Thông tư 92/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
2
download

Thông tư 92/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 92/2004/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện việc ưu đãi thuế cho các Dự án nhà máy điện Uông Bí mở rộng và Dự án nhà máy điện Cà Mau do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 92/2004/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 92/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 16 tháng 9 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 92/2004/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 09 NĂM 2004 V VI C HƯ NG D N TH C HI N VI C ƯU ÃI THU CHO CÁC D ÁN NHÀ MÁY I N UÔNG BÍ M R NG VÀ D ÁN NHÀ MÁY I N CÀ MAU Căn c vào các Lu t, Pháp l nh thu hi n hành và các văn b n hư ng d n; Căn c Quy t nh s 358/Q -TTg ngày 13 tháng 4 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c áp d ng thí i m m t s chính sách v thu i v i D án Nhà máy i n Uông Bí m r ng và D án Nhà máy i n Cà Mau; B Tài chính hư ng d n th c hi n vi c ưu ãi thu cho các D án Nhà máy i n Uông Bí m r ng và D án Nhà máy i n Cà Mau như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG: T ng công ty l p máy Vi t Nam (nhà th u chính th c hi n h p ng EPC, sau ây g i t t là LILAMA), các ơn v thành viên c a LILAMA (sau ây g i t t là các ơn v thành viên), các nhà th u ph trong nư c và nư c ngoài (bao g m nhà th u xây d ng, ch t o, l p t và cung c p máy móc, thi t b , hàng hoá ký h p ng tr c ti p v i LILAMA, sau ây g i t t là nhà th u ph ) tham gia vào vi c th c hi n các D án Nhà máy i n Uông Bí m r ng, D án Nhà máy i n Cà Mau (sau ây g i t t là D án) thu c i tư ng áp d ng ưu ãi thu theo hư ng d n t i Thông tư này. II. CÁC ƯU ÃI V THU : 1. Ưu ãi v thu giá tr gia tăng, thu nh p khNu và ph thu hàng nh p khNu: 1.1. Hàng hoá ư c mi n thu nh p khNu, mi n ph thu hàng nh p khNu (n u có) và không ph i n p thu giá tr gia tăng khi nh p khNu: Hàng hoá nh p khNu t o tài s n c nh cho D án (sau ây g i t t là hàng hoá) thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c ho c trong nư c ã s n xu t ư c nhưng chưa t tiêu chuNn k thu t ư c mi n thu nh p khNu, mi n ph thu hàng nh p khNu (n u có) và không thu c di n ch u thu giá tr gia tăng, bao g m: - Thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng; - Linh ki n, chi ti t, b ph n r i, ph tùng, khuôn m u, gá l p, ph ki n i kèm v i thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng;
  2. - Nguyên li u, bán thành phNm, v t tư ch t o thi t b , máy móc trong dây chuy n công ngh ho c ch t o linh ki n, chi ti t, b ph n r i, ph tùng, khuôn m u, gá l p, ph ki n i kèm v i thi t b , máy móc; - V t tư xây d ng. 1.2. Xác nh n Danh m c chi ti t hàng nh p khNu ư c mi n thu Căn c vào Danh m c hàng hoá trong nư c ã s n xu t ư c do B K ho ch và u tư ban hành; Danh m c hàng hoá trong nư c ã s n xu t ư c nhưng chưa t tiêu chuNn k thu t do B Công nghi p ban hành; thi t k k thu t và ti n th c hi n D án, ch u tư ( i v i D án Nhà máy i n Uông Bí m r ng là T ng công ty i n l c Vi t Nam; i v i D án Nhà máy i n Cà Mau là T ng công ty D u khí Vi t Nam) xác nh n Danh m c chi ti t v s lư ng, ch ng lo i hàng hoá nh p khNu s d ng cho D án cho LILAMA. Căn c vào văn b n phê duy t c a B Thương m i v t ng tr giá hàng hoá ư c phép nh p khNu mi n thu cho t ng D án; b n Danh m c chi ti t v s lư ng, ch ng lo i hàng hoá nh p khNu s d ng cho D án do ch u tư xác nh n, h p ng ký gi a LILAMA v i các ơn v thành viên, nhà th u ph tham gia th c hi n D án, LILAMA xác nh n Danh m c chi ti t v s lư ng, ch ng lo i, tr giá hàng hoá nh p khNu theo t ng h p ng cho t ng ơn v thành viên, nhà th u ph và giao cho m i ơn v thành viên, nhà th u ph 01 b n chính. Tr giá hàng hoá nh p khNu ghi trong b n Danh m c chi ti t do LILAMA xác nh n cho ơn v thành viên, nhà th u ph là m t b ph n c u thành trong t ng tr giá hàng hoá nh p khNu ư c phép mi n thu mà B Thương m i phê duy t cho t ng D án. Danh m c chi ti t do ch u tư xác nh n cho LILAMA và Danh m c chi ti t do LILAMA xác nh n các cho ơn v thành viên, nhà th u ph là căn c cơ quan h i quan làm th t c nh p khNu mi n thu cho doanh nghi p. 1.3. Th t c và h sơ h i quan i v i hàng hoá nh p khNu mi n thu : 1.3.1. Th t c h i quan: LILAMA, các ơn v thành viên và các nhà th u ph tham gia nh p khNu hàng hoá s d ng cho D án ch ư c ăng ký m t khai h i quan t i m t cơ quan h i quan mà doanh nghi p th y thu n ti n nh t. Căn c vào Danh m c chi ti t v s lư ng, ch ng lo i hàng hoá nh p khNu s d ng cho D án do ch u tư xác nh n và văn b n phê duy t c a B Thương m i v t ng tr giá hàng nh p khNu ư c phép mi n thu cho t ng D án do LILAMA xu t trình, cơ quan h i quan nơi LILAMA ăng ký m t khai th c hi n c p cho LILAMA Phi u theo dõi và tr lùi tr giá hàng hoá nh p khNu. i v i trư ng h p các ơn v thành viên, nhà th u ph th c hi n nh p khNu hàng hoá s d ng cho D án thì khi các ơn v này làm th t c nh p khNu ph i xu t trình cho cơ quan h i quan nơi LILAMA ăng ký làm th t c h i quan m t b h sơ, bao g m: -H p ng nh p khNu c a ơn v thành viên, nhà th u ph ;
  3. - Danh m c chi ti t v s lư ng, ch ng lo i, tr giá hàng hoá nh p khNu s d ng cho D án thu c h p ng nh p khNu nêu trên do LILAMA xác nh n. - Danh m c chi ti t v s lư ng, ch ng lo i, tr giá hàng hoá nh p khNu s d ng cho D án do ch u tư xác nh n cho LILAMA - Phi u theo dõi tr lùi giá tr hàng hoá nh p khNu do cơ quan h i quan c p cho LILAMA; - ơn xin trích hàng hoá nh p khNu thu c h p ng c a ơn v thành viên, nhà th u ph . LILAMA có trách nhi m cung c p cho ơn v thành viên, nhà th u ph b n Danh m c chi ti t v s lư ng, ch ng lo i, tr giá hàng hoá nh p khNu s d ng cho D án do ch u tư xác nh n và Phi u theo dõi tr lùi giá tr hàng hoá nh p khNu. Căn c vào h sơ do ơn v thành viên, nhà th u ph xu t trình, cơ quan h i quan th c hi n tr lùi tr giá hàng nh p khNu vào Phi u theo dõi và xác nh n vào ơn xin trích hàng hoá nh p khNu cho các ơn v thành viên, nhà th u ph ; ơn xin trích hàng hoá nh p khNu này ư c giao cho ơn v thành viên, nhà th u ph làm th t c h i quan t i nơi các ơn v này ăng ký m t khai. 1.3.2. H sơ h i quan: Các i tư ng nêu t i M c I Thông tư này, k c các doanh nghi p có ch c năng kinh doanh nh p khNu ư c LILAMA ký h p ng u thác nh p khNu, khi nh p khNu các hàng hoá ư c mi n thu nêu t i ti t 1.1, i m 1, M c II thông tư này ngoài vi c ph i có các h sơ h i quan nêu t i i m 2, M c II c a Quy t nh s 56/2003/Q -BTC ngày 16 tháng 4 năm 2003 c a B trư ng B Tài chính, còn ph i có các ch ng t sau: - i v i trư ng h p LILAMA tr c ti p nh p khNu: + Văn b n phê duy t c a B Thương m i v t ng tr giá v t tư, thi t b ư c phép nh p khNu mi n thu s d ng cho D án; + Danh m c chi ti t v s lư ng, ch ng lo i hàng hoá nh p khNu mi n thu s d ng cho D án do T ng công ty i n l c Vi t Nam ho c T ng công ty D u khí Vi t Nam xác nh n. i v i trư ng h p LILAMA u thác nh p khNu thì i tư ng nh p khNu c n có thêm H p ng u thác nh p khNu. - i v i các ơn v thành viên, nhà th u ph nh p khNu: + Danh m c chi ti t v s lư ng, ch ng lo i, tr giá hàng hoá nh p khNu s d ng cho D án thu c h p ng nh p khNu do LILAMA xác nh n. + ơn xin trích hàng hoá nh p khNu cho h p ng ã có xác nh n c a cơ quan h i quan nơi LILAMA làm th t c h i quan.
  4. Cơ quan h i quan nơi các doanh nghi p ăng ký m t khai có trách nhi m ki m tra hàng hoá th c t nh p khNu, i chi u v i h sơ xác nh hàng hoá nh p khNu thu c i tư ng ư c mi n thu theo hư ng d n t i Thông tư này và xác nh n mi n thu nh p khNu, mi n ph thu (n u có) và không ph i n p thu giá tr gia tăng. 1.4. Truy thu thu : Trư ng h p hàng hoá nh p khNu thu c di n mi n thu n u s d ng khác v i m c ích mi n thu thì i tư ng nh p khNu ph i kê khai và n p s thu nh p khNu, ph thu (n u có), thu giá tr gia tăng ã ư c mi n khi nh p khNu. C th như sau: - Chuy n m c ích do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép thì th i h n kê khai thu là 2 ngày (ngày làm vi c), k t ngày quy t nh cho phép chuy n m c ích c a cơ quan Nhà nư c có hi u l c. Th i h n n p thu là 10 ngày, k t ngày ghi trong Quy t nh truy thu thu c a cơ quan h i quan. - Chuy n m c ích do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép nhưng i tư ng nh p khNu không khai báo kê khai n p thu ho c t ý s d ng khác v i m c ích mi n thu n u ki m tra b phát hi n thì ngoài vi c ph i n p s thu ã ư c mi n khi nh p khNu tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m còn b ph t ti n t 1 n 5 l n s thu gian l n. Th i h n kê khai thu là 2 ngày (ngày làm vi c), k t ngày ki m tra phát hi n. Th i h n n p thu là 10 ngày, k t ngày ghi trong Quy t nh truy thu thu c a cơ quan h i quan. 2. Ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p LILAMA và các ơn v thành viên c a LILAMA th c hi n D án ư c áp d ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p là 20% i v i ph n thu nh p t vi c th c hi n D án. LILAMA và các ơn v thành viên c a LILAMA ph i theo dõi, h ch toán riêng ph n thu nh p t vi c th c hi n D án ư c áp d ng m c thu su t 20%; trư ng h p các ơn v không h ch toán riêng ư c kho n thu nh p này thì áp d ng theo m c thu su t 28%. Vi c h ch toán doanh thu, chi phí xác nh thu nh p ch u thu t vi c th c hi n D án áp d ng theo các quy nh c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p và các văn b n hư ng d n hi n hành, c th : Doanh thu tính thu nh p ch u thu là t ng s ti n thanh toán t vi c th c hi n D án, chưa bao g m thu giá tr gia tăng do ch u tư thanh toán theo ti n hoàn thành cho LILAMA ( i v i ph n vi c do LILAMA tr c ti p th c hi n); i v i ph n vi c do các ơn v thành viên h ch toán kinh t c l p th c hi n, doanh thu là t ng s ti n, chưa bao g m thu giá tr gia tăng t vi c th c hi n D án do LILAMA thanh toán cho các ơn v thành viên. Chi phí h p lý ư c h ch toán theo nguyên t c: các chi phí tr c ti p ph c v cho D án thì h ch toán tr c ti p vào chi phí c a D án, các chi phí gián ti p ư c phân b theo t l doanh thu th c t . III. T CH C TH C HI N
  5. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c, ngh các ơn v ph n nh v B Tài chính k p th i gi i quy t. Trương Chí Trung ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản