Thông tư 87/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
66
lượt xem
7
download

Thông tư 87/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 87/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 87/2004/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 87/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 31 tháng 8 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 87/2004/TT-BTC NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2004 HƯ NG D N THI HÀNH THU XU T KH U, THU NH P KH U Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 26/12/1991 và các Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 05/07/1993, ngày 20/05/1998; Căn c Ngh nh s 54/CP ngày 28/08/1993, Ngh nh s 94/1998/N - CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và các Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Ngh nh s 101/2001/N -CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát h i quan; Căn c Ngh nh s 60/2002/N -CP ngày 6/6/2002 c a Chính ph quy nh v vi c xác nh tr giá tính thu i v i hàng hoá nh p kh u theo nguyên t c c a Hi p nh th c hi n i u 7 Hi p nh chung v thu quan và thương m i; Căn c Ngh nh s 57/1998/N -CP ngày 31/7/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thương m i v ho t ng xu t kh u, nh p kh u, gia công và i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài và Ngh nh s 44/2001/N -CP ngày 2/8/2001 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/1998/N -CP ngày 31/7/1998 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và Ngh nh s 27/2003/N -CP ngày 19/3/2003 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 24/2000/N - CP ngày 31/7/2000; Căn c Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) và Ngh nh s 35/2002/N - CP ngày 29/3/2002 c a Chính ph s a i, b sung danh m c A, B và C ban hành t i Ph l c kèm theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999; Căn c Ngh nh s 66/2002/N -CP ngày 1/7/2002 c a Chính ph quy nh v nh m c hành lý c a ngư i xu t c nh, nh p c nh và quà bi u, t ng nh p kh u ư c mi n thu ; B Tài chính hư ng d n thi hành thu xu t kh u, thu nh p kh u như sau: A. PH M VI ÁP D NG: I. I TƯ NG CHNU THU , I TƯ NG N P THU : 1. i tư ng ch u thu :
 2. Hàng hóa ư c phép xu t khNu, nh p khNu quy nh t i i u 1 Ngh nh s 54/CP ngày 28/08/1993 c a Chính ph u là i tư ng ch u thu xu t khNu, thu nh p khNu; tr nh ng trư ng h p ghi M c II, Ph n A Thông tư này. 2. i tư ng n p thu : T ch c, cá nhân xu t khNu, nh p khNu hàng hoá ho c nh n u thác xu t khNu, nh p khNu hàng hoá thu c i tư ng ch u thu quy nh t i i m 1, M c I, Ph n A Thông tư này là i tư ng n p thu xu t khNu, thu nh p khNu. II. I TƯ NG KHÔNG CHNU THU XU T KH U, THU NH P KH U: Hàng hóa xu t khNu, nh p khNu không thu c di n ch u thu xu t khNu, thu nh p khNu sau khi làm th t c h i quan, bao g m: 1. Hàng quá c nh và mư n ư ng qua lãnh th Vi t Nam. 2. Hàng kinh doanh theo phương th c chuy n khNu. 3. Hàng hóa t nư c ngoài nh p khNu vào khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t, kho b o thu , kho ngo i quan; Hàng hóa t khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t, kho b o thu , kho ngo i quan xu t khNu ra nư c ngoài; Hàng hóa ưa t khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t, kho b o thu , kho ngo i quan này sang khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t, kho b o thu , kho ngo i quan khác trong lãnh th Vi t Nam; Hàng hoá xu t nh p khNu ra vào các khu v c ư c phép mi n thu theo quy nh c a Chính ph . 4. Hàng vi n tr nhân o. B. CĂN C TÍNH THU : Căn c tính thu xu t khNu, thu nh p khNu là s lư ng hàng hóa, giá tính thu và thu su t c a m t hàng xu t khNu, nh p khNu. I. S LƯ NG HÀNG HÓA XU T KH U, NH P KH U: S lư ng hàng hóa xu t khNu, nh p khNu làm căn c tính thu là s lư ng t ng m t hàng th c t xu t khNu, nh p khNu. II. GIÁ TÍNH THU , T GIÁ TÍNH THU , NG TI N N P THU : 1. Giá tính thu ư c tính b ng ng Vi t Nam và ư c th c hi n như sau: 1.1. i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu theo h p ng mua bán hàng hoá: 1.1.1. i v i hàng hoá xu t khNu: là giá bán cho khách hàng t i c a khNu xu t (giá FOB), không bao g m phí b o hi m (I) và chi phí v n t i (F). Căn c xác nh giá bán cho khách hàng là h p ng mua bán hàng hoá v i y n i dung ch y u c a m t b n h p ng theo quy nh t i Lu t Thương m i phù h p v i các ch ng t h p pháp, h p l có liên quan n vi c mua bán hàng hoá;
 3. 1.1.2. i v i hàng hoá nh p khNu: 1.1.2.1. Hàng hoá nh p khNu theo h p ng mua bán hàng hoá thu c i tư ng áp d ng c a Thông tư s 118/2003/TT/BTC ngày 8/12/2003 c a B Tài chính hư ng d n Ngh nh s 60/2002/N -CP ngày 6/6/2002 c a Chính ph quy nh v vi c xác nh tr giá tính thu i v i hàng hoá nh p khNu theo nguyên t c c a Hi p nh th c hi n i u 7 Hi p nh chung v thu quan và thương m i thì giá tính thu ư c xác nh theo hư ng d n t i Thông tư s 118/2003/TT/BTC nêu trên. 1.1.2.2. Hàng hoá nh p khNu theo h p ng mua bán hàng hoá nhưng không thu c i tư ng áp d ng c a Thông tư s 118/2003/TT/BTC ngày 8/12/2003 c a B Tài chính thì giá tính thu là giá th c t ph i thanh toán mà ngư i mua ã thanh toán hay s ph i thanh toán cho ngư i bán v hàng hoá nh p khNu. T ng c c H i quan hư ng d n c th vi c xác nh giá tính thu nêu t i i m này. 1.1.2.3. M t s trư ng h p c bi t ư c hư ng d n thêm như sau: 1.1.2.3.1. Máy móc, thi t b , phương ti n v n t i i thuê thì giá tính thu nh p khNu là giá thuê máy móc, thi t b , phương ti n v n t i th c ph i tr theo h p ng ã ký v i nư c ngoài phù h p v i các ch ng t h p pháp, h p l có liên quan n vi c i thuê máy móc, thi t b , phương ti n v n t i. 1.1.2.3.2. Máy móc, thi t b , phương ti n v n t i ưa ra nư c ngoài s a ch a thì giá tính thu khi nh p khNu tr l i Vi t Nam là chi phí s a ch a th c ph i tr theo h p ng ã ký v i nư c ngoài phù h p v i các ch ng t h p pháp, h p l có liên quan n vi c s a ch a máy móc, thi t b , phương ti n v n t i. Giá thuê th c ph i tr ho c chi phí s a ch a th c ph i tr t i i m 1.1.2.3.1 và 1.1.2.3.2 nêu trên n u chưa bao g m chi phí v n t i (F) và phí b o hi m (I) thì ph i c ng chi phí v n t i và phí b o hi m xác nh giá tính thu nh p khNu. Trư ng h p hàng hoá nh p khNu ư c các doanh nghi p ho t ng t i Vi t Nam cung c p d ch v b o hi m và v n t i hàng hoá thì giá tính thu nh p khNu không bao g m kho n thu giá tr gia tăng i v i phí b o hi m (I) và chi phí v n t i (F). 1.1.2.3.3. Hàng hoá nh p khNu có bao g m hàng hoá b o hành theo h p ng mua bán hàng hoá (k c trư ng h p hàng hoá g i sau) nhưng giá ghi trên h p ng mua bán hàng hoá không tính thanh toán riêng i v i s hàng hoá b o hành thì giá tính thu là giá bao g m c tr giá hàng hoá b o hành. 1.1.2.3.4. Hàng hoá nh p khNu thu c i tư ng ư c mi n thu , t m mi n thu , ã ưa vào s d ng t i Vi t Nam nhưng sau ó ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n như ng ho c thay i m c ích ư c mi n thu , t m mi n thu trư c ây, ph i n p thu , thì giá tính thu nh p khNu ư c xác nh trên cơ s giá tr còn l i c a hàng hoá tính theo th i gian s d ng và lưu l i t i Vi t Nam (tính t th i i m nh p khNu n th i i m tính thu ) và ư c xác nh c th như sau: - Khi nh p khNu là hàng hoá m i (chưa qua s d ng): Th i gian s d ng và lưu l i t i Vi t Nam Giá tính thu nh p khNu = (%) giá hàng hoá m i t i th i i m tính
 4. thu T 6 tháng tr xu ng ( ư c tính tròn là 183 90% ngày) T trên 6 tháng n 1 năm ( ư c tính tròn là 365 80% ngày) T trên 1 năm n 2 năm 70% T trên 2 năm n 3 năm 60% T trên 3 năm n 5 năm 50% T trên 5 năm 40% - Khi nh p khNu là lo i hàng hoá ã qua s d ng: Th i gian s d ng và lưu l i t i Vi t Nam Giá tính thu nh p khNu = (%) giá hàng hoá m i t i th i i m tính thu T 6 tháng tr xu ng 60% T trên 6 tháng n 1 năm 50% T trên 1 năm n 2 năm 40% T trên 2 năm n 3 năm 35% T trên 3 năm n 5 năm 30% T trên 5 năm 20% 1.2. i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu không theo h p ng mua bán hàng hoá ho c h p ng không phù h p theo quy nh t i Lu t Thương m i thì giá tính thu xu t khNu, nh p khNu do C c H i quan a phương qui nh. T ng c c H i quan hư ng d n c th phương pháp xác nh giá tính thu theo nguyên t c phù h p v i giá giao d ch trên th trư ng nh m ch ng gian l n thương m i qua giá. 2. T giá tính thu : T giá làm cơ s xác nh giá tính thu i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu là t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b ư c ăng trên báo Nhân dân hàng ngày. Trư ng h p vào các ngày không phát hành báo Nhân dân hàng ngày (ho c có phát hành nhưng không thông báo t giá) ho c thông tin không n ư c c a khNu trong ngày thì t giá tính thu c a ngày hôm ó ư c áp d ng theo t giá tính thu c a ngày li n k trư c ó. i v i các ng ngo i t không có giao d ch trên th trư ng ngo i t liên Ngân hàng thì xác nh theo nguyên t c t giá tính chéo gi a t giá ng ô la M (USD) v i ng Vi t Nam giao d ch bình quân trên th trư ng liên Ngân hàng và t giá gi a ng ô la M v i các ngo i t khác trên th trư ng Qu c t do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b .
 5. 3. ng ti n n p thu : Thu xu t khNu, thu nh p khNu ư c n p b ng ng Vi t Nam. Trư ng h p i tư ng n p thu mu n n p thu b ng ngo i t thì ph i n p b ng ngo i t t do chuy n i do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b . III. THU SU T: 1. Thu su t thu xu t khNu: Thu su t thu xu t khNu ư c quy nh c th cho t ng m t hàng t i Bi u thu thu xu t khNu. 2. Thu su t thu nh p khNu: Thu su t thu nh p khNu g m thu su t ưu ãi, thu su t ưu ãi c bi t và thu su t thông thư ng, c th như sau: 2.1. Thu su t ưu ãi là thu su t áp d ng cho hàng hóa nh p khNu có xu t x t nư c ho c kh i nư c có th a thu n v i x t i hu qu c trong quan h thương m i v i Vi t Nam. M c thu su t ưu ãi ư c quy nh c th cho t ng m t hàng t i Bi u thu thu nh p khNu ưu ãi. i u ki n ư c áp d ng thu su t ưu ãi: - Hàng hóa nh p khNu ph i có gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá (C/O) t nư c ho c kh i nư c ã có th a thu n v i x t i hu qu c trong quan h thương m i v i Vi t Nam. Nư c ho c kh i nư c ó ph i n m trong danh sách các nư c ho c kh i nư c do B Thương m i thông báo ã có th a thu n v i x t i hu qu c trong quan h thương m i v i Vi t Nam; - Gi y ch ng nh n xu t x hàng hóa (C/O) ph i phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2.2. Thu su t ưu ãi c bi t là thu su t ư c áp d ng cho hàng hóa nh p khNu có xu t x t nư c ho c kh i nư c mà Vi t Nam và nư c ho c kh i nư c ó ã có th a thu n ưu ãi c bi t v thu nh p khNu theo th ch khu v c thương m i t do, liên minh thu quan ho c t o thu n l i cho giao lưu thương m i biên gi i và trư ng h p ưu ãi c bi t khác. Thu su t ưu ãi c bi t ư c áp d ng c th cho t ng m t hàng theo quy nh trong th a thu n. i u ki n ư c áp d ng thu su t ưu ãi c bi t: - Hàng hoá nh p khNu ph i có gi y ch ng nh n xu t x (C/O) t nư c ho c kh i nư c ã có th a thu n ưu ãi c bi t v thu nh p khNu i v i Vi t Nam. Gi y ch ng nh n xu t x hàng hóa (C/O) ph i phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành. - Hàng hoá nh p khNu ph i là nh ng m t hàng ư c quy nh c th trong danh m c hàng hoá ư c hư ng thu su t ưu ãi c bi t cho t ng nư c ho c kh i nư c do Chính ph ho c các cơ quan ư c Chính ph u quy n công b .
 6. - Các i u ki n khác (n u có) ư c áp d ng thu su t ưu ãi c bi t th c hi n theo quy nh c th t i các văn b n hư ng d n riêng cho t ng nư c ho c kh i nư c mà Vi t Nam có cam k t v thu su t ưu ãi c bi t. i v i các trư ng h p chưa xu t trình ư c (C/O) theo úng quy nh khi làm th t c h i quan, cơ quan H i quan v n tính thu theo m c thu su t ưu ãi ho c thu su t ưu ãi c bi t theo cam k t và kê khai c a i tư ng n p thu . Trong th i h n 60 ngày k t ngày ăng ký T khai hàng hoá nh p khNu, i tư ng n p thu ph i xu t trình C/O theo úng quy nh cho cơ quan H i quan. Trư ng h p không xu t trình ư c C/O theo úng quy nh thì cơ quan H i quan tính l i thu và x ph t vi ph m theo quy nh hi n hành. 2.3. Thu su t thông thư ng là thu su t ư c áp d ng cho hàng hóa nh p khNu có xu t x t nư c ho c kh i nư c mà Vi t Nam không có th a thu n v i x t i hu qu c ho c không có tho thu n ưu ãi c bi t v thu nh p khNu. Thu su t thông thư ng cao hơn 50% (năm mươi ph n trăm) so v i thu su t ưu ãi c a t ng m t hàng quy nh t i Bi u thu thu nh p khNu ưu ãi và ư c tính như sau: Thu su t thông = Thu su t ưu + Thu su t ưu x 50% thư ng ãi ãi 2.4. Hàng hóa nh p khNu trong m t s trư ng h p thu c di n ph i ch u thu b sung (theo i u 1 Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu ngày 20/5/1998). Thu b sung, thu su t theo h n ng ch thu quan, thu tuy t i ư c th c hi n theo văn b n hư ng d n riêng. C. KÊ KHAI, ĂNG KÝ HÀNG HÓA XU T KH U, NH P KH U VÀ N P THU : I. KÊ KHAI HÀNG HÓA XU T KH U, NH P KH U: T ch c, cá nhân có hàng hóa xu t khNu, nh p khNu ph i kê khai y , chính xác các n i dung theo quy nh c a pháp lu t, n p T khai hàng hóa xu t khNu, nh p khNu và n p/xu t trình các h sơ liên quan cho cơ quan H i quan nơi làm th t c xu t khNu, nh p khNu hàng hoá. II. TH I I M TÍNH THU VÀ TH I H N THÔNG BÁO THU : 1. Th i i m tính thu xu t khNu, thu nh p khNu là ngày i tư ng n p thu ăng ký T khai hàng hóa xu t khNu, nh p khNu v i cơ quan H i quan theo qui nh c a Lu t H i quan. Trư ng h p i tư ng n p thu khai báo i n t thì th i i m tính thu là ngày cơ quan H i quan c p s T khai t ng t h th ng (dư i ây g i t t là ngày ăng ký T khai hàng hóa xu t khNu, nh p khNu). Thu xu t khNu, thu nh p khNu ư c tính theo thu su t, giá tính thu , t giá tính thu t i ngày ăng ký T khai hàng hóa xu t khNu, nh p khNu. Quá 15 ngày k t ngày ăng ký T khai hàng hóa xu t khNu, nh p khNu nhưng chưa có hàng hoá th c
 7. xu t khNu, th c nh p khNu thì T khai hàng hóa xu t khNu, nh p khNu ã ăng ký không có giá tr làm th t c h i quan hàng hóa xu t khNu, nh p khNu. Khi có hàng hoá th c t xu t khNu, nh p khNu i tư ng n p thu ph i làm l i th t c kê khai và ăng ký T khai hàng hoá xu t khNu, nh p khNu, th i i m tính thu là ngày ăng ký T khai l n sau. Trư ng h p i tư ng n p thu kê khai trư c ngày ăng ký T khai hàng hoá xu t khNu, nh p khNu thì t giá tính thu ư c áp d ng theo t giá t i ngày i tư ng n p thu ã kê khai, nhưng không quá 3 ngày li n k trư c ngày ăng ký T khai hàng hoá xu t khNu, nh p khNu. 2. Th i h n thông báo thu ư c th c hi n c th như sau: Trong th i h n 8 (tám) gi làm vi c k t khi i tư ng n p thu ăng ký T khai hàng hóa xu t khNu, nh p khNu, cơ quan H i quan ph i thông báo cho i tư ng n p thu v s thu ph i n p. i v i nh ng trư ng h p ph i có giám nh v tiêu chuNn k thu t, ch t lư ng, s lư ng, ch ng lo i m b o chính xác cho vi c tính thu (như xác nh tên m t hàng, mã s hàng hoá theo danh m c Bi u thu , ch t lư ng, s lư ng, tiêu chuNn k thu t, tình tr ng cũ, m i c a hàng hóa nh p khNu....) thì cơ quan H i quan v n ra thông báo s thu ph i n p theo khai báo c a i tư ng n p thu trong th i h n 8 (tám) gi làm vi c k t khi i tư ng n p thu ăng ký T khai hàng hóa xu t khNu, nh p khNu; ng th i ph i thông báo cho i tư ng n p thu bi t lý do ph i giám nh và n u k t qu giám nh khác so v i khai báo c a i tư ng n p thu d n n có thay i v s thu ph i n p thì i tư ng n p thu ph i n p thu theo k t qu giám nh. Sau khi có k t qu giám nh, n u có thay i v s thu ph i n p, cơ quan H i quan ra thông báo i u ch nh l i thông báo ban u trong th i h n 8 (tám) gi làm vi c k t khi nh n ư c k t qu giám nh. Các chi phí liên quan n vi c giám nh s do cơ quan H i quan chi tr trong trư ng h p cơ quan H i quan ngh giám nh ho c s do i tư ng n p thu chi tr trong trư ng h p i tư ng n p thu ngh giám nh. III. TH I H N N P THU XU T KH U, THU NH P KH U: 1. i v i hàng hoá xu t khNu là 15 ngày, k t ngày i tư ng n p thu nh n ư c thông báo thu c a cơ quan H i quan v s thu ph i n p. 2. i v i hàng hoá là v t tư, nguyên li u nh p khNu tr c ti p s n xu t hàng hoá xu t khNu là 9 tháng ( ư c tính tròn là 275 ngày) k t ngày i tư ng n p thu nh n ư c thông báo thu c a cơ quan H i quan v s thu ph i n p. 2.1. i u ki n ư c áp d ng th i h n n p thu 9 tháng i v i v t tư, nguyên li u nh p khNu tr c ti p s n xu t hàng hoá xu t khNu, ph i có: - B n ăng ký v t tư, nguyên li u nh p khNu tr c ti p s n xu t hàng hoá xu t khNu;
 8. - i tư ng n p thu không n ng thu quá th i h n (t i th i i m nh p khNu) theo quy nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu; Tr trư ng h p n thu nh p khNu quá h n c a các lô v t tư, nguyên li u nh p khNu tr c ti p s n xu t hàng hoá xu t khNu, s n phNm ã th c xu t khNu và i tư ng n p thu ã n p y h sơ yêu c u hoàn thu trong th i h n quy nh (bao g m c trư ng h p cơ quan H i quan chưa làm th t c thanh quy t toán). Căn c vào h sơ quy nh, cơ quan H i quan nơi làm th t c nh p khNu ra thông báo th i h n n p thu cho i tư ng n p thu là 9 tháng, ng th i theo dõi vi c n thu c a i tư ng n p thu quy t toán s n thu khi th c t xu t khNu s n phNm. M t s trư ng h p c bi t do chu kỳ s n xu t, d tr v t tư, nguyên li u c a doanh nghi p dài hơn 9 tháng như óng tàu, thuy n, ch t o máy móc, thi t b cơ khí thì th i h n n p thu có th ư c hơn 9 tháng. i tư ng n p thu có văn b n gi i trình C c H i quan a phương xem xét quy t nh t ng trư ng h p c th . 2.2. Ch m nh t n khi i tư ng n p thu h t th i h n n p thu ư c áp d ng là 9 tháng ho c hơn 9 tháng, i tư ng n p thu ph i làm th t c quy t toán s n thu v i cơ quan H i quan. N u quá th i h n n p thu mà i tư ng n p thu m i xu t khNu ho c không xu t khNu s n phNm theo h p ng xu t khNu hàng hoá ã ăng ký v i cơ quan H i quan thì b x lý ph t ch m n p thu c th sau ây: - i v i ph n nguyên li u, v t tư nh p khNu s d ng vào s n xu t s n phNm theo h p ng xu t khNu hàng hoá ã ăng ký v i cơ quan H i quan, nhưng s n phNm không xu t khNu thì tính ph t ch m n p thu k t ngày th 31 tính t ngày nh n ư c thông báo thu c a cơ quan H i quan n ngày th c n p thu . - i v i ph n nguyên li u, v t tư nh p khNu ã s d ng vào s n xu t s n phNm và ã th c xu t khNu ngoài th i h n n p thu thì tính ph t ch m n p thu k t ngày quá th i h n n p thu theo thông báo c a cơ quan H i quan n ngày th c n p thu . - i v i trư ng h p i tư ng n p thu ư c áp d ng th i h n n p thu 9 tháng ho c hơn 9 tháng nhưng không xu t khNu s n phNm ho c xu t khNu ngoài th i h n n p thu , thì i tư ng n p thu ph i n p thu (trư ng h p xu t khNu s n phNm ngoài th i h n n p thu thì ph i n p thu khi h t th i h n n p thu ư c áp d ng và ư c hoàn l i s thu ã n p khi s n phNm th c t xu t khNu) và b x ph t như nêu trên, ngoài ra còn b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu theo quy nh hi n hành. i tư ng n p thu không ư c ti p t c áp d ng th i h n n p thu 9 tháng (ho c hơn 9 tháng) c a các lô hàng sau n u còn n thu , n ph t ch m n p và n ph t vi ph m hành chính; Khi n p xong ti n thu , ti n ph t ch m n p và ti n ph t vi ph m hành chính theo thông báo c a cơ quan thu thu thì ti p t c cho hư ng th i h n n p thu 9 tháng (ho c hơn 9 tháng) i v i lô hàng nguyên li u, v t tư nh p khNu tr c ti p s n xu t hàng hoá xu t khNu ti p theo. 3. Trư ng h p hàng hoá kinh doanh theo phương th c t m xu t - tái nh p ho c t m nh p - tái xu t thì th i h n n p thu là 15 ngày k t ngày h t th i h n c a cơ quan có thNm quy n cho phép t m xu t - tái nh p ho c t m nh p - tái xu t (áp d ng cho c trư ng h p ư c phép gia h n) theo quy nh c a B Thương m i.
 9. 4. i v i hàng hoá tiêu dùng ph i n p xong thu trư c khi nh n hàng hoá (Danh m c hàng hoá tiêu dùng th c hi n theo qui nh c a B Thương m i). Tr các trư ng h p c th dư i ây: 4.1. Trư ng h p i tư ng n p thu có s b o lãnh v s ti n thu ph i n p thì th i h n n p thu là 30 ngày, k t ngày i tư ng n p thu nh n ư c thông báo thu c a cơ quan H i quan v s thu ph i n p, v i i u ki n sau: - i tư ng ng ra b o lãnh ph i là t ch c tín d ng ho c các t ch c khác ư c phép th c hi n m t s ho t ng Ngân hàng theo qui nh c a Lu t các t ch c tín d ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t các t ch c tín d ng. - N i dung b o lãnh ph i ghi rõ tên t ch c ng ra b o lãnh, tên doanh nghi p ư c b o lãnh, s ti n thu ư c b o lãnh, th i h n b o lãnh và cam k t c a i tư ng ng ra b o lãnh. Căn c vào gi y b o lãnh c a t ch c ng ra b o lãnh, cơ quan H i quan nơi làm th t c nh p khNu ra thông báo th i h n n p thu là 30 (ba mươi) ngày cho i tư ng n p thu tương ng v i s ti n thu ã ư c b o lãnh. Quá th i h n n p thu theo thông báo thu c a cơ quan H i quan mà i tư ng n p thu chưa n p thu theo qui nh, cơ quan H i quan ngh t ch c ng ra b o lãnh n p s ti n thu vào ngân sách Nhà nư c thay cho i tư ng ư c b o lãnh theo úng qui nh c a Lu t các t ch c tín d ng, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t các t ch c tín d ng và các văn b n hư ng d n th c hi n. ng th i t ch c ng ra b o lãnh ph i n p ti n ph t ch m n p thu k t ngày i tư ng n p thu nh n ư c thông báo thu c a cơ quan H i quan v s thu ph i n p. N u quá th i h n n p thu 90 ngày mà t ch c ng ra b o lãnh v n chưa n p thu vào ngân sách Nhà nư c thì cơ quan H i quan có quy n ngh cơ quan qu n lý tr c ti p t ch c ng ra b o lãnh phong t a tài kho n c a t ch c ng ra b o lãnh cho n khi thu s ti n thu , ti n ph t. 4.2. Trư ng h p hàng hoá tiêu dùng nh p khNu ph c v tr c ti p cho an ninh, qu c phòng, nghiên c u khoa h c và giáo d c ào t o thu c di n ư c xét mi n thu nh p khNu thì th i h n n p thu là 30 ngày k t ngày i tư ng n p thu nh n ư c thông báo thu c a cơ quan H i quan v s thu ph i n p. 4.3. Trư ng h p hàng hoá nh p khNu n m trong Danh m c hàng hoá tiêu dùng theo qui nh c a B Thương m i nhưng là v t tư, nguyên li u nh p khNu tr c ti p dùng cho s n xu t thì ư c áp d ng th i h n n p thu là 30 ngày ho c 275 ngày ( i v i hàng hoá là v t tư, nguyên li u nh p khNu tr c ti p s n xu t hàng hoá xu t khNu) k t ngày i tư ng n p thu nh n ư c thông báo thu c a cơ quan H i quan v s thu ph i n p. Trên cơ s b h sơ, k t qu ki m tra lô hàng th c t nh p khNu và văn b n cam k t c a i tư ng n p thu v vi c s d ng v t tư, nguyên li u nh p khNu tr c ti p dùng cho s n xu t, C c H i quan a phương ra thông báo thu theo quy nh. Trư ng h p phát hi n có s gian l n thì ngoài vi c tính ph t ch m n p thu theo th i h n ph i n p thu c a hàng hoá tiêu dùng nh p khNu, i tư ng n p thu còn b x lý theo quy nh c a pháp lu t.
 10. 5. i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu phi m u d ch; hàng hoá xu t khNu, nh p khNu c a cư dân biên gi i thì i tư ng n p thu ph i n p xong thu trư c khi xu t khNu hàng hoá ra nư c ngoài ho c nh p khNu hàng hoá vào Vi t Nam. 6. i v i hàng hóa nh p khNu không thu c di n th c hi n n p thu theo qui nh t i i m 2, 3, 4 và 5 nêu trên, thì th i h n n p thu là 30 ngày k t ngày i tư ng n p thu nh n ư c thông báo thu c a cơ quan H i quan v s thu ph i n p. 7. Hàng hóa nh p khNu có th i h n n p thu khác nhau thì ph i m T khai hàng hóa nh p khNu riêng theo t ng th i h n n p thu . 8/ Trư ng h p hàng hoá xu t khNu, nh p khNu còn trong s giám sát c a cơ quan H i quan, nhưng b cơ quan Nhà nư c có thNm quy n t m gi i u tra, ch x lý thì th i h n n p thu i v i t ng lo i hàng hoá th c hi n theo quy nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu và tính t ngày cơ quan Nhà nư c có thNm quy n có văn b n cho phép gi i to hàng hoá ã t m gi . D. MI N THU , XÉT MI N THU , GI M THU : I. MI N THU : T ch c, cá nhân khi xu t khNu, nh p khNu hàng hóa thu c các trư ng h p ư c mi n thu theo qui nh t i i u 12 Ngh nh 54/CP ngày 28/08/1993 c a Chính ph , g m: 1. Hàng hoá vi n tr không hoàn l i theo D án vi n tr ho c Hi p nh gi a Chính ph Vi t Nam v i các t ch c c a nư c ngoài ho c văn b n th a thu n vi n tr ho c thông báo vi n tr (k c trư ng h p hàng hoá vi n tr không hoàn l i do các ơn v trúng th u nh p khNu cung c p cho D án); 2. Hàng hoá t m nh p - tái xu t; hàng hoá t m xu t - tái nh p tham d h i ch , tri n lãm; 3. Hàng hóa là tài s n di chuy n ư c mi n thu theo nh m c như sau: - i v i tài s n di chuy n c a t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài khi ư c phép vào công tác, làm vi c t i Vi t Nam th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư Liên t ch s 04/TTLB ngày 12/2/1996 và s 04 BS/TTLB ngày 20/10/1996 c a B Thương m i, B Ngo i giao, B Tài chính và T ng c c H i quan. - i v i hàng hoá là tài s n di chuy n c a t ch c, cá nhân Vi t Nam ư c phép ưa ra nư c ngoài kinh doanh và làm vi c khi h t th i h n chuy n v nư c ư c mi n thu i v i nh ng tài s n ã ưa ra nư c ngoài nay ưa tr v nư c. - M t s m t hàng tiêu dùng (c th như: ô tô, xe máy, ti vi, t l nh, i u hòa nhi t , dàn âm thanh ang s d ng) c a gia ình, cá nhân ngư i Vi t Nam ang nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài ư c phép nh cư t i Vi t Nam ư c mi n thu nh p khNu m i th m t chi c cho m i h gia ình (ho c cá nhân).
 11. 4. Hàng hóa xu t khNu, nh p khNu trong tiêu chuNn hành lý mi n thu c a khách xu t c nh, nh p c nh t i các c a khNu Vi t Nam theo nh m c qui nh t i Ngh nh s 66/2002/N -CP ngày 1/7/2002 c a Chính ph qui nh v nh m c hành lý c a ngư i xu t c nh, nh p c nh và quà bi u, t ng nh p khNu ư c mi n thu . 5. i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu c a t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c hư ng quy n ưu ãi, mi n tr t i Vi t Nam theo qui nh c a pháp lu t Vi t Nam, và phù h p v i các công ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia ư c th c hi n theo quy nh t i Pháp l nh v quy n ưu ãi, mi n tr dành cho cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s và cơ quan i di n c a t ch c qu c t t i Vi t Nam và hư ng d n t i các Thông tư Liên t ch s 04/TTLB ngày 12/2/1996 và s 04 BS/TTLB ngày 20/10/1996 c a B Thương m i, B Ngo i giao, B Tài chính và T ng c c H i quan. 6. i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu ph c v gia công xu t khNu cho phía nư c ngoài theo h p ng gia công ã ký (H p ng gia công theo úng quy nh t i Ngh nh s 57/1998/N -CP ngày 31/7/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng xu t khNu, nh p khNu, gia công và i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài), ư c mi n thu i v i các trư ng h p: - Nguyên li u nh p khNu gia công; - V t tư tham gia vào quá trình s n xu t, gia công (gi y, ph n, bút v , bút v ch d u, inh ghim qu n áo, m c sơn in, bàn ch i quét keo, khung in lư i, k p tNy, d u ánh bóng...) n u doanh nghi p xây d ng ư c nh m c tiêu hao; - Hàng hoá làm m u ph c v cho gia công; - Máy móc, thi t b nh p khNu ph c v tr c ti p cho gia công ư c th a thu n trong h p ng gia công. H t th i h n th c hi n h p ng gia công ph i tái xu t, n u không tái xu t thì ph i kê khai n p thu ; - S n phNm gia công xu t tr (n u có thu xu t khNu); - Ph li u, ph phNm ã tiêu hu dư i s giám sát c a cơ quan H i quan; - S n phNm hoàn ch nh do bên thuê gia công cung c p g n vào s n phNm gia công ho c óng chung v i s n phNm gia công thành m t hàng ng b và xu t khNu ra nư c ngoài thì ư c mi n thu như nguyên li u, v t tư nh p khNu gia công n u áp ng các i u ki n: (i) ư c th hi n trong h p ng gia công ho c ph ki n h p ng gia công; (ii) Trong b n nh m c s d ng nguyên li u, v t tư nh p khNu vào m c ích gia công ph i có nh m c c a s n phNm hoàn ch nh này; (iii) ư c qu n lý như nguyên li u, v t tư nh p khNu gia công. Giám c doanh nghi p nh n gia công ch u trách nhi m v vi c s d ng nguyên li u, v t tư nh p khNu vào m c ích gia công; nh m c tiêu hao th c t nguyên li u, v t tư nh p khNu gia công. Trư ng h p vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Thi t b máy móc, nguyên li u, v t tư, s n phNm gia công do phía nư c ngoài thanh toán thay ti n công gia công khi nh p khNu ph i n p thu nh p khNu theo quy nh.
 12. Quy trình qu n lý, thanh kho n thu i v i nguyên li u, v t tư nh p khNu và s n phNm gia công xu t khNu th c hi n theo văn b n riêng c a B Tài chính v th t c h i quan i v i hàng hoá nh p khNu theo h p ng gia công v i phía nư c ngoài. 7. Máy móc, thi t b , phương ti n v n t i do các nhà th u nư c ngoài nh p khNu vào Vi t Nam theo phương th c t m nh p - tái xu t ph c v thi công công trình, d án s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) ư c mi n thu nh p khNu và thu xu t khNu khi tái xu t. Khi k t thúc th i h n thi công công trình, d án; nhà th u nư c ngoài ph i tái xu t hàng hoá nêu trên. N u không tái xu t mà thanh lý, chuy n như ng t i Vi t Nam ph i ư c s cho phép c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n và ph i kê khai n p thu nh p khNu theo quy nh. Riêng i v i xe ô tô dư i 24 ch ng i và xe thi t k v a ch ngư i, v a ch hàng tương ương xe dư i 24 ch ng i không áp d ng hình th c t m nh p - tái xu t. Các nhà th u nư c ngoài có nhu c u nh p khNu vào Vi t Nam s d ng ph i n p thu nh p khNu theo quy nh. Khi hoàn thành vi c thi công công trình các nhà th u nư c ngoài ph i tái xu t ra nư c ngoài s xe ã nh p và ư c hoàn l i thu nh p khNu ã n p. M c hoàn thu và th t c hoàn thu ư c th c hi n theo quy nh t i i m 1.11, M c I, Ph n E Thông tư này. C c H i quan a phương căn c vào các quy nh trên t ch c th c hi n vi c gi i quy t mi n thu cho t ng trư ng h p. Khi gi i quy t mi n thu i v i các trư ng h p nêu t i i m 1, 2, 3, 5 và 7, cơ quan H i quan ph i ra quy t nh mi n thu cho t ng trư ng h p và t ch c lưu gi h sơ theo quy nh. Khi có quy t nh mi n thu , cơ quan H i quan ph i thanh kho n s thu nh p khNu ư c mi n và ghi rõ trên T khai hàng hoá xu t khNu, nh p khNu: "Hàng hoá mi n thu theo Quy t nh s ..... ngày..... tháng..... năm..... c a.....". II. XÉT MI N THU : Các t ch c, cá nhân khi xu t khNu, nh p khNu hàng hóa thu c các trư ng h p ư c xét mi n thu ph i có y các h sơ theo quy nh sau: 1. i v i hàng hoá nh p khNu chuyên dùng ph c v tr c ti p cho an ninh, qu c phòng, nghiên c u khoa h c và giáo d c, ào t o: 1.1. Hàng hoá nh p khNu chuyên dùng ph c v tr c ti p cho an ninh, qu c phòng: - Công văn yêu c u xét mi n thu c a B ch qu n; - Danh m c c th v s lư ng, ch ng lo i hàng hoá nh p khNu chuyên dùng cho an ninh, qu c phòng do Lãnh o B ch qu n phê duy t ã ư c ăng ký và th ng nh t v i B Tài chính t u năm (ch m nh t n h t 31/03 hàng năm B ch qu n ph i ăng ký k ho ch nh p khNu); - T khai hàng hoá nh p khNu ã làm th t c h i quan; - Thông báo thu c a cơ quan H i quan;
 13. - H p ng nh p khNu ho c u thác nh p khNu (n u là hàng hoá nh p khNu u thác) ho c gi y báo trúng th u kèm theo h p ng cung c p hàng hoá (n u là hàng hoá nh p khNu theo hình th c u th u, giá thanh toán không bao g m thu nh p khNu). 1.2. Hàng hoá nh p khNu chuyên dùng ph c v tr c ti p cho nghiên c u khoa h c: - Công văn yêu c u xét mi n thu c a ơn v th c hi n tài nghiên c u khoa h c; - H sơ tài nghiên c u khoa h c g m: + Quy t nh phê duy t tài do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p; + Danh m c hàng hóa c n nh p khNu th c hi n tài do c p phê duy t tài duy t; - T khai hàng hoá nh p khNu ã làm th t c h i quan; - Thông báo thu c a cơ quan H i quan; - H p ng nh p khNu ho c u thác nh p khNu (n u là hàng hoá nh p khNu u thác) ho c gi y báo trúng th u kèm theo h p ng cung c p hàng hoá (n u là hàng hoá nh p khNu theo hình th c u th u, giá thanh toán không bao g m thu nh p khNu). 1.3. Hàng hoá nh p khNu chuyên dùng ph c v cho giáo d c, ào t o: - Công văn yêu c u xét mi n thu c a ơn v th c hi n công tác giáo d c, ào t o; - Quy t nh phê duy t d án u tư trang thi t b ph c v cho công tác giáo d c, ào t o do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p; - Danh m c trang thi t b thu c d án do c p phê duy t d án duy t; - T khai hàng hoá nh p khNu ã làm th t c h i quan; - Thông báo thu c a cơ quan H i quan; - H p ng nh p khNu ho c u thác nh p khNu (n u là hàng hoá nh p khNu u thác) ho c gi y báo trúng th u kèm theo h p ng cung c p hàng hoá (n u là hàng hoá nh p khNu theo hình th c u th u, giá thanh toán không bao g m thu nh p khNu). Trên cơ s h sơ quy nh, T ng c c H i quan xem xét và ra quy t nh mi n thu i v i trư ng h p 1.1; C c H i quan a phương xem xét và ra quy t nh mi n thu i v i trư ng h p 1.2, 1.3. Cơ quan H i quan nơi làm th t c nh p khNu căn c quy t nh mi n thu c a T ng c c H i quan, C c H i quan a phương, ki m tra i chi u v i h sơ g c lô hàng nh p khNu th c hi n vi c thanh kho n s thu nh p khNu ư c mi n và ghi rõ trên T khai hàng hoá nh p khNu: "Hàng hoá mi n thu theo Quy t nh s ... ngày... tháng... năm... c a ". 2. Hàng hoá nh p khNu c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên h p doanh theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam th c hi n theo quy nh t i Ngh
 14. nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và Ngh nh s 27/2003/N -CP ngày 19/3/2003 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 24/2000/N - CP ngày 31/7/2000 và các văn b n hư ng d n hi n hành. Trư ng h p doanh nghi p ư c hư ng ưu ãi mi n thu nh p khNu nhưng không nh p khNu hàng hoá t nư c ngoài mà mua l i hàng hoá ã ư c mi n thu nh p khNu c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên h p doanh ư c phép chuy n như ng t i Vi t Nam thì doanh nghi p ư c phép ti p nh n hàng hoá ó t o tài s n c nh c a doanh nghi p ư c mi n thu nh p khNu theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các văn b n hư ng d n hi n hành, ng th i không truy thu thu nh p khNu i v i doanh nghi p ư c phép chuy n như ng hàng hoá. Nh ng hàng hoá này ph i tính tr lùi (s lư ng, tr giá) trong danh m c hàng hoá mi n thu ư c các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t cho doanh nghi p. 3. Hàng hoá nh p khNu c a các nhà u tư trong nư c theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) và Ngh nh s 35/2002/N -CP ngày 29/3/2002 c a Chính ph s a i, b sung danh m c A, B và C ban hành t i Ph l c kèm theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 và các văn b n hư ng d n hi n hành. Trư ng h p doanh nghi p ư c hư ng ưu ãi mi n thu nh p khNu nhưng không nh p khNu hàng hoá t nư c ngoài mà mua l i hàng hoá ã ư c mi n thu nh p khNu c a doanh nghi p trong nư c ư c phép chuy n như ng t i Vi t Nam thì doanh nghi p ư c phép ti p nh n hàng hoá ó t o tài s n c nh c a doanh nghi p ư c mi n thu nh p khNu theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) và các văn b n hư ng d n hi n hành, ng th i không truy thu thu nh p khNu i v i doanh nghi p ư c phép chuy n như ng hàng hoá. Nh ng hàng hoá này ph i tính tr lùi (s lư ng, tr giá) trong danh m c hàng hoá mi n thu ư c các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t cho doanh nghi p. 4. i v i hàng hoá là quà bi u, quà t ng: Hàng hoá là quà bi u, quà t ng thu c i tư ng ư c xét mi n thu xu t khNu, thu nh p khNu là hàng hoá ư c phép xu t khNu, nh p khNu, bao g m các trư ng h p và nh m c xét mi n thu c th sau ây: 4.1. i v i hàng hoá xu t khNu: - Hàng hoá ư c phép xu t khNu c a các t ch c, cá nhân t Vi t Nam bi u t ng cho các t ch c, cá nhân nư c ngoài. - Hàng hoá c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c các t ch c, cá nhân Vi t Nam bi u, t ng khi vào làm vi c, du l ch, thăm thân nhân t i Vi t Nam ư c phép xu t khNu ra nư c ngoài. - Hàng hoá c a các t ch c Vi t Nam ư c phép xu t khNu ra nư c ngoài tham gia h i ch , tri n lãm, qu ng cáo; sau ó s d ng bi u, t ng cho các t ch c, cá nhân nư c ngoài.
 15. - i v i các t ch c, cá nhân ư c Nhà nư c c i công tác, h c t p nư c ngoài ho c ngư i Vi t Nam i du l ch nư c ngoài thì ngoài tiêu chuNn hành lý cá nhân xu t c nh n u có mang theo hàng hoá làm quà bi u, t ng cho các t ch c, cá nhân nư c ngoài cũng ư c hư ng theo tiêu chuNn nh m c xét mi n thu xu t khNu hàng hoá quà bi u, quà t ng. nh m c hàng hoá quà bi u, quà t ng ư c xét mi n thu xu t khNu: Tr giá lô hàng hoá không vư t quá 30 (ba mươi) tri u ng i v i t ch c và không vư t quá 1 (m t) tri u ng i v i cá nhân. 4.2. i v i hàng hoá nh p khNu: 4.2.1. Hàng hoá là quà bi u, quà t ng c a các t ch c, cá nhân t nư c ngoài t ng cho các t ch c Vi t Nam có tr giá hàng hoá không vư t quá 30 (ba mươi) tri u ng thì ư c xét mi n thu . 4.2.2. Hàng hoá là quà bi u, quà t ng c a các t ch c, cá nhân t nư c ngoài t ng cho các cá nhân Vi t Nam v i tr giá hàng hoá không vư t quá 1 (m t) tri u ng thì ư c xét mi n thu ho c tr giá hàng hoá vư t quá 1 (m t) tri u ng nhưng t ng s thu ph i n p dư i 50.000 ng thì ư c xét mi n thu . Trư ng h p hàng hoá ghi g i t ng cho cá nhân nhưng th c t là g i t ng cho m t t ch c (có văn b n xác nh n c a t ch c ó) và hàng hoá ó ư c t ch c ó qu n lý và s d ng thì m c mi n thu ư c áp d ng như quy nh i v i hàng hoá là quà bi u, quà t ng c a các t ch c, cá nhân t nư c ngoài t ng cho các t ch c Vi t Nam. 4.2.3. i v i hàng hoá c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c phép t m nh p khNu vào Vi t Nam d h i ch , tri n lãm ho c ư c nh p vào Vi t Nam làm hàng m u, qu ng cáo nhưng sau ó không tái xu t mà làm quà bi u, quà t ng, quà lưu ni m cho các t ch c, cá nhân Vi t Nam thì ư c xét mi n thu trong các trư ng h p c th sau: - Nh ng hàng hoá dùng làm t ng phNm, quà lưu ni m cho khách n thăm h i ch , tri n lãm có tr giá th p t 50.000 (năm mươi nghìn) ng/1 v t phNm tr xu ng và t ng tr giá lô hàng nh p khNu dùng bi u, t ng không quá 10 (mư i) tri u ng. - Nh ng hàng hoá là thi t b l , s n phNm ơn chi c mà ch hàng bi u, t ng cho các t ch c trong nư c làm m u nghiên c u s n xu t không k giá tr cao hay th p. 4.2.4. Hàng hoá c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c phép nh p khNu vào Vi t Nam v i m c ích làm gi i thư ng trong các cu c thi v th thao, văn hoá, ngh thu t,... ư c xét mi n thu i v i hàng hoá dùng làm gi i thư ng có tr giá không quá 2 (hai) tri u ng/1 gi i ( i v i cá nhân) và 30 (ba mươi) tri u ng/1 gi i ( i v i t ch c) và t ng tr giá lô hàng nh p khNu dùng làm gi i thư ng không quá t ng tr giá c a các gi i thư ng b ng hi n v t. 4.2.5. i v i cá nhân nư c ngoài ư c phép nh p c nh vào Vi t Nam ngoài tiêu chuNn hành lý cá nhân còn ư c xét mi n thu s hàng hoá mang theo có tr giá không quá 1 (m t) tri u ng làm quà bi u, t ng, v t lưu ni m cho các t ch c ho c cá nhân Vi t Nam.
 16. 4.2.6. Hàng hoá c a các i tư ng ư c t m mi n thu nhưng không tái xu t mà ư c phép c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n làm quà t ng, quà bi u cho các t ch c, cá nhân Vi t Nam thì nh m c hàng hoá quà bi u, quà t ng ư c xét mi n thu là không vư t quá 30 (ba mươi) tri u ng i v i t ch c và không vư t quá 1 (m t) tri u ng i v i cá nhân. 4.2.7. Hàng m u c a các t ch c, cá nhân t nư c ngoài g i cho các t ch c, cá nhân Vi t Nam và ngư c l i ư c th c hi n theo nh m c xét mi n thu hàng hoá quà bi u, quà t ng là không vư t quá 30 (ba mươi) tri u ng i v i t ch c và không vư t quá 1 (m t) tri u ng i v i cá nhân. 4.3. Hàng hoá là quà bi u, quà t ng có tr giá vư t quá nh m c xét mi n thu theo quy nh trên thì ph i n p thu i v i ph n vư t. Tr các trư ng h p sau thì ư c xét mi n thu i v i toàn b tr giá lô hàng: 4.3.1. Các ơn v nh n hàng quà bi u, quà t ng là cơ quan hành chính s nghi p, các cơ quan oàn th xã h i ho t ng b ng kinh phí ngân sách c p phát, n u ư c cơ quan ch qu n c p trên cho phép ti p nh n s d ng thì ư c xét mi n thu trong t ng trư ng h p c th . Trong trư ng h p này ơn v ph i ghi tăng tài s n ph n ngân sách c p bao g m c thu , tr giá lô hàng quà bi u, quà t ng và ph i qu n lý, s d ng theo úng ch hi n hành v qu n lý tài s n cơ quan t kinh phí ngân sách c p phát. 4.3.2. Lô hàng quà bi u, quà t ng mang m c ích nhân o, t thi n, nghiên c u khoa h c. 4.3.3. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài g i thu c ch a b nh v cho thân nhân t i Vi t Nam là gia ình có công v i cách m ng, thương binh, li t s , ngư i già y u không nơi nương t a có xác nh n c a chính quy n a phương. 4.4. Tr giá hàng hoá là quà bi u, quà t ng ư c xác nh như sau: 4.4.1. i v i hàng hoá xu t khNu: là tr giá ghi trên hoá ơn theo úng qui nh hi n hành. Trư ng h p không có hoá ơn thì C c H i quan a phương xác nh tr giá hàng hoá d a trên khai báo c a ch hàng phù h p v i tr giá giao d ch trên th trư ng. 4.4.2. i v i hàng hoá nh p khNu: là tr giá hàng hoá nh p khNu chưa có thu nh p khNu và ư c xác nh theo hư ng d n t i Ph n B Thông tư này. 4.5. Th t c h sơ xét mi n thu : Th t c, h sơ xét mi n thu hàng hoá quà bi u, quà t ng, hàng m u bao g m: - Công văn yêu c u xét mi n thu c a t ch c, cá nhân ư c bi u, t ng; - Thông báo ho c quy t nh ho c tho thu n t ng hàng hoá; gi y thông báo ho c tho thu n g i hàng m u; - T khai hàng hoá xu t khNu, hàng hoá nh p khNu ã làm th t c h i quan; - Thông báo thu c a cơ quan H i quan;
 17. - Gi y xác nh n c a chính quy n a phương ( i v i trư ng h p 4.3.3 nêu trên); Trư ng h p hàng hoá là quà bi u, quà t ng ho c hàng m u do các doanh nghi p kinh doanh trong lĩnh v c giao nh n v n t i m nh n v n chuy n và làm th t c h i quan thì ngoài th t c h sơ xét mi n thu như trên, ph i có thêm gi y u quy n c a t ch c, cá nhân ư c bi u, t ng ho c hàng m u cho doanh nghi p v n t i m nh n v n chuy n và làm th t c h i quan. Trư ng h p hàng hoá c a các i tư ng ư c t m mi n thu nhưng không tái xu t mà ư c phép c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n làm quà t ng, quà bi u cho các t ch c, cá nhân Vi t Nam thì th t c, h sơ xét mi n thu bao g m: (i) Công văn yêu c u xét mi n thu ; (ii) Hoá ơn ho c phi u xu t kho v lô hàng quà bi u, t ng; (iii) B n giao nh n lô hàng bi u, t ng gi a i tư ng bi u, t ng và i tư ng nh n bi u, t ng. Căn c các h sơ và quy nh trên ây, C c H i quan a phương xem xét và ra quy t nh mi n thu cho các lô hàng quà bi u, t ng c a t ch c cá nhân nư c ngoài cho cá nhân Vi t Nam và ngư c l i. Riêng các trư ng h p 4.3.1 và 4.3.2 nêu trên, T ng c c H i quan s xem xét x lý c th . Trên cơ s quy t nh mi n thu , cơ quan H i quan nơi làm th t c nh p khNu hàng hoá ph i thanh kho n s thu ư c mi n và ghi rõ trên T khai hàng hoá xu t khNu, nh p khNu: "Hàng hoá mi n thu theo Quy t nh s ... ngày... tháng... năm... c a...". 5. i v i hàng hoá nh p khNu bán t i c a hàng mi n thu : cơ quan H i quan qu n lý theo ch qu n lý giám sát hàng hoá nh p khNu bán mi n thu quy nh t i Quy ch v c a hàng kinh doanh hàng mi n thu ban hành kèm theo Quy t nh s 205/1998/Q -TTg ngày 19/10/1998, Quy t nh s 206/2003/Q -TTG ngày 7/10/2003 c a Th tư ng Chính ph . Trư ng h p n u có hàng hoá khuy n mãi, hàng hoá th nghi m ư c phía nư c ngoài cung c p mi n phí cho c a hàng mi n thu kèm bán cùng v i hàng hoá bán t i c a hàng mi n thu thì s hàng hoá khuy n mãi, hàng hoá th nghi m nêu trên không ph i tính thu nh p khNu. Hàng hoá khuy n mãi và hàng hoá th nghi m u ch u s giám sát và qu n lý c a cơ quan H i quan như hàng hoá nh p khNu bán t i c a hàng kinh doanh hàng mi n thu . C c H i quan a phương t ch c th c hi n vi c mi n thu , qu n lý hàng bán mi n thu quy nh t i i m này. III. XÉT GI M THU : Hàng hóa xu t khNu, nh p khNu trong quá trình v n chuy n, b c x p (hàng hóa còn n m trong s giám sát, qu n lý c a cơ quan H i quan theo qui nh hi n hành c a Lu t H i quan và các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t H i quan) b hư h ng, m t mát có lý do xác áng thì C c H i quan a phương xem xét và ra quy t nh gi m thu căn c vào m c t n th t, hư h ng ã ư c giám nh và h sơ có liên quan. E. HOÀN L I THU , TRUY THU THU :
 18. I. HOÀN THU : 1. Các trư ng h p ư c xét hoàn thu : Các trư ng h p ã n p thu ư c xét hoàn l i thu theo quy nh t i i u 16 Ngh nh s 54/CP ngày 28/08/1993 c a Chính ph , các t ch c, cá nhân ph i có y các gi y t sau: 1.1. i v i hàng hoá nh p khNu ã n p thu mà còn lưu kho, lưu bãi t i c a khNu dư i s giám sát c a cơ quan H i quan, ư c phép tái xu t ph i có: - Công văn yêu c u hoàn thu nh p khNu ã n p; - T khai hàng hóa nh p khNu ã tính thu c a cơ quan H i quan; - T khai hàng hoá xu t khNu ã làm th t c h i quan, có xác nh n c a cơ quan H i quan là hàng hoá thu c t khai nh p khNu nào còn lưu kho, lưu bãi c a khNu ho c hàng hóa v n còn dư i s giám sát c a cơ quan H i quan ã th c xu t khNu; - Thông báo thu ; Ch ng t n p thu . 1.2. i v i hàng hoá xu t khNu ã n p thu xu t khNu nhưng không xu t n a, ph i có: - Công văn yêu c u hoàn thu xu t khNu ã n p; - T khai hàng hóa xu t khNu có xác nh n c a cơ quan H i quan là hàng hoá không xu t khNu; - Thông báo thu ; Ch ng t n p thu . 1.3. i v i hàng hoá ã n p thu xu t khNu, thu nh p khNu nhưng th c t xu t khNu ho c nh p khNu ít hơn, ph i có: - Công văn yêu c u hoàn l i thu xu t khNu ho c thu nh p khNu n p th a; - T khai hàng hóa xu t khNu ho c nh p khNu ã làm th t c h i quan; - Thông báo thu ; Ch ng t n p thu ; - Hóa ơn bán hàng, mua hàng theo h p ng mua bán hàng hoá. 1.4. i v i hàng hoá nh p khNu chưa phù h p v ch t lư ng qui cách, phNm c p so v i h p ng mua bán hàng hoá ã ký v i phía nư c ngoài, do phía nư c ngoài g i sai, có gi y giám nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, có xác nh n c a ch hàng nư c ngoài thì C c H i quan a phương căn c vào k t qu ki m hóa hàng hoá th c nh p khNu và i chi u v i các quy nh hi n hành c a Nhà nư c xem xét quy t nh vi c cho nh p khNu hàng hóa ho c b t bu c tái xu t. ng th i tính l i s thu nh p khNu ph i n p thu thu phù h p v i hàng hoá th c nh p khNu trong trư ng h p có s thay i v thu su t, giá tính thu . N u doanh nghi p ã n p s ti n
 19. thu nh p khNu quá s thu nh p khNu tính l i theo hàng hoá th c nh p khNu thì s ư c hoàn l i s ã n p th a. H sơ yêu c u hoàn l i thu bao g m: - Công văn yêu c u hoàn l i s ti n thu nh p khNu n p th a; - K t qu giám nh hàng hóa nh p khNu c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; - Xác nh n c a phía ch hàng nư c ngoài v vi c g i hàng hoá sai h p ng; - T khai hàng hoá nh p khNu có ghi rõ k t qu ki m hóa và các h sơ có liên quan n vi c nh p khNu lô hàng; - Thông báo thu ; Ch ng t n p thu ; - Ch ng t thanh toán qua Ngân hàng cho lô hàng nh p khNu. 1.5. i v i trư ng h p có nh m l n trong kê khai tính thu (bao g m c i tư ng n p thu ho c cơ quan H i quan) thì ư c hoàn tr ti n thu n p th a trong th i h n m t năm tr v trư c (k t ngày ăng ký T khai hàng hoá xu t khNu, nh p khNu n ngày phát hi n nh m l n). H sơ yêu c u xét hoàn thu g m: - Công văn yêu c u hoàn l i ti n thu xu t khNu, thu nh p khNu n p th a; - T khai hàng hóa xu t khNu, nh p khNu (kèm theo h sơ xu t khNu, nh p khNu có liên quan); - Thông báo thu ; Ch ng t n p thu . 1.6. i v i hàng hoá là nguyên li u, v t tư nh p khNu s n xu t hàng hoá xu t khNu ư c hoàn thu tương ng v i t l xu t khNu thành phNm, ư c xác nh c th như sau: 1.6.1/ Các lo i v t tư, nguyên li u ư c hoàn thu nh p khNu, bao g m: - Nguyên li u, v t tư nh p khNu (k c linh ki n l p ráp, bán thành phNm, bao bì óng gói) tr c ti p c u thành th c th s n phNm xu t khNu; - Nguyên li u, v t tư tr c ti p tham gia vào quá trình s n xu t hàng hoá xu t khNu nhưng không tr c ti p chuy n hoá thành hàng hoá ho c không c u thành th c th s n phNm, như: gi y, ph n, bút v , bút v ch d u, inh ghim qu n áo, m c sơn in, bàn ch i quét keo, ch i quét keo, khung in lư i, k p tNy, d u ánh bóng,... 1.6.2. Các trư ng h p ư c xét hoàn thu , bao g m: 1.6.2.1. Doanh nghi p nh p khNu nguyên li u, v t tư s n xu t hàng hoá xu t khNu ho c t ch c thuê gia công trong nư c (k c thuê gia công t i các doanh nghi p ch xu t, khu ch xu t và các khu v c khác ư c phép mi n thu theo quy nh c a Chính
 20. ph ; ho c gia công nư c ngoài; ho c trư ng h p liên k t s n xu t hàng hoá xu t khNu) và nh n s n phNm v xu t khNu; Th t c h sơ g m: - Công văn yêu c u hoàn l i thu nh p khNu i v i nguyên li u, v t tư nh p khNu s n xu t hàng hoá xu t khNu c a doanh nghi p, trong ó có gi i trình c th s lư ng, tr giá nguyên li u, v t tư nh p khNu và ã s d ng s n xu t hàng hoá xu t khNu; s thu nh p khNu ã n p; s lư ng hàng hoá xu t khNu; s thu nh p khNu yêu c u hoàn; - B n kê m c tiêu hao th c t nguyên li u, v t tư nh p khNu c a m t ơn v s n phNm. - T khai hàng hoá nh p khNu nguyên li u, v t tư ã làm th t c h i quan; H p ng nh p khNu; - Thông báo thu ; Ch ng t n p thu ; - T khai hàng hóa xu t khNu ã làm th t c h i quan; H p ng xu t khNu; -H p ng u thác xu t khNu, nh p khNu n u là hình th c xu t khNu, nh p khNu u thác; - Ch ng t thanh toán qua Ngân hàng cho các lô hàng xu t khNu; - H p ng liên k t s n xu t hàng hoá xu t khNu n u là trư ng h p liên k t s n xu t hàng hoá xu t khNu. Trư ng h p doanh nghi p ưa nguyên li u, v t tư cho doanh nghi p ch xu t ho c nư c ngoài gia công sau ó nh n s n phNm v s n xu t và/ho c xu t khNu thì ngoài các gi y t nêu trên còn ph i b sung các gi y t sau: - T khai hàng hoá xu t khNu nguyên li u, v t tư cho gia công; T khai hàng hoá nh p khNu s n phNm t doanh nghi p ch xu t ho c nư c ngoài. - Ch ng t n p thu (c a s n phNm gia công nh p khNu). -H p ng gia công v i doanh nghi p ch xu t ho c v i nư c ngoài. 1.6.2.2. Doanh nghi p nh p khNu nguyên li u, v t tư s n xu t hàng hoá tiêu th trong nư c sau ó tìm ư c th trư ng xu t khNu (th i gian t i a cho phép là 2 năm k t ngày ăng ký T khai nguyên li u, v t tư nh p khNu) và ưa s nguyên li u, v t tư này vào s n xu t hàng hoá xu t khNu, ã th c xu t khNu s n phNm ra nư c ngoài; Th t c h sơ xét hoàn thu tương t như trư ng h p 1.6.2.1. 1.6.2.3. i v i nguyên li u, v t tư nh p khNu th c hi n h p ng gia công (không do bên nư c ngoài t gia công cung c p mà do doanh nghi p nh n gia công t nh p khNu th c hi n h p ng gia công ã ký v i khách hàng nư c ngoài), khi th c xu t khNu s n phNm s ư c xét hoàn thu nh p khNu như i v i nguyên li u, v t tư nh p khNu s n xu t hàng hoá xu t khNu. Th t c h sơ hoàn thu nh p khNu bao g m:
Đồng bộ tài khoản