Thông tư 96/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:26

0
52
lượt xem
1
download

Thông tư 96/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 96/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 96/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA TH¤ N G   ¦ T c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  96/2000/TT­B T C   g µ y  28 th¸ng 9 n¨ m  2000  í ng  c n H d É n  vi Ö c q u ¶ n  lý,  thanh  to¸n v è n ® Ç u    v µ   t v è n s ù  n g hi Ö p  c ã  t Ý nh c h Ê t  ¸u t v µ  x © y  d ù n g   ® thu é c  g u å n  v è n n g © n  s¸ch n h µ   íc n n C¨n  LuËt  ©n   cø  Ng s¸ch  µ   íc ban  µnh  µy  nh n   h ng 20/3/1996  µ  v NghÞ   ®Þnh   è  s 87/CP  µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh     Õt viÖc  ®Þ chi ti   ph©n  Êp  c qu¶n  ý, Ëp,chÊp  µnh  µ  Õt to¸nng©n  l    l h v quy     s¸ch nhµ  íc;   n C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   Öc  vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  µ  l  tv x d v NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   c Ch ph v vi s ®   sung  m ét  è  iÒu  ña  s® c Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999 cña  Ýnh  ñ;   Ch ph Bé   µi chÝnh  íng  Én  Öc  T  h d vi qu¶n  ý,thanh  l  to¸n vèn  u     µ  èn  ù    ®Ç t v v s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt ®Ç u    µ  ©y  ùng  éc nguån  èn  ©n  ct ch   tv x d thu   v ng s¸ch nhµ  íc   n  nh sau: P h Ç n  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g 1.  èn  ©n  V ng s¸ch  µ  íc (bao  å m   èn  nh n   g v trong  íc cña    Êp  ©n   n  c¸c c ng s¸ch  µ  íc,vèn  nh n   vay  î níc ngoµi cña  Ýnh  ñ  µ  èn  Ön  îcña  íc n      Ch ph v v vi tr  n  ngoµi cho  Ýnh  ñ, c¸c cÊp  Ýnh  Òn  µ    ¬    Ch ph     ch quy v c¸c c quan  µ  íc)chØ   nh n   thanh to¸n cho    ù  ®Ç u     éc  i ëng  îc sö  ông  èn  ©n    c¸c d ¸n  t thu ®è t ® d v ng s¸ch  nhµ  íc (NSNN)  n  theo quy  nh  ña  Ët NSNN   µ  ®Þ c Lu   v Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    l  t vµ  ©y  ùng. xd 2. C¸c  ù    u    ö  ông  èn    d ¸n ®Ç ts d v NSNN  ph¶icã    ñ tôc ®Ç u    µ  ©y    ®ñ th     tv x dùng, ® îc bè  Ý vµo  Õ   ¹ch  u    µng      tr   k ho ®Ç t h n¨m  ña  µ   ícvµ  ã    iÒu  c Nh n   c ®ñ ® kiÖn  îc thanh  ®  to¸n vèn    theo Quy  Õ   ch Qu¶n  ý ®Ç u     µ  ©y  ùng  µ    l  tv x d v quy ®Þnh  ¹ Th«ng   µy. t  i tn 3. C¬     quan  µi chÝnh    Êp  ùc hiÖn  T  c¸c c th   c«ng    t¸cqu¶n  ývèn  u    µ  l  ®Ç t v vèn  ù  s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt ®Ç u    µ  ©y  ùng  éc  ån  èn  ct ch   tv x d thu ngu v NSNN   µ  v c¸c dù  ®Ç u    ö  ông    ån  èn    ¸n  ts d c¸c ngu v kh¸c cña  µ   íc.C¬     Nh n   quan  Kho  ¹c b  nhµ  íccã  n   tr¸chnhiÖ m  Óm    Óm      ki tra,ki so¸tchÆt  Ïc¸ckh©u  ch     trong qu¸ tr×nh      thanh to¸n,®¶m     b¶o thanh    èn  Þp  êi  y  ,  ng  Õ     to¸nv k th , ®Ç ®ñ ®ó ch ®é cho    c¸c dù    ∙  ã    iÒu  Ön  ¸n ® c ®ñ ® ki thanh    èn;n Õu    Ön  ñ  u     ö  ông  to¸nv   ph¸thi ch ®Ç t s d vèn    ôc  ch, saichÕ     ©y    Ý  Êttho¸ttiÒn vèn  ña  µ   íc saim ®Ý    ®é g l∙ngph th       c Nh n   ph¶icã  Ön    bi ph¸p ng¨n chÆn   µ  ö  ýkÞp  êi     v x l  th . 4. Th«ng   µy    ông    tn ¸p d cho    ù    u    õ nguån  èn  c¸c d ¸n ®Ç tt   v NSNN   µ  èn  vv sù nghiÖp  ã  Ýnh  Êt  u    vµ  ©y  ùng  éc  ct ch ®Ç t x d thu qu¶n  ý cña    é,  ¬  l  c¸c B c quan  éc Ch Ýnh  ñ,c¸c tæ  thu   ph     chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­   éi,tæ  ch tr x∙h   chøc    éi,tæ  x∙ h   chøc    éi­ Ò   x∙ h ngh nghiÖp, c¸c Tæng      C«ng    µ  íc (sau ty nh n     ®©y  äichung  µBé),c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  g  l       ph tr       (sau  y  äi ®© g  
 2. 2 chung  µ tØnh) vµ    Ën, huyÖn, thÞ    µnh  è  éc  l    c¸c qu     x∙,th ph thu tØnh (sau  y   ®© gäichung  µhuyÖn).   l  ViÖc qu¶n  ý,kiÓm   l  so¸t,thanh    to¸n vèn  u    thuéc  ©n     ®Ç t ng s¸ch    x∙; qu¶n  ý,kiÓm   ]  so¸t,  thanh    èn  to¸nv NSNN   cho    ù  quy  ¹ch,c¸c dù    c¸c d ¸n  ho     ¸n ®Ç u    ña  ¬  tc c quan  idiÖn  Öt Nam   ¹  ícngoµi,dù    ã  cÇu  ¬  Ët  ®¹   Vi   ti   n   ¸n c yªu  cm thuéc an    ninh,quèc    phßng,dù      ¸n mua  ë  ÷u  s h b¶n  Òn  îcquy  nh  quy ®  ®Þ theo  c¸cv¨n b¶n     riªng. P h Ç n  II Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó I. èi tî ng c¸c d ù  ¸n  Ç u  t s ö  d ô n g   è n N S N N  v µ  v è n   § ® v s ù  n g hi Ö p  c ã  t Ý nh c h Ê t  Ç u  t v µ  x © y  d ù n g   ® 1. C¸c  ù  kÕt  Êu  ¹  Çng    d ¸n  c ht kinh tÕ­   éi kh«ng  ã    x∙ h   c kh¶ n¨ng thu  åi h  vèn  éc c¸clÜnh  ùc: thu     v ­Giao    th«ng,thuû lî    ôc  o  ¹o, tÕ,     igi¸od ®µ t   , y  ­  ång  õng  u   ån, rõng  Tr r ®Ç ngu   phßng  é, vên  èc    h  qu gia,khu b¶o  ån t  thiªnnhiªn;   ­ C¸c  ¹m, tr¹ thó    ng,  ùc  Ët,nghiªn cøu  èng  íi vµ    ¹o tr   i   y, ®é th v     gi m   c¶i t   gièng; ­ X ©y  ùng    d c«ng  ×nh v¨n ho¸,x∙héi,thÓ  ôc    Ó  tr           d ­ th thao,phóc  îc«ng    l i céng; ­Qu¶n  ýnhµ  íc,khoa  äc   ü  Ët;   l  n  h ­k thu ­B¶o  Ö     v m«i  êng  tr sinh th¸   i khu  ùc,vïng l∙nhthæ. v     2.C¸c  ù    èc    d ¸n qu phßng,an    ninh kh«ng  ã    c kh¶  n¨ng    åivèn. thu h   3. Hç   îc¸c dù  cña      tr    ¸n  c¸c doanh nghiÖp  u     µo    Ünh  ùc  Çn  ®Ç t v c¸c l vc thiÕtcã  ù    s tham    ña  µ   íctheo quy  nh  ña  giac Nh n     ®Þ c ph¸p luËt.   4. C¸c  ù    îcbè  Ý b»ng  èn    ù    d ¸n ®   tr   v chis nghiÖp  trong dù      to¸nNSNN     ®Ó söa  ÷a,c¶it¹o, ë   éng,n©ng  Êp    ¬  ë  Ët chÊt hiÖn  ã,cã    Þtõ ch       r m   c c¸cc s v     c   gi¸tr     100  iÖu®ång  ëlªn, tr   tr    nh»m   ôc  åihoÆc       Þtµis¶n  è  nh  ph h   t¨nggi¸tr     c ®Þ (bao  gå m   viÖc  ©y  ùng  íic¸ch¹ng  ôc  c¶  xd m    m c«ng  ×nh trong c¸cc¬  ë  ∙  ã  ña  tr       s®cc c¸cc¬    quan,®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ù    vh ch s nghiÖp). Kh«ng  îc bè  Ý vèn  ù  ®   tr   s nghiÖp cho    ù    u    ©y  ùng  íi,trõ c¸c d ¸n ®Ç lx d m   c¸ctr ng  îp cã  Õt ®Þnh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   ê h   quy   c Th t   ph 5.C¸c  ù    u      d ¸n ®Ç tkh¸ctheo quyÕt ®Þnh  ña  Ýnh  ñ.       c Ch ph II. Ë P   µ  T H ¤ N G  B¸ O  K Ò  H O ¹ C H  V è N  § Ç U  T , V è N  S ù   G HI Ö P     L V N C ã  T Ý N H  C H Ê T  § Ç U  T ¦ V µ  X ¢ Y  D ù N G 1.K Õ   ¹ch n¨m:   ho  
 3. 3 1.1­ Trong  êigian  Ëp  ù    th   l d to¸n NSNN   µng    h n¨m, c¨n  vµo  Õn  é  cø  ti d thùc hiÖn  ù  vµ  è  Óm     îc th«ng    d ¸n  s ki tra®   b¸o,chñ  u    Ëp  Õ   ¹ch  èn    ®Ç t l k ho v ®¸u   ña  ù    öic¬  lc d ¸n g   quan  qu¶n  ýcÊp      l  trªn®Ó tæng  îp vµo  ù    h  d to¸nNSNN   theo quy  nh  ña  Ët NSNN.   ®Þ c Lu   C¨n  vµo  cø  nhu  Çu  öa  ÷a,c¶it¹o, ë   éng,n©ng  Êp    ¬  ë  Ët c s ch       r m   c c¸c c s v   chÊt hiÖn  ã  ña  ¬    c c c quan, ®¬n  Þ, chñ  u     Ëp  Õ   ¹ch    ¸u      v  ®Ç t l k ho chi® t b»ng  nguån  èn  ù  v s nghiÖp, tæng  îp    h trong  ù  d to¸n NSNN,  öi c¬    g   quan  Êp    c trªn theo quy  nh  ña  Ët NSNN.   ®Þ c Lu   1.2­C¸c  é  µ    B v UBND    c¸ctØnh  tæng  îp,lËp kÕ   ¹ch vèn  u    öiBé  h     ho   ®Ç tg   TµichÝnh  µ  é  Õ   ¹ch vµ  Çu .   v B K ho   § l 1.3­Trªn c¬  ë  Õ   ¹ch    iÓn kinh tÕ­   éi,c¸c c©n  i chñ  Õu       s k ho ph¸itr     x∙h     ®è   y cña  Òn  n kinh tÕ, Bé   µi chÝnh  èihîp víiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ©n       T  ph       K ho v§ t ph bæ kÕ   ¹ch  èn  u    ho v ®Ç t cho  õng  é,  t B UBND   tØnh  µ    ù  quan  äng  ña  v c¸c d ¸n  tr c Nhµ   íc. n Së   µi chÝnh­ Ët gi¸tham    íiSë   Õ   ¹ch  µ  Çu    T  v   gia v   K ho v§ t tham  u    m cho UBND  tØnh  Ò   ñ  ¬ng  u    v ch tr ®Ç t ph¸ttr Ón trong tõng  êikú  µ   i     th   v trong tõng    n¨m  Õ   ¹ch,ph©n    èn  u    k ho   bæ v ®Ç tcho  õng dù    tØnh  t   ¸n do  qu¶n  ý. l Phßng  µichÝnh  Ön  T  huy tham    íi   ¬  gia v   c quan  c¸c chøc  n¨ng  ña  Ön   c huy tham  u  m cho  UBND   Ön  Ò   ñ  ¬ng  u    huy v ch tr ®Ç tph¸ttr Ón trong tõng  êikú   i     th   vµ trong tõng    n¨m  Õ   ¹ch,ph©n    èn  u    k ho   bæ v ®Ç t cho  õng  ù  do  Ön  t d ¸n  huy qu¶n  ý. l 1.4­Sau    îcCh Ýnh  ñ    khi®   ph giao ng©n    s¸ch,c¸c Bé   µ      v UBND     c¸c tØnh  ph©n    èn  u    cho  õng  ù  thuéc  ¹m    bæ v ®Ç t t d ¸n  ph vi qu¶n  ý,®¶m   l  b¶o  íp kh   ®óng  íichØ     îc giao  Ò   v  tiªu®   v tæng  møc   u   ; c¬  Êu  èn  ®Ç t   c v trong  íc,vèn  n  ngoµiníc;c¬  Êu  µnh      c ng kinh tÕ;møc   èn    ù  quan  äng cña  µ   íc    v c¸c d ¸n  tr   Nh n   vµ  ng  íichØ  o  ña  Ýnh  ñ  Ò   iÒu  µnh  Õ   ¹ch    iÓn kinh ®ó v  ®¹ c Ch ph v ® h k ho ph¸ttr     tÕ­   éivµ  ù    x∙h   d to¸nNSNN   µng  h n¨m. 1.5­Sau    ∙  ©n    èn  u      khi® ph bæ v ®Ç tcho  õng dù      é  µ  t   ¸n,c¸cB v UBND     c¸c tØnh  öikÕ   ¹ch vèn  u    g   ho   ®Ç tcho  é  µichÝnh    Óm    Ò     Æt     BT  ®Ó ki trav c¸cm sau ®©y: ­ ViÖc  ¶m     ® b¶o    iÒu  Ön  ña  ù    îcbè  Ý kÕ   ¹ch  èn  u   c¸c ® ki c d ¸n ®   tr   ho v ®Ç ttheo quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  I Çn        ®Þ t  i 1  II ph II   Th«ng   µy. tn ­ Sù   íp ®óng  íichØ    ChÝnh  ñ    kh   v  tiªudo  ph giao vÒ     tæng  møc  u  ,c¬  ®Ç t  cÊu  èn  v trong níc,vèn  µiníc,c¬  Êu  µnh     ngo     c ng kinh tÕ, møc   èn    ù       v c¸c d ¸n quan  äng cña  µ   íc. tr   Nh n ­ Sù   ©n  ñ      tu th c¸c nguyªn  ¾c  è  Ý kÕ   ¹ch;c¸c dù  ®Ç u     t b tr   ho     ¸n  t ph¶icã    quyÕt  nh  u    õ thêi®iÓ m   ®Þ ®Ç tt     th¸ng 10  Ò   íccña    v tr   n¨m  ícn¨m  Õ   ¹ch; tr   k ho   c¸c dù  nhã m   nhã m       ¸n  B,  C ph¶ibè  Ý ®ñ   èn    ùc hiÖn  ù      tr   v ®Ó th   d ¸n theo    quy ®Þnh  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph Sau    Óm    Õu  Õ   ¹ch ®∙  iÓn khaicha  ¶m   khiki tra,n k ho   tr     ® b¶o    cÇu  c¸c yªu  trªn®©y  × Bé  µichÝnh  ã      th   T   c v¨n b¶n    Þ  iÒu  ®Ò ngh ® chØnh  ¹  êng  îp c¸c l iTr . h   Bé   µ  v UBND    c¸c tØnh kh«ng  iÒu  ® chØnh  ¹ hoÆc   ∙  iÒu  l i ®® chØnh  ng  Én  nh v kh«ng  ng  ®ó quy  nh, Bé  µichÝnh  ã    ®Þ   T  c v¨n b¶n  c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ  b¸o    t  ph quyÕt  nh,  ng  êic¬  ®Þ ®å th   quan  µi chÝnh  a  T  ch chuyÓn  èn  v sang  Kho  ¹c b  nhµ  íc®Ó   n   thanh  to¸n.
 4. 4 Së  µichÝnh­ Ët gi¸(hoÆc  T  v   Phßng  µichÝnh  Ön)  µ    T  huy r so¸tdanh  ôc   m dù    îcbè  Ý trong kÕ   ¹ch ®Ç u    ¸n ®   tr     ho   tXDCB   ña  a  ¬ng  c ®Þ ph theo    iÕ m   c¸c ® quy  nh    y.  ®Þ trªn®© Riªng ®èi víi   ù    îc®Ç u          d ¸n ®   c¸c tb»ng    ån  èn  îc c¸cngu v ®   ®Ó   ¹ theo  l i NghÞ   Õt  ña  èc  éi vµ  quy c Qu h   Quy Õt  nh  ña  Ýnh  ñ    ®Þ c Ch ph cßn ph¶itu©n  ñ      th c¸c quy  nh  Ò   i îng  u    µ  Öc  ö  ông  õng  ån  ®Þ v ®è t ®Ç t v vi s d t ngu vèn  u  .Trêng  îp kÕ   ¹ch  ∙  iÓn khaicha  ¶m   ®Ç t  h   ho ® tr     ® b¶o    c¸c quy  nh,  ë  ®Þ S Tµi chÝnh­ Ët gi¸(hoÆc    v   Phßng  µi chÝnh  Ön)  T  huy ph¶i cã    v¨n  b¶n b¸o    c¸o UBND   tØnh  (hoÆc  huyÖn) xem   Ðt, ®iÒu  x  chØnh  ¹  µ  a  l iv ch chuyÓn  Òn ti   sang Kho  ¹c nhµ  íc®Ó   b  n   thanh  to¸n. 1.6­Trªn c¬  ë  Õ   ¹ch ®∙  ©n        s k ho   ph bæ hoÆc   sau    iÒu  khi® chØnh  ∙  ï ® ph   hîp víi       quy  nh: c¸c ®Þ ­ C¸c  é   µ    B v UBND    c¸c tØnh,huyÖn    giao chØ    Õ   ¹ch    tiªuk ho cho    ñ  c¸c ch ®Ç u      ùc hiÖn, ®ång  öic¬  t®Ó th     g   quan  Kho  ¹c nhµ  íc ®ång  Êp    b  n  c ®Ó theo  dâi, µm    kiÓm    l c¨n cø  so¸t,  thanh    èn. to¸nv ­ §èivíic¸c dù  do    é           ¸n  c¸c B qu¶n  ý,Bé   µi chÝnh  l  T   th«ng b¸o  Õ   ¹ch  k ho thanh    èn  u    to¸nv ®Ç tcho  Kho  ¹c nhµ  íc®Ó   µm    thanh    èn    b  n  l c¨n cø  to¸nv cho c¸cdù    ¸n. ­ §èi víic¸c dù  do          ¸n  tØnh  qu¶n  ý,Së   µi chÝnh­ Ët gi¸th«ng  l  T   v   b¸o  Õ   k ho¹ch  thanh    èn  u    to¸nv ®Ç t cho Kho  ¹c nhµ  íc tØnh    µm  cø  b  n  ®Ó l c¨n  thanh  to¸nvèn    cho    ù  c¸cd ¸n. ­ §èivíi   ù    huyÖn        d ¸n do  c¸c qu¶n  ý,Phßng  µi chÝnh  Ön  l  T  huy th«ng    b¸o kÕ   ¹ch  ho thanh to¸n vèn  u      ®Ç t cho Kho  ¹c  µ  íc huyÖn    µm  b nh n   ®Ó l c¨n   cø thanh    èn  to¸nv cho    ù  c¸cd ¸n. 2.K Õ   ¹ch quý:   ho   Néi dung  Õ   ¹ch  èn  u   , vèn  ù  k ho v ®Ç t   s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt ®Ç u     µ  ct ch   tv x©y  ùng  µng  ý  d h qu ph¶iph¶n    ¸nh  îc gi¸trÞ khèil ng ®∙  ùc hiÖn  ña  ý  ®     î   th   c qu tr cvµ  ü kÕ   õ ®Ç u   í   lu   t   n¨m  n   èiquý  íc;vèn  ∙  îct¹m  ®Õ cu   tr   ® ®   øng, thu håit¹m      øng  µ  v thanh  to¸n cña  ý  íc vµ  ü kÕ   õ ®Ç u     qu tr   lu   t   n¨m  n   èiquý  íc;dù  ®Õ cu   tr   kiÕn    Þkhèil ng  ùc hiÖn  gi¸tr    ¬ th   trong quý;nhu  Çu  èn  ¹m      c v t øng  µ  èn v v thanh  to¸ntrong quý.     2.1­C¨n  vµo  Õ   ¹ch  èn  u    îc giao  µ  Õn    ùc hiÖn  ù    cø  k ho v ®Ç t ®   v ti ®é th   d ¸n,chñ  u    Ëp  Õ   ¹ch  èn  u    µng  ý    ®Ç t l k ho v ®Ç t h qu theo    éidung    y   c¸c n   trªn®© göi Kho  ¹c  µ  íc n¬i chñ  u    ùc tiÕp    b nh n     ®Ç ltr   giao  Þch, ®ång  öi Bé   d   g   hoÆc   UBND   tØnh  µo  µy  cña  v ng 10  th¸ng cuèiquý  íc(ri   ý    ñ  u    öi5      tr   ªngqu I,ch ®Ç tg   ngµy sau    Ën  îc kÕ   ¹ch  èn  u    n¨m  Bé   khi nh ®   ho v ®Ç t do  hoÆc   UBND   tØnh  giao). 2.2­ C¨n  vµo  Õ   ¹ch  èn  u    n¨m  µ    cø  k ho v ®Ç t v kh¶  n¨ng  ©n  ng s¸ch,c¬    quan  µi chÝnh  ã  T  c tr¸chnhiÖ m   è  Ý møc     µng  ý  µ    b tr   chih qu v th«ng b¸o    cho Kho  ¹c  µ  íc;c¨n  vµo  b nh n   cø  nhu  Çu  èn  c v thanh  to¸n,chuyÓn  èn  Þp  êi   vk th   cho  Kho  ¹c nhµ  íc®Ó   b  n   thanh   to¸ncho    ù  c¸cd ¸n. 2.3­§èivíi   ù    huyÖn        d ¸n do  c¸c qu¶n  ý, ñ  u    Ëp kÕ   ¹ch cÊp  èn  l  ch ®Ç tl   ho   v quý  öiPhßng  µi chÝnh  Ön.  g  T  huy C¨n  kÕ   ¹ch  èn  n¨m  µ  cø  ho v c¶  v kh¶  µng  n ng©n  s¸ch,Phßng  µi chÝnh  Ön  ©n      T  huy ph bæ møc     ý  chiqu cho  õng  ù    t d ¸n, th«ng b¸o cho  ñ  u  , ®ång  öi Kho  ¹c nhµ  íc huyÖn;  cø  µo    ch ®Ç t  g  b  n  c¨n  v nhu cÇu  èn  v thanh  to¸n,chuyÓn  èn  Þp  êicho    v k th   Kho  ¹c nhµ  íc®Ó   b  n  thanh    to¸n cho    ù  c¸cd ¸n.
 5. 5 2.4­§èivíivèn  ù       s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt ®Ç u    µ  ©y  ùng, c¨n cø  µo  ct ch   tv x d   v dù    to¸n NSNN  n¨m  îc th«ng    ñ  u    Ëp  Õ   ¹ch    µng  ý  öi ®  b¸o,ch ®Ç t l k ho chih qu g   Kho  ¹c nhµ  ícn¬ichñ  u    ùctiÕp giao dÞch    µm    kiÓm  b  n    ®Ç ttr       ®Ó l c¨n cø  so¸t,   thanh to¸n. III.§I Ò U  KI Ö N  § Ò  §¦î C  H A N H  T O¸ N  V è N  § Ç U  T ,    T V è N   ù  N G H I Ö P  C ã  T Ý N H   H Ê T  § Ç U  T ¦ V µ   ¢ Y  D ù N G S C X C¸c  ù    u    îcthanh    èn  d ¸n ®Ç t®   to¸nv NSNN     ã      iÒu  Ön    khic ®ñ c¸c ® ki sau ®©y: 1. Cã     ñ  ôc vÒ   u    µ  ©y  ùng, cô  Ó    ®ñ th t   ®Ç t v x d   th theo      o¹n    c¸c giai® nh sau: 1.1­ChuÈn    u  :   bi®Ç t ­ V¨n    b¶n  ña  Êp  ã  Èm  Òn  c c c th quy cho  Ðp  Õn  µnh  Èn  Þ   u   ph ti h chu b ®Ç t.   ­ Dù       Ý    to¸nchiph cho  c«ng    Èn  Þ   u    îccÊp  ã  Èm  Òn  t¸cchu b ®Ç t®   c th quy phª duyÖt.   1.2­ChuÈn    ùc hiÖn  ù    bith   d ¸n: ­ B¸o      c¸o nghiªncøu    kh¶    thi(hoÆc  c¸o ®Ç u  ) vµ  Õt  nh  u   b¸o    t   quy ®Þ ®Ç tcña  Êp  ã  Èm  Òn.   c c th quy ­ Dù       Ý     to¸nchiph cho c«ng    Èn  Þ   ùc hiÖn  ù    îccÊp  Èm   t¸cchu b th   d ¸n ®   th quyÒn    Öt. phª duy 1.3­Thùc  Ön  u  .   hi ®Ç t ­ B¸o      c¸o nghiªncøu    kh¶    thi(hoÆc  c¸o ®Ç u  ) vµ  Õt  nh  u   b¸o    t   quy ®Þ ®Ç tcña  Êp  ã  Èm  Òn.   c c th quy ­ ThiÕtkÕ   ü  Ëtvµ      k thu   tæng  ù  d to¸n,quyÕt  nh    Öt  ÕtkÕ   ü    ®Þ phª duy thi   k thuËtvµ    tæng  ù  d to¸n.Nh÷ng  ù    ã m   B  Õu  a  ã  ÕtkÕ   ü  Ët   d ¸n nh A,  n ch c thi   k thu   vµ tæng  ù    îcduyÖt,th×  d to¸n®     trong quyÕt  nh  u      ®Þ ®Ç tph¶iquy  nh    ®Þ møc   vèn  ña  õng  ¹ng  ôc  ct h m c«ng  ×nh vµ  tr   ph¶icã  ÕtkÕ   µ  ù    ¹ng  ôc     thi   v d to¸nh m c«ng  ×nh thi tr     c«ng  trong n¨m  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt.   ®  c th quy phª duy 2. §îc bè  Ý kÕ   ¹ch  èn  u   theo      tr   ho v ®Ç t quy  nh   ¹  iÓ m   kho¶n    ®Þ t i® 1  II phÇn    IITh«ng   µy. tn 3. Quy Õt  nh    ®Þ giao nhiÖ m   ô  ñ  u  ,thµnh  Ëp    v ch ®Ç t  l Ban  Qu¶n  ýdù    l   ¸n (tr ng  îp  ê h ph¶i thµnh  Ëp    l Ban  QLDA), bæ   Ö m   ëng    nhi Tr ban, K Õ     to¸n tr ng   ë hoÆc   ô  ph tr¸chkÕ     to¸n. 4. §∙ tæ      chøc  u   Çu  ®Ê th hoÆc  chØ  nh  Çu  Ón  än   Ên, mua   ®Þ th tuy ch t v   s ¾ m   ÕtbÞ, x©y  ¾p  thi     l theo quy  nh  ña    ®Þ c Quy  Õ   Êu  Çu. ch § th 5.§ñ  iÒu  Ön  îcthanh    èn  ¹m   ® ki ®   to¸nv t øng  µ  v thanh    èil ng hoµn  to¸nkh  î   thµnh theo quy  nh  ¹ kho¶n  vµ  phÇn      ®Þ t  i IV  V  IITh«ng   µy. tn 6.§èivíi ån  èn  ù       ngu v s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt®Ç u    µ  ©y  ùng: ct ch   tv x d ­ Cã     b¸o c¸o nghiªn cøu    kh¶    thi(hoÆc b¸o c¸o  u   ) vµ  Õt  nh   ®Ç t   quy ®Þ ®Ç u  . t
 6. 6 ­ Cã       v¨n b¶n    Öt kÕt  phª duy   qu¶  u  Çu  ®èivíi ãithÇu  chøc  u   ®Ê th (       g tæ  ®Ê thÇu) hoÆc   Õt  nh    quy ®Þ phª  Öt  ÕtkÕ   ù  duy thi   d to¸n (®èi víigãi thÇu         chØ   ®Þnh  Çu). th ­ Cã   îp ®ång    h  giao viÖc    hoÆc   îp ®ång  h  kinh tÕ  ÷a chñ  u    µ  êi   gi   ®Ç tv ng   nhËn  Çu. th ­§îcbè  Ýtrong dù        tr     to¸nNSNN   n¨m. 7. Chñ   u    ë   µikho¶n  ¹    ®Ç t m t   ti Kho  ¹c nhµ  íc n¬i thuËn  Ön  b  n    ti cho  Öc  vi kiÓm    so¸tthanh    µ  Ën  Ön cho  to¸nv thu ti   giao dÞch  ña  ñ  u  .   c ch ®Ç t IV. T ¹ M  ø N G  V µ  T H U   å I V è N   ¹ M  ø N G   H T 1.§èit ng ® îct¹m     î     øng  èn:v ­Dù     u    chøc  u  Çu    ¸n ®Ç ttæ  ®Ê th theo hîp ®ång  ×a     ch kho¸traotay.    ­C¸c  ãithÇu  ©y  ¾p  chøc  u  Çu.   g  x l tæ  ®Ê th ­ Mua   ¾ m   ÕtbÞ   Ó  thiÕtbÞ   Ëp  Èu  µ  ÕtbÞ     s thi   (k c¶    nh kh v thi   mua   trong  níc). ­C¸c  îp ®ång   Ên.   h  tv ­C«ng  Öc  n   ïgi¶i ãng  Æl    vi ®Ò b     ph m b»ng. ­  ét  è  M s c«ng  Öc  éc    Ý   vi thu chi ph kh¸c cña  ù     chi phÝ   é      d ¸n,nh   b m¸y qu¶n  ýdù    Õ  t  l   ¸n,thu ®Ê hoÆc   Õ  thu chuyÓn  Òn  ö  ông  t. quy s d ®Ê C¸c  ù    u    d ¸n ®Ç thoÆc   èil ng c«ng  Öc  éc dù    u    µi®èi kh  î   vi thu   ¸n ®Ç tngo     t ng  î nªu    trªn chØ   îc thanh  ®  to¸n vèn  ¹m    t øng    ñ   íng  Ýnh  ñ    khi Th t Ch ph cho phÐp.   2.§iÒu  Ön  îct¹m    ki ®   øng  èn: v 2.1­§èivíi   ù    u    ùc hiÖn  u  Çu        d ¸n ®Ç tth   c¸c ®Ê th theo hîp ®ång  ×a     ch kho¸   trao tay (®Êu  Çu  µn  é       th to b c¸c c«ng  Öc  ÕtkÕ,  vi thi   cung  Êp  ÕtbÞ,  ©y  c thi   x l¾p  îc thùc  Ön  ®  hi th«ng  qua  ét  µ  Çu) vµ    ãi thÇu  ©y  ¾p  ùc m nh th   c¸c g   x l th   hiÖn  u  Çu: ®Ê th ­ Cã       v¨n b¶n    Öt kÕt  phª duy   qu¶  u  Çu  ña  Êp  ã  Èm  Òn. ®Ê th c c c th quy ­Cã   îp ®ång    h  kinh tÕ  ÷a chñ  u    µ  µ  Çu.   gi   ®Ç tv nh th ­Cã   Êy b¶o    ùc hiÖn  îp ®ång  ña  µ  Çu.   gi   l∙nhth   h  c nh th 2.2­§èi víimua   ¾ m   ÕtbÞ   Ó  thiÕtbÞ   Ëp  Èu  µ  ÕtbÞ        s thi   (k c¶    nh kh v thi   trongníc).   ­ Cã       v¨n b¶n    Öt  Õt  phª duy k qu¶  u  Çu  ña  Êp  ã  Èm  Òn  ®èi ®Ê th c c c th quy (  víiphÇn  ÕtbÞ   chøc  u   Çu) hoÆc       thi   tæ  ®Ê th   v¨n b¶n chØ  nh  Çu  ®èivíi ®Þ th (     phÇn  ÕtbÞ  thi   kh«ng  chøc  u  Çu). tæ  ®Ê th ­ Cã   îp ®ång    h  kinh tÕ  ÷a chñ  u    µ  µ  Çu    gi   ®Ç t v nh th cung  øng, gia c«ng     chÕ   ¹othiÕtbÞ. Riªng ®èi víi ÕtbÞ   Ëp  Èu  t          thi   nh kh ph¶icã      v¨n b¶n    Öt  phª duy hîp ®ång  ña  Êp  ã  Èm  Òn    c c c th quy theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h ­ Cã   Êy    gi b¶o    ùc hiÖn  îp ®ång  ña  µ  Çu  ®èivíi Çn  Õt l∙nhth   h  c nh th (     ph thi   bÞ  chøc  u  Çu). tæ  ®Ê th
 7. 7 2.3­§èivíi         c«ng  Öc  c¸c vi ph¶ithuªtvÊn:      ­ Cã       v¨n b¶n    Öt  Õt  phª duy k qu¶  u  Çu  ña  Êp  ã  Èm  Òn  ®èi ®Ê th c c c th quy (  víi  c«ng  Öc  chøc  u  Çu)hoÆc     vi tæ  ®Ê th   v¨n b¶n  chØ  nh  Çu  ®èivíi ®Þ th (     c«ng  viÖc kh«ng  chøc  u  Çu). tæ  ®Ê th ­Cã   îp ®ång    h  kinh tÕ  ÷a chñ  u    µ  µ  Çu   Ên.   gi   ®Ç tv nh th tv 2.4­§èivíi ét  è       m s c«ng  Öc  éc chiphÝ  vi thu     kh¸ccña  ù    d ¸n: ­ C«ng    n   ï,gi¶i ãng  Æt     t¸c®Ò b     ph m b»ng  ph¶icã  ¬ng    n   ïvµ  ù    ph ¸n ®Ò b   d to¸n® îcduyÖt.    ­ C¸c    Ý   Êp  t, thuÕ   t  chi ph c ®Ê   ®Ê hoÆc   chuyÓn quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê ph¶icã    th«ng    ña  ¬  b¸o c c quan  chuyªn m«n    Çu  ñ  u    ép  Òn.   yªu c ch ®Ç tn ti ­Chi phÝ  ¹t®éng  ña  é     ho   c b m¸y  qu¶n  ýdù    l   ¸n ph¶icã  ù    îcduyÖt.   d to¸n®   3.Møc  èn  ¹m    v t øng: 3.1­§èivíi   ù    u    ùc hiÖn  u  Çu        d ¸n ®Ç tth   c¸c ®Ê th theo hîp ®ång  ×a     ch kho¸  traotay:   ­ T¹m    øng cho  Öc  vi mua   ¾ m   ÕtbÞ   s thi   c¨n  vµo  Õn    cø  ti ®é thanh    to¸n (nh quy  nh  ¹ tiÕt3.3 díi y).   ®Þ t        i ®© ­ Ph Çn    cßn  ¹ t¹m  l   øng  i 15%     Þ gãithÇu,nhng  Òu  Êt kh«ng  ît gi¸tr       nhi nh   v  kÕ   ¹ch vèn  n¨m  ∙  è  Ýcho    ho   c¶  ® b tr   c¸cc«ng  Öc  µy. vi n 3.2­§èivíi ©y  ¾p:      xl ­ C¸c  ãithÇu  ã    Þ díi10  û ®ång, møc   ¹m    g  c gi¸tr     t     t øng b»ng 20%     Þ gi¸tr   hîp ®ång  ng    nh kh«ng  ît Õ   ¹ch vèn  µng  v   ho   k h n¨m  ña  ãithÇu. c g    ­ C¸c  ãithÇu  ã    Þtõ10  û®ång  n   íi tû®ång, møc  ¹m      g  c gi¸tr     t   ®Õ d   50      t øng b»ng 15%     Þ hîp  ng  ng  gi¸tr   ®å nh kh«ng  îtkÕ   ¹ch  èn  µng  v   ho vh n¨m  ña  ãi c g  thÇu. ­C¸c  ãithÇu  ã    Þtõ50  û®ång  ëlªn,   g  c gi¸tr     t   tr    møc  ¹m  t øng  b»ng  10%     gi¸ trÞhîp ®ång  ng     nh kh«ng  ît Õ   ¹ch vèn  µng  v   ho   k h n¨m  ña  ãithÇu. c g  Trêng  îp kÕ   ¹ch  èn  n¨m  ña  ãithÇu  è  Ý thÊp  ¬n  h   ho v c¶  c g  b tr   h møc   èn  v ® îct¹m    øng  theo quy  nh    ãithÇu  a  îcthanh        ®Þ trªn(g   ch ®   to¸n®ñ møc  èn  ¹m  vt øng  theo  û lÖ  t   quy  nh),Kho  ¹c nhµ  íc tiÕp  ôc thanh    èn  ¹m    ®Þ   b  n  t  to¸n v t øng trong kÕ   ¹ch    ho n¨m  sau cho  n     t ®Õ n   ®Õ khi®¹   møc   û lÖ  ¹m  t   t øng  theo    quy ®Þnh. 3.3­§èivíi      mua  ¾ m   ÕtbÞ: s thi   ­ Møc   èn  ¹m  v t øng  µ sè  Òn  µ   ñ  u    ph¶i thanh  l   ti m ch ®Ç t   to¸n theo  îp   h  ®ång  ng  Òu  Êt  nh nhi nh kh«ng  îtkÕ   ¹ch  èn  v  ho v trong n¨m.  êng  îp  Õ   Tr hk ho¹ch  èn  è  Ý kh«ng    v b tr   ®ñ nhu  Çu  èn    c v ®Ó thanh to¸n theo  îp  ng, chñ    h ®å   ®Ç u    ã  tc tr¸chnhiÖ m  ×m  ån  èn      t ngu v bæ sung. ­ Vèn  ¹m    t øng  îcthanh    ®  to¸ntheo  Õn ®é   ti   thanh    Òn cña  ñ  u   to¸nti   ch ®Ç t ®èi  íinhµ  Çu    v  th cung  øng, gia c«ng  Õ   ¹othiÕtbÞ   îc quy  nh     ch t     ®  ®Þ trong  hîp  ng  ®å kinh  Õ  µ  îc thùc  Ön  tv®  hi cho  n     ÕtbÞ   ∙  Ëp  ®Õ khi thi   ® nh kho  ña  c chñ  u    ®èivíithiÕtbÞ   ®Ç t (       kh«ng  Çn  ¾p) hoÆc   ∙  îc l¾p  Æt   c l  ®®  ® xong  µ  v nghiÖ m    ®èivíi ÕtbÞ  Çn  ¾p). thu (     thi   c l
 8. 8 3.4­§èivíi   îp ®ång   Ên, møc  èn  ¹m       h c¸c tv   v t øng  èithiÓu  µ25%     Þ t  l  gi¸tr   gãithÇu,nhng      kh«ng  îtkÕ   ¹ch  èn  n¨m  ∙  è  Ý cho  v   ho v c¶  ® b tr   c«ng  Öc  vi ph¶i   thuªtvÊn.    3.5­§èi víic«ng  Öc  n   ï gi¶iphãng  Æt        vi ®Ò b     m b»ng, møc   èn  ¹m      v t øng theo yªu  Çu  Çn  Õtcho  c c thi   c«ng  Öc  n   ï nhng  vi ®Ò b   kh«ng  îtkÕ   ¹ch  èn  v   ho v c¶ n¨m  ∙  è  Ýcho  ® b tr   c«ng  Öc  n   ïgi¶i ãng  Æt   vi ®Ò b     ph m b»ng. 3.6­§èivíim ét  è       s c«ng  Öc  éc chiphÝ   vi thu     kh¸c cña  ù    îccÊp  èn    d ¸n ®   v t¹m øng, møc   èn  ¹m    v t øng  theo yªu  Çu  Çn  Õtnhng  c c thi   kh«ng  îtkÕ   ¹ch v   ho   vèn  n¨m  ∙  è  Ýcho    ¹ c«ng  Öc  . c¶  ® b tr   c¸clo i   vi ®ã 4.Thu  åivèn  ¹m    h  t øng: 4.1­Vèn  ¹m    t øng    îp ®ång  ©y  ¾p  îcthu håidÇn  µo  õng thêikú  c¸ch   x l ®    vt   thanh    èil ng x©y  ¾p  µn  µnh  to¸nkh  î   l ho th theo quy  nh    ®Þ sau  y: ®© ­Thêi®iÓ m   ¾t  u     åi:     b ®Ç thu h + C¸c  ãi thÇu  ã    Þ díi10  û ®ång: khithanh  g  c gi¸tr     t      to¸n ®¹t 30%     Þ    gi¸tr   hîp ®ång.   + C¸c  ãi thÇu  ã    Þ tõ 10  û ®ång  n   íi50  û ®ång: khithanh  g  c gi¸tr     t   ®Õ d   t      to¸n®¹t25%     Þhîp ®ång.    gi¸tr     + C¸c  ãithÇu  ã    Þtõ50  û®ång  ëlªn:   g  c gi¸tr     t   tr     thanh    t20%     khi to¸n®¹   gi¸ trÞhîp ®ång.      ­ Sè   èn  ¹m    v t øng  îc thu  åi h Õt    ãi thÇu  îc thanh  ®  h  khig   ®  to¸n khèil ng    î   x©y  ¾p  µn  µnh  t80%     Þkhèil ng. l ho th ®¹   gi¸tr    î ­Møc  èn  ¹m    v t øng    åitõng kú  îcx¸c®Þnh    thu h    ®   nh sau: +    Khi thanh to¸n khèil ng  t ®Õ n      î ®¹   50%     Þ hîp  ng, møc   èn  ¹m  gi¸tr   ®å   vt øng    åi®¹t®Õ n   thu h     40%  tæng  è  èn  ¹m  s v t øng. +    Khi thanh to¸n khèil ng  t ®Õ n      î ®¹   70%     Þ hîp  ng, møc   èn  ¹m  gi¸tr   ®å   vt øng    åi®¹t®Õ n   thu h     80%  tæng  è  èn  ¹m  s v t øng. +    Khi thanh to¸n khèil ng  t ®Õ n      î ®¹   80%     Þ hîp  ng, møc   èn  ¹m  gi¸tr   ®å   vt øng    åi®¹t100%   thu h     tæng  è  èn  ¹m  s v t øng. Trêng  îp  èn  ¹m  h v t øng  a  håi h Õt  gãi thÇu  a  îc thanh    ch thu    do    ch ®   to¸n ®¹t ®Õ n   û lÖ    t   quy  nh    ng  ù    ®Þ trªnnh d ¸n kh«ng  îc ghitiÕp  Õ   ¹ch  ®   k ho hoÆc   bÞ  nh    ®× thic«ng,chñ  u      ®Ç tph¶igi¶i ×nh víi    tr     Kho  ¹c nhµ  ícvÒ   ×nh  ×nh  b  n  t h sö  ông  è  èn  ¹m  d s v t øng  a  îc thu  åi,®ång  êib¸o  ch ®   h  th   c¸o  Êp  ã  Èm   c c th quyÒn  ö  ý. xl Trêng  îp  ∙  îc thanh    èn  ¹m  h ®®  to¸nv t øng  µ   ãithÇu  m g  kh«ng  iÓn khai tr     thic«ng    theo  ng  êih¹n  ®ó th   quy  nh   ®Þ trong  îp  ng,  ñ  ¸u   ph¶i gi¶i h ®å ch ® t    tr×nh víi    Kho  ¹c nhµ  ícvµ  ã  b  n   c tr¸chnhiÖ m  µn    è  èn  ∙  ¹m    ho tr¶s v ® t øng. 4.2­Vèn  ¹m    t øng mua  ¾ m   ÕtbÞ  îcthu håivµo  õng  Çn  s thi   ®       t l thanh    to¸n khèil ng thiÕtbÞ  µn  µnh.  î     ho th §èivíi ÕtbÞ      thi   kh«ng  Çn  ¾p,khithiÕtbÞ  ∙  îcnghiÖ m     µ  Ëp  c l      ®®   thu v nh kho  ñ  u  ,chñ  u    ã  ch ®Ç t  ®Ç tc tr¸chniÖ m   öingay    g  chøng  õ ®Õ n   t  Kho  ¹c nhµ  b  níc®Ó   µm  ñ tôcthanh    èil ng thiÕtbÞ  µn  µnh  µ    åisè  èn    l th     to¸nkh  î     ho th v thu h   v ®∙  ¹m  t øng.
 9. 9 §èi víithiÕtbÞ   Çn  ¾p, khi thiÕtbÞ   ∙  Ò   n       c l     ® v ®Õ kho  ñ  u   , chñ  ch ®Ç t   ®Ç u    c¸o víi tb¸o      kho  ¹c nhµ  íc®Ó   b  n  theo  âi;khithiÕtbÞ  ∙  ¾p  Æt  d     ®l ® xong,  chñ  u    öingay  ®Ç tg   chøng  õ®Õ n   t  Kho  ¹c nhµ  íc®Ó   µm  ñ tôcthanh    b  n  l th     to¸n khèil ng thiÕtbÞ   µn  µnh  µ    åisè  èn  ∙  ¹m   î     ho th v thu h   v ® t øng. Kho  ¹c nhµ  íc   b  n  thu  åi h Õt  è  èn  ¹m  h  s v t øng  ÕtbÞ     thi   khi thanh  to¸n cho  èi l ng  ¾p  Æt     kh  î l ® hoµn  µnh. th Trêng  îp  ∙  h ® thanh  to¸n vèn  ¹m    t øng  µ   Õt  êih¹n  m h th   quy  nh  ®Þ trong  hîp ®ång  Én    v kh«ng  Ën  îcthiÕtbÞ, chñ  u    nh ®      ®Ç tph¶igi¶itr×nh víi       Kho  ¹c b  nhµ  ícvµ  ã  n   c tr¸chnhiÖ m  µn    è  èn  ∙  ¹m    ho tr¶s v ® t øng. 4.3­Vèn  ¹m    t øng  cho    îp ®ång   Ên  îcthu håivµo  õng  Çn  c¸ch   tv ®       t l thanh  to¸ncho  èil ng c«ng  Öc   Ên  µn  µnh    kh  î   vi tv ho th theo nguyªn t¾c:     ­Thêi®iÓ m     åikhib ¾t  u       thu h     ®Ç thanh    èil ng hoµn  µnh. to¸nkh  î   th   ­ Sè   èn  håib»ng  è  èn    v thu    s v thanh    ©n  íi(x)tû lÖ  Êp  èn  ¹m  to¸nnh v      c v t øng. 4.4­ Vèn  ¹m    t øng  cho c«ng  Öc  n   ï gi¶iphãng  Æt   vi ®Ò b     m b»ng  µ    v c¸c c«ng  Öc  éc chiphÝ  vi thu     kh¸ccña  ù    îcthu håim ét  Çn  µo  ú    d ¸n ®       l v k thanh    to¸n khèil ng hoµn  µnh  ña   î   th c c«ng  Öc  . vi ®ã 4.5­Møc    åivèn  ¹m    thu h   t øng  ña    ¹ hîp ®ång  ã  Ó  c c¸c lo i     c th cao  ¬n  h møc   quy  nh    y  Õu  ñ  u    µ  µ  Çu  èng  Êt ®Ò   Þ. ®Þ trªn®© n ch ®Ç tv nh th th nh   ngh 4.6­Trêng  îp  n   Õt      Õ   ¹ch  µ   èn  ¹m    h ®Õ h niªn ®é k ho m v t øng  a  håi ch thu    h Õt  gãithÇu  a  îcthanh    t®Õ n   û lÖ  do    ch ®   to¸n®¹   t   quy  nh  ×  Õp tôc thu ®Þ th ti       håitrong kÕ   ¹ch n¨m      ho   sau  µ  v kh«ng  õvµo  Õ   ¹ch vèn  ña  tr   k ho   c n¨m  sau. 5. §èi víim ét  è  Ët t lµ cÊu  Ön,b¸n  µnh  È m        s v      ki   th ph trong x©y  ùng  ã    d c gi¸trÞ líncÇn      ph¶is¶n  Êt tr c ®Ó   ¶m     xu   í   ® b¶o  Õn    ©y  ùng  ti ®é x d c«ng  ×nh tr   vµ  ét  è  ¹  Ët t® Æc   ñng,vËt tcÇn  m s lo i    v ch      ph¶idù  ÷theo  ïa  ô,n Õu  Çn    tr   m v  c thiÕtph¶it¹m      øng  Òu  ¬n  nhi h møc  èn  ¹m  v t øng  theo  quy  nh    y,  ñ  ®Þ trªn®© ch ®Ç u    tb¸o    é   µi chÝnh  ®èivíidù    c¸c Bé   c¸o B T   (     ¸n do    qu¶n  ý), ë   µi chÝnh­ l  T  S vËt    ®èi víidù  do  gi¸(     ¸n  tØnh  qu¶n  ý)  l ,Phßng  µi chÝnh  ®èi víidù  do  T  (     ¸n  huyÖn  qu¶n  ý)quyÕt  nh.  èn  ¹m  l  ®Þ V t øng  µy  îcthu håikhithanh      n ®     to¸ncho khèil ng XDCB   µn  µnh  ã  Êu  µnh    ¹ vËtt® îct¹m   î   ho th c c th c¸clo i      øng  trªn.   nªu  6.§èivíi èn  ù       v s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt®Ç u    µ  ©y  ùng: ct ch   tv x d ­ C¸c  ù    ã    d ¸n c quy    èn  õ 1  ®ång  ëlªn,viÖc  ¹m  m« v t   tØ  tr     t øng  µ    åi v thu h   vèn  ¹m  t øng  îcthùc hiÖn    i víi èn  u    ®    nh ®è     v ®Ç tXDCB. C¸c  ù    ã  d ¸n c quy    èn  íi1  ®ång  îct¹m  m« v d   tØ  ®   øng  50%   Õ   ¹ch    k ho n¨m cña  ù    èn  ¹m  d ¸n.V t øng  îcthu håidÇn  µo  õng  ú  ®    vt k thanh    èil ng hoµn  to¸nkh  î   thµnh  µ  v thu  åi h Õt  h  trong n¨m  Õ   ¹ch.Sè   èn  ¹m  k ho   v t øng  thu  åi tõng  ú  h  k b»ng  è  èn  s v thanh    ©n  íi   ûlÖ  ¹m  to¸nnh v   t   t øng. (x) 7. Nh÷ng  ù  ®Ç u    ã  èn  íc ngoµi hoÆc   ÷ng  ãi thÇu  chøc    d ¸n  tc v n     nh g  tæ  ®Êu   Çu  èc  Õ  µ   th qu t m trong  Öp  nh  Ýn  ông  ý  ÷a  Ýnh  ñ  Öt Hi ®Þ td k gi Ch ph Vi   Nam   µ  µ  µitrî ã  v nh t     quy  nh  Ò   Öc  ¹m  c ®Þ v vi t øng  èn  ®èit ng ® îc t¹m  v (  î     øng,  ®iÒu  Ön  µ  ki v møc   ¹m t øng, thu  åi vèn  ¹m    h  t øng) kh¸c víic¸c quy  nh         ®Þ nªu trªnth× ® îcthùc hiÖn        theo quy  nh    ®Þ trongHiÖp  nh  Ýn  ông  ∙  ý.   ®Þ td ®k V. T H A N H  T O¸ N  K H è I L ¦î N G  H O µ N  T H µ N H
 10. 10 1.Thanh    èil ng x©y  ¾p  µn  µnh:   to¸nkh  î   l ho th 1.1­Khèi l ng  ©y  ¾p  µn  µnh     î x l ho th theo  ×nh  h thøc chØ  nh  Çu  îc ®Þ th ®   thanh to¸n lµ khèi l ng  ùc  Ön  ∙  îc nghiÖm       î th hi ® ®   thu  µng  h th¸ng,theo  îp   h  ®ång, cã    trong kÕ   ¹ch  u    îc giao,cã  ÕtkÕ   µ  ù      Õt® îc   ho ®Ç t ®     thi   v d to¸nchiti     duyÖt theo ®óng  nh      ®Þ møc,  n    ña  µ   íc. ®¬ gi¸c Nh n 1    èi l ng x©y  ¾p  µn  µnh  2­ Kh  î   l ho th theo  ×nh  h thøc  u   Çu  îcthanh  ®Ê th ®   to¸n lµ khèi l ng  ùc  Ön  ∙  îc nghiÖ m       î th hi ® ®   thu theo  îp  ng,  ã  h ®å c trong  Õ   k ho¹ch ®Ç u    îcgiao.   t®   1.3­ § Ó   îc thanh    ®  to¸n khèi l ng  ©y  ¾p  µn  µnh, chñ  u    göi    î x l ho th   ®Ç t   ®Õ n   Kho  ¹c nhµ  ícc¸ctµiliÖu sau  y: b  n       ®© 1.3.1­Trêng  îp chØ  nh  Çu:   h  ®Þ th ­V¨n    b¶n    Öt thiÕtkÕ   µ  ù      Õth¹ng  ôc  phª duy     v d to¸nchiti   m c«ng  ×nh. tr ­   Quy Õt  nh  ®Þ chØ  nh  Çu. ®Þ th ­  îp  ng   H ®å kinhtÕ  ÷a chñ  u    µ  µ  Çu.   gi   ®Ç tv nh th ­   Biªnb¶n    nghiÖm     èil ng x©y  ¾p  µn  µnh  Ìm  thu kh  î   l ho th k theo  b¶n  Ýnh  t gi¸trÞkhèil ng ® îcnghiÖm      î     thu. ­PhiÕu    µ    gi¸v chøng  õthanh  t  to¸n. 1.3.2­Trêng  îp ®Êu  Çu:   h  th ­V¨n    b¶n    Öt kÕt  phª duy   qu¶  u  Çu. ®Ê th ­Hîp  ng    ®å kinh tÕ  ÷a chñ  u    µ  µ  Çu.   gi   ®Ç tv nh th ­ Biªn b¶n      nghiÖ m     èil ng x©y  ¾p  µn  µnh  Ìm  thu kh  î   l ho th k theo b¶n  Ýnh  t gi¸trÞkhèil ng ® îcnghiÖm      î     thu. ­PhiÕu    µ    gi¸v chøng  õthanh  t  to¸n. Nh÷ng  èil ng ph¸tsinh ngoµigãithÇu  kh  î          ph¶icã      v¨n b¶n  phª  Öt  Õt  duy k qu¶  u  Çu    ®Ê th bæ sung  Õu  èil ng ph¸tsinh ® îc®Êu  Çu)hoÆc   ù    (n kh  î        th   d to¸n bæ   sung  îcduyÖt (nÕu  èil ng ph¸tsinh® îcchØ  nh  Çu). ®    kh  î        ®Þ th 1  C¨n  ®Ò   Þ  ña  ñ  u    µ  å  ¬  4­  cø  ngh c ch ®Ç tv h s thanh    chñ  u   to¸ndo  ®Ç t göi ®Õ n,    trong vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ khinhËn    å  ¬  îp  Ö,Kho    7  l vi k t     ®ñ h s h l   b¹c  µ  íc kiÓm     nh n   tra,thanh to¸n cho  ñ  u    µ    µ  Çu  µ    ch ®Ç t v c¸c nh th v thu  åi h  vèn  ¹m  t øng  theo ®óng    quy  nh. ®Þ 2.Thanh    èil ng thiÕtbÞ  µn  µnh:   to¸nkh  î     ho th 2.1­Khèil ng thiÕtbÞ  µn  µnh  îcthanh    µkhèil ng thiÕtbÞ  ∙     î     ho th ®  to¸nl    î    ® nhËp  kho  ñ  u    (®èi víithiÕtbÞ   ch ®Ç t      kh«ng  Çn  ¾p),hoÆc   ∙  ¾p  Æt   c l   ®l ® xong  µ  îc nghiÖm   (®èivíithiÕtbÞ   Çn  ¾p) vµ  ã      iÒu  Ön  v®  thu      c l   c ®ñ c¸c ® ki sau: ­ Danh  ôc  ÕtbÞ     m thi   ph¶iphï hîp víiquyÕt  nh  u    µ  ã         ®Þ ®Ç t v c trong kÕ     ho¹ch ®Ç u    îcgiao.   t®   ­ Cã     tronghîp ®ång     kinhtÕ  ÷a chñ  u    µ  µ  Çu.   gi   ®Ç tv nh th ­ §∙ ® îcchñ  u    Ëp       ®Ç tnh kho  ®èivíithiÕtbÞ   (      kh«ng  Çn  ¾p) hoÆc   ∙  c l  ® l¾p  Æt  ® xong  µ  v nghiÖm    ®èivíi ÕtbÞ  Çn  ¾p  Æt). thu (    thi   c l ® 2.2­ § Ó   îc thanh    ®  to¸n khèi l ng  Õt bÞ   µn  µnh, chñ  u    göi    î thi   ho th   ®Ç t   ®Õ n   Kho  ¹c nhµ  ícc¸ctµiliÖu sau  y: b  n       ®©
 11. 11 ­Hîp  ng    ®å kinh tÕ  ÷a chñ  u    µ  µ  Çu.   gi   ®Ç tv nh th ­Ho¸  n    ®¬ kiªm  Õu  Êtkho  ®èivíi ÕtbÞ  phi xu   (    thi   mua  trong níc)hoÆc   é     b chøng  õnhËp  Èu  ®èivíi ÕtbÞ  Ëp  Èu). t  kh (     thi   nh kh ­  Õu  Ëp  Phi nh kho  ®èi víithiÕt bÞ   (      kh«ng  Çn  ¾p)  c l hoÆc   Õu    phi gi¸ thanh    èil ng l¾p  Æt  ÕtbÞ  ®èivíi ÕtbÞ  Çn  ¾p). to¸nkh  î   ® thi   (     thi   c l ­C¸c    chøng  õvËn  t  chuyÓn, b¶o  Ó m,  Õ,phÝ u    hi thu   l kho. ­PhiÕu    µ    gi¸v chøng  õthanh  t  to¸n. 2.3­C¨n  ®Ò   Þ  ña  ñ  u    µ  å  ¬    cø  ngh c ch ®Ç t v h s thanh    chñ  u    to¸ndo  ®Ç t göi ®Õ n,    trong vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ khinhËn    å  ¬  îp  Ö,Kho    7  l vi k t     ®ñ h s h l   b¹c  µ  íc kiÓm     nh n   tra,thanh to¸n cho  ñ  u    µ    µ  Çu  µ    ch ®Ç t v c¸c nh th v thu  åi h  vèn  ¹m  t øng  theo ®óng    quy  nh. ®Þ 3.Thanh    èil ng c«ng     Ên  µn  µnh:   to¸nkh  î   t¸ctv ho th 3.1­Khèil ng c«ng     Ên  µn  µnh  îcthanh    µkhèil ng thùc    î   t¸ctv ho th ®  to¸nl    î     hiÖn  îcnghiÖ m     ï hîp víihîp ®ång  ®  thu ph         kinh tÕ  µ  ã    v c trong kÕ   ¹ch  u     ho ®Ç t® îcgiao.    3.2­§ Ó   îcthanh    ®  to¸n,chñ  u    öi®Õ n     ®Ç tg   Kho  ¹c nhµ  ícc¸c tµiliÖu b  n       sau: ­Quy Õt  nh  óng thÇu    ®Þ tr   hoÆc   chØ  nh  Çu. ®Þ th ­Hîp  ng    ®å kinh tÕ  ÷a chñ  u    µ  µ  Çu.   gi   ®Ç tv nh th ­Biªnb¶n     nghiÖm    èil ng c«ng  Öc   Ên  µn  µnh. thu kh  î   vi tv ho th ­Chøng  õthanh    t  to¸n. 3.3­C¨n  ®Ò   Þ  ña  ñ  u    µ  å  ¬    cø  ngh c ch ®Ç t v h s thanh    chñ  u    to¸ndo  ®Ç t göi ®Õ n,    trong vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ khinhËn    å  ¬  îp  Ö,Kho    7  l vi k t     ®ñ h s h l   b¹c  µ  íc kiÓm     nh n   tra,thanh to¸n cho    µ  Çu  µ    c¸c nh th v thu  åi vèn  ¹m  h  t øng  theo ®óng    quy  nh. ®Þ 4.Thanh    èil ng chiphÝ    to¸nkh  î     kh¸c: 4.1­Ngoµi c¸c c«ng  Öc  ∙     Ên, c¸c lo¹       vi ® thuªtv     i c«ng  Öc  vi kh¸c thuéc chi      phÝ  kh¸c cña  ù    îc thanh      ∙  ã        chøng    d ¸n ®   to¸nkhi® c ®ñ c¸c c¨n cø  minh  c«ng  viÖc  ∙  îcthùc hiÖn    ®®     nh sau: ­ §èivíi Ö  Ý  Êp  t  ©y  ùng,thuÕ  t        ph c ®Ê x d l   ®Ê hoÆc   Õ  thu chuyÓn  Òn   quy sö  ông  t  d ®Ê ph¶icã    n, chøng  õhîp lÖ  ña  ¬    ho¸ ®¬   t     c c quan    Òn. thu ti ­ §èi víichiphÝ   n   ï,gi¶iphãng  Æt          ®Ò b     m b»ng ph¶icã  ¬ng  vµ  ù    ph ¸n  d to¸n®Ò n   ï® îcduyÖt,b¶n    Ën  èil ng ®Ò n   ï®∙  ùc hiÖn.   b      x¸cnh kh  î   b   th     ­  èi víichi phÝ   §     ph¸  ì vËt kiÕn  óc vµ  d    tr   thu  än  Æt   dm b»ng  ©y  ùng  x d ph¶icã  ù    îcduyÖt,hîp ®ång, biªnb¶n    d to¸n®         nghiÖ m  thu. ­  èi víichi phÝ   é  §     b m¸y  qu¶n  ý dù  ph¶i cã  ù  l   ¸n    d to¸n ® îc duyÖt, kÕ        ho¹ch tiÒn m Æt,      b¶ng        Ý, c¸cchøng  õli   kª c¸cchiph     t   ªnquan. ­ §èivíichiphÝ   Ëp  µ  Èm  nh  ÕtkÕ,  ù           l v th ®Þ thi   d to¸nph¶icã  îp ®ång,   h    biªnb¶n    nghiÖ m  thu. ­ C¸c    Ý  ëic«ng,nghiÖm     ¹y thö,kh¸nh  µnh  Çn    chiph kh     thu,ch     th c ph¶icã    dù    îcduyÖt vµ  to¸n®     b¶ng      Ý. kª chiph
 12. 12 ­ C¸c    Ý    chiph chuyªn gia,®µo  ¹oc«ng  ©n  ü  Ëtvµ    é     t  nh k thu   c¸n b qu¶n  ý l  s¶n  ÊtcÇn  xu   ph¶icã  îp ®ång   h  kinhtÕ,dù      Ý  îcduyÖt.     to¸nchiph ®   ­§èivíi   Ý        ph b¶o  Ó m   chi hi c«ng  ×nh ph¶icã  îp ®ång  tr    h  b¶o  Ó m. hi ­ §èivíi     Ý        chiph trong c«ng    Èn  Þ  u  ,chuÈn  Þ  ùc hiÖn  c¸c   t¸cchu b ®Ç t  b th   dù    ¸n ph¶icã  ù    îcduyÖt,hîp ®ång    d to¸n®      kinh tÕ,b¶n     nghiÖm     èil ng thu kh  î   c«ng  Öc  vi hoÆc       Õt  b¸o c¸o k qu¶  c«ng  Öc  µn  µnh. vi ho th 4.2­C¨n  ®Ò   Þ  ña  ñ  u    µ  å  ¬    cø  ngh c ch ®Ç t v h s thanh    chñ  u    to¸ndo  ®Ç t göi ®Õ n,    trong vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ khinhËn    å  ¬  îp  Ö,Kho    7  l vi k t     ®ñ h s h l   b¹c  µ  íc kiÓm     nh n   tra,thanh to¸n cho    µ  Çu  µ    c¸c nh th v thu  åi vèn  ¹m  h  t øng  theo ®óng    quy  nh. ®Þ 5. Sè   èn    v thanh  to¸n cho  õng  ¹ng  ôc     t h m c«ng  ×nh  tr kh«ng  îc vîtdù  ®   to¸n hoÆc     óng  Çu; tæng  è  èn    gi¸tr th   s v thanh  to¸n cho  ù  kh«ng  îc vît   d ¸n  ®   tæng  ù    µ  d to¸nv tæng møc  u    ∙  îcphª duyÖt. ®Ç t® ®       Sè   èn  v thanh to¸n cho  ù  trong n¨m    d ¸n    (bao  å m   t¹m  g c¶  øng  µ  v thanh  to¸n khèil ng  µn  µnh) nhiÒu  Êt kh«ng  îtkÕ   ¹ch  èn  n¨m  ∙  è     î ho th   nh   v   ho v c¶  ®b trÝcho  ù    d ¸n. 6. Trong    µiliÖu do  ñ  u    öicho  ¬    c¸c t     ch ®Ç tg   c quan Kho  ¹c nhµ  íc,cã  b  n  lo¹  µiliÖu chØ  öim ét  Çn  i    t g  l cho  µn  é  ù    µ  ¹  µiliÖu göitõng  Çn    to b d ¸n v lo i       t l khi ®Ò   Þ   ngh thanh  to¸n.C¸c  µiliÖu  öi m ét  Çn    t  g  l bao  å m:  g b¸o c¸o nghiªn cøu    kh¶    thi(hoÆc   b¸o c¸o  u   ),quyÕt  nh   u   , quyÕt  nh   ®Ç t   ®Þ ®Ç t   ®Þ phª duyÖt  thiÕtkÕ   ü  Ëtvµ    k thu   tæng  ù  d to¸n,c¸ctµiliÖu vÒ   ù          d to¸n,v©n    b¶n    Öt  phª duy kÕt qu¶  u  Çu,hîp ®ång  ®Ê th     kinh tÕ  ÷a chñ  u    µ  µ  Çu.   gi   ®Ç tv nh th 7. Nh÷ng  ù  ®Ç u    ã  èn  íc ngoµi hoÆc   ÷ng  ãi thÇu  chøc    d ¸n  tc v n     nh g  tæ  ®Êu   Çu  èc  Õ  µ   th qu t m trong  Öp  nh  Ýn  ông  ý  ÷a  Ýnh  ñ  Öt Hi ®Þ td k gi Ch ph Vi   Nam   íi µ  µitrî ã  v  nh t     quy  nh  Ò   Öc  c ®Þ v vi thanh   to¸nkh¸cvíi       quy  nh    c¸c ®Þ nªu trªnth× ® îcthùc hiÖn        theo quy  nh    ®Þ trongHiÖp  nh  Ýn  ông  ∙  ý.   ®Þ td ®k 8. Chñ  u      ®Ç tph¶ibè  Ý®ñ   èn    tr   v trong kÕ   ¹ch hµng    ho   n¨m    ®Ó mua    b¶o hiÓ m  c«ng  ×nh x©y  ng. Nhµ   íc kh«ng  tr   ®ù   n  thanh    to¸ncho  ñ  u      ï ch ®Ç t ®Ó b   ®¾ p  c¸c    Ý   Öt h¹i,rñiro  éc  ¹m    chi ph thi       thu ph vi b¶o  Ó m   Õu   ñ  u     hi n ch ®Ç t kh«ng  mua  b¶o  Ó m   hi c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 9.§èivíi èn  ù       v s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt®Ç u    µ  ©y  ùng: ct ch   tv x d ­   C¸c  ù    ã  d ¸n c quy    èn  õ1  ®ång  ëlªn, Öc  m« v t   tØ  tr    vi thanh    èil ng to¸nkh  î   hoµn  µnh  ùc hiÖn  th th   theo chÕ       ®é qu¶n  ývèn  u    Ön  µnh. l  ®Ç thi h ­C¸c  ù    ã    d ¸n c quy    èn  íi tØ  ng, khicã  èil ng hoµn  µnh  îc m« v d   1  ®å     kh  î   th ®  nghiÖ m     ñ  u    Ëp  å  ¬    Þ   thu,ch ®Ç t l h s ®Ò ngh thanh  to¸n göi Kho  ¹c nhµ  íc,    b  n  bao  å m: g +    Biªnb¶n  nghiÖm    èil ng hoµn  µnh. thu kh  î   th +  B¶ng  Ýnh    Õtgi¸trÞkhèil ng thanh  t chiti        î   to¸n. +  Õu    Phi gi¸hoÆc  b¶ng  (®èi víic¸c kho¶n    Ý   kª       chiph kh¸c kh«ng  ïng    d phiÕu    µ  gi¸) chøng  õthanh  v t  to¸n.  C¨n  vµo  ¹n  cø  h møc   kinh phÝ   c¬    do  quan  µi chÝnh  Êp, Kho  ¹c nhµ  T  c  b  níckiÓm     so¸t,  thanh    to¸ncho  n  Þ  ô hëng  µ    åisè  èn  ∙  ¹m    ®¬ v th   v thu h   v ® t øng (nÕu  ã). c
 13. 13 10. §èi víim ét  è  ù  ® Æc   Öt quan  äng cÇn       s d ¸n  bi   tr   ph¶icã  ¬  Õ   ¹m    c ch t øng, thanh    to¸n vèn    kh¸c víic¸c quy  nh    y,       ®Þ trªn®© sau    ã    Õn  ña  khi c ý ki c cÊp  ã  Èm  Òn, Bé  µichÝnh  Ïcã    c th quy   T  s   v¨n b¶n  íng dÉn  h  riªng. VI. C H Õ   é  B¸ O  C¸ O, Q U Y Õ T   O¸ N, KI Ó M  T R A   § T 1. §Þnh  ú  µy  hµng    k ng 20  th¸ng vµ  µy  cña    ng 10  th¸ng ®Ç u   ý    qu sau,chñ    ®Ç u    ã  t c tr¸chnhiÖ m     b¸o c¸o  ×nh  ×nh  ùc  Ön  u  , t×nh  ×nh  Ën  t h th hi ®Ç t  h nh vèn, sö  ông  èn   d v trong  th¸ng hoÆc   ý  íc göi c¬    qu tr     quan  Kho  ¹c  µ  íc, b nh n   ®ång  öicÊp  Õt  nh  u  .Riªng ®èi víic¸c dù    ã m   chñ  u    g  quy ®Þ ®Ç t          ¸n nh A,  ®Ç t göib¸o c¸o cho  ¬      c quan  Kho  ¹c nhµ  íc,Bé  b  n   hoÆc   UBND  tØnh,Bé  Õ   ¹ch   K ho   vµ  Çu ,Bé   µi chÝnh, Bé   ©y  ùng,Tæng  ôc  èng      § t  T    X d   c Th kª ®Ó tæng  îp b¸o  h  c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ.   t  ph K Õt  óc  th n¨m  Õ   ¹ch,chñ  u    cã  k ho   ®Ç t tr¸ch nhiÖm     b¸o c¸o  ×nh  ×nh  t h thùc hiÖn  Õ   ¹ch,b¸o    Õ     n  Þ  ñ  u       k ho   c¸o k to¸n®¬ v ch ®Ç t theo  quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh; khi dù  ®Ç u    hoµn  µnh, chñ  u    cã      ¸n  t th   ®Ç t tr¸ch nhiÖm   Ëp    l b¸o   c¸o quyÕt to¸nvèn  u       ®Ç ttheo quy  nh  Ò   Õ     Õt to¸nvèn  u  .   ®Þ v ch ®é quy     ®Ç t Trêng  îp quyÕt    ña  ù    u    µn  µnh  îcduyÖt  µ   è  èn  h  to¸nc d ¸n ®Ç tho th ®  m sv ® îc quyÕt    Êp  ¬n  è  èn  ∙    to¸n th h s v ® thanh    to¸ncho  ù    ñ  u    ã  d ¸n,ch ®Ç t c tr¸ch   nhiÖ m  thu  åi l¹ cña  µ  Çu    µn    h  i   nh th ®Ó ho tr¶cho  µ   íc sè  èn  Nh n   v thanh    to¸n thõa. 2. Hµng  ý  µ  Õt  óc    qu v k th n¨m  Õ   ¹ch,c¸c Bé   µ  k ho     v UBND     c¸c tØnh  ã  c tr¸chnhiÖm     tæng  îp t×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  u  ,t×nh  ×nh  h  h th   k ho ®Ç t  h thanh  to¸nvèn  ña    ù    éc ph¹m      c c¸c d ¸n thu   viqu¶n  ýgöiBé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  l    T     K ho vµ  Çu ,Bé  ©y  ùng,Tæng  ôc  èng    § t  X d   c Th kª theo quy  nh.   ®Þ 3. C¬     quan  Kho  ¹c nhµ  íc,c¬  b  n   quan  µi chÝnh  T  trung  ng  µ  a   ­ ¬ v ®Þ ph ¬ng  ùc hiÖn  Õ     th   ch ®é th«ng    c¸o t×nh  ×nh  tinb¸o    h thanh    èn,t×nh  ×nh  to¸nv   h quyÕt  to¸n dù  hoµn  µnh  µ      ¸n  th v c¸c th«ng    Çn  Õtkh¸c theo  tinc thi     quy  nh   ®Þ cña  é   µi chÝnh  Ò   Õ     BT  v ch ®é th«ng    tinb¸o    c¸o trong lÜnh  ùc  u      v ®Ç tXDCB.  K Õt  óc niªn®é   Õ   ¹ch,Kho  ¹c nhµ  ícquyÕt to¸nvíi ¬  th     k ho   b  n        quan  µichÝnh  c T  vÒ   èn  ©n  v ng s¸ch  ∙  Ën, ®∙  ® nh   thanh  to¸n cho    ù  theo    c¸c d ¸n  quy  nh  Ò   ®Þ v quyÕt to¸nNSNN.    4. C¸c  é, UBND       B  c¸c tØnh,c¬    quan  µi chÝnh  µ  ¬  T  v c quan Kho  ¹c nhµ  b  níccã  Õ     Óm    nh  ú  µ  t  Êt c¸c chñ  u    Ò   ×nh  ×nh  ö    ch ®é ki tra®Þ k v ®é xu     ®Ç tv t h s dông  èn  ¹m  v t øng, vèn   thanh    èil ng hoµn  µnh  µ  Êp  µnh  Ýnh  to¸nkh  î   th v ch h ch s¸ch,chÕ     µichÝnh  u      iÓncña  µ   íc.   ®é t   ®Ç tph¸ttr   Nh n VII. R¸ C H  N HI Ö M  V µ   U Y Ò N  H ¹ N  C ñ A   C  C ¥  Q U A N    T Q C¸ C ã  LI£N  U A N Q 1.§èivíi ñ  u  :      ch ®Ç t ­ Thùc  Ön    hi chøc n¨ng,nhiÖ m   ô  îcgiao theo    v®    Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    l  t vµ  ©y  ùng.TiÕp  Ën  µ  ö  ông  èn  ng  ôc  ch, ®óng  i t ng,tiÕt xd   nh v s d v ®ó m ®Ý   ®è  î     kiÖm   µ  ã  Öu  v c hi qu¶. ChÊp  µnh  ng    h ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   Õ     lu   ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  u    µ  ©y  ùng. l    ®Ç tv x d ­ ChÞu    tr¸chnhiÖm   Ò   ù  ng  n,  îp    v s ®ó ®¾ h ph¸p  ña  èil ng  ù  khi c kh  î d ¸n    thanh to¸n (khèil ng     î ph¶i theo  ÕtkÕ     thi   b¶n  Ï thic«ng  v    hoÆc   ÕtkÕ   Ü   thi   k
 14. 14 thuËt thic«ng, chÊt îng  ¶m        l® b¶o theo yªu  Çu  Õt kÕ); ®¶m   c thi     b¶o  Ýnh  t chÝnh    îp ph¸p,hîp lÖ  ña    è  Öu,tµiliÖu cung  Êp  x¸ch       c c¸cs li       c cho  Kho  ¹c nhµ  b  nícvµ    ¬    c¸cc quan  chøc n¨ng  ña  µ   íc. c Nh n ­  Khi  ã  èi l ng  c kh  î XDCB   ∙    iÒu  Ön  ® ®ñ ® ki theo  îp  ng,  Õn  µnh  h ®å ti h nghiÖ m  thu  Þp  êi, Ëp  y     å  ¬  k th   l ®Ç ®ñ h s thanh  to¸n vµ    Þ     ®Ò ngh thanh    to¸n cho  µ  Çu nh th ­ B¸o c¸o  Þp  êi,®Çy     k th   ®ñ theo  quy  nh   ®Þ cho  ¬  c quan  Õt  nh   quy ®Þ ®Ç u    µ    ¬  tv c¸c c quan  µ  íccã  ªnquan;cung  Êp    å  ¬,tµiliÖu,t×nh  nh n   li     c ®ñ h s       h×nh  theo quy  nh  ®Þ cho Kho  ¹c nhµ  ícvµ  ¬  b  n   c quan  µi chÝnh    ôc  ô  T  ®Ó ph v cho c«ng   t¸cqu¶n  ývµ  l   thanh    èn;chÞu  ù  Óm    ña  to¸nv   s ki trac Kho  ¹c nhµ  ­ b  n íc,c¬    quan  µi chÝnh  µ  ¬  T  v c quan  Õt  nh  u    Ò   ×nh  ×nh  ö  ông  quy ®Þ ®Ç t v t h sd vèn  u    µ  Êp  µnh  Ýnh  ®Ç tv ch h ch s¸ch,chÕ     µichÝnh  u      iÓn cña    ®é t   ®Ç tph¸ttr   Nhµ   íc. n ­ Thùc  Ön  Õ     hi k to¸n nhËn  µ  ö  ông  èn  u       vsd v ®Ç t theo quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  Ò   Õ     n  Þ  ñ  u  ; quyÕt    èn  u    µn  µnh  v k to¸n®¬ v ch ®Ç t  to¸n v ®Ç t ho th theo  quy  nh. ®Þ ­§îcyªu cÇu      thanh    èn    ∙  ã    iÒu  Ön  µ    Çu  ¬  to¸nv khi® c ®ñ ® ki v yªu c c quan  Kho  ¹c  µ  íc tr¶lêivµ    Ých  ÷ng  iÓ m   Êy  a  b nh n       gi¶ith nh ® th ch tho¶  ¸ng  ® trong  viÖc  thanh    èn. to¸nv 2.§èivíi   é  µ        B v UBND     c¸c c¸ctØnh,huyÖn    : ­ H íng dÉn, kiÓm    «n  c    ñ  u    éc ph¹m          tra,® ®è c¸cch ®Ç tthu   viqu¶n  ýthùc l    hiÖn  Õ   ¹ch  u   , tiÕp  Ën  µ  ö  ông  èn  u    ®óng  ôc   ch, k ho ®Ç t   nh vsd v ®Ç t m ®Ý   ®óng  Õ     µ   íc. ch ®é Nh n ­B¸o    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch ®Ç u      c¸o t h th   k ho   ttheo quy  nh.   ®Þ ­ Trong  ¹m    Èm  Òn  îcgiao,chÞu    ph vith quy ®    tr¸chnhiÖ m   ícCh Ýnh  ñ    tr   ph vµ  ph¸p luËtnhµ  ícvÒ   ÷ng  Õt ®Þnh  ña  × nh.    n   nh quy   cm 3.§èivíi ¬        quan  c Kho  ¹c nhµ  íc: b  n ­Kho  ¹c nhµ  íctrung ¬ng    b  n    quy  nh  ®Þ quy  ×nh,thñ tôc,hå  ¬  tr       s chøng  õ t  göim ét  Çn  µ  öitõng lÇn    l vg    trong qu¸ tr×nh t¹m       øng,thanh    èn.   to¸nv   ­H íng dÉn  ñ  u    ë   µikho¶n    ¹m      ch ®Ç tm t   ®Ó t øng  µ  v thanh    èn. to¸nv ­Thanh    èn  Þp  êi  y      to¸nv k th , ®Ç ®ñ cho  ù      ∙  ã    iÒu  Ön. d ¸n khi® c ®ñ ® ki ­ Cã     Õn  â  µng    ý ki r r b»ng v¨n b¶n cho  ñ  u    i  íinh÷ng  ch ®Ç t ®è v   kho¶n  gi¶m thanh    to¸nhoÆc   õ chèithanh  t    to¸n,tr¶lêi   ¾c  ¾ c   ña  ñ  u          th m c¸c c ch ®Ç t trongviÖc    thanh    èn. to¸nv ­ Trêng  îp    h ph¸thiÖn  Õt  nh  ña    Êp  ã  Èm   Òn    íi   quy ®Þ c c¸c c c th quy tr¸ v   i quy  nh  Ön  µnh, ph¶icã    ®Þ hi h     v¨n b¶n    Þ  ®Ò ngh xem   Ðt l¹ vµ  x     nªu  â    Õn  i r ý ki ®Ò   ÊtN Õ u     êigian quy  nh  µ   xu   qu¸ th     ®Þ m kh«ng  îctr¶lêi × ® îcquyÒn    ®        th gi¶i quyÕt  theo    Êt cña  × nh;  Õu  îctr¶lêi µ   Ðt thÊy  ®Ò xu   m n ®     x m kh«ng  tho¶ ®¸ng    th×  Én    Õt  v gi¶iquy theo    Õn  ña  Êp  ã  Èm   Òn,  ng  êiph¶ib¸o ý ki c c c th quy ®å th      c¸o lªnc¬      quan  ã  Èm  Òn  c th quy cao  ¬n    h ®Ó xem  Ðt. x ­Thùc  Ön  Õ       hi ch ®é th«ng        µ  Õt to¸nvèn  u    µ  èn  ù  tinb¸o c¸o v quy     ®Ç tv v s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt ®Ç u    µ  ©y  ùng  éc  ån  èn  ct ch   tv x d thu ngu v NSNN  theo    quy ®Þnh  ña  Ët NSNN   µ  íng dÉn  ña  é  µichÝnh. c Lu   vh   c BT 
 15. 15 ­ §îcquyÒn  cÇu  ñ  u       yªu  ch ®Ç tcung  Êp  å  ¬, tµiliÖu,th«ng    c hs     tintheo  chÕ     ®é quy  nh    ôc  ô  ®Þ ®Ó ph v cho  c«ng    Óm    t¸cki so¸tthanh    èn. to¸nv ­ §îcphÐp  ¹m  õng     t ng thanh    èn  to¸nv hoÆc     åisè  èn  µ   ñ  u   thu h   v m ch ®Ç tsö  ông    ôc  ch, kh«ng  ng  i t ng hoÆc     íi Õ      d saim ®Ý   ®ó ®è  î   tr¸v   i ch ®é qu¶n  ýtµi l    chÝnh  ña  µ   íc,®ång  êib¸o    é   µi chÝnh    ö  ý;® îcquyÒn  õ c Nh n   th   c¸o B T   ®Ó x l     t  chèithanh    èn    to¸nv cho    ù    µ   ñ  u    c¸c d ¸n m ch ®Ç t kh«ng  ùc hiÖn  th   nghiªm  óc t  chÕ     Ëp  Õ   ¹ch  èn  u     µng  ý, chÕ     ®é l k ho v ®Ç t h qu   ®é b¸o  c¸o theo quy  nh   ®Þ cña Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  µ  l  tv x d v Th«ng   µy. tn ­ Kh«ng    tham    µo    éi  ng  gia v c¸c H ®å nghiÖm  thu  èi l ng  kh  î XDCB   µn  ho thµnh. ­ Tæ     chøc c«ng    Óm  t¸cki so¸t,  thanh    èn  to¸nv theo quy  ×nh nghiÖp  ô  tr   v thèng  Êt,®¶m   nh   b¶o qu¶n  ý vèn  l  chÆt  Ï,thanh  ch   to¸n kÞp  êi  y   ,    th ,®Ç ®ñ thuËn  Ön cho  ñ  u  . ti   ch ®Ç t Ch Þu tr¸chnhiÖ m   ícBé   ëng  é   µi chÝnh  µ    tr   tr BT  v ph¸p  Ëtcña  µ   íc lu   Nh n   vÒ   Öc  Ën,sö  ông  èn  vi nh   d v NSNN   µ  v thanh   to¸ntrong ®Ç u    ©y  ùng.   tx d 4.§èivíi ¬        quan  µichÝnh    Êp: c T  c¸cc ­ §¶m     b¶o    ån  èn  µ  ®ñ ngu v v chuyÓn  èn  Þp  êicho  ¬  v k th   c quan Kho  ¹c b  nhµ  íc®Ó   n   Kho  ¹c nhµ  ícthanh    b  n  to¸ncho    ù  c¸cd ¸n. ­ B¸o    c¸o  µ  Õt  v quy to¸n vèn  u      ®Ç t ph¸ttr Ón theo   i   quy  nh  ña  Ët ®Þ c Lu   NSNN. ­ Phèi hîp  íic¸c Bé,        v    c¸c tØnh  íng  Én  µ  Óm       ñ  u    Ò   h d v ki trac¸c ch ®Ç t v chÊp  µnh  Õ   ,  Ýnh  h ch ®é ch s¸ch tµichÝnh  u       ®Ç t ph¸ttr Ón,t×nh  ×nh   i   h qu¶n  lý, ö  ông  èn  u  .  d s v ®Ç t ­ §îcquyÒn    Çu  ñ  u       yªu c ch ®Ç tcung  Êp    µiliÖu,th«ng    Çn  Õt c c¸ct     tinc thi   ®Ó   ôc  ô  ph v cho  c«ng    t¸cqu¶n  ýnhµ  ícvÒ   µichÝnh  u      iÓn,bao  l  n   t  ®Ç tph¸ttr   gå m     µiliÖu  ôc  ô  c¸c t   ph v cho  Èm   nh  ù  ®Ç u    vµ  è  Ý kÕ   ¹ch th ®Þ d ¸n  t b tr   ho   hµng  n¨m, c¸c tµiliÖu b¸o    nh  ú         c¸o ®Þ k theo quy  nh  Ò   Õ     ®Þ v ch ®é th«ng    tin b¸o c¸o,c¸ctµi Öu phôc  ô  Èm    Õt to¸nvèn  u  .          li v th traquy     ®Ç t P h Ç n  III §I Ò U  K H O ¶ N  T HI H µ N H 1. Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh    tn c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ  15  k t  k v thay   thÕ  Th«ng    è  t s 135/1999/TT­BTC   µy  ng 19/11/1999  ña  é   µi chÝnh  íng c BT  h  dÉn  Öc  vi qu¶n  ý,thanh    èn  u    µ  èn  ù  l  to¸nv ®Ç tv v s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt ®Ç u   ct ch   tvµ  ©y  ùng  õnguån   x d t  NSNN   µ  v Th«ng   è  ts 76TC/§TPT  µy  ng 1/11/1997 cña    Bé   µi chÝnh  íng dÉn  Öc  T  h  vi qu¶n  ý,cÊp    èn  u    l  ph¸tv ®Ç t XDCB   éc ng©n  thu   s¸ch huyÖn, x∙.     2. §èivíic¸c kho¶n    u      iÓn kh¸c tõ NSNN     ù  ÷nhµ  ­        chi®Ç tph¸ttr      (chid tr   n íc,chihç  î èn u  ng      tr  v l ®é cho  doanh nghiÖp,chigãp  èn    Çn  ªndoanh,    v cæ ph li     chicho  íc ngoµivay  µ  Ön  î íc ngoµi,chicho    ü  ç  î   n    v vi tr    n    c¸c qu h tr    iÓn) ph¸ttr   thùc hiÖn    theo c¸cv¨n b¶n  íng dÉn      h  riªngcña  õng lo¹ chinãitrªn.   t      i 3. §èi víic¸c dù  ®Ç u    õ c¸c nguån  èn          ¸n  tt     v kh¸c cña  µ   íc còng  Ën    Nh n   v dông  ÷ng  nh nguyªn t¾c    thanh    to¸ntheo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t  i tn
 16. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Bé... Sè: P h ô  l ô c 1 A (KÌm  theo Th«ng   è    ts 96/2000/TT­ BTC   µy  ng 28/9/2000 cña  é  µichÝnh)   BT  K Õ  h o ¹ ch v è n ® Ç u  t thu é c N g © n  s¸ch  h µ  n íc n¨ m  200... N §¬n  Þ  Ýnh:TriÖu  ng vt   ®å ST Dù   ¸n §Þa  §Þa  iÓ m   Thêigian Tæng  ®     møc  Tæng  ù Vèn  ∙  d ® thanh    õ to¸nt   K Õ   ¹ch vèn  u    ho   ®Ç tn¨m  200... T ®iÓ m   n¬ichñ  khëic«ng  vèn  u    to¸n® îc khëic«ng  n   Õt      ®Ç t      ®Õ h x©y  ®Ç u    ë   hoµn  ® îcduyÖt duyÖt tm   kÕ   ¹ch n¨m  íc ho   tr dùng tµikho¶n   thµnh Tæng   Chia  ra sè X ©y   ThiÕt   Chi phÝ    l¾p bÞ kh¸c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Tæng  è s     èn  * V trong níc       èn  µiníc * V ngo   I  Quy  ¹ch ho 1   ù  . D ¸n.. II  ChuÈn  Þ  u   b ®Ç t 1   ù  D ¸n II   ChuÈn  bÞ  thùc I  
 17. 17 hiÖn  ù  d ¸n 1   ù  . D ¸n.. IV   ùc  Ön  u   Th hi ®Ç t     µnh... * Ng .    ù     ã m   ­D ¸n nh A 1   ù  . D ¸n..     èn  * V trong níc       èn  µiníc * V ngo      ù     ã m   ­D ¸n nh B 1   ù  . D ¸n..     èn  * V trong níc       èn  µiníc * V ngo      ù     ã m   ­D ¸n nh C     µnh... . * Ng . Ghi chó:+      Trong  çi lo¹ dù    ãm  B,    m   i ¸n (nh A,  C),chiara chuyÓn  Õp,khëic«ng       ti       µy... Ng  th¸ng..n¨m    . 200... míi. Thñ  ëng  ýtªn, ng  Êu) tr (k     ®ã d +  ù     D ¸n kh«ng  ã  èn  µiníc,chØ    ét  c v ngo     ghim dßng
 18. 18 U BND   tØnh  µnh phè).. . (th   . Sè: P h ô  l ô c 1 B (KÌm  theo Th«ng   è  . . 2000/TT­   ts .. . / BTC   µy.. . /../   ña  é  µichÝnh) ng . . ... 2000c B T   K Õ  h o ¹ ch v è n ® Ç u  t thu é c N g © n  s¸ch N h µ  n í c n¨ m  2 00... §¬n  Þ  Ýnh:TriÖu  ng vt   ®å ST Dù   ¸n §Þa  Thêigian Tæng      møc   Tæng  ù  Vèn  ∙  d ® thanh    õ to¸nt   K Õ   ¹ch vèn  u    ho   ®Ç tn¨m  200... T ®iÓ m   khëic«ng  vèn  u    to¸n® îc khëic«ng  n   Õt    ®Ç t      ®Õ h x©y  hoµn  ® îcduyÖt duyÖt   kÕ   ¹ch n¨m  íc ho   tr dùng thµnh Tæng   Chia  ra sè X ©y   ThiÕtbÞ   Chi phÝ    kh¸c l¾p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Tæng  ès A   èn  V XDCB   Ëp  t trung     èn  * V trong níc  
 19. 19     èn  µiníc * V ngo   I  Quy  ¹ch ho 1   ù  . D ¸n.. II  ChuÈn  Þ  u   b ®Ç t 1   ù  . D ¸n.. II  ChuÈn   Þ   ùc  Ön  I b th hi dù ¸n 1   ù  . D ¸n.. IV   ùc  Ön  u   Th hi ®Ç t     µnh... * Ng .    ù     ã m   ­D ¸n nh A 1   ù  . D ¸n..     èn  * V trong níc       èn  µiníc * V ngo      ù     ã m   ­D ¸n nh B 1   ù  . D ¸n..     èn  * V trong níc       èn  µiníc * V ngo      ù     ã m   ­D ¸n nh C     µnh... . * Ng . B   Vèn   ®Ó  l¹  theo  i NQQ H 1   ù  . D ¸n.. C   èn  V kh¸c 1   ù  D ¸n
 20. 20 G hi  ó: +  ch   Trong  çi  ¹  ù  (nhãm   B,  chia ra  m lo i ¸n  d A,  C)    chuyÓn  Õp,khëi ti     Ngµy... .  ... th¸ng.. .  ... 200.. n¨m  . c«ng  íi. m P h ô  l ô c 2 (KÌm  theo Th«ng   è    ts 96/2000/TT­ BTC   µy  ng 28/9/2000 cña  é  µichÝnh)   BT  Chñ qu¶n  u  : ®Ç t Chñ  u  : ®Ç t Sè:.. . .. K Õ  h o ¹ ch v è n ® Ç u  t q u ý .....n¨ m  2 0 0...   Dù   ¸n: §¬n  Þ  Ýnh:TriÖu  ng vt   ®å K Õ   ¹ch vèn  Gi¸trÞkhèil ng thùc hiÖn ho       î     Vèn  ∙  îcthanh    ®®   to¸n K Õ   ¹ch vèn  u    ý.. . Ghi chó ho   ®Ç tqu .   ®Ç u    tn¨m 200..   . (t¹m øng  thanh    +  to¸n) Tõ  u     Trong  ®Ç n¨m Tõ  u     Trong  Dù   Õn    K Õ   ¹ch vèn  u   ®Ç n¨m ki gi¸ ho   ®Ç ®Õ n   èiquý  ®ã:  ý  cu   qu ®Õ n   èiquý  ®ã:  ý  trÞKL  ùc cu   qu   th   t tr c í tr c í tr c í tr c í hiÖn
Đồng bộ tài khoản