Thông tư 87/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
46
lượt xem
2
download

Thông tư 87/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 87/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số chính sách ưu đãi tài chính đối với các doanh nghiệp cơ khí sản xuất ô tô chở khách từ 25 chỗ ngồi trở lên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 87/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t cña Bé tµi chÝnh Sè 87/2003/TT-BTC ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2003 Híng dÉn mét sè chÝnh s¸ch u ®·i tµi chÝnh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp c¬ khÝ s¶n xuÊt xe «t« chë kh¸ch tõ 25 chç ngåi trë lªn C¨n cø LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh; C¨n cø LuËt thuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn vÒ thuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu hiÖn hµnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01/7/2003 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 175/2002/Q§ ngµy 03/12/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt ChiÕn lîc ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp «t« ViÖt nam ®Õn n¨m 2010 vµ tÇm nh×n tíi n¨m 2020; C¨n cø QuyÕt ®Þnh 186/2002/Q§-TTg ngµy 26/12/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt ChiÕn lîc ph¸t triÓn ngµnh c¬ khÝ ViÖt nam ®Õn n¨m 2010, tÇm nh×n n¨m 2020. Bé Tµi chÝnh híng dÉn mét sè chÝnh s¸ch u ®·i tµi chÝnh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp c¬ khÝ s¶n xuÊt «t« buýt chë kh¸ch tõ 25 chç ngåi trë lªn (Sau ®©y gäi lµ xe «t« chë kh¸ch) nh sau: I. ®èi tîng ¸p dông §èi tîng ®îc hëng c¸c chÝnh s¸ch hç trî vÒ tµi chÝnh vµ u ®·i thuÕ theo quy ®Þnh t¹i th«ng t nµy lµ c¸c doanh nghiÖp (Bao gåm c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi) trùc tiÕp thùc hiÖn viÖc s¶n xuÊt «t« chë kh¸ch. Riªng C«ng ty c¬ khÝ «t« 1-5 thuéc Tæng c«ng ty c¬ khÝ Giao th«ng VËn t¶i ®îc ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch hç trî vÒ tµi chÝnh theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 1223/Q§-TTg ngµy 11/9/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc bæ sung s¶n phÈm «t« chë kh¸ch tõ 25 chç ngåi trë lªn vµo danh môc c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ u ®·i ®îc hëng chÝnh s¸ch hç trî ph¸t triÓn. C¸c doanh nghiÖp c¬ khÝ s¶n xuÊt xe «t« chë kh¸ch ph¶i ®¨ng ký víi Bé C«ng nghiÖp vÒ tû lÖ néi ®Þa ho¸ xe «t« chë kh¸ch ®¹t ®îc ®Õn 20% vµo n¨m 2005 vµ tõ 35-40% vµo n¨m 2010 theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 175/2002/Q§-TTg ngµy 03/12/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt ChiÕn lîc ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp «t« ViÖt nam ®Õn n¨m 2010, tÇm nh×n tíi n¨m 2020. II. Néi dung cô thÓ ChÝnh s¸ch u ®·i vÒ vèn cho doanh nghiÖp.
  2. 2 1. Khi tiÕn hµnh ®Çu t c¸c dù ¸n x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt míi hoÆc n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt xe «t« chë kh¸ch ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, doanh nghiÖp ®îc vay vèn ®Çu t tõ Quü hç trî ph¸t triÓn, thêi h¹n vay kh«ng qu¸ 12 n¨m trong ®ã cã 2 n¨m ®Çu kh«ng ph¶i tr¶ l·i vµ b¾t ®Çu tr¶ nî vµo n¨m thø n¨m, l·i suÊt vay lµ 3%/n¨m tÝnh riªng cho tõng kho¶n vay. Doanh nghiÖp vay vèn kh«ng ph¶i thÕ chÊp tµi s¶n, nhng kh«ng ®îc chuyÓn nhîng tµi s¶n tríc khi tr¶ xong nî (C¶ gèc vµ l·i) ®èi víi tõng kho¶n vay. 2. Trong trêng hîp Quü hç trî ph¸t triÓn cha ®¸p øng ®îc c¸c kho¶n vay nµy, c¸c doanh nghiÖp ®îc phÐp vay c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i ®Ó triÓn khai dù ¸n. Bé Tµi chÝnh xem xÐt, lµm thñ tôc cÊp bï chªnh lÖch gi÷a l·i suÊt tiÒn vay cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ l·i suÊt tiÒn vay cña Quü hç trî ph¸t triÓn. Hå s¬, thñ tôc cÊp bï chªnh lÖch gi÷a l·i suÊt tiÒn vay cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ l·i suÊt tiÒn vay cña Quü hç trî ph¸t triÓn bao gåm: - V¨n b¶n cña doanh nghiÖp göi Bé Tµi chÝnh ®Ò nghÞ cÊp bï chªnh lÖch gi÷a l·i suÊt tiÒn vay cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ l·i suÊt tiÒn vay cña Quü hç trî ph¸t triÓn. Trong ®ã ghi râ tæng sè tiÒn vay, l·i suÊt ®Ò nghÞ cÊp bï vµ sè tµi kho¶n giao dÞch t¹i c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i. - Hå s¬ dù ¸n ®Çu t ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. - X¸c nhËn cña Ng©n hµng th¬ng m¹i ®· cho vay. ChÝnh s¸ch u ®·i vÒ thuÕ ®èi víi doanh nghiÖp Ngoµi c¸c u ®·i quy ®Þnh t¹i LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc, LuËt §Çu t níc ngoµi vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh LuËt cña ChÝnh phñ, Bé Tµi chÝnh, c¸c doanh nghiÖp ®îc ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch u ®·i quy ®Þnh díi ®©y, trêng hîp c¸c u ®·i quy ®Þnh t¹i th«ng t nµy trïng víi quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt trªn th× doanh nghiÖp ®îc hëng møc u ®·i cao nhÊt. 1. ThuÕ nhËp khÈu - MiÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng n»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh mµ trong níc cha s¶n xuÊt ®îc theo quy ®Þnh cña Bé C«ng nghiÖp (HoÆc cã x¸c nhËn cña Bé C«ng nghiÖp). - Hµng n¨m hoÆc ®Þnh kú (Quý, 6 th¸ng), c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã ph¬ng ¸n s¶n xuÊt, lËp danh môc vµ kÕ ho¹ch nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ ph¬ng tiÖn vËn t¶i (N»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ) ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp mµ trong níc cha s¶n xuÊt ®îc göi c¬ quan H¶i quan n¬i lµm thñ tôc nhËp khÈu ®Ó ®¨ng ký viÖc thùc hiÖn miÔn thuÕ nhËp khÈu. - C¬ quan H¶i quan chñ tr× phèi hîp víi Côc ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i qu¶n lý trùc tiÕp doanh nghiÖp kiÓm tra vµ quyÕt to¸n t×nh h×nh sö dông sè m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i (N»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ), trêng hîp nÕu ph¸t hiÖn sö dông hµng nhËp khÈu sai môc ®Ých ph¶i xö lý truy thu thuÕ nhËp khÈu ®· ®îc miÔn vµ xö ph¹t theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. §èi víi thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp a. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt xe «t« chë kh¸ch ®îc miÔn thuÕ 2 n¨m ®Çu kÓ tõ khi ph¸t sinh thu nhËp chÞu thuÕ vµ ®îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép trong thêi gian 2 n¨m kÕ tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n
  3. 3 phÈm lµ xe «t« chë kh¸ch, cßn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm kh¸c vÉn thùc hiÖn theo c¬ chÕ hiÖn hµnh. b. C¸c doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm sö dông ®óng môc ®Ýnh nguån thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc miÔn hoÆc gi¶m nép ®Ó ®Çu t c¸c dù ¸n nh»m ph¸t triÓn, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt xe «t« chë kh¸ch. 3. §èi víi tiÒn thuª ®Êt §îc gi¶m 50% tiÒn thuª ®Êt cho c¸c dù ¸n s¶n xuÊt «t« chë kh¸ch ®Çu t x©y dùng míi ®Õn hÕt n¨m 2005. ChÝnh s¸ch vÒ hç trî nghiªn cøu ph¸t triÓn. 1. §èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc s¶n xuÊt «t« chë kh¸ch ®îc ng©n s¸ch Nhµ níc hç trî mét phÇn vèn cho c¸c ho¹t ®éng nh thuª chuyªn gia, mua thiÕt kÕ, mua c«ng nghÖ, chuyÓn giao c«ng nghÖ vît qu¸ kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 2. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt xe «t« kh¸ch ®îc trÝch tèi ®a ®Õn 2% trªn doanh sè s¶n phÈm xe chë kh¸ch b¸n ra ®Ó lËp quü nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn. Doanh nghiÖp x©y dùng quy chÕ sö dông nguån quü nµy ®¶m b¶o ®óng môc ®Ých vµ cã hiÖu qu¶. III. Tæ chøc thùc hiÖn Th«ng tõ nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× víng m¾c ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó kÞp thêi bæ sung cho phï hîp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản