Thông tư 83/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: thuylam

Thông tư 83/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 83/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

      Bé tµi chÝnh                  Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa  
viÖt nam
              ­­­­­­­               §éc lËp ­ Tù do ­ 
H¹nh phóc
Sè:   83/2002/TT­BTC  
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
            Hµ Néi, ngµy 25 th¸ng 9 n¨m  
2002


Th«ng t
Quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông 
phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng

C¨n cø Ph¸p lÖnh §o lêng ngµy 6 th¸ng 10 n¨m 1999 vµ Ph¸p  
lÖnh ChÊt lîng hµng ho¸ ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 1999;

C¨n cø Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2001  
vµ NghÞ ®Þnh sè      57/2002/N§­CP ngµy 3 th¸ng 6 n¨m 2002 cña  
ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ;

Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông  
phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng nh sau:

A­ C¸c kho¶n thu PhÝ, lÖ phÝ qu¶n lý nhµ níc 
vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng

 
I. ®èi t 
 îng thu vµ møc thu
 

1. Tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam vµ níc ngoµi ph¶i nép phÝ, lÖ 
phÝ qu¶n lý nhµ níc vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng theo  quy 
®Þnh t¹i Th«ng t nµy khi ®îc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ Tiªu 
chuÈn §o lêng ChÊt lîng hoÆc c¬ quan ®îc uû quyÒn thùc hiÖn 
®¨ng ký, thö nghiÖm, kiÓm tra nhµ níc vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, 
hµng   ho¸   vµ   kiÓm   ®Þnh   ph¬ng   tiÖn   ®o   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p 
luËt hiÖn hµnh.

2. Møc thu phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng ®­
îc quy ®Þnh cô thÓ t¹i BiÓu møc thu phÝ, lÖ phÝ ban hµnh kÌm 
theo Th«ng t nµy, bao gåm:
­ BiÓu phô lôc sè 1: Møc thu phÝ, gåm: phÝ thö nghiÖm chÊt 
lîng s¶n phÈm hµng ho¸; phÝ kiÓm tra nhµ níc vÒ chÊt lîng s¶n 
phÈm hµng ho¸; phÝ kiÓm ®Þnh ph¬ng tiÖn ®o. 

­  BiÓu phô lôc sè 2: Møc thu lÖ phÝ ®¨ng ký vµ cÊp giÊy 
chøng nhËn vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng.

3. PhÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng  quy ®Þnh 
t¹i Th«ng t nµy thu b»ng §ång ViÖt Nam (VN§).

II­ Tæ chøc thu, nép vµ qu¶n lý sö dông

1. C¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng thùc hiÖn ®¨ng ký, 
thö nghiÖm, kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm, hµng ho¸, kiÓm ®Þnh 
ph¬ng tiÖn ®o theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã tr¸ch nhiÖm:

a) Tæ chøc thu, nép phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt 
lîng theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Th«ng b¸o (hoÆc niªm 
yÕt c«ng khai) møc thu phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt 
lîng t¹i trô së c¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ. Khi thu tiÒn phÝ, lÖ 
phÝ ph¶i cÊp biªn lai thu phÝ, lÖ phÝ (lo¹i biªn lai do Bé Tµi 
chÝnh ph¸t hµnh) cho ngêi nép tiÒn. 

b) Më sæ kÕ to¸n theo dâi sè thu, nép vµ sö dông tiÒn phÝ, 
lÖ phÝ theo ®óng ph¸p luËt kÕ to¸n thèng kª hiÖn hµnh.

c) §¨ng ký, kª khai, nép phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng 
chÊt lîng theo híng dÉn cña c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®ãng 
trô së chÝnh.  

d) Thùc hiÖn thanh to¸n, quyÕt to¸n biªn lai thu phÝ, lÖ 
phÝ vµ quyÕt to¸n thu, nép tiÒn thu phÝ, lÖ phÝ víi c¬ quan 
ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý theo chÕ ®é qu¶n lý biªn lai, Ên chØ 
cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh.

2. TiÒn thu phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng 
®îc qu¶n lý sö dông nh sau:

a) C¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng ®îc ®Ó l¹i tiÒn 
thu phÝ, lÖ phÝ tríc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo tû lÖ 
(%) trªn tæng sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thùc thu ®îc, cô thÓ:
­ PhÝ thö nghiÖm chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸; phÝ kiÓm tra 
nhµ níc vÒ chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸; phÝ kiÓm ®Þnh ph¬ng 
tiÖn ®o ®îc ®Ó l¹i: 85% (t¸m m¬i l¨m phÇn tr¨m). 

­ LÖ phÝ ®¨ng ký vµ cÊp giÊy chøng nhËn vÒ tiªu chuÈn ®o 
lêng chÊt lîng ®îc ®Ó l¹i: 10% (mêi phÇn tr¨m).

b)  Nép  ng©n  s¸ch   nhµ  níc  phÇn  tiÒn   phÝ,  lÖ  phÝ  cßn  l¹i 
(Tæng sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thùc thu ®îc, trõ sè ®∙ ®Ó l¹i theo 
tû lÖ quy ®Þnh t¹i tiÕt a ®iÓm nµy), gåm: 
­ PhÝ thö nghiÖm chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸; phÝ kiÓm tra 
nhµ níc vÒ chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸; phÝ kiÓm ®Þnh ph¬ng 
tiÖn ®o nép ng©n s¸ch: 15% (mêi l¨m phÇn tr¨m). 

­ LÖ phÝ ®¨ng ký vµ cÊp giÊy chøng nhËn vÒ tiªu chuÈn ®o 
lêng chÊt lîng nép ng©n s¸ch: 90% (chÝn m¬i phÇn tr¨m).

3.  C¸c c¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng ®îc sö dông 
sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®îc ®Ó l¹i theo tû lÖ (%) quy ®Þnh t¹i 
tiÕt a, ®iÓm 2 môc nµy ®Ó chi phÝ cho viÖc thu phÝ, lÖ phÝ vÒ 
tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng theo néi dung chi cô thÓ sau ®©y:

a) Chi cho ngêi lao ®éng thu phÝ, lÖ phÝ vÒ c¸c kho¶n tiÒn 
l¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp, c¸c kho¶n chi båi dìng ®éc 
h¹i (kÓ c¶ b¶o hé lao ®éng nÕu cã), c¸c kho¶n ®ãng gãp theo 
tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng thuéc tr¸ch nhiÖm cña ngêi sö dông lao 
®éng theo chÕ ®é quy ®Þnh. Trêng hîp ®¬n vÞ ®∙ ®îc ng©n s¸ch 
nhµ níc cÊp kinh phÝ tr¶ l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong 
biªn chÕ th× chØ ®îc chi tr¶ tiÒn c«ng cho lao ®éng thuª ngoµi 
®Ó thùc hiÖn viÖc thu phÝ, lÖ phÝ theo chÕ ®é. 

b) Chi c¸c kho¶n thanh to¸n dÞch vô mua ngoµi phôc vô viÖc 
thu   phÝ,   lÖ   phÝ,   nh:   mua   vËt   t  v¨n   phßng,   ®iÖn,   níc,   ®iÖn 
tho¹i, th«ng tin, liªn l¹c, c«ng t¸c phÝ (®i l¹i, ë, phô cÊp 
lu tró...), in (mua) tê khai, giÊy phÐp, c¸c lo¹i Ên chØ kh¸c 
theo tiªu chuÈn , ®Þnh møc chi hiÖn hµnh.

c) Chi héi nghÞ, héi th¶o, tËp huÊn, ®µo t¹o nghiÖp vô, 
tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o phôc vô viÖc thu phÝ, lÖ phÝ.
d)   Chi   söa   ch÷a   thêng   xuyªn,   söa   ch÷a   lín   tµi   s¶n,   m¸y 
mãc, thiÕt bÞ trùc tiÕp phôc vô viÖc thu phÝ, lÖ phÝ.

e) Chi mua s¾m  vËt t, nguyªn liÖu, thiÕt bÞ, c«ng cô lµm 
viÖc vµ c¸c kho¶n chi kh¸c phôc vô viÖc thu phÝ, lÖ phÝ theo 
dù to¸n ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt.

f) Chi nép niªn liÔm cho c¸c tæ chøc Tiªu chuÈn §o lêng 
ChÊt lîng quèc tÕ mµ ViÖt Nam  tham gia theo quy ®Þnh nhng cha 
®îc ng©n s¸ch nhµ níc ®¶m b¶o kinh phÝ.

g) Chi trÝch quü khen thëng, quü phóc lîi cho c¸n bé, nh©n 
viªn phôc vô viÖc thu phÝ, lÖ phÝ. Møc trÝch lËp 2 (hai) quü 
khen thëng vµ quü phóc lîi b×nh qu©n mét n¨m, mét ngêi tèi ®a 
kh«ng qu¸ 3 (ba) th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu cao h¬n n¨m 
tríc vµ b»ng 2 (hai) th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu thÊp h¬n 
hoÆc b»ng n¨m tríc.

C¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng cã tr¸ch nhiÖm qu¶n 
lý, sö dông sè tiÒn phÝ ®îc ®Ó l¹i ®óng môc ®Ých nªu trªn, cã 
chøng tõ hîp ph¸p, hµng n¨m ph¶i quyÕt to¸n thu chi theo thùc 
tÕ.  Sau khi quyÕt to¸n ®óng chÕ ®é, sè tiÒn phÝ ®îc trÝch ®Ó 
l¹i cha chi hÕt trong n¨m ®îc phÐp chuyÓn sang n¨m sau ®Ó tiÕp 
tôc chi theo chÕ ®é quy ®Þnh. 

4. Thñ tôc  kª khai, nép ng©n s¸ch nhµ níc sè tiÒn phÝ, lÖ 
phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng quy ®Þnh nh sau:

­ C¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng cã thu phÝ, lÖ phÝ 
thùc hiÖn kª khai vµ nép tê khai phÝ, lÖ phÝ tõng th¸ng cho c¬ 
quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý trong 5 ngµy ®Çu cña th¸ng tiÕp 
theo vÒ sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®∙ thu ®îc; sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®­
îc ®Ó l¹i; sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ph¶i nép ng©n s¸ch cña th¸ng 
tríc vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc kª 
khai. Trêng hîp trong th¸ng kh«ng ph¸t sinh sè thu phÝ, lÖ phÝ 
vÉn ph¶i kª khai vµ nép tê khai cho c¬ quan thuÕ.

­ Trªn c¬ së kª khai, c¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng 
thùc hiÖn nép sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ 
níc. Thêi h¹n nép tiÒn vµo ng©n s¸ch nhµ níc cña th¸ng tríc, 
chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 15 cña th¸ng tiÕp theo (ch¬ng, lo¹i, 
kho¶n t¬ng øng, môc 045, tiÓu môc 04 môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc 
hiÖn hµnh) t¹i Kho b¹c nhµ níc n¬i c¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng 
ChÊt lîng ®ãng trô së chÝnh. Sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ do c¬ quan 
thu trùc thuéc Trung ¬ng qu¶n lý nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc ®îc 
®iÒu tiÕt cho ng©n s¸ch trung  ¬ng; sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ do c¬ 
quan thu trùc thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý nép vµo ng©n s¸ch nhµ n­
íc ®îc ®iÒu tiÕt cho ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng.

­ NhËn ®îc tê khai phÝ, lÖ phÝ cña c¬ quan Tiªu chuÈn §o 
lêng   ChÊt   lîng   göi   ®Õn,   c¬   quan   ThuÕ   thùc   hiÖn   kiÓm   tra   tê 
khai, ®èi chiÕu víi sè chøng tõ thu ®∙ ph¸t hµnh, sè chøng tõ 
®∙ sö dông ®Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®∙ thu, sè tiÒn ®Ó 
l¹i, sè tiÒn ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc trong kú vµ th«ng b¸o 
cho c¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng vÒ sè tiÒn ph¶i nép 
ng©n s¸ch nhµ níc. 

­ C¬ quan Tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng ®èi chiÕu sè phÝ, 
lÖ phÝ ph¶i nép theo th«ng b¸o cña c¬ quan ThuÕ víi sè tiÒn 
phÝ, lÖ phÝ ®∙ thùc nép ng©n s¸ch nhµ níc trong kú, nÕu nép 
cha ®ñ th× ph¶i nép tiÕp sè cßn thiÕu vµo ng©n s¸ch nhµ níc, 
nÕu ®∙ nép thõa th× ®îc trõ vµo sè tiÒn ph¶i nép ng©n s¸ch cña 
kú tiÕp sau. 

5. LËp vµ chÊp hµnh dù to¸n thu ­ chi tiÒn phÝ, lÖ phÝ:

a) Hµng n¨m, c¨n cø møc thu phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o 
lêng chÊt lîng, néi dung chi híng dÉn t¹i th«ng t  nµy vµ 
chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh, c¬ quan Tiªu chuÈn §o 
lêng ChÊt lîng lËp dù to¸n thu ­ chi tiÒn phÝ, lÖ phÝ vÒ 
tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng, chi tiÕt theo môc lôc ng©n 
s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh vµ göi c¬ quan chñ qu¶n xÐt duyÖt, 
tæng hîp göi c¬ quan Tµi chÝnh ®ång cÊp cã thÈm quyÒn phª 
duyÖt.

b) C¨n cø vµo dù to¸n thu ­ chi n¨m ®∙ ®îc c¬ quan cã thÈm 
quyÒn phª duyÖt, c¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng lËp dù 
to¸n thu, chi hµng quý, chi tiÕt theo môc lôc ng©n s¸ch nhµ n­
íc hiÖn hµnh, göi c¬ quan chñ qu¶n, Kho b¹c nhµ níc n¬i giao 
dÞch, c¬ quan Tµi chÝnh ®ång cÊp ®Ó lµm c¨n cø kiÓm so¸t thu ­ 
chi.
6. QuyÕt to¸n thu ­ chi tiÒn phÝ, lÖ phÝ:

a) C¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng cã tr¸ch nhiÖm më 
sæ kÕ to¸n ®Ó ghi chÐp, h¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n sè thu ­ 
chi   phÝ,   lÖ   phÝ   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   999/TC/Q§/C§KT   ngµy 
2/11/1996 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh hÖ 
thèng chÕ ®é kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp; Thùc hiÖn quyÕt 
to¸n chøng tõ thu, sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®∙ thu, nép ng©n 
s¸ch; nép b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m vÒ sè thu, nép phÝ, lÖ 
phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng cho c¬ quan ThuÕ tríc 
ngµy kÕt thóc th¸ng 2 n¨m tiÕp sau n¨m b¸o c¸o vµ ph¶i nép 
®ñ  sè  tiÒn  phÝ,  lÖ  phÝ  cßn  thiÕu   vµo  ng©n  s¸ch  nhµ  níc 
trong thêi h¹n 10 ngµy kÓ tõ ngµy nép b¸o c¸o.

b) C¬ quan thuÕ thùc hiÖn quyÕt to¸n sè thu theo biªn lai, 
tæng sè thu, sè ®îc ®Ó l¹i, sè ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc. C¬ 
quan tµi chÝnh, c¬ quan thuÕ quyÕt to¸n sè chi tõ nguån thu 
phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng ®îc ®Ó l¹i ®¬n vÞ 
theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 môc II PhÇn A Th«ng t nµy.

c) C¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, x¸c 
nhËn quyÕt to¸n thu ­ chi phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng 
chÊt lîng cña c¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng trùc thuéc 
vµ tæng hîp vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m göi c¬ quan Tµi chÝnh 
thÈm ®Þnh, ra th«ng b¸o duyÖt quyÕt to¸n cïng víi quyÕt to¸n 
n¨m cña c¬ quan chñ qu¶n theo quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ 
níc hiÖn hµnh.

B­ C¸c kho¶n thu kh¸c 

C¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng ph¸t sinh c¸c kho¶n 
thu kh¸c ngoµi c¸c kho¶n thu phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ 
níc quy ®Þnh t¹i phÇn  A Th«ng t nµy (nh thu vÒ ho¹t ®éng cung 
øng dÞch vô khoa häc kü thuËt...) cã nghÜa vô:

1. X¸c ®Þnh møc thu theo nguyªn t¾c b¶o ®¶m  thu håi vèn 
trong thêi gian hîp lý, phï hîp víi kh¶ n¨ng ®ãng gãp cña ngêi 
nép theo tho¶ thuËn.

2. Thùc hiÖn chÕ ®é ho¸ ®¬n, chøng tõ theo quy ®Þnh cña 
ph¸p luËt. Trêng hîp cung øng dÞch vô cã gi¸ trÞ thÊp díi møc 
quy ®Þnh kh«ng ph¶i lËp ho¸ ®¬n nÕu kh¸ch hµng kh«ng cã yªu 
cÇu lËp ho¸ ®¬n th× ph¶i lËp b¶ng kª theo quy ®Þnh.

3.  Më  sæ  kÕ to¸n   ®Ó theo   dâi,  h¹ch  to¸n  riªng  chi  phÝ, 
doanh thu c¸c kho¶n thu kh¸c nªu t¹i phÇn nµy (ngoµi c¸c kho¶n 
phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc) theo quy ®Þnh cña ph¸p 
luËt vÒ kÕ to¸n, thèng kª hiÖn hµnh.

4.   Thùc   hiÖn   nép   thuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng,   thuÕ   thu   nhËp 
doanh nghiÖp vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c (nÕu cã) theo quy ®Þnh 
cña ph¸p luËt hiÖn hµnh, sè cßn l¹i ®îc qu¶n lý sö dông theo 
quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   10/2002/N§­CP   ngµy   16/1/2002   cña 
ChÝnh phñ vµ Th«ng t  sè 25/2002/TT­BTC ngµy 21/3/2002 cña Bé 
Tµi   chÝnh   híng   dÉn   chÕ   ®é   tµi   chÝnh   ¸p   dông   cho   ®¬n   vÞ   sù 
nghiÖp cã thu vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan.  

C­ tæ chøc thùc hiÖn

1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy 
ký; b∙i bá c¸c quy ®Þnh vÒ thu, nép vµ sö dông phÝ, lÖ phÝ 
kiÓm nghiÖm, ®o lêng  vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c vÒ tiªu chuÈn ®o 
lêng chÊt lîng quy ®Þnh t¹i Th«ng t  liªn Bé sè 65/TT­LB ngµy 
19/8/1995 cña Liªn Bé Tµi chÝnh­ Khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr­
êng vµ chÕ ®é thu lÖ phÝ kiÓm ®Þnh ph¬ng tiÖn ®o quy ®Þnh t¹i 
Th«ng t sè 120/1998/TT/BTC ngµy 27/8/1998 cña Bé Tµi chÝnh.

2. C¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ Tiªu chuÈn ®o lêng chÊt 
lîng thùc hiÖn thu, nép vµ sö dông phÝ, lÖ phÝ trong lÜnh vùc 
Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy.

3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c 
c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¶nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó 
nghiªn cøu híng dÉn bæ sung./.

  
kt. bé trëng bé tµi chÝnh
   
Thø trëng
N¬i nhËn:
­ V¨n phßng TW §¶ng,
­ V¨n phßng Quèc héi, V¨n phßng Chñ tÞch níc,
­ Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao,
­   ViÖn   KiÓm   s¸t   nh©n   d©n   tèi   cao , 
(§∙ ký)
­ C¸c Bé, C¬ quan ngang Bé, C¬ quan
  thuéc ChÝnh phñ,
­ C¬ quan Trung ¬ng cña c¸c §oµn thÓ,
­ UBND, Së TC­VG, Côc ThuÕ 
   c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW,
­   C«ng   b¸o, 
Tr¬ng ChÝ Trung
­ C¸c Tæng côc, Côc, Vô, ViÖn, ®¬n vÞ thuéc Bé Tµi chÝnh, 
­ Lu: VP (HC, TH); TCT (HC, NV4)
B¶ng phô lôc 

Møc thu phÝ thö nghiÖm, ®o lêng 
vµ lÖ phÝ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng

Theo Th«ng sè 83/2002/TT ­ Bé Tµi chÝnh 
 ngµy 25 th¸ng 9 n¨m   2002


BiÓu phô lôc sè 1 (PhÝ)
LÜnh vùc 
Trang

             I. PhÝ thö nghiÖm


 C¬ khÝ 
1
 Hµng tiªu dïng 
4
  X©y dùng 
23
 §iÖn 
34
 Ho¸ ­ M«i trêng 
35
 Ho¸ h÷u c¬ 
50
 DÇu khÝ 
55
 Thùc phÈm 
62
 Vi sinh 
76

              II. PhÝ kiÓm ®Þnh ph¬ng tiÖn ®o 
BieuTT83.excel
BieuPhikiemdinhTT83
86    .xls
             III. PhÝ kiÓm tra NN vÒ chÊt lîng hµng ho¸ 
93           
BiÓu phô lôc sè 2 (LÖ phÝ)
          ­ cÊp giÊy chøng nhËn, cÊp chøng chØ v¨n b»ng 
94
(B i u cña Th«ng t 83 ® Ýnh kÌ  ë díi)
Ó m
III. PhÝ kiÓm tra nhµ níc  vÒ chÊt lîng hµng ho¸


1. PhÝ kiÓm tra nhµ níc vÒ chÊt lîng hµng ho¸.
    ­ Møc thu 0,05%/ gi¸ trÞ l« hµng ®îc kiÓm tra  
     ­ Møc thu tèi thiÓu kh«ng díi     300.000®
               ­ Møc thu tèi ®a kh«ng qu¸ 10.000.000®
       
2. §èi víi l« hµng miÔn kiÓm tra: 
    CÊp giÊy thu theo møc thu lÖ phÝ.


­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­

BiÓu phô lôc sè 2: (lÖ phÝ)
STT Tªn c¸c lo¹i lÖ phÝ Møc 
thu( ®ång)
I . LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn
1 §¨ng ký chøng nhËn chÊt lî  
ng 100.000®
hµng ho¸
2 §¨ng ký s¶n xuÊt ph¬ng tiÖn ®o 100.000®
3 §¨ng ký nhËp khÈu ph¬ng tiÖn ®o 100.000®
4 §¨ng ký uû quyÒn kiÓm ®Þnh ph¬ng  100.000®
tiÖn ®o

Top Download Thuế-Phí-Lệ Phí-Kinh Phí

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản