Thông tư 98/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương do Bộ tài chính ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
46
lượt xem
8
download

Thông tư 98/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương do Bộ tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư 98/2000/tt-btc về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân trung ương do bộ tài chính ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 98/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương do Bộ tài chính ban hành

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 98/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 12 tháng 10 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 98/2000/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2000 HƯ NG D N TH C HI N CH TÀI CHÍNH I V I QUĨ TÍN D NG NHÂN DÂN TRUNG ƯƠNG Thi hành Ngh nh s 166/1999/N -CP ngày 19/11/1999 c a Chính ph v ch tài chính i v i các T ch c tín d ng, căn c qui mô và tính ch t ho t ng c a các Quĩ tín d ng nhân dân, B Tài chính hư ng d n th c hi n m t s n i dung v ch tài chính i v i Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương như sau: Chương 1 CÁC QUI NNH CHUNG l- i tư ng áp d ng Thông tư này là Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ư c thành l p, t ch c và ho t ng theo qui nh c a Lu t các T ch c tín d ng, Lu t H p tác xã và các văn b n qui ph m pháp lu t khác có liên quan. 2- Ho t ng tài chính c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương th c hi n theo qui nh c a Lu t các T ch c tín d ng, Lu t H p tác xã, Ngh nh s 166/1999/N -CP ngày 19/11/1999 c a Chính ph v ch tài chính i v i các T ch c tín d ng, n i dung hư ng d n c th t i Thông tư này và các văn b n qui ph m pháp lu t v qu n lý tài chính khác có liên quan. 3- Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương th c hi n công khai tài chính v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c, các t ch c, cá nhân có quan h kinh t v i Quĩ và các thành viên góp v n vào Quĩ. Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương t ch v tài chính, t ch u trách nhi m v ho t ng kinh doanh c a mình, th c hi n nghĩa v và cam k t c a mình theo qui nh c a Pháp lu t. 4- Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c cơ quan qu n lý Nhà nư c và i h i thành viên v vi c th c hi n ch tài chính c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. Chương 2 NH NG QUI NNH C TH
 2. I/ QU N LÝ VÀ S D NG V N, TÀI S N. 1 - Qu n lý v n. l.1 - V n ho t ng c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương bao g m: a) V n i u l : Là s v n ghi trong i u l c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương, ư c hình thành t : - V n góp c a Nhà nư c. - V n góp c a các Quĩ tín d ng nhân dân thành viên trong h th ng. - V n góp c a các t ch c kinh t , cá nhân khác. b) V n huy ng. c) V n vay c a Ngân hàng Nhà nư c và các T ch c tín d ng khác. d) V n u thác c a các pháp nhân, cá nhân trong và ngoài nư c. ) Các quĩ d tr b sung v n i u l , quĩ u tư phát tri n nghi p v , quĩ d phòng tài chính, quĩ d phòng tr c p m t vi c làm, quĩ khen thư ng, quĩ phúc l i. e) L i nhu n ư c l i chưa phân ph i. g) Các lo i v n khác. 1.2 - Trong quá trình ho t ng Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ph i duy trì v n i u l không th p hơn m c v n pháp nh do Chính ph qui nh i v i Quĩ. 1.3 - V n t có c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương theo qui nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 2 - S d ng v n: Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ư c dùng v n ho t ng c a mình : - u tư mua s m tài s n c nh c a mình theo nguyên t c giá tr còn l i c a tài s n c nh không vư t quá 50% v n t có. Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ph i ch p hành y các qui nh c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng. - Cho vay i v i khách hàng theo qui nh c a pháp lu t. - Góp v n, mua c ph n. - Tham gia i u hoà v n cho toàn h th ng. - S d ng cho m c tiêu khác theo qui nh c a pháp lu t.
 3. 3- Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương có trách nhi m theo dõi toàn b tài s n và v n hi n có, th c hi n h ch toán theo úng các qui nh c a pháp lu t v k toán, th ng kê hi n hành; ph n ánh y , chính xác, k p th i tình hình s d ng, bi n ng c a v n và tài s n, các kho n cho vay, n ph i thu trong quá trình kinh doanh, qui nh rõ trách nhi m c a t ng b ph n, cá nhân i v i các trư ng h p làm hư h ng, m t mát tài s n. 4- nh kỳ và khi k t thúc năm tài chính Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ph i ti n hành ki m kê, ánh giá l i toàn b tài s n và v n hi n có. Xác nh chính xác tài s n th a, thi u, tình hình công n , n quá h n, n khó òi, xác nh nguyên nhân và trách nhi m x lý. Các trư ng h p làm m t mát, hư h ng tài s n ph i xác nh rõ trách nhi m c a t ng b ph n, cá nhân. Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ư c ki m kê, ánh giá l i tài s n và h ch toán tăng, gi m v n kho n chênh l ch do ánh giá l i tài s n trong các trư ng h p sau: - Ki m kê ánh giá l i tài s n theo quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. - Dùng tài s n liên doanh, góp v n c ph n ho c thu h i tài s n khi liên doanh ch m d t ho t ng. 5- B o m an toàn và phát tri n v n: Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương th c hi n các bi n pháp b o m an toàn v n theo qui nh sau: a) Th c hi n úng ch qu n lý, s d ng v n, tài s n theo qui nh c a pháp lu t. b) Duy trì y các t l m b o an toàn trong ho t ng theo hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. c) Mua b o hi m tài s n theo qui nh c a pháp lu t. d) Tham gia t ch c b o hi m ti n g i ho c t ch c b o m an toàn h th ng theo qui nh c a pháp lu t. ) ư c h ch toán vào chi phí các kho n d phòng sau: .1- i v i d phòng r i ro trong ho t ng ngân hàng, Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương th c hi n vi c trích l p và s d ng theo qui nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. .2- i v i d phòng gi m giá ch ng khoán và d phòng gi m giá hàng t n kho: - i tư ng l p d phòng: Là các ch ng khoán; hàng t n kho bao g m v t tư, n ch , vàng b c á quí là trang s c m ngh t n kho do Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ang n m gi (n u có). - Nguyên t c l p d phòng: Vi c trích l p các kho n d phòng gi m giá ch ng khoán và gi m giá hàng t n kho ư c th c hi n khi giá c trên th trư ng th p hơn giá tr ang h ch toán t i s sách k toán.
 4. - i u ki n l p d phòng: Vi c trích l p d phòng gi m giá ch ng khoán và gi m giá hàng t n kho không làm k t qu kinh doanh c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương b l (sau khi ã hoàn nh p d phòng trích năm trư c). - Phương pháp trích l p d phòng: Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương căn c vào tình hình gi m giá, s lư ng hàng t n kho th c t và giá ch ng khoán trên th trư ng xác nh m c d phòng theo công th c sau: M cd = Lư ng hàng t n kho X Giá hàng t n kho, - Giá bán th c phòng ch ng ho c ch ng khoán b ch ng khoán t trên th khoán, hàng gi m giá t i th i h ch toán trên s trư ng th i t n kho i m 31/12 k toán i m 31/12 - Giá th c t trên th trư ng th i i m 31/12 ư c hi u là: + i v i hàng t n kho: Là giá do T ng giám c Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương qui nh d a trên giá bán th c t c a v t tư, hàng hoá cùng lo i trên th trư ng ho c d a trên m c giá do Nhà nư c qui nh ( i v i v t tư, hàng hoá Nhà nư c qui nh giá). + i v i ch ng khoán: Là giá bán niêm y t trên Trung tâm giao d ch ch ng khoán i v i các lo i ch ng khoán có giao d ch trên th trư ng ch ng khoán. i v i ch ng khoán không niêm y t, T ng giám c Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương qui nh d a trên giá bán th c t c a ch ng khoán cùng lo i trên th trư ng. - Vi c l p d phòng ph i ti n hành riêng cho t ng lo i hàng t n kho, ch ng khoán b gi m giá và ư c t ng h p vào b ng kê chi ti t d phòng gi m giá hàng t n kho và d phòng gi m giá ch ng khoán làm căn c h ch toán vào chi phí ho t ng c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. - Th i i m trích l p d phòng: Vi c trích l p kho n d phòng cho t ng lo i hàng t n kho và ch ng khoán b gi m giá ư c th c hi n vào th i i m khoá s k toán (31/12 năm dương l ch) l p báo cáo tài chính năm. - X lý các kho n d phòng: M c ích c a vi c l p các kho n d phòng là bù p các kho n t n th t do gi m giá hàng t n kho, gi m giá ch ng khoán u tư. Các kho n t n th t v gi m giá hàng t n kho và gi m giá ch ng khoán ư c h ch toán vào k t qu kinh doanh, do v y Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ph i hoàn nh p t t c các kho n d phòng nói trên vào thu nh p, c th : Cu i m i năm, trư c khi khoá s k toán l p báo cáo quy t toán tài chính Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương hoàn nh p toàn b kho n d phòng ã trích l p cu i năm trư c vào thu nh p trong năm xác nh k t qu kinh doanh, ng th i ti n hành trích l p d phòng m i cho năm sau theo các qui nh hi n hành. 6- M i t n th t tài s n c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ph i ư c l p biên b n xác nh m c , nguyên nhân, trách nhi m và x lý theo nguyên t c sau: - N u tài s n t n th t do nguyên nhân ch quan c a t p th ho c cá nhân thì i tư ng gây ra t n th t ph i b i thư ng.
