Thông tư 86/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
86
lượt xem
5
download

Thông tư 86/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 86/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý nguồn vốn huy động để đầu tư cơ sở hạ tầng của ngân sách cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 86/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦ C ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   8 6 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   2 5   t h ¸ n g   8   n ¨ m  2009 Híng dÉn viÖc qu¶n lý nguån vèn huy ®éng ®Ó ®Çu t  c¬ së h¹ tÇng cña ng©n s¸ch cÊp tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§­CP ngµy 06 th¸ng 6 n¨m   2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh   LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 73/2003/N§­CP ngµy 23 th¸ng 6 n¨m   2003 cña ChÝnh phñ  ban hµnh Quy chÕ  xem xÐt, quyÕt  ®Þnh   dù  to¸n vµ  ph©n bæ ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng, phª chuÈn quyÕt   to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  141/2003/N§­CP ngµy 20 th¸ng 11   n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh   phñ,   tr¸i   phiÕu   ®îc   ChÝnh   phñ   b¶o   l∙nh   vµ   tr¸i   phiÕu   chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   123/2004/N§­CP   ngµy   18   th¸ng   5   n¨m   2004   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   vÒ   mét   sè   c¬   chÕ   tµi   chÝnh ng©n s¸ch ®Æc thï ®èi víi Thñ ®« Hµ Néi; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   124/2004/N§­CP   ngµy   18   th¸ng   5   n¨m   2004   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   vÒ   mét   sè   c¬   chÕ   tµi   chÝnh ng©n s¸ch ®Æc thï ®èi víi thµnh phè Hå ChÝ Minh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01 th¸ng 7 n¨m   2003  cña  ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh. Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc lËp dù to¸n, qu¶n lý, h¹ch   to¸n vµ  quyÕt to¸n vèn huy  ®éng  ®Ó   ®Çu t  c¬  së  h¹  tÇng   cña  ng©n  s¸ch  cÊp  tØnh,  thµnh  phè  trùc   thuéc  Trung  ¬ng   nh sau: I. NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG 1. Ng©n s¸ch cÊp tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng  (díi  ®©y gäi chung lµ  ng©n s¸ch cÊp tØnh) khi cã  nhu cÇu  ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹  tÇng thuéc ph¹m  vi ng©n s¸ch cÊp tØnh b¶o  ®¶m, nhng vît qu¸ kh¶ n¨ng c©n  ®èi cña ng©n s¸ch cÊp tØnh n¨m dù  to¸n, th×   ®îc phÐp huy  ®éng vèn trong níc ®Ó ®Çu t. 2. Danh môc c¸c c«ng tr×nh  ®Çu t  thuéc ph¹m vi ng©n  s¸ch cÊp tØnh nãi trªn ph¶i thuéc danh môc ®Çu t trong kÕ  ho¹ch 5 n¨m ®∙ ®îc Héi ®ång nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc 
  2. 2 thuéc   Trung  ¬ng   quyÕt   ®Þnh;   ph¶i   trong   quy   ho¹ch   ®îc  duyÖt, ®ñ thñ tôc ®Çu t vµ x©y dùng theo chÕ ®é quy ®Þnh.   Sè  vèn huy  ®éng ph¶i  ®îc ph©n bæ chi tiÕt cho tõng c«ng  tr×nh cô thÓ ®Ó theo dâi, qu¶n lý. 3. Møc dù  kiÕn huy  ®éng vèn ph¶i  ®¶m b¶o tæng møc d nî  tõ  nguån vèn huy  ®éng (gåm c¶ vèn  ®∙ huy  ®éng vµ  vèn  dù  kiÕn huy  ®éng) kh«ng vît qu¸ 30% tæng vèn  ®Çu t  x©y  dùng c¬  b¶n trong níc hµng n¨m cña ng©n s¸ch cÊp tØnh  ®∙  ®îc Héi  ®ång nh©n d©n tØnh, thµnh phè  quyÕt  ®Þnh (riªng   Thµnh phè  Hµ  Néi vµ  Thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh kh«ng vît qu¸  100%). Tæng vèn  ®Çu t x©y dùng c¬  b¶n trong níc cña ng©n  s¸ch cÊp tØnh bao gåm: ­ Vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n tËp trung trong níc. ­ Vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n tõ nguån thu tiÒn sö dông   ®Êt. ­ C¸c nguån bæ sung cã  môc tiªu vÒ   ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n cã tÝnh chÊt æn ®Þnh tõ ng©n s¸ch trung ¬ng (nÕu cã). 4.   H×nh   thøc   huy   ®éng   vèn   ®îc   thùc   hiÖn   th«ng   qua  ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®Çu t theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè  141/2003/N§­CP ngµy 20/11/2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ph¸t  hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, tr¸i phiÕu  ®îc ChÝnh phñ  b¶o  l∙nh vµ tr¸i phiÕu chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng hoÆc huy ®éng tõ  c¸c nguån tµi chÝnh hîp ph¸p kh¸c theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt hiÖn hµnh. 5. Nguån vèn huy ®éng ®îc h¹ch to¸n thu ng©n s¸ch cÊp  tØnh   vµ   ®îc   bè   trÝ   trong   ng©n   s¸ch   cÊp   tØnh   ®Ó   tr¶   nî  (gèc, l∙i vµ chi phÝ liªn quan) hµng n¨m khi ®Õn h¹n. 6. C¸c dù  ¸n  ®Çu t  b»ng nguån vèn huy  ®éng cña  ®Þa  ph¬ng ®îc qu¶n lý theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý  ®Çu t vµ x©y dùng. II. QUY §ÞNH Cô THÓ 1. LËp ph¬ng ¸n huy ®éng: 1.1. Khi cã  nhu cÇu huy  ®éng vèn  ®Çu t, Uû  ban nh©n  d©n   cÊp   tØnh   lËp   ph¬ng   ¸n   huy   ®éng   vèn   tr×nh   Héi   ®ång  nh©n d©n cïng cÊp quyÕt  ®Þnh; néi dung ph ¬ng ¸n ph¶i nªu  râ: ­ Danh môc c¸c c«ng tr×nh  ®Çu t trong kÕ  ho¹ch 5 n¨m  thuéc   nguån   vèn   ng©n   s¸ch   cÊp   tØnh   ®¶m   b¶o   ®∙   ®îc   Héi  ®ång nh©n d©n cÊp tØnh phª duyÖt; trong  ®ã  danh môc c¸c  c«ng tr×nh  ®Çu t  ®Ò  nghÞ  huy  ®éng vèn, hiÖu qu¶ kinh tÕ  cña c¸c c«ng tr×nh nµy;
  3. 3 ­ QuyÕt ®Þnh ®Çu t cña cÊp cã thÈm quyÒn vÒ c¸c dù ¸n  ®Çu t ®Ò nghÞ huy ®éng vèn; ­ Tæng sè vèn huy ®éng; ­ H×nh thøc huy ®éng vèn; ­ L∙i suÊt huy ®éng vµ ph¬ng ¸n tr¶ nî; (KÌm theo c¸c tµi liÖu kh¸c nh»m thuyÕt minh râ ph ¬ng  ¸n huy ®éng vèn). 1.2. Sau khi ph¬ng ¸n huy  ®éng vèn  ®îc Héi  ®ång nh©n  d©n cÊp tØnh quyÕt   ®Þnh, Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh  ph¶i  triÓn khai mét sè c«ng viÖc sau: ­ LËp b¸o c¸o göi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  theo dâi, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn vµ  tæng hîp b¸o c¸o  Thñ tíng ChÝnh phñ.  ­ Tæng hîp nguån vèn  ®Çu t  dù  kiÕn huy  ®éng vµo dù  to¸n   thu   ng©n   s¸ch   cÊp   tØnh   vµ   sè   vèn   nµy   ®îc   bè   trÝ  trong dù  to¸n chi  ®Ó  thùc hiÖn c¸c dù  ¸n cã  trong danh  môc ph¬ng ¸n huy ®éng vèn ®Çu t ®îc duyÖt. TuyÖt ®èi kh«ng ®îc bè trÝ nguån vèn huy ®éng ®Ó thùc   hiÖn c¸c môc tiªu, nhiÖm vô kh¸c ngoµi c¸c môc tiªu ®∙ ®­ îc Héi ®ång nh©n d©n quyÕt ®Þnh. ­ C¨n cø ph¬ng ¸n vµ  c¸c cam kÕt hoµn tr¶ nguån vèn  huy   ®éng,   hµng   n¨m   ng©n   s¸ch   cÊp   tØnh   chñ   ®éng   bè   trÝ  trong dù to¸n chi ®Ó hoµn tr¶ nguån huy ®éng (gèc, l∙i vµ  phÝ liªn quan) khi ®Õn h¹n. 2. Qu¶n lý, sö dông nguån vèn huy ®éng: ­ VÒ  nguyªn t¾c viÖc qu¶n lý, thanh to¸n, quyÕt to¸n  vèn  ®Çu t dù  ¸n hoµn thµnh  ®èi víi c¸c dù  ¸n thuéc nguån   vèn   huy   ®éng   ®îc   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  44/2003/TT­BTC ngµy 15/5/2003 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  qu¶n lý, thanh to¸n vèn  ®Çu t   vµ  vèn sù  nghiÖp cã  tÝnh  chÊt ®Çu t vµ x©y dùng thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc;  Th«ng t 45/2004/TT­BTC ngµy 21/5/2004 cña Bé Tµi chÝnh bæ  sung, söa  ®æi mét sè   ®iÓm cña Th«ng t  sè  44/2003/TT­BTC  ngµy 15/5/2003 cña Bé Tµi chÝnh vµ Th«ng t sè 45/2003/TT­ BTC   ngµy   15/5/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   vÒ   híng   dÉn   quyÕt  to¸n vèn ®Çu t. ­ C¨n cø ph¬ng ¸n huy  ®éng vèn  ®∙  ®îc Héi  ®ång nh©n  d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh; Së Tµi chÝnh phèi hîp víi c¸c c¬  quan liªn quan thùc hiÖn huy  ®éng vèn cho c¸c dù  ¸n  ®Çu  t, viÖc huy  ®éng vèn ph¶i phï  hîp víi tiÕn  ®é  triÓn khai  thùc hiÖn dù ¸n ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ sö dông vèn huy ®éng. Nguån vèn huy ®éng ®îc nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo  môc lôc ng©n s¸ch nhµ  níc hiÖn hµnh (Ch¬ng 160 ­ Lo¹i 10 
  4. 4 ­  kho¶n  05 ­ Môc 086 ­ tiÓu môc 10) vµ  ph¶i më  sæ chi   tiÕt ®Ó theo dâi viÖc huy ®éng, sö dông nguån vèn nµy. ­ C¨n cø tiÕn  ®é  triÓn khai thùc hiÖn cña c¸c dù  ¸n,  c¬ quan tµi chÝnh, Kho b¹c nhµ níc thùc hiÖn t¹m øng, cÊp  ph¸t cho c¸c  ®¬n vÞ  theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh vÒ  qu¶n lý,  cÊp ph¸t vèn  ®Çu t x©y dùng c¬  b¶n vµ   ®îc h¹ch to¸n theo  ch¬ng,   lo¹i,   kho¶n,   môc,   tiÓu  môc  t¬ng   øng   cña   môc   lôc  ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh.  ­ Khi  ®Õn h¹n hoµn tr¶ nguån vèn huy  ®éng, c¨n cø dù  to¸n chi tr¶ nî  hµng n¨m, c¬  quan tµi chÝnh lËp lÖnh chi  tiÒn thanh to¸n cho c¸c  ®¬n vÞ, tæ chøc cho vay hoÆc c¸c  tæ chøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu  ®Ó  thanh to¸n cho ngêi mua  tr¸i phiÕu. Khi   chi   hoµn   tr¶   nguån   vèn   huy   ®éng   h¹ch   to¸n   theo  môc lôc ng©n s¸ch nhµ  níc hiÖn hµnh: Ch¬ng 160 ­ Lo¹i 10  ­ kho¶n 05 ­ môc 158 ­ tiÓu môc 10 (®èi víi tr¶ nî  gèc)  vµ  môc 135 ­ tiÓu môc 10 (®èi víi tr¶ l∙i, phÝ  liªn quan   tíi tiÒn vay). 3. QuyÕt to¸n nguån vèn huy ®éng: ViÖc quyÕt to¸n vèn  ®Çu t tõ  nguån huy  ®éng  ®îc thùc  hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ quyÕt to¸n vèn ®Çu t.  Sè   kinh   phÝ   ®∙   t¹m   øng   cho   c¸c   ®¬n   vÞ   cha   ®ñ   ®iÒu  kiÖn thanh to¸n vµ  sè  kinh phÝ  cha chi  ®îc chuyÓn nguån  sang n¨m sau  ®Ó  tiÕp tôc thùc hiÖn vµ   ®îc tæng hîp vµo  quyÕt to¸n n¨m sau theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. III. §IÒU KHO¶N THI HµNH: Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã v íng  m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt, söa ®æi   cho phï hîp.
Đồng bộ tài khoản