Thông tư 83/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: thuylam

Thông tư 83/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 83/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

 

 1.       Bé tµi chÝnh                  Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa   viÖt nam               ­­­­­­­               §éc lËp ­ Tù do ­  H¹nh phóc Sè:   83/2002/TT­BTC   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­             Hµ Néi, ngµy 25 th¸ng 9 n¨m   2002 Th«ng t Quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông  phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng C¨n cø Ph¸p lÖnh §o lêng ngµy 6 th¸ng 10 n¨m 1999 vµ Ph¸p   lÖnh ChÊt lîng hµng ho¸ ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 1999; C¨n cø Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2001   vµ NghÞ ®Þnh sè      57/2002/N§­CP ngµy 3 th¸ng 6 n¨m 2002 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông   phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng nh sau: A­ C¸c kho¶n thu PhÝ, lÖ phÝ qu¶n lý nhµ níc  vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng   I. ®èi t   îng thu vµ møc thu   1. Tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam vµ níc ngoµi ph¶i nép phÝ, lÖ  phÝ qu¶n lý nhµ níc vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng theo  quy  ®Þnh t¹i Th«ng t nµy khi ®îc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ Tiªu  chuÈn §o lêng ChÊt lîng hoÆc c¬ quan ®îc uû quyÒn thùc hiÖn  ®¨ng ký, thö nghiÖm, kiÓm tra nhµ níc vÒ chÊt lîng s¶n phÈm,  hµng   ho¸   vµ   kiÓm   ®Þnh   ph¬ng   tiÖn   ®o   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt hiÖn hµnh. 2. Møc thu phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng ®­ îc quy ®Þnh cô thÓ t¹i BiÓu møc thu phÝ, lÖ phÝ ban hµnh kÌm  theo Th«ng t nµy, bao gåm:
 2. ­ BiÓu phô lôc sè 1: Møc thu phÝ, gåm: phÝ thö nghiÖm chÊt  lîng s¶n phÈm hµng ho¸; phÝ kiÓm tra nhµ níc vÒ chÊt lîng s¶n  phÈm hµng ho¸; phÝ kiÓm ®Þnh ph¬ng tiÖn ®o.  ­  BiÓu phô lôc sè 2: Møc thu lÖ phÝ ®¨ng ký vµ cÊp giÊy  chøng nhËn vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng. 3. PhÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng  quy ®Þnh  t¹i Th«ng t nµy thu b»ng §ång ViÖt Nam (VN§). II­ Tæ chøc thu, nép vµ qu¶n lý sö dông 1. C¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng thùc hiÖn ®¨ng ký,  thö nghiÖm, kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm, hµng ho¸, kiÓm ®Þnh  ph¬ng tiÖn ®o theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã tr¸ch nhiÖm: a) Tæ chøc thu, nép phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt  lîng theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Th«ng b¸o (hoÆc niªm  yÕt c«ng khai) møc thu phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt  lîng t¹i trô së c¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ. Khi thu tiÒn phÝ, lÖ  phÝ ph¶i cÊp biªn lai thu phÝ, lÖ phÝ (lo¹i biªn lai do Bé Tµi  chÝnh ph¸t hµnh) cho ngêi nép tiÒn.  b) Më sæ kÕ to¸n theo dâi sè thu, nép vµ sö dông tiÒn phÝ,  lÖ phÝ theo ®óng ph¸p luËt kÕ to¸n thèng kª hiÖn hµnh. c) §¨ng ký, kª khai, nép phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng  chÊt lîng theo híng dÉn cña c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®ãng  trô së chÝnh.   d) Thùc hiÖn thanh to¸n, quyÕt to¸n biªn lai thu phÝ, lÖ  phÝ vµ quyÕt to¸n thu, nép tiÒn thu phÝ, lÖ phÝ víi c¬ quan  ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý theo chÕ ®é qu¶n lý biªn lai, Ên chØ  cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh. 2. TiÒn thu phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng  ®îc qu¶n lý sö dông nh sau: a) C¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng ®îc ®Ó l¹i tiÒn  thu phÝ, lÖ phÝ tríc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo tû lÖ  (%) trªn tæng sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thùc thu ®îc, cô thÓ:
 3. ­ PhÝ thö nghiÖm chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸; phÝ kiÓm tra  nhµ níc vÒ chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸; phÝ kiÓm ®Þnh ph¬ng  tiÖn ®o ®îc ®Ó l¹i: 85% (t¸m m¬i l¨m phÇn tr¨m).  ­ LÖ phÝ ®¨ng ký vµ cÊp giÊy chøng nhËn vÒ tiªu chuÈn ®o  lêng chÊt lîng ®îc ®Ó l¹i: 10% (mêi phÇn tr¨m). b)  Nép  ng©n  s¸ch   nhµ  níc  phÇn  tiÒn   phÝ,  lÖ  phÝ  cßn  l¹i  (Tæng sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thùc thu ®îc, trõ sè ®∙ ®Ó l¹i theo  tû lÖ quy ®Þnh t¹i tiÕt a ®iÓm nµy), gåm:  ­ PhÝ thö nghiÖm chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸; phÝ kiÓm tra  nhµ níc vÒ chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸; phÝ kiÓm ®Þnh ph¬ng  tiÖn ®o nép ng©n s¸ch: 15% (mêi l¨m phÇn tr¨m).  ­ LÖ phÝ ®¨ng ký vµ cÊp giÊy chøng nhËn vÒ tiªu chuÈn ®o  lêng chÊt lîng nép ng©n s¸ch: 90% (chÝn m¬i phÇn tr¨m). 3.  C¸c c¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng ®îc sö dông  sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®îc ®Ó l¹i theo tû lÖ (%) quy ®Þnh t¹i  tiÕt a, ®iÓm 2 môc nµy ®Ó chi phÝ cho viÖc thu phÝ, lÖ phÝ vÒ  tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng theo néi dung chi cô thÓ sau ®©y: a) Chi cho ngêi lao ®éng thu phÝ, lÖ phÝ vÒ c¸c kho¶n tiÒn  l¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp, c¸c kho¶n chi båi dìng ®éc  h¹i (kÓ c¶ b¶o hé lao ®éng nÕu cã), c¸c kho¶n ®ãng gãp theo  tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng thuéc tr¸ch nhiÖm cña ngêi sö dông lao  ®éng theo chÕ ®é quy ®Þnh. Trêng hîp ®¬n vÞ ®∙ ®îc ng©n s¸ch  nhµ níc cÊp kinh phÝ tr¶ l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong  biªn chÕ th× chØ ®îc chi tr¶ tiÒn c«ng cho lao ®éng thuª ngoµi  ®Ó thùc hiÖn viÖc thu phÝ, lÖ phÝ theo chÕ ®é.  b) Chi c¸c kho¶n thanh to¸n dÞch vô mua ngoµi phôc vô viÖc  thu   phÝ,   lÖ   phÝ,   nh:   mua   vËt   t  v¨n   phßng,   ®iÖn,   níc,   ®iÖn  tho¹i, th«ng tin, liªn l¹c, c«ng t¸c phÝ (®i l¹i, ë, phô cÊp  lu tró...), in (mua) tê khai, giÊy phÐp, c¸c lo¹i Ên chØ kh¸c  theo tiªu chuÈn , ®Þnh møc chi hiÖn hµnh. c) Chi héi nghÞ, héi th¶o, tËp huÊn, ®µo t¹o nghiÖp vô,  tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o phôc vô viÖc thu phÝ, lÖ phÝ.
 4. d)   Chi   söa   ch÷a   thêng   xuyªn,   söa   ch÷a   lín   tµi   s¶n,   m¸y  mãc, thiÕt bÞ trùc tiÕp phôc vô viÖc thu phÝ, lÖ phÝ. e) Chi mua s¾m  vËt t, nguyªn liÖu, thiÕt bÞ, c«ng cô lµm  viÖc vµ c¸c kho¶n chi kh¸c phôc vô viÖc thu phÝ, lÖ phÝ theo  dù to¸n ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt. f) Chi nép niªn liÔm cho c¸c tæ chøc Tiªu chuÈn §o lêng  ChÊt lîng quèc tÕ mµ ViÖt Nam  tham gia theo quy ®Þnh nhng cha  ®îc ng©n s¸ch nhµ níc ®¶m b¶o kinh phÝ. g) Chi trÝch quü khen thëng, quü phóc lîi cho c¸n bé, nh©n  viªn phôc vô viÖc thu phÝ, lÖ phÝ. Møc trÝch lËp 2 (hai) quü  khen thëng vµ quü phóc lîi b×nh qu©n mét n¨m, mét ngêi tèi ®a  kh«ng qu¸ 3 (ba) th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu cao h¬n n¨m  tríc vµ b»ng 2 (hai) th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu thÊp h¬n  hoÆc b»ng n¨m tríc. C¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng cã tr¸ch nhiÖm qu¶n  lý, sö dông sè tiÒn phÝ ®îc ®Ó l¹i ®óng môc ®Ých nªu trªn, cã  chøng tõ hîp ph¸p, hµng n¨m ph¶i quyÕt to¸n thu chi theo thùc  tÕ.  Sau khi quyÕt to¸n ®óng chÕ ®é, sè tiÒn phÝ ®îc trÝch ®Ó  l¹i cha chi hÕt trong n¨m ®îc phÐp chuyÓn sang n¨m sau ®Ó tiÕp  tôc chi theo chÕ ®é quy ®Þnh.  4. Thñ tôc  kª khai, nép ng©n s¸ch nhµ níc sè tiÒn phÝ, lÖ  phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng quy ®Þnh nh sau: ­ C¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng cã thu phÝ, lÖ phÝ  thùc hiÖn kª khai vµ nép tê khai phÝ, lÖ phÝ tõng th¸ng cho c¬  quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý trong 5 ngµy ®Çu cña th¸ng tiÕp  theo vÒ sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®∙ thu ®îc; sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®­ îc ®Ó l¹i; sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ph¶i nép ng©n s¸ch cña th¸ng  tríc vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc kª  khai. Trêng hîp trong th¸ng kh«ng ph¸t sinh sè thu phÝ, lÖ phÝ  vÉn ph¶i kª khai vµ nép tê khai cho c¬ quan thuÕ. ­ Trªn c¬ së kª khai, c¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng  thùc hiÖn nép sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ  níc. Thêi h¹n nép tiÒn vµo ng©n s¸ch nhµ níc cña th¸ng tríc,  chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 15 cña th¸ng tiÕp theo (ch¬ng, lo¹i, 
 5. kho¶n t¬ng øng, môc 045, tiÓu môc 04 môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc  hiÖn hµnh) t¹i Kho b¹c nhµ níc n¬i c¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng  ChÊt lîng ®ãng trô së chÝnh. Sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ do c¬ quan  thu trùc thuéc Trung ¬ng qu¶n lý nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc ®îc  ®iÒu tiÕt cho ng©n s¸ch trung  ¬ng; sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ do c¬  quan thu trùc thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý nép vµo ng©n s¸ch nhµ n­ íc ®îc ®iÒu tiÕt cho ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng. ­ NhËn ®îc tê khai phÝ, lÖ phÝ cña c¬ quan Tiªu chuÈn §o  lêng   ChÊt   lîng   göi   ®Õn,   c¬   quan   ThuÕ   thùc   hiÖn   kiÓm   tra   tê  khai, ®èi chiÕu víi sè chøng tõ thu ®∙ ph¸t hµnh, sè chøng tõ  ®∙ sö dông ®Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®∙ thu, sè tiÒn ®Ó  l¹i, sè tiÒn ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc trong kú vµ th«ng b¸o  cho c¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng vÒ sè tiÒn ph¶i nép  ng©n s¸ch nhµ níc.  ­ C¬ quan Tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng ®èi chiÕu sè phÝ,  lÖ phÝ ph¶i nép theo th«ng b¸o cña c¬ quan ThuÕ víi sè tiÒn  phÝ, lÖ phÝ ®∙ thùc nép ng©n s¸ch nhµ níc trong kú, nÕu nép  cha ®ñ th× ph¶i nép tiÕp sè cßn thiÕu vµo ng©n s¸ch nhµ níc,  nÕu ®∙ nép thõa th× ®îc trõ vµo sè tiÒn ph¶i nép ng©n s¸ch cña  kú tiÕp sau.  5. LËp vµ chÊp hµnh dù to¸n thu ­ chi tiÒn phÝ, lÖ phÝ: a) Hµng n¨m, c¨n cø møc thu phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o  lêng chÊt lîng, néi dung chi híng dÉn t¹i th«ng t  nµy vµ  chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh, c¬ quan Tiªu chuÈn §o  lêng ChÊt lîng lËp dù to¸n thu ­ chi tiÒn phÝ, lÖ phÝ vÒ  tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng, chi tiÕt theo môc lôc ng©n  s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh vµ göi c¬ quan chñ qu¶n xÐt duyÖt,  tæng hîp göi c¬ quan Tµi chÝnh ®ång cÊp cã thÈm quyÒn phª  duyÖt. b) C¨n cø vµo dù to¸n thu ­ chi n¨m ®∙ ®îc c¬ quan cã thÈm  quyÒn phª duyÖt, c¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng lËp dù  to¸n thu, chi hµng quý, chi tiÕt theo môc lôc ng©n s¸ch nhµ n­ íc hiÖn hµnh, göi c¬ quan chñ qu¶n, Kho b¹c nhµ níc n¬i giao  dÞch, c¬ quan Tµi chÝnh ®ång cÊp ®Ó lµm c¨n cø kiÓm so¸t thu ­  chi.
 6. 6. QuyÕt to¸n thu ­ chi tiÒn phÝ, lÖ phÝ: a) C¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng cã tr¸ch nhiÖm më  sæ kÕ to¸n ®Ó ghi chÐp, h¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n sè thu ­  chi   phÝ,   lÖ   phÝ   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   999/TC/Q§/C§KT   ngµy  2/11/1996 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh hÖ  thèng chÕ ®é kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp; Thùc hiÖn quyÕt  to¸n chøng tõ thu, sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®∙ thu, nép ng©n  s¸ch; nép b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m vÒ sè thu, nép phÝ, lÖ  phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng cho c¬ quan ThuÕ tríc  ngµy kÕt thóc th¸ng 2 n¨m tiÕp sau n¨m b¸o c¸o vµ ph¶i nép  ®ñ  sè  tiÒn  phÝ,  lÖ  phÝ  cßn  thiÕu   vµo  ng©n  s¸ch  nhµ  níc  trong thêi h¹n 10 ngµy kÓ tõ ngµy nép b¸o c¸o. b) C¬ quan thuÕ thùc hiÖn quyÕt to¸n sè thu theo biªn lai,  tæng sè thu, sè ®îc ®Ó l¹i, sè ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc. C¬  quan tµi chÝnh, c¬ quan thuÕ quyÕt to¸n sè chi tõ nguån thu  phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng ®îc ®Ó l¹i ®¬n vÞ  theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 môc II PhÇn A Th«ng t nµy. c) C¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, x¸c  nhËn quyÕt to¸n thu ­ chi phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn ®o lêng  chÊt lîng cña c¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng trùc thuéc  vµ tæng hîp vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m göi c¬ quan Tµi chÝnh  thÈm ®Þnh, ra th«ng b¸o duyÖt quyÕt to¸n cïng víi quyÕt to¸n  n¨m cña c¬ quan chñ qu¶n theo quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ  níc hiÖn hµnh. B­ C¸c kho¶n thu kh¸c  C¬ quan Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng ph¸t sinh c¸c kho¶n  thu kh¸c ngoµi c¸c kho¶n thu phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ  níc quy ®Þnh t¹i phÇn  A Th«ng t nµy (nh thu vÒ ho¹t ®éng cung  øng dÞch vô khoa häc kü thuËt...) cã nghÜa vô: 1. X¸c ®Þnh møc thu theo nguyªn t¾c b¶o ®¶m  thu håi vèn  trong thêi gian hîp lý, phï hîp víi kh¶ n¨ng ®ãng gãp cña ngêi  nép theo tho¶ thuËn. 2. Thùc hiÖn chÕ ®é ho¸ ®¬n, chøng tõ theo quy ®Þnh cña  ph¸p luËt. Trêng hîp cung øng dÞch vô cã gi¸ trÞ thÊp díi møc 
 7. quy ®Þnh kh«ng ph¶i lËp ho¸ ®¬n nÕu kh¸ch hµng kh«ng cã yªu  cÇu lËp ho¸ ®¬n th× ph¶i lËp b¶ng kª theo quy ®Þnh. 3.  Më  sæ  kÕ to¸n   ®Ó theo   dâi,  h¹ch  to¸n  riªng  chi  phÝ,  doanh thu c¸c kho¶n thu kh¸c nªu t¹i phÇn nµy (ngoµi c¸c kho¶n  phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc) theo quy ®Þnh cña ph¸p  luËt vÒ kÕ to¸n, thèng kª hiÖn hµnh. 4.   Thùc   hiÖn   nép   thuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng,   thuÕ   thu   nhËp  doanh nghiÖp vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c (nÕu cã) theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt hiÖn hµnh, sè cßn l¹i ®îc qu¶n lý sö dông theo  quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   10/2002/N§­CP   ngµy   16/1/2002   cña  ChÝnh phñ vµ Th«ng t  sè 25/2002/TT­BTC ngµy 21/3/2002 cña Bé  Tµi   chÝnh   híng   dÉn   chÕ   ®é   tµi   chÝnh   ¸p   dông   cho   ®¬n   vÞ   sù  nghiÖp cã thu vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan.   C­ tæ chøc thùc hiÖn 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy  ký; b∙i bá c¸c quy ®Þnh vÒ thu, nép vµ sö dông phÝ, lÖ phÝ  kiÓm nghiÖm, ®o lêng  vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c vÒ tiªu chuÈn ®o  lêng chÊt lîng quy ®Þnh t¹i Th«ng t  liªn Bé sè 65/TT­LB ngµy  19/8/1995 cña Liªn Bé Tµi chÝnh­ Khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr­ êng vµ chÕ ®é thu lÖ phÝ kiÓm ®Þnh ph¬ng tiÖn ®o quy ®Þnh t¹i  Th«ng t sè 120/1998/TT/BTC ngµy 27/8/1998 cña Bé Tµi chÝnh. 2. C¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ Tiªu chuÈn ®o lêng chÊt  lîng thùc hiÖn thu, nép vµ sö dông phÝ, lÖ phÝ trong lÜnh vùc  Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c  c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¶nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó  nghiªn cøu híng dÉn bæ sung./.    kt. bé trëng bé tµi chÝnh     Thø trëng N¬i nhËn: ­ V¨n phßng TW §¶ng, ­ V¨n phßng Quèc héi, V¨n phßng Chñ tÞch níc, ­ Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ­   ViÖn   KiÓm   s¸t   nh©n   d©n   tèi   cao , 
 8. (§∙ ký) ­ C¸c Bé, C¬ quan ngang Bé, C¬ quan   thuéc ChÝnh phñ, ­ C¬ quan Trung ¬ng cña c¸c §oµn thÓ, ­ UBND, Së TC­VG, Côc ThuÕ     c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW, ­   C«ng   b¸o,  Tr¬ng ChÝ Trung ­ C¸c Tæng côc, Côc, Vô, ViÖn, ®¬n vÞ thuéc Bé Tµi chÝnh,  ­ Lu: VP (HC, TH); TCT (HC, NV4)
 9. B¶ng phô lôc  Møc thu phÝ thö nghiÖm, ®o lêng  vµ lÖ phÝ tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng Theo Th«ng sè 83/2002/TT ­ Bé Tµi chÝnh   ngµy 25 th¸ng 9 n¨m   2002 BiÓu phô lôc sè 1 (PhÝ) LÜnh vùc  Trang              I. PhÝ thö nghiÖm  C¬ khÝ  1  Hµng tiªu dïng  4   X©y dùng  23  §iÖn  34  Ho¸ ­ M«i trêng  35  Ho¸ h÷u c¬  50  DÇu khÝ  55  Thùc phÈm  62  Vi sinh  76               II. PhÝ kiÓm ®Þnh ph¬ng tiÖn ®o 
 10. BieuTT83.excel BieuPhikiemdinhTT83 86    .xls              III. PhÝ kiÓm tra NN vÒ chÊt lîng hµng ho¸  93            BiÓu phô lôc sè 2 (LÖ phÝ)           ­ cÊp giÊy chøng nhËn, cÊp chøng chØ v¨n b»ng  94 (B i u cña Th«ng t 83 ® Ýnh kÌ  ë díi) Ó m III. PhÝ kiÓm tra nhµ níc  vÒ chÊt lîng hµng ho¸ 1. PhÝ kiÓm tra nhµ níc vÒ chÊt lîng hµng ho¸.     ­ Møc thu 0,05%/ gi¸ trÞ l« hµng ®îc kiÓm tra        ­ Møc thu tèi thiÓu kh«ng díi     300.000®                ­ Møc thu tèi ®a kh«ng qu¸ 10.000.000®         2. §èi víi l« hµng miÔn kiÓm tra:      CÊp giÊy thu theo møc thu lÖ phÝ. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­ BiÓu phô lôc sè 2: (lÖ phÝ)
 11. STT Tªn c¸c lo¹i lÖ phÝ Møc  thu( ®ång) I . LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn 1 §¨ng ký chøng nhËn chÊt lî   ng 100.000® hµng ho¸ 2 §¨ng ký s¶n xuÊt ph¬ng tiÖn ®o 100.000® 3 §¨ng ký nhËp khÈu ph¬ng tiÖn ®o 100.000® 4 §¨ng ký uû quyÒn kiÓm ®Þnh ph¬ng  100.000® tiÖn ®o
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản