Thông tư 95/TT-BC của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
127
lượt xem
1
download

Thông tư 95/TT-BC của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 95/TT-BC của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 133/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 95/TT-BC của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  é   B V¨n  o¸ ­ T h « n g  tin s è   h 95/TT­B C   n g µ y  5 th¸ng 12 n¨ m  1992 H í ng d É n    h µ n h   thi N g h Þ  ® Þ n h  s è  133/H§ B T  v Ò  q u y  ® Þ n h  c hi ti Õt thi µ n h    h b¸o ch Ý C¨n  vµo  Òu  NghÞ   nh   è  cø  §i 9  ®Þ s 133/H§BT  quy  nh   ®Þ chøc n¨ng  nhiÖ m  ô  v qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     Ý  ña  é  l  n   b¸o ch c B V¨n    ho¸ ­Th«ng tin: C¨n  vµo  Òu  NghÞ   nh  è  cø  §i 26  ®Þ s 133/H§BT; vµ  îcphÐp  ña  ñ ­  ®  c Th t íng Ch Ýnh  ñ.   ph Bé  V¨n ho¸  Th«ng    íng  Én  µ  ãi râ  ­  tinh d v n   thªm  ét  è  iÓ m       m s® ®Ó thi hµnh  NghÞ   nh  ®Þ 133/H§BT. 1.V Ò   Òu  kho¶n    §i 1  2: C¬  quan  chÝ  ã  Ó    êicho  b¸o  c th tr¶l   c«ng  ©n  d b»ng  ép  ","nh¾n    "h th   tin" trªnb¸o  Ý, gÆp     æi, hoÆc     êib»ng  Õu,th riªngtheo    ch   trao ®   tr¶l   phi       th«ng  Ö  l cña    Ý. b¸o ch §èivíi®¬n    è c¸o,khiÕu  ¹i     th t     n, phª  ×nh  ña  b c c«ng  ©n  öi®Õ n   µ   ¬  d g  mc quan b¸o  Ý  ch chuyÓn  cho  ¬  c quan, tæ    chøc  ã  Èm   Òn    Õt  ×  c th quy gi¶iquy th c¬  quan  chÝ  b¸o  th«ng  b»ng    b¸o  th hoÆc   ¨ng,ph¸ttrªnb¸o  Ý  ®       ch cho  êicã ng   ®¬n  èc¸o,khiÕu  ¹i,   ×nh  Õt. t    n  b phª bi 2.V Ò   Òu    §i 3: § Ó   Öc    Ýnh  n   îcb¹n  c  éng  ic¬  vi c¶ich ®Õ ®   ®ä r r∙   quan  chÝ  Çn  , b¸o  c ph¶i  ®¨ng,ph¸tlêi   Ýnh    Çn      ú    ªntiÕp.       ch c¶i hail trªnhaik b¸o li   3.V Ò   Òu    §i 4: ­ Kho¶n  vµ    2  kho¶n    ¬  7, c quan  chÝ  ã  Ó  b¸o  c th khaith¸ctheo  ån       ngu tin cña  × nh  ÷ng    Ön,tµiliÖu néibé  ña  chøc,tµiliÖu,th riªngthuéc m nh v¨n ki         c tæ            ®êi tcña     c«ng  ©n  ã  ªnquan  n     ô    ùc,viph¹m  d c li   ®Õ c¸c v tiªuc     ph¸p  Ëtnhng  lu   ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm  Ò   ÷ng  éidung    v nh n  th«ng    . tin®ã ­ Kho¶n      6: B¸o  Ý  ã  Òn  ¨ng    ch c quy ® ph¸t¶nh  â m Æt   ÷ng  r  nh can  ¹m  ã  ph c lÖnh      ÷ng  éi ¹m  Ýnh  truyn∙,nh t ph ch trong c¸cvô  äng¸n ®∙  Þ      tr     b tuyªn¸n.   ­ Kho¶n    ¬     8: C quan b¸o  Ý  ã  Òn  ch c quy th«ng    Þp  êinh÷ng  µnh  tink th   th tùu khoa  äc    h c«ng  Ö   ngh trong nícvµ  Õ  í cã  îcho      th gi   l   i i s¶n  Êt vµ  i sèng, xu   ®ê     vµ  ïhîp víi   ph       chØ  ôc  ch  ∙  îcquy  nh. t«n m ®Ý ® ®   ®Þ 4.V Ò   Òu    §i 10: ­ Kho¶n    û     2: U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,Së    ph tr     ¬  V¨n ho¸  Th«ng    ­  tinkh«ng  ã  c quyÒn  Êp  Êy  Ðp  Êt  c gi ph xu b¶n, kÓ   giÊy   c¶    phÐp  Êtb¶n  Êt thêicho    ¹ h×nh    Ý. xu   nh     c¸clo i   b¸o ch ­ Kho¶n      3:NgoµiviÖc  Õn hµnh  êng    ti   th xuyªn thanh    Óm    ö  ývi   tra,ki trax l     ph¹m, Së     V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ã  Ö m   ô  ùc hiÖn    tinc nhi v th   c¸c quy  nh  µ  íng ®Þ vh   dÉn kh¸ccña  é    B V¨n     ho¸ ­Th«ng      Çn  Õt. tinkhic thi 5.V Ò   Òu    §i 12: ­ Kho¶n      1: Con  Êu  ña  ¬  d c c quan  chÝ  îcphÐp  ã  ×nh  b¸o  ®  ch trßn,vßng    ngoµighitªnc¬        quan  ñ  ch qu¶n,ë  ÷a ghitªnc¬    gi       quan    Ý. b¸o ch
  2. 2 6.V Ò   Òu    §i 13: ­ Kho¶n    Ó   ¶m     5: § ® b¶o  iÒu  Ön  Ën  î cho  ¹t®éng  ® ki thu l   i ho   nghiÖp  ô  v cña  ¬  c quan  chÝ,viÖc  b¸o    thay ® æi  ôsë,sè  iÖn  ¹itelex,     tr     ® tho   ,  fax,chØ  Çn   c th«ng    b¸o cho  é  B V¨n     ho¸ ­Th«ng    íc2  Õng  ng  å. tintr   ti ®å h 7.V Ò   Òu    §i 14: ­ Kho¶n    ¬     3: C quan b¸o  Ý  ép u  Óu  b¶n  ch n l chi 1  (trong 6    b¶n) cho      V¨n phßng  Ýnh  ñ. Ch ph B¸o  Ý  ña    ch c c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  õ Ninh  Ën, ¬ t  Thu   L© m   ång  ëvµo  ép u  Óu  b¶n  § tr   n l chi 1  (trong6    b¶n) cho  ¬    c quan  êng  óBé  th tr   V¨n     ho¸ ­Th«ng    ¹ Thµnh  è  å   Ý   tint   i ph H Ch Minh. B¸o  Ý  ña  ¬  ch c c quan  Trung  ng  ña  a   ¬ng  ¬ c ®Þ ph kh¸c in trªn®Þa   µn       b tØnh,thµnh  è    ph ph¶inép u  Óu    l chi cho  ë         S v¨n ho¸ ­ Th«ng    Ön  Óm    tin.Vi ki s¸t nh©n  ©n  ë  ¹ m çi n¬im ét  d s t      i b¶n. 8.V Ò   Òu    §i 15: § Ó   Ën  Ön  thu ti cho  ¹n  c, hä  µ    b ®ä   v tªn Tæng     Ëp  ã  Ó    íitªn biªn t c th ghi d     c¬  quan  ñ  ch qu¶n. 9.V Ò   Òu  ­kho¶n    §i 20   2: Bé  V¨n      ho¸ ­ Th«ng    èihîp víiHéi Nhµ   tinph         b¸o  Öt Nam   ©y  ùng  µ  Vi   xd v ban  µnh  h quy  Õ   ch khen  ëng  µng  th h n¨m  ¬  c quan  b¸o  Ý,  µ  ch nh b¸o  µ    v t¸c phÈ m     Ý. b¸o ch 10.§iÒu  ­Kho¶n    23   3: § Ó  phï hîp víi ùc tiÔn xö lý  ph¹m, møc  ph¹t Òn cã thÓ  ®Õ n    th  vi  ti 2.000.000 ®ång.     11.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õngµy    tn c hi l     h k t  ban  µnh. h  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản