Thông tư 84/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
2
download

Thông tư 84/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 84/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn những vấn đề về tài chính khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 84/2002/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 84/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 26 tháng 9 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 84/2002/TT-BTC NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2002 HƯ NG D N NH NG V N V TÀI CHÍNH KHUY N KHÍCH PHÁT TRI N NGÀNH NGH NÔNG THÔN Thi hành Quy t nh s 132/2000/Q -TTg ngày 24/11/2000 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách khuy n khích phát tri n ngành ngh nông thôn, Ngh quy t s 05/2001/NQ-CP ngày 24/5/2001 c a Chính ph v b sung m t s gi i pháp i u hành k ho ch kinh t năm 2001, B Tài chính hư ng d n nh ng v n v tài chính khuy n khích phát tri n ngành ngh nông thôn như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. i tư ng và ph m vi áp d ng: - H gia ình, cá nhân thư ng trú các a bàn nông thôn, có ho t ng s n xu t kinh doanh; - T nhóm h p tác, h p tác xã, doanh nghi p tư nhân, công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, công ty h p danh ho t ng s n xu t kinh doanh và có tr s chính các a bàn nông thôn. Các t ch c và cá nhân nói trên (dư i ây g i chung là cơ s ngành ngh nông thôn) s n xu t kinh doanh ho c cung ng d ch v s n phNm thu c các ngành ngh theo quy nh t i M c 1 i u 1 Quy t nh s 132/2000/Q -TTg ngày 24/11/2000 c a Th tư ng Chính ph . 2. Nhà nư c h tr v n u tư cơ s h t ng ( ư ng, i n, nư c, môi trư ng), kho bãi cho các khu v c dân cư có ngành ngh nông thôn, h tr chi phí ào t o, xúc ti n thương m i cho các cơ s ngành ngh nông thôn duy trì và phát tri n làng ngh truy n th ng, ngành ngh nông thôn, gi i quy t vi c làm và tăng thu nh p cho ngư i lao ng. II. QUY NNH C TH 1. V cơ s h t ng: Nhà nư c h tr v n u tư ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng làng ngh nông thôn theo quy nh t i Thông tư s 79/2001/TT-BTC ngày 28/9/2001 c a B Tài chính v hư ng d n cơ ch tài chính th c hi n các d án ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng thu s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn.
  2. 2. t ai: Cơ s ngành ngh nông thôn ư c hư ng các chính sách ưu ãi v t ai sau ây: 2.1. ư c hư ng ưu ãi v giá thuê t v i m c giá cho thuê t th p nh t quy nh t i i u 2 Quy t nh s 1357/Q -BTC ngày 30/12/1995 c a B trư ng B Tài chính v quy nh khung giá cho thuê t i v i các t ch c trong nư c ư c Nhà nư c cho thuê t: b ng 0,5% giá 1m2 t do UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành kèm theo Ngh nh s 87/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph v quy nh khung giá các lo i t. 2.2. Cơ s ngành ngh nông thôn ã ư c chính quy n a phương có thNm quy n cho phép chuy n m c ích s d ng t t t nông nghi p, t nuôi tr ng thu s n, t làm mu i sang dùng cho s n xu t kinh doanh thì không ph i chuy n sang thuê t mà ti p t c ư c s d ng và th c hi n nghĩa v v i ngân sách nhà nư c trong th i h n quy nh i v i lo i t ó theo quy nh t i i u 26 Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11/2/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai. Sau th i h n quy nh ph i chuy n sang th c hi n theo ch hi n hành v thuê t theo úng m c ích s d ng. 2.3. Trư ng h p Cơ s ngành ngh nông thôn di chuy n m t b ng s n xu t ra kh i khu dân cư thì ư c hư ng ch mi n ti n thuê t 3 năm k t ngày hoàn thành xong vi c xây d ng cơ s s n xu t trên di n tích m t b ng m i, ho c ư c hư ng ch ưu ãi v mi n gi m ti n thuê t theo quy nh t i Kho n 5 M c III Ph n I Thông tư s 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 v hư ng d n n p ti n thuê t, góp t liên doanh b ng giá tr quy n s d ng t c a các t ch c, h gia ình, cá nhân trong nư c (n u có). 2.4. Ti n cho thuê t thu ư c t các h p ng thuê t c a Cơ s ngành ngh nông thôn ư c l i ngân sách a phương theo úng quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c. Hàng năm, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ưu tiên l ng ghép, b trí v n chi u tư cơ s h t ng c a khu v c dân cư có làng ngh , ngành ngh nông thôn c a a phương. 3. V ưu ãi tín d ng u tư: Cơ s ngành ngh nông thôn có d án u tư có hi u qu , ư c Qu h tr phát tri n cho vay tín d ng u tư, h tr lãi su t sau u tư, b o lãnh tín d ng u tư theo quy nh t i Ngh nh s 43/1999/N -CP ngày 29/6/1999 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a nhà nư c và các văn b n quy nh khác hi n hành. 4. V ưu ãi thu và l phí: - Cơ s ngành ngh nông thôn ư c hư ng các m c ưu ãi v thu theo quy nh t i Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08/ 07/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10, Ngh nh s 35/2002/N -CP ngày 29/3/2002 v s a i b sung danh m c A, B và C ban hành t i ph l c kèm theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph ; Thông tư s 22/2001/TT-BTC ngày 03/ 04/ 2001 c a B Tài chính s a i Thông tư s 146/1999/TT-BTC ngày 17/ 12/1999 hư ng d n th c hi n vi c mi n thu , gi m thu
  3. cho các i tư ng ư c hư ng ưu ãi u tư theo Ngh nh s 51/1999/N -CP và các văn b n pháp lu t khác hi n hành. - Cơ s ngành ngh nông thôn n u ư c phép khai thác tài nguyên ph c v s n xu t, ch bi n ư c mi n, gi m thu tài nguyên theo quy nh t i i u 12, Ngh nh s 68/1998/N -CP ngày 03/ 09/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh thu tài nguyên (s a i). Trình t , th t c gi i quy t vi c mi n gi m thu tài nguyên th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 153/1998/TT-BTC ngày 26/ 11/ 1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 68/1998/N -CP ngày 03/ 09/ 1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh thu tài nguyên (s a i). - Các ngh nhân ư c mi n các lo i thu như thu thu nh p doanh nghi p (thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao) phát sinh trong ho t ng truy n d y ngh . - Cơ s ngành ngh nông thôn th c hi n óng các kho n phí và l phí theo quy nh t i Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/UBTVQH ngày 28/8/2001 c a U ban thư ng v Qu c h i, Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 2/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành pháp l nh phí và l phí và các văn b n hư ng d n khác hi n hành. 5. V xúc ti n thương m i, tiêu th s n phNm: Nhà nư c s d ng Qu h tr xu t khNu h tr m t ph n chi phí cho các Cơ s ngành ngh nông thôn th c hi n ho t ng phát tri n th trư ng Ny m nh xúc ti n thương m i tiêu th s n phNm như sau: 5.1 Cơ s ngành ngh nông thôn ư c gi m 50% chi phí thuê di n tích gian hàng tham gia h i ch , tri n lãm gi i thi u s n phNm trong nư c. Doanh nghi p kinh doanh h i ch , tri n lãm có trách nhi m gi m 50% chi phí thuê gian hàng cho các Cơ s ngành ngh nông thôn. Qu h tr xu t khNu thanh toán kho n gi m giá này cho doanh nghi p kinh doanh h i ch , tri n lãm. K t thúc h i ch , tri n lãm doanh nghi p kinh doanh h i ch , tri n lãm l p h sơ ngh Qu h tr xu t khNu thanh toán kho n gi m giá cho thuê gian hàng i v i Cơ s ngành ngh nông thôn. H sơ bao g m: + Công văn ngh c a doanh nghi p kinh doanh h i ch , tri n lãm; +H p ng và biên b n thanh lý h p ng thuê gian hàng gi a bên cho thuê và bên thuê; + B n kê danh sách Cơ s ngành ngh nông thôn ã thuê gian hàng tham gia h i tr , tri n lãm. 5.2 Cơ s ngành ngh nông thôn ư c hư ng các ch h tr c a Nhà nư c i v i ho t ng phát tri n th trư ng Ny m nh xúc ti n thương m i quy nh t i Thông tư s 61/2001/TT-BTC ngày 1/8/2001 c a B Tài chính và các quy nh khác hi n hành. Khi nh n ư c ti n h tr c a nhà nư c Cơ s ngành ngh nông thôn h ch toán gi m chi phí kinh doanh.
  4. 5.3 Cơ s ngành ngh nông thôn ư c hư ng ch ưu ãi quy nh t i Quy t nh s 195/1999/Q -TTg ngày 27/9/1999 c a Th tư ng Chính ph v ho t ng xu t khNu và các văn b n hi n hành khác. 5.4 Cơ s ngành ngh nông thôn ư c thư ng khi có kim ng ch xu t khNu theo quy t nh c a B trư ng B Tài chính quy nh t i Quy t nh s 65/2001/Q -BTC ngày 29/6/2001 v vi c thư ng theo kim ng ch xu t khNu cho các m t hàng g o, cà phê, th t l n, rau qu h p trong năm 2001 và Quy t nh s 63/2002/ Q -BTC ngày 21/5/2002 v thư ng kim ng ch xu t khNu cho các m t hàng theo ch o c a Th tư ng Chính ph và các quy nh khác c a pháp lu t hi n hành. Các kho n ti n thư ng nói trên Cơ s ngành ngh nông thôn h ch toán vào thu nh p kinh doanh. 6. H tr ào t o ngh cho ngư i lao ng: - Các cơ s ào t o c a Nhà nư c ưu tiên dành ch tiêu ào t o ngh cho các Cơ s ngành ngh nông thôn trong ph m vi k ho ch kinh phí hàng năm Nhà nư c c p cho cơ s d y ngh . - Ngh nhân làng ngh ư c ph i h p v i các cơ s ào t o c a nhà nư c t ch c các l p ào t o ho c t t ch c các l p ào t o phù h p v i ngành ngh s n xu t c a Cơ s ngành ngh nông thôn và ư c mi n các lo i thu trong ho t ng truy n ngh . Chi phí t ch c các l p ào t o ư c bù p t các ngu n: + Ti n thu h c phí c a h c viên ho c ngư i s d ng lao ng óng góp trên cơ s tho thu n; + H tr c a các trung tâm ào t o c a huy n, c a t nh, thành ph (n u có); + H tr c a các t ch c cá nhân trong và ngoài nư c; N u các ngu n trên không bù p chi phí ào t o, thì ph n còn thi u cơ s ư c h ch toán vào chi phí kinh doanh. - Các l p ào t o theo hình th c v a h c v a làm thì chi phí ào t o tính vào chi phí s n xu t kinh doanh c a Cơ s ngành ngh nông thôn. III. T CH C TH C HI N 1. Các B , các cơ quan ngang B , các cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các c p, S Tài chính - V t giá, C c thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Qu H tr phát tri n có trách nhi m hư ng d n, th c hi n thông tư này và các văn b n quy ph m pháp lu t khác liên quan n chính sách khuy n khích, ưu ãi i v i cơ s ngành ngh nông thôn. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các ngành, các a phương, Cơ s ngành ngh nông thôn ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u hư ng d n gi i quy t. Tr n Văn Tá
  5. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản