Thông tư 96/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
45
lượt xem
2
download

Thông tư 96/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 96/2003/TT-BTC về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 96/2003/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 96/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 96/2003/TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2003 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 102/2001/N -CP NGÀY 31/12/2001 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T V KI M TRA SAU THÔNG QUAN I V I HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U Căn c Lu t H i quan s 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 102/2001/N -CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t v Ki m tra sau thông quan i v i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u; B Tài chính hư ng d n c th m t s n i dung v ki m tra sau thông quan như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ki m tra sau thông quan 1.1. Ki m tra sau thông quan là ho t ng ki m tra c a cơ quan H i quan nh m thNm nh tính chính xác, trung th c c a n i dung các ch ng t mà ch hàng hoá ho c ngư i ư c u quy n, t ch c, cá nhân tr c ti p xu t khNu, nh p khNu (sau ây vi t là ơn v ư c ki m tra) ã khai, n p, xu t trình v i cơ quan H i quan, ngăn ch n, x lý hành vi vi ph m pháp lu t v h i quan, gian l n thu , vi ph m chính sách qu n lý xu t nh p khNu i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ã ư c thông quan. 1.2. i tư ng ki m tra sau thông quan là các ch ng t thu c h sơ h i quan, ch ng t k toán, s k toán, báo cáo tài chính, các d li u i n t và các gi y t khác có liên quan n lô hàng xu t khNu, nh p khNu c a các t ch c, cá nhân g m: ngư i khai h i quan, i lý làm th t c h i quan; ngư i ho c i lý mua, bán, tiêu th hàng hoá xu t khNu, nh p khNu; t ch c, cá nhân lưu gi và s d ng hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ã ư c thông quan. 1.3. Ph m vi ki m tra sau thông quan: 1.3.1. Vi c ki m tra sau thông quan ch ư c ti n hành khi phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t v h i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ã ư c thông quan.
 2. 1.3.2. Trư c và trong quá trình ki m tra sau thông quan, cơ quan H i quan ph i làm vi c v i các cơ quan như: Cơ quan Thu , Ngân hàng, B o hi m, Giám nh, V n t i, Giao nh n và các t ch c, cá nhân khác có liên quan i chi u, thNm tra xác minh tính chính xác c a các ch ng t , tài li u thu c lô hàng xu t khNu, nh p khNu ã ư c thông quan, c th : - Các b n kê hoá ơn hàng hoá, d ch v mua vào bán ra, các t khai thu , báo cáo tài chính...c a ơn v ư c ki m tra; - Ch ng t thanh toán qua Ngân hàng; - Ch ng t b o hi m; - Ch ng thư giám nh, k t qu giám nh, phân tích, phân lo i hàng hoá; -H p ng v n t i, v n t i ơn và các ch ng t tương ương; -H p ng, hoá ơn ho c các ch ng t giao nh n hàng hoá; - Các ch ng t , tài li u c a các t ch c, cá nhân khác có liên quan. Các cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan có trách nhi m t o i u ki n, cung c p các ch ng t , s k toán, báo cáo tài chính, các thông tin, tài li u c n thi t, ph c v tr c ti p cho vi c ki m tra sau thông quan theo yêu c u b ng văn b n c a cơ quan H i quan. 1.3.3. Trư ng h p c n thi t i v i s hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ã ư c thông quan còn ang lưu gi t i ơn v ư c ki m tra ho c các t ch c, cá nhân khác có liên quan thì cơ quan H i quan ti n hành ki m tra th c t hàng hoá có k t lu n chính xác n i dung ki m tra. 1.3.4. Trong th i h n 5 năm (60 tháng) k t ngày hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ư c thông quan, cơ quan H i quan ư c áp d ng bi n pháp ki m tra sau thông quan n u phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t h i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ã thông quan ó. 2. D u hi u vi ph m pháp lu t v h i quan D u hi u vi ph m pháp lu t v h i quan c th như sau: 2.1. Khi phát hi n có d u hi u các ch ng t thu c h sơ h i quan không h p pháp, h p l theo quy nh v hình th c, n i dung ghi chép, trình t th i gian (như s không kh p, không úng, không th ng nh t, thi u tính h p lý gi a các ch ng t ó trong h sơ h i quan liên quan n các thông tin v tên hàng; s lư ng; tr ng lư ng; dung tích, th tích; nhãn hi u; mã s , thu su t; tính ch t; thành ph n, c u t o; công d ng; quy cách óng gói và các thu c tính khác c a hàng hoá). 2.2. Khi phát hi n có d u hi u khai tr giá tính thu không h p lý, không úng ch quy nh v qu n lý giá tính thu c a Nhà nư c như:
 3. 2.2.1. Khai sai giá tính thu hàng hoá xu t khNu, nh p khNu, giá th c t ph i thanh toán ho c ã thanh toán; 2.2.2. Giá tính thu hàng hoá nh p khNu quá b t h p lý và chênh l ch th p hơn so v i: - Giá bán c a hàng hoá ó trên th trư ng n i a Vi t Nam sau khi ã tr thu , các chi phí và l i nhu n h p lý sau nh p khNu và/ho c - Giá nh p khNu c a hàng hoá gi ng h t, hàng hoá tương t do các doanh nghi p khác nh p khNu t i cùng th i i m, cùng th trư ng, cùng phương th c giao hàng. 2.2.3. Phương th c và th i gian thanh toán th c t không phù h p v i vi c khai trên h sơ h i quan và không úng v i quy nh c a Nhà nư c; 2.2.4. B t h p lý trong vi c khai phương th c v n t i, phương ti n v n t i, quãng ư ng v n t i, tuy n ư ng v n t i, cư c phí v n t i. 2.2.5. B t h p lý trong vi c khai phí b o hi m. 2.3. Thông tin v xu t x , gi y ch ng nh n xu t x (C/O) c a hàng hoá xu t khNu, nh p khNu không úng v i quy nh và th c t hàng hoá ho c có d u hi u gi m o gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá nh m hư ng các chính sách ưu ãi v thu và gian l n thương m i. 2.4. Có d u hi u gian l n trong vi c hư ng ưu ãi v chính sách thu , gian l n thương m i như: S d ng không úng m c ích, gian l n nh m c tiêu hao nguyên liêu, ph li u i v i hàng gia công, hàng nh p khNu s n xu t hàng xu t khNu, hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ư c hư ng ch mi n, gi m, hoàn thu xu t khNu, thu nh p khNu theo quy nh t i Lu t Thu xu t khNu, thu nh p khNu và các Lu t Thu khác có liên quan, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Lu t Khuy n khích u tư trong nư c... 2.5. Lô hàng có d u hi u vi ph m chính sách qu n lý hàng hoá xu t khNu, nh p khNu c a Nhà nư c như: Hàng hoá c m xu t khNu, c m nh p khNu; hàng hoá xu t khNu, nh p khNu theo gi y phép c a B Thương m i ho c cơ quan ư c B Thương m i y quy n nhưng không có gi y phép; hàng hoá xu t khNu, nh p khNu theo qu n lý chuyên ngành nhưng không i u ki n xu t khNu, nh p khNu; hàng hóa vi ph m v lo i hình xu t khNu, nh p khNu; hàng hoá có d u hi u vi ph m v th t c h i quan, ch ki m tra giám sát h i quan như l i d ng ch mi n ki m tra h i quan ho c ki m tra xác su t th c t hàng hoá không quá 10%; 2.6. Có thông tin v n i dung k t lu n c a ch ng thư giám nh, k t qu phân tích, phân lo i lô hàng xu t khNu, nh p khNu do các cơ quan, t ch c giám nh, phân tích, phân lo i hàng hoá không úng v i tính ch t và công d ng th c t c a hàng hoá; thNm quy n, ch c năng, ph m vi giám nh, phân tích, phân lo i hàng hoá không úng quy nh nh m l i d ng gian l n thương m i, tr n thu . 2.7. Các d u hi u nghi v n khác. 3. T ch c thu th p, phân tích, x lý và qu n lý thông tin
 4. 3.1. Các ngu n thu th p thông tin: D u hi u vi ph m pháp lu t v H i quan ư c thu th p t nhi u ngu n thông tin khác nhau như: 3.1.1. Trong ngành H i quan: - Thông tin t quá trình thông quan như: t b ph n ti p nh n ăng ký t khai, b ph n ki m tra th c t hàng hoá, b ph n tính thu , b ph n giá; - Thông tin t công tác phúc t p h sơ h i quan t i các Chi c c H i quan qua các báo cáo nh kỳ và t xu t; - Thông tin t các ơn v nghi p v thu c C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph như Phòng giá, Phòng tham mưu ch ng buôn l u và x lý, Phòng nghi p v , i ki m soát H i quan, Thanh tra; - Thông tin t các C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph khác nơi t ch c, cá nhân xu t khNu, nh p khNu ăng ký t khai h i quan; - Thông tin t các ơn v nghi p v thu c cơ quan T ng c c H i quan như C c i u tra ch ng buôn l u, C c Công ngh thông tin và th ng kê h i quan, V Giám sát qu n lý v h i quan, V ki m tra thu thu xu t nh p khNu, V Pháp ch , V H p tác qu c t , Thanh tra T ng c c, các Trung tâm Phân tích phân lo i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu Mi n B c, Mi n Trung và Mi n Nam. 3.1.2. Thông tin t các ơn v trong ngành Tài chính: - Các ơn v trong ngành Thu ; - Các ơn v thu c h th ng Thanh tra tài chính các c p; - C c Tài chính doanh nghi p; - C c Qu n lý giá, các Trung tâm thNm nh giá; - Các ơn v thu c h th ng Kho b c Nhà nư c; - Các ơn v khác thu c và tr c thu c ngành Tài chính. 3.1.3. Thông tin ngoài ngành Tài chính: - Thông tin t các cơ quan ngoài ngành: B Thương m i, Cơ quan Qu n lý th trư ng, Cơ quan Công an, Cơ quan Ki m lâm, Ngân hàng, B i Biên phòng, các Cơ quan Thanh tra chuyên ngành thu c các B qu n lý chuyên ngành..; - Thông tin t c ng ng các doanh nghi p xu t khNu, nh p khNu, c bi t là các doanh nghi p nh p khNu m t hàng gi ng h t, m t hàng tương t ;
 5. - Thông tin thu th p ư c qua các phương ti n thông tin i chúng như báo chí, ài phát thanh, truy n hình và Internet; - Thông tin t ơn thư t giác c a qu n chúng, thông tin c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài ngành. 3.1.4. Thông tin thu th p ư c qua vi c h p tác v i T ch c H i quan th gi i (WCO), T ch c Tình báo H i quan (RILO), T ch c H i quan ASEAN và các t ch c kinh t qu c t khác. 3.1.5. Thông tin t các ngu n khác. 3.2. N i dung c a vi c phân tích, phân lo i thông tin: Các thông tin sau khi thu th p ph i ư c phân tích, phân lo i theo các tiêu chí sau: 3.2.1. Thông tin v t ch c, cá nhân xu t khNu, nh p khNu: Nh ng thông tin chung v ngư i xu t khNu, nh p khNu (tên, mã s thu c a doanh nghi p, a ch , tài kho n, s hi u tài kho n, ngành ngh , lo i hình kinh doanh, cơ c u t ch c, các chi nhánh...); ph m vi ho t ng; lĩnh v c kinh doanh; lo i hình xu t khNu, nh p khNu; ngư i xu t khNu, ngư i nh p khNu nư c ngoài có quan h mua bán v i ơn v ư c ki m tra; tình hình tài chính c a doanh nghi p, nh ng d li u v quá trình ch p hành pháp lu t h i quan (s l n vi ph m b x lý, m c x lý...); 3.2.2. Thông tin v hàng hoá xu t khNu, nh p khNu: M t hàng, s l n xu t khNu, nh p khNu, s lư ng hàng, tr giá tính thu , tr giá hàng hoá xu t khNu, nh p khNu, mã s , thu su t, xu t x , s lư ng, tr ng lư ng, nhãn hi u hàng hoá và các thông tin khác ánh giá v m c gian l n thương m i c a hàng hoá; 3.2.3. M t s thông tin khác: tuy n ư ng v n chuy n, phương ti n v n chuy n hàng hoá, giá c các m t hàng t i th trư ng nư c ngoài... 3.3. X lý thông tin: Các thông tin sau khi thu th p, phân tích, ư c x lý như sau: 3.3.1. i v i các thông tin v d u hi u vi ph m pháp lu t v h i quan, gian l n thương m i c a lô hàng xu t khNu, nh p khNu thu c t ch c, cá nhân có tr s óng trên ph m vi, a bàn qu n lý c a ơn v thì ti n hành nghiên c u h sơ h i quan, xác minh nh ng v n có liên quan, l p k ho ch ki m tra sau thông quan có k t lu n chính xác v hành vi vi ph m pháp lu t h i quan, gian l n thương m i. 3.3.2. i v i các thông tin v d u hi u vi ph m pháp lu t v h i quan, gian l n thương m i c a lô hàng xu t khNu, nh p khNu thu c t ch c, cá nhân có tr s óng ngoài ph m vi, a bàn qu n lý c a ơn v thì l p báo cáo nêu rõ d u hi u vi ph m, cung c p các thông tin v lô hàng, v t ch c, cá nhân xu t nh p khNu (n u có) trình c p có thNm quy n ký và chuy n cho C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph thu c a bàn mà t ch c, cá nhân xu t nh p khNu lô hàng ó t tr s ti n hành ki m tra sau thông quan; Cung c p h sơ h i quan và/ho c có th c cán b ph i h p n u có
 6. yêu c u b ng văn b n c a C c H i quan nơi t ch c, cá nhân xu t khNu, nh p khNu óng tr s . 3.4. Cơ quan thu th p, phân tích, x lý và qu n lý thông tin: 3.4.1. T i C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph : - Trên a bàn qu n lý hành chính c a mình, C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph có trách nhi m ch o các ơn v tr c thu c t ch c thu th p thông tin t các ngu n, phân tích, x lý, qu n lý thông tin và thông báo n t ng Chi c c H i quan c a khNu các d u hi u vi ph m pháp lu t v h i quan, các th o n gian l n thương m i c a các t ch c cá nhân xu t khNu, nh p khNu trong ph m vi a bàn mình qu n lý; Báo cáo v T ng c c H i quan theo ch báo cáo nh kỳ ho c t xu t; - Các Chi c c H i quan c a khNu, ơn v nghi p v thu c C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph có trách nhi m thu th p, cung c p thông tin cho Phòng Ki m tra sau thông quan; ph i h p v i Phòng Ki m tra sau thông quan phát hi n ra các d u hi u vi ph m pháp lu t, gian l n thương m i c a các t ch c, cá nhân xu t khNu, nh p khNu ph c v công tác ki m tra sau thông quan. 3.4.2. T i cơ quan T ng c c H i quan: - T ng c c trư ng T ng c c H i quan ch o các ơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan, các C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph , Chi c c H i quan c a khNu, i ki m soát t ch c thu th p, phân tích và qu n lý các thông tin trong nư c, ngoài nư c ph c v công tác ki m tra sau thông quan. C th : - C c Ki m tra sau thông quan là u m i t ch c thu th p, phân tích, phân lo i và x lý các thông tin; thông báo v các th o n gian l n, d u hi u vi ph m pháp lu t c a các t ch c, cá nhân xu t khNu, nh p khNu trong toàn ngành các C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph có bi n pháp qu n lý, khai thác s d ng hi u qu . - Các ơn v nghi p v thu c T ng c c H i quan như: C c i u tra ch ng buôn l u, C c Công ngh thông tin và th ng kê h i quan, V Giám sát qu n lý v h i quan, V Ki m tra thu thu xu t nh p khNu, V Pháp ch , V H p tác qu c t , Thanh tra T ng c c, các Trung tâm phân tích phân lo i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu mi n B c, mi n Trung, mi n Nam ... có trách nhi m cung c p các thông tin v d u hi u vi ph m pháp lu t, gian l n thương m i c a các t ch c, cá nhân xu t khNu, nh p khNu cho C c Ki m tra sau thông quan; ph i h p v i C c Ki m tra sau thông quan khi có yêu c u trong công tác ki m tra sau thông quan. Các thông tin thu th p ph i ư c qu n lý ch t ch . Vi c trao i và cung c p thông tin trong n i b và ra ngoài ngành ph i theo úng quy ch và m b o ch b o m t. T ng bư c áp d ng công ngh tin h c vào vi c thu th p, phân tích và qu n lý thông tin t i t t c các ơn v H i quan. T ng c c trư ng T ng c c H i quan ban hành quy ch quy nh chi ti t ch thu th p, phân tích, x lý và qu n lý thông tin ph c v công tác ki m tra sau thông quan. 4. ThNm quy n ký quy t nh ki m tra sau thông quan
 7. 4.1. C c trư ng C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph tr c thu c trung ương ký quy t nh ki m tra sau thông quan i v i nh ng lô hàng xu t khNu, nh p khNu ã ư c thông quan có d u hi u vi ph m pháp lu t v h i quan c a các t ch c, cá nhân ho t ng xu t khNu, nh p khNu, có tr s ho t ng và ăng ký mã s thu trong ph m vi, a bàn qu n lý c a mình. a bàn ki m tra sau thông quan c a các ơn v C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph theo Ph l c "Danh sách a bàn ki m tra sau thông quan thu c C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph " ban hành kèm theo Thông tư này. 4.2. T ng c c trư ng T ng c c H i quan ký quy t nh ki m tra sau thông quan i v i các trư ng h p có d u hi u vi ph m liên quan n ph m vi qu n lý c a nhi u C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph tr c thu c trung ương ho c các trư ng h p vi ph m có n i dung ph c t p liên quan n nhi u i tư ng. II. N I DUNG VÀ TRÌNH T KI M TRA SAU THÔNG QUAN Căn c các d u hi u vi ph m pháp lu t v h i quan, cơ quan H i quan chưa có cơ s x lý hành vi vi ph m pháp lu t, c n ph i ti n hành ki m tra sau thông quan t i các t ch c, cá nhân có liên quan tr c ti p n lô hàng xu t khNu, nh p khNu có k t lu n úng n, chính xác. 1. N i dung ki m tra sau thông quan: 1.1. Ki m tra tính chính xác, trung th c nh ng n i dung ã ư c kê khai trên t khai h i quan, các ch ng t ã ư c xu t trình, n p cho cơ quan H i quan, s k toán, báo cáo tài chính và các ch ng t khác có liên quan n hàng hoá xu t khNu, nh p khNu có d u hi u vi ph m pháp lu t h i quan. 1.2. Ki m tra th c t hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ã ư c thông quan n u hàng hoá ó còn ang ư c lưu gi t i ơn v ư c ki m tra ho c cơ quan H i quan có căn c ch ng minh hàng hoá ó hi n ang ư c các t ch c, cá nhân khác lưu gi , qu n lý. 1.3. Ki m tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v thu i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu; chính sách qu n lý xu t khNu, nh p khNu; các quy nh c a pháp lu t v th t c h i quan, ch ki m tra giám sát h i quan i v i các lo i hình hàng hoá xu t khNu, nh p khNu. 2. Trình t ki m tra sau thông quan Trình t ki m tra sau thông quan g m các bư c công vi c sau: 2.1. ChuNn b ki m tra: - Căn c theo các thông tin thu th p ư c, l p k ho ch ki m tra nêu rõ m c ích, yêu c u ki m tra, n i dung ki m tra, ph m vi ki m tra, th i gian th c hi n ki m tra; - D ki n nhân s oàn ki m tra và trư ng oàn ki m tra phù h p v i yêu c u công vi c;
 8. - ChuNn b tài li u có liên quan cho cu c ki m tra. N u ơn v ư c ki m tra có tr s óng trên ph m vi, a bàn qu n lý c a mình nhưng ăng ký t khai h i quan t i C c H i quan t nh, thành ph khác thì yêu c u C c H i quan nơi ó cung c p h sơ h i quan lưu t i cơ quan H i quan ki m tra, i chi u ho c có th ngh c cán b tham gia ph i h p ki m tra. Nghiên c u h sơ h i quan trư c khi ban hành quy t nh ki m tra sau thông quan; - Ti n hành xác minh m t s thông tin, tài li u có liên quan trư c khi ban hành quy t nh ki m tra sau thông quan như: xác minh t i cơ quan Ngân hàng, cơ quan B o hi m, cơ quan V n t i, cơ quan Thu a phương, t i các doanh nghi p khác có ho t ng xu t khNu, nh p khNu m t hàng tương t và các t ch c, cá nhân khác ngoài nư c; - ti n hành ki m tra sau thông quan, cơ quan H i quan có th m i ơn v ư c ki m tra n tr s cơ quan H i quan gi i trình, làm rõ các d u hi u vi ph m pháp lu t h i quan do cơ quan H i quan phát hi n ư c. N u cơ s k t lu n v các d u hi u vi ph m này thì không ph i ti n hành ki m tra sau thông quan t i ơn v ư c ki m tra. 2.2. Ban hành quy t nh và quy nh th i h n ki m tra sau thông quan: - Ban hành quy t nh ki m tra sau thông quan theo n i dung quy nh t i i u 6 Ngh nh 102/2001/N -CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph ; - Quy t nh ki m tra sau thông quan ư c thông báo tr c ti p b ng văn b n cho ơn v ư c ki m tra ít nh t 5 (năm) ngày làm vi c trư c khi ti n hành ki m tra; - Th i h n ki m tra tr c ti p t i ơn v ư c ki m tra c a m i quy t nh ki m tra t i a là 05 (năm) ngày làm vi c, ư c tính t ngày oàn ki m tra làm vi c tr c ti p v i ơn v ư c ki m tra và ơn v ư c ki m tra ó m b o xu t trình y h sơ, ch ng t cho oàn ki m tra theo quy nh; - N u h t th i h n ki m tra mà chưa th c hi n xong n i dung ki m tra thì ph i báo cáo ngư i ra quy t nh ki m tra sau thông quan gia h n th i h n ki m tra; Th i gian gia h n t i a là 5 (năm) ngày làm vi c và ch ư c gia h n 1 (m t) l n. N i dung quy t nh gia h n nêu rõ th i gian gia h n và lý do gia h n ư c thông báo t i ơn v ư c ki m tra. 2.3. Công b quy t nh ki m tra sau thông quan: Khi b t u th c hi n quy t nh ki m tra sau thông quan, trư ng oàn ki m tra ph i làm vi c v i ngư i ng u ơn v ư c ki m tra ho c ngư i ư c ngư i ng u ơn v ư c ki m tra u quy n và nh ng cá nhân có liên quan n n i dung ki m tra công b quy t nh ki m tra sau thông quan. 2.4. Ti n hành ki m tra theo n i dung quy t nh ki m tra sau thông quan: Căn c vào n i dung, ph m vi ki m tra ghi trong quy t nh ki m tra sau thông quan, ơn v ư c ki m tra có trách nhi m cung c p thông tin, tài li u theo yêu c u c a
 9. oàn ki m tra, ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác c a thông tin, tài li u mình ã cung c p. Căn c d u hi u vi ph m pháp lu t v h i quan, căn c n i dung và ph m vi ki m tra ư c quy nh t i quy t nh ki m tra sau thông quan, t p trung ki m tra các n i dung sau: - Ki m tra s y , tính h p pháp, h p l , ng b , chính xác, trung th c c a h sơ h i quan lưu t i ơn v ư c ki m tra, i chi u v i h sơ h i quan lưu t i cơ quan H i quan c a lô hàng xu t khNu, nh p khNu thu c i tư ng ki m tra; - Ki m tra ch ng t k toán, s k toán, báo cáo tài chính có liên quan n lô hàng xu t khNu, nh p khNu; - Ki m tra th c t hàng hoá n u xét th y c n thi t và còn ang ư c lưu gi t i ơn v ư c ki m tra ho c cơ quan H i quan có căn c ch ng minh hàng hoá ó hi n ang ư c các t ch c, cá nhân khác lưu gi , qu n lý; - Ki m tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v thu và thu khác; vi c ch p hành chính sách qu n lý hàng hoá xu t khNu, nh p khNu và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan n lô hàng c a ơn v ư c ki m tra; - Ki m tra các ch ng t khác có liên quan n lô hàng, m t hàng ang ki m tra. Trong quá trình ki m tra các n i dung trên, n u phát hi n có hành vi vi ph m pháp lu t v h i quan thì l p ngay biên b n v hành vi vi ph m ó theo quy nh. Trư ng oàn ki m tra ph i báo cáo ngay v i ngư i ra quy t nh ki m tra sau thông quan khi phát hi n nh ng vi ph m pháp lu t vư t quá nhi m v , quy n h n và thNm quy n gi i quy t c a mình có các bi n pháp x lý k p th i. 2.5. Biên b n k t lu n ki m tra: - K t thúc cu c ki m tra, oàn ki m tra ph i l p biên b n k t lu n ki m tra căn c vào vi c t ng h p các b ng ch ng ã thu th p ư c, i chi u v i các văn b n quy ph m pháp lu t, các quy nh khác có liên quan k t lu n rõ úng, sai và xác nh trách nhi m c th c a ơn v ư c ki m tra, các t ch c, cá nhân khác có liên quan, ki n ngh v hình th c x lý, các bi n pháp kh c ph c sai ph m và nh ng v n c n gi i quy t ti p; - Biên b n k t lu n ki m tra có ch ký c a trư ng oàn ki m tra và ngư i ng u ơn v ư c ki m tra ho c ngư i ư c ngư i ng u ơn v ư c ki m tra u quy n; - Trư ng h p ngư i ng u ơn v ư c ki m tra ho c ngư i ư c ngư i ng u ơn v ư c ki m tra u quy n không nh t trí v i n i dung biên b n k t lu n ki m tra thì v n ph i ký biên b n k t lu n ki m tra và ư c quy n ghi rõ ý ki n c a mình vào biên b n kèm theo các ch ng t gi i trình, ch ng minh, nhưng v n ph i ch p hành k t lu n ki m tra c a oàn ki m tra. ng th i, có quy n khi u n i v i ngư i ký quy t nh ki m tra sau thông quan;
 10. - Trư ng h p ơn v ư c ki m tra không ch p hành quy t nh ki m tra sau thông quan, không cung c p y h sơ, tài li u, ch ng t , s k toán, báo cáo tài chính và các ch ng t khác có liên quan n lô hàng b ki m tra sau thông quan cho oàn ki m tra, t ch i không ký Biên b n k t lu n ki m tra thì trư ng oàn ki m tra ghi rõ ý ki n c a h vào Biên b n k t lu n tri m tra kèm theo ch ng ki n c a ngư i làm ch ng, ng th i báo cáo ngư i ký quy t nh ki m tra sau thông quan áp d ng các bi n pháp x lý theo quy nh c a pháp lu t i v i ơn v ư c ki m tra. 2.6. T ch c th c hi n k t lu n ki m tra: 2.6.1. Trư ng oàn ki m tra báo cáo ngư i ký quy t nh ki m tra sau thông quan v n i dung ti n hành và k t qu ki m tra. 2.6.2. Căn c vào Biên b n k t lu n ki m tra, biên b n vi ph m hành chính, c p có thNm quy n ra quy t nh x lý vi ph m theo các quy nh c a pháp lu t có liên quan, c th : - i v i trư ng h p hành vi vi ph m hành chính thu c thNm quy n x lý c a cơ quan H i quan thì ngư i ký quy t nh ki m tra sau thông quan ch o c p có thNm quy n x lý theo quy nh; - i v i trư ng h p hành vi vi ph m hành chính không thu c thNm quy n x lý c a cơ quan H i quan thì ngư i ký quy t nh ki m tra sau thông quan chuy n h sơ cho các cơ quan ch c năng x lý theo quy nh c a pháp lu t; - i v i trư ng h p ph i truy thu thu và ho c các kho n thu khác, ngư i ký quy t nh ki m tra sau thông quan có ý ki n b ng văn b n ngư i có thNm quy n ra quy t nh truy thu theo quy nh c a pháp lu t; - i v i trư ng h p ph i truy hoàn thu và ho c các kho n thu khác, ngư i ký quy t nh ki m tra sau thông quan thông báo b ng văn b n và chuy n h sơ cho C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph nơi thông quan cho lô hàng xem xét và th c hi n vi c truy hoàn theo quy nh; - i v i trư ng h p có hành vi vi ph m m c ph i truy c u trách nhi m hình s , ngư i ký quy t nh ki m tra sau thông quan chuy n toàn b h sơ cho cơ quan ch c năng xem xét làm rõ hành vi vi ph m ó và x lý theo thNm quy n pháp lu t quy nh. 2.6.3. Các kho n ti n ph t và ti n truy thu thu ư c n p vào tài kho n t m gi ch x lý c a cơ quan H i quan t i Kho b c Nhà nư c t nh, thành ph trên a bàn. Vi c thanh toán các chi phí có liên quan và quy t toán s ti n trên th c hi n theo quy nh hi n hành. 2.6.4. C c H i quan nơi ký quy t nh ki m tra sau thông quan có trách nhi m: - Theo dõi, ôn c ơn v ư c ki m tra th c hi n k t lu n ki m tra. áp d ng các bi n pháp cư ng ch theo quy nh c a pháp lu t v thu và pháp lu t khác có liên quan. Th i h n th c hi n vi c truy thu thu , truy hoàn thu , ph t ti n và các hình th c x lý khác ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v thu và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan;
 11. - Báo cáo k t qu ki m tra v T ng c c H i quan (C c Ki m tra sau thông quan) theo dõi; - Thông báo cho C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph , Chi c c H i quan c a khNu có liên quan v k t lu n c a oàn ki m tra, các bi n pháp x lý vi ph m pháp lu t i v i ơn v ư c ki m tra do ngư i ký quy t nh ki m tra sau thông quan th c hi n (n u có). III. GI I QUY T KHI U N I, T CÁO; X LÝ VI PH M VÀ KHEN THƯ NG 1. Gi i quy t khi u n i: 1.1. Quy n và nghĩa v c a ơn v ư c ki m tra trong vi c khi u n i. ơn v ư c ki m tra n u không ng ý v i quy t nh truy thu, quy t nh x lý vi ph m thì v n ph i th c hi n quy t nh ó và có quy n khi u n i n ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i, c th như sau: - Gi i quy t khi u n i l n u thu c thNm quy n c a ngư i ký quy t nh x lý vi ph m. Trong khi ch gi i quy t khi u n i, ơn v ư c ki m tra v n ph i ch p hành quy t nh x lý c a cơ quan H i quan; - N u không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i l n u ho c quá th i h n mà khi u n i chưa ư c gi i quy t thì ơn v ư c ki m tra có quy n khi u n i lên c p trên c a ngư i ký quy t nh x lý vi ph m theo trình t t ng c p ho c kh i ki n ra toà án theo quy nh c a pháp lu t; - Trư ng h p không kh i ki n n toà án mà ti p t c khi u n i n B trư ng B Tài chính thì quy t nh gi i quy t khi u n i c a B trư ng B Tài chính là quy t nh cu i cùng. 1.2. Quy n h n và nghĩa v c a các cơ quan trong vi c gi i quy t khi u n i. - Các cơ quan có trách nhi m gi i quy t khi u n i c a ơn v ư c ki m tra ph i m b o gi i quy t úng th i h n, th t c và theo úng thNm quy n. N u khi u n i không thu c thNm quy n gi i quy t c a mình thì ph i chuy n h sơ ho c báo cáo cơ quan có thNm quy n gi i quy t theo quy nh, ng th i ph i thông báo cho ơn v ư c ki m tra bi t. - Các cơ quan gi i quy t khi u n i có quy n yêu c u ơn v ư c ki m tra khi u n i cung c p các h sơ, tài li u có liên quan n vi c khi u n i. N u ơn v ư c ki m tra t ch i cung c p h sơ, tài li u thì cơ quan gi i quy t khi u n i có quy n t ch i xem xét gi i quy t khi u n i và thông báo cho ơn v ư c ki m tra khi u n i bi t. 1.3. Th t c, th i hi u khi u n i và gi i quy t khi u n i: Th t c, th i hi u khi u n i; th i h n, th t c và thNm quy n gi i quy t khi u n i th c hi n theo quy nh c a Lu t v khi u n i, t cáo và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan.
 12. 2. Gi i quy t t cáo ơn v ư c ki m tra có quy n t cáo v vi c ki m tra sau thông quan ho c hành vi c a cán b ki m tra sau thông quan trái v i các quy nh c a pháp lu t. Quy n, nghĩa v c a ngư i t cáo, ngư i b t cáo; th t c, thNm quy n gi i quy t t cáo th c hi n theo quy nh c a Lu t v khi u n i, t cáo và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 3. X lý vi ph m 3.1. Công ch c h i quan có hành vi vi ph m pháp lu t v ki m tra sau thông quan ư c quy nh t i Lu t H i quan, Ngh nh s 102/2001/N -CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t v ki m tra sau thông quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu và quy nh t i Thông tư này thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i cho ơn v ư c ki m tra thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 3.2. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m quy nh pháp lu t v ki m tra sau thông quan thì ngoài vi c b truy thu thu còn b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m. 4. Khen thư ng Cơ quan H i quan, công ch c h i quan có thành tích trong vi c ki m tra sau thông quan; cơ quan, t ch c, cá nhân khác có thành tích trong vi c ph i h p, th c hi n vi c ki m tra sau thông quan ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. IV. T CH C TH C HI N 1. T ng c c trư ng T ng c c H i quan ch u trách nhi m t ch c xây d ng cơ s d li u, quy ch thu th p và trao i thông tin trong nư c và ngoài nư c; xây d ng quy ch quy nh m i quan h ph i h p gi a các t ch c trong và ngoài ngành ph c v cho công tác ki m tra sau thông quan; ban hành và hư ng d n th c hi n quy trình nghi p v phúc t p h sơ h i quan t i cơ quan H i quan và ki m tra sau thông quan t i ơn v ư c ki m tra; T ch c th c hi n vi c ki m tra sau thông quan theo quy nh t i Ngh nh 102/2001/N -CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t v ki m tra sau thông quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu và theo hư ng d n t i Thông tư này. 2. T ng c c trư ng T ng c c Thu ch o các C c Thu a phương và các ơn v tr c thu c có trách nhi m ph i h p trong vi c thu th p, trao i thông tin và ki m tra doanh nghi p theo các quy nh c a pháp lu t. 3. C c trư ng C c qu n lý giá, Th trư ng các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính có trách nhi m hư ng d n các ơn v tr c thu c ph i h p v i cơ quan H i quan các c p trong vi c cung c p thông tin, tài li u và t ch c ph i h p th c hi n ki m tra sau thông quan khi có yêu c u c a cơ quan H i quan.
 13. 4. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và bãi b Quy t nh s 1558/2001/Q -TCHQ ngày 28/12/2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan v ki m tra sau thông quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu. PH L C DANH SÁCH PHÂN NNH NA BÀN QU N LÝ V KI M TRA SAU THÔNG QUAN THU C C C H I QUAN T NH, LIÊN T NH, THÀNH PH (Ban hành kèm theo Thông tư s 96/2003/TT-BTC ngày 10/10/2003 c a B Tài chính) STT ơn v c c h i quan t nh, liên Các t nh, thành ph là a bàn qu n lý v t nh, thành ph ki m tra sau thông quan 1 C c H i quan t nh An Giang T nh An Giang 2 C c H i quan t nh Bà R a-Vũng T nh Bà R a-Vũng Tàu Tàu 3 C c H i quan t nh Bình Dương T nh Bình Dương 4 C c H i quan t nh Bình nh Các t nh Bình nh và Phú Yên 5 C c H i quan t nh Bình Phư c T nh Bình Phư c 6 C c H i quan t nh Cao B ng Các t nh Cao B ng, Thái Nguyên và B c C n 7 C c H i quan t nh Cà Mau Các t nh Cà Mau và B c Liêu 8 C c H i quan t nh C n Thơ Các t nh C n Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng và Trà Vinh 9 C c H i quan TP à N ng TP à N ng 10 C c H i quan t nh cL c Các t nh c L c và Lâm ng 11 C c H i quan t nh ng Nai Các t nh ng Nai và Bình Thu n 12 C c H i quan t nh ng Tháp T nh ng Tháp 13 C c H i quan t nh Gia Lai Các t nh Gia Lai và Kon Tum 14 C c H i quan t nh Hà Giang T nh Hà Giang 15 C c H i quan TP Hà N i TP Hà N i và các t nh Hà Tây, Phú Th , Vĩnh Phúc, B c Ninh, Hoà Bình 16 C c H i quan t nh Hà Tĩnh T nh Hà Tĩnh 17 C c H i quan t nh TP H i Phòng TP H i Phòng và các t nh Thái Bình, Hưng yên, H i Dương 18 C c H i quan t nh Khánh Hoà Các t nh Khánh Hoà và Ninh Thu n 19 C c H i quan t nh Kiên Giang T nh Kiên Giang 20 C c H i quan t nh Lai Châu Các t nh Lai Châu, Sơn La và Tuyên
 14. Quang 21 C c H i quan t nh L ng Sơn Các t nh L ng Sơn và B c Giang 22 C c H i quan t nh Lào Cai Các t nh Lào Cai và Yên Bái 23 C c H i quan t nh Long An Các t nh Long An, B n Tre và Ti n Giang 24 C c H i quan t nh Ngh An T nh Ngh An 25 C c H i quan t nh Qu ng Bình T nh Qu ng Bình 26 C c H i quan t nh Qu ng Nam T nh Qu ng Nam 27 C c H i quan t nh Qu ng Ngãi T nh Qu ng Ngãi 28 C c H i quan t nh Qu ng Ninh T nh Qu ng Ninh 29 C c H i quan t nh Qu ng Tr T nh Qu ng Tr 30 C c H i quan t nh Thanh Hoá Các t nh Thanh Hoá, Nam Hà, Nam nh và Ninh Bình 31 C c H i quan t nh T.Thiên - Hu T nh Th a Thiên - Hu 32 C c H i quan t nh Tây Ninh T nh Tây Ninh 33 C c H i quan TP H Chí Minh TP H Chí Minh Trương Chí Trung ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản