Thông tư 89/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: mynuong

Thông tư 89/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 89/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

phßng  èc  éi          ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam  
qu h         c s d l      
v¨n  LAWDATATh«ng t
c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  89/2002/TT­B T C   g µ y  9 th¸ng 10 n¨ m  2002  í ng 
c n H
d É n  k Õ  to¸n th ù c hi Ö n  b è n   (04)  ch u È n  m ù c   Õ  to¸n  a n  h µ n h  theo 
k b
Q u y Õ t ® Þ n h  s è  149/2001/Q§­B T C, 
n g µ y 31/12/2001 c ñ a B é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h
ë


­ C¨n  Quy Õt  nh  è 
  cø  ®Þ s 149/2001/Q§­BTC   µy 
ng 31/12/2001  ña  é   ­
c B tr
ëng  é  µichÝnh  Ò   Öc 
BT  v vi ban  µnh  µ 
h v c«ng  è  èn    Èn  ùc  Õ  
b b (04)chu m k to¸n 
ViÖtNam   ®ît1);
  (  
­ C¨n  Ch Õ     Õ    
  cø  ®é k to¸ndoanh  nghiÖp 
ban  µnh 
h theo Quy Õt  nh  è 
®Þ s
1141TC/Q§/C§KT  µy  11­
ng 1­ 1995  µ   
v c¸cth«ng   íng dÉn  öa  æi,bæ  
th   s®   sung 
Ch Õ     Õ    
®é k to¸ndoanh nghiÖp  ña  é  µichÝnh;
c BT 
Bé   µi chÝnh  íng dÉn  Õ     ùc hiÖn  èn  Èn  ùc  Õ      
T  h  k to¸nth   b chu m k to¸n trªn
¸p dông 
  cho   
c¸cdoanh  nghiÖp  éc c¸cngµnh,c¸cthµnh  Çn 
thu        ph kinh tÕ 
  trong 
c¶  íc,trõ:C¸c 
n   doanh nghiÖp  ùc hiÖn  Õ     Õ    
th   Ch ®é k to¸ndoanh  nghiÖp  õa 
v
vµ  nhá  ban  hµnh  kÌm  theo Quy Õt ®Þnh  sè  1177/TC­Q§­C§KT  ngµy 
23/12/1996 vµ 
  Quy Õt  nh  è 
®Þ s 144/2001/Q§­BTC   µy 
ng 21/12/2001 cña  é  ­
  B tr
ëng  é  µichÝnh.
BT 


I. í ng d É n  k Õ  to¸n c h u È n  m ù c  " H µ n g  t å n k h o"
 H


1­ K Õ       Ý 
  to¸nchiph s¶n  Êtchung  è  nh
xu   c ®Þ
­Khiph¸tsinh chiphÝ 
       s¶n  Êtchung  è  nh, ghi:
xu   c ®Þ  
Nî  627­   Ý 
TK  Chi ph s¶n  Êt chung 
xu   (ChitiÕtchiphÝ 
    s¶n  Êt chung  è 
xu   c
®Þnh)
Cã    
c¸cTK: 
152,153,214,331,334,. .
        .
­ Cuèi kú, ph©n    µ  Õt 
     bæ v k chuyÓn    Ý  
chi ph s¶n  Êt chung  è  nh  
xu   c ®Þ
vµo    Ý  Õ   Õn 
chiph ch bi cho  çi  n  Þ 
m ®¬ v s¶n  È m  
ph theo møc  c«ng  Êt b×nh 
su  
th ng,ghi:
ê 
Nî  154     Ý 
TK  ­Chi ph s¶n  Êtkinhdoanh  ë 
xu     d dang
Cã   627      Ý  
TK  ­ Chi ph s¶n  Êt chung 
xu   (ChitiÕtchiphÝ  
    s¶n  Êt chung 
xu  
cè  nh).
®Þ
­  êng  îp 
Tr h møc  s¶n  È m   ùc  Õ 
ph th t s¶n  Êt  thÊp  ¬n 
xu ra  h c«ng  Êt
su  
b×nh  êng  ×  Õ  
th th k to¸n ph¶i tÝnh  µ    nh    Ý  
    v x¸c ®Þ chi ph s¶n  Êt chung  è 
xu   c
®Þnh  ©n    µo    Ý   Õ   Õn 
ph bæ v chiph ch bi cho  çi  n  Þ 
m ®¬ v s¶n  È m  
ph theo møc  
c«ng  Êt b×nh  êng. Kho¶n    Ý  
su   th   chiph s¶n  Êt chung  è  nh 
xu   c ®Þ kh«ng  ©n  
ph
bæ  (kh«ng  Ýnh  µo    µnh 
t v gi¸th s¶n  È m   è 
ph s chªnh  Öch  ÷a 
l gi tæng    Ý 
chi ph
s¶n  Êt chung  è  nh  ùc tÕ   
xu   c ®Þ th   ph¸tsinh lính¬n    Ý 
   chiph s¶n  Êt chung  è 
xu   c
®Þnh  îc tÝnh  µo    µnh 
®  v gi¸th s¶n  È m)  îc ghi nhËn  µo    èn  µng   
ph ®   v gi¸v h b¸n
trongkú,ghi:
  
Nî  632      èn  µng  (ChitiÕtchiphÝ 
TK  ­ Gi¸v h b¸n      s¶n  Êt chung  è  nh  
xu   c ®Þ
kh«ng  ©n 
ph bæ)
2

Cã   627     Ý 
TK  ­Chi ph s¶n  Êtchung.
xu  
2­ K Õ      
  to¸nc¸ckho¶n 
hao  ôt,m Êt    µng  ån kho
h  m¸th t 
­ C¨n  vµo   
  cø  biªnb¶n  Ò   Êt   
vm m¸t,hao  ôt hµng  ån kho,kÕ    
h  t    to¸nph¶n 
¸nh gi¸trÞhµng  ån kho  Êt   
    t  m m¸t,hao  ôt,ghi:

Nî  1381   µis¶n  Õu chê  ö  ý
TK  ­T   thi   xl
Cã    
c¸cTK: 
151,152,153,154,155,156
         
­ C¨n  vµo   
  cø  biªnb¶n  ö  ývÒ   µng  ån 
x l  h t kho hao  ôt,m Êt    Õ    
h  m¸t,k to¸n
ghi:
Nî  111,334,.   Çn  chøc,c¸nh©n 
TK    .(Ph tæ 
.    ph¶ibåith ng)
   ê
Nî  632      èn  µng  (C¸ckho¶n 
TK  ­ Gi¸v h b¸n    hao  ôt,m Êt    ña  µng  ån 
h  m¸t c h t
kho,sau    õ(­  Çn  åith ng  ña  chøc,c¸nh©n  ©y    îcph¶n   
  khitr   ) ph b   ê c tæ     g ra ®   ¸nh
vµo    èn  µng 
gi¸v h b¸n)
Cã   1381   µis¶n  Õu chê  ö  ý.
TK  ­T   thi   xl
3­ K Õ     ù 
  to¸nd phßng 
gi¶m    µng  ån kho
gi¸h t 
Cuèi kú  Õ  
  k to¸n n¨m,      Þ thuÇn  ã  Ó  ùc hiÖn  îc cña  µng 
  khigi¸tr   c th th   ®  h
tån kho  á  ¬n    èc  × 
  nh h gi¸g th ph¶ilËp  ù 
  d phßng  gi¶m    µng  ån kho.Sè   ù 
gi¸h t   d
phßng  gi¶m    µng  ån kho  îclËp  µsè 
gi¸h t  ®   l   chªnh  Öch  ÷a gi¸gèc  ña  µng 
l gi     ch
tån kho  ính¬n    ÞthuÇn  ã  Ó  ùc hiÖn  îccña  óng.
  l  gi¸tr   c th th   ®  ch
­Trêng  îp kho¶n  ù 
  h  d phßng  gi¶m    µng  ån kho 
gi¸h t  ph¶ilËp ë  èikú  Õ  
    cu   k
to¸nn¨m 
  nay  ính¬n 
l  kho¶n  ù 
d phßng gi¶m    µng  ån kho  ∙  Ëp    èikú 
gi¸h t  ® l ë cu  
kÕ    
to¸nn¨m  ícth× sè 
tr     chªnh  Öch  ính¬n  îclËp thªm,ghi:
l l  ®    
Nî  632     èn  µng   
TK  ­Gi¸v h b¸n (ChitiÕtdù 
    phßng 
gi¶m    µng  ån kho)
gi¸h t   
Cã   159   ù  
TK  ­D phßng 
gi¶m    µng  ån kho.
gi¸h t 
­Trêng  îp kho¶n  ù 
  h  d phßng gi¶m    µng  ån kho 
gi¸h t  ph¶ilËp ë  èikú  Õ  
    cu   k
to¸nn¨m 
  nay  á  ¬n 
nh h kho¶n  ù d phßng 
gi¶m    µng  ån kho  ∙  Ëp ë  èikú 
gi¸h t  ® l   cu  
kÕ    
to¸nn¨m  ícth× sè 
tr     chªnh  Öch  á  ¬n  îchoµn  Ëp,ghi:
l nh h ®   nh  
Nî  159   ù  
TK  ­D phßng 
gi¶m    µng  ån kho
gi¸h t 
Cã    
TK 632  Gi¸ vèn  µng 
­    h b¸n (Chi tiÕtdù 
    phßng gi¶m    µng  ån 
gi¸h t
kho).
 


II. í ng d É n  k Õ  to¸n c h u È n  m ù c
 H


"Tµis¶n  è  nh  ÷u  ×nh"
  c ®Þ hh
1­ V Ò   éidung 
  n  ph¶n  cña  211   
¸nh  TK  ­ TSC§  ÷u  ×nh, ® îcsöa  æi  ¹
hh    ® l 
i
phÇn  nguyªn   gi¸TSC§   ÷u  ×nh, x¸c ®Þnh 
hh    trong tõng  êng  îp  ô  Ó, nh 
  tr h c th  
sau:
TSC§   ÷u  ×nh 
hh mua   ¾ m: 
s Nguyªn   
gi¸TSC§   ÷u  ×nh 
hh mua   ¾ m    
s bao
gå m    
gi¸mua   õc¸c kho¶n  îc chiÕt khÊu  ¬ng  ¹i,gi¶m 
(tr     ®    th m  gi¸)   
,c¸c kho¶n 
thuÕ  (kh«ng bao  å m    
g c¸c kho¶n  Õ  îc hoµn  ¹   µ      Ý   ªnquan 
thu ®   l i v c¸c chiph li  
)
trùc tiÕp  n   Öc  a  µis¶n  µo  ¹ng th¸  ½n   µng  ö  ông      Ý 
  ®Õ vi ® t   v tr   is s sd nh chi ph
chuÈn  Þ  Æt  
bm b»ng,chiphÝ  Ën 
   v chuyÓn  µ  èc  Õp 
vb x ban  u,    Ý  ¾p 
®Ç chiph l
3

® Æt,  ¹y thö (trõ(­   
ch       ) c¸c kho¶n    åivÒ  
thu h   s¶n  È m,  Õ   Öu do  ¹y thö),
ph ph li   ch    
chiphÝ 
  chuyªn giavµ      Ý  ªnquan  ùctiÕp kh¸c.
    c¸cchiph li   tr    
TSC§  ÷u  ×nh  ®Ç u    ©y  ùng  ¬ 
hh do  tx d c b¶n  theo  ¬ng 
ph thøc 
giao thÇu:
   
§èivíiTSC§  ÷u  ×nh  ×nh  µnh  ®Ç u    ©y  ùng 
   hh h th do  tx d theo  ¬ng 
ph thøc giao 
thÇu,nguyªn gi¸lµgi¸quyÕt   
         to¸nc«ng  ×nh ®Ç u    ©y  ùng,c¸cchiphÝ  ªn
tr   tx d     li  
quan  ùctiÕp kh¸cvµ  Ö  Ý  ícb¹ (nÕu  ã).
tr       l ph tr     c
TSC§  ÷u  ×nh 
hh mua    Ë m:  êng  îp TSC§  ÷u  ×nh 
tr¶ch Tr h  hh mua  ¾ m   îc
s ® 
thanh   
to¸ntheo  ¬ng 
ph thøc tr¶chË m, 
   nguyªn gi¸TSC§    îcph¶n  theo 
   ®ã ®   ¸nh 
gi¸mua   
  tr¶ngay  ¹ thêi®iÓ m  
ti  
  mua.  Kho¶n chªnh  Öch  ÷a gi¸mua    Ë m  
l gi     tr¶ch
vµ   
gi¸mua    Òn ngay  îch¹ch to¸nvµo    Ý 
tr¶ti   ®     chiph theo  ú  ¹n 
k h thanh  to¸n,trõ
  
khisè 
  chªnh  Öch    îctÝnh  µo 
l ®ã ®   v nguyªn gi¸TSC§  ÷u  ×nh  èn 
   hh (v ho¸)theo 
 
quy  nh  ña 
®Þ c ChuÈn  ùc 
m “ChiphÝ  i 
  ® vay”.
TSC§   ÷u  ×nh  ù x©y  ùng 
hh t  d hoÆc   ù chÕ: 
t  Nguyªn   
gi¸TSC§   ÷u  ×nh 
hh
tù x©y  ùng  µ gi¸thµnh  ùc tÕ  ña 
  d l    th   c TSC§   ù x©y  ùng 
t  d hoÆc   ù chÕ   éng 
t  c
(+) chiphÝ   ¾p  Æt,  ¹y thö.Trêng  îp 
   l® ch     h doanh  nghiÖp  ïng 
d s¶n  È m    
ph do
m × nh s¶n  Êt ra ®Ó  
xu     chuyÓn  µnh  th TSC§  × nguyªn gi¸lµchiphÝ 
th          s¶n  Êt
xu  
s¶n  È m     éng        Ý  ùctiÕp li  
ph ®ã c (+)c¸cchiph tr     ªnquan  n   Öc  a 
®Õ vi ® TSC§  µo  v
tr¹ng th¸is ½n   µng  ö  ông. Trong    êng  îp 
   s sd   c¸c tr h trªn,m äi 
  kho¶n  i éi bé 
l∙ n  
 
kh«ng  îc tÝnh  µo 
®  v nguyªn    ña  µis¶n  . 
gi¸c t   ®ã C¸c    Ý  
chiph kh«ng  îp  ýnh 
h l 
nguyªn  Öu,vËt  Öu    Ý, 
li   li l∙ng ph lao  ng 
®é hoÆc    
c¸c kho¶n    Ý  
chi ph kh¸c sö 
 
dông  îtqu¸ 
v  møc   ×nh  êng 
b th trong qu¸  ×nh  ù  ©y  ùng 
tr tx d hoÆc   ù  Õ  
t ch
kh«ng  îctÝnh  µo 
®  v nguyªn gi¸TSC§  ÷u  ×nh.
   hh
TSC§  ÷u  ×nh 
hh mua  íi ×nh 
d  h thøc trao® æi:Nguyªn   
     gi¸TSC§  ÷u  ×nh 
hh
mua   íih×nh 
d  thøc    æi  íim ét 
trao ® v  TSC§   ÷u  ×nh 
hh kh«ng ¬ng  ù hoÆc   µi
t t  t 
s¶n kh¸c® îcx¸c®Þnh 
    theo    Þhîp lýcña 
gi¸tr       TSC§  ÷u  ×nh  Ën  Ò, 
hh nh v hoÆc  
gi¸trÞ hîp  ýcña  µis¶n  em     æi, sau    iÒu 
    l  t  ® trao ®   khi® chØnh   
c¸c kho¶n  Òn
ti  
hoÆc  ¬ng  ¬ng  Òn tr¶thªm 
t ® ti     hoÆc     Ò.
thu v
Nguyªn   gi¸TSC§   ÷u  ×nh 
hh mua   íih×nh 
d  thøc  trao ® æi  íim ét 
  v  TSC§  
h÷u  ×nh ¬ng  ù,hoÆc   ã  Ó  ×nh  µnh  ® îcb¸n    æi  Êy quyÒn  ë 
h t t  c th h th do    ®Ó ® l  s
h÷u  ét  µis¶n ¬ng  ù (tµi
m t  t t    s¶n ¬ng  ù lµtµis¶n  ã 
t t      c c«ng  ông ¬ng  ù,trong
d t t   
cïng  Ünh  ùc 
l v kinh  doanh  µ  ã    Þ t ng  ¬ng).Trong  hai tr ng  îp
v c gi¸tr   ¬ ®   c¶    ê h  
kh«ng  ã  Êt  ú 
c b k kho¶n    l∙ hay  çnµo  îc ghinhËn 
i l  ®   trong qu¸ tr×nh trao ® æi.
       
Nguyªn   
gi¸TSC§   Ën  Ò   îc tÝnh 
nh v®  b»ng    Þ cßn  ¹ cña 
gi¸tr   l i TSC§   em    
® trao
® æi. VÝ   ô: viÖc    æi   
  d  trao ® c¸c TSC§  ÷u  ×nh ¬ng  ù nh    æi 
hh t t   trao ® m¸y  ãc  
m
thiÕtbÞ, ph¬ng  Ön vËn      ¬  ë  Þch  ô 
   ti   t¶i c¸cc s d
, v hoÆc   TSC§  ÷u  ×nh 
hh kh¸c.
2. Ph¬ng 
  ph¸p  Õ  
k to¸n c¸c nghiÖp  ô 
   v kinh  Õ  ñ  Õu  ªnquan  n  
t ch y li   ®Õ
t¨ngTSC§  ÷u  ×nh
  hh
2.1­Trêng  îp mua 
  h  TSC§  ÷u  ×nh 
hh theo ph¬ng 
  thøc tr¶chË m,    ãp:
   tr¶g
­ Khi mua 
   TSC§  ÷u  ×nh 
hh theo  ¬ng 
ph thøc    Ë m,    ãp  µ  a  Ò  
tr¶ch tr¶g v ® v
sö  ông 
d ngay cho  ¹t®éng 
ho   SXKD, 
ghi:
Nî  211  
TK  ­TSC§  ÷u  ×nh 
hh (Nguyªn gi¸­ghitheo gi¸mua    Òn ngay)
          tr¶ti  
Nî  133   Õ  
TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ(nÕu  ã)
®  tr   c
Nî  242      Ý    ícdµih¹n  Çn      Ë m   µsè 
TK  ­ Chi ph tr¶tr     (Ph l∙tr¶ch
i l   chªnh  Öch 
l
gi÷a tæng  è  Òn 
s ti ph¶i thanh 
  to¸n trõ (­   
    ) gi¸mua     Òn 
tr¶ ti ngay  õ (­  Õ 
tr   ) thu
GTGT   Õu  ã)
(n c
Cã   331  
TK  ­Ph¶itr¶cho  êib¸n (Tæng   
   ng     gi¸thanh 
to¸n).
4

­§Þnh  ú,thanh    Òn cho  êib¸n,kÕ    
  k  to¸nti   ng     to¸nghi:
Nî  331  
TK  ­Ph¶itr¶cho  êib¸n
   ng  
Cã    
TK 111, 112  è 
  (S ph¶i tr¶ ®Þnh   ú 
   k bao  å m   gi¸ gèc  µ  i  
g c¶    v l∙ tr¶
 
chË m,    ãp 
tr¶g ph¶itr¶®Þnh  ú).
   k
§ång  êitÝnh  µo    Ý  
th   v chi ph theo  è  i   Ë m,    ãp 
s l∙ tr¶ ch
  tr¶ g ph¶i tr¶ cña 
  
tõng kú,ghi:
  
Nî  635     Ý  µichÝnh
TK  ­Chi ph t  
Cã   242     Ý    ícdµih¹n.
TK  ­Chi ph tr¶tr    
2.2­Trêng  îp doanh 
  h  nghiÖp  îctµitrî biÕu 
®    , tÆng TSC§  ÷u  ×nh  a 
hh ®
vµo  ö  ông 
sd ngay cho  ¹t®éng 
ho   SXKD, ghi:
Nî  211  
TK  ­TSC§  ÷u  ×nh 
hh
Cã   711  
TK  ­Thu  Ëp 
nh kh¸c.
C¸c    Ý  
chi ph kh¸c  ªnquan  ùc tiÕp  n  
li   tr   ®Õ TSC§   ÷u  ×nh  îc tµitrî
h h ®    ,
biÕu,tÆng  Ýnh  µo 
  t v nguyªn gi¸,
  ghi:
Nî  211  
TK  ­TSC§  ÷u  ×nh 
hh
Cã   111,112,331,..
TK      .
2.3­Trêng  îp TSC§  ÷u  ×nh  ùchÕ:
  h  hh t 
­ Khi sö  ông 
  d s¶n  È m   doanh 
ph do  nghiÖp  ù chÕ   ¹o®Ó  
t  t  chuyÓn  µnh 
th
TSC§  ÷u  ×nh  ö  ông 
hh sd cho  ¹t®éng 
ho   SXKD, 
ghi:
Nî  632     èn  µng 
TK  ­Gi¸v h b¸n
Cã   155   µnh  È m   Õu  Êtkho    ö  ông)
TK  ­Th ph (N xu   ra s d
Cã    
TK 154  Chi  Ý  
­  ph SXKD   ë 
d dang  Õu 
(N s¶n  Êt xong  a  µo  ö 
xu   ®vs
dông 
ngay,kh«ng 
  qua 
kho).
§ång  êighit¨ngTSC§  ÷u  ×nh:
th       hh
Nî  211  
TK  ­TSC§  ÷u  ×nh
hh
Cã  TK  512­ Doanh thu néi bé(Doanh thu lµ gi¸ µnh thùc tÕ  s¶n 
 th
phÈ m).
­Chi phÝ  ¾p  Æt,  ¹ythö,.  ªnquan  n  
   l® ch   .li  
. ®Õ TSC§  ÷u  ×nh,ghi:
hh  
Nî  211  
TK  ­TSC§  ÷u  ×nh
hh
Cã   111,112,331,..
TK      .
2.4 ­Trêng  îp TSC§  ÷u  ×nh 
   h  hh mua  íi ×nh 
d  h thøc trao® æi:
  
2.4.1.TSC§  ÷u  ×nh 
  hh mua  íi ×nh 
d  h thøc trao® æi  íi
   v  TSC§  ÷u  ×nh ­
hh t
¬ng  ù:
t
­ KhinhËn 
   TSC§  ÷u  ×nh ¬ng  ùdo    æi  µ  a  µo  ö  ông 
hh t t   trao® v® v sd ngay 
cho  ¹t®éng 
ho   SXKD, 
ghi:
Nî   
TK 211   
­ TSC§   ÷u  ×nh 
hh (Nguyªn   
gi¸TSC§   ÷u  ×nh  Ën  Ò    
hh nh v ghi
theo gi¸trÞcßn  ¹cña 
    l  i TSC§  a  i    æi)
® ® trao®
Nî  214   
TK  ­ Hao mßn  TSC§     Þ ®∙  Êu 
(Gi¸tr   kh hao  ña 
c TSC§  a  i   
® ® trao
® æi)
5

Cã   211  
TK  ­TSC§  ÷u  ×nh 
hh (Nguyªn gi¸cña 
   TSC§  ÷u  ×nh  a  i   
hh ® ® trao
® æi).
2.4.2.TSC§   ÷u  ×nh 
  hh mua   íih×nh 
d  thøc trao ® æi  íiTSC§   ÷u  ×nh 
  v  hh
kh«ng ¬ng  ù:
t t
­Khigiao TSC§  ÷u  ×nh 
     hh cho  trao® æi,kÕ      
bªn      to¸nghigi¶m 
TSC§:
Nî  811      Ý 
TK  ­ Chi ph kh¸c (Gi¸trÞ cßn  ¹ cña 
     l  i TSC§  ÷u  ×nh  a  i   
hh ® ® trao
® æi)
Nî  214  
TK  ­Hao 
mßn  
TSC§    Þ®∙  Êu 
(Gi¸tr   kh hao)
Cã   211  
TK  ­TSC§  ÷u  ×nh 
hh (Nguyªn gi¸)
 .
§ång  êighit¨ngthu nhËp  trao® æi 
th         do    TSC§:
Nî  131  
TK  ­Ph¶ithu cña 
   kh¸ch hµng 
  (Tæng   
gi¸thanh 
to¸n)
Cã   711  
TK  ­Thu  Ëp 
nh kh¸c(Gi¸trÞhîp lýcña 
         TSC§  a  i    æi)
® ® trao®
Cã   3331   Õ  
TK  ­Thu GTGT  
ph¶inép 
  (TK 
33311)(nÕu  ã).
  c
­KhinhËn  îcTSC§  ÷u  ×nh  trao® æi,ghi:
   ®  hh do     
Nî   
TK 211­TSC§   ÷u  ×nh    Þ hîp  ý cña 
hh (Gi¸tr   l  TSC§   Ën  îc do   
nh ®   trao
® æi)
Nî  133   Õ  
TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ(NÕu  ã)
®  tr   c
Cã   131  
TK  ­Ph¶ithu cña 
   kh¸ch hµng 
  (Tæng   
gi¸thanh 
to¸n).
Trêng  îp ph¶ithu thªm  Òn do    Þ hîp lýcña 
h     ti   gi¸tr       TSC§  a  i    æi 
® ® trao ®
lính¬n    Þ hîp  ýcña 
  gi¸tr   l   TSC§   Ën  îc do 
nh ®   trao ® æi  ×    Ën  îc tiÒn
  th khinh ®   
cña  cã 
bªn  TSC§    æi,ghi:
trao®  
Nî  111,112  è  Òn ®∙   
TK    (S ti   thu thªm)
Cã   131  
TK  ­Ph¶ithu cña 
   kh¸ch hµng.
 
Trêng  îp 
h ph¶itr¶thªm  Òn  gi¸trÞ hîp  ýcña 
   ti do      l   TSC§   a  i    æi 
® ® trao ®
nhá  ¬n    Þhîp lýcña 
h gi¸tr       TSC§  Ën  îcdo    æi  × khitr¶tiÒn cho   
nh ®   trao® th         bªn
cã 
TSC§    æi,ghi:
trao®  
Nî  131  
TK  ­Ph¶ithu cña 
   kh¸ch hµng
 
Cã   111,112,..
TK    .
2.5­Trêng  îp mua  
  h  TSC§  ÷u  ×nh  µ nhµ  öa,vËt kiÕn  ócg ¾n   Òn
hh l  c   tr   li  
víi
  Òn  ö  ông  t,® a  µo  ö  ông 
quy s d ®Ê   v s d ngay  cho  ¹t®éng 
ho   SXKD, ghi:
Nî  211  
TK  ­TSC§  ÷u  ×nh 
hh (Nguyªn gi¸­   Õtnhµ  öa,vËtkiÕn  óc)
    ti  
chi c   tr
Nî  213  
TK  ­TSC§  h×nh 
v«  (Nguyªn gi¸­   ÕtquyÒn  ö  ông  t)
    ti  
chi sd ®Ê
Nî  133   Õ  
TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ(nÕu  ã)
®  tr   c
Cã   111,112,331,..
TK      .
2.6­§èi víiTSC§   ÷u  ×nh  Ön  ang        ña 
     hh hi ® ghi trªnsæ c doanh  nghiÖp, 
n Õu  kh«ng      Èn    Ën 
®ñ tiªuchu ghi nh quy  nh 
®Þ trong  Èn  ùc 
chu m TSC§   ÷u 
h
h×nh, ph¶i chuyÓn 
    sang  µ c«ng  ô, dông  ô, kÕ  
l  c  c   to¸n ph¶i ghi gi¶m 
     TSC§  
h÷u  ×nh:
h
Nî  214  
TK  ­Hao 
mßn  
TSC§    Þ®∙  Êu 
(Gi¸tr   kh hao)
6

Nî  627,641,642    Þcßn  ¹   Õu    Þcßn  ¹nhá)
TK      (Gi¸tr   l i(N
) gi¸tr   l  i
Nî  242      Ý     íc dµi h¹n    Þ cßn  ¹   Õu    Þ cßn  ¹
TK  ­ Chi ph tr¶tr     (Gi¸tr   l i (N
) gi¸tr   l i
línph¶iph©n    Çn)
    bæ d
Cã   211  
TK  ­TSC§  ÷u  ×nh.
hh
2.7­ Khi c«ng   
   t¸cXDCB   µn  µnh  µn 
ho th b giao  a  µis¶n  µo  ö  ông 
® t  v sd
cho 
SXKD,  ghi:
Nî  211  
TK  ­TSC§  ÷u  ×nh
hh
Cã   241  
TK  ­XDCB   ë 
d dang.
­ N Õ u   µis¶n  ×nh  µnh 
  t  h th qua  u   
®Ç tkh«ng tho¶ m∙n      Èn   
c¸c tiªuchu ghi
nhËn 
TSC§  ÷u  ×nh 
hh theo quy  nh  ña  Èn  ùc  Õ  
  ®Þ c chu m k to¸n,  
 
ghi:
Nî  152,153  Õu  µvËtliÖu,c«ng  ô  Ëp 
TK    (N l      c nh kho)
Cã   241  
TK  ­XDCB   ë 
d dang.
2.8­Chi phÝ   
   ph¸tsinh sau    Ën 
  ghinh ban  u   ªnquan  n  
®Ç li   ®Õ TSC§   ÷u 
h
h×nh    öa  ÷a,c¶it¹o, ©ng  Êp:
nh s ch       n c
­ Khi ph¸tsinh chiphÝ  öa  ÷a,c¶it¹o,n©ng  Êp 
       s ch       c TSC§  ÷u  ×nh   
hh sau
khighinhËn 
   ban  u, 
®Ç ghi:
Nî  241  
TK  ­XDCB   ë 
d dang
Cã   112,152,331,334,..
TK        .
­ Khi c«ng  Öc  öa  ÷a, c¶it¹o,n©ng  Êp 
   vi s ch       c TSC§   µn  µnh  a  µo 
ho th ®v
sö  ông,ghi:
d  
+  Õ u  
N tho¶ m∙n    iÒu  Ön  îc ghi t¨ng nguyªn   
c¸c ® ki ®       gi¸TSC§   ÷u  ×nh 
hh
theo quy  nh  ña  Èn  ùc  Õ  
  ®Þ c chu m k to¸n,
 ghi:
Nî  211  
TK  ­TSC§  ÷u  ×nh
hh
Cã   241   ©y  ùng  ¬ 
TK  ­X d c b¶n  ë 
d dang.
+  Õ u  
N kh«ng 
tho¶ 
m∙n    iÒu  Ön  îcghit¨ngnguyªn gi¸TSC§  ÷u 
c¸c ® ki ®          h
h×nh 
theo quy  nh  ña  Èn  ùc  Õ  
  ®Þ c chu m k to¸n,
 ghi:
Nî  627,641,642  Õu    Þnhá)
TK      (N gi¸tr  
Nî  242     Ý    ícdµih¹n (NÕu    Þlínph¶iph©n    Çn)
TK  ­Chi ph tr¶tr       gi¸tr       bæ d
Cã   241   ©y  ùng  ¬ 
TK  ­X d c b¶n  ë 
d dang.
3­ H íng dÉn  Õ         Ý 
    k to¸nc¸cchiph kh«ng  îctÝnh  µo 
®  v nguyªn gi¸TSC§
  
§èivíi
   TSC§  ÷u  ×nh  ù x©y  ùng 
hh t  d hoÆc   ù chÕ,      Ý 
t  c¸cchiph kh«ng  îp

lý nh nguyªn  Ët  Öu    Ý, 
  v li l∙ng ph lao  ng ®é hoÆc    
c¸c kho¶n    Ý  
chi ph kh¸c sö 
 
dông  îtqu¸ 
v  møc   ×nh  êng 
b th trong qu¸  ×nh  ù  ©y  ùng 
tr tx d hoÆc   ù  Õ  
t ch
kh«ng  îctÝnh  µo 
®  v nguyªn gi¸TSC§, 
   ghi:
Nî  111,138,334,.   Çn  åith ng  ña    chøc,c¸nh©n)
TK      .(Ph b   ê c c¸ctæ 
.   
Nî  632     èn  µng 
TK  ­Gi¸v h b¸n
Cã   241  
TK  ­XDCB   ë 
d dang  Õu  ùx©y  ùng)
(N t  d
Cã   154     Ý 
TK  ­Chi ph SXKD   ë 
d dang  Õu  ùchÕ).
(N t 
7

III­H í ng d É n  k Õ  to¸n c h u È n  m ù c  
 
"T µi s ¶ n c è  ® Þ n h  v « h × n h"


1. H íng dÉn  éidung  µ  ¬ng 
    n  v ph ph¸p  Õ     µi kho¶n 
k to¸nT   213   
­ TSC§    

h×nh.
Tµi kho¶n  µy  ïng   
  nd ®Ó ph¶n ¸nh    Þ  Ön  ã  µ  ×nh  ×nh  Õn 
gi¸tr hi c v t h bi
®éng t¨ng,gi¶m  ña 
  c TSC§  h×nh  ña 
v«  c doanh  nghiÖp.
 
TSC§  h×nh  µtµis¶n 
v«  l    kh«ng  ã  ×nh  i Ët chÊt,nhng    nh  ­
ch th¸   
v   x¸c®Þ ®
îcgi¸trÞvµ  doanh 
      do  nghiÖp  ¾ m   ÷,sö  ông 
n gi   d trong SXKD, 
  cung  Êp  Þch 
cd
vô hoÆc  cho    i îng 
c¸c ®è t kh¸c thuªphï hîp  íitiªuchuÈn    Ën 
      v    ghi nh TSC§    

h×nh.


H ¹ ch to¸n tµi
   kho¶n n µ y c Ç n  t«n träng  é t s è quy ® Þ n h  sau
m


1. Nguyªn    ña 
gi¸ c TSC§   h×nh  µ  µn  é  
v«  l to b c¸c    Ý   µ  
chi ph m doanh 
nghiÖp  ph¶ibá      ã  îcTSC§  h×nh  Ýnh  n   êi®iÓ m   a  µis¶n 
  ra ®Ó c ®   v«  t ®Õ th   ® t 
®ã   µo  ö  ông 
v sd theo dù  Õn.
  ki
­ Nguyªn   
  gi¸TSC§  h×nh 
v«  mua  riªngbiÖt,bao  å m    
    g gi¸mua   õ(­   
(tr   ) c¸c
kho¶n  îcchiÕtkhÊu  ¬ng  ¹i hoÆc  
®    th m  gi¶m  ,  
gi¸) c¸c kho¶n  Õ 
  thu (kh«ng   bao
gå m    
c¸ckho¶n  Õ  îchoµn  ¹   µ      Ý  ªnquan  ùctiÕp ®Õ n   Öc 
thu ®   l iv c¸cchiph li  
) tr     vi
® a  µis¶n  µo  ö  ông 
t  v sd theo dù  Ýnh.
 t
­ Trêng  îp TSC§  h×nh 
  h  v«  mua  ¾ m   îcthanh   
s ®  to¸ntheo  ¬ng 
ph thøc tr¶
  
chË m,    ãp, nguyªn    ña 
tr¶g   gi¸c TSC§   h×nh  îc ph¶n 
v«  ®  ¸nh theo   
gi¸mua    
tr¶
tiÒn ngay  ¹  êi®iÓ m  
ti  
th mua. 
Kho¶n chªnh  Öch  ÷a gi¸mua     Ë m   µ   
l gi     tr¶ch v gi¸
mua    Òn ngay  îch¹ch to¸nvµo    Ý 
tr¶ti   ®     chiph SXKD   theo  ú  ¹n thanh 
kh  to¸n, õ
  
tr
khisè 
  chªnh  Öch    îctÝnh  µo 
l ®ã ®   v nguyªn   
gi¸TSC§  h×nh  èn  ãa) theo 
v«  (v h  
quy  nh  ña  Èn  ùc  Õ    
®Þ c chu m k to¸n“ChiphÝ  i 
  ® vay”.
­ TSC§  h×nh  ×nh  µnh  õ viÖc    æi, thanh   
  v«  h th t  trao®   to¸nb»ng chøng  õ

li  
ªnquan  n   Òn  ë  ÷u  èn  ña  n  Þ, nguyªn gi¸TSC§  h×nh  µgi¸
®Õ quy s h v c ®¬ v      v«  l   
trÞ hîp  ýcña   
  l  c¸c chøng  õ ® îc ph¸thµnh  ªnquan  n   Òn  ë  ÷u  èn 
t      li   ®Õ quy sh v
cña  n  Þ.
®¬ v
­ Nguyªn   
  gi¸TSC§  h×nh  µquyÒn  ö  ông  t  ã  êih¹n:Lµ    Þ
v«  l  sd ®Ê c th     gi¸tr  
quyÒn  ö  ông  t    îcgiao ®Êt 
sd ®Ê khi®     hoÆc   è  Òn ph¶itr¶khinhËn 
s ti       chuyÓn 
nhîng quyÒn  ö  ông  t  îp ph¸p tõ ngêikh¸c,hoÆc     ÞquyÒn  ö  ông 
  sd ®Ê h          gi¸tr   sd
®Êt  Ën  ãp  èn  ªndoanh.
nh g v li  
­ Nguyªn   
  gi¸TSC§  h×nh  îcNhµ   íccÊp 
v«  ®  n  hoÆc   îctÆng, biÕu,® îc
®      
x¸c ®Þnh 
  theo    Þ hîp lýban  u   éng        Ý  ªnquan  ùctiÕp
gi¸tr       ®Ç c (+)c¸c chiph li   tr    
®Õ n   Öc  a  µi
vi ® t   s¶n  µo  ö  ông 
v sd theo dù  Ýnh.
 t
2. Toµn  é    Ý  ùc tÕ   
  b chiph th   ph¸tsinh li  
  ªnquan  n     o¹n  iÓn khai
®Õ giai® tr    
® îctËp  îp vµo    Ý 
  h  chiph SXKD   trong kú.Tõ  êi®iÓ m   Ðt thÊy  Õt 
    th   x  k qu¶  iÓn
tr  
khai tho¶ 
  m∙n  îc ®Þnh  Üa  µ    Èn    Ën 
®  ngh v tiªuchu ghi nh TSC§   h×nh   
v«  quy
®Þnh    ë ChuÈn  ùc 
m TSC§   h×nh  ×      Ý     o¹n  iÓn khai® îc
v«  th c¸c chiph giai® tr     
tËp  îp  µo   
h v TK 241  ©y  ùng  ¬ 
"X d c b¶n  ë 
d dang"  (2412).Khi kÕt  óc   
   th giai
®o¹n  iÓn khaic¸c chiphÝ   ×nh  µnh 
tr       h th nguyªn   
gi¸TSC§   h×nh 
v«  trong giai
  
8

®o¹n  iÓn 
tr khai ph¶i ® îc kÕt 
     chuyÓn  µo 
v bªn  î  µi kho¶n 
NT  213 “TSC§   

h×nh".
3. Trong qu¸  ×nh  ö  ông 
tr sd ph¶i tiÕn  µnh  Ých  Êu 
  h tr kh hao TSC§    

h×nh  µo    Ý 
v chiph SXKD   theo quy  nh  ña 
  ®Þ c ChuÈn  ùc 
m TSC§  h×nh.
v« 
4. Chi phÝ  ªnquan  n  
   li   ®Õ TSC§  h×nh   
v«  ph¸tsinh sau      Ën   
  khighinh ban
®Ç u  ph¶i® îcghinhËn  µ chiphÝ 
    l    s¶n  Êt kinh doanh 
xu     trong kú,trõkhitho¶ 
    
m∙n  ng  êi2  iÒu  Ön 
®å th   ® ki sau  × ® îcghit¨ngnguyªn gi¸TSC§  h×nh:
th            v«   
­Chi phÝ   
   ph¸tsinh cã 
  kh¶ 
n¨ng  µm 
l cho TSC§  h×nh  ¹ora lîÝch 
v«  t      i kinh 
tÕ 
trongt ng    Òu  ¬n 
 ¬ lainhi h møc  ¹t®éng  îc®¸nh   
ho   ®  gi¸ban  u;
®Ç
­ Chi  Ý   îc ®¸nh    ét 
  ph ®   gi¸m c¸ch  ¾c  ¾n  µ  ¾n   Òn  íiTSC§    
ch ch vg li v   v«
h×nh  ô  Ó.
c th
5. Chi  Ý  
ph ph¸tsinh  em   ¹  î Ých 
  ® li i
l  kinh  Õ 
t trong  ¬ng   
t laicho doanh 
nghiÖp  å m     Ý   µnh  Ëp 
g chiph th l doanh  nghiÖp,chiphÝ   o  ¹onh©n    µ 
   ®µ t   viªnv
chiphÝ 
  qu¶ng     
c¸o ph¸tsinh trong giai®o¹n  ícho¹t®éng  ña 
     tr     c doanh  nghiÖp 
míi thµnh  Ëp,chiphÝ  
  l   cho    o¹n 
giai® nghiªncøu, chiphÝ  
     chuyÓn  Þch  a  
d ®Þ
®iÓ m   îc ghi nhËn  µ chiphÝ  
®   l    SXKD   trong kú 
  hoÆc   îc ph©n    Çn  µo 
®  bæ d v
chiphÝ 
  SXKD   trongthêigian tèi a 
       kh«ng    n¨m.
® qu¸ 3 
6. Chi  Ý   ªnquan  n   µis¶n  h×nh  ∙  îc doanh 
ph li   ®Õ t   v«  ®®  nghiÖp   
ghi
nhËn  µchiphÝ      nh  Õt 
l    ®Ó x¸c ®Þ k qu¶  ¹t®éng 
ho   kinh doanh 
  trong kú  íc®ã  
  tr  
th× kh«ng  îct¸ ghinhËn  µo 
  ®     
i v nguyªn gi¸TSC§  h×nh.
   v« 
7. C¸c 
  nh∙n hiÖu  µng  ãa, quyÒn    µnh, danh 
  h h  ph¸th   s¸ch kh¸ch hµng  µ 
    v
c¸c kho¶n  ôc ¬ng  ù ® îch×nh  µnh 
  m t t    th trong néibé 
    doanh  nghiÖp  kh«ng  îc
® 
ghinhËn  µTSC§  h×nh.
  l  v« 
8. TSC§  h×nh  îctheo  âichitiÕttheo  õng  i t ng ghiTSC§ 
  v«  ®  d      t ®è  î     trong 
“Sæ  µis¶n  è  nh”.
t  c ®Þ
K Õt  Êu  µ  éidung 
c vn  ph¶n 
¶nh  ña  µikho¶n 
c T  213  
­TSC§  h×nh
v« 
Bªn  î:

Nguyªn   
gi¸TSC§  h×nh 
v«  t¨ng.
Bªn  ã: 
C
Nguyªn   
gi¸TSC§  h×nh 
v«  gi¶m.
Sè    Nî:
d bªn 
Nguyªn   
gi¸TSC§  h×nh  Ön  ã   
v«  hi c ë doanh 
nghiÖp.
Tµikho¶n 
  213  
­TSC§  h×nh,cã  tµikho¶n  Êp 
v«    6    c 2:
­ Tµi kho¶n 
   2131   
­ Quy Òn  ö  ông  t:Ph¶n  gi¸trÞ TSC§  h×nh 
sd ®Ê   ¸nh      v« 
lµtoµn  é      Ý  ùc tÕ  ∙      ã  ªnquan  ùctiÕp tí ®Êt  ö  ông,
  b c¸c chiph th   ® chira c li   tr     i sd  
bao  å m:  Òn    ®Ó   ã  Òn  ö  ông  t, chi phÝ  
g ti chi ra  c quy sd ®Ê     cho  n   ï,gi¶i
®Ò b    
phãng  Æt  
m b»ng, san  Êp  Æt  
  lm b»ng  ®èivíitr ng  îp  Òn  ö  ông  t 
(     ê h quy sd ®Ê
riªngbiÖt®èi víi   o¹n  u    µ  öa,vËt kiÕn  óctrªn®Êt),lÖ  Ý  íc
       giai® ®Ç tnh c     tr       ph tr  
b¹ (nÕu  ã).. .Tµ 
  c .i kho¶n  µy 
n kh«ng  bao  å m       Ý        ©y  ùng 
g c¸c chiph chira ®Ó x d
c¸cc«ng  ×nh trªn®Êt.
  tr    
­ Tµi kho¶n 
   2132   
­ Quy Òn    µnh:Ph¶n  gi¸trÞ TSC§  h×nh  µ
ph¸th   ¸nh      v«  l 
toµn  é      Ý  ùc tÕ 
b c¸cchiph th   doanh  nghiÖp  ∙        ã  Òn    µnh.
® chira ®Ó c quy ph¸th
9

­ Tµikho¶n 
   2133­ B¶n  Òn, b»ng 
  quy   s¸ng chÕ: 
  Ph¶n  gi¸trÞTSC§   
¸nh      v«
h×nh  µc¸cchiphÝ  ùc tÕ        ã 
l      th   chira ®Ó c b¶n  Òn     
quy t¸cgi¶,b»ng 
s¸ng chÕ.
 
­ Tµi kho¶n 
   2134   
­ Nh∙n  Öu  µng   
hi h ho¸:Ph¶n  gi¸trÞ TSC§  h×nh 
¸nh      v« 
lµc¸cchiphÝ  ùc tÕ  ªnquan  ùctiÕp tíviÖc 
    th   li   tr      i mua  nh∙n hiÖu  µng 
  h ho¸.
­ Tµi kho¶n 
   2135    Çn  Ò m  
­ Ph m m¸y    Ýnh:Ph¶n 
vit   ¸nh    Þ TSC§    
gi¸tr   v«
h×nh  µ toµn  é      Ý   ùc  Õ 
l  b c¸c chi ph th t doanh  nghiÖp  ∙    ®Ó   ã  Çn 
® chi ra  c ph
mÒ m  m¸y    Ýnh.
vit  
­ Tµi kho¶n 
   2136    Êy  Ðp  µ  Êy  Ðp  îng quyÒn: Ph¶n  gi¸
­ Gi ph v gi ph nh     ¸nh   
trÞTSC§  h×nh  µc¸ckho¶n       
  v«  l    chira ®Ó doanh 
nghiÖp  ã  îcgiÊy phÐp  µ 
c®    v
giÊy  Ðp  îng  Òn  ùc  Ön 
ph nh quy th hi c«ng  Öc  ,  : giÊy  Ðp 
vi ®ã nh   ph khai th¸c,
   
giÊy phÐp 
  s¶n  Êtlo¹ s¶n  È m   íi. .
xu   i   ph m ..
­ Tµikho¶n 
   2138  
­TSC§  h×nh 
v«  kh¸c:Ph¶n  gi¸trÞc¸clo¹ TSC§   
  ¸nh        i   v«
h×nh kh¸ccha 
  quy  nh 
®Þ ph¶n        µikho¶n 
¸nh ë c¸ct   trªn, :b¶n  Òn, quyÒn 
  
nh quy  
sö  ông  îp ®ång,..
d h  .


P h ¬ ng ph¸p  ¹ch to¸n Õ  to¸n é t s è 
h  k  m
ho¹t ® é n g  kinh t Õ  ch ñ y Õ u
 


1.H¹ch     
  to¸nc¸cnghiÖp  ô 
v mua 
TSC§  h×nh:
v« 
­  êng  îp 
Tr h mua   TSC§   h×nh  ïng  µo  ¹t®éng 
v«  d v ho   SXKD   µng  ãa,
h h 
dÞch  ô  éc ®èi t ng chÞu  Õ 
v thu    î   thu GTGT  
theo ph¬ng 
  ph¸p khÊu  õ,
  tr  ghi:
Nî  213  
TK  ­TSC§  h×nh   
v«  (Gi¸mua  a  ã  Õ 
ch c thu GTGT)
Nî  133   Õ  
TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ(1332)
®  tr    
Cã   112   Òn  öiNg ©n  µng;hoÆc  
TK  ­Ti g   h  
Cã   141   ¹m 
TK  ­T øng
Cã   331  
TK  ­Ph¶itr¶cho  êib¸n.
   ng  
­  êng  îp 
Tr h mua  TSC§   h×nh  ïng  µo  ¹t®éng 
v«  d v ho   SXKD   µng  ãa,
h h 
dÞch  ô 
v kh«ng  éc diÖn  Þu  Õ 
thu   ch thu GTGT,  ghi:
Nî  213  
TK  ­TSC§  h×nh
v« 
Cã   112,331...
TK   
2.Trêng  îp mua 
  h  TSC§  h×nh 
v«  theo ph¬ng 
  thøc tr¶chË m,    ãp:
   tr¶g
2.1.Khi mua  
   TSC§   h×nh  ïng  µo  ¹t®éng 
v«  d v ho   SXKD   µng    Þch 
h ho¸,d
vô  Þu  Õ 
ch thu GTGT   theo ph¬ng 
  ph¸p khÊu  õ,
  tr  ghi:
Nî  213   
TK  ­ TSC§   h×nh 
v«  (Nguyªn gi¸­ Theo   
     gi¸mua    
tr¶ngay  a  ã 
ch c
thuÕ 
GTGT)
Nî   
TK 242  Chi  Ý     íc dµi h¹n  Çn  i   Ë m,    ãp  Ýnh 
­  ph tr¶ tr     (Ph l∙ tr¶ ch
  tr¶ g t
b»ng  è 
s chªnh  Öch  ÷a tæng  è  Òn ph¶ithanh    õ(­   
l gi   s ti     to¸ntr   ) gi¸mua   
tr¶ngay 
vµ  Õ 
thu GTGT   u   µo  Õu  ã))
®Ç v (n c
Nî  133   Õ  
TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ(1332)
®  tr  
Cã   331  
TK  ­Ph¶itr¶cho  êib¸n (Tæng   
   ng     gi¸thanh 
to¸n).
10

2.2.Khi mua  
   TSC§   h×nh  ïng  µo  ¹t®éng 
v«  d v ho   SXKD   µng    Þch 
h ho¸,d
vô kh«ng  éc  Ön  Þu  Õ 
thu di ch thu GTGT   hoÆc   Þu  Õ 
ch thu GTGT   theo  ¬ng 
ph
ph¸p trùctiÕp,ghi:
    
Nî   
TK 213   
­ TSC§   h×nh 
v«  (Nguyªn     
gi¸­ Theo   
gi¸mua    
tr¶ngay  ∙  ã 
®c
thuÕ 
GTGT)
Nî  242     Ý    ícdµih¹n(PhÇn      Ë m,    ãp  Ýnh 
TK  ­Chi ph tr¶tr     l∙tr¶ch
i tr¶g t b»ng 
sè 
chªnh  Öch  ÷a tæng  è  Òn ph¶ithanh    õ(­   
l gi   s ti     to¸ntr   )gi¸mua   
tr¶ngay)
Cã   331  
TK  ­Ph¶itr¶cho  êib¸n (Tæng   
   ng     gi¸thanh 
to¸n).
2.3. Hµng  ú  Ýnh  è  i
  kt s l∙ ph¶i tr¶ vÒ  
     mua  TSC§  theo  ¬ng 
ph thøc   
tr¶
chË m,    ãp,ghi:
tr¶g  
Nî  635     Ý  µichÝnh
TK  ­Chi ph t  
Cã   242     Ý    ícdµih¹n.
TK  ­Chi ph tr¶tr    
2.4.Khithanh    Òn cho  êib¸n,ghi:
   to¸nti   ng    
Nî  331  
TK  ­Ph¶itr¶cho  êib¸n
   ng  
Cã     111,112.
c¸cTK   
3.TSC§  h×nh 
  v«  mua  íi ×nh 
d  h thøc trao® æi
  
3.1.Trao  æi   
  ® haiTSC§  h×nh ¬ng  ù:
v«  t t
KhinhËn 
  TSC§  h×nh ¬ng  ù do    æi  íi ét 
v«  t t   trao® v 
m TSC§  h×nh ¬ng 
v«  t
tùvµ  a  µo  ö  ông 
  ® v sd ngay 
cho  ¹t®éng 
ho   SXKD, 
ghi:
Nî  213   
TK  ­ TSC§  h×nh 
v«  (Nguyªn gi¸TSC§  h×nh  Ën  Ò    
   v«  nh v ghitheo 
gi¸trÞcßn  ¹cña 
   l  i TSC§  a  i    æi)
® ® trao®
Nî  214   
TK  ­ Hao mßn  TSC§  (2143) (Gi¸trÞ ®∙  Êu 
      kh hao  ña c TSC§   a 
®
®i    æi)
trao®
Cã    
TK 213   
­ TSC§   h×nh 
v«  (Nguyªn    ña 
gi¸c TSC§   h×nh  a  i   
v«  ® ® trao
® æi).
3.2.Trao  æi   
  ® haiTSC§  h×nh 
v«  kh«ng ¬ng  ù:
t t 
­Ghi gi¶m 
   TSC§  h×nh  a  i    æi,ghi:
v«  ® ® trao®  
Nî  214  
TK  ­Hao 
mßn  
TSC§    Þ®∙  Êu 
(Gi¸tr   kh hao)
Nî  811     Ý 
TK  ­Chi ph kh¸c(Gi¸trÞcßn  ¹cña 
     l  i TSC§  a  i    æi)
® ® trao®
Cã   213  
TK  ­TSC§  h×nh 
v«  (Nguyªn gi¸)
 .
­§ång  êiph¶n    è    Ëp  trao® æi 
  th   ¸nh s thu nh do    TSC§, 
ghi:
Nî  131­ Ph¶ithu cña 
TK       kh¸ch hµng 
  (Tæng   
gi¸thanh 
to¸n)
Cã   711  
TK  ­Thu  Ëp 
nh kh¸c(Gi¸trÞhîp lýcña 
         TSC§  a  i    æi)
® ® trao®
Cã   3331   Õ  
TK  ­Thu GTGT  
(33311)(nÕu  ã).
  c
­Ghi t¨ngTSC§  h×nh  Ën    æi  Ò, 
    v«  nh trao® v ghi:
Nî  213  
TK  ­TSC§  h×nh    Þhîp lýcña 
v«  (Gi¸tr       TSC§  Ën  Ò)
nh v
Nî  133   Õ  
TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ(1332)(NÕu  ã)
®  tr     c
Cã   131  
TK  ­Ph¶ithu cña 
   kh¸ch hµng 
  (Tæng   
gi¸thanh 
to¸n).
11

Trêng  îp ® îcthu thªm  Òn hoÆc  
h      ti   ph¶itr¶thªm  Òn ghinh  íng dÉn  ¹
   ti     h   t i
m ôc 
2.4.2phÇn  .
  II
4. Gi¸ trÞ TSC§   h×nh  îc h×nh  µnh  õ néibé 
    v«  ®  th t     doanh nghiÖp trong 
giai o¹n  iÓnkhai:
 ® tr  
4.1.Khi ph¸tsinh chiphÝ 
       trong giai®o¹n  iÓn khaith×  Ëp  îp vµo   
   tr     t h  chi
phÝ  s¶n  Êt kinh doanh 
xu     trong kú 
  hoÆc   Ëp  îp vµo    Ý    ícdµih¹n,
t h  chiph tr¶tr      
ghi:
Nî  242     Ý    ícdµih¹n (tr ng  îp gi¸trÞlín)
TK  ­Chi ph tr¶tr       ê h         hoÆc
Nî  642     Ý 
TK  ­Chi ph qu¶n  ýdoanh 
l  nghiÖp
Cã     111,112,152,153,331...
c¸cTK         
4.2.KhixÐt thÊy  Õt 
    k qu¶  iÓnkhaitho¶ m∙n  nh  Üa  µ    Èn 
tr       ®Þ ngh v tiªuchu
ghinhËn 
  TSC§  h×nh  ×:
v«  th
a/  Ëp  îp    Ý   ùc  Õ 
T h chi ph th t ph¸tsinh      o¹n  iÓn 
  ë giai® tr khai ®Ó   ×nh 
  h
thµnh nguyªn gi¸TSC§  h×nh,ghi:
   v«   
Nî  241   ©y  ùng  ¬ 
TK  ­X d c b¶n  ë 
d dang
Nî  133   Õ  
TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ(1332   Õu  ã)
®  tr   ­n c
Cã     111,112,152,153,331...
c¸cTK         
b/KhikÕt  óc giai®o¹n  iÓnkhai, Õ    
   th     tr     to¸nph¶ix¸c®Þnh 
k    tæng    Ý  
chiph
thùc tÕ   
  ph¸tsinhh×nh  µnh 
  th nguyªn gi¸TSC§  h×nh,ghi:
   v«   
Nî  213  
TK  ­TSC§  h×nh
v« 
Cã   241   ©y  ùng  ¬ 
TK  ­X d c b¶n  ë 
d dang.
5. Khi mua  
   TSC§  h×nh  µ quyÒn  ö  ông  t  ïng víimua   µ  öa,
v«  l  sd ®Ê c     nh c  
vËt kiÕn  óc trªn®Êt  × 
  tr     th ph¶ix¸c ®Þnh 
   riªng biÖt gi¸trÞ TSC§   h×nh  µ
      v«  l 
quyÒn  ö  ông  t,TSC§  ÷u  ×nh  µnhµ  öa,vËtkiÕn  óc,
sd ®Ê   hh l  c   tr  ghi:
Nî  211  
TK  ­TSC§  ÷u  ×nh 
hh (Nguyªn gi¸nhµ  öa,vËtkiÕn  óc)
   c   tr  
Nî  213  
TK  ­TSC§  h×nh 
v«  (Nguyªn gi¸quyÒn  ö  ông  t)
   sd ®Ê
Nî  133   Õ  
TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ(1332   Õu  ã)  
®  tr   ­n c   
Cã     111,112,331..
c¸cTK      .
6. Khi mua  
   TSC§   h×nh  îcthanh   
v«  ®  to¸nb»ng chøng  õ li  
t   ªnquan  n  
®Õ
quyÒn  ë  ÷u  èn  ña   
s h v c c¸c c«ng      Çn, nguyªn gi¸TSC§  h×nh  µgi¸
tycæ ph      v«  l   
trÞ hîp  ýcña   
  l  c¸c chøng  õ ® îc ph¸thµnh  ªnquan  n   Òn  ë  ÷u  èn,
t      li   ®Õ quy sh v  
ghi:
Nî  213  
TK  ­TSC§  h×nh
v« 
Cã    
TK 411   
­ Nguån  èn 
v kinh doanh 
  (ChitiÕtvèn  ãp  µ 
   g v thÆng    èn 
dv
cæ   Çn. 
ph ThÆng     èn    Çn  µ phÇn 
d v cæ ph l  chªnh  Öch  ÷a    Þ hîp  ývµ 
l gi gi¸tr   l  
m Ö nh       Õu).
gi¸cæ phi
7. Khi doanh 
   nghiÖp  îc tµitrî biÕu, tÆng 
®    ,   TSC§   h×nh  a  µo  ö 
v«  ®vs
dông 
ngay cho  ¹t®éng 
ho   SXKD:
7.1.KhinhËn 
   TSC§  h×nh  îctµitrîbiÕu,tÆng, ghi:
v«  ®    ,    
Nî  213­ TSC§  h×nh 
TK    v« 
12

Cã   711  
TK  ­Thu  Ëp 
nh kh¸c.
C¸c    Ý  
chiph ph¸tsinh li  
    ªnquan  n  
®Õ TSC§   h×nh  Ën  µitrî biÕu,
v«  nh t    ,  
tÆng, ghi:
 
Nî  213  
TK  ­TSC§  h×nh
v« 
Cã   111,112,..
TK    .
7.2.KhitÝnh  Õ    Ëp 
   thu thu nh doanh nghiÖp 
ph¶inép  Õu  ã)trªngi¸trÞ
  (n c        
TSC§  h×nh  îctµitrîbiÕu,tÆng,ghi:
v«  ®    ,    
Nî  421   îi
TK  ­L   Ën  a  ©n  èi
nhu ch ph ph
Cã   333   Õ   µ   
TK  ­Thu v c¸ckho¶n 
ph¶inép 
  NSNN  
(3334).
7.3.Sau    Ýnh  Õ  nhËp 
  khit thu thu  doanh nghiÖp  ph¶inép  Õu  ã) trªn
  (n c    
gi¸trÞ 
  TSC§   h×nh  îc tµitrî biÕu, tÆng   
v«  ®  ,     ghi t¨ng vèn 
  kinh doanh  ña 
c
doanh nghiÖp,ghi:
 
Nî  421   îi
TK  ­L   Ën  a  ©n  èi
nhu ch ph ph
Cã   411   ån  èn 
TK  ­Ngu v kinhdoanh 
  (ChitiÕtnguån  èn   
   v KD kh¸c).
8.Khidoanh 
   nghiÖp  Ën  èn  ãp  ªndoanh 
nh v g li   b»ng  Òn  ö  ông  t,
quy sd ®Ê  
c¨n cø  µo  å  ¬ 
  v h s giao quyÒn  ö  ông  t,ghi:
  sd ®Ê  
Nî  213  
TK  ­TSC§  h×nh
v« 
Cã   411   ån  èn 
TK  ­Ngu v kinhdoanh.
 
9. H¹ch   
  to¸n gi¶m TSC§   h×nh 
v«  trong tr ng  îp chiphÝ  
 ê h     nghiªncøu, lî
     i
thÕ  ¬ng  ¹i,chiphÝ  µnh  Ëp,®∙  îch¹ch    µo 
th m   th l ®  to¸nv TSC§  h×nh  íckhi
v«  tr    
thùc hiÖn  Èn  ùc  Õ  
  chu m k to¸n:
­ N Õ u     Þcßn  ¹ cña  ÷ng 
  gi¸tr   l  i nh TSC§  h×nh  µy  á,kÕt 
v«  n nh   chuyÓn  ét 
m
lÇn  µo    Ý 
v chiph SXKD   trongkú,ghi:
  
Nî  627,641,642    Þcßn  ¹ )
TK      (Gi¸tr   li
Nî  214  
TK  ­Hao 
mßn  
TSC§  è  ∙  Ých khÊu 
(S ® tr   hao)
Cã   213  
TK  ­TSC§  h×nh 
v«  (Nguyªn gi¸)
 .
­ N Õ u     Þ cßn  ¹ cña  ÷ng 
  gi¸tr   li  nh TSC§   h×nh  µy  ín® îc kÕt 
v«  n l    chuyÓn 
vµo    Ý    ícdµih¹n ®Ó   ©n    Çn, ghi:
chiph tr¶tr       ph bæ d  
Nî  242     Ý    ícdµih¹n
TK  ­Chi ph tr¶tr      
Nî  214  
TK  ­Hao 
mßn  
TSC§  è  ∙  Ých khÊu 
(S ® tr   hao)
Cã   213  
TK  ­TSC§  h×nh 
v«  (Nguyªn gi¸)
 .
10. H¹ch    Öc  îng b¸n,thanh  ýTSC§   h×nh  îc quy  nh 
  to¸nvi nh     l  v«  ®  ®Þ nh
h¹ch to¸nnhîng b¸n,thanh  ýTSC§  ÷u  ×nh 
      l  hh (Xem  íng dÉn    211).
h  ë TK 
2.H íng dÉn   
    bæ sung  Õ    
k to¸nhao 
mßn  
TSC§  h×nh
v« 
Trêng  îp  µo  èi n¨m  µichÝnh 
h v cu   t  doanh nghiÖp xem   Ðt  ¹  êigian
x li  th  
trÝch khÊu 
  hao  µ  ¬ng 
v ph ph¸p  Êu 
kh hao  TSC§  h×nh  Õu  ã  ù 
v«  n c s thay ® æi 
 
møc   Êu 
kh hao  Çn 
c ph¶i ®iÒu 
  chØnh  è  Êu 
s kh hao        Õ  
ghi trªnsæ k to¸n nh 
 
sau:
13

­ N Õ u   thay ® æi  ¬ng 
  do    ph ph¸p  Êu 
kh hao  µ  êigian  Êu 
v th   kh hao  TSC§  
v«  ×nh, m µ  
h   møc   Êu 
kh hao  TSC§   h×nh 
v«  t¨ng lªnso  íisè  ∙  Ých 
    v   ® tr trong 
n¨m, sè 
  chªnh  Öch  Êu 
l kh hao t¨ng,ghi:
 
Nî    627,641,642  è 
c¸cTK      (S chªnh  Öch  Êu 
l kh hao 
t¨ng)
Cã   214  
TK  ­Hao 
mßn  
TSC§ 
(2143).
­ N Õ u   thay ® æi  ¬ng 
  do    ph ph¸p  Êu 
kh hao  µ  êigian  Êu 
v th   kh hao  TSC§  
v«  ×nh,m µ  
h   møc  Êu 
kh hao  TSC§  h×nh 
v«  gi¶m  víi è  ∙  Ých trong n¨m, 
so    ® tr  
s  
sè 
chªnh  Öch  Êu 
l kh hao  gi¶m,ghi:
 
Nî  214  
TK  ­Hao 
mßn  
TSC§ 
(2143)
Cã     627,641,642  è 
c¸cTK      (S chªnh  Öch  Êu 
l kh hao 
gi¶m)
3.Bæ  
  sung  µikho¶n 
T  242     Ý    ícdµih¹n
­Chi ph tr¶tr    
Tµi kho¶n  µy  ïng   
  nd ®Ó ph¶n ¸nh      Ý   ùc tÕ  ∙   
c¸c chiph th   ® ph¸tsinh nhng 
 
cã  ªnquan  n   Õt 
li   ®Õ k qu¶  ¹t®éng 
ho   SXKD   ña  Òu 
c nhi niªn ®é   Õ  
  k to¸n vµ 
 
viÖc  Õt 
k chuyÓn    c¸c kho¶n    Ý   µy  µo    Ý  
chiph n v chiph SXKD   ña       
c c¸c niªn ®é
kÕ    
to¸nsau.
Thuéc  ¹ chiphÝ    ícdµih¹n,gå m:
lo i  
  tr¶tr      
­ Chi phÝ     íc vÒ  
   tr¶tr   thuªho¹t®éng 
   TSC§  (quyÒn  ö  ông  t,nhµ  ­
sd ®Ê   x
ëng,kho  µng,v¨n phßng  µm  Öc,cöa  µng  µ 
  t    l vi   h v TSC§  kh¸c)phôc  ô 
  v cho  ¹t
ho  
®éng  kinhdoanh  Òu 
  nhi n¨m  µichÝnh;

­ TiÒn    ¬  ë  ¹ tÇng  ∙    íccho  Òu 
  thuªc s h   ® tr¶tr   nhi n¨m  µ  ôc  ô 
v ph v cho kinh 
doanh  Òu  ú;
nhi k
­ Chi phÝ     íc phôc  ô 
   tr¶tr   v cho  ¹t®éng 
ho   kinh doanh  ña  Òu 
  c nhi n¨m  µi

chÝnh; 
­ Chi  Ý   µnh  Ëp 
  ph th l doanh nghiÖp, chi phÝ  
   qu¶ng c¸o ph¸tsinh 
  trong 
giai o¹n  ícho¹t®éng;
 ® tr    
­Chi phÝ 
   nghiªncøu  ã    Þlín;
  c gi¸tr  
­ Chi  Ý  
ph cho    o¹n  iÓn 
giai® tr khai kh«ng      Èn    Ën  µ
  ®ñ tiªuchu ghi nh l 
TSC§  h×nh;
v« 
­Chi phÝ  o  ¹oc¸n bé 
   ®µ t     qu¶n  ývµ 
l   c«ng  ©n  ü  Ët;
nh k thu  
­ Chi  Ý    
ph di chuyÓn  a   iÓ m  
®Þ ® kinh doanh, hoÆc   chøc  ¹ 
  tæ  li doanh 
nghiÖp;
­  îithÕ   ¬ng  ¹i 
L  th m trong  êng  îp 
tr h mua   ¹ 
l idoanh nghiÖp, s¸p  Ëp 
  nh
doanh 
nghiÖp  ã  Ýnh  Êtmua  ¹ ;
ct ch   li
­ Chi  Ý  
  ph mua     ¹ 
c¸c lo ib¶o  Ó m  
hi (b¶o  Ó m  
hi ch¸y,næ, 
  b¶o  Ó m  
hi tr¸ch
 
nhiÖ m   ©n   ù  ñ  ¬ng  Ön  Ën  ,b¶o  Ó m   ©n   
d s ch ph ti v t¶i  hi th xe, b¶o  Ó m   µi
hi t 
s¶n, .. ) µ    ¹  Ö  Ý   µ  
  . v c¸c lo i ph m doanh 
  l nghiÖp  mua   µ    ét  Çn 
v tr¶m l cho  Òu  nhi
niªn®é   Õ  
  k to¸n;
­C«ng  ô,dông  ô  Êtdïng m ét  Çn  íi   Þlínvµ 
  c  c xu     l v   tr     b¶n  ©n 
gi¸ th c«ng  ô,

dông  ô 
c tham  gia  µo  ¹t ®éng 
v ho   kinh doanh    ét 
trªn m n¨m  µichÝnh 
t  ph¶i
 
ph©n    Çn  µo    i t ng chÞu    Ý 
bæ d v c¸c®è  î   chiph trong nhiÒu 
  n¨m;
­L∙i
   mua  µng    Ë m,    ãp,l∙thuªTSC§    µi Ýnh;
h tr¶ch tr¶g      
i thuªt  
ch
14

­ Chi  Ý   öa  ÷a  ínTSC§  
ph s ch l   ph¸tsinh  ét  Çn 
  m l qu¸  ínph¶i ph©n   
l    bæ
nhiÒu 
n¨m;
­C¸c 
  kho¶n 
kh¸c.


H ¹ ch to¸n µi
 t  kho¶n 242 c Ç n  t«n  äng m é t s è 
tr quy ® Þ n h  sau


1­ ChØ   ¹ch    µo  µi kho¶n 
h to¸nv T   242  ÷ng 
nh kho¶n    Ý    
chiph ph¸tsinh cã 
 
li  
ªnquan  n   Õt 
®Õ k qu¶  ¹t®éng    ét 
ho   trªnm n¨m  µichÝnh;

2   
­ C¸c  ¹    Ý 
lo i ph nªu    Õu 
chi trªnn chØ  ªnquan  n  
li   ®Õ n¨m  µichÝnh  Ön 
t  hi
t¹  ×    ùc tÕ   
ith khith   ph¸tsinh ® îc ghinhËn 
    ngay  µo    Ý  
v chiph SXKD   trong n¨m  
 
tµichÝnh    µ  
  ®ã m kh«ng ph¶n ¸nh  µo  µi kho¶n 
v T  242 "Chi phÝ     íc dµi
  tr¶ tr    
h¹n";
3    Öc  Ýnh  µ  ©n      Ý     íc dµi h¹n  µo    Ý  
­ Vi t v ph bæ chi ph tr¶tr     v chi ph SXKD  
tõng  ú  ¹ch to¸nph¶ic¨n cø  µo  Ýnh  Êt,møc    õng  ¹ chiphÝ  µ   ùa
kh       vt ch   ®é t lo i  
  m l 
chän  ¬ng 
ph ph¸p vµ   
  tiªuthøc hîp lý;
  
4    Õ    
­ K to¸nph¶itheo  âichitiÕttõng 
  d      kho¶n    Ý     íc dµi h¹n  ∙ 
chiph tr¶tr     ®
ph¸tsinh,®∙  ©n    µo    i t ng chÞu    Ý  ña  õng  ú  ¹ch to¸nvµ 
    ph bæ v c¸c®è  î   chiph c t kh    
sè cßn  ¹cha  ©n    µo    Ý.
l i ph bæ v chiph


K Õ t c Ê u v µ  n éi dung ph¶n ¶nh c ñ a 
 
tµi kho¶n 242 ­  hi ph Ý    tr c d µi  ¹ n
C tr¶ í h


Bªn  î:
N
Chi phÝ    ícdµih¹n ph¸tsinh trongkú 
  tr¶tr            
Bªn  ã:
C
C¸c kho¶n    Ý     íc dµi h¹n  ©n    µo    Ý   ¹t®éng   
chiph tr¶tr     ph bæ v chiph ho   s¶n
xuÊtkinh doanh 
    trong kú.
 
Sè    î:
dN
C¸c kho¶n    Ý     íc dµi h¹n  a  Ýnh  µo    Ý   ¹t®éng   
chiph tr¶tr     ch t v chiph ho   s¶n
xuÊtkinh doanh  ña 
    c n¨m  µichÝnh.P h ¬ ng ph¸p  ¹ch to¸n Õ  to¸n é t s è 
h  k  m
ho¹t ® é n g  kinh t Õ  ch ñ y Õ u
 


1.Khiph¸tsinh c¸ckho¶n    Ý  µnh  Ëp doanh 
       chiph th l  nghiÖp,chiphÝ  o  
   ®µ
t¹onh©n 
  viªn,chiphÝ 
   qu¶ng     
c¸o ph¸tsinh trong giai®o¹n  ícho¹t®éng  ña 
     tr     c
doanh nghiÖp  íi thµnh  Ëp, chi phÝ  
m  l   cho    o¹n 
giai ® nghiªn cøu,    Ý 
  chi ph
chuyÓn  Þch  a  iÓ m.
d ®Þ ®
a/ N Õ u     Ý  
  chi ph ph¸tsinh 
  kh«ng  ínth×    Ën  µn  é  µo    Ý 
l  ghi nh to b v chi ph
SXKD  
trong kú,ghi:
  
Nî  641     Ý  hµng 
TK  ­Chi ph b¸n  (ChiphÝ 
  qu¶ng 
c¸o)
15

Nî  642      Ý 
TK  ­ Chi ph qu¶n  ýdoanh 
l  nghiÖp (ChiphÝ   µnh  Ëp,chiphÝ 
  th l  
®µo  ¹onh©n 
t  viªn,   Ý 
  ph nghiªncøu,.. )
chi   .
Nî  133   Õ  
TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ(NÕu  ã)
®  tr   c
Cã     111,112,152,153,331,334...
c¸cTK           
b/ N Õ u     Ý   
  chiph ph¸tsinh línph¶iph©n    Çn  µo    Ý 
     bæ d v chiph SXKD   ña 
c
nhiÒu 
n¨m  µichÝnh  × khiph¸tsinh chiphÝ  îctËp  îp vµo  µikho¶n   
t  th          ®  h  T  242
"ChiphÝ    ícdµih¹n",  
  tr¶tr      ghi:
Nî  242     Ý    ícdµih¹n
TK  ­Chi ph tr¶tr    
Nî  133   Õ  
TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ(NÕu  ã)
®  tr   c
Cã     111,112,152,331,334,338,..
c¸cTK            .
c/ §Þnh  ú  Õn  µnh  ©n       Ý     íc dµi h¹n  µo    Ý 
  k ti h ph bæ chi ph tr¶ tr     v chi ph
SXKD, ghi:
Nî    641,642
c¸cTK   
Cã   242     Ý    ícdµih¹n.
TK  ­Chi ph tr¶tr    
2. Khi tr¶tr c tiÒn 
      í  thuª TSC§, 
  thuª c¬  ë  ¹  Çng 
  sht theo  ¬ng 
ph thøc thuª
 
ho¹t®éng  µ  ôc  ô  ¹t®éng 
  v ph v ho   kinhdoanh 
  cho  Òu 
nhi n¨m, ghi:
 
Nî  242     Ý    ícdµih¹n
TK  ­Chi ph tr¶tr    
Nî  133   Õ  
TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ
®  tr  
Cã     111,112  .
c¸cTK  .. .
§Þnh  ú  Õn hµnh  ©n   
k ti   ph bæ theo   
tiªuthøc ph©n    îp lýchiphÝ   
  bæ h       thuª
TSC§,    ¬  ë  ¹ tÇng  µo    Ý 
thuªc s h   v chiph SXKD,   ghi:
Nî    635,642
c¸cTK   
Cã   242     Ý    ícdµih¹n.
TK  ­Chi ph tr¶tr    
3.§èivíi
     c«ng  ô,dông  ô  Êtdïng m ét  Çn  ã    Þlínph¶iph©n   
c  c xu     l c gi¸tr       bæ
dÇn  µo    Ý  
v chiph SXKD   hoÆc     Ý  
chiph qu¶n  ýkinh doanh  ã  Ó  ùc hiÖn 
l    c th th  
theo haiph¬ng 
   ph¸p ph©n   
  bæ sau:
­Ph ©n      Çn;
  bæ hail
­Ph ©n    Òu  Çn.
  bæ nhi l
3.1.Trêng  îp ph©n    lÇn:
  h  bæ 2 
­KhixuÊtc«ng  ô,dông  ô,c¨n cø  µo  Õu  Êtkho,ghi:
     c  c     v phi xu    
Nî  242     Ý    ícdµih¹n
TK  ­Chi ph tr¶tr    
Cã   153  
TK  ­C«ng  ô,dông  ô.
c  c
§ång  êitiÕn hµnh  ©n    Çn  u  
th     ph bæ l ®Ç (b»ng  50%     Þc«ng  ô,dông 
gi¸tr   c 
cô  Êtdïng)vµo    Ý 
xu     chiph SXKD  
hoÆc     Ý 
chiph qu¶n  ý,
l  ghi:
Nî  627,641,642
TK     
Cã   242     Ý    ícdµih¹n.
TK  ­Chi ph tr¶tr    
Khi b¸o  áng, b¸o  Êt 
  h   m hoÆc   Õt  êih¹n  ö  ông 
h th   sd theo quy  nh,  Õ  
®Þ k
to¸n tiÕn  µnh  ©n      Þ cßn  ¹  ña 
  h ph bæ gi¸tr   lic c«ng  ô, dông  ô  µo    Ý  
c  c v chi ph
SXKD   hoÆc     Ý 
chiph qu¶n  ýtheo c«ng 
l    thøc:
16Sè  ©n 
ph Gi¸trÞc«ng  ô  Þ 
   cb   Gi¸trÞ
   Kho¶n  åith
b  ­
bæ = háng ­ ph Õ   Öu ­
li   êng  ËtchÊt
v   
lÇn 2 thu håi
   (nÕu  ã)
c
2 (nÕu  ã)
c

KÕ    
to¸nghi:
Nî  152­ Nguyªn  Öu,vËtliÖu (Gi¸trÞphÕ   Öu thu håin Õu  ã)
TK    li           li       c
Nî   
TK 138   
­ Ph¶i thu 
  kh¸c (Sè  Òn  åi th ng  Ët chÊt ph¶i thu  i  íi
  ti b   ê v       ®è v  
ngêilµm  áng  µm  Êt)
  h lm
Nî    627,641,642  è  ©n    Çn  cho    i t ng sö  ông)
c¸cTK    (S ph bæ l 2  c¸c®è  î   d
Cã   242     Ý    ícdµih¹n.
TK  ­Chi ph tr¶tr    
3.2.Trêng  îp ph©n    Òu  Çn:
  h  bæ nhi l
­ Khi xuÊt dïng 
     c«ng  ô, dông  ô, ®å   ïng 
c  c  d cho thuªph¶ic¨n  vµo   
    cø  gi¸
trÞ,thêigian vµ 
     møc   ®é tham    ña  óng 
gia c ch trong qu¸ tr×nh sö  ông     
    d ®Ó x¸c
®Þnh  è  Çn 
s l ph¶iph©n    µ 
  bæ v møc     Ý   ©n    çi  Çn 
chiph ph bæ m l cho  õng  ¹ 
t lo i
c«ng  ô, dông  ô. C¨n  ®Ó     nh 
c  c  cø  x¸c ®Þ møc     Ý  
chiph ph¶iph©n    çi  Çn 
  bæ m l
cã  Ó  µ thêigian  ö  ông 
th l     sd hoÆc   èil ng 
kh  î s¶n  È m,  Þch  ô  µ  
ph d v m c«ng  ô 
c
tham   
giakinhdoanh 
  trongtõng kú  ¹ch to¸n.
   h  
Ph¬ng 
ph¸p h¹ch to¸nt ng  ùnh  êng  îp ph©n    lÇn.
     ¬ t   tr h  bæ 2 
Trong  haitr ng  îp ph©n      Çn  µ  ©n    Òu  Çn,kÕ    
c¶    ê h   bæ hail v ph bæ nhi l   to¸n
®Ò u  
ph¶itheo  âichitiÕtcho  õng 
  d      t kho¶n    Ý    ¶m  
chiph ®Ó ® b¶o 
tæng  è   
s chi
phÝ   ©n    ï hîp  íisè    Ý   ∙   
ph bæ ph   v   chiph ® ph¸tsinh vµ  ng  i îng  Þu   
  ®ó ®è t ch chi
phÝ.
4.Mua 
  TSC§  h×nh  îcthanh   
v«  ®  to¸ntheo ph¬ng 
  thøc tr¶chË m,    ãp,
   tr¶g  
ghi nh 
  quy  nh  ¹  ôc 
®Þ tiM 2.1  Çn    íng  Én  Õ  
Ph II­H d k to¸n ChuÈn  ùc 
  m “TSC§ 
h÷u  ×nh”.
h


IV­ í ng d É n  k Õ  to¸n c h u È n  m ù c  
 H
" D o a n h  thu v µ  thu n h Ë p  k h¸c"


1­  Ýnh  Ýnh: Xo¸  á  ô m   õ "chiÕtkhÊu 
§ ch   bc t    thanh to¸n"ë  o¹n  cña 
 ® 06 
chuÈn  ùc  
m "Doanh thu  µ 
v thu  Ëp 
nh kh¸c" ban  µnh 
  h theo  Quy Õt  nh   è 
®Þ s
149/2001/Q§­BTC   µy 
ng 31/12/2001 cña  é  ëng  é  µichÝnh.
  B tr BT 
2­ K Õ    
  to¸ndoanh 
thu
2.1­Lo¹iTµikho¶n  ­Doanh   
    5   thu
Lo¹iTµi kho¶n  dïng   
   5  ®Ó ph¶n ¸nh  µn  é 
to b doanh thu  ùc  Ön  ña 
th hi c
doanh 
nghiÖp  trongm ét  ú  Õ  
  k k to¸n.
Doanh    µtæng    Þc¸clîÝch 
thu l   gi¸tr      i kinh tÕ 
  doanh nghiÖp    îctrong
thu ®    
kú  Õ  
k to¸n,ph¸tsinh tõ c¸c ho¹t®éng 
          SXKD  
th«ng  êng  ña 
th c doanh  nghiÖp,
 
gãp  Çn  µm    èn  ñ  ë  ÷u.
ph l t¨ngv ch s h  
17

Doanh     
thu ph¸tsinh tõ giao dÞch, sù  Ön  îcx¸c ®Þnh  ëitháa  Ën 
       ki ®     b  thu
gi÷a doanh 
  nghiÖp  íibªn 
v  mua  hoÆc   bªn  ö  ông  µis¶n.Nã   îc x¸c ®Þnh  
sd t    ®  
b»ng    Þhîp lýcña   
gi¸tr       c¸ckho¶n  ∙    îchoÆc   Ïthu ® îcsau    õ(­   
® thu ®   s      khitr   ) c¸c
kho¶n  ÕtkhÊu  ¬ng  ¹i,gi¶m    µng    µ    Þhµng    Þ    ¹ .
chi   th m  gi¸h b¸n v gi¸tr   b¸n b tr¶l i


H ¹ ch to¸n ¹i µi kho¶n  µ y  Ç n  t«n träng 
 lo  t   n c
m é t s è qui ® Þ n h  sau
 


1­ Doanh    µ    Ý  ªnquan  n   ïng m ét 
  thu v chiph li   ®Õ c   giao dÞch 
  ph¶i® îcghi
   
nhËn  ng  êitheo nguyªn t¾c  ïhîp vµ 
®å th       ph     ph¶itheo n¨m  µichÝnh.
    t 
2­ ChØ     Ën 
  ghinh doanh    thu trong kú  Õ      
  k to¸nkhitho¶ m∙n  ng  êic¸c
  ®å th    
®iÒu  Ön    Ën 
ki ghi nh doanh  thu b¸n  µng, 
h doanh thu cung  Êp  Þch  ô,
c d v 
doanh  thu  Òn  i tiÒn 
ti l∙  , b¶n quyÒn,  Òn   
ti cæ tøc  µ  î nhuËn  îc chia quy 
v li  ®   
®Þnh   ¹  iÓ m  
t i® 10, 16,  24 cña  ChuÈn   ùc  
m doanh thu  µ 
v thu  Ëp 
nh kh¸c 
(QuyÕt  nh  è 
®Þ s 149/2001/Q§­ BTC   µy 
ng 31/12/2001  ña  é   µi chÝnh)  µ 
c BT  v
c¸c quy  nh  ña  Õ     Õ     Ön  µnh. Khi kh«ng 
  ®Þ c Ch ®é k to¸nhi h    tho¶ m∙n    iÒu 
c¸c ®
kiÖn    Ën 
ghinh doanh    thu kh«ng  ¹ch to¸nvµo  µikho¶n 
h   t  doanh thu.
3­    µng  ãa 
Khi h h hoÆc   Þch  ô  îc trao ® æi    Êy  µng  ãa 
d v®    ®Ó l h h hoÆc  
dÞch  ô ¬ng  ù vÒ  
vt t   b¶n  Êt vµ    Þth× viÖc    æi   
ch   gi¸tr     trao® ®ã kh«ng  îccoilµ
®     
m ét 
giao dÞch  ¹ora doanh    µ 
  t   thu v kh«ng  îcghinhËn  µdoanh 
®   l  thu.
4­ Doanh    Ó  doanh    éibé) ph¶i® îctheo  âiriªngbiÖttheo 
  thu (k c¶  thu n        d     
tõng lo¹ doanh   
   i thu:Doanh      µng,doanh   
thu b¸n h   thu cung  Êp  Þch  ô,doanh 
cd v 
thu  Òn  i tiÒn 
ti l∙   , b¶n quyÒn,   
cæ tøc  µ  î nhuËn  îc chia.Trong  õng  ¹
v li   ®    t lo i
 
doanh    ¹ ® îcchitiÕttheo  õng  doanh     
thu l        
i t thø  thu,nh doanh    hµng  ã 
thu b¸n  c
thÓ  îc chitiÕtthµnh 
®     doanh thu b¸n  s¶n  È m,  µng 
ph h ho¸,.  
.nh»m   ôc  ô 
. ph v
cho  Öc 
vi x¸c  nh   y   ,  Ýnh 
®Þ ®Ç ®ñ ch x¸c  Õt 
k qu¶  kinh doanh  theo yªu  Çu 
c
qu¶n  ý ho¹t®éng 
l    s¶n  Êt kinh 
xu   doanh  µ  Ëp 
v l b¸o  c¸o  Õt 
k qu¶  kinh doanh 
cña doanh  nghiÖp.
5­  Õ u  
N trong  ú  Õ  
k k to¸n ph¸t sinh 
    c¸c kho¶n gi¶m  õ doanh 
tr   thu   
b¸n
hµng  µ 
v cung  Êp  Þch  ô,nh  ÕtkhÊu  ¬ng  ¹i,gi¶m    µng    µng 
cd v   chi   th m  gi¸h b¸n,h
b¸n  Þ     ¹ th× 
b tr¶l   ph¶i® îc h¹ch   
i    to¸nriªngbiÖt.C¸c 
    kho¶n gi¶m  õdoanh   
tr   thu
® îctÝnh  õvµo 
  tr   doanh      Ën 
thu ghinh ban  u       nh 
®Ç ®Ó x¸c®Þ doanh    Çn 
thu thu
lµm    x¸c®Þnh  Õt 
c¨n cø    k qu¶  kinhdoanh  ña  ú  Õ  
  c k k to¸n.
6­  Ò  
V nguyªn  ¾c, cuèi kú  Õ  
t    k to¸n,doanh 
  nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh  Õt 
   k
qu¶  ¹t®éng 
ho   SXKD.  µn  é 
To b doanh  thuÇn  ùc hiÖn 
thu  th   trong kú  Õ    
  k to¸n
® îc kÕt 
  chuyÓn  µo  µi kho¶n 
v T  911   
­ X¸c  nh  Õt 
®Þ k qu¶  kinh doanh. C¸c  µi
    t 
kho¶n  éc lo¹ tµikho¶n 
thu      
i doanh   
thu kh«ng  ã  è    èikú.
c s d cu  
Lo¹itµikho¶n 
   doanh    ã  tµikho¶n,chiathµnh  nhã m
thu c 6        3 
a) Nhã m   51  
  TK  ­Doanh    ã  tµikho¶n
thu,c 03   
­Tµikho¶n 
   511  
­Doanh      µng  µ 
thu b¸n h v cung  Êp  Þch  ô;
cd v 
­Tµikho¶n 
   512  
­Doanh    éibé;
thu n  
­Tµikho¶n 
   515  
­Doanh    ¹t®éng  µichÝnh.
thu ho   t 
b) Nhã m   52   ã   tµikho¶n
  TK  ­C 01   
­Tµikho¶n 
   521   ÕtkhÊu  ¬ng  ¹i.
­Chi   th m
18

c)Nhã m   53   ã   tµikho¶n
  TK  ­C 2   
­Tµikho¶n 
   531   µng    Þ    ¹ ;
­H b¸n b tr¶l i
­Tµikho¶n 
   532  
­Gi¶m    µng 
gi¸h b¸n.
2.2­Tµikho¶n 
   511  
­Doanh      µng  µ 
thu b¸n h v cung  Êp  Þch  ô
cd v
a) §æi    µi kho¶n 
  tªnT   511   
­ "Doanh    hµng" thµnh  µi kho¶n 
thu b¸n    T  511   
­
"Doanh    hµng  µ 
thu b¸n  v cung  Êp  Þch  ô".
cd v
b) Néi dung 
   ph¶n  cña  µi kho¶n 
¸nh  T  511­ "Doanh    hµng  µ 
  thu b¸n  v cung 
cÊp  Þch  ô".
d v
Tµikho¶n  µy  ïng   
  nd ®Ó ph¶n  doanh    hµng  µ 
¸nh  thu b¸n  v cung  Êp  Þch 
cd
vô  ña 
c doanh  nghiÖp  trong m ét  ú  Õ     ña  ¹t®éng 
  k k to¸nc ho   SXKD   õ c¸c giao
t     
dÞch  µ   
v c¸cnghiÖp  ô 
v sau: 
­ B¸n  µng: B¸n 
  h   s¶n  È m   doanh 
ph do  nghiÖp s¶n  Êt ra  µ 
xu   v b¸n  µng 
h
ho¸ mua  µo;
  v
­ Cung  Êp  Þch  ô:Thùc  Ön 
  cd v  hi c«ng  Öc  ∙ 
vi ® tho¶ thuËn 
  theo  îp ®ång 

trong m ét  ú,hoÆc   Òu  ú  Õ  
  k  nhi k k to¸n,nh 
  cung  Êp  Þch  ô  Ën  , lÞch,
cd v v t¶i du 
   
cho   
thuªTSC§  theo ph¬ng 
  thøc cho    ¹t®éng...
  thuªho   .
Doanh  thu b¸n  µng  µ 
h v cung  Êp  Þch  ô  µ toµn  é  è  Òn 
c d v l  b s ti thu  îc,® 
hoÆc   Ï thu  îc tõ c¸c giao  Þch  µ 
s  ®      d v nghiÖp  ô 
v ph¸tsinh doanh 
    thu     
nh b¸n
s¶n  È m,  µng 
ph h ho¸, cung  Êp  Þch  ô 
  c d v cho  kh¸ch  µng 
h bao  å m   c¸c
g c¶   
kho¶n  ô    µ  Ý   
ph thu v ph thu thªm  µigi¸b¸n (nÕu  ã).
ngo       c 
Trêng  îp 
h doanh  nghiÖp  ã 
c doanh thu b¸n  µng  µ 
h v cung  Êp  Þch  ô 
cd v
b»ng  ¹itÖ  × ph¶iquy  æi  ¹itÖ    ång  ÖtNam  
ngo   th     ® ngo   ra § Vi   theo tûgi¸thùc tÕ 
      
ph¸t sinh 
  hoÆc   û 
t giao  Þch  ×nh  ©n    Þ  êng  ¹itÖ  ªnng©n 
d b qu trªn th tr ngo   li  
hµng  Ng ©n   µng  µ   íc  Öt 
do  h Nh n Vi Nam   c«ng  è   ¹  êi ®iÓ m  
b t ith   ph¸t sinh
   
nghiÖp  ô 
v kinhtÕ.
 
Doanh      µng  µ 
thu b¸n h v cung  Êp  Þch  ô  Çn  µ  
cd v thu m doanh  nghiÖp  ùc
th  
hiÖn  îctrong kú  Õ     ã  Ó  Êp  ¬n 
®    k to¸nc th th h doanh    hµng  µ 
thu b¸n  v cung  Êp 
c
dÞch  ô    Ën 
v ghi nh ban  u   c¸c nguyªn  ©n: 
®Ç do    nh Doanh  nghiÖp  Õt khÊu 
chi  
th ng  ¹i,gi¶m    µng  ∙ 
¬ m  gi¸h ® b¸n cho kh¸ch hµng 
  hoÆc   µng  ∙ 
h ® b¸n  Þ     ¹
b tr¶l i  
(do kh«ng  ¶m  
® b¶o  iÒu  Ön  Ò  
® ki v quy  c¸ch,phÈ m   Êt ghi trong hîp  ng  
  ch       ®å
kinh tÕ),vµ 
    doanh  nghiÖp ph¶inép  Õ    ô ® Æc   ÖthoÆc   Õ  Êt
  thu tiªuth   bi   thu xu  
khÈu,  Õ  
thu GTGT   theo  ¬ng 
ph ph¸p  ùc tiÕp  îc tÝnh   
tr   ®  trªn doanh thu   
b¸n
hµng  µ 
v cung  Êp  Þch  ô  ùc tÕ  µ  
cd v th   m doanh  nghiÖp  ∙  ùc hiÖn 
® th   trong m ét 
 
kú  Õ  
k to¸n.


H ¹ ch to¸n tµi
   kho¶n n µ y c Ç n  t«n träng  é t s è quy ® Þ n h  sau
m


1­ Tµikho¶n 
   511 "Doanh    hµng  µ 
thu b¸n  v cung  Êp  Þch  ô" chØ 
cd v  ph¶n 
¸nh doanh    ña  èil ng s¶n  È m,  µng    ∙    Þch  ô  ∙ 
  thu c kh  î   ph h ho¸ ® b¸n;d v ® cung  Êp 
c
® îcx¸c ®Þnh  µtiªuthô trong kú 
   l        kh«ng  ©n  Ötdoanh    ∙    Òn hay 
ph bi   thu ® thu ti  
sÏthu ® îctiÒn.
   
2­ K Õ    
  to¸ndoanh    hµng  µ 
thu b¸n  v cung  Êp  Þch  ô  ña 
cd v c doanh 
nghiÖp 
® îcthùc hiÖn 
    theo nguyªn t¾c 
    sau:
19

­ §èivíis¶n  È m,  µng    Þch  ô  éc ®èi îng chÞu  Õ 
     ph h ho¸,d v thu   t  thu GTGT  
theo  ¬ng 
ph ph¸p  Êu  õ,doanh 
kh tr   thu b¸n  µng  µ 
h v cung  Êp  Þch  ô  µ gi¸
c d v l   
b¸n cha  ã  Õ 
  c thu GTGT;
­  èi víis¶n  È m,  µng 
§   ph h ho¸, dÞch  ô 
  v kh«ng  éc  Ön  Þu  Õ 
thu di ch thu
GTGT,  hoÆc   Þu  Õ 
ch thu GTGT   theo  ¬ng 
ph ph¸p  ùctiÕp th× 
tr     doanh     
thu b¸n
hµng  µ 
v cung  Êp  Þch  ô  µtæng   
cd v l  gi¸thanh 
to¸n;
­ §èivíi
     s¶n  È m,  µng    Þch  ô  éc ®èi t ng chÞu  Õ    ô
ph h ho¸,d v thu    î   thu tiªuth  
® Æc   Öt,hoÆc   Õ  Êt khÈu  × 
bi   thu xu   th doanh    hµng  µ 
thu b¸n  v cung  Êp  Þch 
cd
vô  µ tæng   
l  gi¸thanh to¸n (bao  å m   thuÕ    ô  Æc   Öt,hoÆc   Õ 
  g c¶  tiªuth ® bi   thu
xuÊtkhÈu);
 
­ Nh÷ng 
  doanh  nghiÖp  Ën   
nh gia c«ng  Ët t  µng    × chØ 
v  ,h ho¸ th   ph¶n   
¸nh
vµo 
doanh    hµng  µ 
thu b¸n  v cung  Êp  Þch  ô  è  Òn giac«ng  ùc tÕ  îch­
cd v s ti     th   ®  
ëng,kh«ng 
  bao  å m     ÞvËtt  µng    Ën   
g gi¸tr    ,h ho¸ nh giac«ng.
­§èivíi µng    Ën    ilý, ý  öitheo ph¬ng 
     h ho¸ nh b¸n ®¹     g  
k   thøc b¸n ®óng    ­
   gi¸h
ëng hoa  ång  ×  ¹ch 
h th h to¸n vµo 
  doanh thu b¸n  µng  µ 
h v cung  Êp  Þch  ô 
c d v
phÇn  hoa  ång    µng  µ  
h b¸n h m doanh  nghiÖp  îchëng.
® 
­  êng  îp 
Tr h b¸n  µng 
h theo  ¬ng 
ph thøc    Ë m,    ãp  × 
tr¶ ch tr¶ g th doanh 
nghiÖp    Ën 
ghi nh doanh  b¸n  µng 
thu  h theo   
gi¸b¸n   
tr¶ngay  µ    Ën  µo 
v ghi nh v
doanh    ¹t®éng  µichÝnh  Ò   Çn    Ýnh   
thu ho   t  v ph l∙ t
i trªnkho¶n  ph¶itr¶nhng   
   tr¶
chË m   ïhîp víi êi®iÓ m     Ën 
ph        th ghinh doanh    îcx¸cnhËn.
thu ®    
­ Nh÷ng 
  s¶n  È m,  µng    îcx¸c ®Þnh  µtiªuthô,nhng  ×  ýdo  Ò  
ph h ho¸ ®     l      v l  v
chÊt l ng,vÒ    
 î   quic¸ch kü  Ët, .ngêimua   õ chèithanh 
  thu .  .   t    to¸n,göitr¶l¹ ngêi
       i  
b¸n hoÆc   yªu  Çu 
c gi¶m    µ  îc doanh 
gi¸v ®   nghiÖp  Êp  Ën; hoÆc   êi
ch thu   ng  
mua  mua   µng  íikhèil ng lín® îc chiÕtkhÊu  ¬ng  ¹i th×   
h v   î         th m   c¸c kho¶n  gi¶m 
trõdoanh 
  thu  b¸n  µng  µy  îc theo  âi riªng biÖt trªnc¸c Tµi kho¶n 
h n ®  d         531   
­
Hµng    Þ    ¹ 
b¸n b tr¶l ihoÆc   µikho¶n 
, T  532  
­Gi¶m    µng    µikho¶n 
gi¸h b¸n,T   521   
­
ChiÕtkhÊu  ¬ng  ¹i.
  th m
­ Trêng  îp trong kú 
  h    doanh  nghiÖp  ∙  Õtho¸ ®¬n 
® vi     b¸n  µng  µ  ∙   
h v ® thu
tiÒn b¸n  µng  ng  n   èikú  Én  a 
 h nh ®Õ cu   v ch giao hµng    cho  êimua   µng, th×
ng   h   
trÞ gi¸sè  µng  µy 
  h n kh«ng  îccoilµ tiªuthô vµ 
®           kh«ng  îcghivµo  µi kho¶n 
®   T 
511­ "Doanh  b¸n  µng  µ 
  thu  h v cung  Êp  Þch  ô" m µ  
cd v   chØ  ¹ch    µo   
h to¸n v bªn
Cã   µikho¶n 
T  131­ "Ph¶ithu cña 
     kh¸ch hµng" vÒ  
    kho¶n  Òn ®∙    ña 
ti   thu c kh¸ch  
hµng.  Khi  ùc 
th giao  µng 
h cho  êi mua   Ï h¹ch 
ng   s  to¸n vµo  µi 
  T kho¶n  511­ 
"Doanh    hµng  µ 
thu b¸n  v cung  Êp  Þch  ô" vÒ   Þgi¸hµng  ∙ 
cd v   tr     ® giao,®∙    ­
  thu tr
íctiÒn b¸n  µng,phïhîp víi   iÒu  Ön    Ën 
   h        ® c¸c ki ghinh doanh  thu.
­ §èivíitr ng  îp cho 
     ê h   thuªtµis¶n,cã  Ën  íctiÒn cho    ña  Òu 
     nh tr     thuªc nhi
n¨m  × 
th doanh   thu cung  Êp  Þch  ô    Ën  ña 
cd v ghinh c n¨m  µichÝnh  µ sè  Òn
t  l   ti  
cho    îcx¸c®Þnh    ¬  ë  Êytoµn  é 
thuª®     trªnc s l   b tæng  è  Òn thu ® îcchiacho  è 
s ti         s
n¨m cho    µis¶n.
thuªt  
­ §èi víidoanh 
     nghiÖp  ùc hiÖn  Öm   ô 
th   nhi v cung  Êp 
c s¶n  È m,  µng 
ph h
ho¸,dÞch  ô 
  v theo  yªu  Çu  ña  µ   íc,® îc Nhµ   íc trîcÊp, trîgi¸theo   
c c Nh n     n        qui
®Þnh  × 
th doanh  trîcÊp, trî   µ sè  Òn  îc Nhµ   íc chÝnh 
thu        l   ti ®  
gi¸ n  thøc th«ng 
b¸o,hoÆc   ùc tÕ  î Êp, trî  
  th   tr  c     Doanh  trî Êp, trî   îc ph¶n 
gi¸. thu    c    ®   gi¸ ¸nh   
trªn
TK 5114  
­Doanh    î Êp  î
thu tr c tr gi¸.
­Kh«ng  ¹ch to¸nvµo  µikho¶n  µy    êng  îp sau:
  h   t  n c¸ctr h 
20

. TrÞ    µng 
  gi¸h ho¸,vËt t 
   , b¸n  µnh  È m   Êt giao 
th ph xu   cho bªn  µi gia
ngo    
c«ng  Õ   Õn.
ch bi
.TrÞ   
  gi¸s¶n  È m,    µnh  È m,  Þch  ô 
ph b¸n th ph d v cung  Êp  ÷a c¸c®¬n  Þ 
c gi     v
thµnh   
viªntrong m ét 
  c«ng   
ty,tæng c«ng    ¹ch    µn  µnh 
tyh to¸nto ng (s¶n  È m, 
ph
b¸n thµnh  È m,  Þch  ô    ô néibé).
  ph d v tiªuth    
.Sè  Òn thu ® îcvÒ   îng b¸n,thanh  ýTSC§.
  ti       nh     l 
. TrÞ   
  gi¸s¶n  È m,  µng 
ph h ho¸  ang  öi b¸n; dÞch  ô  µn  µnh  ∙ 
® g    v ho th ®
cung  Êp 
c cho  kh¸ch hµng  ng  a  îcngêimua  Êp  Ën 
  nh ch ®     ch thu thanh  to¸n.
.TrÞ    µng  öib¸n 
  gi¸h g   theo  ¬ng 
ph thøc göib¸n  ilý, ý  öi(ch ® îcx¸c
    ®¹     g   a     
k
®Þnh  µtiªuthô).
l   
.C¸c 
  kho¶n    Ëp 
thu nh kh¸ckh«ng  îccoilµdoanh    hµng  µ 
  ®      thu b¸n  v cung 
cÊp  Þch  ô.
d v


c) K Õt  Êu, néi dung 
  c    ph¶n  ¸nh  µ  ¬ng 
v ph ph¸p  ¹ch 
h to¸n c¸c nghiÖp  ô 
   v
chñ  Õu  ña  µi kho¶n 
y c T  511­ "Doanh   
  thu b¸n  µng  µ 
h v cung  Êp  Þch  ô" vµ 
cd v 
viÖc  ë     µikho¶n  Êp  ® îc thùc  Ön   
m c¸c t   c 2    hi nh quy  nh  i  íiTµi kho¶n 
®Þ ®è v    
511   
­ "Doanh   
thu b¸n  µng" trong Ch Õ     Õ    
h     ®é k to¸ndoanh  nghiÖp  (ban  µnh 
h
theo Quy Õt  nh  è 
®Þ s 1141/TC­ Q§­C§KT,  µy 
ng 01/11/1995  ña  é   µi chÝnh 
c BT 
vµ   
c¸c Th«ng   íng dÉn  öa  æi, bæ  
th   s®   sung  Õ     Õ    
Ch ®é k to¸ndoanh  nghiÖp).  
Riªng  i  íisè  Õ  
®è v   thu GTGT   ph¶i nép  Ýnh 
  t theo  ¬ng 
ph ph¸p  ùc tiÕp   
tr   ph¸t
sinh trong kú  îcghivµo 
   ®   bªn  ã   3331   
C TK  ­ “ThuÕ  GTGT   ph¶inép” ®èi   
    øng
víi
  Nî  µikho¶n 
bªn  t   511 “Doanh      µng  µ 
thu b¸n h v cung  Êp  Þch  ô”.
cd v


ph ¬ ng ph¸p  ¹ch to¸n Õ  to¸n é t s è 
h  k  m
ho¹t ® é n g  kinh t Õ  ch ñ y Õ u
 


1­ Trêng  îp b¸n hµng 
  h    theo ph¬ng 
  thøc tr¶chË m,    ãp:
   tr¶g
a.§èivíi µng    Þu  Õ 
     h ho¸ ch thu GTGT  
theo ph¬ng 
  ph¸p khÊu  õ:
  tr
­ Khib¸n  µng    Ë m,    ãp,ghisè  Òn tr¶lÇn  u   µ  è  Òn cßn 
  h tr¶ch tr¶g     ti     ®Ç v s ti  
ph¶ithu  Ò  
  v b¸n  µng    Ë m,    ãp, doanh  b¸n  µng  µ   
h tr¶ch tr¶g   thu  h v l∙ ph¶ithu,
i   
ghi:
Nî    111,112,131 
c¸cTK    (Tæng   
gi¸thanh 
to¸n)
Cã   511­ Doanh      µng  µ 
TK    thu b¸n h v cung  Êp  Þch  ô 
cd v (5113­Gi¸b¸n   
    tr¶
tiÒn ngay  a  ã  Õ 
  ch c thu GTGT)                        
                       
Cã   333   
TK  ­ ThuÕ   µ   
v c¸c kho¶n ph¶inép  µ   íc(3331   
  Nh n ­ Thu Õ  GTGT  
ph¶inép)
 
Cã  TK3387   
­ Doanh thu  a  ùc hiÖn 
ch th   (Chªnh  Öch  ÷a 
l gi tæng  è  Òn
s ti  
theo gi¸b¸n tr¶chË m,    ãp  íi       Òn ngay  a  ã  Õ 
      tr¶g v   b¸n tr¶ti  
gi¸ ch c thu GTGT).
­Khithùc thu tiÒn b¸n hµng  Çn  Õp sau,ghi:
         l ti    
Nî    111,112,..
c¸cTK    .
Cã   131  
TK  ­Ph¶ithu cña 
   kh¸ch hµng
 
­Ghi nhËn 
   doanh    Òn l∙b¸n  µng    Ë m,    ãp  õng kú,ghi:
thu ti     h
i tr¶ch tr¶g t    
21

Nî  3387  
TK  ­Doanh    a  ùc hiÖn
thu ch th  
Cã   515  
TK  ­Doanh    ¹t®éng  µi Ýnh  i   Ë m,    ãp).
thu ho   t  ch (L∙  ch
tr¶ tr¶g
b.§èivíi µng   
     h ho¸ kh«ng  éc diÖn  Þu  Õ 
thu   ch thu GTGT  
hoÆc   Þu  Õ 
ch thu
GTGT  
theo ph¬ng 
  ph¸p trùctiÕp:
  
­ Khi b¸n  µng    Ë m,    ãp, sè  Òn    Çn  u   µ  è  Òn   
   h tr¶ch tr¶ g   ti tr¶l ®Ç v s ti cßn
ph¶ithu  Ò  
  v b¸n  µng    Ë m,    ãp, doanh  b¸n  µng  µ   
h tr¶ch tr¶g   thu  h v l∙ ph¶ithu,
i   
ghi:
Nî    111,112,131
c¸cTK   
Cã   511­ Doanh   
TK    thu b¸n  µng  µ 
h v cung  Êp  Þch  ô   
cd v (Gi¸b¸n    Òn
tr¶ti  
ngay  ã  Õ 
c thu GTGT)                        
                       
Cã   3387   
TK  ­ Doanh    a  ùc hiÖn 
thu ch th   (Chªnh  Öch  ÷a tæng  è  Òn
l gi   s ti  
theo gi¸b¸n tr¶chË m,    ãp  íi       Òn ngay  ã  Õ 
      tr¶g v   b¸n tr¶ti  
gi¸ c thu GTGT).
­Khithùc thu tiÒn b¸n hµng  Çn  Õp sau,ghi:
         l ti    
Nî    111,112
c¸cTK   
Cã   131  
TK  ­Ph¶ithu cña 
   kh¸ch hµng.
 
­ Ghi  Ën 
  nh doanh thu  Òn   
ti l∙ b¸n  µng    Ë m,    ãp  õng  ú, ghi:
i h tr¶ch tr¶g t k 

Nî  3387  
TK  ­Doanh    a  ùc hiÖn
thu ch th  
Cã   515  
TK  ­Doanh    ¹t®éng  µi Ýnh  Òn      Ë m,    ãp).
thu ho   t  ch (Ti l∙tr¶ch
i tr¶g
2­ K Õ     Õ 
  to¸nthu GTGT  
ph¶inép  Ýnh 
  t theo ph¬ng 
  ph¸p trùctiÕp
  
Cuèi kú, kÕ     Ýnh 
    to¸nt to¸n,x¸c ®Þnh  Õ 
   thu GTGT  ph¶inép 
  theo  ¬ng 
ph
ph¸p trùctiÕp ®èi víi ¹t®éng 
          ho SXKD,  ghi:
Nî  511  
TK  ­Doanh      µng,cung  Êp  Þch  ô
thu b¸n h   cd v
Cã   3331   Õ  
TK  ­Thu GTGT  
ph¶inép.
 
2.3.Tµikho¶n 
   3387  
­Doanh    a  ùc hiÖn
thu ch th  
§æi    µi kho¶n 
tªnT   3387   
­ "Doanh    Ën  íc"thµnh  µi kho¶n 
thu nh tr   T  3387   
­
"Doanh    a  ùc hiÖn".
thu ch th  
Tµi kho¶n  µy  ïng   
  nd ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu  a  ùc  Ön  ña 
ch th hi c doanh 
nghiÖp 
trong kú  Õ  
  k to¸n.
Doanh    a  ùc hiÖn  å m:
thu ch th   g
­Sè  Òn nhËn  ícnhiÒu 
  ti   tr   n¨m  Ò  
v cho    µis¶n 
thuªt   (cho thuªho¹t®éng);
   
­ Kho¶n 
  chªnh  Öch  ÷a b¸n  µng    Ë m,    ãp 
l gi   h tr¶ch tr¶g theo 
cam   Õt  íi  
k v  gi¸
b¸n tr¶ngay;
  
­ Kho¶n  i Ën  íc khi cho 
l∙ nh
  tr     vay  èn 
v hoÆc  mua  c¸c c«ng  ô  î   
c n (tr¸i
phiÕu,tÝn  Õu,kú  Õu.. )
  phi   phi ..

H ¹ ch to¸n tµi
   kho¶n n µ y c Ç n  t«n träng  é t s è quy ® Þ n h  sau
m
22

­ Khi b¸n  µng, hoÆc  
  h   cung  Êp  Þch  ô 
cd v theo  ¬ng 
ph thøc    Ë m,   
tr¶ch tr¶
gãp  × 
th doanh    îc ghinhËn 
thu ®     theo   
gi¸b¸n   
tr¶ngay  ¹  êi®iÓ m     Ën 
ti  
th ghinh
doanh   thu.
Gi¸ b¸n   
  tr¶ngay  îc x¸c ®Þnh 
®   b»ng  c¸ch quy  æi    Þ danh  Üa  
® gi¸tr   ngh
cña   
c¸c kho¶n  Ï thu  îc trong  ¬ng    Ò     Þ thùc  Õ  ¹  êi®iÓ m    
s  ®  t laiv gi¸tr   t ti   th ghi
nhËn  doanh   
thu theo  û lÖ    Êt hiÖn  µnh.Ph Çn    hµng    Ë m,   
t   l∙su  
i h   l∙b¸n 
i tr¶ch tr¶
gãp  µ chªnh  Öch  ÷a   
l  l gi gi¸b¸n    Ë m,    ãp  íigi¸b¸n   
tr¶ch tr¶g v     tr¶ngay  îc ghi
®  
nhËn  µo  µikho¶n 
v t  “Doanh  cha  ùc hiÖn”.Doanh  cha  ùc hiÖn  Ï
thu  th     thu  th   s 
® îc ghinhËn  µ doanh    ña  ú  Õ    
   l  thu c k k to¸ntheo  quy  nh  ¹  o¹n 
®Þ ti® 25(a)cña 
 
ChuÈn  ùc 
m "Doanh    µ    Ëp 
thu v thu nh kh¸c".
­ Khi nhËn  íctiÒn cho    µis¶n  ña  Òu 
   tr     thuªt   c nhi n¨m, th× sè  Òn nhËn  ­
    ti   tr
íc® îcghinhËn  µdoanh    a  ùc hiÖn.Trong   
    l  thu ch th     c¸cn¨m  µichÝnh  Õp sau 
t  ti  
sÏghinhËn 
   doanh    ïhîp víi
thu ph       doanh    ña  õng n¨m  µi Ýnh.
thu c t   t  ch  

K Õ t c Ê u v µ  n éi dung ph¶n ¸nh  ñ a 
  c
T µi kho¶n 3387 ­ D o a nh thu cha th ùc hi Ö n


Bªn  î:
N
K Õt chuyÓn “Doanh    a  ùc hiÖn” sang  µi kho¶n 
thu ch th     T  “Doanh     
thu b¸n
hµng  µ  
v cung  Êp  Þch  ô”, hoÆc   µi 
c d v  T kho¶n  “Doanh thu  ¹t ®éng   µi
ho   t 
chÝnh” (t Ònl∙  Òn b¶n  Òn, cæ     µ  înhuËn  îcchia).
  i   iti  
, quy   tøc v l  
i ® 
Bªn  ã:
C
Ghi nhËn 
  doanh    a  ùc hiÖn   
thu ch th   ph¸tsinhtrong kú.
   
Sè    Cã: 
d bªn 
Doanh    a  ùc hiÖn    êi®iÓ m   èikú  Õ  
thu ch th   ë th   cu   k to¸n.


P h ¬ ng ph¸p  ¹ch to¸n Õ  to¸n é t s è 
h  k  m
ho¹t ® é n g  kinh t Õ  ch ñ y Õ u
 


1.Trêng  îp b¸n hµng 
  h    theo ph¬ng 
  thøc tr¶chË m,    ãp:
   tr¶g
a. §èivíi µng  tr¶chË m,    ãp  Þu  Õ 
     h b¸n    tr¶g ch thu GTGT  
theo  ¬ng 
ph ph¸p 
khÊu  õ:
tr
­ Khi b¸n  µng    Ë m,    ãp  ×    Ën 
   h tr¶ch tr¶g th ghi nh doanh thu b¸n  µng  µ 
h v
cung  Êp  Þch  ô  ña  ú  Õ    
cd v c k k to¸ntheo gi¸b¸n   
    tr¶ngay,phÇn 
  chªnh  Öch  ÷a
l gi  
gi¸b¸n tr¶chË m,    ãp  íi   tr¶ngay    µo  µikho¶n 
     tr¶g v   b¸n   
gi¸ ghiv T   "Doanh    a 
thu ch
thùc hiÖn",ghi:
   
Nî    111,112,131
c¸cTK   
Cã   511­ Doanh    hµng  µ 
TK    thu b¸n  v cung  Êp  Þch  ô 
cd v (Theo    tr¶
gi¸b¸n   
ngay  a  ã  Õ 
ch c thu GTGT)
Cã    
TK 3387   
­ Doanh  cha  ùc hiÖn  Çn 
thu  th   (Ph chªnh  Öch  ÷a     
l gi gi¸b¸n
tr¶chË m,    ãp  µ       
  tr¶g v gi¸b¸n tr¶ngay  a  ã  Õ 
ch c thu GTGT)
Cã   333   
TK  ­ Thu Õ   µ   
v c¸c kho¶n ph¶inép  µ   íc(3331   
  Nh n   ­ Thu Õ  GTGT  
ph¶inép).
 
23

­Hµng  ú,tÝnh,x¸c®Þnh  µ  Õt 
  k     v k chuyÓn 
doanh    Òn l∙b¸n hµng   
thu ti      
i tr¶
chË m,    ãp 
tr¶g trong kú,ghi:
  
Nî  3387  
TK  ­Doanh    a  ùc hiÖn
thu ch th  
Cã   515  
TK  ­Doanh    ¹t®éng  µi Ýnh.
thu ho   t  ch
­ Khi thùc thu  Òn 
     ti b¸n  µng    Ë m,    ãp 
h tr¶ch tr¶g trong ®ã   å m   phÇn  
 g c¶ 
chªnh  Öch  ÷a gi¸b¸n tr¶chË m,    ãp  µ       
l gi         tr¶g v gi¸b¸n tr¶ngay,ghi:
 
Nî    111,112
c¸cTK   
Cã   131  
TK  ­Ph¶ithu cña 
   kh¸ch hµng.
 
b.§èivíi µng  tr¶chË m,    ãp 
     h b¸n    tr¶g kh«ng  éc diÖn  Þu  Õ 
thu   ch thu GTGT  
hoÆc   Þu  Õ 
ch thu GTGT   Ýnh 
t theo ph¬ng 
  ph¸p trùctiÕp:
  
­ Khi b¸n  µng    Ë m,    ãp  ×    Ën 
   h tr¶ch tr¶g th ghi nh doanh thu b¸n  µng  µ 
h v
cung  Êp  Þch  ô  ña  ú  Õ    
cd v c k k to¸ntheo gi¸b¸n   
    tr¶ngay,phÇn 
  chªnh  Öch  ÷a
l gi  
gi¸b¸n    Ë m,    ãp  µ   
  tr¶ch tr¶g v gi¸b¸n   
tr¶ngay    Ën  µ doanh    a  ùc
ghinh l  thu ch th  
hiÖn,ghi:
 
Nî    111,112,131
c¸cTK   
Cã   511­ Doanh    hµng  µ 
TK    thu b¸n  v cung  Êp  Þch  ô    tr¶ngay 
cd v (Gi¸b¸n   
cã  Õ 
thu GTGT)                        
                       
Cã    
TK 3387   
­ Doanh  cha  ùc hiÖn  Çn 
thu  th   (Ph chªnh  Öch  ÷a     
l gi gi¸b¸n
tr¶chË m,    ãp  µ       
  tr¶g v gi¸b¸n tr¶ngay  ã  Õ 
c thu GTGT).
­ Cuèi kú,x¸c ®Þnh  è  Õ 
      s thu GTGT  
ph¶inép  Ýnh 
  t theo  ¬ng 
ph ph¸p  ùc
tr  
tiÕp,ghi:
 
Nî  511  
TK  ­Doanh      µng  µ 
thu b¸n h v cung  Êp  Þch  ô
cd v
Cã   333   
TK  ­ Thu Õ   µ   
v c¸c kho¶n ph¶inép  µ   íc(3331   
  Nh n   ­ Thu Õ  GTGT  
ph¶inép).
   
­Hµng  ú,tÝnh,x¸c®Þnh  µ  Õt 
  k     v k chuyÓn 
doanh    Òn l∙b¸n hµng   
thu ti      
i tr¶
chË m,    ãp,ghi:
tr¶g  
Nî  3387  
TK  ­Doanh    a  ùc hiÖn
thu ch th  
Cã   515  
TK  ­Doanh    ¹t®éng  µi Ýnh.
thu ho   t  ch
­ Khi thùc thu tiÒn b¸n  µng    Ë m,    ãp 
       h tr¶ch tr¶g trong ®ã   å m   phÇn   
 g c¶  l∙i
b¸n hµng,ghi:
   
Nî    111,112
c¸cTK   
Cã   131  
TK  ­Ph¶ithu cña 
   kh¸ch hµng.
 
2.§èivíi ¹t®éng 
      ho cho    µi
thuªt  
s¶n    Òn tr ccho    ña  Òu 
thu ti   í   thuªc nhi n¨m 
Doanh    ña 
thu c n¨m  µichÝnh  îcx¸c ®Þnh 
t  ®   b»ng 
tæng  è  Òn cho   
s ti   thuª
®∙    îcchiacho  è 
thu ®     s n¨m cho    µis¶n.KhinhËn  Òn cña 
thuªt      ti   kh¸ch hµng   
  tr¶
tr ccho  Òu  ú,nhiÒu      Õ     Ò   ¹t®éng 
í  nhi k   niªn®é k to¸nv ho   cho    µi
thuªt  
s¶n,ghi:
 
a. §èi víi®¬n  Þ  Ýnh  Õ 
     vt thu GTGT  ph¶inép 
  theo  ¬ng 
ph ph¸p  Êu  õ
kh tr  
thuÕ:
­ Khi nhËn  Òn  ña 
   ti c kh¸ch  µng    íc vÒ   ¹t®éng 
h tr¶tr   ho   cho thuª tµis¶n 
  
cho  Òu 
nhi n¨m, ghi:
 
Nî  111,112,.  
TK    .(Tæng  è  Òn nhËn  íc)
. s ti   tr
24

Cã   3387  
TK  ­Doanh    a  ùc hiÖn 
thu ch th   (Theo    a  ã  Õ 
gi¸ch c thu GTGT)
Cã   333   Õ   µ   
TK  ­Thu v c¸ckho¶n 
ph¶inép  µ   íc(3331).
  Nh n  
§ång  êitÝnh  µ  Õt 
th   v k chuyÓn 
doanh    ña  ú  Õ  
thu c k k to¸n, 
ghi:
Nî  3387  
TK  ­Doanh    a  ùc hiÖn
thu ch th  
Cã   511­ Doanh  b¸n  µng  µ 
TK    thu  h v cung  Êp  Þch  ô 
cd v (Doanh  cña 
thu 
kú  Õ  
k to¸n).
­ Sang  ú  Õ  
  k k to¸n tiÕp 
  sau, tÝnh  µ  Õt 
  v k chuyÓn doanh  cña  ú  Õ  
thu  kk
to¸nsau,ghi:
   
Nî  3387  
TK  ­Doanh    a  ùc hiÖn
thu ch th  
Cã   511­ Doanh  b¸n  µng  µ 
TK    thu  h v cung  Êp  Þch  ô 
cd v (Doanh  cña 
thu 
kú  Õ  
k to¸n).
­ Sè  Òn ph¶itr¶l¹ cho 
  ti        i kh¸ch hµng  ×  îp ®ång 
  vh  cung  Êp  Þch  ô   
cd v cho
thuªtµis¶n 
   kh«ng  îcthùc hiÖn  Õu  ã),ghi:
®    (n c  
Nî  3387  
TK  ­Doanh    a  ùc hiÖn    a  ã  Õ 
thu ch th   (Gi¸ch c thu GTGT)
Nî   
TK 531  Hµng 
­  b¸n  Þ     ¹  êng  îp  ∙   
b tr¶ l i(Tr h ® ghi doanh thu trong  ú 
k
theo gi¸cha  ã  Õ 
   c thu GTGT)
Nî  3331   
TK  ­ ThuÕ  GTGT  ph¶inép  è  Òn    ¹ cho  êi ®i 
  (S ti tr¶l  i ng   thuªvÒ  
 
thuÕ 
GTGT   ña  ¹t®éng 
c ho   cho    µi
thuªt  s¶n kh«ng  îcthùc hiÖn)
®   
Cã   111,112,3388,.  
TK      .(Tæng  è  Òn tr¶l¹ )
. s ti     i .
b.§èivíi n  Þ  Ýnh  Õ 
     ®¬ v t thu GTGT  
ph¶inép 
  theo ph¬ng 
  ph¸p trùctiÕp
  
­ Khi nhËn  Òn  ña 
   ti c kh¸ch  µng    íc vÒ   ¹t®éng 
h tr¶tr   ho   cho thuª tµis¶n 
  
cho  Òu 
nhi n¨m, ghi:
 
Nî  111,112,.   èng  è  Òn nhËn  íc)
TK    .(T
. s ti   tr
Cã   3387  
TK  ­Doanh    a  ùc hiÖn 
thu ch th   (Tæng  è  Òn nhËn  íc).
s ti   tr
§ång  êitÝnh  µ  Õt 
th   v k chuyÓn 
doanh    ña  ú  Õ       Òn,ghi:
thu c k k to¸nthu ti  
Nî  3387  
TK  ­Doanh    a  ùc hiÖn
thu ch th  
Cã   511­ Doanh      µng  µ 
TK    thu b¸n h v cung  Êp  Þch  ô.
cd v
­ Sang  ú  Õ  
  k k to¸n sau, tÝnh  µ  Õt 
    v k chuyÓn doanh  cña  ú  Õ  
thu  k k to¸n 
sau,ghi:
 
Nî  3387  
TK  ­Doanh    a  ùc hiÖn
thu ch th  
Cã   511­ Doanh      µng  µ 
TK    thu b¸n h v cung  Êp  Þch  ô.
cd v
­Cuèikú  Õ  
    k to¸n, Ýnh  µ 
 t v ph¶n  sè  Õ 
¸nh  thu GTGT  
ph¶inép 
  theo ph¬ng 
 
ph¸p trùctiÕp,ghi:
    
Nî  511­ Doanh    hµng  µ 
TK    thu b¸n  v cung  Êp  Þch  ô
cd v
Cã   3331   Õ  
TK  ­Thu GTGT  
ph¶inép.
 
­ Sè   Òn ph¶itr¶l¹ cho 
  ti        i kh¸ch hµng  ×  îp ®ång 
  vh  cung  Êp  Þch  ô  Ò  
cd vv
cho    µis¶n 
thuªt   kh«ng  îcthùc hiÖn,ghi:
®     
Nî  3387  
TK  ­Doanh    a  ùc hiÖn
thu ch th  
Cã   111,112,..(Tæng  è  Òn tr¶l¹ )
TK     
. s ti     i .
25

2.4­§æi    512   
  tªnTK  ­ "Doanh    hµng  éibé" thµnh  µikho¶n   
thu b¸n  n    T  512
­"Doanh    éibé"
  thu n  
Tµikho¶n  µy  ïng ®Ó  
  n d   ph¶n  doanh    ña  è 
¸nh  thu c s s¶n  È m,  µng   
ph h ho¸,
dÞch  ô    ô trongnéibé 
v tiªuth       doanh nghiÖp.
V Ò  néi dung, kÕt cÊu, c¸c nguyªn t¾c vµ  ph¬ng ph¸p kÕ  to¸n c¸c 
nghiÖp  ô 
v kinh tÕ  ñ  Õu 
  ch y ph¶n  trªntµikho¶n  µy 
¸nh      n kh«ng  thay ® æi  víi
  so   
quy  nh 
®Þ trong chÕ     Õ    
  ®é k to¸ndoanh nghiÖp (ban  µnh 
h theo Quy Õt  nh  
®Þ
sè 
1141).  
2.5­Bæ  
  sung  µikho¶n 
T  515  
­Doanh    ¹t®éng  µichÝnh
thu ho   t 
Tµikho¶n  µy  ïng   
  nd ®Ó ph¶n  doanh    Òn l∙  Òn b¶n  Òn, cæ  
¸nh  thu ti   iti  
, quy  
tøc,lî nhuËn  îc chia vµ 
 i   ®    doanh  thu  ¹t ®éng  µichÝnh 
ho   t  kh¸c  ña 
c doanh 
nghiÖp.
Doanh    ¹t®éng  µi Ýnh  å m:
thu ho   t  ch g
­ TiÒn  iL∙icho 
  l∙   
: vay;l∙tiÒn göi;l∙b¸n  µng    Ë m,    ãp;l∙®Ç u   
   i      h i tr¶ch tr¶g    
i t
tr¸ phiÕu, tÝn  Õu, chiÕt khÊu 
i
    phi     thanh  to¸n ® îc hëng  mua   µng  ãa,
   do  h h 
dÞch  ô;L∙i
v   cho    µichÝnh;. .
thuªt   .
­ Thu  Ëp  õcho    µis¶n,cho  êikh¸csö  ông  µis¶n 
  nh t   thuªt     ng    d t  (B»ng 
s¸ng 
chÕ, 
nh∙n hiÖu  ¬ng  ¹i,b¶n  Òn      Çn  Ò m     Ýnh.. )
  th m  quy t¸cgi¶,ph m vit .;
­Cæ     înhuËn  îcchia;
  tøc,l  
i ® 
­ Thu  Ëp  Ò   ¹t®éng  u   
  nh v ho   ®Ç t mua, b¸n chøng kho¸n  ¾n   ¹n,dµi
ng h  
h¹n;
­Thu  Ëp 
  nh chuyÓn  îng,cho    ¬  ë  ¹ tÇng;
nh   thuªc s h  
­Thu  Ëp  Ò     ¹t®éng  u   
  nh v c¸cho   ®Ç tkh¸c;
­Chªnh  Öch    b¸n ngo¹itÖ;kho¶n   
  l l∙do   
i    l∙chªnh  Öch  ûgi¸ngo¹itÖ;
i l t     
­Chªnh  Öch   
  l l∙chuyÓn  îng vèn;
i nh  
­..
 .
 H ¹ ch to¸n µi kho¶n  µ y  Ç n  t«n träng m é t  è quy  Þ n h  sau
 t   n c s ®


­ Doanh  ho¹t®éng  µichÝnh  îc ph¶n 
  thu    t  ®  ¸nh    µi kho¶n 
trªnT   515   
bao
gå m    
c¸c kho¶n doanh thu  Òn  itiÒn 
ti l∙  , b¶n  Òn,   
quy cæ tøc  µ  î nhuËn  îc
v l  i ® 
chia vµ    ¹t®éng  µichÝnh 
  c¸c ho   t  kh¸c ® îc coi lµ thùc  Ön 
       hi trong  ú, kh«ng 

ph©n  Öt c¸c kho¶n 
bi     doanh  thu    ùc  Õ  ∙ 
®ã th t ® thu  îc tiÒn 
®  hay  Ï thu  îc
s  ® 
tiÒn.
­ §èivíic¸c kho¶n    Ëp  õ ho¹t®éng 
       thu nh t    mua,  chøng 
b¸n  kho¸n,doanh 
 
thu  îc ghi nhËn  µ sè 
®   l   chªnh  Öch  ÷a   
l gi gi¸b¸n  ính¬n   
l  gi¸mua,  è    Ò    
s l∙ v tr¸
i i
phiÕu, tÝn  Õu 
  phi hoÆc     Õu 
cæ phi (kh«ng ph¶n  ¸nh tæng  è  Òn  ® îc tõ
s ti thu     
viÖc  chøng 
b¸n  kho¸n).
­ §èivíikho¶n    Ëp  õ ho¹t®éng 
     thu nh t     mua, b¸n  ¹itÖ,doanh    îc
ngo     thu ®  
ghinhËn  µsè 
  l   chªnh  Öch    ÷a gi¸mua  µo  µ    ¹itÖ  ra.
l l∙gi    
i v v gi¸ngo   b¸n 
­  èi víikho¶n  Òn    u    nhËn  îc tõ kho¶n  u    cæ   Õu, tr¸
§   ti l∙ ®Ç t
i ®    ®Ç t phi     i
phiÕu  × 
th chØ   ã  Çn  Òn    ña    ú  µ  
c ph ti l∙ c c¸c k m doanh 
i nghiÖp mua   ¹ kho¶n 
li 
®Ç u    µy  íi® îcghinhËn  µdoanh     
tn m       l  thu ph¸tsinhtrong kú;cßn 
     kho¶n    u  
l∙®Ç
i
26

t Ën  îc tõ 
 nh ®   c¸c kho¶n  i u    dån  Ých  íc khi doanh 
l∙ ®Ç t
  t tr     nghiÖp mua   ¹
l i
kho¶n  u      × ghigi¶m    Þkho¶n  u      Õu,cæ   Õu  ; 
®Ç t®ã th     gi¸tr   ®Ç ttr¸phi   phi ®ã
i
­  èi víic¸c 
§   kho¶n thu  Ëp  õ  ¹t ®éng 
nh t ho   kinh doanh  Êt  ng 
b ®é s¶n, 
doanh    îcghinhËn  µtæng  è  Òn thu ® îcdo  bÊt ®éng 
thu ®     l  s ti       b¸n    s¶n.
­  èi víiho¹t®éng 
§     kinh doanh cho thuª c¬  ë  ¹  Çng, doanh 
  sht   thu   
b¸n
hµng  îc ghi nhËn    µn  ÊtviÖc  µn 
®   khiho t   b giao  t    ùc ®Þa  
®Ê trªnth   cho kh¸ch 
hµng 
theo gi¸trÞcña  Ön  Ých  t  ∙ 
    di t ®Ê ® chuyÓn  giao theo gi¸tr¶ngay.
     


K Õ t c Ê u  µ n éi
v  dung ph¶n ¸nh c ñ a
T µi kho¶n 515 ­  o anh thu ho¹t ® é n g   µi Ý nh
D   t  ch


Bªn  î:
N
­Sè  Õ 
  thu GTGT  
ph¶inép  Ýnh 
  t theo ph¬ng 
  ph¸p trùctiÕp (nÕu  ã).
     c
­  Õt 
K chuyÓn doanh thu  ¹t ®éng  µichÝnh  Çn 
ho   t  thu sang  µi kho¶n 

911­ “X¸c®Þnh  Õt 
    k qu¶  kinhdoanh”.
 
Bªn  ã:
C
Doanh    ¹t®éng  µi Ýnh   
thu ho   t  ch ph¸tsinhtrong kú.
   
Tµikho¶n 
  515 
kh«ng  ã  è    èikú.
c s d cu  


P h ¬ ng ph¸p  ¹ch to¸n Õ  to¸n é t s è 
h  k  m
ho¹t ® é n g  kinh t Õ  ch ñ y Õ u
 


1. Ph¶n 
  ¸nh doanh  cæ     î nhuËn  îc chia ph¸tsinh trong kú  õ
thu  tøc,l  
i ®          t 
ho¹t®éng  ãp  èn    Çn, li  
  g v cæ ph   ªndoanh,ghi:  
Nî    111,112,138,152,156,133..
c¸cTK          .
Nî  221   Çu  
TK  ­§ tchøng 
kho¸n dµih¹n (NhËn     
    cæ tøc b»ng    Õu)
cæ phi
Nî  222   ãp  èn  ªndoanh    Ëp   
TK  ­G v li   (thunh bæ sung  èn  ãp  ªndoanh)
v g li  
Cã   515  
TK  ­Doanh    ¹t®éng  µi Ýnh.
thu ho   t  ch
2.Ph¬ng 
  ph¸p h¹ch to¸nho¹t®éng  u   
      ®Ç tchøng 
kho¸n:
­   
Khi mua  chøng kho¸n  u    ng ¾n   ¹n, dµi h¹n, c¨n  vµo    Ý 
®Ç t h     cø  chi ph
thùc tÕ 
  mua,  ghi:
Nî    121,221,..
c¸cTK    .
Cã     111,112,141,. .
c¸cTK      .
­ §Þnh  ú  Ýnh    µ  l∙ tÝn  Õu,tr¸ phiÕu 
  kt l∙ v thu   
i i phi    i hoÆc   Ën  îc th«ng 
nh ® 
b¸o vÒ       îchëng:
  cæ tøc ®  
.Trêng  îp kh«ng  Ën  Òn l∙vÒ,  µ   Õp tôcbæ  
  h  nh ti     i m ti     sung  mua    Õu,
tr¸phi  
i
tÝn  Õu,cæ   Õu,ghi:
phi   phi  
Nî  121   Çu  
TK  ­§ tchøng 
kho¸n ng ¾n  ¹n
  h
Nî  221   Çu  
TK  ­§ tchøng 
kho¸n dµih¹n
  
Cã   515  
TK  ­Doanh    ¹t®éng  µi Ýnh.
thu ho   t  ch
27

.Trêng  îp nhËn   
  h  l∙b»ng  Òn,ghi:
i ti  
Nî    111,112...
c¸cTK   
Cã   515  
TK  ­Doanh    ¹t®éng  µi Ýnh.
thu ho   t  ch
.Trêng  îp n Õu  Ën    u   
  h  nh l∙®Ç tbao  å m   kho¶n    u    ån  Ých  íc
i g c¶  l∙®Ç td t
i tr  
khidoanh 
  nghiÖp  mua   ¹ kho¶n  u      × 
li  ®Ç t ®ã th doanh  nghiÖp  ph¶iph©n   
  bæ
sè  Òn l∙nµy,chØ  ã  Çn  Òn l∙cña    ú  µ  
ti    i   c ph ti    i c¸c k m doanh nghiÖp  mua  
kho¶n 
®Ç u    µy  íi® îcghinhËn  µdoanh    ¹t®éng  µichÝnh,cßn 
tn m       l  thu ho   t    kho¶n  Òn
ti  
l∙dån  Ých  íckhidoanh 
 
i t tr     nghiÖp mua  ¹ kho¶n  u      × ghigi¶m    Þ
l i ®Ç t®ã th     gi¸tr  
cña  Ýnh 
ch kho¶n  u      Õu,cæ   Õu  , 
®Ç ttr¸phi   phi ®ã ghi:
i
Nî    111,112 
c¸cTK    (Tæng  Òn l∙thu ® îc)
ti      
i
Cã   121    Çu  
TK  ­§ tchøng kho¸n ng ¾n  ¹n  Çn  Òn l∙®Ç u    ån  Ých 
  h (Ph ti     i td t
tr ckhidoanh 
í    nghiÖp mua  ¹kho¶n  u  )
l i ®Ç t
Cã    
TK 221  §Çu    chøng 
­  t kho¸n  µi h¹n  i®Ç u    dån  Ých  íc khi
d  (L∙  t t tr    
doanh 
nghiÖp mua  ¹kho¶n  u  )

i ®Ç t
Cã    
TK 515   
­ Doanh thu  ¹t®éng  µichÝnh  Çn  Òn    ña    ú 
ho   t  (Ph ti l∙ c c¸c k
i
mµ  
doanh  nghiÖp mua kho¶n  u    µy).
®Ç tn
.§Þnh  ú  Ën      Õu,tr¸phiÕu  Õu  ã),ghi:
  k nh l∙cæ phi    
i i (n c  
Nî  111,112;hoÆc
TK     
Nî  131  
TK  ­Ph¶ithu cña 
   kh¸ch hµng  a    îctiÒn ngay)
  (Ch thu ®    
Cã   515  
TK  ­Doanh    ¹t®éng  µi Ýnh.
thu ho   t  ch
­KhichuyÓn  îng chøng 
   nh   kho¸n ®Ç u    ¾n  ¹n,dµih¹n,c¨n cø  µo   
  tng h         v gi¸
b¸n chøng 
  kho¸n:
.Trêng  îp cã  ighi:
  h   l∙  ,
Nî    111,112,131,..(Theo   
c¸cTK       
. gi¸thanh 
to¸n)
Cã   121   Çu  
TK  ­§ tchøng 
kho¸n ng ¾n  ¹n  Þ gi¸vèn)
  h (Tr    
Cã   221   Çu  
TK  ­§ tchøng 
kho¸n dµih¹n (TrÞ gi¸vèn)
      
Cã   515  
TK  ­Doanh    ¹t®éng  µi Ýnh  i  
thu ho   t  ch (L∙  chøng 
b¸n kho¸n).
.Trêng  îp lç,
  h   ghi:
Nî    111,112,131 
c¸cTK      (Tæng   
gi¸thanh 
to¸n)
Nî  635     Ý  µichÝnh  ç b¸n chøng 
TK  ­Chi ph t   (L     kho¸n)
Cã   121   Çu  
TK  ­§ tchøng 
kho¸n ng ¾n  ¹n  Þ gi¸vèn);
  h (Tr      
Cã   221   Çu  
TK  ­§ tchøng 
kho¸n dµih¹n (TrÞ gi¸vèn).
      
­Thu  åihoÆc  
  h  thanh   
to¸nchøng 
kho¸n ®Ç u    ¾n  ¹n,ghi:
  tng h 
Nî    111,112   
c¸cTK    (Gi¸thanh 
to¸n)
Cã   121   Çu  
TK  ­§ tchøng 
kho¸n ng ¾n  ¹n    èn)
  h (Gi¸v
Cã   515  
TK  ­Doanh    ¹t®éng  µi Ýnh  è  Òn l∙ )
thu ho   t  ch (S ti   i .
3.K Õ     ngo¹itÖ:
  to¸nb¸n   
­Trêng  îp cã  ighi:
  h   l∙  ,
28

Nî     
c¸c TK 111(1111),112(1121) (Tæng   
    gi¸thanh to¸n ­  û gi¸thùc  Õ 
  t    t
b¸n)
Cã   111 
TK  (1112),
 112 
(1122)(Theo  ûgi¸trªnsæ   Õ  
  t       k to¸n)
Cã   515   
TK  ­ Doanh    ¹t®éng  µichÝnh  è 
thu ho   t  (S chªnh  Öch  û gi¸thùc
l t     
tÕ    ính¬n  ûgi¸trªnsæ   Õ  
b¸n l   t       k to¸n).
­Trêng  îp bÞ  ç,
  h   l  ghi:
Nî     
c¸c TK 111 (1111),112 
  (1121) (Tæng   
  gi¸thanh to¸n ­ tû gi¸thùc tÕ 
        
b¸n)
Nî  635      Ý  µichÝnh  è  ç)(Sè 
TK  ­ Chi ph t   (S l   chªnh  Öch  û gi¸trªnsæ   Õ  
l t      k
to¸nlính¬n  ûgi¸thùc tÕ 
   t      b¸n)
Cã   111 
TK  (1112),
 112 
(1122)(Theo  ûgi¸trªnsæ   Õ  
  t       k to¸n).
4.K Õ     ¹t®éng  u   
  to¸nho   ®Ç tkinhdoanh  Êt ®éng 
  b  s¶n:
­Khimua  Êt ®éng 
   b  s¶n,ghi:
 
Nî  228   Çu   µih¹n kh¸c;hoÆc
TK  ­§ td      
Nî  241  
TK  ­XDCB   ë 
d dang  Õu 
(N mua 
th«ng 
qua  u   
®Ç tXDCB)
Nî   
TK 133  Thu Õ  
­  GTGT   îc khÊu  õ (NÕu  ã) (Doanh 
®  tr   c  nghiÖp  ép 
n
thuÕ 
GTGT  theo ph¬ng 
  ph¸p khÊu  õ)
  tr
Cã     111,112,331,. .
c¸cTK      .
­ C¸c    Ý  ã  ªnquan  ùctiÕp ®Õ n   ¹t®éng  u    Êt ®éng 
  chiph c li   tr     ho   ®Ç tb   s¶n,
 
ghi:
Nî  241   ©y  ùng  ¬ 
TK  ­X d c b¶n  ë 
d dang
Nî  133   Õ  
TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ(NÕu  ã)
®  tr   c
Cã     111,112,. .
c¸cTK    .
­K Õt 
  chuyÓn    Ý    u    Êt ®éng 
chiph khi®Ç tb   s¶n  µn  µnh,ghi:
ho th  
Nî  228   Çu   µih¹n kh¸c
TK  ­§ td    
Cã   241  
TK  ­XDCB   ë 
d dang.
­Khib¸n bÊt ®éng 
     s¶n:
 
.Tæng  è  Òn thu vÒ   bÊt ®éng 
  s ti     b¸n    s¶n,ghi:
 
Nî    111,112,131 
c¸cTK      (Tæng  è  Òn thanh 
s ti   to¸n)
Cã   515  
TK  ­Doanh    ¹t®éng  µi Ýnh 
thu ho   t  ch
Cã   3331   Õ  
TK  ­Thu GTGT  
ph¶inép 
  (33311)(NÕu  ã).
  c
.TrÞ    u    Êt ®éng 
  gi¸®Ç tb   s¶n  ∙   
® b¸n,ghi:
Nî  635     Ý  µichÝnh
TK  ­Chi ph t  
Cã   228   Çu   µih¹n kh¸c.
TK  ­§ td    
. C¸c    Ý   ã  ªnquan  ùc tiÕp  n   ¹t®éng 
  chiph c li   tr   ®Õ ho   b¸n  Êt  ng 
b ®é s¶n,
 
ghi:
Nî  635     Ý  µichÝnh
TK  ­Chi ph t  
Nî  133   Õ  
TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ(nÕu  ã)
®  tr   c
29

Cã     111,112,. .
c¸cTK    .
5.K Õ     ¹t®éng 
  to¸nho   cho 
vay  Êy l∙ :
l  i
­Khicho 
   vay  Êy l∙ 
l   ighi:
,
Nî  128   Çu   ¾n  ¹n 
TK  ­§ tng h kh¸c(NÕu 
  cho 
vay  ¾n  ¹n);
ng h  hoÆc
Nî  228   Çu   µih¹n kh¸c(NÕu 
TK  ­§ td       cho 
vay  µih¹n)

Cã     111,112,. .
c¸cTK    .
­ §Þnh  ú,tÝnh 
  k  to¸n,x¸c ®Þnh  è   
   s l∙cho 
i vay 
ph¶ithu trong kú 
     theo  Õ  
kh
ícvay,ghi:
   
Nî    111,112  Õu    Òn ngay);
c¸cTK    (N thu ti    
Nî  131  
TK  ­Ph¶ithu kh¸ch hµng  Õu  a  Ën  îctiÒn ngay)
     (N ch nh ®    
Cã   515  
TK  ­Doanh    ¹t®éng  µi Ýnh.
thu ho   t  ch
­C¸c 
  kho¶n      Òn göiph¸tsinh trongkú,ghi:
thu l∙ti      
i     
Nî    111,112  Õu    Òn ngay)
c¸cTK    (N thu ti  
Cã   515  
TK  ­Doanh    ¹t®éng  µi Ýnh.
thu ho   t  ch
6.K Õ     ÕtkhÊu 
  to¸nchi   thanh 
to¸n:
Sè  Òn chiÕtkhÊu 
ti     thanh    îchëng  thanh    Òn mua  µng  ­
to¸n®   do  to¸nti   h tr
ícthêih¹n ® îcngêib¸n  Êp  Ën,ghi:
       ch thu  
Nî  331  
TK  ­Ph¶itr¶cho  êib¸n
   ng  
Cã   515  
TK  ­Doanh    ¹t®éng  µi Ýnh.
thu ho   t  ch
7.K Õ    
  to¸ndoanh   
thu cho    ¬  ë  ¹ tÇng:
thuªc s h  
§èivíiho¹t®éng 
     kinh doanh 
  cho thuªc¬  ë  ¹  Çng,doanh  ® îc ghi
  sht   thu     
nhËn theo tõng kú  ¹n cho   
   h  thuªhoÆc    
khichuyÓn  giao toµn  é  Ön  Ých  t 
  b di t ®Ê
trªnthùc ®Þa 
    cho kh¸ch hµng 
  theo    Þ cña  Ön  Ých  t  ∙ 
gi¸tr   di t ®Ê ® chuyÓn  giao 
vµ thanh    ét  Çn 
to¸nm l hoÆc   theo gi¸b¸n tr¶ngay:
     
­ §èivíi
     doanh   
thu cho    ¬  ë  ¹ tÇng  Þu  Õ 
thuªc s h   ch thu GTGT  
theo  ¬ng 
ph
ph¸p khÊu  õ,
  tr  ghi:
Nî    111,112,131..
c¸cTK    .
Cã   515   
TK  ­ Doanh    ¹t®éng  µichÝnh  Õu   
thu ho   t  (N thu theo  õng  ú  ¹n
t kh 
cho 
thuª)(Gi¸ cha  ã  Õ 
 b¸n  c thu GTGT)
Cã   3331   Õ  
TK  ­Thu GTGT  
ph¶inép
 
­ §èivíidoanh   
     thu cho thuªc¬  ë  ¹ tÇng 
  s h  kh«ng  éc diÖn  Þu  Õ 
thu   ch thu
GTGT  hoÆc   Þu  Õ 
ch thu GTGT   theo ph¬ng 
  ph¸p trùctiÕp,ghi:
    
Nî    111,112,..
c¸cTK    .
Cã   515   
TK  ­ Doanh  ho¹t®éng  µichÝnh 
thu    t  (Tæng   
gi¸thanh   
to¸ntheo 
tõng kú  ¹n 
  h cho  thuª)
8.K Õ    
  to¸nchªnh  Öch  ûgi¸:
l t 
.Cuèi kú  Õ  
    k to¸n,kÕt 
  chuyÓn  chªnh  Öch  û gi¸ph¸tsinh trong kú  ¹ch 
l t         h
to¸n vµo 
  Doanh thu  ¹t®éng  µichÝnh 
ho   t  (Sau    ï trõ gi÷a  è 
khib     s chªnh  Öch 
l
t¨ngtûgi¸vµ  è 
      s chªnh  Öch 
l gi¶m  ûgi¸ph¸tsinhtrong kú),ghi:
t          
30

Nî  413  
TK  ­Chªnh  Öch  ûgi¸
l t 
Cã   515  
TK  ­Doanh    ¹t®éng  µi Ýnh.
thu ho   t  ch
9. Cuèi kú  Õ     Ýnh 
    k to¸nt to¸n,x¸c ®Þnh  Õ 
   thu GTGT  ph¶inép  Ýnh 
  t theo 
ph¬ng 
ph¸p trùctiÕp ®èi víi ¹t®éng  µichÝnh,ghi:
          ho t   
Nî  515  
TK  ­Doanh    ¹t®éng  µichÝnh
thu ho   t 
Cã  
TK3331   Õ  
­Thu GTGT  
ph¶inép.
 
10.Cuèikú,kÕt 
     chuyÓn Doanh    ¹t®éng  µichÝnh  Çn   
thu ho   t  thu ph¸tsinh 
trongkú 
  sang  µikho¶n 
T  911 
“X¸c®Þnh  Õt 
  k qu¶  kinhdoanh”,ghi:
   
Nî  515  
TK  ­Doanh    ¹t®éng  µichÝnh
thu ho   t 
Cã   911   ®Þnh  Õt 
TK  ­X¸c  k qu¶ kinh doanh.
 
3­ Bæ  
  sung  µikho¶n 
T  521   ÕtkhÊu  ¬ng  ¹i
­Chi   th m
Tµikho¶n  µy  ïng   
  nd ®Ó ph¶n  kho¶n  ÕtkhÊu  ¬ng  ¹im µ  
¸nh  chi   th m   doanh 
nghiÖp  ∙ 
® gi¶m  õ,hoÆc   ∙ 
tr   ® thanh  to¸n cho  êi mua   µng  viÖc  êi
  ng   h do  ng  
mua   µng  ∙ 
h ® mua   µng 
h (s¶n  È m,  µng 
ph h ho¸),dÞch  ô  íikhèil ng líntheo
  v v   î      
tho¶  Ën  Ò   Õt khÊu  ¬ng  ¹i ®∙      îp  ng 
thu v chi   th m   ghi trªnh ®å kinh  Õ 
t mua    
b¸n
hoÆc    
c¸ccam  Õt 
k mua,    µng.
b¸n h


H ¹ ch to¸n µi
 t  kho¶n n µ y c Ç n  t«n träng m é t s è quy ® Þ n h  sau:


­ChØ   ¹ch to¸nvµo  µi
  h   t  kho¶n  µy 
n kho¶n  ÕtkhÊu  ¬ng  ¹ingêimua  
chi   th m   
® îchëng  ∙  ùc hiÖn 
  ® th   trong kú 
  theo  ng  Ýnh 
®ó ch s¸ch chiÕtkhÊu  ¬ng  ¹i
    th m 
cña  doanh nghiÖp  ∙ 
® quy  nh.
®Þ  
­ Trêng  îp ngêimua   µng  Òu  Çn  íi®¹t ® îcl ng hµng 
  h    h nhi l m      î   mua   îch­
® 
ëng  ÕtkhÊu  × 
chi   th kho¶n  ÕtkhÊu  ¬ng  ¹i nµy  îcghigi¶m  õvµo   
chi   th m  ®   tr   gi¸
b¸n   
trªn“Ho¸ ®¬n 
  (GTGT)” hoÆc  
  “Ho¸ ®¬n 
  b¸n  µng”  Çn  èi cïng.Trêng 
h l cu    
hîp kh¸ch hµng 
    kh«ng  Õp tôc mua   µng,hoÆc     è  ÕtkhÊu  ¬ng  ¹i
ti     h   khis chi   th m 
ngêi mua   îc hëng  ính¬n  è  Òn 
  ®  l  s ti b¸n  µng  îc ghi trªnho¸  n  Çn  èi
h ®     ®¬ l cu  
cïng th× ph¶ichitiÒn chiÕtkhÊu  ¬ng  ¹icho  êimua. 
          th m  ng   Kho¶n  ÕtkhÊu 
chi  
th ng  ¹itrong c¸ctr ng  îp nµy  îch¹ch to¸nvµo  µikho¶n 
¬ m     ê h   ®     T  521.
­ Trêng  îp  êi mua   µng  íikhèil ng  ín® îc hëng  Õt khÊu  ¬ng 
  h ng   h v   î l     chi   th
m¹i,gi¸b¸n 
   ph¶n ¸nh      n  µ gi¸®∙ 
trªnho¸ ®¬ l     gi¶m    ®∙ trõchiÕtkhÊu  ¬ng 
gi¸(       th
m¹i)th× 
  kho¶n  Õt khÊu  ¬ng  ¹i nµy 
chi   th m  kh«ng  îc h¹ch 
®  to¸n vµo   
  TK 521. 
Doanh      µng 
thu b¸n h ph¶n   
¸nh theo gi¸®∙  õchiÕtkhÊu  ¬ng  ¹i.
    tr     th m
­  Ph¶i theo  âi chi tiÕt chiÕt khÊu  ¬ng  ¹i ®∙  ùc  Ön 
  d        th m   th hi cho  õng  t
kh¸ch hµng  µ  õng  ¹  µng    :b¸n  µng 
  vt lo ih b¸n,nh   h (s¶n  È m,  µng 
ph h ho¸),dÞch 
 
vô.
­ Trong  ú  ÕtkhÊu  ¬ng  ¹iph¸tsinh thùc tÕ  îcph¶n  vµo   
  k chi   th m       ®  ¸nh  bªn
Nî  µi kho¶n 
T  521    Õt khÊu  ¬ng  ¹i.Cuèi kú, kho¶n  ÕtkhÊu  ¬ng 
­ Chi   th m     chi   th
m¹i ® îckÕt 
   chuyÓn  sang  µi kho¶n 
T  511   
­ "Doanh    hµng  µ 
thu b¸n  v cung  Êp 
c
dÞch  ô" ®Ó     nh 
v  x¸c ®Þ doanh  thuÇn  ña  èil ng 
thu  c kh  î s¶n  È m,  µng   
ph h ho¸,
dÞch  ô  ùc tÕ  ùc hiÖn 
v th   th   trongkú  ¹ch to¸n.
 h  
31

K Õ t c Ê u v µ  n éi dung ph¶n ¸nh  ñ a 
  c
T µi kho¶n 521 ­ C hi Õt kh Ê u  ¬ ng  ¹i
th m


Bªn  î:
N
Sè  ÕtkhÊu  ¬ng  ¹i®∙  Êp  Ën 
chi   th m   ch nh thanh   
to¸ncho 
kh¸ch hµng.
 
Bªn  ã:
C
K Õt chuyÓn  µn  é  è  Õt khÊu  ¬ng  ¹i sang  µi kho¶n 
to b s chi   th m  T  “Doanh 
thu b¸n  µng  µ 
h v cung  Êp  Þch  ô” ®Ó     nh 
c d v  x¸c ®Þ doanh thu  Çn  ña  ú 
thu c k
h¹ch to¸n.
 
Tµikho¶n 
  521   ÕtkhÊu  ¬ng  ¹i,kh«ng  ã  è    èikú.
­Chi   th m  c s d cu  
Tµikho¶n 
  521   ÕtkhÊu  ¬ng  ¹icã  tµikho¶n  Êp 
­Chi   th m   3    c 2:
­Tµikho¶n 
   5211   ÕtkhÊu  µng   
­Chi   h ho¸:Ph¶n    µn  é  è  Òn chiÕt
¸nh to b s ti    
khÊu  ¬ng  ¹i (tÝnh    èil ng  µng 
th m  trªnkh  î h ho¸  ∙ 
® b¸n   
ra)cho  êi mua   µng 
ng   h
ho¸.
­ Tµi kho¶n 
   5212    Õt khÊu  µnh  È m: 
­ Chi   th ph Ph¶n  toµn  é  è  Òn
¸nh  b s ti  
chiÕt khÊu  ¬ng  ¹i tÝnh    èi l ng 
  th m  trªnkh  î s¶n  È m   ∙ 
ph ® b¸n  cho  êi mua  
ra  ng  
thµnh  È m.
ph
­  µi kho¶n 
T  5213  ChiÕt  Êu  Þch  ô: Ph¶n 
­  kh d v  ¸nh  µn  é  è  Òn
to b s ti  
chiÕtkhÊu  ¬ng  ¹i tÝnh    èil ng dÞch  ô  ∙ 
  th m  trªnkh  î   v ® cung  Êp 
c cho  êi mua  
ng  
dÞch  ô.
v


P h ¬ ng ph¸p  ¹ch to¸n Õ  to¸n é t s è 
h  k  m
ho¹t ® é n g  kinh t Õ  ch ñ y Õ u
 


1.Ph¶n    è  ÕtkhÊu  ¬ng  ¹ithùc tÕ   
  ¸nh s chi   th m    ph¸tsinhtrong kú,ghi:
    
Nî  521   ÕtkhÊu  ¬ng  ¹i
TK  ­Chi   th m
Nî  3331   Õ  
TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ
®  tr
Cã     111,112,. .
c¸cTK    .
Cã   131  
TK  ­Ph¶ithu cña 
   kh¸ch hµng.
 
2.Cuèikú,kÕt 
     chuyÓn  è  Òn chiÕtkhÊu  ¬ng  ¹i®∙  Êp  Ën   
s ti     th m   ch thu cho
ngêimua 
  sang  µikho¶n 
t  doanh   
thu,ghi:
Nî  511  
TK  ­Doanh      µng  µ 
thu b¸n h v cung  Êp  Þch  ô
cd v
Cã   521   ÕtkhÊu  ¬ng  ¹i.
TK  ­Chi   th m
4­   
Bæ sung  éi dung 
n  ph¶n ¸nh  µ  íng  Én  Õ  
vh d k to¸n m ét  è 
  s nghiÖp  ô 
v
kinhtÕ  ªnquan  n   µikho¶n  632     èn  µng 
  li   ®Õ T   TK  ­Gi¸v h b¸n


4.1­Bæ  
  sung  Õt  Êu, néi dung 
kc    ph¶n ¸nh  ña   
c TK 632      èn  µng 
­ "Gi¸v h
b¸n"nh 
  sau:
Bªn  î:
N
32

­ Ph¶n 
  ¸nh    èn  ña 
gi¸v c s¶n  È m,  µng 
ph h ho¸,dÞch  ô  ∙    ô 
  v ® tiªuth trong 
kú.
­ Ph¶n ¸nh    Ý  
chi ph nguyªn  Ët  Öu,chi phÝ   ©n 
v li     nh c«ng  îttrªn møc  
v   
b×nh  êng  µ    Ý  
th v chiph s¶n  Êt chung  è  nh 
xu   c ®Þ kh«ng  ©n   
ph bæ kh«ng  îc
® 
tÝnh  µo  Þ gi¸hµng  ån kho  µ  
v tr     t  m ph¶itÝnh  µo    èn  µng 
  v gi¸v h b¸n  ña  ú  Õ  
c kk
to¸n.
­ Ph¶n ¸nh kho¶n hao  ôt,m Êt 
h  m¸t  ña  µng  ån 
ch t kho sau    õ (­ 
khi tr   )
phÇn  åith ng  tr¸chnhiÖ m    ©n  ©y 
b   ê do    c¸nh g ra.
­ Ph¶n 
  ¸nh    Ý   ù x©y  ùng, tù chÕ  
chiph t   d    TSC§   îttrªnmøc   ×nh  êng 
v    b th
kh«ng  îc tÝnh  µo 
®  v nguyªn   
gi¸TSC§   ÷u  ×nh  ù x©y  ùng, tù  Õ   µn 
hh t  d   ch ho
thµnh.
­ Ph¶n 
  ¸nh kho¶n chªnh  Öch  ÷a  è  ù 
l gi s d phßng  gi¶m    µng  ån   
gi¸h t kho
ph¶ilËp n¨m 
   nay  ính¬n 
l  kho¶n  ∙  Ëp dù 
® l   phßng  n¨m  íc.
tr
Bªn  ã:
C
­ Ph¶n  kho¶n  µn  Ëp  ù 
  ¸nh  ho nh d phßng  gi¶m    µng  ån kho  èin¨m  
gi¸h t  cu  
tµichÝnh 
  (31/12)(Kho¶n 
  chªnh  Öch  ÷a sè 
l gi   ph¶ilËp  ù 
  d phßng  n¨m  nay  á 
nh
h¬n kho¶n  ∙  Ëp dù 
® l   phßng  n¨m  íc).
tr
­ K Õt 
  chuyÓn    èn  ña 
gi¸v c s¶n  È m,  µng    Þch  ô  ∙    ô trong
ph h ho¸,d v ® tiªuth    
kú 
sang  911­ “X¸c®Þnh  Õt 
TK      k qu¶ kinhdoanh”.
 
TK 
632    èn  µng   
"Gi¸v h b¸n"kh«ng  ã  è    èikú.
c s d cu  
4.2­Ph¬ng 
  ph¸p  Õ  
k to¸n m ét  è 
  s nghiÖp  ô 
v kinh tÕ  ªnquan  n    
  li   ®Õ bæ
sung  éidung 
n  ph¶n      µikho¶n  632     èn  µng 
¸nh trªnT   TK  ­Gi¸v h b¸n
a)  êng  îp 
Tr h møc   s¶n  È m   ùc  Õ 
ph th t s¶n  Êt ra  Êp  ¬n 
xu   th h c«ng  Êt
su  
b×nh  êng  ×  Õ  
th th k to¸n ph¶i tÝnh  µ    nh    Ý  
    v x¸c ®Þ chi ph s¶n  Êt chung  è 
xu   c
®Þnh  ©n    µo    Ý   Õ   Õn 
ph bæ v chiph ch bi cho  çi  n  Þ 
m ®¬ v s¶n  È m  
ph theo møc  
c«ng  Êt b×nh  êng. Kho¶n    Ý  
su   th   chiph s¶n  Êt chung  è  nh 
xu   c ®Þ kh«ng  ©n  
ph
bæ  (kh«ng  Ýnh  µo    µnh 
t v gi¸th s¶n  È m   è 
ph s chªnh  Öch  ÷a tæng  è    Ý 
l gi   s chiph
s¶n  Êt chung  è  nh  ùc tÕ   
xu   c ®Þ th   ph¸tsinh lính¬n    Ý 
   chiph s¶n  Êt chung  è 
xu   c
®Þnh  Ýnh  µo    µnh 
t v gi¸th s¶n  È m)  îcghinhËn  µo    èn  µng  trong
ph ®   v gi¸v h b¸n   
kú,ghi:
 
Nî  632     èn  µng 
TK  ­Gi¸v h b¸n
Cã   154­ Chi phÝ 
TK     SXKD   ë 
d dang.
b) Ph¶n ¸nh kho¶n hao  ôt,m Êt 
h  m¸t  ña  µng  ån 
ch t kho sau    õ (­ 
khi tr   )
phÇn  åith ng  tr¸chnhiÖ m    ©n  ©y   
b   ê do    c¸nh g ra,ghi:
Nî  632     èn  µng   
TK  ­Gi¸v h b¸n
Cã     152,153,156,138 
c¸cTK        (1381). .
.
c) Ph¶n  chiphÝ  ù x©y  ùng, tù chÕ  
  ¸nh    t  d    TSC§  îtqu¸ møc  ×nh  êng 
v    b th
kh«ng  îctÝnh  µo 
®  v nguyªn gi¸TSC§  ÷u  ×nh  µn  µnh,ghi:
   hh ho th  
Nî  632     èn  µng   
TK  ­Gi¸v h b¸n
Cã   241­ X ©y  ùng  ¬ 
TK    d c b¶n  ë 
d dang  Õu  ùx©y  ùng)
(N t  d
Cã   154     Ý 
TK  ­Chi ph SXKD   ë 
d dang  Õu  ùchÕ).
(N t 
33

d) H¹ch   
  to¸nkho¶n  Ých lËp,hoÆc   µn  Ëp  ù 
tr     ho nh d phßng  gi¶m    µng 
gi¸h
tån kho  èin¨m  µichÝnh 
  cu   t  (31/12)(Do  Ëp  ù 
  l d phßng n¨m nay  ín,
l  hoÆc   á 
nh
h¬n kho¶n  ù 
d phßng  n¨m  íc)
tr
Cuèi n¨m  µichÝnh, doanh 
  t    nghiÖp    vµo  ×nh  ×nh 
c¨n cø  t h gi¶m    µng 
gi¸h
tån kho    êi®iÓ m  
ë th   31/12  Ýnh 
t to¸n kho¶n 
  ph¶ilËp  ù 
  d phßng gi¶m     
gi¸cho
hµng  ån kho  s¸nh  íisè  ∙  Ëp  ù 
t  so  v   ® l d phßng  gi¶m    µng  ån kho 
gi¸h t  n¨m  íc,
tr  
x¸c®Þnh  è 
  s chªnh  Öch 
l ph¶ilËp thªm,hoÆc  
     gi¶m  i  Õu  ã):
® (n c  
­ Trêng  îp sè  ù 
  h   d phßng  gi¶m    µng  ån kho 
gi¸h t  ph¶ilËp n¨m 
   nay  ính¬n 

sè  ù 
d phßng  gi¶m    µng  ån kho  ∙  Ëp ë  èiniªn®é   Õ    
gi¸h t  ® l   cu     k to¸nn¨m  íc,th×tr    
sè 
chªnh  Öch  ính¬n  îclËp thªm,ghi:
l l  ®    
Nî  632     èn  µng   
TK  ­Gi¸v h b¸n
Cã   159   ù  
TK  ­D phßng 
gi¶m    µng  ån kho.
gi¸h t 
­ Trêng  îp  è  ù 
  h s d phßng  gi¶m    µng  ån 
gi¸h t kho  ph¶i lËp 
  n¨m nay  á 
nh
h¬n  è  ù 
s d phßng  gi¶m    µng  ån kho  ∙  Ëp    èiniªn®é   Õ    
gi¸h t  ® l ë cu     k to¸nn¨m  ­ tr
íc,th× sè 
    chªnh  Öch  á  ¬n  îchoµn  Ëp,ghi:
l nh h ®   nh  
Nî  159   ù  
TK  ­D phßng 
gi¶m    µng  ån kho
gi¸h t 
Cã   632     èn  µng   
TK  ­Gi¸v h b¸n.
5­ Bæ  
  sung  µikho¶n 
T  635     Ý  µichÝnh
­Chi ph t  
Tµi kho¶n  µy 
  n ph¶n  ¸nh  ÷ng 
nh kho¶n    Ý   ¹t®éng  µichÝnh   
chiph ho   t  bao
gå m    
c¸c kho¶n    Ý 
chiph hoÆc    c¸c kho¶n  çli  
l   ªnquan  n     ¹t®éng  u  
®Õ c¸c ho   ®Ç
t tµichÝnh, chi phÝ  
      cho vay  µ  i 
v ® vay  èn, chi phÝ   ãp  èn  ªndoanh, lç
v   g v li     
chuyÓn  îng chøng 
nh   kho¸n ng ¾n  ¹n,chiphÝ 
  h   giao dÞch  chøng 
  b¸n  kho¸n,. .
. ;
kho¶n  Ëp  µ  µn  Ëp  ù 
l v ho nh d phßng  gi¶m    u   
gi¸®Ç t chøng  kho¸n,®Ç u   
  tkh¸c,
 
kho¶n  çvÒ  
l   chªnh  Öch  ûgi¸ngo¹itÖ  µ  ngo¹itÖ,. .
l t      v b¸n    .


K Õ t c Ê u v µ  n éi dung ph¶n ¸nh  ñ a 
  c
T µi kho¶n 635 ­  hi ph Ý   µi Ý nh
C t  ch


Bªn  î:
N
­C¸c 
  kho¶n    Ý  ña  ¹t®éng  µi Ýnh;
chiph c ho   t  ch
­C¸c 
  kho¶n  çdo 
l   thanh  ýc¸ckho¶n  u    ¾n  ¹n;
l    ®Ç tng h
­C¸c 
  kho¶n  çvÒ  
l   chªnh  Öch  ûgi¸ngo¹itÖ   
l t      ph¸tsinh thùc tÕ 
    trong kú  µ 
 v
chªnh  Öch  ûgi¸do  ¸nh    ¹ sè    èikú  ña   
l t    ® gi¸l   d cu   c c¸ckho¶n 
i ph¶ithu dµih¹n vµ 
    
ph¶itr¶dµih¹n cã  èc  ¹itÖ;
        g ngo  
­Kho¶n  çph¸tsinh khib¸n ngo¹itÖ;
  l         
­ Dù  
  phßng 
gi¶m    u   
gi¸®Ç tchøng 
kho¸n;
­Chi phÝ  t 
   ®Ê chuyÓn  îng,cho    ¬  ë  ¹ tÇng  îcx¸c®Þnh  µtiªu
nh   thuªc s h   ®   l   
thô.
Bªn  ã: 
C
­Hoµn  Ëp  ù 
  nh d phßng 
gi¶m    u   
gi¸®Ç tchøng 
kho¸n;
­ Cuèikú  Õ     Õt 
    k to¸nk chuyÓn  µn  é    Ý  µichÝnh  µ   
to b chiph t   v c¸ckho¶n  ç

ph¸tsinh trongkú      nh  Õt 
      ®Ó x¸c®Þ k qu¶  ¹t®éng 
ho   kinh doanh.
 
34Tµikho¶n 
  635 
"ChiphÝ  µichÝnh" kh«ng  ã  è    èikú.
  t    c s d cu  


P h ¬ ng ph¸p  ¹ch to¸n Õ  to¸n é t s è 
h  k  m
ho¹t ® é n g  kinh t Õ  ch ñ y Õ u
 


1. Ph¶n  chiphÝ  
  ¸nh    hoÆc  kho¶n  çvÒ   ¹t®éng  u     µichÝnh   
l   ho   ®Ç t t   ph¸t
sinh,ghi:
 
Nî  635     Ý  µichÝnh
TK  ­Chi ph t  
Cã     111,112;hoÆc
c¸cTK   
Cã   141   ¹m 
TK  ­T øng
Cã     121,128,221,222,..
c¸cTK        .
2.L∙i Òn vay  ∙    µ 
   ti   ® tr¶v ph¶itr¶,
   ghi:
Nî  635     Ý  µichÝnh
TK  ­Chi ph t  
Cã     111,112,341,311,335..
c¸cTK        .
3.Khiph¸tsinh chiphÝ  ªnquan  n   ¹t®éng  chøng 
       li   ®Õ ho   b¸n  kho¸n,ghi:
 
Nî  635     Ý  µichÝnh
TK  ­Chi ph t  
Cã     111,112,141,. .
c¸cTK      .
4.C¸c    Ý   
  chiph ph¸tsinh cho  ¹t®éng 
  ho   kinhdoanh  Êt ®éng 
  b  s¶n,ghi:
 
Nî  635     Ý  µichÝnh
TK  ­Chi ph t  
Cã     111,112,141,. .
c¸cTK      .
5.TrÞ    èn  u    Êt ®éng 
  gi¸v ®Ç tb   s¶n  ∙   
® b¸n,ghi:
Nî  635     Ý  µichÝnh
TK  ­Chi ph t  
Cã   228   Çu   µih¹n kh¸c.
TK  ­§ td    
6. C¸c    Ý    
  chiph ph¸tsinh cho  ¹t®éng 
  ho   cho vay  èn, mua  
v  b¸n  ¹itÖ,
ngo    
ghi:
Nî  635     Ý  µichÝnh
TK  ­Chi ph t  
Cã     111,112,141,. .
c¸cTK      .
7.  èi 
Cu n¨m  µichÝnh, doanh 
t    nghiÖp c¨n  vµo  ×nh  ×nh 
cø  t h gi¶m   
gi¸
®Ç u    ¾n  ¹n,dµih¹n cña    ¹ chøng 
tng h    c¸clo i
  kho¸n,c¸ckho¶n  u    ¾n  ¹n,
   ®Ç tng h 
dµih¹n  Ön  ã  Ýnh  n  
  hi c t ®Õ 31/12  Ýnh   
t to¸nkho¶n ph¶ilËp  ù 
  d phßng  gi¶m   
gi¸
cho   
c¸c kho¶n  u    ¾n   ¹n,dµi h¹n  µy, so 
®Ç t ng h   n   s¸nh  íisè  ∙  Ëp  ù 
v   ® l d phßng 
gi¶m   
gi¸n¨m  íc(nÕu  ã) x¸c ®Þnh  è 
tr   c    s chªnh  Öch 
l ph¶ilËp   
  t¨ng thªm,hoÆc  
 
gi¶m  i  Õu  ã):
® (n c  
­ Trêng  îp sè  ù 
  h   d phßng  gi¶m    u   
gi¸®Ç tchøng kho¸n ng ¾n  ¹n,dµih¹n 
  h  
ph¶ilËp 
  n¨m  nay  ính¬n  è  ù 
l  s d phßng gi¶m    u   
gi¸®Ç tchøng  kho¸n ng ¾n  ¹n,
  h 
dµih¹n ®∙  Ëp ë  èiniªn®é   Õ    
    l   cu     k to¸nn¨m  íc,th× sè 
tr     chªnh  Öch  ính¬n,ghi:
l l   
Nî  635     Ý  µichÝnh
TK  ­Chi ph t  
Cã   129   ù  
TK  ­D phßng 
gi¶m    u    ¾n  ¹n
gi¸®Ç tng h
35

Cã   229   ù  
TK  ­D phßng 
gi¶m    u    µih¹n.
gi¸®Ç td  
­ Trêng  îp sè  ù 
  h   d phßng  gi¶m   
gi¸chøng kho¸n ®Ç u    ¾n  ¹n,dµih¹n 
  tng h  
ph¶i lËp 
  n¨m nay  á  ¬n  è  ù 
nh h s d phßng  gi¶m   
gi¸chøng  kho¸n  u    ng ¾n  
®Ç t
h¹n,dµih¹n  ∙  Ëp ë  èiniªn®é   Õ    
    ® l   cu     k to¸nn¨m  íc,th× sè  tr     chªnh  Öch 
l ph¶i® îc
  
hoµn  Ëp,ghi:
nh  
Nî  229   ù  
TK  ­D phßng 
gi¶m    u    µih¹n
gi¸®Ç td  
Nî  129   ù  
TK  ­D phßng 
gi¶m    u    ¾n  ¹n
gi¸®Ç tng h 
Cã   635     Ý  µi Ýnh.
TK  ­Chi ph t  
ch
8. Kho¶n  ÕtkhÊu 
  chi   thanh   
to¸ncho  êimua  µng  ãa,dÞch  ô  îch­
ng   h h  v® 
ëng,ghi:
 
Nî  635     Ý  µichÝnh
TK  ­Chi ph t  
Cã     131,111,112,. .
c¸cTK      .
9. Cuèi kú  Õ    
    k to¸nsau    ï trõgi÷a sè    µ  è 
khib       t¨ng v s gi¶m  chªnh  Öch  û
l t 
gi¸ph¸tsinh trong kú, n Õu 
         chªnh  Öch  û gi¸gi¶m    î  µi kho¶n 
l t    (d N T   413) ® îc
  
kÕt chuyÓn  µo    Ý  µi Ýnh 
v chiph t   ch trongkú,ghi:
  
Nî  635     Ý  µichÝnh
TK  ­Chi ph t  
Cã   413  
TK  ­Chªnh  Öch  ûgi¸.
l t 
10. Sè  
  chªnh  Öch  û gi¸do  ¸nh    ¹ sè    èikú  ña   
l t    ® gi¸l   d cu   c c¸c kho¶n 
i ph¶i
 
thu dµih¹n vµ 
      ph¶itr¶dµih¹n cã  èc  ¹itÖ:
        g ngo  
­ §èivíi  
      kho¶n 
c¸c ph¶ithu dµih¹n,n Õu  û gi¸giao dÞch  ×nh  ©n   
      t      b qu trªn
thÞ  êng  ¹itÖ  ªnng©n  µng  Ng ©n   µng  µ   íc c«ng  è  ¹  êi
tr ngo   li   h do  h Nh n   b t ith  
®iÓ m   Ëp b¸o    µichÝnh  á  ¬n  û gi¸®ang 
l   c¸o t   nh h t     ph¶n  trªnsæ   Õ      
¸nh    k to¸nc¸c
tµikho¶n 
  ph¶ithu dµih¹n cã  èc  ¹itÖ  × sè 
        g ngo   th   chªnh  Öch  ûgi¸,
l t    ghi:
Nî  635     Ý  µichÝnh
TK  ­Chi ph t  
Cã   131  
TK  ­Ph¶ithu cña 
   kh¸ch hµng 
  (Ph¶ithu dµih¹n cã  èc  ¹itÖ).
        g ngo  
­ §èivíic¸c kho¶n 
       ph¶itr¶dµih¹n,n Õu  û gi¸giao dÞch  ×nh  ©n  ªn
      t      b qu li  
ng©n  µng  Ng ©n  µng  µ   ícc«ng  è    êi®iÓ m   Ëp b¸o c¸o tµichÝnh 
h do  h Nh n   b ë th   l      
lính¬n  û gi¸trªnsæ   Õ     ña  è    ¹itÖ  èikú  ña    µikho¶n 
  t       k to¸nc s d ngo   cu   c c¸c t   ph¶i 
tr¶dµih¹n,th× sè 
        chªnh  Öch  ûgi¸,
l t    ghi:
Nî  635     Ý  µichÝnh
TK  ­Chi ph t  
Cã   341  
TK  ­Vay  µih¹n (Cã  èc  ¹itÖ)
d    g ngo  
Cã   342   î  µih¹n (Cã  èc  ¹itÖ).
TK  ­N d     g ngo  
11.Kho¶n  çph¸tsinh khib¸n ngo¹itÖ,ghi:
  l          
Nî    111,112  Òn  ÖtNam) 
c¸cTK    (Ti Vi   (Theo  ûgi¸b¸n).
t   
Nî  635     Ý  µichÝnh 
TK  ­Chi ph t   (kho¶n  ç­N Õ u   ã)
l    c
Cã     111,112  ã  èc  ¹itÖ)(Theo  ûgi¸trªnsæ   Õ  
c¸cTK    (C g ngo     t       k to¸n).
12. Chi phÝ  t 
   ®Ê chuyÓn  îng,cho 
nh   thuªc¬  ë  ¹ tÇng  îcx¸c ®Þnh  µ
  s h  ®   l 
tiªuthô,ghi:
  
Nî  635     Ý  µichÝnh
TK  ­Chi ph t  
Cã   228     Ý  u    µih¹n kh¸c.
TK  ­Chi ph ®Ç td    
36

13. Cuèi kú, kÕt 
     chuyÓn  µn  é    Ý   µichÝnh 
to b chiph t   ph¸tsinh trong kú 
     
sang  µikho¶n 
T  911 “X¸c®Þnh  Õt 
  k qu¶  kinh doanh”,ghi:
   
Nî  911   ®Þnh  Õt 
TK  ­X¸c  k qu¶ kinhdoanh
 
Cã   635     Ý  µi Ýnh.
TK  ­Chi ph t  
ch
6­ Xo¸  á,söa  æi    µ  è  Öu  ét  è  µikho¶n  ¹ 7,lo¹ 8
  b  ® tªnv s hi m s t   lo i    
  i
­ Xo¸  á  µi kho¶n 
  bT  711   
­ "Thu  Ëp  ¹t®éng  µichÝnh" vµ  µi kho¶n 
nh ho   t    T 
811  
­"ChiphÝ  ¹t®éng  µichÝnh";
  ho   t   
­ §æi    µ  è  Öu  µi kho¶n 
  tªn v s hi T   721   
­ "C¸c kho¶n 
  thu  Ëp  Êt  êng"
nh b th  
thµnh  µikho¶n 
T  711 
“Thu  Ëp 
nh kh¸c”;
­§æi    µ  è  Öu  µikho¶n 
  tªnv s hi T   821 
“ChiphÝ  Êt th ng” thµnh  µikho¶n 
  b  ê   T 
811 
“ChiphÝ 
  kh¸c”.
7­ Söa  æi,bæ  
  ®   sung  éidung  ña  ¹ Tµikho¶n  ­Thu  Ëp 
n  c lo    
i 7   nh kh¸c
Lo¹itµikho¶n  µy 
   n ph¶n     
¸nh c¸ckho¶n    Ëp 
thu nh kh¸cngoµiho¹t®éng  ¹o
     t 
ra doanh    ña 
  thu c doanh  nghiÖp.
Lo¹itµikho¶n  µy 
   n chØ   ph¶n ¸nh   
c¸c kho¶n thu  Ëp, kh«ng 
nh   ph¶n   
¸nh
c¸c kho¶n    Ý.    , 
  chiph Do ®ã trong kú  Õ  
  k to¸n,tµikho¶n  éc  ¹  ® îc ph¶n 
   thu lo i7   
¸nh bªn  ã,  èikú  îc kÕt 
C cu   ®   chuyÓn  µn  é 
to b sang  µi kho¶n 
T  911 “X¸c ®Þnh  
 
kÕt qu¶ kinh doanh”vµ 
    kh«ng  ã  è  .
csd
Lo¹iTµikho¶n  ­Thu  Ëp 
   7   nh kh¸c,gå m   tµi
  1    kho¶n:
­Tµikho¶n 
   711  
­Thu  Ëp 
nh kh¸c
Néi dung thu  Ëp 
nh kh¸c  îc quy  nh   ¹  o¹n  cña 
®  ®Þ t i® 30  ChuÈn   ùc  
m
doanh    µ    Ëp 
thu v thu nh kh¸c.
Thu  Ëp 
nh kh¸ccña 
  doanh 
nghiÖp,gå m:
 
­Thu  Ëp  õnhîng b¸n,thanh  ýTSC§;
  nh t      l 
­Thu  Òn ® îcph¹tdo 
  ti       kh¸ch hµng    ¹m  îp ®ång;
  viph h  
­Thu   
  c¸ckho¶n  îkhã  ßi  ∙  ö  ýxãa 
n  ® ® x l  sæ;
­C¸c 
  kho¶n  Õ  îcNSNN   µn  ¹ ;
thu ®   ho l i
­Thu   
  c¸ckho¶n  îph¶itr¶kh«ng    nh  îcchñ;
n     x¸c®Þ ® 
­ C¸c 
  kho¶n  Òn th ng  ña 
ti   ë c kh¸ch hµng  ªnquan  n     ô hµng  ãa,
  li   ®Õ tiªuth   h 
s¶n  È m,  Þch  ô 
ph d v kh«ng  Ýnh 
t trong doanh    Õu  ã);
  thu (n c
­Thu  Ëp  µ  Õu,quµ 
  nh qu bi   tÆng 
b»ng  Òn,hiÖn  Ëtcña    chøc,c¸
ti   v  c¸ctæ    
nh©n tÆng cho 
doanh 
nghiÖp;
­ C¸c 
  kho¶n    Ëp 
thu nh kinh doanh  ña  ÷ng 
  c nh n¨m  ícbÞ  á  ãthay 
tr   b s   quªn 
ghisæ   Õ  
  k to¸n,  
n¨m nay  íiph¸thiÖn  .
m    ra,. .


K Õ t c Ê u v µ  n éi dung ph¶n ¸nh  ñ a 
  c
T µi K ho¶n  711 ­ T hu nh Ë p kh¸c


Bªn  î:
N
37

­ Sè   Õ 
  thu GTGT   ph¶inép  Õu  ã) tÝnh 
  (n c   theo  ¬ng 
ph ph¸p  ùctiÕp ®èi
tr     
víic¸c kho¶n    Ëp 
   thu nh kh¸c (nÕu  ã) (ë doanh 
  c    nghiÖp  ép  Õ 
n thu GTGT   Ýnh 
t
theo ph¬ng 
  ph¸p trùctiÕp).
  
­ Cuèi kú  Õ  
    k to¸n kÕt 
  chuyÓn   
c¸c kho¶n thu  Ëp 
nh kh¸c trong  ú 
  k sang 
Tµikho¶n 
  911 “X¸c®Þnh  Õt 
  k qu¶  kinhdoanh”.
 
Bªn  ã:
C
C¸c 
kho¶n    Ëp 
thu nh kh¸cph¸tsinhtrong kú.
      
Tµikho¶n 
  711­"Thu  Ëp 
  nh kh¸c"kh«ng  ã  è    èikú.
  c s d cu  


P h ¬ ng ph¸p  ¹ch to¸n Õ  to¸n é t s è 
h  k  m
ho¹t ® é n g  kinh t Õ  ch ñ y Õ u
 


1.Ph¬ng 
  ph¸p h¹ch to¸nnghiÖp  ô  îng b¸n,thanh  ýTSC§:
     v nh     l 
­Ghi gi¶m 
   TSC§ 
thanh  ý, îng b¸n,ghi:
l  nh    
Nî  214  
TK  ­Hao 
mßn  
TSC§  Çn    Þhao 
(Ph gi¸tr   mßn)
Nî  811     Ý 
TK  ­Chi ph kh¸c(PhÇn    Þcßn  ¹ )
  gi¸tr   li
Cã   211  
TK  ­TSC§  ÷u  ×nh 
hh (Nguyªn gi¸)
 
Cã   213  
TK  ­TSC§  h×nh 
v«  (Nguyªn gi¸)
 .
­ C¸c    Ý  
  chi ph ph¸tsinh 
  cho  ¹t®éng 
ho   thanh  ý,nhîng 
l  b¸n TSC§   Õu 
(n
cã),ghi:
 
Nî  811     Ý 
TK  ­Chi ph kh¸c
Nî  133   Õ  
TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ(NÕu  ã)
®  tr   c
Cã     111,112,141,331,..(Tæng   
c¸cTK         
. gi¸thanh 
to¸n).
­Ph¶n    è    Ëp 
  ¸nh s thu nh kh¸cvÒ  
  thanh  ý, îng b¸n TSC§:
l  nh    
+  èivíidoanh 
§   nghiÖp  ép  Õ 
n thu GTGT  theo  ¬ng 
ph ph¸p  Êu  õ,ghi:
kh tr  

Nî    111,112,131 
c¸cTK      (Tæng   
gi¸thanh 
to¸n)
Cã   711  
TK  ­Thu  Ëp 
nh kh¸c(Sè    Ëp  a  ã  Õ 
  thu nh ch c thu GTGT)
Cã   3331   Õ  
TK  ­Thu GTGT  
ph¶inép 
  .
+  èi víidoanh 
§   nghiÖp  ép  Õ 
n thu GTGT  theo  ¬ng 
ph ph¸p  ùc tiÕp,sè 
tr    
thu vÒ   îng b¸n,thanh  ýTSC§, 
  nh     l  ghi:
Nî  111,112,131 
TK      (Tæng   
gi¸thanh 
to¸n)
Cã   711  
TK  ­Thu  Ëp 
nh kh¸c(Tæng   
  gi¸thanh 
to¸n).
­Sè  Õ 
  thu GTGT  
ph¶inép  Ýnh 
  t theo ph¬ng 
  ph¸p trùctiÕp,ghi:
    
Nî  711  
TK  ­Thu  Ëp 
nh kh¸c
Cã   3331   Õ  
TK  ­Thu GTGT  
ph¶inép.
 
2.Ph¶n     
  ¸nh c¸ckho¶n    Òn ph¹tkh¸ch hµng  viph¹m  îp ®ång:
thu ti       do    h 
­Khithu ph¹tkh¸ch hµng  viph¹m  îp ®ång 
        do    h  kinhtÕ,ghi:
  
38

Nî    111,112,..
c¸cTK    .
Cã   711  
TK  ­Thu  Ëp 
nh kh¸c.
 
­ Trêng  îp ®¬n  Þ  ý  ü,ký  îcviph¹m  îp ®ång 
  h  v k qu   c     h  kinh tÕ  ∙  ý  Õt  íi
  ® k k v 
doanh nghiÖp  Þ  ¹ttheo tháa thuËn 
b ph       tronghîp ®ång 
   kinhtÕ:
 
.§èivíi
     kho¶n  Òn ph¹tkhÊu  õvµo  Òn ký  îc,ký  ü  ña  êiký  îc,
ti     tr   ti   c   qu c ng   c  
ký  ü,ghi:
qu  
Nî   
TK 338   
­ Ph¶i tr¶,ph¶inép 
     kh¸c (§èivíikho¶n  ý  îc,ký  ü  ¾n  
     k c   qu ng
h¹n)
Nî  344    Ën  ý  îc,ký  ü  µih¹n  èivíi
TK  ­ Nh k c   qu d   (§     kho¶n  ý  îc,ký  ü  µi
k c   qu d  
h¹n)
Cã   711  
TK  ­Thu  Ëp 
nh kh¸c.
 
.Khithùc tr¶kho¶n  ý  ü,ký  îccho  êiký  ü,ký  îc,ghi:
      k qu   c   ng   qu   c  
Nî    338,344    õkho¶n  Òn ph¹t) Õu  ã)
c¸cTK    (§∙tr   ti    (N c
Cã     111,112.
c¸cTK   
3.Ph¶n    Òn b¶o  Ó m   îcc¸ctæ 
  ¸nh ti   hi ®     chøc b¶o  Ó m   åith ng,ghi:
hi b  ê  
Nî    111,112,..
c¸cTK    .
Cã   711  
TK  ­Thu  Ëp 
nh kh¸c.
­ C¸c 
  kho¶n    Ý  ªnquan  n   ö  ýc¸c thiÖth¹i®èi víi ÷ng  êng 
chiph li   ®Õ x l           nh tr
hîp ®∙ 
  mua  b¶o  Ó m, 
hi ghi:
Nî  811     Ý 
TK  ­Chi ph kh¸c
Nî  133   Õ  
TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ(nÕu  ã)
®  tr   c
Cã     111,112,152,. .
c¸cTK      .
4. H¹ch     
  to¸nc¸c kho¶n 
ph¶ithu khã  ßi  ∙  ö  ýxãa 
   ® ® x l  sæ, nay  ¹ thu ® îc
l     
i
tiÒn
­ Khicã  Õt ®Þnh 
    quy   cho  Ðp  ãa   
ph x sæ kho¶n  îph¶ithu khã  ßi 
n     ® kh«ng 
cã 
kh¶ n¨ng  ßi  îc,ghi:
®® 
Nî  139   ù  
TK  ­D phßng 
ph¶ithu khã  ßi
   ®
Nî  642      Ý 
TK  ­ Chi ph qu¶n  ýdoanh 
l  nghiÖp  Çn 
(Ph chªnh  Öch  ÷a sè  î
l gi   n  
ph¶ithu khã  ßi      ính¬n  è  Ëp dù 
   ® xo¸sæ l   s l   phßng)
Cã   131  
TK  ­Ph¶ithu cña 
   kh¸ch hµng.
 
§ång  êighivµo  Nî  µikho¶n 
th     bªn  T   004  îkhã  ßi  ∙  ö  ý”
“N   ® ®xl.
­ §èivíi  
      kho¶n 
c¸c ph¶ithu khã  ßi  ∙  ö  ýcho  ãa 
   ® ® x l  x sæ,  Õu 
n sau    ¹
®ã l i
 
thu håi® îcnî,kÕ       vµo    Þthùc tÕ  ña 
        to¸nc¨n cø  gi¸tr     c kho¶n  îthu håi® îc,ghi:
n       
Nî    111,112,..
c¸cTK    .
Cã   711  
TK  ­Thu  Ëp 
nh kh¸c.
 
§ång  êighivµo  Cã   µikho¶n 
th     bªn  T   004  îkhã  ßi  ∙  ö  ý”
“N   ® ®xl.
5. C¸c 
  kho¶n  î ph¶i tr¶ m µ   ñ  î kh«ng  ßi  îc tÝnh  µo 
n     ch n   ® ®  v thu  Ëp 
nh
kh¸c,ghi:
 
Nî  331  
TK  ­Ph¶itr¶cho  êib¸n;hoÆc
   ng    
39

Nî  338  
TK  ­Ph¶itr¶,
   ph¶inép 
  kh¸c
Cã   711  
TK  ­Thu  Ëp 
nh kh¸c.
6.Trêng  îp ® îcgi¶m,hoµn  Õ 
  h      thu GTGT  
ph¶inép:
 
­ N Õ u   è  Õ 
  s thu GTGT   îc gi¶m, trõvµo  è  Õ 
®     s thu GTGT  ph¶inép 
  trong 
kú,ghi:
 
Nî  3331   Õ  
TK  ­Thu GTGT  
ph¶inép
 
Cã   711  
TK  ­Thu  Ëp 
nh kh¸c.
­N Õ u   è  Õ 
  s thu GTGT   îchoµn  ¹   
®  l ikhiNSNN     ¹b»ng  Òn,ghi:
, tr¶l  
i ti  
Nî    111,112,..
c¸cTK    .
Cã   711  
TK  ­Thu  Ëp 
nh kh¸c.
7. C¸c kho¶n thu  Ëp 
nh kinh doanh  ña  ÷ng 
c nh n¨m  íc bÞ   á  ãt hay 
tr   b s  
quªn      Õ  
ghisæ k to¸n,  
n¨m  nay  íiph¸thiÖn   
m    ra,ghi:
Nî    111,131,..
c¸cTK    .
Cã   711  
TK  ­Thu  Ëp 
nh kh¸c.
8. Cuèi kú  Õ  
    k to¸n,kÕt 
  chuyÓn   
c¸c kho¶n    Ëp 
thu nh kh¸c ph¸tsinh trong
      
kú  µo  µikho¶n 
v T  911 "X¸c®Þnh  Õt 
  k qu¶  kinhdoanh",ghi:
   
Nî  711  
TK  ­Thu  Ëp 
nh kh¸c 
Cã   911   ®Þnh  Õt 
TK  ­X¸c  k qu¶ kinh doanh.
 
8­ Söa  æi,bæ  
  ®   sung  éidung  ¹ Tµikho¶n  ­Chi phÝ 
n  lo    
i 8     kh¸c
Lo¹itµikho¶n  µy 
   n ph¶n  ¸nh   
c¸c kho¶n    Ý   ña    ¹t®éng  µi
chiph c c¸c ho   ngo  
c¸cho¹t®éng 
   SXKD   ¹ora doanh    ña 
t   thu c doanh  nghiÖp.
Chi phÝ 
  kh¸c lµ nh÷ng 
   kho¶n  çdo    ù  Ön 
l   c¸c s ki hay   
c¸c nghiÖp  ô 
v riªng
 
biÖt víiho¹t ®éng 
     th«ng  êng  ña 
th c doanh  nghiÖp  ©y    òng  ã  Ó  µ
g ra; c c th l  
nh÷ng  kho¶n    Ý  Þ  á  ãttõnh÷ng 
chiph b b s     n¨m  íc.
tr  
Lo¹itµikho¶n  µy 
   n trong kú 
  lu«n lu«n ph¶n  sè   
    ¸nh  ph¸tsinh bªn  î,cuèi
  N   
kú  îc kÕt 
®  chuyÓn sang  µi kho¶n 
T  911 “X¸c ®Þnh  Õt 
  k qu¶ kinh doanh” vµ 
   
kh«ng  ã  è  .
csd
Lo¹iTµikho¶n  ­Chi phÝ 
   8     kh¸c,cã  tµikho¶n:
  01   
­Tµikho¶n 
   811     Ý 
­Chi ph kh¸c
­ Tµi kho¶n  µy 
   n ph¶n  ¸nh  ÷ng 
nh kho¶n    Ý   c¸c sù  Ön 
chiph do    ki hay   
c¸c
nghiÖp  ô 
v riªngbiÖtvíi ¹t®éng 
      
ho th«ng  êng  ña   
th c c¸cdoanh 
nghiÖp.
Chi phÝ 
  kh¸cph¸tsinh,gå m:
    
­ Chi phÝ 
   thanh  ý,nhîng b¸n 
l    TSC§  µ    Þcßn  ¹ cña 
v gi¸tr   l  i TSC§ 
thanh  ý,

nhîng b¸n TSC§  Õu  ã);
   (n c  
­TiÒn  ¹tdo    ¹m  îp ®ång 
  ph   viph h   kinh tÕ;
 
­BÞ   ¹tthuÕ,truynép  Õ;
  ph      thu
­ C¸c 
  kho¶n    Ý   kÕ  
chiph do  to¸n bÞ   Ç m, 
  nh hoÆc   á  ãt khighi sæ   Õ  
bs      k
to¸n;
­C¸c 
  kho¶n    Ý 
chiph kh¸c.
40K Õ t c Ê u v µ  n éi dung ph¶n ¸nh  ñ a 
  c
T µi kho¶n 811 ­  hi ph Ý  
C kh¸c


Bªn  î:
N
C¸c 
kho¶n    Ý 
chiph kh¸cph¸tsinh.
  
Bªn  ã:
C
Cuèi kú  Õ  
  k to¸n kÕt 
  chuyÓn  µn  é   
to b c¸c kho¶n    Ý  
chiph kh¸c ph¸tsinh
     
trongkú  µo  µikho¶n 
 v T  911 “X¸c®Þnh  Õt 
  k qu¶ kinhdoanh”.
 
Tµikho¶n 
  811 
kh«ng  ã  è    èikú.
c s d cu  


P h ¬ ng ph¸p  ¹ch to¸n Õ  to¸n é t s è 
h  k  m
ho¹t ® é n g  kinh t Õ  ch ñ y Õ u
 


1­     
Khi c¸c kho¶n    Ý  
chiph kh¸c ph¸tsinh,nh    ¾c  ôc 
     chikh ph tæn  Êtdo 
th  
gÆp   ñiro trong ho¹t®éng 
r      kinh doanh    ôt 
  (b∙ol ,ho¶  ¹n,ch¸y,næ,.. )ghi:
ho     . ,
Nî  811     Ý 
TK  ­Chi ph kh¸c 
Cã     111,112,141,. .
c¸cTK      .
2­ Ph¬ng 
  ph¸p h¹ch to¸nnghiÖp  ô  îng b¸n,thanh  ýTSC§:
     v nh     l 
­Thu  Òn nhîng b¸n,thanh  ýTSC§:
  ti      l 
Nî    111,112,131
c¸cTK     
Cã   711  
TK  ­Thu  Ëp 
nh kh¸c 
Cã   3331   Õ  
TK  ­Thu GTGT  
ph¶inép 
  (33311)(NÕu  ã).
  c
­ Ph¶n 
  ¸nh  Çn    Þ cßn  ¹  ña 
ph gi¸tr   lic TSC§   µ   
v ghi gi¶m TSC§   ∙  îng
® nh  
b¸n,thanh  ýdïng vµo 
  l    SXKD,  ghi:
Nî  214  
TK  ­Hao 
mßn  
TSC§  Çn    Þ®∙  Êu 
(Ph gi¸tr   kh hao)
Nî  811     Ý 
TK  ­Chi ph kh¸c(PhÇn    Þcßn  ¹ )
  gi¸tr   li
Cã   211  
TK  ­TSC§  ÷u  ×nh 
hh (Nguyªn gi¸)
 
Cã   213  
TK  ­TSC§  h×nh 
v«  (Nguyªn gi¸)
 .
­C¸c    Ý   
  chiph ph¸tsinh cho  ¹t®éng  îng b¸n,thanh  ýTSC§:
  ho   nh     l 
Nî  811     Ý 
TK  ­Chi ph kh¸c 
Nî  133   Õ  
TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ(1331)(NÕu  ã)
®  tr     c
Cã     111,112,141,. .
c¸cTK      .
3­ Trêng  îp doanh 
  h  nghiÖp  ép  Õ  Ç m   Én 
n thu nh l trong kª khaihµng  ãa 
     h
xuÊt khÈu, bÞ       Òn thuÕ 
    truythu ti   trong thêih¹n  n¨m  ëvÒ   íckÓ   õ ngµy 
    01  tr   tr   t  
kiÓm      Ön  ã  ù  Ç m   Én ®ã.  è  Õ  Êt khÈu     
traph¸thi c s nh l  S thu xu   truythu ph¶inép,
   
ghi:
Nî  511   
TK  ­ Doanh   
thu b¸n  µng  µ 
h v cung  Êp  Þch  ô  Õu 
cd v (N trong n¨m  
 
tµichÝnh  ã 
  c doanh    µng  ÊtkhÈu)
thu h xu    
41

Nî   
TK 811­ Chi  Ý  
ph kh¸c (NÕu 
  trong niªn ®é   Õ  
  k to¸n kh«ng  ã 
  c doanh 
thu hµng  ÊtkhÈu)
  xu  
Cã   3333   Õ   Êt,nhËp  Èu 
TK  ­Thu xu   kh (ChitiÕtthuÕ  ÊtkhÈu).
   xu  
4­ H¹ch     
  to¸nc¸ckho¶n  Òn bÞ  ¹tdo    ¹m  îp ®ång 
ti   ph   viph h   kinh tÕ,bÞ  ¹t
    ph  
thuÕ,truynép  Õ,ghi:
   thu  
Nî  811     Ý 
TK  ­Chi ph kh¸c
Cã     111,112;hoÆc
c¸cTK     
Cã   333   Õ   µ   
TK  ­Thu v c¸ckho¶n 
ph¶inép  µ   íc
  Nh n  
Cã   338  
TK  ­Ph¶itr¶,
   ph¶inép 
  kh¸c.
5­  èi kú  Õ     Õt 
Cu   k to¸nk chuyÓn  µn  é    Ý  
to b chiph kh¸c ph¸tsinh trong kú 
      
®Ó     nh  Õt 
x¸c®Þ k qu¶  kinhdoanh,ghi:
   
Nî  911   ®Þnh  Õt 
TK  ­X¸c  k qu¶ kinhdoanh
 
Cã   811     Ý 
TK  ­Chi ph kh¸c.
9­ K Õ     ù 
  to¸nd phßng 
ph¶ithu khã  ßi
   ®
a­ Cuèi kú  Õ    
    k to¸nn¨m, doanh 
  nghiÖp    vµo   
c¨n cø  c¸c kho¶n  î ph¶ithu
n    
® îc x¸c ®Þnh   µ kh«ng  ¾c  ¾n  
   l  ch ch thu  îc (Nî ph¶i thu  ã  ßi),kÕ    
®     kh ®   to¸n
tÝnh  x¸c  nh   è  ù  
®Þ s d phßng  ph¶i thu  ã  ßi  Çn  Ých  Ëp. N Õ u   è  ù 
  kh ® c tr l  sd
phßng  ph¶i thu  ã  ßi  Çn  Ých  Ëp 
  kh ® c tr l n¨m  nay  ính¬n  è   cña 
l  sd kho¶n  ù 
d
phßng  ph¶ithu khã  ßi  ∙  Ých lËp    èiniªn®é   íccha  ö  ông  Õt,th×
   ® ® tr   ë cu     tr   sd h  
sè chªnh  Öch  ính¬n  îch¹ch to¸nvµo    Ý, ghi:
l l  ®     chiph  
Nî  642     Ý 
TK  ­Chi ph qu¶n  ýdoanh 
l  nghiÖp
Cã   139   ù  
TK  ­D phßng 
ph¶ithu khã  ßi.
   ® 
b­  Õ u   è  ù 
N s d phßng  ph¶ithu  ã  ßi  Çn  Ých lËp 
  kh ® c tr   n¨m nay  á  ¬n 
nh h
sè    ña 
d c kho¶n  ù d phßng 
ph¶ithu khã  ßi  ∙  Ých lËp ë  èiniªn®é   ícch­
   ® ® tr     cu     tr  
a  ö  ông  Õt,th× sè 
sd h     chªnh  Öch  îchoµn  Ëp   
l ®  nh ghigi¶m    Ý, ghi:
chiph  
Nî  139   ù  
TK  ­D phßng 
ph¶ithu khã  ßi 
   ®
Cã    
TK 642  Chi  Ý  
­  ph qu¶n  ý doanh 
l  nghiÖp (Chi tiÕthoµn  Ëp  ù 
   nh d
phßng 
ph¶ithu khã  ßi)
   ®
c­ C¸c 
  kho¶n  î ph¶ithu khã  ßi      nh  ùc sù  µkh«ng  ßi  îc
n     ® khix¸c ®Þ th   l   ® ® 
® îcphÐp    î.ViÖc    î c¸ckho¶n 
  xo¸ n   xo¸ n     ph¶ithu khã  ßi 
   ® ph¶itheo  Õ     µi
  ch ®é t  
chÝnh  Ön  µnh. C¨n  vµo  Õt  nh    î vÒ    
hi h   cø  quy ®Þ xo¸ n   c¸c kho¶n  î ph¶i thu
n    
khã  ßi,ghi:
® 
Nî  139   ù  
TK  ­D phßng 
ph¶ithu khã  ßi  Õu  ∙  Ëp dù 
   ® (N ® l   phßng)
Nî  642     Ý 
TK  ­Chi ph qu¶n  ýdoanh 
l  nghiÖp  Õu  a  Ëp dù 
(N ch l   phßng) 
Cã   131  
TK  ­Ph¶ithu cña 
   kh¸ch hµng
 
Cã   138  
TK  ­Ph¶ithu kh¸c.
  
§ång  êighivµo 
th     bªn  î  004  îkhã  ßi  ∙  ö  ý"(Tµikho¶n  µi
N TK  "N   ® ® x l    ngo  
b¶ng  ©n  i kÕ  
c ®è   to¸n).
d­ §èivíi ÷ng 
     nh kho¶n 
ph¶ithu khã  ßi  ∙  îcxö  ýxo¸ nî,n Õu 
   ® ® ®   l      sau   
®ã
l¹ thu håi® îcnî,kÕ       vµo    Þthùc tÕ  ña 
          to¸nc¨n cø 
i gi¸tr     c kho¶n  î®∙    åi® ­
n   thu h  
îc,ghi:
 
42

Nî  111,112
TK   
Cã   711  
TK  ­Thu  Ëp 
nh kh¸c.
§ång  êighivµo 
th     bªn  ã   004  îkhã  ßi  ∙  ö  ý"(Tµikho¶n  µi
C TK  "N   ® ® x l    ngo  
b¶ng  ©n  i kÕ  
c ®è   to¸n).


V­ H í ng d É n  s ö a ® æ i, b æ  s u n g  c h Õ  ® é  
b¸o c¸o t µi h Ý n h
 c


1­ B¶ng  ©n  i kÕ    
  c ®è   to¸n
Bæ  
sung  ôc  vµo  Çn  ­"Tµis¶n  è  nh, ®Ç u    µih¹n"chØ   
m V  ph B     c ®Þ   td     tiªu
"ChiphÝ    ícdµih¹n"(M∙ sè 
  tr¶tr         241).
ChØ     µy  ïng   
tiªun d ®Ó ph¶n ¸nh  è    Ý     íc dµi h¹n  ∙    ng 
s chiph tr¶tr     ® chinh
cha  ©n    µo    Ý 
ph bæ v chiph s¶n  Êtkinhdoanh  n   èikú  c¸o.
xu     ®Õ cu   b¸o 
Sè   Öu ®Ó     µo 
li   ghiv chØ   
tiªu"ChiphÝ    ícdµih¹n"® îcc¨n cø  µo  è 
  tr¶tr        vs
d  î  µikho¶n 
NT  242 "ChiphÝ    ícdµih¹n"®Õ n   èikú   
  tr¶tr       cu   b¸o c¸o.
M É u   Óu 
bi "B¶ng  ©n  i  Õ  
c ®è k to¸n"sau    öa  æi, bæ  
  khis ®   sung  îc quy 
® 
®Þnh    ô  ôcsè  Th«ng   µy.
ë Ph l   01  tn
2­ B¸o    Õt 
  c¸o k qu¶ 
kinhdoanh
 
Bæ   sung, söa  æi  Çn     L∙i  ç cña 
  ® Ph I ­  ,l   B¸o c¸o  Õt 
k qu¶  kinh doanh   
­
B02­  
DN (Ban  µnh 
h theo 
Quy Õt  nh  è 
®Þ s 167/2000/Q§­ BTC   µy 
ng 25/10/2000 
cña  é  µichÝnh).
BT 
2.1­Ph Çn  É u   Óu 
  m bi
Ph Çn    , çcña 
I­L∙i l  
  B¸o    Õt 
c¸o k qu¶ 
kinhdoanh  
  ­B02     îcquy  nh  
­DN ®   ®Þ
theo M É u  
  B02­  
DN sau  y:
®©
43
44M É u   è    DN
s B 02­
Bé, Tæng  c«ng 
Ty Ban  µnh 
h theo Q§   è 
  s 167/2000/Q§­ BTC   µy 
ng 25/10/2000 
§¬n 
vÞ:.. . ......
. . ..... vµ  öa  æi   
s® bæ sung  theo TT  è 
  s 89/2002/TT­ BTC  
ngµy  9/10/2002 cña 
  BTC


K Õ t q u ¶  h o ¹t ® é n g  kinh d o a n h
 
Quý  .
.. N¨m  .
  ..
Ph Çn    , ç
I­L∙i l
 
                   
                  
§¬n  Þ  Ýnh:. . ....
vt . . ....
ChØ  
tiªu M∙  è
s Kú Kú Luü  Õ   õ
k t 
nµy  tr c ®Ç u  
í n¨m
1 2 3 4 5
Doanh      µng  µ 
thu b¸n h v cung  Êp  Þch  ô
cd v 01
C¸c kho¶n  gi¶m  õ(03 =  +  +  + 
tr     04  05  06  07) 03
­ChiÕtkhÊu  ¬ng  ¹i
    th m 04
­Gi¶m    µng 
  gi¸h b¸n 05
­Hµng    Þ    ¹
  b¸n b tr¶l i 06
­ Thu Õ    thô  Æc  biÖt,
tiªu ®  thuÕ   Êt  Èu,
xu kh   07
thuÕ  GTGT  theo ph¬ng ph¸p trùc Õp ph¶i
 ti  
nép
1. Doanh  thuÇn  Ò  
  thu  v b¸n  µng  µ 
h v cung  Êp 
c 10
dÞch  ô    01  
v (10 =  ­03)
2.Gi¸vèn  µng 
   h b¸n 11
3.  îinhuËn  ép  Ò  
L  g v b¸n  µng  µ 
h v cung  Êp 
c 20
dÞch  ô    10  
v (20 =  ­11)
4.Doanh    ¹t®éng  µichÝnh
  thu ho   t  21
5.Chi phÝ  µichÝnh
   t  22
­Trong  :   
  ®ã L∙i vay ph¶itr¶
  23
6.Chi phÝ    µng
   b¸n h 24
7.Chi phÝ 
   qu¶n  ýdoanh 
l  nghiÖp 25
8.Lîi
    Ën  Çn  õho¹t®éng 
nhu thu t     kinhdoanh
  30
 [30 =  +       
    20  (21 ­22) ­(24+  25)]
9.Thu  Ëp 
  nh kh¸c 31
10.Chi phÝ 
   kh¸c 32
11.Lîi
    Ën 
nhu kh¸c(40  31  
  =  ­32) 40
12.Tæng  înhuËn  ícthuÕ    30  40)
  l i tr   (50 =  +  50
13.Thu Õ     Ëp 
  thu nh doanh  nghiÖp  ph¶inép
  51
14.Lîi
    Ën 
nhu sau  Õ    50  
thu (60 =  ­51) 60
45

2.2 ­Ph Çn    Ých  É u   Óu
   gi¶ith m bi


K Õ t q u ¶  h o ¹t ® é n g  kinh d o a n h
 
(MÉu  è  02  
s B  ­DN)


P h Ç n  I ­ L∙i, ç:
 l


a) Néi dung   
   b¸o c¸o
Ph¶n ¸nh t×nh h×nh vµ  kÕt qu¶ ho¹t ®éng  kinh doanh cña doanh 
 
nghiÖp,bao  å m   Õt 
  g k qu¶ kinh doanh  µ  Õt 
  v k qu¶  kh¸c.
TÊt  c¸c chØ    
c¶    tiªutrong phÇn  µy  u   ×nh  µy: Tæng   è   
  n ®Ò tr b  s ph¸tsinh  
trong  ú 
k b¸o    è   Öu  ña  ú  íc (®Ó   s¸nh);Sè   ü  Õ   õ ®Ç u    
c¸o;S li c k tr   so    lu k t   n¨m
®Õ n   èikú   
cu   b¸o c¸o.
b) Nguån  èc  è  Öu ®Ó   Ëp b¸o c¸o
  g s li   l    
­C¨n  B¸o    Õt 
  cø  c¸o k qu¶  ¹t®éng 
ho   kinhdoanh  ña  ú  íc.
  c k tr
­ C¨n  vµo    Õ  
  cø  sæ k to¸n trong kú  ïng 
   d cho    µikho¶n  õ lo¹  ®Õ n  
c¸c t   t  i 5 
lo¹ 9.
 

c) Néi dung  µ  ¬ng 
   v ph ph¸p  Ëp   
l c¸c chØ   
tiªutrong b¸o  K Õt 
  c¸o  qu¶  ¹t
ho  
®éng kinhdoanh
 
Sè  Öu ghivµo  ét4  ú  íc)cña  Çn   ilç”cña  c¸o kú  µy  îc
li     c   (K tr   Ph I“L∙    
, b¸o    n ®  
c¨n cø  µo  è  Öu ghië  ét3  ú  µy” cña  c¸o nµy  ú  íctheo  õng 
  v s li     c   “K n   b¸o    k tr   t chØ  
tiªuphïhîp.
  
Sè   Öu ghivµo  ét 5  ü  Õ   õ ®Ç u  
li     c   (Lu k t   n¨m)  ña  Çn   i lç”cña   
c Ph I“L∙    
, b¸o
c¸o K Õt 
  qu¶  ¹t®éng 
ho   kinh doanh  ú  µy  îcc¨n cø  µo  è  Öu ghië  ét5 
  k n ®     v s li     c  
(Luü  Õ   õ ®Ç u  
k t  n¨m)  ña 
c b¸o  nµy  ú  íc céng    íisè  Öu ghië  ét 3 
c¸o  k tr   (+)v   li     c  
(Kú  µy),kÕt 
n   qu¶  ×m  îc ghi vµo  ét 5  ña 
t ®   c   c b¸o  c¸o  µy  ú  µy 
n k n theo  õng 
t
chØ    ïhîp.
tiªuph  
Néi dung  µ  ¬ng 
v ph ph¸p  Ëp   
l c¸c chØ       µo  ét 3  ú  µy) cña 
tiªughi v c   (K n  
Ph Çn   ilç”cña 
I“L∙    
, B¸o    Õt 
c¸o k qu¶  ¹t®éng 
ho   kinhdoanh  ú  µy,nh 
  k n   sau:
Ph Çn    , ç
I­L∙i l
 
Doanh      µng  µ 
thu b¸n h v cung  Êp  Þch  ô    è 
cd v (M∙s 01):
ChØ     µy 
tiªun ph¶n  ¸nh tæng doanh thu b¸n  µng  ãa, thµnh  È m   µ 
h h  ph v
cung  Êp  Þch  ô 
cd v trong kú  c¸o cña 
  b¸o    doanh nghiÖp.
Sè   Öu      µo 
li ®Ó ghi v chØ     µy  µ luü  Õ   è 
tiªun l   k s ph¸t sinh  ã   ña  µi
  C c T 
kho¶n 511  “Doanh thu b¸n  µng  µ 
h v cung  Êp  Þch  ô”  µ  µi kho¶n   
c d v vT  512
“Doanh    éibé” trong kú   
thu n       b¸o c¸o.
C¸c 
kho¶n 
gi¶m  õ(M∙ sè 
tr     03):
ChØ     µy 
tiªun ph¶n  ¸nh  tæng  îp   
h c¸c kho¶n  îc ghi gi¶m  õ vµo 
®   tr   tæng 
doanh   
thu trong kú,bao  å m: 
   g C¸c 
kho¶n  ÕtkhÊu  ¬ng  ¹i,gi¶m    µng 
chi   th m  gi¸h
b¸n, hµng 
  b¸n  Þ     ¹  µ  Õ     ô  Æc   Öt,thuÕ   Êt  Èu, thuÕ 
b tr¶ l i thu tiªuth ®
v bi   xu kh  
46

G TGT   Ýnh 
t theo  ¬ng 
ph ph¸p trùctiÕp ph¶inép ¬ng 
       t øng  íi è 
v   doanh    îc
s thu ®  
x¸c®Þnh  ú   
  k b¸o c¸o.
M∙  è  =  sè  +  sè  +  sè  +  sè 
s 03  M∙  04  M∙  05  M∙  06  M∙  07.
ChiÕtkhÊu  ¬ng  ¹i(M∙sè 
  th m     04):
ChØ     µy 
tiªun ph¶n  ¸nh tæng  è  Õt khÊu  ¬ng  ¹i cho  êi mua  
s chi   th m  ng  
hµng  ña 
c doanh  nghiÖp cho  è  µng  ãa, thµnh  È m,  Þch  ô  ∙ 
sh h  ph d v ® b¸n   
ph¸t
sinhtrong kú   
    b¸o c¸o.
Sè  Öu ®Ó     µo 
li   ghiv chØ    µy  îcc¨n cø  µo  è   
tiªun ®     v s ph¸tsinh bªn  ã   ña 
  Cc
tµikho¶n 
  521
Gi¶m    µng      è 
gi¸h b¸n (M∙ s 05):
ChØ     µy 
tiªun ph¶n  ¸nh  è 
s gi¶m    µng 
gi¸h b¸n cho  êi mua   µng  ña 
ng   h c
doanh nghiÖp  cho  è  µng  ãa,thµnh  È m   ∙  bÞ  Ð m,  Êt  È m   Êt
sh h  ph ® b¸n  k m ph ch  
ph¸tsinh trongkú   
      b¸o c¸o.
Sè   Öu      µo 
li ®Ó ghi v chØ     µy  µ luü  Õ   è 
tiªun l   k s ph¸t sinh  ã   ña  µi
  C c T 
kho¶n 
532  “Gi¶m    µng   
gi¸h b¸n"trongkú   
  b¸o c¸o.
Hµng    Þ    ¹(M∙ sè 
b¸n b tr¶l     06):
i
ChØ     µy 
tiªun ph¶n   
¸nh tæng    cña  è  µng    µnh  È m   ∙   
gi¸b¸n  sh ho¸,th ph ® b¸n
bÞ    ¹trongkú   
tr¶l  
i   b¸o c¸o.
Sè   Öu      µo 
li ®Ó ghi v chØ     µy  µ luü  Õ   è 
tiªun l   k s ph¸t sinh  ã   ña  µi
  C c T 
kho¶n 
531  µng    Þ    ¹  
"H b¸n b tr¶l itrong kú   
"   b¸o c¸o.
Thu Õ     ô  Æc   Öt,thuÕ   Êt  Èu 
tiªuth ® bi   xu kh ph¶i nép, thuÕ  
    GTGT   Ýnh 
t
theo ph¬ng 
  ph¸p trùctiÕp (M∙ sè 
       07):
ChØ     µy 
tiªun ph¶n  tæng  è  Õ    ô ® Æc   ÖthoÆc   Õ  Êt
¸nh  s thu tiªuth   bi   thu xu  
khÈu  ph¶inép,thuÕ 
    GTGT   theo  ¬ng 
ph ph¸p trùctiÕp cho  ©n 
     ng s¸ch nhµ  íc
  n 
theo sè 
  doanh     
thu ph¸tsinh,trong kú  c¸o.
    b¸o 
Sè   Öu ®Ó     µo 
li   ghi v chØ    µy  µ tæng  éng  è   
tiªun l   c s ph¸tsinh Cã   ña   
  c c¸c
Tµikho¶n 
  3332 “ThuÕ     ô ® Æc   Öt”, µikho¶n 
tiªuth   bi    
T 3333 “ThuÕ   Êt,nhËp 
xu  
khÈu” (chitiÕtphÇn  Õ  Êt khÈu) ®èi 
    thu xu     øng  íibªn  î  511, TK 
v  N TK    512  µ 
v
sè ph¸tsinh bªn  ã   µi kho¶n 
    CT  3331 “ThuÕ  GTGT  ph¶inép” ®èi 
    øng bªn  î 
N
TK 511,trongkú   
    b¸o c¸o.
Doanh    Çn  Ò     µng  µ 
thu thu v b¸n h v cung  Êp  Þch  ô    è 
cd v (M∙ s 10):
ChØ     µy 
tiªun ph¶n  sè 
¸nh  doanh      µng  ãa,thµnh  È m   µ 
thu b¸n h h  ph v cung 
cÊp  Þch  ô  ∙  õc¸c kho¶n 
d v ® tr     gi¶m  õ(chiÕtkhÊu  ¬ng  ¹i,gi¶m    µng 
tr     th m  gi¸h
b¸n,hµng  bÞ     ¹   Õ    ô ® Æc   Öt,thuÕ  Êt khÈu, thuÕ 
  b¸n  tr¶l ithu tiªuth  
, bi   xu     GTGT  
theo  ¬ng 
ph ph¸p  ùc tiÕp) trong  ú 
tr     k b¸o    µm 
c¸o,l c¨n  tÝnh  Õt 
cø  k qu¶  ¹t
ho  
®éng  kinhdoanh  ña 
  c doanh  nghiÖp.
M∙  è  =  sè  ­M∙  è 
s 10  M∙  01   s 03.
Gi¸vèn  µng  (M∙ sè 
  h b¸n    11):
ChØ     µy 
tiªun ph¶n  ¸nh tæng    èn  ña  µng  ãa, gi¸thµnh 
gi¸v c h h    s¶n  Êt
xu  
cña  µnh  È m   ∙      Ý   ùctiÕp  ña    Þch  ô  ∙ 
th ph ® b¸n,chiph tr   c c¸c d v ® cung  Êp, chi
c   
phÝ kh¸c® îctÝnh  µo 
   v hoÆc    ghigi¶m    èn  µng   
gi¸v h b¸n trong kú   
  b¸o c¸o.
47

Sè   Öu ®Ó     µo 
li   ghiv chØ    µy  µ luü kÕ   è   
tiªun l     s ph¸tsinh bªn  ã   ña  µi
  Cc T 
kho¶n 632    èn  µng 
“Gi¸v h b¸n”trong kú  c¸o ®èi øng 
    b¸o      bªn  î  ña  µi kho¶n 
Nc T 
911“X¸c®Þnh  Õt 
  k qu¶  kinh doanh”.
 
Lîi
  Ën  ép  Ò     µng  µ 
nhu g v b¸n h v cung  Êp  Þch  ô    è 
cd v (M∙ s 20):
ChØ     µy 
tiªun ph¶n    è 
¸nh s chªnh  Öch  ÷a doanh    Çn  Ò   hµng 
l gi   thu thu v b¸n 
vµ 
cung  Êp  Þch  ô  íi   èn  µng     
cd v v  v h
gi¸ b¸n ph¸tsinhtrong kú   
    b¸o c¸o.
M∙  è  =  sè  ­M∙  è 
s 20  M∙  10   s 11.
Doanh    ¹t®éng  µi Ýnh    è 
thu ho   t  ch (M∙s 21):
ChØ     µy 
tiªun ph¶n  ¸nh doanh  thu  ¹t ®éng  µichÝnh  Çn 
ho   t  thu (Tæng 
doanh  thu  õ (­  Õ 
tr   ) thu GTGT   theo  ¬ng 
ph ph¸p  ùc tiÕp  Õu  ã) li  
tr   (n c   ªnquan 
®Õ n   ¹t®éng 
ho   kh¸c)ph¸tsinh trongkú      ña 
       b¸o c¸o c doanh  nghiÖp.
Sè  Öu ®Ó     µo 
li   ghiv chØ    µy  µluükÕ   è   
tiªun l     s ph¸tsinh Nî  ña  µikho¶n 
 c T 
515 “Doanh    ¹t®éng  µichÝnh” ®èi øng  íi
thu ho   t     v  bªn  ã   911 
C TK  trong kú   
  b¸o
c¸o.
Chi phÝ  µi Ýnh    è 
  t  ch (M∙s 22):
ChØ     µy 
tiªun ph¶n  tæng    Ý  µichÝnh,gå m   Òn l∙vay 
¸nh  chiph t     ti     i ph¶itr¶,
  
chiphÝ 
  b¶n  Òn, chiphÝ  ¹t®éng  ªndoanh,.    
quy    ho   li   .ph¸tsinh trong kú     
.     b¸o c¸o
cña doanh nghiÖp.
Sè   Öu ®Ó     µo 
li   ghiv chØ    µy  µ luü kÕ   è   
tiªun l     s ph¸tsinh Bªn  ã   635 
  C TK 
®èi øng  íi
  v   Nî  911 
bªn  TK  trong kú   
  b¸o c¸o.
L∙i
 vay 
ph¶itr¶(M∙ sè 
      23):
ChØ     µy  ïng   
tiªun d ®Ó ph¶n  chiphÝ   
¸nh    l∙vay 
i ph¶itr¶® îctÝnh  µo   
     v chi
phÝ  µichÝnh 
t  trongkú   
  b¸o c¸o.
Sè   Öu ®Ó     µo 
li   ghiv chØ    µy  îcc¨n cø  µo    Õ       Õttµi
tiªun ®     v sæ k to¸nchiti    
kho¶n 
635 
Chi phÝ    µng    è 
  b¸n h (M∙s 24):
ChØ     µy 
tiªun ph¶n  ¸nh tæng    Ý  
chi ph b¸n  µng  ©n   
h ph bæ cho  è  µng 
sh
hãa,thµnh  È m,  Þch  ô  ∙   
  ph d v ® b¸n trong kú   
  b¸o c¸o.
Sè   Öu ®Ó     µo 
li   ghiv chØ    µy  µ tæng  éng  è   
tiªun l   c s ph¸tsinh Cã   ña  µi
  c T 
kho¶n  641  “ChiphÝ  
  b¸n  µng” vµ  è 
h   s ph¸tsinh Cã   ña  µi kho¶n 
    c T  1422 "Chi 
phÝ  ê  Õt 
ch k chuyÓn"    ÕtphÇn    Ý    µng),®èi øng  íi
(chiti   chiph b¸n h    v   Nî  ña 
bªn  c
Tµikho¶n 
  911 “X¸c®Þnh  Õt 
  k qu¶  kinhdoanh”trongkú   
      b¸o c¸o.
Chi phÝ 
  qu¶n  ýdoanh 
l  nghiÖp    è 
(M∙ s 25):
ChØ     µy 
tiªun ph¶n  ¸nh tæng    Ý  
chi ph qu¶n  ý doanh 
l  nghiÖp  ©n   
ph bæ
cho  è  µng  ãa,thµnh  È m,  Þch  ô  ∙   
sh h  ph d v ® b¸n trong kú  c¸o.
  b¸o 
Sè   Öu ®Ó     µo 
li   ghiv chØ    µy  µ tæng  éng  è   
tiªun l   c s ph¸tsinh Cã   ña  µi
  c T 
kho¶n 642 “ChiphÝ 
  qu¶n  ýdoanh 
l  nghiÖp”vµ  è   
  s ph¸tsinh Cã   ña  µikho¶n 
  c T 
1422 "Chi Ý  chê  kÕt chuyÓn" (chi Õt Çn  chi Ý  qu¶n lý
 ph  ti  ph  ph  doanh 
nghiÖp), ®èi 
  øng  íibªn  î  ña  µi 
v  Nc T kho¶n  911 “X¸c  nh   Õt 
®Þ k qu¶  kinh 
doanh”trong kú   
    b¸o c¸o.
Lîi
  Ën  Çn  õho¹t®éng 
nhu thu t     kinhdoanh    è 
  (M∙s 30):
48

ChØ     µy 
tiªun ph¶n  kÕt 
¸nh  qu¶  ¹t®éng 
ho   kinh doanh  ña 
  c doanh  nghiÖp 
trong kú 
  b¸o   c¸o.ChØ     µy  îc tÝnh      ¬  ë  î nhuËn  ép  Ò    
tiªun ®   to¸ntrªnc s l   i g v b¸n
hµng  µ 
v cung  Êp  Þch  ô  éng   
cd vc (+)doanh    ¹t®éng  µichÝnh  õ(­   
thu ho   t  tr   ) chi
phÝ  µichÝnh, chiphÝ  hµng  µ    Ý 
t     b¸n  v chiph qu¶n  ýdoanh 
l  nghiÖp  ©n   
ph bæ
cho  µng  ãa,thµnh  È m,  Þch  ô  ∙  trong kú   
h h  ph d v ® b¸n    b¸o c¸o.
M∙  è  =  sè  +  sè  ­(M∙sè  +  sè  +  sè 
s 30  M∙  20  M∙  21     22  M∙  24  M∙  25).
Thu  Ëp 
nh kh¸c(M∙sè 
    31):
ChØ     µy 
tiªun ph¶n  c¸c kho¶n    Ëp 
¸nh    thu nh kh¸c (®∙trõthuÕ 
    GTGT  
ph¶i
 
nép  Ýnh 
t theo ph¬ng 
  ph¸p trùctiÕp),
     
ph¸tsinhtrong kú   
    b¸o c¸o.
Sè   Öu ®Ó     µo 
li   ghiv chØ    µy  îcc¨n cø  µo  è   
tiªun ®     v s ph¸tsinh bªn  î  ña 
  Nc
Tµi kho¶n 
  711  “Thu  Ëp 
nh kh¸c”®èi 
  øng  íibªn  ã   ña  µi kho¶n 
v  Cc T  911 “X¸c 
®Þnh  Õt 
k qu¶  kinh doanh”trong kú   
      b¸o c¸o.
Chi phÝ 
  kh¸c(M∙sè 
    32):
ChØ     µy 
tiªun ph¶n     
¸nh c¸ckho¶n    Ý 
chiph kh¸c.
Sè  Öu ®Ó     µo 
li   ghiv chØ    µy  îcc¨n cø  µo  è   
tiªun ®     v s ph¸tsinh Cã   ña  µi
  c T 
kho¶n 811 “ChiphÝ  
  kh¸c”®èi 
  øng  íibªn  î  ña  µi kho¶n 
v  Nc T  911 “X¸c ®Þnh  
 
kÕt 
qu¶ kinh doanh”trong kú   
      b¸o c¸o.
Lîi
  Ën 
nhu kh¸c(M∙ sè 
    40):
ChØ     µy 
tiªun ph¶n  ¸nh  è 
s chªnh  Öch  ÷a 
l gi thu  Ëp 
nh kh¸c (®∙ trõ thuÕ 
   
GTGT  ph¶inép  Ýnh 
  t theo  ¬ng 
ph ph¸p  ùctiÕp)víi   Ý 
tr       ph kh¸c trong kú   
chi     b¸o
c¸o.
M∙  è  =  sè  ­M∙  è 
s 40  M∙  31   s 32
Tæng  înhuËn  ícthuÕ    è 
l  i tr   (M∙s 50):
ChØ     µy 
tiªun ph¶n  tæng  è  înhuËn  ùc hiÖn 
¸nh  s l i th   trong kú  c¸o cña 
  b¸o   
doanh nghiÖp  íc khi trõ thuÕ  
tr       thu  Ëp 
nh doanh  nghiÖp  õ  ¹t ®éng 
t ho   kinh 
doanh,ho¹t®éng 
   kh¸cph¸tsinh trongkú   
       b¸o c¸o.
M∙  è  =  sè  +  sè 
s 50  M∙  30  M∙  40.
Thu Õ     Ëp 
thu nh doanh 
nghiÖp 
ph¶inép    è 
  (M∙s 51):
ChØ     µy 
tiªun ph¶n ¸nh tæng  è  Õ  nhËp 
s thu thu  doanh nghiÖp ph¶inép 
 
trongkú   
  b¸o c¸o.
Sè  Öu ®Ó     µo 
li   ghiv chØ    µy  îcc¨n cø  µo  è   
tiªun ®     v s ph¸tsinh bªn  ã   ña 
  Cc
Tµi kho¶n 
  3334  “ThuÕ  thu  Ëp 
nh doanh nghiÖp” trõ (­ sè  Õ  
    )  thu TNDN   îc® 
gi¶m  õvµo  è  Õ 
tr   s thu ph¶inép  µ  è 
  v s chªnh  Öch  ÷a sè  Õ 
l gi   thu TNDN   ¹m 
t ph¶i 
nép theo  th«ng b¸o cu¶  ¬ 
c quan  Õ  µng  ý  ính¬n  è  Õ 
thu h qu l   s thu TNDN   ùc
th  
ph¶inép    c¸o quyÕt to¸nthuÕ 
  khib¸o       n¨m  îcduyÖt.
® 
Lîi
  Ën 
nhu sau  Õ    è 
thu (M∙ s 60):
ChØ     µy 
tiªun ph¶n  ¸nh tæng  è  î nhuËn  Çn  õ c¸c ho¹t®éng  ña 
s l  i thu t       c
doanh nghiÖp  sau    õ thuÕ  
khi tr   thu  Ëp 
nh doanh nghiÖp ph¶i nép 
  ph¸tsinh
   
trongkú   
  b¸o c¸o.
M∙  è  =  sè  ­M∙  è 
s 60  M∙  50   s 51.
3.ThuyÕt 
  minh  c¸o tµichÝnh
b¸o     
M Éu  
thuyÕtminh      µichÝnh 
  b¸o c¸o t   sau    öa  æi 
khis ® (xem  ô  ôcsè 
ph l   2)
49

C¨n  vµo  chuÈn  ùc   Õ  
cø  4  m k to¸n ®∙ 
  ban  µnh 
h theo Quy Õt  nh   è 
®Þ s
149/2000/Q§/BTC  µy 
ng 31/12/2001 cña  é  ëng  é  µichÝnh,ThuyÕt 
  B tr BT    minh 
b¸o c¸o  µichÝnh  Éu 
t  (m B09­DN)  îc gi¶ithÝch, söa  æi   
®      ® bæ sung  ét  è 
ms
chØ   
tiªusau  y:
®©
a/   
Bæ sung  ôc  
M 3.2  ét  è 
"M s chØ       ÕtvÒ   µng  ån 
tiªuchi ti   h t kho"  µo 
v
trong thuyÕt minh b¸o c¸o  µichÝnh  Éu 
t  (m B09­ DN)  ªnquan  n  
li   ®Õ ChuÈn  
m ùc  Õ     µng  ån kho":
k to¸n"H t 
­Gi¸gèc  ña 
   c tæng  è  µng  ån kho
sh t 
­Gi¸trÞhoµn  Ëp  ù 
    nh d phßng 
gi¶m    µng  ån kho 
gi¸h t  trong kú
 
­Nh÷ng  êng  îp hay  ù  Ön  Én  n   Öc  Ých lËp thªm 
  tr h  s ki d ®Õ vi tr     hoÆc   µn 
ho
nhËp  ù 
d phßng  gi¶m    µng  ån kho.
gi¸h t 
­Gi¸trÞghisæ   ña  µng  ån kho    èc  õ(­  ù 
     c h t  (gi¸g tr   )d phßng gi¶m    µng 
gi¸h
tån kho)®∙  ïng ®Ó   Õ  Êp,cÇ m   è  ¶m  
    d   th ch   c® b¶o 
cho   
c¸ckho¶n  îph¶itr¶.
n   
b/ Gi¶ithÝch,söa  æi, bæ  
     ®   sung  ét  è 
m s chØ   tiªusau  y  
®© trong thuyÕt
   
minh b¸o c¸o  µichÝnh  Éu 
t  (m B09­DN)  ªnquan  Èn  ùc  Õ  
li   chu m k to¸n “TSC§ 
 
h÷u  ×nh”vµ  Èn  ùc  Õ    
h   chu m k to¸n“TSC§  h×nh”.
v« 
­ G¹ch  u  
  ®Ç dßng  thø  Êt  ña  ôc 
nh c M 2.4 trong thuyÕt minh 
  b¸o c¸o  µi

chÝnh  öa  ¹ lµ:"Nguyªn t¾c    nh 
s l   i   x¸c ®Þ nguyªn gi¸TSC§  ÷u  ×nh, TSC§   
   hh   v«
h×nh".
­  ¹ch  u  
G ®Ç dßng  thø    ña  ôc  
hai c M 2.4 trong thuyÕt minh b¸o c¸o  µi

chÝnh  öa  ¹ lµ:"Ph¬ng 
s l   i ph¸p  Êu 
kh hao; thêigian sö  ông  ÷u  ch 
    d h Ý hoÆc   û t 
lÖ  Êu 
kh hao  TSC§  ÷u  ×nh,TSC§  h×nh".
hh   v« 
­ M ôc 
  3.3  ×nh  ×nh 
"T h t¨ng,gi¶m 
  TSC§" trong thuyÕt minh 
  b¸o c¸o  µi

chÝnh  ×nh bµy 
tr   thªm   
c¸cchØ   
tiªusau  y:
®©
+    Þ cßn  ¹  ña 
Gi¸ tr   lic TSC§   ÷u  ×nh, TSC§   h×nh  ∙  ïng    Õ 
hh   v«  ®d ®Ó th
chÊp,cÇ m   è 
  c cho   
c¸ckho¶n 
vay;
+    Þ cßn  ¹ cña 
Gi¸ tr   li  TSC§   ÷u  ×nh, TSC§   h×nh  ¹m  êikh«ng  ö 
hh   v«  t th   s
dông;

Nguyªn    ña 
gi¸c TSC§  ÷u  ×nh,TSC§  h×nh  ∙  Êu 
hh   v«  ® kh hao  Õt  ng 
h nh
vÉn 
cßn  ö  ông;
sd
+    Þcßn  ¹cña 
Gi¸tr   l  i TSC§  ÷u  ×nh,TSC§  h×nh  ang  ê 
hh   v«  ® ch thanh  ý;
l
+    Þhîp lýghinhËn 
Gi¸tr         ban  u,    ÞkhÊu 
®Ç gi¸tr   hao  ükÕ,    Þcßn  ¹
lu   gi¸tr   li  
cña 
TSC§  h×nh  Nhµ   íccÊp;
v«  do  nu  
+ C¸c 
cam   Õt  Ò   Öc 
k v vi mua,  TSC§  ÷u  ×nh, TSC§  h×nh  ã   
b¸n  hh   v«  c gi¸
trÞlíntrongt ng  ;
    ¬ lai
+  ý  khim ét 
L do    TSC§  h×nh  îckhÊu 
v«  ®  hao    n¨m;
trªn20 

C¸c 
thay ® æi 
  kh¸cvÒ  
  TSC§  ÷u  ×nh,TSC§  h×nh.
hh   v« 
c/ Bæ  
  sung  ét  è 
m s chØ     µo  ôc  trong ThuyÕt 
tiªuv M 4    minh b¸o c¸o  µi

chÝnh  Éu 
(m B­09DN)  ªnquan  n   Èn  ùc  Õ  
li   ®Õ chu m k to¸n "Doanh  vµ   
  thu  thu
nhËp kh¸c":
­Doanh     
  thu b¸n s¶n  È m,  µng 
ph h ho¸;
Trong  : 
®ã Doanh      æi 
thu trao® s¶n  È m,  µng   
ph h ho¸
50

­Doanh   
  thu cung  Êp  Þch  ô;
cd v
Trong  : 
®ã Doanh      æi  Þch  ô
thu trao® d v
­L∙i Òn göi,   Òn cho 
   ti     i  
l∙ti vay,l∙®Ç u      Õu,tÝn  Õu;
   i ttr¸phi   phi
i
­L∙i
    ngo¹itÖ,chªnh  Öch  ûgi¸;
b¸n     l t 
­L∙i
    hµng    Ë m;
b¸n  tr¶ch
­ChiÕtkhÊu 
    thanh    îchëng;
to¸n®  
­Cæ     µ  înhuËn  îcchia;
  tøc v l  
i ® 
­Doanh    µi Ýnh 
  thu t  
ch kh¸c.


VI­ §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h
 h


1. Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ 
t c hi l     t n¨m  µichÝnh 
t  2002. C¸c   
  quy
®Þnh   íc ®©y   i íiTh«ng   nµy  u     á,  ÷ng  Çn  Õ  
tr   tr¸ v  
  t ®Ò b∙ib nh ph k to¸n kh¸c
   
kh«ng  íng dÉn 
h  trong Th«ng   µy  ×  ùc hiÖn 
  tn th th   theo  Õ     Õ    
ch ®é k to¸ndoanh 
nghiÖp  Ön  µnh.
hi h
2. C¸c 
  quy  nh 
®Þ trong chuÈn  ùc  Õ     ã 
  m k to¸nc kh¸c biÖtvíi íng dÉn  Ò  
    h  v
quy  Õ   µichÝnh  µ  ¹ch 
ch t   vh to¸n kinh 
  doanh  ña 
c doanh  nghiÖp  Bé   µi
do  T  
chÝnh  ban  µnh  × thùc hiÖn 
h th     theo quy  nh 
  ®Þ trong chuÈn  ùc  Õ     µ  ­
  m k to¸nv h
íng dÉn 
  trongTh«ng   µy.
  tn  
3. C¸c 
  c«ng   
ty,Tæng c«ng    ã  Õ     Õ     Æc   ï®∙  îcBé   µi
tyc ch ®é k to¸n® th  ®   T  
chÝnh  Êp  Ën, ph¶i c¨n  vµo  chuÈn  ùc   Õ  
ch thu     cø  04  m k to¸n ban  µnh 
  h theo 
Quy Õt  nh 
®Þ 149/2001/Q§­BTC   µ 
v Th«ng   µy    íng  Én, bæ  
t n ®Ó h d  sung   
cho
phïhîp.
 
4.  C¸c  é,  µnh,  û  
B Ng U Ban  ©n   ©n,  ë   µi  Ýnh,  ôc  Õ    
nh d S T ch C thu c¸c
TØnh,  µnh  è  ùc thuéc 
Th ph tr   Trung  ng  ã 
¬ c tr¸chnhiÖm   iÓn khaihíng  Én 
  tr     d
c¸c doanh 
  nghiÖp  ùc hiÖn 
th   Th«ng   µy.Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã 
tn   qu¸ tr     n c
víng m ¾ c     Þ 
  ®Ò ngh ph¶n    Ò   é  µichÝnh   
¸nh v B T   ®Ó nghiªncøu    Õt.
  gi¶iquy
51

P h ô  l ô c s è  01


M É u   è    ­DN  
s B 01  
Bé, tæng 
  c«ng  . .
ty:. .
§¬n  Ban  µnh 
h theo Q§  è 
  s 167/2000/Q§­ BTC   µy 
ng
vÞ:.. . .........
. . ......... 25/10/2000 vµ  öa  æi   
 s® bæ sung 
theo TT  è 
 s
89/2002/TT­BTC  
ngµy  9/10/2002 cña 
  BTC


b ¶ n g  c © n  ® è i k Õ  to¸n
t¹ ngµy.. th¸ng..n¨m...
 
i  
.  
.


§¬n  Þ  Ýnh:. . ....
vt . . ...
Tµis¶n
  M∙  è Sè  u   Sè  èi
s ®Ç cu  
n¨m kú
1 2 3 4
a­ Tµis¶n u  ng  µ  u    ¾n  ¹n
   l ®é v ®Ç tng h 100
(100  110  120  130  140  150  160)
=  +  +  +  +  + 
I.TiÒn
  110
1.TiÒn  Æt   ¹ quü  åm  ng©n  Õu)
  m t i (g c¶  phi 111
2.TiÒn  öiNg ©n  µng
  g  h 112
3.TiÒn  ang 
  ® chuyÓn 113
II 
.C¸c kho¶n  u    µichÝnh  ¾ n   ¹n
®Ç tt   ng h 120
1.§Çu  
  tchøng  kho¸n ng ¾n  ¹n
  h 121
2.§Çu   ¾n  ¹n kh¸c
  tng h  128
3.Dù  
  phßng  gi¶m    u    ¾n  ¹n 
gi¸®Ç tng h (*) 129
II  
IC¸c 
. kho¶n  ph¶i thu
  130
1.Ph¶ithu cña 
     kh¸ch hµng
  131
2.Tr¶  íccho  êib¸n
  tr   ng   132
3.Thu Õ     Þgiat¨ng® îckhÊu  õ
  gi¸tr         tr 133
4.Ph¶ithu néibé
      134
­Vèn 
  kinh doanh      n  Þ  ùcthuéc
  ë c¸c®¬ v tr   135
­Ph¶ithu néibé 
        kh¸c 136
5.C¸c 
  kho¶n  ph¶ithu kh¸c
   138
6.Dù  
  phßng    c¸ckho¶n  ph¶ithu khã  ßi 
   ® (*) 139
IV.Hµng  ån 
  t kho 140
1.Hµng 
  mua  ang  i    êng
® ® trªn® 141
2.Nguyªn  Öu,vËtliÖu tån kho
  li         142
3.C«ng  ô,dông  ô 
  c  c trong kho
  143
4.Chi phÝ 
   SXKD   ë 
d dang     144
5.Thµnh  È m   ån kho
  ph t  145
6.Hµng  ãa  ån kho
  h t  146
7.Hµng  öi®i 
  g   b¸n 147
8.Dù  
  phßng  gi¶m    µng  ån kho 
gi¸h t  (*) 149
V.  µi s¶n u  ng 
T  l ®é kh¸c 150
1.T¹m 
  øng 151
2.Chi phÝ    íc
   tr¶tr 152
3.Chi phÝ  ê  Õt 
   ch k chuyÓn 153
52

4.Tµis¶n  Õu chê  ö  ý
   thi   xl 154
5.C¸c 
  kho¶n  Ç m   è,ký  îc,ký  ü  ¾n  ¹n
c c   c   qu ng h 155
VI.Chi  ù 
  s nghiÖp 160
1.Chi sù 
    nghiÖp  n¨m  íc
tr 161
2.Chi sù 
    nghiÖp  n¨m  nay 162
B   µis¶n  è  nh,  u    µih¹n
­t   c ®Þ ®Ç td   200
(200  210  220  230  240  241)
=  +  +  +  + 
I.Tµi s¶n  è  nh
   c ®Þ 210
1.Tµis¶n  è  nh  ÷u  ×nh
   c ®Þ hh 211
 ­Nguyªn 
   gi¸ 212
 ­Gi¸trÞhao 
       mßn   ükÕ  
lu   (*) 213
2.Tµis¶n  è  nh    µichÝnh
   c ®Þ thuªt   214
 ­Nguyªn 
   gi¸ 215
 ­Gi¸trÞhao 
       mßn   ükÕ  
lu   (*) 216
3.Tµis¶n  è  nh  h×nh
   c ®Þ v«  217
 ­Nguyªn 
   gi¸ 218
 ­Gi¸trÞhao 
       mßn   ükÕ  
lu   (*) 219
II 
.C¸c kho¶n  u    µichÝnh  µi h¹n
®Ç tt   d  220
1.§Çu  
  tchøng  kho¸n dµih¹n
   221
2.G ãp  èn  ªndoanh
  v li   222
3.§Çu   µih¹n kh¸c
  td     228
4.Dù  
  phßng  gi¶m    u    µih¹n (*)
gi¸®Ç td     229
II  
IChi  Ý   ©y  ùng  ¬ 
. ph x d c b¶n  ë 
d dang 230
IV.C¸c 
  kho¶n  ý  ü,  ý  îcdµi h¹n
k qu k c     240
V. Chi  Ý     ícdµi h¹n
ph tr¶tr     241
tæng  éng  µis¶n 
c t  (250  100  200)
=  +  250

nguån  èn
v
A­  îph¶itr¶(300  310  320  330)
n     =  +  +  300
I.Nî  ¾ n   ¹n
  ng h 310
1.Vay  ¾n  ¹n
  ng h 311
2.Nî  µih¹n ®Õ n   ¹n tr¶
 d    h  312
3.Ph¶itr¶cho  êib¸n
     ng   313
4.Ng êimua    Òn tr c
    tr¶ti   í 314
5.Thu Õ   µ   
  v c¸ckho¶n  ph¶inép  µ   íc
  Nh n 315
6.Ph¶itr¶c«ng  ©n 
     nh viªn 316
7.Ph¶itr¶cho    n  Þ  éibé
     c¸c®¬ v n   317
8.C¸c 
  kho¶n  ph¶itr¶,
   ph¶inép 
  kh¸c 318
II  î  µi h¹n
.d 
N 320
1.Vay  µih¹n
  d  321
2.Nî  µih¹n
 d  322
II   î 
IN kh¸c
. 330
1.Chi phÝ 
   ph¶itr¶
  331
2.Tµis¶n  õa chê  ö  ý
   th   xl 332
3.Nh Ën  ý  ü,ký  îcdµih¹n
  k qu   c     333
B   ån  èn  ñ  ë  ÷u 
­ngu v ch s h (400  410  420)
=  +  400
I.Nguån  èn, quü
  v  410
1.Nguån  èn 
  v kinhdoanh
  411
2.Chªnh  Öch  ¸nh    ¹tµis¶n
  l ® gi¸l    
i 412
3.Chªnh  Öch  ûgi¸
  l t  413
4.Quü   u      iÓn
  ®Ç tph¸ttr 414
5.Quü   ù 
  d phßng  µichÝnh
t  415
53

6.Lîi
    Ën  a  ©n  èi
nhu ch ph ph 416
7.Nguån  èn  u   
  v ®Ç tXDCB 417
II 
.
Nguån  kinh  Ý,  ü  
ph qu kh¸c 420
1.Quü   ù 
  d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm
v tr c m vi l 421
2.Quü  
  khen  ëng  µ  óc  î
th v ph l i 422
3.Quü  
  qu¶n  ýcña  Êp 
l  c trªn 423
4.Nguån 
  kinhphÝ  ù 
  s nghiÖp 424
 ­Nguån 
   kinh phÝ  ù 
  s nghiÖp n¨m  íc
tr 425
 ­Nguån 
   kinh phÝ  ù 
  s nghiÖp n¨m 
nay 426
5.Nguån 
  kinhphÝ  ∙  ×nh  µnh 
  ®h th TSC§ 427
Tæng  éng  ån  èn 
c ngu v (430  300  400)
=  +  430


Ghi  ó: Sè   Öu 
ch   li trong c¸c chØ     ã  Êu    îc ghi b»ng  è  m   íi
   tiªuc d (*)®     s © d 
h×nh 
thøc ghitrongngoÆc   n  
     ®¬ ().


C¸c c h Ø  tiªu g o µ i b ¶ n g  c © n  ® è i k Õ  to¸n
 n


ChØ  tiªu Sè  u  
®Ç n¨m Sè  èikú
cu  
1.Tµis¶n    µi
   thuªngo
2.VËt ,hµng  ãa  Ën  ÷hé,nhËn   
  t  h nh gi     giac«ng
3.Hµng  ãa  Ën    é,nhËn  ý  öi
  h nh b¸n h   kg
4.Nî  ã  ßi  ∙  ö  ý
  kh ® ® x l
5.Ngo¹itÖ    ¹
    c¸clo i
6.H¹n 
  møc kinh phÝ 
  cßn  ¹
li
7.Nguån  èn  Êu 
  v kh hao  ¬  c b¶n  Ön  ã
hi c

LËp, ngµy.. th¸ng..n¨m...
   
.  
.


Ng êilËp biÓu
   K Õ     ëng
to¸ntr Gi¸m  c
®è
(Ký,hä 
  tªn) (Ký,hä 
  tªn) (Ký,hä    ng  Êu)
  tªn,®ã d
54


p h ô  l ô c s è  0 2


Bé, 
tæng  c«ng  . . ....
ty:. . .... M É u   è  09    
s B  ­DN
§¬n  Þ:.. . . .....
v . . ...... Ban  µnh 
h theo Q§   è 
  s 167/2000/Q§­ BTC  
ngµy 25/10/2000 vµ  öa  æi   
 s® bæ sung 
theo  
TT  è 
s 89/2002/TT­ BTC   µy 
ng 9/10/2002 cña 
 
BTC


thuy Õ t m i n h  b¸o c¸o t µi h Ý n h
 c
Quý  .
.. N¨m  .
  ..


1  
­§Æc   iÓ m   ¹t®éng  ña 
® ho   c doanh 
nghiÖp
1.1 ­H×nh 
   thøc së  ÷u  èn:
 h v
1.2 ­LÜnh  ùc 
   v kinhdoanh:
 
1.3 ­Tæng  è 
   s c«ng  ©n 
nh viªn:
   Trong  :  ©n   
    ®ã Nh viªnqu¶n  ý:
l
1.4 ­ Nh÷ng 
   ¶nh  ëng 
h quan  äng ®Õ n   ×nh  ×nh 
tr   t h kinh doanh 
  trong n¨m 
 
b¸o c¸o:
 
2   Ýnh 
­Ch s¸ch kÕ       ông  ¹ doanh 
  to¸n¸p d t  i nghiÖp:
2.1 ­Niªn®é   Õ     ¾t ®Ç u   õngµy  . Õt  óc vµo  µy..  
     k to¸n(b   t  .. k th  
  ng .)
2.2 ­ §¬n  Þ  Òn tÖ  ö  ông 
   v ti   s d trong ghichÐp  Õ     µ 
   k to¸nv nguyªn t¾c,ph­
   
¬ng 
ph¸p chuyÓn  æi    ng  Òn kh¸c:
  ® c¸c®å ti  
2.3 ­H×nh 
   thøc sæ   Õ       ông:
  k to¸n¸p d
2.4 ­Ph¬ng 
   ph¸p kÕ     µis¶n  è  nh:
  to¸nt   c ®Þ
­ Nguyªn  ¾c    nh 
  t x¸c ®Þ nguyªn    µis¶n  è  nh  ÷u  ×nh, TSC§   
gi¸t   c ®Þ hh   v«
h×nh.;
­ Ph¬ng 
  ph¸p  Êu 
kh hao, thêigian  ö  ông  ÷u  ch, hoÆc   û lÖ  Êu 
   sd hÝ  t   kh
hao 
TSC§  ÷u  ×nh,TSC§  h×nh.
hh   v« 
2.5 ­Ph¬ng 
   ph¸p kÕ     µng  ån kho:
  to¸nh t 
­Nguyªn  ¾c  ¸nh    µng  ån kho.
  t® gi¸h t 
­Ph¬ng 
  ph¸p x¸c®Þnh    Þhµng  ån kho  èikú.
   gi¸tr   t  cu  
­ Ph¬ng 
  ph¸p  ¹ch    µng  ån 
h to¸n h t kho   
(kªkhaith ng 
  ê xuyªn hay  Óm    
ki kª
®Þnh  ú).
k
2.6 ­T×nh  ×nh  Ých lËp vµ  µn  Ëp  ù 
   h tr     ho nh d phßng.
3     Õtm ét  è 
­Chi ti   s chØ   
tiªutrongb¸o c¸o tµichÝnh
      
3.1 ­Chi phÝ 
     SXKD  
theo yÕu  è:
  t
55
§¬n  Þ  Ýnh:. .
vt .
Y Õ u   èchiphÝ
t    Sè  Òn
ti
1.Chi phÝ 
   nguyªn liÖu,vËtliÖu
    
 ­
 
 ­
 
2.Chi phÝ  ©n 
   nh c«ng
 ­
 
 ­
 
3.Chi phÝ  Êu 
   kh hao  µis¶n  è  nh
t  c ®Þ
4.Chi phÝ  Þch  ô 
   d v mua  µingo
5.Chi phÝ 
   kh¸cb»ng  Òn
  ti
Tæng  éng
c

3.2­M ét  è 
  s chØ      ÕtvÒ   µng  ån kho
tiªuchiti   H t 


§¬n  Þ  Ýnh:. .
vt ..
ChØ  tiªu M∙  è
s Sè  Òn
ti
1.Gi¸gèc  ña 
   c tæng  è  µng  ån kho
sH t 
2.    Þ hoµn  Ëp  ù 
Gi¸ tr   nh d phßng  gi¶m    µng  ån
gi¸h t 
kho
3.Gi¸trÞghisæ   ña  µng  ån kho    èc  õ(­  ù 
     c H t  (gi¸g tr   )d
phßng  gi¶m    µng  ån kho)®∙  ïng ®Ó   Õ  Êp,
gi¸h t    d   th ch  
cÇ m   è  ¶m  
c® b¶o cho   
c¸ckho¶n  îvay.


Nh÷ng  êng  îp hay  ù  Ön  Én  n   Öc  Ých lËp 
tr h  s ki d ®Õ vi tr   thªm  hoÆc   µn 
ho
nhËp  ù 
d phßng  gi¶m    µng  ån kho.
gi¸h t 
3.3 ­T×nh  ×nh 
   h t¨ng,gi¶m  µis¶n  è  nh:
  t  c ®Þ
Theo  õng  ã m   µis¶n  è  nh,  çi  ¹  µis¶n  è  nh  µis¶n  è 
t nh t  c ®Þ m lo i  
t c ®Þ (t   c
®Þnh  ÷u  ×nh; tµis¶n  è  nh 
hh    c ®Þ thuª tµichÝnh; tµis¶n  è  nh  h×nh)
      c ®Þ v«   
tr×nh bµy    ét  Óu 
  trªnm bi riªng:
§¬n  Þ  Ýnh:.. . ....
vt   . . ....
      ã m  
    Nh TSC§ Nhµ   öa,
c  M¸y  Tæng
vËtkiÕn 
  m ãc,  ...
ChØ  
tiªu tróc thiÕt 

   
   
I.Nguyªn    µis¶n  è  nh
  gi¸t   c ®Þ
1.Sè    u   ú
  d ®Ç k
2.Sè   
  t¨ngtrongkú
 
 Trong  :  
  ®ã ­Mua  ¾ m   íi
s m
        ©y  ùng  íi
     ­X d m
3.Sè 
  gi¶m  trong kú
 
 Trong  :  
  ®ã ­Thanh  ýl
        îng b¸n
     ­Nh  
56


4.Sè  èikú
  cu  
 Trong  :   a  ö  ông
  ®ã ­Ch s d
­§∙khÊu 
   hao  Õt  Én 
h v cßn 
    sö  ông
     d
        ê 
     ­Ch thanh  ý l
II    Þ®∙ 
. tr   hao 
Gi¸ mßn
1.§Çu  ú
  k
2.T¨ng 
  trong kú
 
3.Gi¶m 
  trong kú
 
4.Sè  èikú
  cu  
II     Þcßn  ¹
IGi¸tr  
. li
1.§Çu  ú
  k
2.Cuèikú
   
  
­ TSC§   ∙  ïng    Õ  Êp, cÇ m   è 
®d ®Ó th ch   c
c¸c      kho¶n 
        vay
 ­TSC§  ¹m  êikh«ng  ö  ông
   t th   sd
 ­TSC§  ê 
   ch thanh  ý
l

Lý  t¨ng,gi¶m:
do   
3.4 ­T×nh  ×nh    Ëp  ña 
   h thu nh c c«ng  ©n 
nh viªn:
§¬n  Þ  Ýnh:. .
vt .


ChØ  
tiªu K Õ   ¹ch
ho Thùc  Ön
hi
Kú  µy
n Kú  íc
tr
1.Tæng  ü ¬ng
  qu l
2.TiÒn  ëng
  th
3.Tæng    Ëp
  thu nh
4.TiÒn ¬ng  ×nh  ©n
  l b qu
5.Thu  Ëp  ×nh  ©n
  nh b qu

Lý  t¨ng,gi¶m:
do   
3.5 ­T×nh  ×nh 
   h t¨ng,gi¶m  ån  èn  ñ  ë  ÷u:
  ngu v ch s h
§¬n  Þ  Ýnh:. .
vt ..
ChØ  
tiªu Sè   T¨ng  Gi¶m   Sè  
®Ç u   trong kú trong kú cuèikú
     

I.Nguån  èn 
  v kinh doanh
 
  Trong  :  èn  ©n  
®ã V Ng s¸ch  µ   íc
Nh n  
cÊp
II 
.C¸c  ü
qu
1.Quü   u      iÓn
  ®Ç tph¸ttr  
2. Quü  
  nghiªn cøu 
  khoa  äc  µ  o  
h v ®µ
t¹o
3.Quü   ù 
  d phßng  µichÝnh

II   ån  èn  u   
INgu v ®Ç tXDCB
.
1.Ng ©n 
  s¸ch cÊp
 
2.Nguån 
  kh¸c
57


IV.Quü  
  kh¸c
1.Quü  
  khen  ëng
th
2.Quü   óc  î
  ph l i
3. Quü   ù 
  d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc 
v tr  c m vi
lµm
Tæng  éng
c

Lý  t¨ng,gi¶m:
do   
3.6 ­T×nh  ×nh 
   h t¨ng,gi¶m   
  c¸ckho¶n  u    µo  n  Þ 
®Ç tv ®¬ v kh¸c:
§¬n  Þ  Ýnh:. .
vt ..
Sè   T¨ng  Gi¶m   Sè  K Õt 
ChØ  
tiªu ®Ç u   trong  trong  cuèi  qu¶ 
kú kú kú kú ®Ç u  
t
I.§Çu   ¾n  ¹n:
  tng h
1.§Çu  
  tchøng kho¸n
2.§Çu   ¾n  ¹n kh¸c
  tng h 
II  Çu   µih¹n:
.
§ td  
1.§Çu  
  tchøng kho¸n
2.§Çu   µo  ªndoanh
  tv li  
3.§Çu   µih¹n kh¸c
  td    
Tæng  éng
c

Lý  t¨ng,gi¶m:
do   


3.7 ­C¸c 
   kho¶n 
ph¶ithu vµ  îph¶itr¶:
    n   
§¬n  Þ  Ýnh:. .
vt ..
Sè   u   ú
®Ç k Sè  èikú
cu   Tæng  è 
s
tiÒn 
Tæn Trong  Tæn Trong  tranh chÊp,
   
ChØ  
tiªu g  è
s ®ã   è  g  è
s s ®ã   è 
s m Êt   
kh¶
qu¸ h¹n
  qu¸ h¹n
  n¨ng  thanh 
to¸n
1 2 3 4 5 6
1.C¸c 
  kho¶n ph¶ithu
 
­Ph¶ithu tõkh¸ch hµng
        
­Tr¶  íccho  êib¸n
  tr   ng  
­Cho 
  vay
­Ph¶ithu t¹m 
      øng
­Ph¶ithu néibé
     
­Ph¶ithu kh¸c
    

2.C¸c 
  kho¶n ph¶itr¶
 
2.1.Nî  µih¹n
 d 
­Vay  µih¹n
  d 
­Nî  µih¹n
 d 
2.2.Nî  ¾n  ¹n
  ng h
­Vay  ¾n  ¹n
  ng h
58


­Ph¶itr¶cho  êib¸n
     ng  
­Ng êimua    íc
    tr¶tr
­Doanh    a  ùc hiÖn
  thu ch th  
­Ph¶itr¶c«ng  ©n 
     nh viªn
­Ph¶itr¶thuÕ
    
­ C¸c 
  kho¶n  ph¶inép  µ  
  Nh
níc
­Ph¶itr¶néibé
     
­Ph¶itr¶kh¸c
    
Tæng  éng
c

Trong  :
®ã
­Sè 
  ph¶ithu b»ng  ¹itÖ 
   ngo   (quy ra USD):
  
­Sè 
  ph¶itr¶b»ng  ¹itÖ 
   ngo   (quy ra USD):
  
­Lý  tranh chÊp,m Êt 
  do      kh¶ 
n¨ng 
thanh 
to¸n:
4   
­ Gi¶ithÝch  µ 
  v thuyÕt minh  ét  è  ×nh  ×nh  µ  Õt 
  m st h v k qu¶  ¹t®éng 
ho  
SXKD   Çn  ùtr×nh bµy  ña 
(Ph t     c doanh  nghiÖp).


§¬n  Þ  Ýnh:. .
vt ..
ChØ  tiªu Sè  Òn
ti
Doanh     
thu b¸n s¶n  È m,  µng   
ph h ho¸
   Trong  : 
    ®ã Doanh      æi 
thu trao® s¶n  È m,  µng 
ph h ho¸
Doanh   
thu cung  Êp  Þch  ô
cd v
   Trong  : 
    ®ã Doanh      æi 
thu trao® cung  Êp  Þch  ô
cd v
L∙i Òn göi, Òn cho 
 ti     ti   vay
L∙i u      Õu,tÝn  Õu
 ®Ç ttr¸phi   phi
i
Cæ     înhuËn  îcchia
tøc,l  
i ® 
L∙i   ¹itÖ,chªnh  Öch  ûgi¸
  ngo    
b¸n l t 
L∙i   µng    Ë m
 h
b¸n tr¶ch
ChiÕtkhÊu 
  thanh    îchëng
to¸n®  
Doanh    µi Ýnh 
thu t  ch kh¸c

5    ét  è 
­ M s chØ     ¸nh     
tiªu® gi¸kh¸iqu¸tthùc  ¹ng tµichÝnh  µ  Õt   
  tr     v k qu¶
kinhdoanh  ña 
  c doanh nghiÖp


§¬n  Þ  Ýnh:. .
vt ..


ChØ  
tiªu §¬n  Þ  N¨m  
v nay N¨m   íc
tr
tÝnh
1 2 3 4

1. Bè  trÝ c¬  cÊu  tµi
 s¶n vµ  c¬  cÊu 
nguån  èn
v
1.1.Bè  Ýc¬  Êu  µis¶n
  tr   c t  
    µis¶n  è  nh/Tæng  µis¶n
 ­T   c ®Þ t  %
59


    µis¶n u  ng/Tæng  µi
 ­T   l ®é t  s¶n %
1.2.Bè  Ýc¬  Êu  ån  èn
  tr   c ngu v
    î 
 ­N ph¶itr¶/Tæng  ån  èn
  ngu v %
    
  ­ Nguån  èn  ñ  ë  ÷u/Tæng  ån 
v ch s h ngu %
vèn
2.Kh¶ 
  n¨ng thanh  to¸n
2.1.Kh¶ 
  n¨ng thanh    Ön  µnh
to¸nhi h lÇn
2.2.Kh¶ 
  n¨ng thanh    îng ¾n  ¹n
to¸nn   h lÇn
2.3.Kh¶ 
  n¨ng thanh   
to¸nnhanh lÇn
2.4.Kh¶ 
  n¨ng thanh    îdµih¹n
to¸nn     lÇn
3.Tû  Êtsinh lêi
  su    
3.1.Tû  ÊtlînhuËn   
  su     i trªndoanh  thu
    ­ Tû  suÊt lî nhuËn  tr c thuÕ  trªn
i í   %
doanh  thu
   ­ Tû  suÊt lî nhuËn sau thuÕ  trªn
i   %
doanh  thu
3.2.Tû  ÊtlînhuËn   
  su     i trªntæng  µis¶n

      û  Êt lînhuËn  ícthuÕ   
 ­ T su     i tr   trªntæng  %
tµi s¶n
     û  ÊtlînhuËn 
 ­T su     i sau  Õ   
thu trªntæng  %
tµi s¶n
3.3. û  suÊt lî nhuËn  sau thuÕ  trªn
 T i   %
nguån  èn  ñ  ë  ÷u
v ch s h


6  
­§¸nh   
gi¸tæng     
qu¸tc¸cchØ 
tiªu


7  
­C¸c  Õn  Þ
ki ngh


Ng êilËp biÓu
   K Õ     ëng
to¸ntr Ngµy...
 th¸ng..n¨m...
 
.
(Ký,hä 
  tªn) (Ký,hä 
  tªn) Gi¸m  c
®è
(Ký,hä    ng  Êu)
  tªn, ®ã d
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản