Thông tư 89/2002/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

0
34
lượt xem
2
download

Thông tư 89/2002/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 89/2002/TT-BTC về việc thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 89/2002/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 89/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 09 tháng 10 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 89/2002/TT-BTC NGÀY 9 THÁNG 10 NĂM 2002 HƯ NG D N K TOÁN TH C HI N B N (04) CHU N M C K TOÁN BAN HÀNH THEO QUY T Đ NH S 149/2001/QĐ-BTC, NGÀY 31/12/2001 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Quy t đ nh s 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành và công b b n (04) chu n m c k toán Vi t Nam (đ t 1); Căn c Ch đ k toán doanh nghi p ban hành theo Quy t đ nh s 1141TC/QĐ/CĐKT ngày 1-11-1995 và các thông tư hư ng d n s a đ i, b sung Ch đ k toán doanh nghi p c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n k toán th c hi n b n chu n m c k toán trên áp d ng cho các doanh nghi p thu c các ngành, các thành ph n kinh t trong c nư c, tr : Các doanh nghi p th c hi n Ch đ k toán doanh nghi p v a và nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1177/TC-QĐ-CĐKT ngày 23/12/1996 và Quy t đ nh s 144/2001/QĐ- BTC ngày 21/12/2001 c a B trư ng B Tài chính. I. HƯ NG D N K TOÁN CHU N M C "HÀNG T N KHO" 1- K toán chi phí s n xu t chung c đ nh - Khi phát sinh chi phí s n xu t chung c đ nh, ghi: N TK 627-Chi phí s n xu t chung (Chi ti t chi phí s n xu t chung c đ nh) Có các TK: 152, 153, 214, 331, 334,... - Cu i kỳ, phân b và k t chuy n chi phí s n xu t chung c đ nh vào chi phí ch bi n cho m i đơn v s n ph m theo m c công su t bình thư ng, ghi: N TK 154 - Chi phí s n xu t kinh doanh d dang Có TK 627 - Chi phí s n xu t chung (Chi ti t chi phí s n xu t chung c đ nh). - Trư ng h p m c s n ph m th c t s n xu t ra th p hơn công su t bình thư ng thì k toán ph i tính và xác đ nh chi phí s n xu t chung c đ nh phân b vào chi phí ch bi n cho m i đơn v s n ph m theo m c công su t bình thư ng. Kho n chi phí s n xu t chung c đ nh không phân b (không tính vào giá thành s n ph m s chênh l ch gi a t ng chi phí s n xu t chung c đ nh th c t phát sinh l n hơn chi phí s n xu t chung
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c đ nh đư c tính vào giá thành s n ph m) đư c ghi nh n vào giá v n hàng bán trong kỳ, ghi: N TK 632 - Giá v n hàng bán (Chi ti t chi phí s n xu t chung c đ nh không phân b ) Có TK 627 - Chi phí s n xu t chung. 2- K toán các kho n hao h t, m t mát hàng t n kho - Căn c vào biên b n v m t mát, hao h t hàng t n kho, k toán ph n ánh giá tr hàng t n kho m t mát, hao h t, ghi: N TK 1381 - Tài s n thi u ch x lý Có các TK: 151, 152, 153, 154, 155, 156 - Căn c vào biên b n x lý v hàng t n kho hao h t, m t mát, k toán ghi: N TK 111, 334,... (Ph n t ch c, cá nhân ph i b i thư ng) N TK 632 - Giá v n hàng bán (Các kho n hao h t, m t mát c a hàng t n kho, sau khi tr (-) ph n b i thư ng c a t ch c, cá nhân gây ra đư c ph n ánh vào giá v n hàng bán) Có TK 1381 - Tài s n thi u ch x lý. 3- K toán d phòng gi m giá hàng t n kho Cu i kỳ k toán năm, khi giá tr thu n có th th c hi n đư c c a hàng t n kho nh hơn giá g c thì ph i l p d phòng gi m giá hàng t n kho. S d phòng gi m giá hàng t n kho đư c l p là s chênh l ch gi a giá g c c a hàng t n kho l n hơn giá tr thu n có th th c hi n đư c c a chúng. - Trư ng h p kho n d phòng gi m giá hàng t n kho ph i l p cu i kỳ k toán năm nay l n hơn kho n d phòng gi m giá hàng t n kho đã l p cu i kỳ k toán năm trư c thì s chênh l ch l n hơn đư c l p thêm, ghi: N TK 632 - Giá v n hàng bán (Chi ti t d phòng gi m giá hàng t n kho) Có TK 159 - D phòng gi m giá hàng t n kho. - Trư ng h p kho n d phòng gi m giá hàng t n kho ph i l p cu i kỳ k toán năm nay nh hơn kho n d phòng gi m giá hàng t n kho đã l p cu i kỳ k toán năm trư c thì s chênh l ch nh hơn đư c hoàn nh p, ghi: N TK 159 - D phòng gi m giá hàng t n kho Có TK 632 - Giá v n hàng bán (Chi ti t d phòng gi m giá hàng t n kho).
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. II. HƯ NG D N K TOÁN CHU N M C "Tài s n c đ nh h u hình" 1- V n i dung ph n ánh c a TK 211 - TSCĐ h u hình, đư c s a đ i l i ph n nguyên giá TSCĐ h u hình, xác đ nh trong t ng trư ng h p c th , như sau: TSCĐ h u hình mua s m: Nguyên giá TSCĐ h u hình mua s m bao g m giá mua (tr các kho n đư c chi t kh u thương m i, gi m giá), các kho n thu (không bao g m các kho n thu đư c hoàn l i) và các chi phí liên quan tr c ti p đ n vi c đưa tài s n vào tr ng thái s n sàng s d ng như chi phí chu n b m t b ng, chi phí v n chuy n và b c x p ban đ u, chi phí l p đ t, ch y th (tr (-) các kho n thu h i v s n ph m, ph li u do ch y th ), chi phí chuyên gia và các chi phí liên quan tr c ti p khác. TSCĐ h u hình do đ u tư xây d ng cơ b n theo phương th c giao th u: Đ i v i TSCĐ h u hình hình thành do đ u tư xây d ng theo phương th c giao th u, nguyên giá là giá quy t toán công trình đ u tư xây d ng, các chi phí liên quan tr c ti p khác và l phí trư c b (n u có). TSCĐ h u hình mua tr ch m: Trư ng h p TSCĐ h u hình mua s m đư c thanh toán theo phương th c tr ch m, nguyên giá TSCĐ đó đư c ph n ánh theo giá mua tr ngay t i th i đi m mua. Kho n chênh l ch gi a giá mua tr ch m và giá mua tr ti n ngay đư c h ch toán vào chi phí theo kỳ h n thanh toán, tr khi s chênh l ch đó đư c tính vào nguyên giá TSCĐ h u hình (v n hoá) theo quy đ nh c a Chu n m c "Chi phí đi vay". TSCĐ h u hình t xây d ng ho c t ch : Nguyên giá TSCĐ h u hình t xây d ng là giá thành th c t c a TSCĐ t xây d ng ho c t ch c ng (+) chi phí l p đ t, ch y th . Trư ng h p doanh nghi p dùng s n ph m do mình s n xu t ra đ chuy n thành TSCĐ thì nguyên giá là chi phí s n xu t s n ph m đó c ng (+) các chi phí tr c ti p liên quan đ n vi c đưa TSCĐ vào tr ng thái s n sàng s d ng. Trong các trư ng h p trên, m i kho n lãi n i b không đư c tính vào nguyên giá c a tài s n đó. Các chi phí không h p lý như nguyên li u, v t li u lãng phí, lao đ ng ho c các kho n chi phí khác s d ng vư t quá m c bình thư ng trong quá trình t xây d ng ho c t ch không đư c tính vào nguyên giá TSCĐ h u hình. TSCĐ h u hình mua dư i hình th c trao đ i: Nguyên giá TSCĐ h u hình mua dư i hình th c trao đ i v i m t TSCĐ h u hình không tương t ho c tài s n khác đư c xác đ nh theo giá tr h p lý c a TSCĐ h u hình nh n v , ho c giá tr h p lý c a tài s n đem trao đ i, sau khi đi u ch nh các kho n ti n ho c tương đương ti n tr thêm ho c thu v . Nguyên giá TSCĐ h u hình mua dư i hình th c trao đ i v i m t TSCĐ h u hình tương t , ho c có th hình thành do đư c bán đ đ i l y quy n s h u m t tài s n tương t (tài s n tương t là tài s n có công d ng tương t , trong cùng lĩnh v c kinh doanh và có giá tr tương đương). Trong c hai trư ng h p không có b t kỳ kho n lãi hay l nào đư c ghi nh n trong quá trình trao đ i. Nguyên giá TSCĐ nh n v đư c tính b ng giá tr còn l i c a TSCĐ đem trao đ i. Ví d : vi c trao đ i các TSCĐ h u
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. hình tương t như trao đ i máy móc thi t b , phương ti n v n t i, các cơ s d ch v ho c TSCĐ h u hình khác. 2. Phương pháp k toán các nghi p v kinh t ch y u liên quan đ n tăng TSCĐ h u hình 2.1- Trư ng h p mua TSCĐ h u hình theo phương th c tr ch m, tr góp: - Khi mua TSCĐ h u hình theo phương th c tr ch m, tr góp và đưa v s d ng ngay cho ho t đ ng SXKD, ghi: N TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá - ghi theo giá mua tr ti n ngay) N TK 133 - Thu GTGT đư c kh u tr (n u có) N TK 242 - Chi phí tr trư c dài h n (Ph n lãi tr ch m là s chênh l ch gi a t ng s ti n ph i thanh toán tr (-) giá mua tr ti n ngay tr (-) thu GTGT (n u có) Có TK 331 - Ph i tr cho ngư i bán (T ng giá thanh toán). - Đ nh kỳ, thanh toán ti n cho ngư i bán, k toán ghi: N TK 331 - Ph i tr cho ngư i bán Có TK 111, 112 (S ph i tr đ nh kỳ bao g m c giá g c và lãi tr ch m, tr góp ph i tr đ nh kỳ). Đ ng th i tính vào chi phí theo s lãi tr ch m, tr góp ph i tr c a t ng kỳ, ghi: N TK 635 - Chi phí tài chính Có TK 242 - Chi phí tr trư c dài h n. 2.2- Trư ng h p doanh nghi p đư c tài tr , bi u t ng TSCĐ h u hình đưa vào s d ng ngay cho ho t đ ng SXKD, ghi: N TK 211 - TSCĐ h u hình Có TK 711 - Thu nh p khác. Các chi phí khác liên quan tr c ti p đ n TSCĐ h u hình đư c tài tr , bi u, t ng tính vào nguyên giá, ghi: N TK 211 - TSCĐ h u hình Có TK 111, 112, 331,... 2.3- Trư ng h p TSCĐ h u hình t ch :
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Khi s d ng s n ph m do doanh nghi p t ch t o đ chuy n thành TSCĐ h u hình s d ng cho ho t đ ng SXKD, ghi: N TK 632 - Giá v n hàng bán Có TK 155 - Thành ph m (N u xu t kho ra s d ng) Có TK 154 - Chi phí SXKD d dang (N u s n xu t xong đưa vào s d ng ngay, không qua kho). Đ ng th i ghi tăng TSCĐ h u hình: N TK 211 - TSCĐ h u hình Có TK 512- Doanh thu n i b (Doanh thu là giá thành th c t s n ph m). - Chi phí l p đ t, ch y th ,... liên quan đ n TSCĐ h u hình, ghi: N TK 211 - TSCĐ h u hình Có TK 111, 112, 331,... 2.4 - Trư ng h p TSCĐ h u hình mua dư i hình th c trao đ i: 2.4.1. TSCĐ h u hình mua dư i hình th c trao đ i v i TSCĐ h u hình tương t : - Khi nh n TSCĐ h u hình tương t do trao đ i và đưa vào s d ng ngay cho ho t đ ng SXKD, ghi: N TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá TSCĐ h u hình nh n v ghi theo giá tr còn l i c a TSCĐ đưa đi trao đ i) N TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr đã kh u hao c a TSCĐ đưa đi trao đ i) Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá c a TSCĐ h u hình đưa đi trao đ i). 2.4.2. TSCĐ h u hình mua dư i hình th c trao đ i v i TSCĐ h u hình không tương t : - Khi giao TSCĐ h u hình cho bên trao đ i, k toán ghi gi m TSCĐ: N TK 811 - Chi phí khác (Giá tr còn l i c a TSCĐ h u hình đưa đi trao đ i) N TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr đã kh u hao) Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá). Đ ng th i ghi tăng thu nh p do trao đ i TSCĐ: N TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (T ng giá thanh toán)
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Có TK 711 - Thu nh p khác (Giá tr h p lý c a TSCĐ đưa đi trao đ i) Có TK 3331 - Thu GTGT ph i n p (TK 33311) (n u có). - Khi nh n đư c TSCĐ h u hình do trao đ i, ghi: N TK 211-TSCĐ h u hình (Giá tr h p lý c a TSCĐ nh n đư c do trao đ i) N TK 133 - Thu GTGT đư c kh u tr (N u có) Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (T ng giá thanh toán). Trư ng h p ph i thu thêm ti n do giá tr h p lý c a TSCĐ đưa đi trao đ i l n hơn giá tr h p lý c a TSCĐ nh n đư c do trao đ i thì khi nh n đư c ti n c a bên có TSCĐ trao đ i, ghi: N TK 111, 112 (S ti n đã thu thêm) Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng. Trư ng h p ph i tr thêm ti n do giá tr h p lý c a TSCĐ đưa đi trao đ i nh hơn giá tr h p lý c a TSCĐ nh n đư c do trao đ i thì khi tr ti n cho bên có TSCĐ trao đ i, ghi: N TK 131 - Ph i thu c a khách hàng Có TK 111, 112,... 2.5- Trư ng h p mua TSCĐ h u hình là nhà c a, v t ki n trúc g n li n v i quy n s d ng đ t, đưa vào s d ng ngay cho ho t đ ng SXKD, ghi: N TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá- chi ti t nhà c a, v t ki n trúc) N TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá- chi ti t quy n s d ng đ t) N TK 133 - Thu GTGT đư c kh u tr (n u có) Có TK 111, 112, 331,... 2.6- Đ i v i TSCĐ h u hình hi n đang ghi trên s c a doanh nghi p, n u không đ tiêu chu n ghi nh n quy đ nh trong chu n m c TSCĐ h u hình, ph i chuy n sang là công c , d ng c , k toán ph i ghi gi m TSCĐ h u hình: N TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr đã kh u hao) N TK 627, 641, 642 (Giá tr còn l i) (N u giá tr còn l i nh ) N TK 242 - Chi phí tr trư c dài h n (Giá tr còn l i) (N u giá tr còn l i l n ph i phân b d n)
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Có TK 211 - TSCĐ h u hình. 2.7- Khi công tác XDCB hoàn thành bàn giao đưa tài s n vào s d ng cho SXKD, ghi: N TK 211 - TSCĐ h u hình Có TK 241 - XDCB d dang. - N u tài s n hình thành qua đ u tư không tho mãn các tiêu chu n ghi nh n TSCĐ h u hình theo quy đ nh c a chu n m c k toán, ghi: N TK 152, 153 (N u là v t li u, công c nh p kho) Có TK 241 - XDCB d dang. 2.8- Chi phí phát sinh sau ghi nh n ban đ u liên quan đ n TSCĐ h u hình như s a ch a, c i t o, nâng c p: - Khi phát sinh chi phí s a ch a, c i t o, nâng c p TSCĐ h u hình sau khi ghi nh n ban đ u, ghi: N TK 241 - XDCB d dang Có TK 112, 152, 331, 334,... - Khi công vi c s a ch a, c i t o, nâng c p TSCĐ hoàn thành đưa vào s d ng, ghi: + N u tho mãn các đi u ki n đư c ghi tăng nguyên giá TSCĐ h u hình theo quy đ nh c a chu n m c k toán, ghi: N TK 211 - TSCĐ h u hình Có TK 241 - Xây d ng cơ b n d dang. + N u không tho mãn các đi u ki n đư c ghi tăng nguyên giá TSCĐ h u hình theo quy đ nh c a chu n m c k toán, ghi: N TK 627, 641, 642 (N u giá tr nh ) N TK 242 - Chi phí tr trư c dài h n (N u giá tr l n ph i phân b d n) Có TK 241 - Xây d ng cơ b n d dang. 3- Hư ng d n k toán các chi phí không đư c tính vào nguyên giá TSCĐ Đ i v i TSCĐ h u hình t xây d ng ho c t ch , các chi phí không h p lý như nguyên v t li u lãng phí, lao đ ng ho c các kho n chi phí khác s d ng vư t quá m c bình thư ng trong quá trình t xây d ng ho c t ch không đư c tính vào nguyên giá TSCĐ, ghi:
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. N TK 111, 138, 334,... (Ph n b i thư ng c a các t ch c, cá nhân) N TK 632 - Giá v n hàng bán Có TK 241 - XDCB d dang (N u t xây d ng) Có TK 154 - Chi phí SXKD d dang (N u t ch ). III- HƯ NG D N K TOÁN CHU N M C "TÀI S N C Đ NH VÔ HÌNH" 1. Hư ng d n n i dung và phương pháp k toán Tài kho n 213 - TSCĐ vô hình. Tài kho n này dùng đ ph n ánh giá tr hi n có và tình hình bi n đ ng tăng, gi m c a TSCĐ vô hình c a doanh nghi p. TSCĐ vô hình là tài s n không có hình thái v t ch t, nhưng xác đ nh đư c giá tr và do doanh nghi p n m gi , s d ng trong SXKD, cung c p d ch v ho c cho các đ i tư ng khác thuê phù h p v i tiêu chu n ghi nh n TSCĐ vô hình. H CH TOÁN TÀI KHO N NÀY C N TÔN TR NG M T S QUY Đ NH SAU 1. Nguyên giá c a TSCĐ vô hình là toàn b các chi phí mà doanh nghi p ph i b ra đ có đư c TSCĐ vô hình tính đ n th i đi m đưa tài s n đó vào s d ng theo d ki n. - Nguyên giá TSCĐ vô hình mua riêng bi t, bao g m giá mua (tr (-) các kho n đư c chi t kh u thương m i ho c gi m giá), các kho n thu (không bao g m các kho n thu đư c hoàn l i) và các chi phí liên quan tr c ti p đ n vi c đưa tài s n vào s d ng theo d tính. - Trư ng h p TSCĐ vô hình mua s m đư c thanh toán theo phương th c tr ch m, tr góp, nguyên giá c a TSCĐ vô hình đư c ph n ánh theo giá mua tr ti n ngay t i th i đi m mua. Kho n chênh l ch gi a giá mua tr ch m và giá mua tr ti n ngay đư c h ch toán vào chi phí SXKD theo kỳ h n thanh toán, tr khi s chênh l ch đó đư c tính vào nguyên giá TSCĐ vô hình (v n hóa) theo quy đ nh c a chu n m c k toán "Chi phí đi vay". - TSCĐ vô hình hình thành t vi c trao đ i, thanh toán b ng ch ng t liên quan đ n quy n s h u v n c a đơn v , nguyên giá TSCĐ vô hình là giá tr h p lý c a các ch ng t đư c phát hành liên quan đ n quy n s h u v n c a đơn v . - Nguyên giá TSCĐ vô hình là quy n s d ng đ t có th i h n: Là giá tr quy n s d ng đ t khi đư c giao đ t ho c s ti n ph i tr khi nh n chuy n như ng quy n s d ng đ t h p pháp t ngư i khác, ho c giá tr quy n s d ng đ t nh n góp v n liên doanh. - Nguyên giá TSCĐ vô hình đư c Nhà nư c c p ho c đư c t ng, bi u, đư c xác đ nh theo giá tr h p lý ban đ u c ng (+) các chi phí liên quan tr c ti p đ n vi c đưa tài s n vào s d ng theo d tính.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Toàn b chi phí th c t phát sinh liên quan đ n giai đo n tri n khai đư c t p h p vào chi phí SXKD trong kỳ. T th i đi m xét th y k t qu tri n khai tho mãn đư c đ nh nghĩa và tiêu chu n ghi nh n TSCĐ vô hình quy đ nh Chu n m c TSCĐ vô hình thì các chi phí giai đo n tri n khai đư c t p h p vào TK 241 "Xây d ng cơ b n d dang" (2412). Khi k t thúc giai đo n tri n khai các chi phí hình thành nguyên giá TSCĐ vô hình trong giai đo n tri n khai ph i đư c k t chuy n vào bên N Tài kho n 213 "TSCĐ vô hình". 3. Trong quá trình s d ng ph i ti n hành trích kh u hao TSCĐ vô hình vào chi phí SXKD theo quy đ nh c a Chu n m c TSCĐ vô hình. 4. Chi phí liên quan đ n TSCĐ vô hình phát sinh sau khi ghi nh n ban đ u ph i đư c ghi nh n là chi phí s n xu t kinh doanh trong kỳ, tr khi tho mãn đ ng th i 2 đi u ki n sau thì đư c ghi tăng nguyên giá TSCĐ vô hình: - Chi phí phát sinh có kh năng làm cho TSCĐ vô hình t o ra l i ích kinh t trong tương lai nhi u hơn m c ho t đ ng đư c đánh giá ban đ u; - Chi phí đư c đánh giá m t cách ch c ch n và g n li n v i TSCĐ vô hình c th . 5. Chi phí phát sinh đem l i l i ích kinh t trong tương lai cho doanh nghi p g m chi phí thành l p doanh nghi p, chi phí đào t o nhân viên và chi phí qu ng cáo phát sinh trong giai đo n trư c ho t đ ng c a doanh nghi p m i thành l p, chi phí cho giai đo n nghiên c u, chi phí chuy n d ch đ a đi m đư c ghi nh n là chi phí SXKD trong kỳ ho c đư c phân b d n vào chi phí SXKD trong th i gian t i đa không quá 3 năm. 6. Chi phí liên quan đ n tài s n vô hình đã đư c doanh nghi p ghi nh n là chi phí đ xác đ nh k t qu ho t đ ng kinh doanh trong kỳ trư c đó thì không đư c tái ghi nh n vào nguyên giá TSCĐ vô hình. 7. Các nhãn hi u hàng hóa, quy n phát hành, danh sách khách hàng và các kho n m c tương t đư c hình thành trong n i b doanh nghi p không đư c ghi nh n là TSCĐ vô hình. 8. TSCĐ vô hình đư c theo dõi chi ti t theo t ng đ i tư ng ghi TSCĐ trong "S tài s n c đ nh". K t c u và n i dung ph n nh c a Tài kho n 213 - TSCĐ vô hình Bên N : Nguyên giá TSCĐ vô hình tăng. Bên Có: Nguyên giá TSCĐ vô hình gi m. S dư bên N : Nguyên giá TSCĐ vô hình hi n có doanh nghi p.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tài kho n 213 - TSCĐ vô hình, có 6 tài kho n c p 2: - Tài kho n 2131 - Quy n s d ng đ t: Ph n ánh giá tr TSCĐ vô hình là toàn b các chi phí th c t đã chi ra có liên quan tr c ti p t i đ t s d ng, bao g m: ti n chi ra đ có quy n s d ng đ t, chi phí cho đ n bù, gi i phóng m t b ng, san l p m t b ng (đ i v i trư ng h p quy n s d ng đ t riêng bi t đ i v i giai đo n đ u tư nhà c a, v t ki n trúc trên đ t), l phí trư c b (n u có)....Tài kho n này không bao g m các chi phí chi ra đ xây d ng các công trình trên đ t. - Tài kho n 2132 - Quy n phát hành: Ph n ánh giá tr TSCĐ vô hình là toàn b các chi phí th c t doanh nghi p đã chi ra đ có quy n phát hành. - Tài kho n 2133- B n quy n, b ng sáng ch : Ph n ánh giá tr TSCĐ vô hình là các chi phí th c t chi ra đ có b n quy n tác gi , b ng sáng ch . - Tài kho n 2134 - Nhãn hi u hàng hoá: Ph n ánh giá tr TSCĐ vô hình là các chi phí th c t liên quan tr c ti p t i vi c mua nhãn hi u hàng hoá. - Tài kho n 2135 - Ph n m m máy vi tính: Ph n ánh giá tr TSCĐ vô hình là toàn b các chi phí th c t doanh nghi p đã chi ra đ có ph n m m máy vi tính. - Tài kho n 2136 - Gi y phép và gi y phép như ng quy n: Ph n ánh giá tr TSCĐ vô hình là các kho n chi ra đ doanh nghi p có đư c gi y phép và gi y phép như ng quy n th c hi n công vi c đó, như: gi y phép khai thác, gi y phép s n xu t lo i s n ph m m i.... - Tài kho n 2138 - TSCĐ vô hình khác: Ph n ánh giá tr các lo i TSCĐ vô hình khác chưa quy đ nh ph n ánh các tài kho n trên, như: b n quy n, quy n s d ng h p đ ng,... PHƯƠNG PHÁP H CH TOÁN K TOÁN M T S HO T Đ NG KINH T CH Y U 1. H ch toán các nghi p v mua TSCĐ vô hình: - Trư ng h p mua TSCĐ vô hình dùng vào ho t đ ng SXKD hàng hóa, d ch v thu c đ i tư ng ch u thu GTGT theo phương pháp kh u tr , ghi: N TK 213 - TSCĐ vô hình (Giá mua chưa có thu GTGT) N TK 133 - Thu GTGT đư c kh u tr (1332) Có TK 112 - Ti n g i Ngân hàng; ho c Có TK 141 - T m ng Có TK 331 - Ph i tr cho ngư i bán. - Trư ng h p mua TSCĐ vô hình dùng vào ho t đ ng SXKD hàng hóa, d ch v không thu c di n ch u thu GTGT, ghi:
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. N TK 213 - TSCĐ vô hình Có TK 112, 331... 2. Trư ng h p mua TSCĐ vô hình theo phương th c tr ch m, tr góp: 2.1. Khi mua TSCĐ vô hình dùng vào ho t đ ng SXKD hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT theo phương pháp kh u tr , ghi: N TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá - Theo giá mua tr ngay chưa có thu GTGT) N TK 242 - Chi phí tr trư c dài h n (Ph n lãi tr ch m, tr góp tính b ng s chênh l ch gi a t ng s ti n ph i thanh toán tr (-) giá mua tr ngay và thu GTGT đ u vào (n u có)) N TK 133 - Thu GTGT đư c kh u tr (1332) Có TK 331 - Ph i tr cho ngư i bán (T ng giá thanh toán). 2.2. Khi mua TSCĐ vô hình dùng vào ho t đ ng SXKD hàng hoá, d ch v không thu c di n ch u thu GTGT ho c ch u thu GTGT theo phương pháp tr c ti p, ghi: N TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá - Theo giá mua tr ngay đã có thu GTGT) N TK 242 - Chi phí tr trư c dài h n(Ph n lãi tr ch m, tr góp tính b ng s chênh l ch gi a t ng s ti n ph i thanh toán tr (-) giá mua tr ngay) Có TK 331 - Ph i tr cho ngư i bán (T ng giá thanh toán). 2.3. Hàng kỳ tính s lãi ph i tr v mua TSCĐ theo phương th c tr ch m, tr góp, ghi: N TK 635 - Chi phí tài chính Có TK 242 - Chi phí tr trư c dài h n. 2.4. Khi thanh toán ti n cho ngư i bán, ghi: N TK 331 - Ph i tr cho ngư i bán Có các TK 111, 112. 3. TSCĐ vô hình mua dư i hình th c trao đ i 3.1. Trao đ i hai TSCĐ vô hình tương t : Khi nh n TSCĐ vô hình tương t do trao đ i v i m t TSCĐ vô hình tương t và đưa vào s d ng ngay cho ho t đ ng SXKD, ghi:
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. N TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá TSCĐ vô hình nh n v ghi theo giá tr còn l i c a TSCĐ đưa đi trao đ i) N TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2143) (Giá tr đã kh u hao c a TSCĐ đưa đi trao đ i) Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá c a TSCĐ vô hình đưa đi trao đ i). 3.2. Trao đ i hai TSCĐ vô hình không tương t : - Ghi gi m TSCĐ vô hình đưa đi trao đ i, ghi: N TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá tr đã kh u hao) N TK 811 - Chi phí khác (Giá tr còn l i c a TSCĐ đưa đi trao đ i) Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá). - Đ ng th i ph n ánh s thu nh p do trao đ i TSCĐ, ghi: N TK 131- Ph i thu c a khách hàng (T ng giá thanh toán) Có TK 711 - Thu nh p khác (Giá tr h p lý c a TSCĐ đưa đi trao đ i) Có TK 3331 - Thu GTGT (33311) (n u có). - Ghi tăng TSCĐ vô hình nh n trao đ i v , ghi: N TK 213 - TSCĐ vô hình (Giá tr h p lý c a TSCĐ nh n v ) N TK 133 - Thu GTGT đư c kh u tr (1332) (N u có) Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (T ng giá thanh toán). Trư ng h p đư c thu thêm ti n ho c ph i tr thêm ti n ghi như hư ng d n t i m c 2.4.2 ph n II. 4. Giá tr TSCĐ vô hình đư c hình thành t n i b doanh nghi p trong giai đo n tri n khai: 4.1. Khi phát sinh chi phí trong giai đo n tri n khai thì t p h p vào chi phí s n xu t kinh doanh trong kỳ ho c t p h p vào chi phí tr trư c dài h n, ghi: N TK 242 - Chi phí tr trư c dài h n (trư ng h p giá tr l n) ho c N TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p Có các TK 111, 112, 152, 153, 331... 4.2. Khi xét th y k t qu tri n khai tho mãn đ nh nghĩa và tiêu chu n ghi nh n TSCĐ vô hình thì:
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a/ T p h p chi phí th c t phát sinh giai đo n tri n khai đ hình thành nguyên giá TSCĐ vô hình, ghi: N TK 241 - Xây d ng cơ b n d dang N TK 133 - Thu GTGT đư c kh u tr (1332 - n u có) Có các TK 111, 112, 152, 153, 331... b/ Khi k t thúc giai đo n tri n khai, k toán ph i xác đ nh t ng chi phí th c t phát sinh hình thành nguyên giá TSCĐ vô hình, ghi: N TK 213 - TSCĐ vô hình Có TK 241 - Xây d ng cơ b n d dang. 5. Khi mua TSCĐ vô hình là quy n s d ng đ t cùng v i mua nhà c a, v t ki n trúc trên đ t thì ph i xác đ nh riêng bi t giá tr TSCĐ vô hình là quy n s d ng đ t, TSCĐ h u hình là nhà c a, v t ki n trúc, ghi: N TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá nhà c a, v t ki n trúc) N TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá quy n s d ng đ t) N TK 133 - Thu GTGT đư c kh u tr (1332 - n u có) Có các TK 111, 112, 331... 6. Khi mua TSCĐ vô hình đư c thanh toán b ng ch ng t liên quan đ n quy n s h u v n c a các công ty c ph n, nguyên giá TSCĐ vô hình là giá tr h p lý c a các ch ng t đư c phát hành liên quan đ n quy n s h u v n, ghi: N TK 213 - TSCĐ vô hình Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (Chi ti t v n góp và th ng dư v n c ph n. Th ng dư v n c ph n là ph n chênh l ch gi a giá tr h p lý và m nh giá c phi u). 7. Khi doanh nghi p đư c tài tr , bi u, t ng TSCĐ vô hình đưa vào s d ng ngay cho ho t đ ng SXKD: 7.1. Khi nh n TSCĐ vô hình đư c tài tr , bi u, t ng, ghi: N TK 213- TSCĐ vô hình Có TK 711 - Thu nh p khác. Các chi phí phát sinh liên quan đ n TSCĐ vô hình nh n tài tr , bi u, t ng, ghi: N TK 213 - TSCĐ vô hình
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Có TK 111, 112,... 7.2. Khi tính thu thu nh p doanh nghi p ph i n p (n u có) trên giá tr TSCĐ vô hình đư c tài tr , bi u, t ng, ghi: N TK 421 - L i nhu n chưa phân ph i Có TK 333 - Thu và các kho n ph i n p NSNN (3334). 7.3. Sau khi tính thu thu nh p doanh nghi p ph i n p (n u có) trên giá tr TSCĐ vô hình đư c tài tr , bi u, t ng ghi tăng v n kinh doanh c a doanh nghi p, ghi: N TK 421 - L i nhu n chưa phân ph i Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (Chi ti t ngu n v n KD khác). 8. Khi doanh nghi p nh n v n góp liên doanh b ng quy n s d ng đ t, căn c vào h sơ giao quy n s d ng đ t, ghi: N TK 213 - TSCĐ vô hình Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh. 9. H ch toán gi m TSCĐ vô hình trong trư ng h p chi phí nghiên c u, l i th thương m i, chi phí thành l p, đã đư c h ch toán vào TSCĐ vô hình trư c khi th c hi n chu n m c k toán: - N u giá tr còn l i c a nh ng TSCĐ vô hình này nh , k t chuy n m t l n vào chi phí SXKD trong kỳ, ghi: N TK 627, 641, 642 (Giá tr còn l i) N TK 214 - Hao mòn TSCĐ (S đã trích kh u hao) Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá). - N u giá tr còn l i c a nh ng TSCĐ vô hình này l n đư c k t chuy n vào chi phí tr trư c dài h n đ phân b d n, ghi: N TK 242 - Chi phí tr trư c dài h n N TK 214 - Hao mòn TSCĐ (S đã trích kh u hao) Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá). 10. H ch toán vi c như ng bán, thanh lý TSCĐ vô hình đư c quy đ nh như h ch toán như ng bán, thanh lý TSCĐ h u hình (Xem hư ng d n TK 211). 2. Hư ng d n b sung k toán hao mòn TSCĐ vô hình
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng h p vào cu i năm tài chính doanh nghi p xem xét l i th i gian trích kh u hao và phương pháp kh u hao TSCĐ vô hình n u có s thay đ i m c kh u hao c n ph i đi u ch nh s kh u hao ghi trên s k toán như sau: - N u do thay đ i phương pháp kh u hao và th i gian kh u hao TSCĐ vô hình, mà m c kh u hao TSCĐ vô hình tăng lên so v i s đã trích trong năm, s chênh l ch kh u hao tăng, ghi: N các TK 627, 641, 642 (S chênh l ch kh u hao tăng) Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2143). - N u do thay đ i phương pháp kh u hao và th i gian kh u hao TSCĐ vô hình, mà m c kh u hao TSCĐ vô hình gi m so v i s đã trích trong năm, s chênh l ch kh u hao gi m, ghi: N TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2143) Có các TK 627, 641, 642 (S chênh l ch kh u hao gi m) 3. B sung Tài kho n 242 - Chi phí tr trư c dài h n Tài kho n này dùng đ ph n ánh các chi phí th c t đã phát sinh nhưng có liên quan đ n k t qu ho t đ ng SXKD c a nhi u niên đ k toán và vi c k t chuy n các kho n chi phí này vào chi phí SXKD c a các niên đ k toán sau. Thu c lo i chi phí tr trư c dài h n, g m: - Chi phí tr trư c v thuê ho t đ ng TSCĐ (quy n s d ng đ t, nhà xư ng, kho tàng, văn phòng làm vi c, c a hàng và TSCĐ khác) ph c v cho ho t đ ng kinh doanh nhi u năm tài chính; - Ti n thuê cơ s h t ng đã tr trư c cho nhi u năm và ph c v cho kinh doanh nhi u kỳ; - Chi phí tr trư c ph c v cho ho t đ ng kinh doanh c a nhi u năm tài chính; - Chi phí thành l p doanh nghi p, chi phí qu ng cáo phát sinh trong giai đo n trư c ho t đ ng; - Chi phí nghiên c u có giá tr l n; - Chi phí cho giai đo n tri n khai không đ tiêu chu n ghi nh n là TSCĐ vô hình; - Chi phí đào t o cán b qu n lý và công nhân k thu t; - Chi phí di chuy n đ a đi m kinh doanh, ho c t ch c l i doanh nghi p; - L i th thương m i trong trư ng h p mua l i doanh nghi p, sáp nh p doanh nghi p có tính ch t mua l i;
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Chi phí mua các lo i b o hi m (b o hi m cháy, n , b o hi m trách nhi m dân s ch phương ti n v n t i, b o hi m thân xe, b o hi m tài s n, ...) và các lo i l phí mà doanh nghi p mua và tr m t l n cho nhi u niên đ k toán; - Công c , d ng c xu t dùng m t l n v i giá tr l n và b n thân công c , d ng c tham gia vào ho t đ ng kinh doanh trên m t năm tài chính ph i phân b d n vào các đ i tư ng ch u chi phí trong nhi u năm; - Lãi mua hàng tr ch m, tr góp, lãi thuê TSCĐ thuê tài chính; - Chi phí s a ch a l n TSCĐ phát sinh m t l n quá l n ph i phân b nhi u năm; - Các kho n khác. H CH TOÁN TÀI KHO N 242 C N TÔN TR NG M T S QUY Đ NH SAU 1- Ch h ch toán vào Tài kho n 242 nh ng kho n chi phí phát sinh có liên quan đ n k t qu ho t đ ng trên m t năm tài chính; 2 - Các lo i chi phí nêu trên n u ch liên quan đ n năm tài chính hi n t i thì khi th c t phát sinh đư c ghi nh n ngay vào chi phí SXKD trong năm tài chính đó mà không ph n ánh vào Tài kho n 242 "Chi phí tr trư c dài h n"; 3 - Vi c tính và phân b chi phí tr trư c dài h n vào chi phí SXKD t ng kỳ h ch toán ph i căn c vào tính ch t, m c đ t ng lo i chi phí mà l a ch n phương pháp và tiêu th c h p lý; 4 - K toán ph i theo dõi chi ti t t ng kho n chi phí tr trư c dài h n đã phát sinh, đã phân b vào các đ i tư ng ch u chi phí c a t ng kỳ h ch toán và s còn l i chưa phân b vào chi phí. K T C U VÀ N I DUNG PH N NH C A TÀI KHO N 242 - CHI PHÍ TR TRƯ C DÀI H N Bên N : Chi phí tr trư c dài h n phát sinh trong kỳ Bên Có: Các kho n chi phí tr trư c dài h n phân b vào chi phí ho t đ ng s n xu t kinh doanh trong kỳ. S dư N : Các kho n chi phí tr trư c dài h n chưa tính vào chi phí ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a năm tài chính. PHƯƠNG PHÁP H CH TOÁN K TOÁN M T S HO T Đ NG KINH T CH Y U
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Khi phát sinh các kho n chi phí thành l p doanh nghi p, chi phí đào t o nhân viên, chi phí qu ng cáo phát sinh trong giai đo n trư c ho t đ ng c a doanh nghi p m i thành l p, chi phí cho giai đo n nghiên c u, chi phí chuy n d ch đ a đi m. a/ N u chi phí phát sinh không l n thì ghi nh n toàn b vào chi phí SXKD trong kỳ, ghi: N TK 641 - Chi phí bán hàng (Chi phí qu ng cáo) N TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (Chi phí thành l p,chi phí đào t o nhân viên, chi phí nghiên c u,...) N TK 133 - Thu GTGT đư c kh u tr (N u có) Có các TK 111, 112, 152, 153, 331, 334... b/ N u chi phí phát sinh l n ph i phân b d n vào chi phí SXKD c a nhi u năm tài chính thì khi phát sinh chi phí đư c t p h p vào Tài kho n 242 "Chi phí tr trư c dài h n", ghi: N TK 242 - Chi phí tr trư c dài h n N TK 133 - Thu GTGT đư c kh u tr (N u có) Có các TK 111, 112, 152, 331, 334, 338,... c/ Đ nh kỳ ti n hành phân b chi phí tr trư c dài h n vào chi phí SXKD, ghi: N các TK 641, 642 Có TK 242 - Chi phí tr trư c dài h n. 2. Khi tr trư c ti n thuê TSCĐ, thuê cơ s h t ng theo phương th c thuê ho t đ ng và ph c v ho t đ ng kinh doanh cho nhi u năm, ghi: N TK 242 - Chi phí tr trư c dài h n N TK 133 - Thu GTGT đư c kh u tr Có các TK 111,112 .... Đ nh kỳ ti n hành phân b theo tiêu th c phân b h p lý chi phí thuê TSCĐ, thuê cơ s h t ng vào chi phí SXKD, ghi: N các TK 635, 642 Có TK 242 - Chi phí tr trư c dài h n.
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Đ i v i công c , d ng c xu t dùng m t l n có giá tr l n ph i phân b d n vào chi phí SXKD ho c chi phí qu n lý kinh doanh có th th c hi n theo hai phương pháp phân b sau: - Phân b hai l n; - Phân b nhi u l n. 3.1. Trư ng h p phân b 2 l n: - Khi xu t công c , d ng c , căn c vào phi u xu t kho, ghi: N TK 242 - Chi phí tr trư c dài h n Có TK 153 - Công c , d ng c . Đ ng th i ti n hành phân b l n đ u (b ng 50% giá tr công c , d ng c xu t dùng) vào chi phí SXKD ho c chi phí qu n lý, ghi: N TK 627, 641, 642 Có TK 242 - Chi phí tr trư c dài h n. Khi báo h ng, báo m t ho c h t th i h n s d ng theo quy đ nh, k toán ti n hành phân b giá tr còn l i c a công c , d ng c vào chi phí SXKD ho c chi phí qu n lý theo công th c: S phân b = Giá tr công c b h ng - Giá tr ph - Kho n b i li u thu h i thư ng v t ch t l n2 2 (n u có) (n u có) K toán ghi: N TK 152- Nguyên li u, v t li u (Giá tr ph li u thu h i n u có) N TK 138 - Ph i thu khác (S ti n b i thư ng v t ch t ph i thu đ i v i ngư i làm h ng làm m t) N các TK 627, 641,642 (S phân b l n 2 cho các đ i tư ng s d ng) Có TK 242 - Chi phí tr trư c dài h n. 3.2. Trư ng h p phân b nhi u l n: - Khi xu t dùng công c , d ng c , đ dùng cho thuê ph i căn c vào giá tr , th i gian và m c đ tham gia c a chúng trong quá trình s d ng đ xác đ nh s l n ph i phân b và m c chi phí phân b m i l n cho t ng lo i công c , d ng c . Căn c đ xác đ nh m c chi phí ph i phân b m i l n có th là th i gian s d ng ho c kh i lư ng s n ph m, d ch v mà công c tham gia kinh doanh trong t ng kỳ h ch toán.
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Phương pháp h ch toán tương t như trư ng h p phân b 2 l n. Trong c hai trư ng h p phân b hai l n và phân b nhi u l n, k toán đ u ph i theo dõi chi ti t cho t ng kho n chi phí đ đ m b o t ng s chi phí phân b phù h p v i s chi phí đã phát sinh và đúng đ i tư ng ch u chi phí. 4. Mua TSCĐ vô hình đư c thanh toán theo phương th c tr ch m, tr góp, ghi như quy đ nh t i M c 2.1 Ph n II- Hư ng d n k toán Chu n m c "TSCĐ h u hình". IV- HƯ NG D N K TOÁN CHU N M C "DOANH THU VÀ THU NH P KHÁC" 1- Đính chính: Xoá b c m t "chi t kh u thanh toán" đo n 06 c a chu n m c "Doanh thu và thu nh p khác" ban hành theo Quy t đ nh s 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 c a B trư ng B Tài chính. 2- K toán doanh thu 2.1- Lo i Tài kho n 5 - Doanh thu Lo i Tài kho n 5 dùng đ ph n ánh toàn b doanh thu th c hi n c a doanh nghi p trong m t kỳ k toán. Doanh thu là t ng giá tr các l i ích kinh t doanh nghi p thu đư c trong kỳ k toán, phát sinh t các ho t đ ng SXKD thông thư ng c a doanh nghi p, góp ph n làm tăng v n ch s h u. Doanh thu phát sinh t giao d ch, s ki n đư c xác đ nh b i th a thu n gi a doanh nghi p v i bên mua ho c bên s d ng tài s n. Nó đư c xác đ nh b ng giá tr h p lý c a các kho n đã thu đư c ho c s thu đư c sau khi tr (-) các kho n chi t kh u thương m i, gi m giá hàng bán và giá tr hàng bán b tr l i. H CH TOÁN LO I TÀI KHO N NÀY C N TÔN TR NG M T S QUI Đ NH SAU 1- Doanh thu và chi phí liên quan đ n cùng m t giao d ch ph i đư c ghi nh n đ ng th i theo nguyên t c phù h p và ph i theo năm tài chính. 2- Ch ghi nh n doanh thu trong kỳ k toán khi tho mãn đ ng th i các đi u ki n ghi nh n doanh thu bán hàng, doanh thu cung c p d ch v , doanh thu ti n lãi, ti n b n quy n, ti n c t c và l i nhu n đư c chia quy đ nh t i đi m 10, 16, 24 c a Chu n m c doanh thu và thu nh p khác (Quy t đ nh s 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 c a B Tài chính) và các quy đ nh c a Ch đ k toán hi n hành. Khi không tho mãn các đi u ki n ghi nh n doanh thu không h ch toán vào tài kho n doanh thu. 3- Khi hàng hóa ho c d ch v đư c trao đ i đ l y hàng hóa ho c d ch v tương t v b n ch t và giá tr thì vi c trao đ i đó không đư c coi là m t giao d ch t o ra doanh thu và không đư c ghi nh n là doanh thu.
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4- Doanh thu (k c doanh thu n i b ) ph i đư c theo dõi riêng bi t theo t ng lo i doanh thu: Doanh thu bán hàng, doanh thu cung c p d ch v , doanh thu ti n lãi, ti n b n quy n, c t c và l i nhu n đư c chia. Trong t ng lo i doanh thu l i đư c chi ti t theo t ng th doanh thu, như doanh thu bán hàng có th đư c chi ti t thành doanh thu bán s n ph m, hàng hoá,... nh m ph c v cho vi c xác đ nh đ y đ , chính xác k t qu kinh doanh theo yêu c u qu n lý ho t đ ng s n xu t kinh doanh và l p báo cáo k t qu kinh doanh c a doanh nghi p. 5- N u trong kỳ k toán phát sinh các kho n gi m tr doanh thu bán hàng và cung c p d ch v , như chi t kh u thương m i, gi m giá hàng bán, hàng bán b tr l i thì ph i đư c h ch toán riêng bi t. Các kho n gi m tr doanh thu đư c tính tr vào doanh thu ghi nh n ban đ u đ xác đ nh doanh thu thu n làm căn c xác đ nh k t qu kinh doanh c a kỳ k toán. 6- V nguyên t c, cu i kỳ k toán, doanh nghi p ph i xác đ nh k t qu ho t đ ng SXKD. Toàn b doanh thu thu n th c hi n trong kỳ k toán đư c k t chuy n vào Tài kho n 911 - Xác đ nh k t qu kinh doanh. Các tài kho n thu c lo i tài kho n doanh thu không có s dư cu i kỳ. Lo i tài kho n doanh thu có 6 tài kho n, chia thành 3 nhóm a) Nhóm TK 51 - Doanh thu, có 03 tài kho n - Tài kho n 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ; - Tài kho n 512 - Doanh thu n i b ; - Tài kho n 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính. b) Nhóm TK 52 - Có 01 tài kho n - Tài kho n 521 - Chi t kh u thương m i. c) Nhóm TK 53 - Có 2 tài kho n - Tài kho n 531 - Hàng bán b tr l i; - Tài kho n 532 - Gi m giá hàng bán. 2.2- Tài kho n 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v a) Đ i tên Tài kho n 511 - "Doanh thu bán hàng" thành Tài kho n 511 - "Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ". b) N i dung ph n ánh c a Tài kho n 511- "Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ". Tài kho n này dùng đ ph n ánh doanh thu bán hàng và cung c p d ch v c a doanh nghi p trong m t kỳ k toán c a ho t đ ng SXKD t các giao d ch và các nghi p v sau:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản