Thông tư 84/1999/TT-BTC của Bộ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
37
lượt xem
1
download

Thông tư 84/1999/TT-BTC của Bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 84/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 84/1999/TT-BTC của Bộ

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 84/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 01 tháng 7 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 84/1999/TT-BTC NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 1999 HƯ NG D N XÂY D NG D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2000 Th c hi n Ch th s 17/1999/CT-TTg ngày 30 tháng 6 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2000; B Tài chính hư ng d n công tác ánh giá tình hình th c hi n ngân sách nhà nư c năm 1999 và xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2000 như sau: A- T CH C I U HÀNH VÀ ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 1999 I- T CH C I U HÀNH NGÂN SÁCH 6 THÁNG CU I NĂM 1999: K t qu th c hi n nhi m v kinh t - xã h i và ngân sách nhà nư c 6 tháng u năm cho th y: M t s ch tiêu phát tri n kinh t quan tr ng ang có chi u hư ng ch ng l i ho c th c hi n th p so v i cùng kỳ các năm trư c như giá tr t ng s n lư ng công nghi p, kim ng ch xu t khNu, nh p khNu,... Nhi u m t hàng s n xu t trong nư c tăng nhưng tiêu th khó khăn t n kho l n. Thu ngân sách 6 tháng u năm t th p so v i d toán và th p hơn c cùng kỳ năm 1998. Công tác tri n khai d toán chi ngân sách m t s B và a phương còn ch m, các công trình xây d ng cơ b n thu c k ho ch năm 1999 kh i lư ng t th p, ti n gi i ngân các d án vay ưu ãi nư c ngoài ch m; m t s chương trình m c tiêu tri n khai r t ch m... kh c ph c s m nh ng t n t i trên, yêu c u các B và các a phương căn c vào m c tiêu nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và d toán thu, chi ngân sách ã ư c Nhà nư c giao c năm, t p trung th c hi n các bi n pháp i u hành ã ra u năm; Nh ng gi i pháp Chính ph ã quy t nh t i Ngh quy t s 08/1999/NQ-CP ngày 09/07/1999 c a Chính ph v gi i pháp i u hành th c hi n nhi m v 6 tháng cu i năm 1999; chú tr ng m t s bi n pháp sau: 1. V thu: - T ch c th c hi n d t i m công tác quy t toán thu và ki m tra quy t toán năm 1998, x lý thu d t i m các kho n t n ng các năm trư c chuy n sang theo quy t toán thu . - Th c hi n hoàn t t công tác c p mã s cho i tư ng n p thu ; thông qua công tác này, ph n u qu n lý 100% s i tư ng s n xu t kinh doanh trên a bàn, ch m d t tình tr ng th t thu v i tư ng n p thu .
 2. - Hư ng d n doanh nghi p trong công tác k toán ghi chép hoá ơn, s d ng hoá ơn, qu n lý hoá ơn tránh sai sót, ch ng hoá ơn gi . Nâng d n t l kê khai thu , m s sách k toán các i tư ng n p theo phương pháp tr c ti p. G n ph n ki m tra v i hư ng d n doanh nghi p làm t t công tác k toán, vi c kê khai l p t khai thu . Giúp , ôn c doanh nghi p kê khai thu úng qui nh c a Lu t. - Công khai các quy trình, th t c kê khai, thông báo, n p thu , mi n gi m thu , hoàn thu m i i tư ng n p thu bi t, t o thu n l i cho công tác và ch ng l i d ng trong công tác qu n lý. Th c hi n công tác hoàn thu k p th i theo úng Lu t, m b o nhanh g n và không gây phi n hà cho i tư ng n p thu . - T p trung khai thác h t ngu n thu, không b sót không th t thu. T p trung vào nh ng ngu n thu có th khai thác tăng thu, như: thu s d ng t nông nghi p, thu nhà t, phí và l phí, thu thu nh p, khu v c thu công thương nghi p và d ch v ngoài qu c doanh, thu khác ngân sách,v.v... 2. V chi: ch ng trong i u hành ngân sách t p trung ngu n l c cho nh ng nhi m v ã ư c b trí trong d toán u năm và nhi m v chi quan tr ng t xu t phát sinh và ch ng i phó v i tình hình thiên tai bão l t có th x y ra, công tác i u hành ngân sách 6 tháng cu i năm 1999 t p trung th c hi n các bi n pháp: - Hoàn thành s m các th t c có căn c thanh toán và c p phát t m ng cho kh i lư ng ã th c hi n theo qui nh; th c hi n ng trư c t 40-50% giá tr kh i lư ng còn l i c a k ho ch năm 1999 Ny nhanh ti n xây d ng cơ b n. Hoàn ch nh h sơ thanh toán d t i m trong quý III/1999 kh i lư ng n xây d ng cơ b n năm 1996-1997 theo ch trương c a Chính ph . Tháo g k p th i khó khăn vư ng m c (gi i phóng m t b ng, th t c hành chính, v n i ng...) Ny nhanh ti n gi i ngân ngu n v n ODA. - KhNn trương tri n khai th c hi n ngu n v n b sung cho các công trình giao thông, thu l i, y t , giáo d c; cho chương trình cung c p nư c s ch mi n núi, vùng sâu, vùng xa; cho chương trình gi i quy t vi c làm, di dân t do và phát tri n kinh t xã h i các xã biên gi i chưa ư c b trí trong di n 1000 xã c bi t khó khăn. - Ny nhanh ti n th c hi n và c p phát kinh phí y k p th i cho các chương trình m c tiêu ã có k ho ch và ã ư c b trí trong d toán u năm, c bi t là chương trình xoá ói gi m nghèo và chương trình phát tri n kinh t xã h i 1000 xã c bi t khó khăn. - Các B và a phương ch ng i u hành theo d toán chi ngân sách ã ư c Chính ph giao; không b sung ngoài d toán cho các ơn v c Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Th c hi n nghiêm túc vi c gi l i 10% d toán chi thư ng xuyên (không k chi lương) c a ngân sách nhà nư c theo ch trương c a Qu c h i và Chính ph ch ng các nhi m v chi quan tr ng t xu t phát sinh như: kh c ph c h u qu thiên tai, c u ói và nh ng nhi m v quan tr ng m i phát sinh u năm chưa b trí kinh phí...
 3. - m b o i u hành ngân sách nhà nư c theo úng d toán và gi ư c m c b i chi ngân sách ã ư c Qu c h i quy t nh, ngân sách Trung ương s không b sung ngoài d toán cho các B và các a phương; các a phương ph i căn c vào kh năng thu ngân sách i u hành chi ngân sách: + i v i các a phương có kh năng thu ngân sách vư t d toán c n ưu tiên b sung v n cho các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i a phương, các công trình hoàn thành trong năm 1999 h tr s n xu t - kinh doanh phát tri n, tăng qu d tr tài chính; không ư c b sung chi qu n lý hành chính, mua s m s a ch a nh ng trang thi t b chưa c p thi t. + i v i các a phương, m t s kho n thu có kh năng h t so v i d toán, c n ph i khai thác ph n u tăng thu các ngu n có kh năng tăng m b o t d toán thu u năm ư c giao; ng th i c n ch ng s p x p l i các kho n chi cho phù h p v i ngu n thu ngân sách a phương trên cơ s m b o kinh phí cho các nhi m v phát tri n kinh t - xã h i quan tr ng như nhi m v chi u tư phát tri n nông nghi p nông thôn, giáo d c - ào t o và khoa h c,... II- ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 1999 LÀM CƠ S XÂY D NG D TOÁN THU, CHI NĂM 2000: 1. V thu ngân sách nhà nư c: Căn c vào tình hình th c hi n 6 tháng u năm, ánh giá k t qu thu năm 1999 trên cơ s tích c c th c hi n các bi n pháp ph n u hoàn thành và hoàn thành vư t m c d toán ư c giao t i Quy t nh s 70/1998/Q -BTC ngày 26/12/1998 c a B trư ng B Tài chính; trong ó t p t p trung phân tích m t s v n sau: - Xác nh rõ s ti n thu năm 1998 chuy n sang (trong ó tách riêng thu doanh thu và thu l i t c); s ã thu ư c trong năm 1999; s t n ng - nêu rõ nguyên nhân và bi n pháp x lý. Trên cơ s ó, xác nh s phát sinh trong năm 1999; s ã thu ư c trong năm và d ki n s phát sinh năm 1999 chuy n sang năm 2000. - S thu giá tr gia tăng ph i hoàn phát sinh trong năm 1999; s ã hoàn cho các doanh nghi p trong năm 1999; d ki n s ph i hoàn c a năm 1999 chuy n sang năm 2000. - Phân tích các nguyên nhân tác ng n k t qu th c hi n thu 1999; tình hình th c hi n so v i k ho ch các ch tiêu v s n lư ng s n phNm ch y u s n xu t và tiêu th , giá thành, giá bán... - Phân tích nh hư ng c a ch , chính sách b sung, s a i i v i ngu n thu trên a bàn. 1.1. i v i doanh nghi p Nhà nư c: ánh giá tình hình và hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a t ng doanh nghi p, tình hình thu n p ngân sách Nhà nư c. Phân tích các y u t tăng gi m thu như: Th trư ng, giá c và các y u t ch quan trong công tác qu n lý doanh nghi p bao g m: qu n lý u tư, qu n lý lao ng, ti n lương, doanh thu, chi phí, qu n lý v n và tài
 4. s n. ng th i nghiên c u ki n ngh các bi n pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng s n su t kinh doanh, tăng thu cho ngân sách Nhà nư c trong năm 2000 và các năm t i. 1.2. Thu i v i khu v c công thương nghi p, d ch v ngoài qu c doanh (NQD): - i v i các i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr : Công tác hư ng d n, ki m tra, ôn c thu n p i v i vi c tính thu và kê khai n p thu c a các i tư ng n p thu ; Phân tích hi u qu c a vi c qu n lý các i tư ng n p thu theo phương pháp kh u tr khi chuy n các i tư ng này t chi c c lên c c qu n lý. - Qu n lý thu i v i các i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp tr c ti p: Phân theo hai lo i h là h thu theo phương pháp kê khai và h thu theo phương pháp n nh ánh giá; Qua công tác ăng ký c p mã s thu ánh giá m c qu n lý thu v h : s h ã th c hi n kê khai ăng ký thu và ư c c p mã s thu so v i s h th c hi n kinh doanh; s h ã ư c c p ăng ký kinh doanh. Có k ho ch chuy n d n các h thu theo phương pháp tr c ti p sang thu theo phương pháp kh u tr , s d ng hoá ơn giá tr gia tăng, trư c tiên là các h kinh doanh có a i m c nh, kinh doanh các m t hàng thu c tư li u s n xu t, có doanh thu l n. ánh giá m c qu n lý v doanh s so v i doanh s th c t kinh doanh; tình hình kê khai, i u ch nh doanh s , giá tr gia tăng, thu nh p ch u thu và thu c a các i tư ng; m c i u ch nh doanh s , thu GTGT và thu i v i t ng nhóm m t hàng. 1.3. i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài: - T ng h p ánh giá v : S lư ng doanh nghi p u tư nư c ngoài, s ã ư c c p gi y phép, s ã i vào s n xu t kinh doanh, s doanh nghi p ang xây d ng, s doanh nghi p chưa tri n khai; lo i hình s n xu t kinh doanh; di n tích t, m t nư c ư c c p gi y phép s d ng; di n tích, ti n cho thuê t; di n tích, giá tr góp v n b ng quy n s d ng t; v n; lao ng; qui mô và hi u qu s n xu t kinh doanh; vi c ch p hành nghĩa v thu i v i Nhà nư c; nh ng khó khăn, thu n l i trong quá trình th c hi n các Lu t thu m i,... c a t ng ơn v . - Phân tích các nguyên nhân d n n các ơn v b rút gi y phép ho c không ho t ng như d ki n u năm. - ánh giá, phân tích v thu i v i các nhà th u, nhà th u ph . 1.4. i v i khu v c s n xu t nông nghi p: - Trên cơ s hoàn thi n s b thu s d ng t nông nghi p t ng h p s i tư ng, di n tích t nông nghi p ã qu n lý thu thu so v i di n tích canh tác, cơ c u h ng t theo Lu t s d ng t nông nghi p, c a ơn v . i chi u v i k t qu thu n p năm 1999, ánh giá k t qu v ch o thu thu s d ng t nông nghi p trên a bàn. - i v i doanh nghi p Nhà nư c ph i tách riêng các ch tiêu trên thành m t ph n và có chi ti t các doanh nghi p i m có s thu l n. 1.5. Thu nhà t, ti n cho thuê t:
 5. - T ch c t ng h p di n tích t ãl pb qu n lý thu so v i quĩ t trên a bàn qu n lý. - S doanh nghi p, di n tích t và ti n thuê t không có kh năng thu; yêu c u phân tích rõ nguyên nhân (do chưa ký h p ng thuê t, do ơn v không s d ng h t di n tích và các nguyên nhân khác). 1.6. Các ngu n thu t t và bán nhà: ánh giá nh hư ng c a vi c ban hành m t s chính sách nh m Ny nhanh ti n c p gi y quy n s h u nhà , quy n s d ng t như: Ngh nh s 25/1999/N -CP c a Chính ph ban hành ngày 19/4/1999 v th t c chuy n quy n s h u mua bán nhà ; Ngh nh 17/1999/N c a Chính ph qui nh c th t ng trư ng h p chuy n i quy n s d ng t, chuy n như ng s d ng t, cho thuê, cho thuê l i t, góp v n b ng quy n s d ng t. 1.7. Các ngu n thu phí - l phí trên a bàn: - ánh giá k t qu tri n khai th c hi n Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/01/1999 c a Chính ph và Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính v phí - l phí thu c ngân sách Nhà nư c. - Tình hình thu n p phí - l phí c a các ơn v , t ch c thu c Trung ương, t nh, huy n, xã phư ng có thu phí - l phí: s thu, s ư c phép l i, s n p ngân sách. 2. V chi ngân sách Nhà nư c: 2.1. V chi xây d ng cơ b n: T p trung ti n hành soát xét, phân lo i toàn b các d án, công trình c a k ho ch u tư năm 1999 c a các B , ngành và các a phương x lý v n theo nguyên t c: - B trí v n trư c h t cho nh ng d án, công trình u tư ph c v cho phát tri n nông nghi p và kinh t nông thôn (thu l i, ê i u). - B trí v n cho d án nhóm A, v n i ng s d ng ODA, các d án hoàn thành năm 1999. - Các d án, công trình ã có quy t nh u tư, nhưng xét th y không có hi u qu ho c chưa th c s c n thi t thì kiên quy t ình hoãn và c t gi m. Căn c vào các nguyên t c trên ánh giá t ng h p kh i lư ng th c hi n 6 tháng u năm và d ki n th c hi n c năm, s v n ã thanh toán 6 tháng u năm và c p phát, thanh toán c năm xác nh kh i lư ng ph i b trí v n thanh toán trong d toán năm 2000 i v i t ng d án, công trình. 2.2. i v i các kho n chi xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i, các công trình phúc l i xã h i, phát tri n qu nhà, u tư phát tri n nông nghi p và nông thôn, chi tái t o qu r ng c a ngân sách a phương t các ngu n thu giao quy n s d ng t, ti n thuê t, ti n bán nhà thu c s h u Nhà nư c, thu t ho t ng x s ki n thi t, thu s d ng t nông nghi p tr ng lúa, thu tài nguyên r ng; các a
 6. phương c n ánh giá c th kh năng th c hi n t ng kho n thu i u hành chi cho phù h p; trư ng h p thu không t d toán thì c n i u ch nh gi m chi tương ng, ch th c hi n chi khi th c t có thu tránh n kh i lư ng không có ngu n thanh toán. 2.3. i v i các chương trình, m c tiêu: Trên cơ s d toán kinh phí ã ư c giao và ti n th c hi n, cơ quan ch qu n chương trình qu c gia c n ánh giá kh i lư ng công vi c th c hi n c năm 1999, kh i lư ng công vi c và kinh phí th c hi n ư c t khi có chương trình m c tiêu n h t năm 1999 t ó có ki n ngh c th v cơ ch cho phù h p và có căn c l p d toán chi th c hi n chương trình năm 2000. i v i nh ng chương trình m c tiêu k t thúc vào năm 2000 c n căn c vào nhi m v còn ph i th c hi n c a chương trình b trí v n cho phù h p m b o th c hi n ư c các m c tiêu ch y u c a chương trình vào năm 2000; sau năm 2000 các nhi m v c a chương trình chuy n vào chi thư ng xuyên c a các B , a phương. 2.4. i v i các kho n chi thư ng xuyên: Căn c vào d toán ngân sách ư c giao u năm và các ngu n thu ư c l i chi, ti n th c hi n các nhi m v ánh giá kh năng th c hi n c năm cho sát v i tình hình th c t c a B , a phương, ơn v . ánh giá chi c năm c n phân tích rõ chi t ngu n ngân sách c p phát và chi t các ngu n thu ư c l i theo ch quy nh, trong ó phân tích rõ cơ c u chi v ti n lương, các kho n có tính ch t lương và các kho n chi b t bu c trích theo lương (b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn,...), các kho n chi nghi p v thư ng xuyên và các kho n chi t xu t ho c không có tính ch t thư ng xuyên (mua s m, s a ch a,...) làm căn c tính toán b trí năm 2000. B- XÂY D NG D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2000: I- M C TIÊU, YÊU C U I V I CÔNG TÁC XÂY D NG D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2000: 1. Yêu c u: - Xây d ng d toán thu, chi ngân sách Nhà nư c năm 2000 c n quán tri t y các m c tiêu, nhi m v các Ngh quy t 4, 6 (l n 1) c a Ban ch p hành Trung ương ng (Khoá VIII); m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i k ho ch 5 năm 1996 - 2000. - Xây d ng d toán ngân sách Nhà nư c năm 2000 ph i tác ng tích c c góp ph n thúc Ny s n xu t kinh doanh phát tri n, tăng tích lu , t o ngu n thu n nh. ng th i ph i căn c trên cơ s các ch tiêu s n xu t kinh doanh, tri t ch ng th t thu, m b o tính kh thi và ch ng cho c ngân sách tư và ngân sách các c p chính quy n a phương. 2. M c tiêu: a. D toán thu ngân sách Nhà nư c ph i ư c xây d ng theo úng các lu t thu và ch thu hi n hành; ng th i tính n y u t th c hi n nh ng chính sách khuy n khích tích t v n m r ng s n xu t - kinh doanh, nh m b i dư ng ngu n thu lâu dài. D toán thu thu xu t khNu, nh p khNu ph i tính n các y u t ti p t c th c hi n ti n trình tham gia AFTA, xu th tham gia các t ch c kinh t - tài chính qu c t và khu v c.
 7. Xây d ng d toán thu NSNN năm 2000 ph i m b o phù h p v i t c tăng trư ng kinh t , ch s giá, trên cơ s tích c c khai thác m i ngu n thu và ch ng th t thu. b. D toán chi thư ng xuyên c n ư c xây d ng m c c n thi t, h p lý, ti t ki m; th c hi n khoán chi hành chính s nghi p. Trư c m t năm 2000 th c hi n khoán chi i v i các ơn v hành chính và m t s ơn v s nghi p có i u ki n. B Tài chính th ng nh t v i các B liên quan trình Th tư ng quy t nh nh ng B , cơ quan, ơn v Trung ương th c hi n cơ ch khoán chi t năm 2000; cơ quan tài chính a phương th ng nh t v i các cơ quan liên quan trình Ch t ch U ban nhân dân cùng cáap quy t nh nh ng ơn v do a phương qu n lý th c hi n cơ ch khoán chi t năm 2000 làm căn c l p, phân b và i u hành d toán ngân sách c a các ơn v này ngay t u năm. Ti p t c th c hi n ưu tiên i v i s nghi p giáo d c ào t o, khoa h c công ngh môi trư ng theo Ngh quy t Trung ương II (khoá VIII); th c hi n xoá bao c p t ngân sách Nhà nư c i v i các doanh nghi p, các ho t ng nghiên c u khoa h c, y t , ào t o g n v i ho t ng s n xu t kinh doanh c a các T ng công ty, các ơn v này ph i t trang tr i kinh phí ho t ng cho các ho t ng s nghi p (tr trư ng h p c bi t theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ). D toán chi u tư xây d ng cơ b n thu c v n ngân sách Nhà nư c năm 2000 ph i xây d ng theo hư ng: ưu tiên v n cho các công trình tr ng i m c a Nhà nư c, v n i ng cho các d án s d ng v n ODA theo ti n ã ký k t, t p trung v n cho các công trình chuy n ti p s hoàn thành ưa vào s d ng trong năm, b trí tr n v n ã ư c t m ng nh ng năm trư c, các công trình chuy n ti p có hi u qu t năm 1999 chuy n qua, s v n còn l i m i b trí cho các công trình m i có i u ki n theo quy nh. B trí d phòng theo úng m c qui nh t i Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph . B trí d tr tài chính m c c n thi t h p lý. c. Cân i ngân sách Nhà nư c: - Thu thu và phí ph i m b o chi thư ng xuyên m c h p lý, ti t ki m và m b o tr n các kho n n h n, ti p t c dành t l thích áng cho u tư phát tri n và i u ch nh m t bư c ch ti n lương. - B i chi ngân sách Nhà nư c ph i tương ng v i kh năng vay ch c ch n trong nư c và vay ưu ãi ngoài nư c. Không vay thương m i ngoài nư c, không phát hành và vay ng n h n trong nư c v i lãi su t cao bù p b i chi ngân sách nhà nư c. M c b i chi dư i 5% GDP. d. i v i ngân sách c a chính quy n a phương các c p: + Căn c s d ki n ngân sách năm 2000 B Tài chính thông báo; căn c ch phân c p qu n lý ngân sách hi n hành và s b sung năm 1999 t ngân sách Trung ương cho ngân sách t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, xác nh ngu n thu ngân sách a phương ư c hư ng xây d ng d toán chi ngân sách a phương năm 2000.
 8. L p d toán ngân sách a phương ph i m b o nguyên t c: T ng s chi không ư c vư t quá t ng s thu ngân sách a phương ư c hư ng; ưu tiên các nhi m v chi u tư phát tri n, chi giáo d c ào t o, khoa h c công ngh môi trư ng; b trí d phòng ngân sách a phương m b o theo úng m c quy nh t i Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph . + Ti p t c th c hi n cơ ch b trí chi cho m t s m c tiêu tương ng v i toàn b ho c m t ph n m t s kho n thu (s d ng 100% thu s d ng t nông nghi p u tư phát tri n nông nghi p - kinh t nông thôn, ti n cho thuê t, s d ng t u tư h t ng,...) như cơ ch b trí ngân sách năm 1999. + Căn c d toán ngân sách Nhà nư c năm 2000 Chính ph giao, th c hi n n nh t l phân chia các ngu n thu gi a ngân sách Trung ương và ngân sách t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; n nh m c b sung t ngân sách Trung ương cho ngân sách t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có i u ch nh m t ph n theo kh năng ngân sách Nhà nư c hàng năm: khuy n khích các a phương tăng cư ng qu n lý thu, t năm 2000 i v i các t nh, thành ph n p ngân sách Trung ương năm sau cao hơn năm trư c i v i các kho n thu phân chia gi a ngân sách Trung ương và ngân sách các c p chính quy n a phương, ngân sách Trung ương s c p l i 50% s cao hơn nói trên cho a phương. i v i vư t d toán thu thu xu t nh p khNu, thu tiêu th c bi t hàng n i a và hàng nh p khNu (không k thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu) th c hi n thư ng c th hàng năm theo quy nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c. Các kho n thư ng vư t thu trên ư c u tư xây d ng c h t ng kinh t xã h i c a a phương. Trên cơ s các kho n b sung có m c tiêu t ngân sách Trung ương cho ngân sách các t nh, thành ph th c hi n các ch , chính sách m i c a Nhà nư c trong 3 năm 1997 - 1999, tính vào nhi m v chi ngân sách a phương năm 2000, xác nh t l phân chia các ngu n thu và s b sung cho ngân sách các t nh, thành ph năm 2000. Căn c vào kh năng chung c a NSNN và ngu n chi c a ngân sách a phương như ã nêu trên xem xét, tính toán i u ch nh m t s nh m c chi, ch chi nh m hư ng d n các B , các a phương có căn c b trí cho các lĩnh v c và phân b d toán cho các ơn v tr c thu c phù h p v i nhi m v thu, chi ngân sách ư c giao (B Tài chính có văn b n qui nh riêng cho v n này). II- NH NG N I DUNG CH Y U C A CÔNG TÁC L P D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2000: 1. V thu ngân sách Nhà nư c: 1.1. Khu v c doanh nghi p Nhà nư c: Yêu c u ph i tính toán c th i v i t ng ơn v trên a bàn qu n lý; khi t ng h p ph i tách riêng ph n hoàn thu ; thu giá tr gia tăng khâu nh p khNu, tách riêng c a ơn v s n xu t và ơn v kinh doanh. Riêng thành ph Hà n i, thành ph H Chí Minh và m t s a phương có tr s các Công ty ho c T ng công ty có các ơn v tr c thu c h ch toán ph thu c ph i l p và t ng h p d toán thu bao g m các ơn v h ch toán ph thu c này.
 9. a. V thu giá tr gia tăng: Tính theo qui nh t i Thông tư s 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998, Thông tư s 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng và các Thông tư s a i, b sung Thông tư 175/1998/TT-BTC, các Thông tư hư ng d n thu GTGT i v i các ngành c thù. b. V thu tiêu th c bi t: Tính theo Thông tư s 168/1998/TT-BTC ngày 21/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 84/1998/N -CP ngày 12/12/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu tiêu th c bi t. c. Thu tài nguyên: Tính thu theo Thông tư s 153/1998/TT-BTC ngày 26/11/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 68/1998/N -CP ngày 03/9/1998 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Pháp l nh thu tài nguyên (s a i). - Giá tính thu tài nguyên: là giá bán ơn v c a tài nguyên (chưa bao g m thu GTGT) t i nơi khai thác tài nguyên. Trư ng h p tài nguyên khai thác chưa có giá bán thì Chính ph quy nh giá tính thu tài nguyên. Lưu ý: - Giá tính thu tài nguyên i v i nư c thiên nhiên dùng s n xu t thu i n là giá bán i n thương phNm, i v i g là giá bán t i bãi 2 (giá chưa có thu GTGT). - Riêng i v i d u m , khí t, giá tính thu tài nguyên th c hi n theo qui nh t i Lu t d u khí và i u 47, Ngh nh s 84/CP ngày 17/12/1996 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t d u khí: + Giá tính thu tài nguyên i v i d u thô là giá FOB t i th i i m giao nh n theo công b giá c a cơ quan ư c Chính ph Vi t Nam u quy n trên cơ s tham kh o giá qu c t . + Giá tính thu tài nguyên i v i khí thiên nhiên là giá t i th i i m giao nh n theo công b giá c a cơ quan ư c Chính ph Vi t Nam u quy n trên cơ s tham kh o giá qu c t . d. Thu thu nh p doanh nghi p: Tính theo Thông tư s 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 30/1998/N -CP ngày 13/5/1998 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p. - Yêu c u m b o qu n lý ch t ch và tính d toán thu thu nh p doanh nghi p i v i các doanh nghi p s n xu t - kinh doanh có lãi, c bi t i v i các doanh nghi p trong năm 1999 chưa có lãi nhưng kh năng năm 2000 phát sinh lãi do làm ăn có hi u qu . Trên cơ s xác nh các y u t chi phí t ng h p c a doanh nghi p năm 1999, d ki n các y u t tăng, gi m chi phí năm 2000 tính thu thu nh p doanh nghi p. i v i các doanh nghi p ho t ng s n su t - kinh doanh hàng hoá, d ch v : x s , i n, xi măng, bưu chính vi n thông và m t s hàng hoá khác có thu nh p cao do n p thu GTGT th p hơn so v i thu doanh thu trư c ây thì ngoài vi c tính n p thu thu nh p doanh nghi p và thu thu nh p b sung, n u s thu nh p do thu GTGT n p th p hơn so v i thu doanh thu v n còn l n thì ph i tính n p ti p vào ngân sách Nhà nư c
 10. theo t l (%) tính trên ph n thu nh p còn l i quy nh t i Thông tư 175/1998/TT- BTC ngày 24/12/1998 c a B Tài chính. 1.2. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài: a. N m ch c s ơn v ã ư c c p gi y phép trên a bàn, nh ng ơn v ã i vào s n xu t kinh doanh t ch c thu và tính toán ghi vào d toán thu, bao g m: - Doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài; - Các bên nư c ngoài c a ho t ng h p tác kinh doanh; - Các doanh nghi p t i khu ch xu t, khu công nghi p; - Các ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài; - Các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam không theo Lu t u tư nư c ngoài (nhà th u). b. Phương pháp tính thu giá tr gia tăng tương t như i v i doanh nghi p Nhà nư c. i v i nhà th u, nhà th u ph nư c ngoài th c hi n ch k toán Vi t Nam thì th c hi n n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp kh u tr quy nh c a Lu t thu giá tr gia tăng; i v i nhà th u, nhà th u ph nư c ngoài không th c hi n ch k toán Vi t Nam thì th c hi n n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp tr c ti p quy nh t i Thông tư s 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính. c. Thu thu nh p doanh nghi p: v thu su t tính theo qui nh t i i u 38, i u 43 t i Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và kho n 3 i u 10 Lu t thu TNDN. i v i nhà th u, nhà th u ph nư c ngoài th c hi n ch k toán Vi t Nam thì tính theo Thông tư s 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 c a B Tài chính; i v i nhà th u nư c ngoài không có căn c xác nh thu nh p ch u thu và không th c hi n ch k toán Vi t Nam thì thu thu nh p doanh nghi p ư c xác nh theo t l ph n trăm (%) theo doanh thu tính thu c a t ng ngành ngh kinh doanh theo quy nh t i Thông tư s 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính. d. i v i ti n thuê m t t, m t nư c, m t bi n căn c Quy t nh s 179/1998/Q - BTC ngày 24/02/1998 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành b n quy nh v ti n thuê t, m t nư c, m t bi n áp d ng i v i các hình th c u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. e. Thu i v i nhà th u: Rà soát l i các công trình, d án, d ch v ph i thuê nhà th u, nhà th u ph nư c ngoài ang tri n khai và các công trình, d án d ch v s tri n khai; các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng kinh doanh t i Vi t Nam không thu c các hình th c theo quy nh t i Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. g. Thu chuy n thu nh p c a các t ch c kinh t , cá nhân ra nư c ngoài: Trong tính toán xây d ng d toán c n chú ý m t s i m sau:
 11. - Thu nh p chuy n ra nư c ngoài có th b ng ti n ho c b ng hi n v t, s n phNm, hàng hoá; thu nh p mà nhà u tư nư c ngoài thu ư c do u tư theo Lu t u tư nư c ngoài Vi t Nam (k c s thu nh p ư c hoàn l i và s thu nh p ư c do chuy n như ng v n) n u chuy n ra nư c ngoài (ho c gi l i ngoài Vi t Nam), Vi t Nam nhưng dùng thanh toán công n cho công ty m , chi tiêu cho Văn phòng i di n cho công ty m t i Vi t Nam u ph i ch u thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài. - S thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài ph i n p ư c xác nh b ng s thu nh p chuy n ra nư c ngoài ho c ư c coi là chuy n ra nư c ngoài ho c s thu nh p nhà u tư gi l i ngoài lãnh th Vi t Nam (x) thu su t thu chuy n thu nh p quy nh t i Thông tư s 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 c a B Tài chính. M c thu su t ư c ghi vào gi y phép u tư do cơ quan có thNm quy n c p, sau khi có tho thu n v i B Tài chính b ng văn b n. h. i v i ho t ng chuy n như ng v n: Tính theo Thông tư s 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 c a B Tài chính. Thu i v i ho t ng chuy n như ng v n bao g m thu thu nh p doanh nghi p và thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài. 1.3. Thu i v i khu v c công thương nghi p, d ch v ngoài qu c doanh: Rà soát l i và n m ch c các i tư ng kinh doanh trên a bàn. ánh giá sát m c th t thu v doanh s và i tư ng kinh doanh năm 1999 xác nh doanh s và i tư ng kinh doanh năm 2000, gi m d n t l th t thu. C th như sau: a. V h : i v i các h kinh doanh c nh: Rà soát l i các h kinh doanh, ưa các h chưa thu thu vào qu n lý thu thu môn bài. Trên cơ s s h môn bài và các b c thu môn bài d ki n ưa h t các h có a i m kinh doanh c nh vào tính thu giá tr gia tăng và thu thu nh p doanh nghi p. - i v i các công ty c ph n, công ty TNHH, công ty tư nhân, HTX, t s n xu t: Tính chi ti t n t ng doanh nghi p, c bi t là nh ng doanh nghi p l n. b. V thu : - Thu giá tr gia tăng: Thu GTGT cơ s kinh doanh ph i n p ư c tính theo m t trong hai phương pháp: phương pháp kh u tr thu và phương pháp tính tr c ti p trên GTGT. + Phương pháp kh u tr thu : i v i các doanh nghi p tư nhân, các công ty c ph n, h p tác xã, các h kinh doanh l n dùng hoá ơn GTGT tính tương t như i v i doanh nghi p Nhà nư c như ã trình bày trên. + Phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng: Tính theo Thông tư s 173/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính. - Căn c tính thu GTGT i v i h cá th s n xu t kinh doanh n p thu theo phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng là giá tr gia tăng và thu su t.
