Thông tư 85/1999/TT-BVHTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
48
lượt xem
1
download

Thông tư 85/1999/TT-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 85/1999/TT-BVHTT về hoạt động quảng cáo do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điểm về hoạt động quảng cáo quy định tại Nghị định 194/CP ngày 31/12/1994, Nghị định 87/CP ngày 12/12/1995, Nghị định 32/1999/NĐ-CP ngày 5/5/1999 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 85/1999/TT-BVHTT

 1. B VĂN HOÁ-THÔNG TIN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 85/1999/TT-BVHTT Hà N i, ngày 19 tháng 6 năm 1999 THÔNG TƯ C A B VĂN HOÁ THÔNG TIN S 85/1999/TT-BVHTT NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N M T S I M V HO T NG QU NG CÁO QUY NNH T I NGHN NNH 194/CP NGÀY 31/12/1994, NGHN NNH 87/CP NGÀY 12/12/1995, NGHN NNH 32/1999/N -CP NGÀY 5/5/1999 C A CHÍNH PH Căn c Ngh nh 194/CP ngày 31/12/1994 c a Chính ph quy t nh v ho t ng qu ng cáo trên lãnh th Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 12/12/1995 c a Chính ph v tăng cư ng qu n lý các ho t ng văn hoá và d ch v văn hoá, y m nh bài tr m t s t n n xã h i ngiêm tr ng; Căn c Ngh nh 32/1999/N -CP ngày 5/5/1999 c a Chính ph v khuy n m i, qu ng cáo thương m i và h i ch , tri n lãm thương m i; tăng cư ng qu n lý nhà nư c, t o i u ki n cho ho t ng qu ng cáo phát tri n, sau khi thay i và th ng nh t v i m t s B , ngành liên quan, B Văn hoá Thông tin hư ng d n c th m t s i m như sau: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: T ch c, cá nhân ho t ng qu ng cáo ph i tuân theo quy nh có liên quan t i Ngh nh 194/CP, Ngh nh 87/CP, Ngh nh 32/1999/N -CP và hư ng d n c th t i Thông tư này. i u 2: Nh ng khái ni m trong Ngh nh 194/CP c a Chính ph ư c hi u như sau: 1. Tr s các cơ quan qu n lý nhà nư c các c p (kho n 11 i u 6 Ngh nh 194/CP) bao g m: Cơ quan l p pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp, cơ quan oàn th chính tr xã h i. 2. t trư c và che khu t các qu ng cáo ã có trư c (kho n 11 i u 6 Ngh nh 194/CP) nghĩa là ng tim ư ng giao thông có qu ng cáo t trư c nhìn chính di n (vuông góc) qu ng cáo t sau không che khu t quá 10% di n tích qu ng cáo t trư c. 3. Kèm n i dung qu ng cáo (kho n 4 i u 7 Ngh nh 194/CP) là dùng pa nô, áp phích, bi n hi u, tranh nh, băng, c , bi u ng tuyên truy n c ng ho c gi i thi u
 2. các cu c liên hoan ngh thu t, thi u th thao, tri n lãm, bi u di n th i trang và các hình th c khác mà có th hi n thêm các bi u tư ng, hình nh, tên s n phNm ho c gi i thi u tên, bi u tư ng c a t ch c, cá nhân nh m m c ích qu ng cáo. 4. M t t ( i m a kho n 1 i u 8 Ngh nh 194/CP) là kho ng th i gian liên t c th c hi n cho qu ng cáo. Kho ng cách gi a hai t cho m t qu ng cáo trên báo in hàng ngày, trên ài phát thanh, truy n hình ít nh t là 5 ngày. 5. Th i lư ng qu ng cáo trên phát thanh, truy n hình là lư ng th i gian phát sóng qu ng cáo c a m t kênh trong ngày. - Th i lư ng qu ng cáo trên băng ĩa hình, băng ĩa nh c, phim i n nh không quá 5% chương trình. i u 3: M t s khái ni m trong Ngh nh 194/CP ư c thay i cho phù h p v i chuyên môn ho c quy nh m i c a các ngành: 1. "Gi y ăng ký ch t lư ng hàng hoá" ho c "Gi y xác nh n phù h p tiêu chuNn Vi t Nam" thay "Gi y ch ng nh n ch t lư ng" quy nh t i kho n 1 i u 9 ho c "Gi y ch ng nh n tiêu chuNn ch t lư ng" quy nh t i kho n 3 i u 17 c a Ngh nh 194/CP. 2. Khách hàng cũng ư c hi u là ch qu ng cáo (ngư i có nhu c u qu ng cáo hàng hoá, d ch v c a mình). 3. a i m giao d ch là tr s c a ơn v làm d ch v qu ng cáo; a i m hành ngh là nơi th c hi n công vi c (ho c ra s n phNm qu ng cáo) như nhà xư ng, phòng thu hình, thu thanh. i u 4: T ch c, cá nhân ã ư c c p Gi y ăng ký kinh doanh qu ng cáo, khi ho t ng ph i g i văn b n ăng ký v i S Văn hoá Thông tin nơi óng tr s chính. N i dung văn b n ăng ký ph i ghi rõ: - Tên, a ch c a t ch c ho c cá nhân ư c c p Gi y ăng ký kinh doanh; - S Gi y ăng ký kinh doanh ư c c p, cơ quan c p. Kèm theo văn b n ăng ký ph i có b n sao (có công ch ng) Gi y ăng ký kinh doanh. Chương 2: N I DUNG, HÌNH TH C VÀ PH M VI QU NG CÁO i u 5: N i dung qu ng cáo (bao g m c nh ng thông tin v tính năng, tác d ng, ch t lư ng hàng hoá d ch v và nh ng hình nh, ngôn ng th hi n) ph i có xác nh n c a các cơ quan có thNm quy n, c th như sau: 1. Hàng hoá s n xu t trong nư c:
 3. a) S n phNm hàng hoá thu c danh m c b t bu c ăng ký ch t lư ng (danh m c do B Khoa h c, Công ngh - Môi trư ng công b ) ph i ư c cơ quan qu n lý tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng c p gi y ăng ký ch t lư ng hàng hoá; b) S n phNm hàng hoá thu c danh m c b t bu c ch ng nh n "Tiêu chuNn Vi t Nam" (TCVN) ph i ư c T ng c c Tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng c p gi y ch ng nh n phù h p TCVN ho c theo Quy t nh s 59/T C-Q ngày 7/4/1998 c a T ng c c Tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng ( i v i doanh nghi p ư c t công b ch t lư ng hàng hoá). 2. i v i hàng hoá nư c ngoài nh p khNu vào Vi t Nam ph i có gi y xác nh n nh p khNu h p pháp. N u hàng hoá thu c danh m c b t bu c ph i ki m tra ch t lư ng ph i ư c T ng c c Tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng ho c các B qu n lý chuyên ngành ki m tra và c p gi y xác nh n t ch t lư ng phù h p v i quy nh c a Nhà nư c. 3. Qu ng cáo dư c phNm (thu c và nguyên li u làm thu c), m phNm, v c xin, sinh phNm mi n d ch, d ng c , trang thi t b y t và th c phNm ph i ư c cơ quan có thNm quy n c a B Y t c p gi y ch ng nh n t tiêu chuNn ch t lư ng. 4. Qu ng cáo các s n phNm sinh h c ph c v tr ng tr t, chăn nuôi, th c ăn gia súc, thu c thú y, thu c b o v th c v t, gi ng cây, gi ng con ph i có xác nh n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 5. Nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá, ki u dáng công nghi p, gi i pháp h u ích, sáng ch ph i ư c cơ quan có thNm quy n c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng c p các lo i gi y tương ng sau ây: a. Văn b ng b o h (gi y ch ng nh n ăng ký nhãn hi u hàng hoá, b ng c quy n ki u dáng công nghi p, b ng c quy n gi i pháp h u ích, b ng c quy n sáng ch , gi y ch ng nh n quy n s d ng tên g i xu t x hàng hoá). b. Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng chuy n giao quy n s d ng i tư ng s h u công nghi p tương ng (Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng li-xăng); c. Gi y xác nh n v i tư ng s h u công nghi p liên quan ang ư c b o h t i Vi t Nam theo i u ư c Qu c t mà Vi t Nam tham gia. 6. Qu ng cáo ho t ng c a các doanh nghi p, công ty, cơ s ho t ng d ch v , d y ngh , tuy n d ng lao ng ho c hình th c tương t ph i có quy t nh thành l p và ăng ký kinh doanh do cơ quan c p trên ho c cơ quan qu n lý chuyên ngành c p. i u 6: Nh ng doanh nghi p, công ty ang s n xu t kinh doanh nhi u ngành ngh , nhi u s n phNm, m t hàng có chung m t nhãn hi u (tên hãng), khi qu ng cáo ph i nêu rõ n i dung ngành ngh s n phNm m t hàng c n qu ng cáo, không ư c nêu tên hãng chung chung. i u 7: C m qu ng cáo các m t hàng Nhà nư c c m kinh doanh, h n ch qu ng cáo các m t hàng h n ch tiêu dùng, c m hình th c qu ng cáo như sau: 1. Nh ng m t hàng và s n phNm c m qu ng cáo dư i m i hình th c bao g m:
 4. a. Thu c ch a b nh cho ngư i bán theo ơn (TOA) c a th y thu c; thu c chưa ư c c p ăng ký ho c h t h n ăng ký ã lo i ra kh i danh m c thu c cho phép s d ng; các thi t b d ng c y t , m phNm chưa ư c phép s d ng t i Vi t Nam; b. Thu c lá các lo i; c. Qu ng cáo trên bìa v , sách giáo khoa h c sinh; d. Qu ng cáo tên t ch c, cá nhân "tài tr " có kích tư c b ng ho c l n hơn, treo t ngang b ng ho c cao hơn logo, bi u trưng ho c tên g i c a các ho t ng văn hoá, th thao; . Qu ng cáo nh ng món ăn là th t thú r ng quý, hi m. 2. Vi c qu ng cáo hàng hoá, d ch v thương m i h n ch kinh doanh th c hi n theo quy nh t i i u 16 Ngh nh 32/1999/N -CP. 3. H n ch qu ng cáo Rư u như sau: a. Các lo i rư u s n xu t trong nư c có c n t 15 tr xu ng ư c phép qu ng cáo trên báo chí như sau: - Báo chí in m i s ch ư c qu ng cáo cho m t nhãn rư u. M t nhãn rư u ư c qu ng cáo không quá 5 s báo chí li n k c a m t t. M i t cách nhau ít nh t 7 ngày i v i báo phát hành hàng ngày, 3 s báo i v i báo chí phát hành cách ngày. i v i báo chí phát hành 1 tu n/kỳ tr lên m i t cách nhau m t kỳ phát hành; - ài phát thanh, ài truy n hình ư c qu ng cáo m t nhãn rư u trên kênh phát sóng trong ngày. M i ngày không quá 2 l n và ư c phát li n trong m t t không quá 5 ngày. M i t qu ng cáo cho m t nhãn rư u cách nhau ít nh t 10 ngày; b. Các lo i rư u s n xu t trong nư c có c n t 16 tr lên ch ư c phép qu ng cáo trong ph m vi a gi i doanh nghi p s n xu t, trong nhà c a các i lý tiêu th nhưng ph i m b o ngư i v trí bên ngoài a gi i doanh nghi p, c a hàng i lý không c ư c, không nghe ư c, không xem ư c; Trong nh ng d p m ng năm m i, ngày k ni m thành l p c a doanh nghi p, ư c ăng, phát sóng m t l n trên báo chí l i chúc m ng khách hàng, gi i thi u tên, a ch , bi u tư ng c a mình; c. Các lo i rư u thu c, rư u b qu ng cáo theo quy nh t i "Quy ch thông tin, qu ng cáo thu c và m phNm dùng cho ngư i" ban hành kèm theo Quy t nh s 322/BYT ngày 28/2/1997 c a B Y t ; d. Ngoài nh ng quy nh t i i m a, b, c kho n này, nghiêm c m qu ng cáo rư u dư i b t c hình th c nào khác. 4. C m s d ng âm thanh qu ng cáo gây m t tr t t công c ng. i u 8: Qu ng cáo trên báo chí
 5. 1. Báo, t p chí, ài phát thanh - ài truy n hình (cơ quan báo chí) ăng phát qu ng cáo ư c quy nh c th như sau: a. Báo, t p chí có nhu c u qu ng cáo trên 10% di n tích ph i xin phép cơ quan qu n lý báo chí cho ra ph trang qu ng cáo. Ph trang qu ng cáo ph i óng thành t p riêng phát hành kèm theo báo nhưng không ư c tăng giá bán. S trang c a ph trang qu ng cáo không vư t quá 50% s trang báo chính. b. N u ài phát thanh, ài truy n hình có nhu c u phát qu ng cáo nhi u hơn 5%, ph i xin phép cơ quan qu n lý báo chí m thêm chương trình ho c kênh qu ng cáo. 2. Nghiêm c m qu ng cáo trên báo chí có hình th c th hi n như sau: a. Qu ng cáo bìa 1, trang nh t c a báo, t p chí, c san, s ph ; qu ng cáo v trí 2/3 phía trên các trang báo chính (không ph i ph trang qu ng cáo) i v i báo có kh 30cm x 45cm tr lên; b. ăng t 2 qu ng cáo tr lên cho m t lo i s n phNm ho c m t lo i nhãn hi u hàng hoá trong cùng m t s báo vi t, phát sóng t 2 qu ng cáo tr lên cho m t lo i s n phNm ho c m t nhãn hi u hàng hoá trong m t chương trình (m c) qu ng cáo trên truy n hình; c. Qu ng cáo l n trong n i dung tin, bài; qu ng cáo xen k trong các chương trình th i s , chuyên m c, văn ngh trên ài phát thanh - ài truy n hình, tr chương trình ti p sóng c a ài nư c ngoài; d. Qu ng cáo xen vào chương trình phim truy n trên ài truy n hình, phim Video gia ình, phim ph bi n t i nơi công c ng; tr trư ng h p xen qu ng cáo i m ti p n i gi a các t p trong chương trình phim ho c băng, ĩa nhi u t p mà m i t p có dài quá 45 phút; e. Qu ng cáo sau khi có nh c hi u, hình hi u c a ài phát thanh - ài truy n hình. i u 9: T ch c, cá nhân vi t t bi n hi u không ph i xin phép. Bi n hi u ch ư c treo chính các cơ s có bi n hi u, trong ph m vi t mái hiên tr vào. Không ư c t trên v a hè ho c treo trên g c cây, c t i n. Chương 3: I U KI N TH T C, TH M QUY N C P PHÉP TH C HI N i u 10: 1. B Văn hoá - Thông tin xét duy t n i dung, hình th c th hi n và c p phép th c hi n qu ng cáo i v i các lo i hình qu ng cáo sau: a. Qu ng cáo trên phim i n nh, băng hình, ĩa hình; b. Qu ng cáo trên xu t b n phNm;
 6. c. Qu ng cáo trên màn hình t t i các a i m công c ng do các cơ quan Trung ương qu n lý; d. C p phép cho các cơ quan báo chí xin ra thêm ph trang, ph b n, kênh qu ng cáo. 2. S Văn hoá Thông tin c p Gi y phép th c hi n qu ng cáo theo quy nh t i kho n 2 i u 27 Ngh nh 87/CP và qu ng cáo trên màn hình t t i các a i m công c ng do các cơ quan thu c a phương qu n lý. 3. H p tác u tư v i nư c ngoài trong lĩnh v c qu ng cáo th c hi n theo Thông tư 08/1998/TT-BVHTT ngày 7/12/1998 c a B Văn hoá - Thông tin hư ng d n th c hi n Ngh nh s 10/1998/N -CP ngày 23/1/1998 c a Chính ph v khuy n khích và b o m ho t ng u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 11: Th t c xin phép qu ng cáo. Các t ch c, cá nhân mu n th c hi n qu ng cáo ph i g i h sơ n cơ quan có thNm quy n c p phép quy nh t i kho n 2 i u 10 và i u 15 Thông tư này: H sơ g m: 1. ơn xin th c hi n qu ng cáo (ph l c 1). 2. B n sao có công ch ng Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh d ch v qu ng cáo ( i v i doanh nghi p làm d ch v qu ng cáo) ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ngành ngh , hàng hoá ( i v i doanh nghi p, cá nhân tr c ti p qu ng cáo theo quy nh t i các i u 11, 12 và 13 c a Ngh nh s 32/1999/N -CP). 3. Gi y ăng ký ch t lư ng hàng hoá ho c văn b ng, gi y xác nh n theo quy nh. 4. Các qu ng cáo b ng b ng, bi n ngoài tr i có di n tích t 40m2 tr lên ph i có thNm nh v k t c u xây d ng c a cơ quan có tư cách pháp nhân. 5. H p ng thuê a i m t t i bi n qu ng cáo; sơ v trí t bi n qu ng cáo. 6. Xu t trình b n h p ng gi a ch qu ng cáo v i ngư i th c hi n qu ng cáo. 7. M u (makét) i v i hình th c qu ng cáo b ng panô, áp phích, bi n hi u, b ng, bi n qu ng cáo trên phương ti n giao thông, qu ng cáo trên xu t b n phNm; hình nh và l i nói qu ng cáo i v i qu ng cáo trên phim i n nh, băng hình, ĩa hình. i u 12: Th i h n c p Gi y phép th c hi n qu ng cáo: 1. Trong th i h n 20 ngày ( i v i các qu ng cáo b ng b ng bi n ngoài tr i), 10 ngày ( i v i các qu ng cáo khác) k t ngày nh n h sơ h p l các cơ quan có thNm quy n ph i c p phép theo m u quy nh th ng nh t. Trong trư ng h p không c p gi y phép, ph i tr l i b ng văn b n nêu rõ lý do. Quá th i h n trên mà không ư c cơ quan c p phép có văn b n tr l i, ngư i xin phép có quy n th c hi n qu ng cáo theo n i dung, hình th c ã xin phép.
 7. 2. Th i h n Gi y phép th c hi n qu ng cáo cho m i qu ng cáo ngoài tr i có giá tr 12 tháng (1 năm) tính t ngày c p. Sau 15 ngày k t ngày ư c c p phép, t ch c, cá nhân xin phép mà không th c hi n, gi y phép không còn giá tr . 3. Ch sau khi có Gi y phép th c hi n qu ng cáo (ph l c 2) t ch c, cá nhân th c hi n qu ng cáo m i ư c th c hi n. 4. Nghiêm c m m i hành vi mua bán, trao i, gi m o gi y phép. i u 13: Cơ quan c p phép ph i th c hi n nh ng quy nh sau ây: 1. Niêm y t công khai quy ho ch qu ng cáo và các quy nh v th t c, l phí. 2. Giao phi u ghi nh n khi ngư i n p h sơ ã có y gi y t h p l . 3. H sơ v vi c c p phép ph i ư c lưu gi và vào s sách theo bi u m u th ng nh t (ph l c 3). i u 14: Các ho t ng kinh doanh, d ch v qu ng cáo, t qu ng cáo, cho thuê a i m, phương ti n t qu ng cáo u ph i n p thu , phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t. - T ch c, cá nhân xin c p Gi y phép th c hi n qu ng cáo ph i n p l phí thNm nh theo hư ng d n c a B Văn hoá - Thông tin và B Tài chính t i Thông tư s 28/TTLB ngày 30/5/1996. Ngoài các kho n thu và l phí quy nh, ngư i làm qu ng cáo không ph i n p thêm b t c kho n ti n ho c hi n v t nào khác. Chương 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C V HO T NG QU NG CÁO i u 15: B Văn hoá Thông tin là cơ quan qu n lý Nhà nư c v ho t ng qu ng cáo trong c nư c. Ch u trách nhi m trư c B trư ng B Văn hoá Thông tin th c hi n vi c qu n lý có các ơn v sau ây: 1. C c Văn hoá Thông tin cơ s : Qu n lý Nhà nư c v các ho t ng qu ng cáo trong c nư c. - ThNm nh n i dung và hình th c các qu ng cáo quy nh t i i m a, b, c kho n 1 i u 10 Thông tư này. Thư ng xuyên ki m tra và ph i h p v i thanh tra chuyên ngành văn hoá thông tin thanh tra các ho t ng qu ng cáo. - T ng h p tình hình qu n lý, ho t ng qu ng cáo nh kỳ (6 tháng, 1 năm). 2. V Báo chí: Qu n lý ho t ng qu ng cáo trong lĩnh v c báo chí.
 8. 3. C c xu t b n: Qu n lý ho t ng qu ng cáo trong lĩnh v c xu t b n. 4. C c i n nh: Qu n lý qu ng cáo trong lĩnh v c phim i n nh, băng hình, ĩa hình. 5. C c ngh thu t bi u di n: Qu n lý qu ng cáo trong lĩnh v c bi u di n ngh thu t. i u 16: S Văn hoá Thông tin ch u trách nhi m trư c UBND c p t nh th c hi n các nhi m v sau ây: 1. Qu n lý các ho t ng qu ng cáo a phương. 2. Ch trì ph i h p v i các ngành l p quy ho ch v ho t ng qu ng cáo a phương trình U ban nhân dân c p t nh phê duy t, bao g m: - Quy ho ch các t ch c cá nhân ho t ng qu ng cáo; - Quy ho ch các khu v c, ư ng ph , a i m ư c phép qu ng cáo; - Quy ho ch v quy mô, kích c , s lư ng các lo i hình qu ng cáo cho t ng khu v c mb o an toàn v các m t: phòng ch a cháy, k t c u xây d ng, m quan ô th , an toàn giao thông. 3. Ch trì ph i h p v i các ngành ch c năng a phương t ch c vi c thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m theo quy nh. 4. C p phép th c hi n qu ng cáo theo thNm quy n. 5. Báo cáo nh kỳ v i B Văn hoá Thông tin (C c Văn hoá Thông tin cơ s ) v vi c c p phép th c hi n, quy ho ch, thanh tra, ki m tra ho t ng qu ng cáo t i a phương mình. Chương 5: THANH TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 17: 1. Thanh tra chuyên ngành thu c B Văn hoá Thông tin ch u trách nhi m thanh tra ho t ng qu ng cáo trong ph m vi c nư c. 2. Thanh tra chuyên ngành thu c S Văn hoá Thông tin ch u trách nhi m thanh tra ho t ng qu ng cáo a phương mình. 3. N i dung thanh tra g m: - Thanh tra vi c c p Gi y phép th c hi n qu ng cáo c a cơ quan qu n lý nhà nư c. - Thanh tra vi c th c hi n Gi y phép th c hi n qu ng cáo.
 9. - Thanh tra vi c thi hành các quy nh khác v ho t ng qu ng cáo. i u 18: T ch c, cá nhân ho t ng qu ng cáo có hành vi vi ph m tuỳ theo tính ch t và m c s b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 19: 1. ThNm quy n x ph t vi ph m hành chính v ho t ng qu ng cáo và m c ph t th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 88/CP ngày 14/12/1995 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong các ho t ng văn hoá, d ch v văn hoá và phòng ch ng t n n xã h i và nh ng quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. T ch c, cá nhân b x ph t ph i ch p hành quy t nh x ph t và có quy n g i ơn khi u n i n cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a Phát lu t khi u n i t cáo. 3. T ch c, cá nhân quy t nh x ph t sai gây thi t h i v v t ch t cho ngư i làm qu ng cáo ph i b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 20: Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng văn b n sau ây không còn hi u l c k t ngày Thông tư này có hi u l c: - Thông tư 37/VHTT-TT ngày 1/7/1995 c a B Văn hoá Thông tin hư ng d n th c hi n Ngh nh 194/CP. - Thông tư 07/1998/TT-BVHTT ngày 5/12/1998 c a B Văn hoá Thông tin s a i, b sung i u 5 Thông tư s 37/VHTT-TT. - Công văn c a B Văn hoá Thông tin s 82/BC ngày 9/1/1997. - Công văn c a B Văn hoá Thông tin s 3176/BC ngày 29/9/1997. Các quy nh khác do B Văn hoá Thông tin ban hành trư c ây trái v i các quy nh t i Thông tư này u bãi b . i u 21: Kèm theo Thông tư này là ph l c g m các bi u m u t s 1 n s 3. Nguy n Khoa i m ( ã ký) PH L C
 10. M U ƠN XIN PHÉP TH C HI N DNCH V QU NG CÁO Cơ quan c p C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S .............. c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN TH C HI N QU NG CÁO Kính g i: ...................................................... 1. Tên ơn v (cá nhân) ................................................................................................ ................................................................................................ a ch : ................................................................................... S i n tho i:........................................Fax: ........................... Gi y phép kinh doanh do:........................ c p ngày / / năm 199 2. Xin th c hi n d ch v qu ng cáo sau ây: TT Tên s n phNm N i dung hình th c a i m Kích thích Th i hàng hoá th hi n s lư ng gian Tôi xin cam oan thi hành úng các quy nh c a Nhà nư c v ho t ng qu ng cáo và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung, hình th c cũng như các v n có liên quan theo quy nh t i gi y phép ư c c p. ...... ngày....... tháng...... năm 199 T ch c (cá nhân) xin phép (ký tên, óng d u) PH L C 2 M U GI Y PHÉP TH C HI N QU NG CÁO Cơ quan c p C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : ..../GP-VHTT c l p - T do - H nh phúc Ngày...... tháng ...... năm..... GI Y PHÉP TH C HI N QU NG CÁO (Th trư ng cơ quan c p phép)
 11. Căn c Ngh nh 194/CP ngày 31/12/1994, Ngh nh 87/CP ngày 12/12/1995; Ngh nh 32/1999/N -CP ngày 5/5/1999 c a Chính ph v ho t ng qu ng cáo. Căn c Thông tư s .............................................................. Xét ơn và h sơ: .................................................................. QUY T NNH i u 1: Cho phép: ............................................................ ................................................................................................ th c hi n qu ng cáo t i: .......................................................... .................................................................................................. ................................................................................................. Có n i dung: ............................................................................. ................................................................................................... .................................................................................................. .................................................................................................. Hình th c th hi n: ................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... Kích thư c, s lư ng: ............................................................... .................................................................................................. ................................................................................................ Th i h n: ................................................................................. ................................................................................................. i u 2: Sau khi nh n ư c gi y phép này, ngư i th c hi n qu ng cáo ph i: 1. Ch p hành y nh ng quy nh ho t ng qu ng cáo c a các cơ quan có thNm quy n. 2. Th c hi n úng các i u ghi trong gi y phép và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung, hình th c và các v n ã ghi t i i u 1.
 12. 3. Không ư c chuy n như ng gi y phép dư i b t kỳ hình th c, lý do nào. i u 3: Gi y phép này ư c l p thành 4 b n (2 b n c p cho ơn v xin phép, 2 b n lưu t i cơ quan c p phép). Sau 15 ngày c p phép ch qu ng cáo không th c hi n, gi y phép không còn giá tr . Th trư ng cơ quan (Ký tên, óng d u) PH L C 3 M U S THEO DÕI CÁP PHÉP TH C HI N QU NG CÁO Bìa 1: (Tên cơ quan c p phép) S THEO DÕI C P PHÉP TH C HI N QU NG CÁO Năm 199...... Các trang ru t: TT Ngày ơn N i Hình Kích S a Th i Ký tháng v dung th c thư c lư ng i m, h n nh n c p ư c qu ng th quy mô ph m vi c p cáo hi n qu ng cáo 1 2 3 - - - -
Đồng bộ tài khoản