu t s h u công nghi p khác. 26.3. Ngư i t cáo ph i hoàn toàn ch u trách nhi m v n i dung t cáo và các ch ng c cung c p cho ngư i có thNm quy n x lý vi ph m. Trư ng h p n i dung t cáo, ho c ch ng c b cơ quan Nhà nư c có thNm quy n k t lu n không úng s th c thì ngư i t cáo ph i b i thư ng thi t h i ã gây ra cho ngư i b t cáo và nh ng ngư i có liên quan, trư ng h p c ý còn có th b x lý hành chính ho c hình s tuỳ theo m c vi ph m. 27. Thông báo cho ch s h u công nghi p, yêu c u cung c p ch ng c . 27.1. i v i nh ng v vi c xâm ph m quy n s h u công nghi p, ngư i có thNm quy n x ph t c n thông báo cho ch s h u công nghi p liên quan bi t và yêu c u h cung c p văn b ng b o h , tài li u xác nh n ch th quy n, tình tr ng, ph m vi b o h i tư ng s h u công nghi p liên quan cũng như các thông tin c n thi t khác xác nh hành vi vi ph m và các bi n pháp x lý thích h p i v i hành vi vi ph m, tang v t vi ph m. 27.2. Ch s h u công nghi p có nghĩa v cung c p các tài li u, ch ng c , thông tin c n thi t cho vi c x lý vi ph m theo yêu c u c a ngư i có thNm quy n x lý vi ph m
Đồng bộ tài khoản