 12. - Có k ho ch chuy n d n các h n p thu theo phương pháp tr c ti p sang phương pháp kh u tr . - Thu thu nh p doanh nghi p: + i v i cơ s kinh doanh th c hi n kê khai, n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr : Phương pháp tính tương t như i v i doanh nghi p Nhà nư c. + i v i cơ s kinh doanh th c hi n kê khai, n p thu GTGT theo phương pháp tr c ti p vi c kê khai tính thu căn c vào t l thu nh p ch u thu trên doanh thu và thu su t. 1.4. Thu s d ng t nông nghi p: Khi tính toán c n chú ý i v i di n tích t tăng do di n tích t m i ưa vào s d ng, di n tích t chuy n t 1 v lúa lên 2, 3 v lúa. 1.5. Thu t ho t ng x s ki n thi t: - Trên cơ s ánh giá tình hình th c hi n thu năm 1999, phân tích rõ nguyên nhân ch quan, khách quan, trong ó có vi c Nhà nư c áp d ng bi n pháp ch ng s và căn c vào m ng lư i phát hành, kh năng tiêu th , i u ch nh cơ c u giá vé, gi m chi phí phát hành tính thu năm 2000. - V thu : Th c h n theo Thông tư s 18/1999/TT-BTC ngày 6/02/1999 c a B Tài chính. Ngoài các kho n thu ngân sách Nhà nư c theo Lu t thu GTGT, Lu t thu thu nh p doanh nghi p và các kho n thu , thu khác theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c, các Công ty X s ki n thi t còn ph i n p thêm m t ph n thu nh p còn l i c a doanh nghi p vào ngân sách Nhà nư c do th c hi n n p thu GTGT th p hơn so v i n p thu doanh thu trư c ây mà chưa i u ch nh các y u t c u thành trong giá vé x s . 1.6. Thu phí và l phí: - Tính thu i v i t t c các lo i phí và l phí trên a bàn qu n lý, t ng h p riêng phí - l phí Trung ương, t nh thành ph , huy n xã qu n lý. - Tính chi ti t i v i t t c các lo i phí - l phí do Trung ương qu n lý và các lo i phí l phí t nh thành ph có s thu chi m t tr ng l n. - m b o m i ngu n thu ph i ư c ph n nh vào NSNN theo quy nh c a Lu t NSNN, yêu c u các ơn v trư c ây ư c trích m t t l nh t nh ph c v cho công tác qu n lý thu phí, l phí cũng ph i t ng h p y s thu trích l i và chi t ngu n này vào d toán thu, chi c a ơn v . Vi c ơn v ư c gi l i chi (sau ó th c hi n ghi thu, ghi chi) ho c ơn v ph i n p toàn b s thu vào NSNN và NSNN s c p phát y cho ơn v theo d toán ư c duy t ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t. i v i các ơn v ư c gi l i m t ph n ho c toàn b s thu chi cũng ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t d toán thu, chi. 1.7. i v i thu xu t khNu, thu nh p khNu, thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu, thu tiêu thu c bi t do H i quan thu:
 13. Căn c vào các quy nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu (s a i, b sung), Lu t thu tiêu th c bi t và Lu t thu giá tr gia tăng,... và tình hình kinh doanh xu t nh p khNu, cơ quan H i quan có trách nhi m ph i h p v i các B , ngành có liên quan và các a phương l p d toán thu thu nh p khNu, thu xu t khNu, thu tiêu th c bi t, thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu và các kho n thu liên quan n ho t ng xu t nh p khNu. 1.8. i v i các kho n thu vay n và vi n tr ngoài nư c: Căn c vào các Hi p nh, cam k t ã ký và các i u kho n s a i, b sung (n u có), căn c vào ti n th c hi n các d án l p d toán thu vay n và vi n tr ngoài nư c chi ti t theo t ng d án theo t ng B , ngành và a phương. 2. V chi ngân sách Nhà nư c: Các B , a phương, các ơn v d toán ngân sách các c p l p d toán chi ngân sách Nhà nư c năm 2000 ph i trong ph m vi s ki m tra ư c thông báo; trên cơ s ch , nh m c chi tiêu theo qui nh, căn c kh i lư ng nhi m v ư c giao, ưu tiên b trí cho nh ng nhi m v quan tr ng ch y u, tri t ti t ki m ch ng lãng phí. Xây d ng d toán chi ngân sách 2000, t ng lĩnh v c, t ng B , cơ quan Trung ương, a phương ph i quán tri t ch trương xã h i hoá, huy ng u tư các ngu n l c c a xã h i theo ch qui nh cùng ngu n l c ngân sách nhà nư c th c hi n nhi m v c a t ng lĩnh v c, ơn v ư c t t hơn. C th i v i m t s lĩnh v c ch y u như sau: 2.1. i v i chi u tư xây d ng cơ b n: - B trí chi u tư xây d ng cơ b n t p trung ph i m b o trình t sau: ưu tiên b trí v n i ng cho các d án u tư b ng ngu n v n ODA, các công trình tr ng i m c a Nhà nư c và c a a phương, hoàn tr s v n ã ư c t m ng t các năm trư c, b trí v n cho kh i lư ng u tư xây d ng cơ b n ã th c hi n trong năm 1999 chưa có ngu n thanh toán, b trí v n cho các công trình chuy n ti p s hoàn thành ưa vào s d ng trong năm 2000 và các công trình chuy n ti p có hi u qu t năm 1999 chuy n qua. i v i các d án u tư t ngu n vay v cho vay l i thì ch d án ph i ch ng t thu x p v n i ng cho phù h p v i n i dung hi p nh ã ký k t và các quy ch tài chính trong nư c không nh hư ng n ti n th c hi n d án. - Ti p t c b trí u tư tr l i cho ngành d u khí t l i nhu n sau thu ph n Vi t nNm ư c hư ng t liên doanh d u khí Vi t - Xô theo t l Th trư ng Chính ph quy nh. - Ti p t c th c hi n cơ ch b trí v n u tư cho các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i, các công trình phúc l i xã h i, phát tri n qu nhà , u tư cho nông nghi p và nông thôn, nh t là c i t o gi ng v t nuôi, cây tr ng, tái t o qu r ng c a ngân sách a phương t các ngu n: thu giao quy n s d ng t, ti n thuê t, thu t x s ki n thi t, thu ti n bán nhà thu c s h u Nhà nư c, thu thu s d ng t nông nghi p tr ng lúa, thu tài nguyên r ng,... như năm 1999. - Ti p t c th c hi n cơ ch b trí chi th c hi n các d án phát tri n h t ng kinh t - xã h i t ngu n thu thu tài nguyên nư c thu i n, chi u tư tr l i cho các khu v c kinh t c a khNu ã ư c Th tư ng Chính ph quy t nh.
 14. 2.2. Chi h tr i v i ho t ng công ích, doanh nghi p công ích thu không bù p ư c chi; ư c h tr theo quy nh c a Chính ph . 2.3. i v i chi d tr Nhà nư c: căn c vào nhi m v d tr Nhà nư c ư c giao, các ngành, các ơn v có trách nhi m ánh giá xác nh m c d tr c a ngành, ơn v n 31/12/1999, xây d ng k ho ch mua vào, bán ra trong năm 2000; trên cơ s ó d ki n m c b sung d tr t ng lo i hàng hoá, v t tư và xây d ng d toán chi d tr Nhà nư c chi b o qu n hàng hoá d tr c a ngành, c a ơn v năm 2000. 2.4. i v i chi tr giá các m t hàng chính sách: - Các kho n chi tr giá, tr cư c các m t hàng chính sách i v i mi n núi quy nh t i Ngh nh s 20/1998/N -CP ư c tính toán theo Thông tư liên B s 11/1998/TT-LB/BTM-UBDTMN-BTC-BKH T ngày 31/7/1998. - Các kho n chi tr giá gi gi ng g c, tr giá báo chí, nhà xu t b n, tr giá i n nh,... th c hi n theo ch hi n hành. Các B , a phương, ơn v c n tính toán k chi tr giá trên cơ s xác nh rõ s lư ng, giá thành, chi phí v n chuy n, m c tr giá c th cho t ng m t hàng theo úng ch quy nh. 2.5. i v i chi hành chính s nghi p: - B trí chi s nghi p giáo d c - ào t o và khoa h c công ngh môi trư ng: D toán năm 2000 th c hi n úng yêu c u Ngh quy t Trung ương II; i v i ngân sách Nhà nư c trên ph m vi toàn qu c: B trí chi (bao g m c chi u tư, chi thư ng xuyên, chi t ngu n vi n tr , vay n ...) cho các lĩnh v c giáo d c - ào t o năm 2000 t m c 15%; lĩnh v c khoa h c, công ngh và môi trư ng t 2%; i v i ngân sách a phương ph i b trí ưu tiên m b o cho 2 lĩnh v c này có t c phát tri n cao nh t trong ph m vi ngân sách có th b trí ư c. - B trí chi s nghi p y t , văn hoá thông tin, phát thành truy n hình, th d c th thao m t cách h p lý trên cơ s rà soát ch t ch nhi m v , chương trình m b o ho t ng hi u qu , b trí kinh phí th c hi n các chính sách ch c th ã ư c các c p có thNm quy n ban hành. - B trí chi hành chính (qu n lý Nhà nư c, ng, oàn th ): Tính toán úng nh m c ch chi tiêu theo quy nh, tri t ti t ki m i v i nh ng kho n chi như ti p khách, h i ngh , oàn ra, oàn vào,... - i v i nh ng nhi m v chi s d ng t ngu n v n vay, vi n tr c n ph i l p d toán chi ti t theo t ng d án và tính toán s v n i ng phía Vi t Nam c n b trí theo cam k t và ch quy nh. - Kinh phí ho t ng c a các s nghi p khoa h c, y t , ào t o c a các B thu c các doanh nghi p Nhà nư c ư c h ch toán vào chi phí theo qui nh t i Ngh nh s 27/1999/N -CP ngày 20 tháng 4 năm 1999 c a Chính ph ; t năm 2000 không chi h tr t ngân sách Nhà nư c (tr trư ng h p c bi t theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ).
 15. - Năm 2000 s t ch c th c hi n kho n chi thư ng xuyên i v i m t s ơn v d toán c p I; trư c 15/8/1999, B Tài chính th ng nh t v i các cơ quan liên quan trình Th tư ng Chính ph quy t nh; S Tài chính - V t giá th ng nh t v i cơ quan liên quan a phương trình Ch t ch UBND t nh quy t nh danh sách nh ng ơn v d toán c p I th c hi n cơ ch khoán chi ngân sách t năm 2000 có căn c l p, phân b và i u hành d toán ngân sách i v i các ơn v này ch ng t u năm. - Trong quá trình tính toán d toán chi c a các ơn v hành chính s nghi p c n tính toán báo cáo u các nhi m v chi t các ngu n thu phí, l phí và thu khác ư c l i chi theo ch qui nh hi n hành. 2.6. i v i chi th c hi n các chương trình m c tiêu: - i v i các chương trình m c tiêu qu c gia: Trên cơ s ánh giá hi u qu , kh i lư ng công vi c và kinh phí th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia n h t năm 1999, d ki n kh i lư ng công vi c c n ph i th c hi n cho nh ng năm t i và năm 2000. i v i chương trình m c tiêu không còn là chương trình m c tiêu Qu c gia t năm 2000 ph i d toán vào chi thư ng xuyên c a các B và a phương. 2.7. i v i chi tr n kho n vay trong nư c cho u tư phát tri n c a ngân sách a phương theo quy nh t i kho n 3 i u 8 Lu t ngân sách Nhà nư c: Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n ch ng rà soát các kho n vay n h n ph i tr b trí tr n trong ph m vi chi ngân sách a phương ư c hư ng theo qui nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n Lu t. III- T CH C TH C HI N: 1. Các B , cơ quan Nhà nư c theo ch c năng ư c phân công ph i xây d ng các ch tiêu kinh t - xã h i thu c lĩnh v c ph trách và thông báo k p th i cho B Tài chính, các B , cơ quan Trung ương và các a phương trư c th i i m l p d toán ngân sách Nhà nư c ư c quy nh t i các văn b n hư ng d n thi hành Lu t ngân sách Nhà nư c ( ã s a i, b sung) làm cơ s cho vi c l p d toán ngân sách Nhà nư c năm 2000. 2. Các B , cơ quan Trung ương và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c Thông tư này và s ki m tra v d toán thu, chi ngân sách Nhà nư c năm 2000 do B Tài chính thông báo th c hi n: hư ng d n thông báo s ki m tra, t ch c th o lu n và t ng h p d toán ngân sách Nhà nư c năm 2000 theo úng n i dung quy nh c a Thông tư này. 3. B Tài chính s t ch c làm vi c v i các B , cơ quan Trung ương và các a phương th o lu n v d toán ngân sách năm 2000 trong kho ng th i gian gi a tháng 8 n 10/9/1999 (l ch làm vi c c th s thông báo sau). Sau khi Qu c h i phê duy t d toán ngân sách Nhà nư c năm 2000, B Tài chính s t ch c làm vi c v i các B , cơ quan Trung ương và các a phương v d toán ngân sách năm 2000 trư c khi trình Chính ph , U ban thư ng v Qu c h i phương án phân b d toán ngân sách Nhà nư c năm 2000.
 16. 4. T ng c c Thu , T ng c c u tư và phát tri n, T ng c c Qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p, Kho b c Nhà nư c Trung ương có nhi m v hư ng d n chi ti t Thông tư này th c hi n và xây d ng, t ng h p d toán thu, chi ngân sách Nhà nư c thu c lĩnh v c ư c giao. V bi u m u l p và báo cáo d toán thu, chi ngân sách năm 2000: - i v i các B , cơ quan Trung ương t ch c hư ng d n i v i các ơn v tr c thu c l p và báo cáo l p d toán NSNN; trên cơ s ó t ng h p và báo cáo B Tài chính d toán NSNN năm 2000 c a B , cơ quan Trung ương theo úng hư ng d n bi u m u và th i gian quy nh t i Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính. - i v i các a phương: có căn c t ng h p, trình Qu c h i d toán thu, chi ngân sách bao g m c 4 c p ngân sách (Trung ương, t nh, huy n, xã) t năm 2000, ngh U ban nhân dân t nh, thành ph ch o và hư ng d n chính quy n a phương c p dư i l p d toán thu, chi ngân sách y theo các bi u m u ã quy nh t i Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính và t ng h p d toán thu, chi ngân sách 2000 c p xã và tương ương theo m u bi u ính kèm Thông tư này t ng h p báo cáo B Tài chính. 5. Trong quá trình xây d ng d toán ngân sách năm 2000 n u có nh ng chính sách ch m i ban hành, B Tài chính s có hư ng d n thông báo b sung khi tri n khai th c hi n, n u có nh ng vư ng m c ngh các B , a phương ph n ánh v B Tài chính x lý k p th i. Ph m Văn Tr ng ( ã ký) BI U S : 1 CÂN I NGÂN SÁCH C P XÃ NĂM 2000 ơn v : tri u ng Thu S Chi S ti n ti n T ng s thu T ng s chi I. Các kho n thu xã hư ng 100% I. Chi u tư phát tri n II. Các kho n thu phân chia theo II. Các kho n chi thư ng xuyên t l % cho xã III. Thu b sung III. D phòng BI U S : 2
 17. D TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2000 C A NGÂN SÁCH C P XÃ ơn v : tri u ng N i dung Ư c th c D toán hi n năm năm 2000 1999 T NG THU I. Các kho n thu ngân sách xã hư ng 100%: 1. Các kho n chưa n p vào kho b c Nhà nư c (ghi thu, ghi chi) - Phí, l phí - óng góp c a nhân dân - Thu t qu t công ích và hoa l i công s n - Thu t ho t ng kinh t và s nghi p - óng góp t nguy n - Vi n tr tr c ti p c a nư c ngoài - Thu k t dư ngân sách năm trư c - Thu khác 2. Các kho n ã n p vào Kho b c Nhà nư c: - Thu môn bài - Phí, l phí - óng góp c a nhân dân - Thu t qu t công ích và hoa l i công s n - Thu t ho t ng kinh t và s nghi p - óng góp t nguy n - Vi n tr tr c ti p c a nư c ngoài - Thu k t dư ngân sách năm trư c - Thu khác II. Các kho n thu phân chia theo t l cho xã: 1. Các kho n thu phân chia theo t l % theo quy nh chung - Thu s d ng t nông nghi p - Thu chuy n quy n s d ng t (1)
 18. - Thu nhà t (1) - Ti n s d ng t (1) - Thu tài nguyên - L phí trư c b nhà, t - Thu tiêu th c bi t i v i hàng hoá s n xu t trong nư c 2. Các kho n thu phân chia theo t l % theo quy nh c a t nh (n u có) - Thu VAT không k VAT hàng nh p khNu - Thu thu nh p doanh nghi p không k thu nh p c a các ơn v h ch toán toàn ngành. - Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao - Thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài - Thu s d ng v n ngân sách III. Các kho n thu b sung t ngân sách c p trên (1) Ngân sách phư ng không có các kho n thu này BI U S 3: D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2000 C A NGÂN SÁCH C P XÃ ơn v : Tri u ng N i dung Ư c th c D toán hi n năm năm 1999 2000 T NG CHI I. Chi u tư phát tri n (1) - Chi xây d ng cơ b n II. Chi thư ng xuyên 1. Chi s nghi p xã h i - Hưu xã, thôi vi c và tr c p khác - Già cô ơn, tr m côi, c u t 2. Chi s nghi p giáo d c Trong ó: sinh ho t phí, ph c p
 19. 3. Chi s nghi p y t Trong ó: sinh ho t phí, ph c p 4. Chi s nghi p văn hoá, thông tin 5. Chi nghi p th d c th thao 6. Chi s nghi p kinh t - SN giao thông - SN nông - lâm - thu l i - h i s n - SN th chính - Thương m i, d ch v - Các s nghi p khác 7. Chi qu n lý Nhà nư c, ng, oàn th , chuyên môn nghi p v . Trong ó: - Sinh ho t phí, ph c p - B o hi m xã h i - B o hi m y t - Ho t ng phí: + Qu n lý Nhà nư c + ng + M t tr n T qu c + oàn Thanh niên CSHCM + H i ph n Vi t Nam + H i C u chi n binh Vi t Nam + H i Nông dân Vi t Nam 8. Chi dân quân t v , tr t t an toàn xã h i 9. Chi khác III. D phòng Ngân sách phư ng không có kho n chi này (1)
Đồng bộ tài khoản