 5. - Tài s n ã mua b o hi m thì x lý theo h p ng b o hi m. - S d ng các kho n d phòng ư c trích l p trong chi phí bù p theo qui nh t i i m 5 m c I chương II Thông tư này. - Giá tr t n th t sau khi ã thu h i và bù p b ng các ngu n trên, n u thi u ư c bù p b ng quĩ d phòng tài chính c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. Trư ng h p quĩ d phòng tài chính không bù p thì ph n thi u ư c h ch toán vào chi phí trong kỳ. 7- Cho thuê, th ch p, c m c , như ng bán, thanh lý tài s n. a) Cho thuê, th ch p, c m c . Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ư c quy n cho thuê, th ch p, c m c tài s n thu c quy n qu n lý và s d ng c a mình nâng cao hi u su t s d ng, tăng thu nh p nhưng ph i tuân th úng các trình t , th t c theo qui nh c a pháp lu t, m b o nguyên t c an toàn và phát tri n v n. b) Như ng bán, thanh lý tài s n. - Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ư c quy n như ng bán, thanh lý các tài s n không c n dùng, l c h u v k thu t, tài s n kém phNm ch t ho c tài s n b hư h ng không có kh năng ph c h i thu h i v n s d ng cho m c ích kinh doanh. - Khi như ng bán, thanh lý tài s n, Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ph i l p h i ng ánh giá th c tr ng v m t k thu t, thNm nh giá tr tài s n. - Kho n chênh l ch gi a s ti n thu ư c do như ng bán, thanh lý tài s n v i giá tr còn l i và chi phí như ng bán ư c h ch toán vào k t qu kinh doanh c a Quĩ tín d ng Nhân dân Trung ương. c) Khi Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương cho thuê, th ch p, c m c , như ng bán, thanh lý nh ng tài s n thu c công ngh liên quan n ho t ng nghi p v c a c h th ng thì ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ng ý b ng văn b n. 8- i v i nh ng tài s n Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương i thuê, nh n c m c , nh n th ch p, Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương có trách nhi m qu n lý, b o qu n ho c s d ng theo qui nh c a pháp lu t và tho thu n v i khách hàng. II/ QU N LÝ DOANH THU, CHI PHÍ. 1- Qu n lý doanh thu. 1.1 - Doanh thu c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương bao g m các kho n ph i thu qui nh t i i u 16 Ngh nh s 166/1999/N -CP ngày 19/11/1999 c a Chính ph , bao g m:
 6. a) Thu t ho t ng nghi p v : Thu lãi cho vay, ti n g i, d ch v thanh toán, d ch v ngân quĩ, nghi p v chi t kh u, b o lãnh và các d ch v khác liên quan n ho t ng nghi p v ngân hàng. b) Thu t ho t ng khác: Thu lãi góp v n, mua c ph n; tham gia th trư ng ti n t ; kinh doanh vàng b c, ngo i t ; nghi p v u thác i lý; d ch v tư v n; nghi p v mua bán n gi a các T ch c tín d ng; cho thuê tài s n và thu d ch v khác. c) Thu hoàn nh p các kho n d phòng ã trích trong chi phí; thu các kho n v n ã ư c x lý b ng d phòng r i ro; thu t như ng bán, thanh lý tài s n c nh; thu v chênh l ch t giá theo qui nh c a pháp lu t. d) Thu khác 1.2- Nguyên t c xác nh doanh thu. a) Doanh thu t ho t ng cho vay, thu lãi ti n g i là s lãi ph i thu trong kỳ ư c xác nh theo nguyên t c sau: - Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương h ch toán s lãi ph i thu i v i các kho n n trong h n vào thu nh p. i v i s lãi ph i thu c a các kho n n quá h n không ph i h ch toán thu nh p, Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương theo dõi ngo i b ng ôn c thu, khi thu ư c thì h ch toán vào thu nghi p v . - S lãi ph i thu c a các kho n cho vay trong h n ã h ch toán thu nh p nhưng khách hàng không thanh toán ư c úng h n, sau 90 ngày khách hàng chưa thanh toán ho c chưa n 90 ngày nhưng kho n vay chuy n sang n quá h n Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ư c h ch toán gi m thu và theo dõi ngo i b ng ôn c thu, khi thu ư c thì h ch toán vào thu nghi p v . b) i v i các kho n thu t các ho t ng góp v n liên doanh, liên k t, mua c ph n doanh thu phát sinh là s thu ư c trong năm. c) i v i doanh thu t ho t ng còn l i: Doanh thu là toàn b s ti n bán hàng hoá, d ch v sau khi ã tr ( - ) các kho n gi m giá hàng bán, hàng bán b tr l i (n u có ch ng t h p l ) ư c khách hàng ch p nh n thanh toán, không phân bi t ã thu hay chưa thu ư c ti n. 2 - Qu n lý chi phí: Chi phí c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương là s ph i chi trong kỳ cho ho t ng kinh doanh và các ho t ng khác theo qui nh t i i u 17 Ngh nh s 166/1999/N -CP ngày 19/11/1999 c a Chính ph , m t s kho n chi phí Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương th c hi n theo hư ng d n dư i ây: 2. l - Chi phí ho t ng kinh doanh. a) Chi phí ph i tr lãi ti n g i, ti n vay, chi d ch v ngân hàng. b) Chi phí kh u hao tài s n c nh cho ho t ng kinh doanh theo qui ch qu n lý, s d ng và trích kh u hao tài s n c nh c a Nhà nư c qui nh cho các doanh nghi p Nhà nư c.
 7. c) Chi phí ti n lương và các kho n ph c p có tính ch t lương cho cán b làm vi c t i Quĩ theo ch ti n lương, ti n công c a Nhà nư c qui nh cho các Doanh nghi p Nhà nư c. d) Chi phí b o hi m xã h i, b o hi m y t và kinh phí công oàn cho cán b làm vi c tr c ti p t i Quĩ theo các qui nh hi n hành c a Nhà nư c. ) Chi phí d ch v mua ngoài. - Là các kho n chi phí s a ch a tài s n c nh thuê ngoài, v n chuy n, i n, nư c, i n tho i, v t li u, gi y t in, văn phòng phNm, công c lao ng, phòng cháy ch a cháy, tư v n, ki m toán, ti n mua b o hi m tài s n, chi hoa h ng, i lý môi gi i, u thác và các d ch v khác. - Các kho n chi trên ph i có y ch ng t ho c hoá ơn h p l theo qui nh c a B Tài chính. - Chi phí s a ch a tài s n c nh nh m khôi ph c năng l c c a tài s n ư c h ch toán tr c ti p ho c phân b d n vào chi phí kinh doanh trong năm. i v i nh ng tài s nc nh c thù mà chi phí s a ch a tài s n c nh phát sinh không u gi a các kỳ, các năm, n u Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương mu n trích trư c chi phí s a ch a tài s n c nh vào chi phí kinh doanh thì ph i l p k ho ch trích trư c chi phí s a ch a tài s n c nh và báo cáo B Tài chính xem xét, quy t nh. Sau khi có ý ki n ch p thu n b ng văn b n c a B Tài chính, Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ph i thông báo cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý bi t. Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ph i quy t toán chi phí s a ch a th c t phát sinh v i chi phí s a ch a ã trích trư c, n u chi phí s a ch a th c t l n hơn s ã trích thì ph n chênh l ch ư c h ch toán th ng ho c ư c phân b d n vào chi phí trong kỳ, n u chi phí s a ch a th c t nh hơn s ã trích thì ph n chênh l ch ư c h ch toán vào thu nh p trong kỳ. - Chi phí ti n thuê tài s n ư c h ch toán vào chi phí kinh doanh theo s ti n ph i tr trong năm căn c vào h p ng thuê. Trư ng h p tr ti n thuê tài s n m t l n cho nhi u năm thì ti n thuê ư c phân b d n vào chi phí kinh doanh theo s năm s d ng tài s n. - Các kho n chi phí hoa h ng i lý, u thác ph i th hi n trong các h p ng i lý, u thác và ch ư c h ch toán chi theo s ph i chi, có ch ng t h p pháp. - Chi phí hoa h ng môi gi i: + Vi c chi hoa h ng môi gi i c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ph i g n v i hi u qu kinh t do vi c môi gi i mang l i. Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương căn c văn b n hư ng d n chi phí hoa h ng môi gi i c a B Tài chính, i u ki n và c i m c th c a mình xây d ng qui ch chi hoa h ng môi gi i áp d ng th ng nh t và công khai trong Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. H i ng qu n tr Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương phê duy t qui ch nói trên áp d ng trong ơn v mình. + Căn c vào qui ch ư c duy t, tuỳ theo t ng nghi p v môi gi i phát sinh trong ho t ng mà T ng giám c Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương quy t nh chi hoa h ng cho t ng ho t ng môi gi i.
 8. + i tư ng ư c hư ng ti n chi hoa h ng môi gi i là các t ch c, cá nhân (trong và ngoài nư c) có làm môi gi i, d ch v cho Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. + Hoa h ng môi gi i không ư c áp d ng cho các i tư ng là i lý c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương, các khách hàng ư c ch nh, các ch c danh qu n lý, nhân viên c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. + Vi c chi hoa h ng môi gi i ph i căn c vào h p ng ho c gi y xác nh n gi a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương và bên nh n hoa h ng, trong ó ph i có các n i dung cơ b n: tên c a bên nh n hoa h ng; n i dung chi; m c chi; phương th c thanh toán; th i gian th c hi n và k t thúc; trách nhi m c a các bên. + i v i kho n chi môi gi i cho thuê l i tài s n (bao g m c tài s n xi t n , gán n ): M c chi môi gi i cho thuê l i tài s n c a Quĩ tín d ng Nhân dân Trung ương t i a không quá 3% t ng s ti n thu ư c t cho thuê tài s n do môi gi i mang l i trong năm. + i v i kho n chi môi gi i bán tài s n th ch p, c m c : M c chi hoa h ng môi gi i bán tài s n th ch p, c m c c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương không vư t quá 1% giá tr th c t thu ư c t ti n bán tài s n qua môi gi i, m c chi môi gi i bán m t tài s n không vư t quá 20 tri u ng. e) Chi phí n p thu , phí, ti n thuê t ph i n p có liên quan n ho t ng kinh doanh (tr thu thu nh p doanh nghi p) bao g m: thu môn bài, thu s d ng t ho c ti n thuê t, thu tài nguyên, l phí c u phà, l phí sân bay, các lo i thu và l phí khác. g) Chi phí khác. - Chi phí qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, ti p tân, khánh ti t, giao d ch, i ngo i, chi phí h i ngh và các lo i chi phí khác ph i có hoá ơn ho c ch ng t theo qui nh c a B Tài chính, g n v i k t qu kinh doanh. M c chi không vư t quá 5% t ng chi phí. - Chi b o h lao ng i v i nh ng i tư ng c n trang b b o h lao ng trong khi làm vi c và chi trang ph c giao d ch cho cán b nhân viên làm vi c trong Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương theo ch qui nh. - Chi tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng th c hi n theo Ngh nh s 198/CP ngày 3l/12/1995 c a Chính ph qui nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u trong B lu t lao ng v h p ng lao ng và các văn b n hi n hành khác c a Nhà nư c. - Chi phí cho lao ng n theo ch qui nh. - Chi phí ti n ăn gi a ca cho ngư i lao ng do Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương qui nh phù h p v i hi u qu kinh doanh, m c chi hàng tháng trong năm cho m i ngư i không vư t quá m c lương t i thi u do Nhà nư c qui nh i v i công ch c Nhà nư c. - óng phí hi p h i ngành ngh mà Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương tham gia.
 9. - Chi trích l p d phòng trong ho t ng c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương theo qui nh t i i m 5 m c I Chương II c a Thông tư này. - Chi phí tham gia t ch c B o hi m ti n g i ho c t ch c b o m an toàn h th ng theo qui nh c a pháp lu t. - Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ư c chi thư ng sáng ki n c i ti n, thư ng ti t ki m v t tư theo hi u qu th c t em l i t các sáng ki n c i ti n, ti t ki m v t tư. H i ng qu n tr Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ph i xây d ng và công b công khai các qui ch thư ng trong Quĩ. - Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ư c h ch toán các kho n chi nghiên c u khoa h c, nghiên c u i m i công ngh nh m nâng cao hi u qu kinh doanh c a Quĩ. tài nghiên c u và d toán chi phí nghiên c u c a t ng tài ph i ư c H i ng qu n tr phê duy t và t ch u trách nhi m v hi u qu các tài ó. - Kho n chi cho các trư ng l p, ào t o b i dư ng nâng cao tay ngh , năng l c qu n lý ch ư c h ch toán vào chi phí kho n chi cho các i tư ng là cán b , nhân viên trong Quĩ. Quĩ tín d ng nhân dân Trungương ư c h ch toán vào chi phí ph n chênh l ch sau khi tr i các kho n h tr c a Ngân sách Nhà nư c (n u có). M c chi t i a không vư t quá 1,3 l n nh m c chi s nghi p cho các i tư ng trên do Nhà nư c qui nh. - Kho n chi h tr giáo d c cho các t ch c giáo d c thành l p theo qui nh c a Nhà nư c (n u có) như: quĩ khuy n h c, trư ng h c sinh tàn t t, h c sinh không nơi nương t a, T ng giám c Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương căn c vào ch qui nh và kh năng tài chính, quy t nh và t ch u trách nhi m v m c chi h tr nói trên. - Chi b o v cơ quan. - Chi v nghi p v kho quĩ. - Chi cho công tác b o v môi trư ng. N u s chi trong năm l n và có tác d ng trong nhi u năm thì ư c phân b cho các năm sau. - Chi ti n ph t do vi ph m h p ng kinh t . 2.2- Chi phí ho t ng khác. a) Chi cho ho t ng kinh doanh ngo i t , vàng b c. b) Chi cho ho t ng mua bán ch ng khoán. c) Chi cho ho t ng cho thuê tài s n. d) Chi phí như ng bán, thanh lý tài s n c nh (bao g m c giá tr còn l i c a tài s n c nh khi thanh lý và như ng bán). ) Chi cho ho t ng liên doanh, góp v n, mua c ph n.
 10. e) Chi phí cho vi c thu h i các kho n n ã xoá, chi phí thu h i n quá h n khó òi. - Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ư c chi cho các T ch c có tư cách pháp nhân ã có óng góp trong vi c thu h i các kho n n ã xoá, n quá h n khó òi cho Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương trên cơ s công s c óng góp và hi u qu em l i c a các t ch c này. - Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương xây d ng qui ch chi cho vi c thu h i các kho n n ã xoá, n quá h n khó òi trình H i ng qu n tr phê duy t và công b công khai các qui ch này. T ng giám c Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ch u trách nhi m v các kho n chi này. - M c chi cho các t ch c có tư cách pháp nhân ã có óng góp trong vi c thu h i các kho n n ã xoá, n quá h n khó òi trong năm c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương không vư t quá 2% s n thu h i. M c chi thu h i n t i a i v i m t món n không vư t quá 50 tri u ng. g) Kho n t n th t tài s n còn l i sau khi ã bù p b ng các ngu n theo qui nh t i i m 6 m c I chương II Thông tư này. h) Chi phí cho T ch c ng, oàn th t i Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ư c l y t ngu n kinh phí c a t ch c này, n u ngu n kinh phí c a t ch c này không thì ph n chênh l ch thi u ư c h ch toán vào chi phí c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. i) Các kho n chi h p lý, h p l khác. 2.3- Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương không ư c tính vào chi phí các kho n sau ây: - Các kho n ti n ph t vi ph m pháp lu t như: lu t giao thông, lu t thu , lu t môi trư ng, lu t lao ng, vi ph m ch báo cáo th ng kê, tài chính k toán và các lu t khác. N u do t p th ho c cá nhân vi ph m pháp lu t, thì i tư ng vi ph m ph i n p ph t. Ngoài kho n ti n n bù nói trên, ph n n p ph t còn l i l y t l i nhu n sau thu . - Các kho n u tư xây d ng cơ b n, chi mua s m tài s n c nh h u hình và vô hình, chi ng h cho các t ch c, cá nhân. - Chi phí i công tác nư c ngoài vư t nh m c Nhà nư c qui nh áp d ng cho cán b công ch c Nhà nư c và cán b doanh nghi p Nhà nư c khi i công tác nư c ngoài. - Các kho n thu c ngu n kinh phí khác ài th như kho n chi s nghi p ã ư c Ngân sách Nhà nư c, cơ quan c p trên ho c các t ch c khác tài tr ; chi tr lãi vay v n u tư xây d ng cơ b n trong th i kỳ công trình chưa hoàn thành, s lãi này ư c h ch toán vào chi u tư xây d ng cơ b n. - Các kho n chi phí không h p lý khác.
 11. 3 - Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương có các ho t ng kinh t phát sinh b ng ngo i t thì ph i qui i ra ng Vi t Nam theo hư ng d n c a B Tài chính. III/ PHÂN PH I L I NHU N VÀ TRÍCH L P CÁC QUĨ. 1 - Phân ph i l i nhu n. L i nhu n c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương sau khi n p thu thu nh p doanh nghi p theo qui nh c a pháp lu t ư c phân ph i như sau: a) Trích l p quĩ d tr b sung v n i u l 5%, m c t i a c a quĩ này không vư t quá V n i u l c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương b) Bù các kho n l c a năm trư c và ti n vi ph m pháp lu t không ư c tính vào l i nhu n trư c thu . c) L i nhu n sau khi tr các kho n trên, còn l i coi như 100% ư c phân ph i ti p như sau: - Trích l p quĩ d phòng tài chính 10%, s dư quĩ này không vư t quá 25% v n i u l c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. - Trích l p quĩ u tư phát tri n nghi p v t i thi u 30% - Trích l p quĩ d phòng tr c p m t vi c làm cho s cán b làm vi c t i Quĩ 5%, s dư quĩ này không vư t quá 6 tháng lương th c hi n trong năm c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. - Trích l p 2 quĩ khen thư ng và phúc l i, m c trích cho 2 quĩ này t i a không quá 3 tháng lương th c hi n trong năm c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. M c trích c th hàng năm cho quĩ khen thư ng, quĩ phúc l i do H i ng qu n tr Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương xem xét, quy t nh. - Chia l i t c c ph n cho các thành viên, t ch c, cá nhân góp v n vào Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. M c chia l i t c c ph n cho các thành viên ư c căn c vào s v n góp, do H i ng qu n tr Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương trình i h i thành viên xem xét, quy t nh hàng năm. - S còn l i (n u có) ư c dùng b sung vào quĩ u tư phát tri n nghi p v . 2 - Nguyên t c s d ng các quĩ. a) Quĩ d tr b sung v n i u l dùng b sung v n i u l . b) Quĩ u tư phát tri n nghi p v dùng u tư m r ng qui mô ho t ng kinh doanh và i m i trang thi t b , i u ki n làm vi c c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương.
 12. Căn c vào nhu c u u tư và kh năng c a quĩ, H i ng qu n tr Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương quy t nh hình th c và bi n pháp u tư theo nguyên t c có hi u qu , an toàn và phát tri n v n. c) Quĩ d phòng tài chính dùng bù p ph n còn l i c a nh ng t n th t, thi t h i v tài s n x y ra trong quá trình kinh doanh sau khi ã bù p b ng ti n b i thư ng c a các t ch c, cá nhân gây ra t n th t, c a t ch c b o hi m và s d ng d phòng r i ro ã trích trong chi phí. d) Quĩ d phòng tr c p m t vi c làm dùng tr c p cho ngư i lao ng ã làm vi c t i Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương t 1 năm tr lên b m t vi c làm t m th i theo qui nh c a pháp lu t; chi ào t o l i chuyên môn, k thu t cho ngư i lao ng do thay i công ngh ho c chuy n sang công vi c m i; ào t o ngh d phòng cho lao ng n và b i dư ng nâng cao trình ngh nghi p cho cán b nhân viên làm vi c trong Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. M c tr c p cho t ng trư ng h p c th do Ch t ch H i ng qu n tr Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương quy t nh. ) Quĩ khen thư ng dùng : Thư ng cu i năm ho c thư ng nh kỳ cho cán b , nhân viên trong Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. M c thư ng do H i ng qu n tr Quĩ quy t nh theo ngh c a T ng giám c và công oàn trên cơ s năng su t lao ng, thành tích trong công tác c a m i cán b , nhân viên trong Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. Thư ng t xu t cho nh ng cá nhân, t p th trong Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương có sáng ki n c i ti n k thu t, qui trình nghi p v mang l i hi u qu trong kinh doanh. M c thư ng do H i ng qu n tr Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương quy t nh. Thư ng cho các thành viên c a Quĩ; các ơn v , cá nhân bên ngoài có quan h kinh t ã hoàn thành t t nh ng i u ki n h p ng, óng góp có hi u qu vào ho t ng kinh doanh c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. M c thư ng do H i ng qu n tr Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương quy t nh. e) Quĩ phúc l i dùng : u tư xây d ng ho c s a ch a, b sung v n xây d ng cho các công trình phúc l i c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương, góp v n u tư xây d ng các công trình phúc l i chung trong ngành (n u có) ho c v i các ơn v khác theo h p ng tho thu n. Chi cho các ho t ng th thao, văn hoá, phúc l i công c ng c a t p th cán b , nhân viên Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. óng góp cho quĩ phúc l i xã h i. Chi tr c p khó khăn thư ng xuyên, t xu t cho cán b , nhân viên c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. Chi các ho t ng phúc l i khác.
 13. T ng giám c Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ph i h p v i Ban ch p hành công oàn c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương qu n lý, s d ng quĩ này. IV/ CH K TOÁN, TH NG KÊ, KI M TOÁN, BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH 1 - Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương th c hi n ch k toán, th ng kê theo quy nh c a pháp lu t, ghi chép y ch ng t ban u, c p nh t s sách k toán và ph n ánh y , k p th i, trung th c, chính xác, khách quan các ho t ng tài chính. 2 - Năm tài chính c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương b t u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào ngày 3l tháng 12 năm dương l ch. 3 - Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương th c hi n quy t toán tài chính và ch p hành y các qui nh v báo cáo tài chính, l p và g i cho cơ quan tài chính Nhà nư c, cơ quan th ng kê, thu và Ngân hàng Nhà nư c theo qui nh c a pháp lu t v k toán, th ng kê và qui nh t i Thông tư này. 3.1 - N i dung báo cáo tài chính. a) Báo cáo k ho ch tài chính. Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương l p k ho ch tài chính hàng năm g m: - K ho ch ngu n v n và s d ng v n. - K ho ch thu nh p, chi phí, k t qu kinh doanh và ch tiêu n p Ngân sách Nhà nư c. - K ho ch lao ng, ti n lương. b) Báo cáo tài chính: Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương có trách nhi m l p và g i y các báo cáo tài chính sau: - B ng cân i tài kho n k toán c p III c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương bao g m c tài kho n ngo i b ng. - B ng t ng k t tài s n (B ng cân i tài chính) c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. - Thuy t minh báo cáo tài chính trong ó chi ti t v m t s n i dung: (theo m u bi u ính kèm) + K t qu kinh doanh, tình hình th c hi n thu n p ngân sách Nhà nư c. + Th c hi n lao ng ti n lương c a Quĩ tín d ng Nhân dân Trung ương. + Tình hình tăng, gi m bi n ng ngu n v n, s d ng v n. + Tình hình n quá h n, n khó có kh năng thu h i, n không thu h i ư c, tình hình tài s n th ch p ang t n ng.
 14. - Báo cáo k t qu ki m toán tài chính năm Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương c a T ch c ki m toán c l p. 3.2 - Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ch u trách nhi m v tính chính xác, tính trung th c c a các báo cáo này. 3.3 - Th i h n g i báo cáo. a) Th i h n g i k ho ch tài chính. Các k ho ch tài chính do Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương xây d ng ph i ư c H i ng qu n tr Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương xem xét phê duy t ng th i g i cho cơ quan tài chính trư c ngày 15 tháng ll năm trư c năm k ho ch. b) Th i h n g i báo cáo tài chính. - Báo cáo quí ư c g i ch m nh t sau 45 ngày k t ngày k t thúc quí. - Báo cáo năm ư c g i ch m nh t sau 60 ngày k t ngày k t thúc năm tài chính. 3.4- Nơi nh n báo cáo. Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương g i báo cáo k ho ch tài chính, báo cáo tài chính n B Tài chính, cơ quan thu , cơ quan th ng kê tr c ti p qu n lý và Ngân hàng Nhà nư c. 4- Công tác ki m toán. Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương t t ch c ki m toán n i b ki m toán các báo cáo tài chính c a mình phù h p v i qui nh c a Lu t các T ch c tín d ng, ph m vi và qui mô ho t ng c a mình. Ch m nh t 30 ngày trư c khi k t thúc năm tài chính, Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ph i thuê m t T ch c ki m toán c l p ho t ng h p pháp t i Vi t Nam ki m toán báo cáo tài chính c a mình, t ch c ki m toán ư c thuê ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. K t qu ki m toán báo cáo tài chính c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương do T ch c ki m toán c l p th c hi n ư c g i cho B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c ch m nh t sau 15 ngày k t khi có k t qu ki m toán. 5 - Công khai tài chính i v i Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương th c hi n ch công khai tài chính theo các qui nh dư i ây : 5. l - Hình th c công khai. a) Công khai v i Nhà nư c:
 15. Hàng quí, năm Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ph i l p và g i báo cáo tài chính cho các cơ quan qu n lý Nhà nư c theo qui nh t i i m 3 m c IV chương II nêu trên. H i ng qu n tr , T ng giám c Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương có trách nhi m gi i trình các v n tài chính liên quan theo yêu c u c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c khi th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c theo qui nh c a Chính ph . b) Công khai v i t ch c ng, oàn th , ngư i lao ng và v i các thành viên góp v n c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. - Sau khi k t thúc năm tài chính H i ng qu n tr ho c T ng giám c Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương có nghĩa v công khai tình hình tài chính c a ơn v mình. N i dung công khai bao g m: + Tình hình ngu n v n: V n Nhà nư c, v n c a các c ông, các quĩ, v n huy ng, các kho n n ph i tr ... + Tình hình s d ng v n: Tài s n c nh, dư n cho vay, tình hình thu n ... + Tình hình thu nh p, chi phí: Các kho n doanh thu, chi phí ho t ng kinh doanh, k t qu kinh doanh, tình hình thu n p Ngân sách Nhà nư c, n p b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn. + Tình hình lao ng và thu nh p c a cán b , nhân viên trong Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương, vi c áp d ng các bi n pháp v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng trong Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. - H i ng qu n tr , T ng giám c ph i h p v i t ch c công oàn l a ch n hình th c công khai phù h p v i t ng i tư ng ti p nh n thông tin, vi c công khai tài chính có th ư c th c hi n t i i h i thành viên hàng năm, i h i công nhân viên ch c, thông báo trong các cu c h p c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương, t i các cu c h p c a t ch c công oàn và t ch c chính tr xã h i trong Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ho c thông báo b ng văn b n n cán b , công nhân viên trong Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. c) Công khai ra ngoài Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương các nhà u tư, các khách hàng có căn c quy t nh các quan h kinh t , giao d ch v i Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. - Nh ng n i dung c n công b công khai là v n i u l th c có t i th i i m công khai, các kho n n ph i tr , cơ c u ngu n v n và s d ng v n, k t qu kinh doanh c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương. Ngoài ra Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương có trách nhi m tr l i các yêu c u khác tuỳ theo m i quan h v i các ch n và các nhà u tư, khách hàng. 4.2 - Th i i m công khai tài chính: Sau 120 ngày k t ngày k t thúc năm Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương ph i công khai tình hình tài chính năm c a mình cho các i tư ng nêu trên. V/ KI M TRA, THANH TRA TÀI CHÍNH VÀ X LÝ VI PH M IV I QUĨ TÍN D NG NHÂN DÂN TRUNG ƯƠNG
 16. 1- Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương t ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a các báo cáo tài chính c a mình, cơ quan tài chính có trách nhi m ki m tra vi c ch p hành ch tài chính. Vi c ki m tra tài chính ư c ti n hành theo các hình th c: - Ki m tra tài chính nh kỳ ho c t xu t. - Ki m tra theo t ng chuyên theo yêu c u c a công tác qu n lý tài chính. 2- X lý vi ph m. - Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương có vi ph m ch tài chính c a Nhà nư c s b x ph t theo qui nh c a pháp lu t. - Trong trư ng h p Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương không th c hi n ho c th c hi n không y các qui nh v ch báo cáo tài chính nêu t i i m 3 m c IV chương II Thông tư này s b x ph t theo qui nh t i ngh nh s 49/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v x ph t hành chính trong lĩnh v c k toán. Chương 3 T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký, m i qui nh trư c ây v qu n lý tài chính i v i Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, xem xét, gi i quy t. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quí ......... Năm....... (Ban hành kèm theo Thông tư s 98 ngày 12/10/2000 c a B Tài chính) I. C I M HO T NG C A QUĨ TÍN D NG NHÂN DÂN TRUNG ƯƠNG 1. Gi y phép thành l p và ho t ng, th i h n có giá tr . 2. Hình th c s h u v n
 17. 3. Thành ph n H i ng qu n tr (Tên, ch c danh t ng ngư i) 4. Thành ph n Ban giám c (Tên, ch c danh t ng ngư i) 5. Tr s chính...; s chi nhánh:...; s công ty con:... 6. T ng s cán b , công nhân viên II. M T S TÌNH HÌNH HO T NG C A QUĨ TÍN D NG NHÂN DÂN TRUNG ƯƠNG ( ƠN VN: TRI U NG) 1. Tình hình tăng gi m tài s n c nh Ch tiêu t Nhà c a, Máy Phương Khác T ng v t Ki n móc ti n v n c ng trúc Thi t b t i 1. Nguyên giá TSC - S dư u kỳ - S tăng trong kỳ Trong ó: Mua s m m i Xây d ng m i - S gi m trong kỳ Trong ó: Thanh lý Như ng bán - S cu i kỳ 2. Giá tr hao mòn - Dư u kỳ - Tăng trong kỳ - Gi m trong kỳ - S cu i kỳ 3. Giá tr còn l i -S u kỳ - S cu i kỳ 2. Báo cáo thu nh p, chi phí c a Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương
 18. Ch tiêu S dư S phát sinh trong S dư u kỳ kỳ cu i kỳ PS n PS có 1 2 3 4 5 A. Thu nh p I. Thu v ho t ng tín d ng 1. Thu lãi cho vay 2. Thu t nghi p v b o lãnh 3. Thu khác v ho t ng tín d ng II. Thu d ch v thanh toán và ngân quĩ 1. Thu lãi ti n g i 2. Thu t d ch v thanh toán 3. Thu t d ch v ngân quĩ III. Thu t các ho t ng khác 1. Thu lãi góp v n mua c ph n 2. Thu t tham gia th trư ng ti n t 3. Thu t kinh doanh ngo i h i 4. Thu t nghi p v u thác i lý 5. Thu t các d ch v khác 6. Các kho n thu khác B. Chi phí I. Chi v huy ng v n 1. Chi tr lãi ti n g i 2. Chi tr lãi ti n vay 3. Chi tr lãi phát hành gi y t có giá 4. Chi phí khác II. Chi d ch v thanh toán và ngân quĩ 1. Chi v d ch v thanh toán 2. Cư c phí bưu i n m ng vi n thông
 19. 3. Chi v ngân quĩ 4. Các kho n chi d ch v khác III. Chi ho t ng khác 1. Chi v tham gia th trư ng ti n t 2. Chi v kinh doanh ngo i h i IV. Chi v tài s n 1. Kh u hao TSC 2. B o dư ng s a ch a tài s n 3. Công c lao ng 4. Chi b o hi m tài s n 5. Chi thuê tài s n V. Chi cho nhân viên 1. Chi lương và ph c p lương 2. Chi khác VI. Chi n p thu và các kho n l phí 1. Chi n p thu 2. Chi n p l phí VII. Chi ho t ng qu n lý, công v 1. Chi v t li u gi y t in 2. Chi công tác phí 3. Chi ào t o hu n luy n nghi p v 4. Chi NCKH, sáng ki n 5. Chi bưu phí và i n tho i 6. Chi hoa h ng môi gi i cho thuê l i tài s n, bán tài s n th ch p, thu h i n . 7. Chi qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, ti p tân, khánh ti t, giao d ch i ngo i, chi phí h i ngh và chi phí khác VIII. Chi d phòng và BHTG 1. Chi d phòng 2. Chi b o hi m ti n g i IX. Chi phí khác
 20. 3. Tình hình thu nh p c a cán b công nhân viên Ch tiêu K ho ch Th c hi n T l (%) th c hi n so v i k ho ch I. T ng s cán b , CNV II. Thu nh p c a cán b 1. T ng quĩ lương 2. Ti n thư ng 3. T ng thu nh p (1+2) 4. Ti n lương bình quân 5. Thu nh p bình quân Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương l p m u bi u báo cáo tình hình thu nh p c a cán b , công nhân viên theo năm 4. Tình hình th c hi n nghĩa v v i Ngân sách Nhà nư c Ch tiêu Mã S còn S phát sinh Lu k t S còn s ph i n p trong kỳ u năm ph i n p u kỳ cu i kỳ S S S S ph i ã ph i ã n p n p n p n p I . Thu 1. Thu VAT 2. Thu tiêu th c bi t 3. Thu xu t nh p khNu 4. Thu thu nh p 5. Thu s d ng v n NSNN 6. Thu tài nguyên 7. Thu nhà t 8. Ti n thuê t 9. Các lo i thu khác II. Các kho n ph i n p khác 1. Các kho n ph thu
Đồng bộ tài khoản