Thông tư 98/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: thuylam

Thông tư 98/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi số 03/1998/QH10

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 98/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam  
phßng  héi                  së  l       LAWDATATh«ng t
cña  é   µi c h Ý n h   è  98/2002/TT­B T C  n g µ y  
B T S 24 th¸ng 10 n¨ m  2002
v Ò  H íng d É n  thùc  Ö n  viÖc m i Ô n  thu Õ, 
hi gi¶ m  thu Õ  ch o  
c¸c ® èi tîng ® îc h ën g  u  ®∙i ® Ç u   t theo N g h Þ  ® Þ n h  
sè 51/1999/N§­C P  n g µy  8/7/1999 cña C h Ý n h   h ñ   u y  ® Þ n h  
p q
c hi tiÕt   h µ n h  L u Ët k h u y Õ n  kh Ý c h  ® Ç u  
thi t trong n íc (söa ® æ i) sè 
03/1998/Q H 10.


­C¨n  c¸cLuËt thuÕ,Ph¸p 
  cø        lÖnh 
thuÕ 
hiÖn 
hµnh;
­ C¨n  NghÞ 
  cø  ®Þnh  51/1999/N§­  
sè  CP ngµy  8/7/1999 cña ChÝnh  phñ 
quy ®Þnh       
chitiÕtthihµnh  LuËt khuyÕn 
  khÝch  ®Çu   
ttrong níc(söa 
    ®æi) sè 
 
03/1998/QH10  íi
(d  
d©y  viÕtt¾t lµNghÞ 
      ®Þnh  51/1999/N§­     NghÞ  
sè  CP ) vµ 
®Þnh  35/2002/N§­  
sè  CP ngµy  29/3/2002 cña ChÝnh  phñ  viÖc 
vÒ  söa ®æi, 
bæ  sung Danh  môc  B  C  
A,  vµ  ban  hµnh  i
t¹ Phô   
lôckÌm theo NghÞ  ®Þnh  sè 
51/1999/N§­   íi
CP (d  d©y       
viÕtt¾tlµNghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­  
sè  CP );
­ C¨n cø  NghÞ  ®Þnh   64/2002/N§­  
sè  CP ngµy  19/6/2002 cña  ChÝnh 
phñ chuyÓn  doanh nghiÖp nhµ   
níc thµnh c«ng     
ty cæ phÇn  (thay thÕ 
  NghÞ  
®Þnh  44/1998/N§­  
sè  CP ngµy  29/6/1998 cña ChÝnh  phñ  chuyÓn 
vÒ  doanh 
nghiÖp  nhµ   
nícthµnh c«ng     
tycæ phÇn);
­ C¨n  NghÞ  
cø  ®Þnh   103/1999/N§­  
sè  CP ngµy 10/9/1999 cña ChÝnh 
phñ  giao,b¸n,kho¸n kinhdoanh,cho   
vÒ            thuªdoanh 
nghiÖp nhµ níc;
Bé   
Tµi chÝnh híng dÉn 
  thùc hiÖn  ®∙ivÒ 
  u    thuÕ  cho     îng ® îch­
c¸c ®èi t    
ëng  ®∙i®Çu   
u    t theo quy ®Þnh cña LuËt khuyÕn 
  khÝch ®Çu   
t trong níc nh 
   
sau:


 a­ n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g


I­Th«ng   
  t nµy  dông 
¸p  ®èi   
víic¸c ®èi  îng  îc hëng  ®∙ivÒ  
t ®   u    thuÕ 
theo 
LuËt khuyÕn  khÝch 
®Çu   
ttrong   
níc,bao  gåm:
1­ Doanh 
  nghiÖp 
nhµ 
níc;
2­ Doanh  nghiÖp nhµ   
níc chuyÓn  thµnh c«ng     
ty cæ phÇn  theo quy 
®Þnh   iNghÞ  
t¹  ®Þnh  sè 64/2002/N§­  ngµy 
CP 19/6/2002 cña ChÝnh   phñ 
(thaythÕ 
  NghÞ ®Þnh  44/1998/N§­  
sè  CP ngµy  29/6/1998 cña ChÝnh  phñ vÒ 
chuyÓn  doanh nghiÖp nhµ   
nícthµnh c«ng     
tycæ phÇn);
3­ Doanh nghiÖp nhµ   
níc giao cho tËp thÓ ngêi lao ®éng, b¸n 
      cho tËp 
thÓ, c¸ nh©n  hoÆc  ph¸p nh©n  theo quy  ®Þnh  t¹  NghÞ  ®Þnh  sè 
i
103/1999/N§­  
CP ngµy 10/9/1999 cña 
  ChÝnh phñ;
4­ C«ng     
  tycæ phÇn, C«ng   
  tytr¸chnhiÖm 
  h÷u   
h¹n,C«ng     
tyhîp danh;
5­ Doanh 
  nghiÖp  
tnh©n;
6­  
 Hîp       
t¸cx∙,LiªnhiÖp       
hîp t¸cx∙;
2

7­ C¬  gi¸odôc,®µo    
  së      t¹otthôc,d©n    c«ng;c¬  y  tnh©n,
  lËp,b¸n    së  tÕ    
d©n    së     
lËp;c¬  v¨n ho¸ d©n    îcthµnh    ho¹t®éng   
téc®   lËp vµ    hîp ph¸p theo 
  quy 
®Þnh cña ph¸p luËt;
 
8­ Doanh nghiÖp cña    chøc 
c¸c tæ  chÝnh   
trÞ,chÝnh           
trÞ ­ x∙ héi,héi
nghÒ 
nghiÖp  ®¨ng  kinhdoanh 
cã  ký    theo quy 
  ®Þnh cña ph¸p luËt;
 
9­   nh©n, 
C¸  nhãm   kinh doanh  ho¹t ®éng 
  theo NghÞ  ®Þnh   66­
sè 
H§BT  ngµy 2/3/1992 cña   
Héi ®ång  tr
Bé  ëng  (nay   
lµ ChÝnh phñ) vµ  kinh
  hé   
doanh   
c¸ thÓ ®¨ng  kinh doanh 
ký    theo quy ®Þnh  it¹ NghÞ ®Þnh  02/2000/
sè 
N§­CP  ngµy 3/2/2000 cña 
  ChÝnh  phñ  ®¨ng  kinh doanh;
vÒ  ký     
10­ C«ng 
  d©n ViÖt Nam, 
  ngêiViÖt Nam  
    ®Þnh  ë   
c  nícngoµi,ngêiníc
     
ngoµi th
  êng    ViÖt Nam, 
tróë    mua    
cæ phÇn, gãp vèn vµo   
c¸c doanh nghiÖp 
ViÖtNam.
 
II­
 C¸c ®èi  îng 
t nªu   
t¹ic¸c ®iÓm                 vµ   
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  9  Môc   Inªu 
trªn(gäichung    së 
    lµ c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh) cã  ¸n 
      dù  ®Çu     t (®èivíidoanh 
   
nghiÖp  nhµ   
nícthùc hiÖn   
  cæ phÇn   ho¸,giao,b¸n    ¸n ®Çu     
  th× dù    tlµph¬ng   
¸n
cæ  phÇn  ho¸,giao,b¸n 
    doanh  nghiÖp  îc cÊp  thÈm  
®   cã  quyÒn  phª duyÖt) 
®¸p øng   
c¸c ®iÒu  kiÖn  lao ®éng, ngµnh,nghÒ 
vÒ        thuéc c¸c lÜnh 
    vùc  îch­
®  
ëng  ®∙i®Çu  , ®Þa  
u    t  bµn  ®∙i®Çu   
u    t theo  quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu   
15, §iÒu 16 
NghÞ  ®Þnh  51/1999/N§­  
sè  CP hoÆc   ¸n ®Çu   
dù    ttheo h×nh 
  thøc  
 BOT,  BTO  
th× ® îchëng  ®∙ivÒ 
    u    thuÕ,tiÒn sö 
    dông  ®Êt  tiÒn thuª®Êt   
vµ      (gäichung   
lµ­
u    thuÕ)  
®∙ivÒ   theo híng dÉn   
    t¹ phÇn  Th«ng  
i B  tnµy  khi:
­Ho¹t®éng 
    ®óng 
ngµnh 
nghÒ  ®¨ng  kinh doanh;
®∙  ký   
­§∙®¨ng  nép 
    ký  thuÕ    quan 
víic¬  thuÕ;
­Thùc 
  hiÖn 
®Çy  c¸cquy 
®ñ    ®Þnh 
cña 
ph¸p luËtvÒ  to¸n,
    kÕ   thèng 
kª.
§èivíic¸c c¬  s¶n 
      së  xuÊt,kinh doanh 
    cha thùc hiÖn 
  chÕ    to¸n,
®é kÕ   
ho¸ ®¬n, chøng    thuÕ 
    tõ,sè  ph¶inép 
  hµng 
th¸ng ® îctÝnh 
    theo 
chÕ  kho¸n
®é   
doanh    tû lÖ   
thu vµ    thu nhËp  chÞu thuÕ  th× 
  kh«ng  ®iÒu 
®ñ  kiÖn    îch­
®Ó ®  
ëng  ®∙ivÒ 
u    thuÕ  theo híng dÉn   Th«ng  
    t¹  
i tnµy. 


B  ­ c¸c u  ®∙i Ò  thu Õ
 v


I­ V Ò   
  thu Õ  su Êt thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h   g hi Ö p:
n


¦u ®∙i vÒ  
    thuÕ  suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo quy ®Þnh   i
t¹ 
§iÒu  NghÞ 
20  ®Þnh  51/1999/N§­   îcthùc hiÖn  sau:
sè  CP ®     nh 
1­   îng  dông    së 
§èit ¸p  lµ:c¬  s¶n  xuÊt, 
  kinh doanh  dù  ®Çu    
  cã  ¸n  t vµo 
ngµnh, nghÒ   thuéc   
    c¸c lÜnh vùc  îc hëng  ®∙i®Çu   
®   u    t quy ®Þnh  i
t¹ Danh 
môc  hoÆc   ¸n 
A  dù  ®Çu   tthùc hiÖn  i ®Þa  
  t¹   bµn  îchëng  ®∙i®Çu    theo
®   u    t   
quy ®Þnh  i
t¹ Danh môc   
B hoÆc   Danh  môc  C  
  Phô   lôc ban hµnh kÌm  theo 
NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­
sè  CP.
2­ Møc 
  thuÕ 
suÊtthuÕ thu nhËp 
      doanh 
nghiÖp  ®∙icô 
u    thÓ  sau:
nh 
2.1­ThuÕ  
  suÊt 25%       ¸n ®Çu   
  ®èi víidù    t vµo 
ngµnh, nghÒ  
  quy ®Þnh  i
t¹ 
Danh môc  Phô   
A  lôcban hµnh  kÌm theo NghÞ 
  ®Þnh  35/2002/N§­
sè  CP;
3

2.2­ ThuÕ  
  suÊt 25%  ®èi     ¸n 
víi dù  ®Çu    thùc 
t hiÖn  i®Þa  
t¹  bµn quy 
®Þnh  t¹ Danh  môc  B   Phô  lôc ban  hµnh  kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  sè 
i
35/2002/N§­CP; 


2.3­ThuÕ  
  suÊt 20%       ¸n ®Çu   
  ®èi víidù    t vµo ngµnh, nghÒ  
  quy ®Þnh  i
t¹ 
Danh môc  vµ 
A  thùc hiÖn  i
  t¹ ®Þa 
  bµn quy 
®Þnh  it¹ Danh 
  môc  Phô   
B  lôcban 
hµnh 
kÌm theo NghÞ 
  ®Þnh  35/2002/N§­
sè  CP;   
2.4­ThuÕ  
  suÊt20%       ¸n ®Çu   
  ®èi víidù    tthùc hiÖn   
  t¹ ®Þa 
i bµn 
quy 
®Þnh 
t¹ Danh 
 
i môc   Phô   
C  lôcban 
hµnh  kÌm 
theo NghÞ 
  ®Þnh  35/2002/N§­
sè  CP;
2.5­ThuÕ  
  suÊt 15%       ¸n ®Çu   
  ®èi víidù    t vµo 
ngµnh, nghÒ  
  quy ®Þnh  i
t¹ 
Danh môc  vµ 
A  thùc hiÖn  i
  t¹ ®Þa 
  bµn quy 
®Þnh  i
t¹ Danh 
  môc   
C Phô   lôcban 
hµnh 
kÌm theo NghÞ 
  ®Þnh  35/2002/N§­
sè  CP.
C¬   s¶n 
së  xuÊt,kinh doanh 
    ngoµi dù  ®Çu   
  ¸n  t vµo  ngµnh, nghÒ, 
  ®Þa 
bµn kinh doanh ® îchëng  ®∙i®Çu  ,cßn  ho¹t®éng 
      u    t  cã    kinh doanh 
  vµo c¸c
   
ngµnh, nghÒ, 
  ®Þa   bµn  kinh  doanh  kh¸c th×  ph¶i theo   
  dâi h¹ch to¸n riªng
   
phÇn   
thu nhËp  chÞu  thuÕ  cña  ngµnh,nghÒ, 
  ®Þa bµn  kinh doanh  îchëng 
  ®   u 
®∙i®Çu     
  t víiphÇn  thu  nhËp  chÞu  thuÕ  cña  ho¹t®éng 
  kinh  doanh  vµo   
c¸c
ngµnh,nghÒ, 
  ®Þa bµn  kinh doanh 
  kh¸c®Ó    
  kª khainép 
  thuÕ   
thu nhËp  doanh 
nghiÖp  riªng theo 
  ®óng    c¸c møc   thuÕ  suÊt  quy ®Þnh   ®èi   
víitõng  ngµnh,  
nghÒ,  ®Þa   bµn    së  kinh 
mµ c¬  cã  doanh. Trêng 
  hîp  së 
c¬  s¶n  xuÊt,kinh
   
doanh  kh«ng  theo   
dâi h¹ch  to¸n riªng ® îc thu 
       nhËp  chÞu  thuÕ  cña  tõng  
ngµnh, nghÒ, 
  ®Þa  bµn  kinh doanh  møc  
  cã  thuÕ suÊt thuÕ   
  thu nhËp  doanh 
nghiÖp  kh¸c  nhau  th×  toµn  thu 
bé  nhËp  chÞu  thuÕ  cña   
c¸c ngµnh, nghÒ, 
 
®Þa  bµn  kinh doanh 
  kh«ng  h¹ch   
to¸n riªng® îc,c¬  ph¶ikª khaitheo 
    së        møc 
thuÕ suÊt thuÕ 
  thu  nhËp  doanh  nghiÖp  cao  nhÊt  quy 
  ®Þnh  ®èi   
víinh÷ng 
ngµnh  nghÒ,  ®Þa  bµn  kinhdoanh    së 
  mµ c¬  kh«ng  h¹ch to¸nriªng® îc.
       
ThuÕ   suÊt thuÕ  nhËp 
  thu  doanh  nghiÖp  ®∙itheo 
u    híng dÉn  i
t¹ môc   
I,
phÇn  Th«ng  
B  tnµy  chØ  îc¸p dông 
®     trong thêigian dù   
      ¸n ®Çu    îchëng 
t®   u 
®∙ivÒ 
  miÔn  thuÕ, gi¶m 
  thuÕ   
thu nhËp  doanh  nghiÖp.Khi dù  ¸n 
      ®Çu     t hÕt 
thêigian ® îcmiÔn 
      thuÕ, gi¶m 
  thuÕ   
thu nhËp  doanh  nghiÖp,c¬  s¶n 
  së  xuÊt, 
kinh  doanh  ph¶i thùc 
  hiÖn  khai,nép 
kª    thuÕ  theo   
c¸c møc  thuÕ suÊt  quy 
®Þnh  it¹ LuËt thuÕ   
    thu nhËp  doanh nghiÖp.Riªng ®èi víi   ¸n ®Çu     
        dù   
c¸c tmë
réng  quy  m«, ®Çu   tchiÒu  s©u chØ   
¸p dông     
®èi víiphÇn   
thu nhËp   
t¨ngthªm 
do ®Çu   tmang   mµ   së 
l¹   c¬  s¶n 
i xuÊt,kinh doanh  x¸c ®Þnh  îctheo 
    ®∙    ®   híng 
dÉn   
t¹ ®iÓm  
i 1.3.2, môc  ,
II phÇn  Th«ng  
  B  tnµy.  


II­ Ò  
 v thêi gian vµ  ø c  mi Ô n, 
m gi¶ m  c¸c lo¹i
 thu Õ  


1.VÒ  
  thuÕ   
thu nhËp 
doanh 
nghiÖp
1.1     
¦u ®∙i miÔn thuÕ, gi¶m 
  thuÕ thu nhËp  doanh  nghiÖp  ®èi   
víiNhµ 
®Çu    dù   
tcã  ¸n ®Çu   tthµnh  c¬  s¶n 
lËp  së  xuÊt,kinh doanh 
    theo 
quy  ®Þnh  i
t¹ 
§iÒu  NghÞ 
21  ®Þnh  51/1999/N§­   îcthùc hiÖn  sau:
sè  CP ®     nh 
1.1.1­§èit    
   îng ¸p dông    së 
lµ:c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh   
    míithµnh   
lËp (bao 
gåm   c¸c tr
c¶    êng   
hîp doanh  nghiÖp nhµ   
nícchuyÓn  thµnh c«ng     
tycæ phÇn 
theo NghÞ  ®Þnh  64/2002/N§­   doanh 
sè  CP vµ  nghiÖp nhµ   
níc giao cho tËp 
thÓ ngêi lao ®éng,  
      doanh nghiÖp nhµ    b¸n 
níc   cho tËp thÓ, c¸ nh©n 
    hoÆc  
4

ph¸p nh©n  theo NghÞ  ®Þnh  103/1999/N§­
sè  CP) ®¸p øng   
c¸c ®iÒu kiÖn vÒ 
lao ®éng, ngµnh,nghÒ  
      thuéc c¸c lÜnh 
    vùc  îchëng  ®∙i®Çu  ,®Þa  
®   u    t  bµn u 
®∙i®Çu   
  ttheo quy 
  ®Þnh   
t¹ §iÒu   
i 15,§iÒu  NghÞ 
16  ®Þnh  51/1999/N§­
sè  CP. 
1.1.2­Thêigian vµ 
      møc 
miÔn 
thuÕ,gi¶m 
  thuÕ: 
 
a­ §îcmiÔn   
    hain¨m, kÓ      thu nhËp 
  tõ khicã    chÞu 
thuÕ  gi¶m 
vµ  50%  sè 
thuÕ 
ph¶inép 
  cho   
hain¨m tiÕp theo ®èi víi ¸n ®¸p 
        dù    øng 
mét 
®iÒu kiÖn 
quy 
®Þnh   
t¹ §iÒu  NghÞ 
i 15  ®Þnh  51/1999/N§­
sè  CP;
b­ §îcmiÔn   
    hain¨m, kÓ      thu nhËp 
  tõ khicã    chÞu 
thuÕ  gi¶m 
vµ  50%  sè 
thuÕ ph¶inép 
  cho bèn 
n¨m tiÕp theo      ¸n ®¸p 
  ®èi víidù    øng  hai®iÒu 
c¶    kiÖn 
quy 
®Þnh   t¹ §iÒu  NghÞ 
i 15  ®Þnh  51/1999/N§­
sè  CP;
c­ §îc miÔn  n¨m,  tõ khicã   
    ba  kÓ      thu nhËp  chÞu thuÕ  gi¶m 
vµ  50%  sè 
thuÕ ph¶i nép 
  cho n¨m n¨m tiÕp theo ®èi    ¸n 
víidù  ®Çu    
t vµo ngµnh  nghÒ 
quy 
®Þnh  it¹ Danh 
  môc  vµ 
A  thùc hiÖn  i
  t¹ ®Þa 
  bµn quy ®Þnh  i
t¹ Danh 
  môc  B 
Phô   
lôcban  hµnh 
kÌm theo NghÞ 
  ®Þnh  35/2002/N§­
sè  CP;
d­   
§îcmiÔn  n¨m, kÓ      thu nhËp 
ba    tõ khicã    chÞu thuÕ  gi¶m 
vµ  50%  sè 
thuÕ ph¶inép 
  cho  b¶y n¨m tiÕp theo ®èi víi ¸n ®Çu   
        dù    t®¸p øng  hai®iÒu 
c¶   
kiÖn quy ®Þnh  i
t¹ §iÒu  NghÞ 
15  ®Þnh  51/1999/N§­   ® îc thùc hiÖn 
sè  CP vµ     
t¹ 
i®Þa  bµn quy ®Þnh   i 
t¹  Danh  môc    
B Phô   
lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ 
®Þnh  35/2002/N§­
sè  CP;
®­   
§îcmiÔn  bèn n¨m, kÓ      thu nhËp 
  tõkhicã    chÞu 
thuÕ  gi¶m 
vµ  50%  
sè 
thuÕ ph¶i nép 
  cho b¶y n¨m tiÕp theo ®èi    ¸n 
víidù  ®Çu    
t vµo  ngµnh nghÒ 
quy 
®Þnh  i
t¹ Danh 
  môc  vµ 
A  thùc hiÖn  i
  t¹ ®Þa 
  bµn 
quy ®Þnh  i
t¹ Danh 
  môc   
C
Phô   
lôcban hµnh kÌm theo NghÞ 
  ®Þnh  35/2002/N§­
sè  CP;
e­ §îcmiÔn 
    bèn n¨m, kÓ      thu nhËp 
  tõ khicã    chÞu thuÕ  gi¶m 
vµ  50%  
sè 
thuÕ ph¶i nép 
  cho chÝn  n¨m  tiÕp theo ®èi    ¸n 
víidù  ®Çu    
t ®¸p øng  hai
c¶   
®iÒu kiÖn quy ®Þnh  i
t¹ §iÒu  NghÞ 
15  ®Þnh  51/1999/N§­   ® îc thùc
sè  CP vµ     
hiÖn  i
t¹ ®Þa 
  bµn quy 
®Þnh  it¹ Danh 
  môc   
C Phô   
lôcban hµnh kÌm theo 
NghÞ  
®Þnh  35/2002/N§­
sè  CP.
§èi víic¸c c¬  s¶n 
      së  xuÊt,kinh doanh 
    ®ang  ho¹t®éng  dù  ®Çu   
  cã  ¸n  t
thµnh    së 
lËp c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh   
    míithuéc diÖn  îchëng  ®∙i®Çu     
  ®   u    tth×
viÖc  ®∙ivÒ 
u    thuÕ    thu nhËp  doanh nghiÖp thùc hiÖn  sau:
  nh   
­ NÕu   së 
  c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh   
    míithµnh     
lËp lµ®¬n  ® îccÊp 
vÞ    giÊy 
chøng  nhËn  ®¨ng  kinh doanh, thùc hiÖn 
ký        h¹ch   
to¸nkÕt qu¶  kinh doanh 
  vµ 
thùc hiÖn ®¨ng    khai, nép 
ký, kª     thuÕ thu nhËp  doanh nghiÖp    quan 
víic¬ 
thuÕ  th×  së 
  c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh   
    míithµnh  ® îc¸p 
lËp    dông    thêigian  vµ 
møc  miÔn  thuÕ, gi¶m 
  thuÕ   
thu nhËp doanh  nghiÖp  theo híng dÉn  i
t¹ ®iÓm  
1.1,Môc  ,
  II PhÇn  Th«ng  
  B  tnµy.  
­ NÕu   së 
  c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh   
    míithµnh     
lËp lµ®¬n  h¹ch to¸nphô 
vÞ     
thuéc  thùc 
vµ  hiÖn  ®¨ng    khai,nép 
ký, kª    thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp  tËp 
trung t¹ c¬  s¶n 
  i së 
  xuÊt,kinh doanh 
    chÝnh     
th× thêigian vµ 
  møc  miÔn  thuÕ,  
gi¶m  thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp  thùc hiÖn  ®èi    së 
víic¬  s¶n  xuÊt,kinh
   
doanh  chÝnh  theo híng dÉn  i
  t¹ ®iÓm    
  1.3,Môc  ,
II PhÇn  Th«ng  
B  tnµy.Trong 
 
tr
êng  hîp  nµy, phÇn 
  thu  nhËp  chÞu  thuÕ  îc hëng  ®∙imiÔn 
®   u    thuÕ, gi¶m 
 
thuÕ   
x¸c ®Þnh ¬ng 
t øng  theo    (%) 
tû lÖ  doanh   
thu cña  ®¬n  h¹ch   
vÞ  to¸nphô 
thuéc so   
  víi tæng  doanh   
thu cña  së 
c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh 
    chÝnh.  
5

C¬   s¶n 
së  xuÊt, 
  kinh doanh  îc thµnh 
  ®   lËp trong c¸c tr
    êng  díi®©y 
hîp   
th× kh«ng   
®ñ ®iÒu  kiÖn  îc hëng  ®∙i vÒ  
®   u    thuÕ  thu  nhËp  doanh nghiÖp 
theo híng dÉn   
    t¹ Môc   ®iÓm    
i Ivµ  1.1,Môc  ,
II 
PhÇn  Th«ng  
B  tnµy:
­ C¬  s¶n 
  së  xuÊt, 
 kinh doanh  îcthµnh  do 
  ®   lËp  chia,t¸ch,s¸p nhËp, hîp
         
nhÊt theo quy 
    ®Þnh 
cña  LuËt doanh 
  nghiÖp;
­    s¶n 
C¬ së  xuÊt, kinh 
   doanh  îc thµnh 
®   lËp  chuyÓn 
do  ®æi  h÷u 
së 
(kh«ng  bao  gåm  c¸c doanh  nghiÖp  nhµ   
níc thùc  hiÖn   
cæ phÇn   ho¸  theo 
NghÞ  dÞnh  64/2002/N§­   doanh 
sè  CP vµ  nghiÖp  Nhµ   
nícthùc hiÖn 
  giao,b¸n
   
theo NghÞ  ®Þnh  103/1999/N§­
sè  CP),®æi     
  tªntõ nh÷ng  së 
c¬  s¶n  xuÊt,kinh
   
doanh  ®ang   
ho¹t®éng  íc ®©y, 
tr   bao gåm   c¸c tr
c¶    êng    hîp sau: Chñ  kinh
  hé   
doanh   
c¸ thÓ thµnh  doanh 
lËp  nghiÖp  tnh©n   víingµnh  nghÒ  kinh doanh 
  nh 
cò  trôsë 
vµ    kinh doanh 
  vÉn ®ãng  i
t¹ ®Þa  ®iÓm   kinh doanh   
  cò; Chñ  doanh 
nghiÖp  tnh©n   
gi¶ithÓ doanh  nghiÖp   
®Ó thµnh    lËp doanh  nghiÖp  tnh©n   míi
hoÆc  tham   
gia thµnh   
lËp c«ng   
tytr¸chnhiÖm  
  h÷u  trªncïng mét 
h¹n      ®Þa  bµn 
tØnh, thµnh 
  phè   
trùc thuéc trung ¬ng    
víit c¸ch   
lµ chñ  tÞch   
héi ®ång  thµnh 
viªnhay   
  lµngêicã  vèn 
  sè  gãp cao nhÊt trongvèn 
    ®iÒu  cña 
lÖ  c«ng  ty.
C¸c  së 
c¬  s¶n  xuÊt, 
  kinh doanh  îc thµnh 
  ®   lËp trong c¸c tr
    êng  hîp nªu 
trªn,nÕu  ®Çu     
  cã  t më réng  quy m«, ®Çu   t chiÒu s©u  ®¸p 
vµ  øng   
c¸c ®iÒu 
kiÖn  îc hëng  ®∙i®Çu    quy 
®   u    t ®Þnh  i  
t¹  §iÒu   
c¸c 15, §iÒu  NghÞ  
16  ®Þnh 
51/1999/N§­ th× c¬  s¶n 
Cp    së  xuÊt,kinh doanh    îcxem      
    sÏ®   xÐt ®Ó hëng  ®∙i
u   
vÒ  thuÕ   
thu nhËp doanh nghiÖp  theo 
híng dÉn   
  t¹ Môc   ®iÓm    
i Ivµ  1.3,Môc  ,
II 
PhÇn  Th«ng  
B  tnµy.
1.2­¦u ®∙ivÒ 
      thuÕ    thu nhËp 
doanh 
nghiÖp       
®èi víiho¹t®éng 
huy ®éng 
vèn  cho 
vµ  vay  vèn 
cña   
c¸cquü  dông 
tÝn  nh©n d©n:
KÓ    
tõ ngµy 1/1/2001  ho¹t®éng 
  huy ®éng vèn  cho 
vµ  vay vèn cña   
c¸c
quü tÝn dông  nh©n  d©n  îc hëng  ®∙ivÒ  
®   u    thuÕ  thu 
  nhËp doanh nghiÖp 
theo quy 
  ®Þnh   t¹ §iÒu  NghÞ 
i 21  ®Þnh   
sè 51/1999/N§­  
CP ngµy 8/7/1999 cña 
 
ChÝnh  phñ.Møc  ®∙ivÒ 
  u    thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp  thÓ  îcx¸c®Þnh 
cô  ®    
nh sau:
1.2.1­Ho¹t ®éng 
    huy  ®éng  vèn  cho 
vµ  vay vèn cña   
c¸c quü tÝn dông 
nh©n d©n thµnh  lËp   
tõ ngµy 1/1/2001    ® îc miÔn 
trë®i    thuÕ, gi¶m 
  thuÕ   
thu
nhËp doanh nghiÖp,kÓ      thu nhËp 
  tõkhicã    chÞu thuÕ  sau:
nh 
a­   
§îc miÔn   
hai n¨m  gi¶m 
vµ  50%   thuÕ 
sè  ph¶i nép 
  cho   
hai n¨m tiÕp 
theo ®èi   
víiquü  tÝn dông nh©n  d©n  kh«ng ®¸p øng ®iÒu  kiÖn  ®∙ivÒ  
u    sö 
dông lao ®éng 
    b×nh  qu©n trong n¨m 
  theo quy 
®Þnh  i
t¹ §iÒu  NghÞ 
15  ®Þnh 
sè 51/1999/N§­ CP;
b­   
§îc miÔn   
hai n¨m  gi¶m 
vµ  50%   thuÕ 
sè  ph¶inép 
  cho bèn n¨m tiÕp 
theo ®èi   
víiquü tÝn  dông  nh©n  d©n ®¸p øng ®iÒu kiÖn  ®∙ivÒ   dông 
u    sö 
lao ®éng 
  b×nh  qu©n  trong n¨m, nhng 
    kh«ng  ®¸p 
øng ®iÒu kiÖn  ®Þa 
vÒ  bµn 
u   
®∙i®Çu   theo quy 
t    ®Þnh   
t¹ §iÒu  NghÞ 
i 16  ®Þnh  51/1999/N§­
sè  CP;
c­ §îc miÔn  n¨m  gi¶m 
    ba  vµ  50%   thuÕ 
sè  ph¶i nép 
  cho n¨m n¨m  tiÕp 
theo ®èi   
víiquü  tÝn dông  nh©n  d©n  trôsë 
cã    thuéc  ®Þa  bµn quy ®Þnh  i
t¹ 
Danh  môc  Phô   
B  lôcban  hµnh  kÌm theo NghÞ ®Þnh  35/2002/N§­
sè  CP, nh­
ng kh«ng  ®¸p øng ®iÒu  kiÖn  ®∙ivÒ   dông  lao ®éng 
u    sö      b×nh qu©n  trong 
n¨m theo quy 
  ®Þnh   
t¹ §iÒu  NghÞ 
i 15  ®Þnh  51/1999/N§­
sè  CP;
d­   
§îc miÔn  n¨m  gi¶m 
ba  vµ  50%   thuÕ 
sè  ph¶i nép 
  cho b¶y n¨m tiÕp 
theo ®èi   
víiquü tÝn dông nh©n d©n  trôsë 
cã    thuéc ®Þa  bµn quy ®Þnh  i
t¹ 
6

Danh môc   
B Phô   
lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­  
sè  CP vµ 
®¸p øng ®iÒu  kiÖn  ®∙ivÒ   dông  lao ®éng 
u    sö      b×nh qu©n trong n¨m 
  theo 
quy 
®Þnh   
t¹ §iÒu  NghÞ 
i 15  ®Þnh  51/1999/N§­
sè  CP;
®­   
§îc miÔn bèn  n¨m  gi¶m 
vµ  50%   thuÕ 
sè  ph¶inép 
  cho b¶y n¨m  tiÕp 
theo ®èi   
víiquü tÝn dông  nh©n  d©n  trôsë 
cã    thuéc  ®Þa  bµn quy ®Þnh  i
t¹ 
Danh  môc   
C Phô   
lôcban  hµnh  kÌm 
theo NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­
sè  CP, nh­
ng kh«ng  ®¸p øng ®iÒu  kiÖn  ®∙ivÒ   dông  lao ®éng 
u    sö      b×nh qu©n  trong 
n¨m theo quy 
  ®Þnh   
t¹ §iÒu  NghÞ 
i 15  ®Þnh  51/1999/N§­
sè  CP;
e­ §îcmiÔn 
    bèn n¨m  gi¶m 
vµ  50%   thuÕ 
sè  ph¶inép 
  cho chÝn  n¨m tiÕp 
theo ®èi   
víiquü tÝn dông  nh©n  d©n  trôsë 
cã    thuéc  ®Þa  bµn quy ®Þnh  i
t¹ 
Danh  môc   C Phô   
lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­  
sè  CP vµ 
®¸p øng  ®iÒu  kiÖn  ®∙ivÒ  dông lao®éng 
u    sö      b×nh qu©n trong n¨m;
 
1.2.2­ Ho¹t®éng 
     huy  ®éng  vèn  cho 
vµ  vay  vèn cña   
c¸c quü tÝn dông 
nh©n  d©n  thµnh  lËp  íc ngµy 
tr   1/1/2001,nÕu   
  thêigian  ®∙i®Çu   
u    t vÉn  cßn 
th×   
thêigian  îc hëng  ®∙imiÔn 
®   u    thuÕ, gi¶m 
  thuÕ  nhËp 
thu  doanh  nghiÖp 
cho   
thêigian u   
  ®∙icßn  ikÓ   
l¹  tõ ngµy 
, 1/1/2001.Thêigian u   
      ®∙icßn    îcx¸c
l¹ ®    
i
®Þnh  b»ng   
thêigian miÔn 
  thuÕ, gi¶m 
  thuÕ    mµ quü  tÝn dông  îchëng 
®   theo 
c¸c ®iÒu 
  kiÖn  nªu  i
t¹ ®iÓm  
  1.2.1,Môc   
  IITh«ng   tnµy    ) kho¶ng   
trõ(­  thêigian 
tõ khi quü 
    tÝn dông  nh©n  d©n  b¾t  ®Çu   thu 
cã  nhËp  chÞu thuÕ  ®Õn   hÕt 
n¨m  2000. Trêng  sau 
  hîp  ngµy  1/1/2001  quü  tÝn  dông  nh©n d©n    thu
míi cã   
nhËp  chÞu  thuÕ  th×   
thêigian  miÔn  thuÕ,    gi¶m  thuÕ  îc tÝnh   
®   tõ n¨m  quü 
tÝn dông nh©n  d©n b¾t  ®Çu   thu nhËp 
cã    chÞu  thuÕ.
§Ó   îc hëng   
®   c¸c møc   ®∙ivÒ 
u    thuÕ    thu nhËp  doanh nghiÖp  theo híng 
dÉn  i
t¹ ®iÓm    
1.2,môc  ,II phÇn   
B Th«ng  t nµy, c¸c quü 
    tÝn dông nh©n  d©n 
ph¶ilµm       
  thñ tôc xincÊp  GiÊy chøng  nhËn  ®∙i®Çu   
u    ttheo ®óng  quy ®Þnh.  
Hµng  n¨m,  cø 
c¨n  vµo  ®iÒu  kiÖn thùc tÕ  îc hëng  ®∙i®Çu  , c¸c quü 
  ®   u    t    tÝn 
dông  nh©n d©n     
tù x¸c ®Þnh  møc   ®∙ivÒ 
u    thuÕ  nhËp 
thu  doanh  nghiÖp  vµ 
thùc hiÖn  khai,nép 
kª    ng©n  s¸ch nhµ   
níc theo tõng  còng  quyÕt   
kú  nh  to¸n
thuÕ  n¨m    quan 
c¶  víi c¬  thuÕ theo chÕ  quy 
  ®é  ®Þnh.  
1.3­¦u ®∙ivÒ 
      miÔn  thuÕ, gi¶m 
  thuÕ   
thu nhËp doanh nghiÖp     
®èi víidù 
¸n ®Çu     
  tmë réng quy m«, 
®Çu   
tchiÒu s©u  theo 
quy ®Þnh  i
t¹ §iÒu  NghÞ 
  23 
®Þnh  51/1999/N§­   îcthùc hiÖn  sau:
sè  CP ®     nh 
1.3.1­§èi t ¸p 
   îng  dông    së 
lµ:c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh 
    thùc hiÖn  ¸n 
  dù 
®Çu    më  
t réng, ®Çu    chiÒu 
  t s©u  ®èi   
víiho¹t ®éng 
  s¶n  xuÊt,kinh 
  doanh 
thuéc ngµnh, nghÒ  
  quy ®Þnh   iDanh 
t¹  môc    
A Phô   
lôc ban hµnh  kÌm theo 
NghÞ  ®Þnh   35/2002/N§­
sè  CP;  së 
c¬  s¶n  xuÊt thùc hiÖn  ¸n 
dù  ®Çu    di
t  
chuyÓn   
ra kháinéithµnh,néithÞ 
        hoÆc   vµo  khu c«ng nghiÖp,khu 
  chÕ xuÊt, 
khu c«ng nghÖ  cao,côm 
  c«ng nghiÖp.
1.3.2­Thêi gian  møc   ®∙imiÔn 
    vµ  u    thuÕ, gi¶m 
  thuÕ ®èi   
víiphÇn   
thu
nhËp   
t¨ngthªm  dù   
do  ¸n ®Çu     
tmë réng,®Çu   
  tchiÒu 
s©u  mang    sau:
l¹nh 
i
a­ §îcmiÔn 
    mét 
n¨m  gi¶m 
vµ  50%   thuÕ 
sè  ph¶inép 
  trong bèn 
  n¨m 
tiÕp 
theo;
b­   
§îcmiÔn  n¨m  gi¶m 
ba  vµ  50%   thuÕ 
sè  ph¶inép 
  trong n¨m 
  n¨m tiÕp 
theo ®èi víi    
      ¸n ®Çu   
dù  tthùc hiÖn  i
  t¹ ®Þa 
  bµn 
quy  ®Þnh   
t¹ Danh 
i môc  Phô 

lôcban 
  hµnh kÌm 
theo NghÞ 
  ®Þnh  35/2002/N§­
sè  CP;
7

c­ §îcmiÔn 
    bèn n¨m  gi¶m 
vµ  50%   thuÕ 
sè  ph¶inép 
  trong b¶y 
  n¨m tiÕp 
theo ®èi víi    
      ¸n ®Çu   
dù  tthùc hiÖn  i
  t¹ ®Þa 
  bµn 
quy ®Þnh  i
t¹ Danh 
  môc   
C Phô 
lôcban 
  hµnh kÌm 
theo NghÞ 
  ®Þnh  35/2002/N§­
sè  CP.
Thêi gian 
  miÔn thuÕ, gi¶m 
  thuÕ ®èi    ¸n 
víidù  ®Çu     
t më réng quy m«, 
®Çu   
tchiÒu s©u  îcx¸c®Þnh 
®     theo mét 
  tronghaic¸ch sau 
      ®©y:
­TÝnh   
  tõn¨m  ¸n ®Çu   
dù    thoµn 
thµnh  a 
® vµo 
s¶n 
xuÊt,kinhdoanh;
   
­ TÝnh   
  tõ n¨m tiÕp sau n¨m  ¸n 
dù  ®Çu    
t hoµn thµnh  a 
® vµo s¶n xuÊt,
 
kinhdoanh.
 
§èivíi
    nh÷ng  ¸n ®Çu    thêigian thùc hiÖn   
dù    tcã        trªnmét  n¨m  chiara
vµ     
lµm nhiÒu  h¹ng môc  ®Çu   
t th×  së 
c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh  îc ¸p 
    ®   dông    thêi
gian tÝnh  miÔn  thuÕ, gi¶m  thuÕ  thu  nhËp doanh  nghiÖp    ¸n 
khi dù  hoµn 
thµnh  a 
® vµo  s¶n xuÊt,kinh 
  doanh; tr
  êng hîp tõng  h¹ng môc   ®Çu    hoµn 
t
thµnh  a 
® vµo  s¶n xuÊt,kinh doanh  thêigian  
    th×      miÔn  thuÕ, gi¶m 
  thuÕ  îc
®  
tÝnh theo tõng h¹ng 
    môc ®Çu   thoµn  thµnh  a 
® vµo  s¶n xuÊt,kinhdoanh.
   
C¨n  vµo 
cø  t×nh  h×nh  thùc hiÖn  ¸n 
dù  ®Çu    vµ   
t thêigian tÝnh miÔn 
thuÕ, gi¶m 
  thuÕ  nªu  trªn,c¬  s¶n 
  së  xuÊt,kinh 
  doanh  ®¨ng  víic¬ 
ký    quan 
thuÕ   
thêigian miÔn 
  thuÕ, gi¶m 
  thuÕ  thÓ     
cô  ®èi víi®¬n  m×nh. 
vÞ  B¶n  ®¨ng 
ký   
thêigian miÔn  thuÕ, gi¶m 
  thuÕ  îclËp  göic¬ 
®   vµ    quan  thuÕ cïng   
víib¶n 
sao  giÊy chøng  nhËn   ®∙i®Çu    hoÆc  
u    t QuyÕt  ®Þnh  chuyÓn  æi  h÷u 
® së 
cña  quan  thÈm  
c¬  cã  quyÒn  (®èi víidoanh 
    nghiÖp  nhµ   
níc chuyÓn  thµnh 
c«ng     
tycæ phÇn  theo  NghÞ  ®Þnh  64/2002/N§­   doanh 
sè  CP vµ  nghiÖp  nhµ 
nícgiao cho  thÓ 
    tËp  ngêilao ®éng,  
     doanh nghiÖp  nhµ   b¸n 
níc  cho  thÓ,
tËp   
c¸nh©n 
  hoÆc  ph¸p nh©n 
  theo NghÞ 
  ®Þnh  103/1999/N§­
sè  CP). 
C¬   s¶n 
së  xuÊt,kinh 
  doanh  ph¶i h¹ch 
  to¸n riªng phÇn 
    thu nhËp  t¨ng 
thªm  ®Çu    
do  t mang  i    
l¹ ®Ó x¸c ®Þnh  thuÕ 
  sè  thu nhËp  doanh  nghiÖp  îc
®  
miÔn, gi¶m.  
   Trêng    së 
hîp c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh 
    kh«ng  h¹ch   
to¸nriªng® îc
   
phÇn   
thu nhËp   t¨ngthªm do 
  ®Çu   
tmang     
l¹ th× phÇn   
i thu nhËp   t¨ngthªm  îc
®  
miÔn  thuÕ, gi¶m 
  thuÕ    
x¸c ®Þnh  ¬ng 
t øng      gi÷a       
víitû lÖ  gi¸trÞ tµis¶n  cè 
®Þnh  ®Çu      hoµn 
tmíi®∙  thµnh bµn giao ® a 
  vµo  dông   
sö  trªntæng  nguyªn gi¸
   
tµis¶n  ®Þnh 
  cè  thùc tÕ 
  dïng  cho s¶n xuÊt,kinh doanh  trong thêih¹n 
          miÔn 
thuÕ,gi¶m 
  thuÕ.


TNDN    
t¨ngthªm  ­
® Tæng TNDN  
  Gi¸trÞTSC§ 
    ®Çu     
tmíi
îcmiÔn 
  thuÕ,  = chÞu thuÕ  X
gi¶m thuÕ trongn¨m
  Tæng  nguyªn gi¸TSC§ 
   
thùc tÕ 
  dïng cho 
  s¶n 
xuÊt,kinhdoanh
   

Trong 
®ã:
+ Tæng  thu nhËp doanh nghiÖp chÞu thuÕ trong n¨m  îc x¸c 
®   ®Þnh 
theo ®óng 
  chÕ  quy 
®é  ®Þnh  quyÕt to¸nthuÕ   
vÒ      thu nhËp doanh 
nghiÖp.
+ Tæng   nguyªn     
gi¸tµis¶n  ®Þnh  
cè  thùc  tham 
tÕ  gia s¶n xuÊt,kinh
   
doanh  gåm:  gi¸trÞ tµis¶n  ®Þnh 
        cè  ®Çu       hoµn 
t míi ®∙  thµnh bµn  giao  a 
®
vµo  dông  nguyªn gi¸tµis¶n  ®Þnh 
sö  vµ        cè  hiÖn  ®ang 
cã  dïng cho s¶n  xuÊt 
kinh doanh theo  liÖu 
sè  cuèi kú 
  B¶ng  c©n  ®èi   
kÕ to¸n cña 
  n¨m xÐt  miÔn 
 
thuÕ,gi¶m 
  thuÕ.
8

Trêng    ¸n ®Çu    thêigian thùc hiÖn   
hîp dù    tcã        trªnmét n¨m  chiara lµm 
vµ     
nhiÒu  h¹ng môc  ®Çu  , c¬  s¶n 
t  së  xuÊt,kinh 
  doanh  ®¨ng  víic¬ 
®∙  ký    quan 
thuÕ   
¸p dông  tÝnh   
thêigian miÔn 
  thuÕ   ,gi¶m  thuÕ theo tõng  h¹ng  môc  ®Çu  
thoµn 
  thµnh  a 
® vµo  s¶n xuÊt,kinh doanh  gi¸trÞ tµis¶n  ®Þnh 
    th×        cè  ®Çu   
t
míi® îc x¸c ®Þnh 
      theo        cña   
gi¸trÞ luü kÕ  c¸c h¹ng môc  ®Çu    hoµn 
t ®∙  thµnh 
vµ  a 
® vµo  dông 
sö  ®Õn    
thêi®iÓm   quyÕt   to¸nthuÕ   
thu nhËp  doanh  nghiÖp 
(31/12)cña 
  n¨m  miÔn  thuÕ,    gi¶m  thuÕ.         ¸n 
  §èivíic¸c dù  ®Çu    t hoµn thµnh 
tõng phÇn  hay  h¹ng môc  ®Çu  ,nhng 
t  cha  a     
® c¸c tµis¶n  ®Þnh 
cè  ®Çu     
tmíi
vµo s¶n  xuÊt,kinh doanh   
    ®Ó t¨ng n¨ng   
  lùc,hiÖu  qu¶  s¶n xuÊt,kinh doanh 
   
cña  së 
c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh 
    trong n¨m  kh«ng  îc¸p dông 
  th×  ®     tÝnh miÔn 
thuÕ,gi¶m 
  thuÕ  theo híng dÉn t¹ ®iÓm    
       i 1.3,môc  ,
II phÇn  Th«ng  
  B  tnµy.
VÝ   1:C«ng    cuèin¨m 
dô    tyA    2000  gi¸trÞ tæng 
cã      nguyªn gi¸tµis¶n 
      cè 
®Þnh  tham     
gia ho¹t®éng  s¶n xuÊt,kinh doanh    tû ®ång. C«ng    dù 
    lµ30      tycã 
¸n ®Çu    sau:n¨m 
  tnh    2001 l¾p  Æt 
® hoµn  thµnh  ® a 
vµ  vµo  dông 
sö  mét  d©y 
chuyÒn  s¶n xuÊt trÞ gi¸10   
      tû ®ång; n¨m   2002  l¾p  Æt  
® hoµn thµnh  ® a 
vµ 
vµo  dông 
sö  mét  d©y chuyÒn  s¶n  xuÊt trÞ gi¸15   
      tû ®ång.  C«ng   
ty kh«ng 
h¹ch   
to¸nriªng® îcphÇn   
    thu nhËp   
t¨ng thªm  thùc hiÖn  ¸n 
do    dù  ®Çu    ®∙ 
t vµ 
®¨ng  ¸p 
ký  dông  tÝnh   
thêigian miÔn  thuÕ   
, gi¶m thuÕ theo tõng h¹ng  môc 
®Çu    hoµn 
t thµnh  a 
® vµo  s¶n xuÊt,kinh 
  doanh. KÕt 
  qu¶  kinh doanh  cña 
C«ng   n¨m 
ty  2001  thu nhËp 
cã    chÞu  thuÕ lµ12   
    tû®ång  n¨m 
vµ  2002  thu
cã   
nhËp  chÞu thuÕ   lµ20   
lµ    tû®ång.
PhÇn   
thu nhËp   
t¨ng thªm  ®Çu   
do  t mang    îcmiÔn 
l¹ ®  
i thuÕ, gi¶m 
  thuÕ 
® îcx¸c®Þnh  sau:
    nh 

N¨m 
2001:
 
PhÇn   
thu nhËp   
t¨ng 10   
tû®ång
thªm  îcmiÔn 
®   = 12   
tû®ång X
thuÕ,gi¶m 
  thuÕ 30   
tû®ång  10   
+  tû®ång


N¨m 
2002:
 
PhÇn   
thu nhËp   
t¨ng 10   
tû®ång  15   
+  tû®ång
thªm  îcmiÔn 
®   = 20   
tû®ång X
thuÕ,gi¶m 
  thuÕ 40   
tû®ång  15   
+  tû®ång
  
VÝ   2: Còng  dô 
dô    vÝ  trªn,c«ng    thùc hiÖn  ¸n 
  ty     dù  ®Çu    
t hoµn thµnh 
tõng phÇn, nhng 
  chØ  ®Õn    
khitoµn  dù   
bé  ¸n hoµn  thµnh c«ng      a 
tymíi® vµo 
s¶n xuÊt,kinh doanh. Trong  êng 
      tr hîp nµy, phÇn 
  thu nhËp chÞu thuÕ   
t¨ng
thªm  ®Çu   
do  tmang    x¸c ®Þnh   
l¹    
i khitoµn  dù  hoµn 
bé  ¸n  thµnh  a 
® vµo  s¶n 
xuÊt,kinhdoanh 
    (n¨m 2002)vµ  îcx¸c®Þnh  sau:
  ®     nh N¨m 
2002:
PhÇn   
thu nhËp   
t¨ng 25   
tû®ång
thªm  îcmiÔn 
®   = 20   
tû®ång X
thuÕ,gi¶m 
  thuÕ 30   
tû®ång  25   
+  tû®ång
91.4­¦u ®∙ivÒ 
      thuÕ  nhËp 
thu  doanh nghiÖp ®èi   
víinhµ ®Çu    dù   
t cã  ¸n
®Çu  t theo h×nh thøc BOT, BTO   quy ®Þnh   i
t¹ §iÒu 22 NghÞ   ®Þnh  sè 
51/1999/N§­   îcthùc hiÖn  sau:
CP ®     nh   
1.4.1­§èi t ¸p 
   îng  dông    së 
lµ:c¬  s¶n  xuÊt,kinh 
  doanh  dù  ®Çu  
cã  ¸n  t
theo h×nh thøc   
hîp ®ång x©y dùng   
­ kinh doanh   
  ­ chuyÓn giao (BOT) 
  hoÆc  
hîp ®ång 
  x©y dùng  ­chuyÓn giao ­kinh doanh 
     (BTO).
1.4.2­Thêigian vµ 
      møc  ®∙imiÔn 
u    thuÕ,gi¶m 
  thuÕ: 
MiÔn  thuÕ  bèn n¨m, kÓ      thu nhËp 
  tõ khicã    chÞu thuÕ  gi¶m 
vµ  50%  sè 
thuÕ ph¶inép 
  trong chÝn 
  n¨m tiÕp theo ®èi víi
        phÇn   
thu nhËp  ® îcdo 
cã    thùc  
hiÖn  ¸n ®Çu   
dù    ttheo h×nh 
  thøc BOT   BTO.
  vµ 
C¬   s¶n 
së  xuÊt,kinh 
  doanh  ngoµi thu 
  nhËp  ® îc tõ c¸c dù  BOT, 
cã        ¸n 
BTO  cßn  thu 
cã  nhËp       
tõ c¸c ho¹t®éng  s¶n xuÊt,kinh doanh 
    kh¸c th×  së 
  c¬ 
ph¶i h¹ch 
  to¸n riªng kÕt 
    qu¶  kinh doanh  cña tõng ho¹t®éng   
  ®Ó thùc  hiÖn 
chÕ     ®∙ivÒ  
®é u    thuÕ  còng  viÖc  khainép 
nh  kª    thuÕ  theo quy ®Þnh  riªng
 
®èi víi
    tõng ho¹t®éng    së  kinh doanh.
    mµ c¬  cã   
1.5­¦u ®∙ivÒ 
      thuÕ    thu nhËp 
doanh nghiÖp   
bæ sung theo quy ®Þnh  i
t¹ 
§iÒu  NghÞ 
24  ®Þnh  51/1999/N§­   îcthùc hiÖn  sau:
sè  CP ®     nh 
C¬   s¶n 
së  xuÊt,kinh doanh  dù  ®Çu   
    cã  ¸n  t (kh«ng  ph©n  biÖt lµ h×nh 
   
thøc ®Çu   
  tthµnh    së 
lËp c¬  s¶n  xuÊt kinh doanh   
    míihay  h×nh  thøc ®Çu     
  tmë
réng,®Çu   
  tchiÒu s©u)  dù   
cã  ¸n ®Çu    tvµo  ngµnh,nghÒ  
  quy ®Þnh  i
t¹ Danh 
môc  hoÆc   ¸n ®Çu   
A  dù    tvµo  ®Þa  bµn  ®∙i®Çu   
u    tquy  ®Þnh  iDanh 
t¹  
  môc  B 
hoÆc   Danh  môc   
C Phô   
lôc ban hµnh  kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­
sè 
CP   kh«ng 
th×  ph¶inép 
  thuÕ  nhËp 
thu  doanh  nghiÖp   
bæ sung  ®èi   
víiphÇn 
thu nhËp 
  chÞu thuÕ    së 
mµ c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh  x¸c ®Þnh    îc h­
    ®∙    ®Ó ®  
ëng  ®∙imiÔn 
u    thuÕ, 
 gi¶m thuÕ   
thu nhËp  doanh  nghiÖp.  
1.6 ­ ¦u ®∙ibæ  
        sung  miÔn 
vÒ  thuÕ, gi¶m 
  thuÕ   
thu nhËp doanh nghiÖp 
®èi    së  s¶n 
víic¬    xuÊt, 
  kinh doanh 
  hµng  xuÊt khÈu 
  theo quy ®Þnh  i
t¹ §iÒu 
27 NghÞ  ®Þnh  51/1999/N§­   îcthùc hiÖn  sau:
sè  CP ®     nh 
1.6.1­§èi t ¸p 
   îng  dông    së 
lµ:c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh 
    hµng xuÊt khÈu 
 
thuéc ®èi  îng  îc hëng  ®∙i vÒ  
t ®   u    thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp  theo mét 
trong sè    êng  quy 
  c¸c tr hîp  ®Þnh  i  
t¹  §iÒu        vµ  cña 
c¸c 20, 21, 22, 23  24  NghÞ 
®Þnh  51/1999/N§­
sè  CP.
1.6.2­Thêigian vµ 
      møc  ®∙imiÔn 
u    thuÕ,gi¶m 
  thuÕ: 
 
a­ §îcgi¶m 
    50%   thuÕ 
sè  ph¶inép 
  cho 
phÇn   
thu nhËp 
chÞu  thuÕ  ® îc
cã   
do 
xuÊtkhÈu 
  cña  së 
c¬  s¶n xuÊt,kinh doanh 
    trong c¸ctr
    êng  hîp:
a.1­ N¨m  
  ®Çu    
tiªnxuÊt khÈu  îc thùc 
  ®   hiÖn b»ng c¸ch xuÊt khÈu   
  trùc
tiÕp;
a.2­N¨m  
  ®Çu    
tiªnxuÊt khÈu  Æt  
  m hµng    tÝnh 
míi cã  n¨ng kinh tÕ   
  ­ kü 
thuËt,tÝnh 
  n¨ng  dông 
sö  kh¸c víim Æt  
    hµng  íc ®©y  
tr   doanh nghiÖp  xuÊt
®∙   
khÈu;
a.3­N¨m  
  ®Çu    
tiªnxuÊt khÈu  thÞ  êng 
  ra  tr mét quèc     
gia míi,hoÆc    
l∙nh
thæ   
míikh¸cvíi
    tr
thÞ  êng  íc®©y.
tr  
10

b­   
§îc gi¶m 50%   thuÕ 
sè  ph¶inép 
  cho phÇn  nhËp 
thu  chÞu  thuÕ   
t¨ng
thªm  xuÊt khÈu 
do    trong n¨m  tµichÝnh 
      cña  së 
c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh 
    cã 
doanh   
thu xuÊtkhÈu 
  n¨m  sau 
cao  h¬n 
n¨m  íc;
tr
c­§îcgi¶m 
    20%   thuÕ 
sè  ph¶inép 
  cho 
phÇn   
thu nhËp chÞu thuÕ  ® îc
cã   
do xuÊt khÈu 
  trong n¨m   
  tµichÝnh cña  së 
c¬  s¶n xuÊt,kinh doanh 
    trong c¸c
   
tr
êng hîp:
c.1­Cã 
  doanh   
thu xuÊtkhÈu     
  ®¹ttûträngtrªn50%  
    tæng 
doanh 
thu;
c.2­Duy    tr
  tr×thÞ  êng 
xuÊtkhÈu   
  æn ®Þnh  sè îng hoÆc      
vÒ  l   gi¸trÞhµng 
ho¸ xuÊtkhÈu 
    trong ba 
  n¨m  ªntôctr  
li     íc®ã.
d­   
§îc gi¶m  thªm 
  25%   thuÕ 
sè  ph¶inép 
  cho phÇn   
thu nhËp  ® îc do 
cã   
xuÊt khÈu 
  trong n¨m   
  tµichÝnh        së 
®èi víic¸c c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh  îch­
    ®  
ëng  ®∙ivÒ 
u    thuÕ  theo híng dÉn        vµ   
    t¹ tiÕta,b  c,®iÓm  
i 1.6.2, môc  ,
II phÇn 
  B 
Th«ng   nµy, nÕu   ¸n 
t   dù  ®Çu        phÇn 
t t¹o ra  thu nhËp  ® îc do 
cã    viÖc  xuÊt 
khÈu   
®ã thùc hiÖn  i
  t¹ ®Þa  bµn quy  ®Þnh  it¹ Danh môc  Phô   
B  lôc ban hµnh 
kÌm 
theo NghÞ 
  ®Þnh  35/2002/N§­
sè  CP.
®   §îc miÔn 
­    toµn  sè 
bé  thuÕ  thu  nhËp  doanh  nghiÖp  ph¶i nép 
  cho 
phÇn   
thu nhËp  ® îcdo 
cã    xuÊtkhÈu 
  trong n¨m   
  tµichÝnh        së 
®èi víi c¬  s¶n 
c¸c
xuÊt,kinh 
  doanh  îc hëng  ®∙i vÒ  
®   u    thuÕ  theo híng dÉn  itiÕta,  vµ   
t¹    b  c,
®iÓm  1.6.2,môc  ,
  II phÇn   
B Th«ng  t nµy, nÕu  ¸n 
  dù  ®Çu      phÇn   
t t¹o ra  thu
nhËp  ® îcdo 
cã    viÖc  xuÊt khÈu  thùc hiÖn  i
  ®ã    t¹ ®Þa 
  bµn quy  ®Þnh  it¹ Danh 
 
môc   
C Phô   
lôcban 
hµnh  kÌm theo NghÞ 
  ®Þnh  35/2002/N§­
sè  CP.
§Ó   c¬  thùc hiÖn   
cã  së    c¸c møc   ®∙ibæ  
u    sung  thuÕ   
vÒ  thu nhËp  doanh 
nghiÖp  theo híng dÉn  i
t¹ ®iÓm    
1.6,Môc  ,II PhÇn   
B Th«ng   t nµy, c¬  s¶n 
  së 
xuÊt,kinh doanh 
    hµng  xuÊt khÈu 
  ph¶ih¹ch to¸nriªng® îcphÇn   
          thu nhËp  îc
®  
hëng  ®∙itheo 
u    tõng  êng  nªu 
tr hîp  trªn.Trêng  kh«ng 
  hîp  h¹ch  to¸n riªng® îc
     
phÇn   
thu nhËp  îc hëng  ®∙itheo 
®   u    quy  ®Þnh  ®èi   
víixuÊt khÈu 
  nªu     
trªnth×
phÇn   
thu nhËp nµy  îcx¸c®Þnh ¬ng 
®     t øng      (%) 
víi lÖ 
tû doanh   thu xuÊt khÈu 
 
theo quy 
  ®Þnh   
víitæng  doanh   
thu cña  së 
c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh.
   
Trêng    së 
hîp c¬  s¶n  xuÊt,kinhdoanh 
    trongn¨m   
  tµichÝnh ®ång   thêi®¸p 
øng ®iÒu  kiÖn  îcgi¶m 
®   thuÕ theo          vµ   
c¸c tiÕta, b, c  d, ®iÓm  1.6.2, 
  môc  ,
II 
phÇn  Th«ng  
B  tnµy    thuÕ   
th× sè  thu nhËp  doanh  nghiÖp  së 
c¬  s¶n  xuÊt,kinh
   
doanh  îcxÐt gi¶m 
®     b»ng   tæng  thuÕ   
(=)  sè  thu nhËp  doanh nghiÖp  îcxÐt
®    
gi¶m cña tõng  êng   
tr hîp trªn.
 Møc gi¶m  thuÕ    trong tr
tèi®a    êng   
hîp nµy  b»ng 
(=)sè 
  thuÕ   thu nhËp doanh  nghiÖp    së 
mµ c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh 
    ph¶inép 
 
cho phÇn   
thu nhËp  ® îcdo 
cã    xuÊtkhÈu 
  trongn¨m   
  tµichÝnh. 
2.VÒ  
  thuÕ  dông 
sö  ®Êt
¦u ®∙ivÒ  miÔn 
      thuÕ, gi¶m 
  thuÕ  dông 
sö  ®Êt (bao  gåm  thuÕ  dông 
sö 
®Êt n«ng  nghiÖp  thuÕ 
vµ  nhµ, ®Êt) theo 
    quy ®Þnh  i
t¹ §iÒu  NghÞ 
19  ®Þnh 
sè 
51/1999/N§­   îcthùc hiÖn  sau:
CP ®     nh 
2.1­§èit   dông    së 
   îng ¸p  lµ:c¬  s¶n  xuÊt, 
  kinh doanh 
  ®¸p øng   
c¸c ®iÒu 
kiÖn     
vÒ lao ®éng, ngµnh, nghÒ  
  thuéc   
c¸c lÜnh  vùc  îc hëng  ®∙i®Çu   ,
®   u    t 
®Þa  bµn  ®∙i ®Çu    theo 
u    t quy ®Þnh   i§iÒu   
t¹  15, §iÒu  NghÞ  
16  ®Þnh  sè 
51/1999/N§­   îcNhµ   
CP ®   nícgiao ®Êt   
  ®Ó thùc hiÖn  ¸n ®Çu  .
  dù    t
C¸c  së 
c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh   
    tuy ®¸p øng   
c¸c ®iÒu kiÖn  îc hëng 
®   u 
®∙i®Çu  , nhng 
  t  thùc hiÖn  ¸n 
  dù  ®Çu     
t trªnphÇn diÖn tÝch ®Êt kh«ng  theo 
h×nh thøc  îc nhµ   
®   níc giao ®Êt   
®Ó thùc hiÖn  ¸n 
  dù  hoÆc   thùc hiÖn  ¸n
  dù   
11

trªndiÖn 
  tÝch ®Êt  ® îcNhµ   
®∙    nícgiao tr  
  íc®©y   kh«ng  ®iÒu 
th×   ®ñ  kiÖn  îc
®  
miÔn  thuÕ, gi¶m 
  thuÕ  dông 
sö  ®Êt theo quy ®Þnh  it¹ §iÒu  NghÞ  
19  ®Þnh 
sè 51/1999/N§­ CP.
2.2­Thêigian vµ 
      møc  ®∙ivÒ 
u    thuÕ  dông 
sö  ®Êt:
2.2.1­C¬   s¶n 
  së  xuÊt,kinh doanh  îc Nhµ   
    ®   níc giao ®Êt   
®Ó thùc hiÖn 
 
dù   
¸n ®Çu   
tthuéc ngµnh, nghÒ  
    quy ®Þnh  i
t¹ Danh môc  Phô   
A  lôcban hµnh 
kÌm theo NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­   îcmiÔn 
sè  CP ®   thuÕ, gi¶m 
  thuÕ  dông 
sö 
®Êt,kÓ      îcgiao ®Êt   
  tõkhi®     ®Ó thùc hiÖn  ¸n ®Çu    sau:
  dù    tnh 
a­   
§îc gi¶m 50%  thuÕ  dông 
sö  ®Êt  trong b¶y n¨m ®èi    ¸n 
víidù  ®Çu   
t
thuéc ngµnh, nghÒ  
  quy ®Þnh  i
t¹ Môc  ,
II Danh  môc  Phô   
A  lôc ban hµnh kÌm 
theo NghÞ 
  ®Þnh  35/2002/N§­
sè  CP;
b­ §îcmiÔn thuÕ  dông 
      sö  ®Êt 
trong suètthêigian thùc hiÖn  ¸n ®èi 
          dù   
víi ¸n ®Çu   
 dù    tthuéc ngµnh,nghÒ 
    quy ®Þnh   
t¹ Môc   
i I,Danh  môc  ban 
A  hµnh 
kÌm theo NghÞ 
  ®Þnh  35/2002/N§­
sè  CP.
2.2.2­C¬   s¶n 
  së  xuÊt,kinh doanh  îc Nhµ   
    ®   níc giao ®Êt   
®Ó thùc hiÖn 
 
dù   
¸n ®Çu     
tt¹ ®Þa 
i bµn quy ®Þnh   
t¹ Danh 
i môc  Phô   
B  lôcban hµnh kÌm theo 
NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­   îcmiÔn 
sè  CP ®   nép 
thuÕ  dông 
sö  ®Êt,kÓ      ­
  tõkhi®
îcgiao ®Êt   
    ®Ó thùc hiÖn  ¸n ®Çu    sau:
  dù    tnh 
a­   
§îc miÔn  b¶y n¨m ®èi    ¸n 
víidù  ®Çu    thùc 
t hiÖn  i®Þa  
t¹  bµn quy 
®Þnh   iMôc   ,Danh 
t¹  II  môc    
B Phô   
lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  sè 
35/2002/N§­ CP.
b­   
§îc miÔn   êi n¨m 
m    ®èi    ¸n 
víidù  ®Çu   thùc 
t hiÖn  i
t¹ ®Þa  bµn quy 
®Þnh   iMôc    
t¹  I,Danh môc    
B Phô   
lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  sè 
35/2002/N§­CP.
2.2.3­C¬   s¶n 
  së  xuÊt,kinh doanh  îc Nhµ   
    ®   níc giao ®Êt   
®Ó thùc hiÖn 
 
dù   
¸n ®Çu     
tt¹ ®Þa 
i bµn quy ®Þnh   
t¹ Danh 
i môc  Phô   
B  lôcban hµnh kÌm theo 
NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­
sè  CP, ®ång   
thêi®¸p øng ®iÒu  kiÖn quy ®Þnh  i
t¹ 
§iÒu  NghÞ 
15  ®Þnh 51/1999/N§­   îcmiÔn 
  CP ®   nép 
thuÕ  dông 
sö  ®Êt,kÓ   
  tõ
khi® îcgiao ®Êt   
      ®Ó thùc hiÖn  ¸n ®Çu    sau:
  dù    tnh 
a­   
§îc miÔn  m êi  
    mét  n¨m ®èi    ¸n 
víidù  ®Çu   t thuéc ngµnh, nghÒ  
  quy 
®Þnh  i
t¹ Danh 
  môc  Phô   
A  lôcban hµnh  kÌm 
theo NghÞ 
  ®Þnh  35/2002/N§­
sè 
CP;
b­   
§îc miÔn   êi  
m   l¨m n¨m ®èi    ¸n 
víidù  ®Çu    t ®¸p øng ®ång     
thêihai
®iÒu 
kiÖn quy  ®Þnh  i
t¹ kho¶n   
  1, kho¶n   
2, §iÒu  NghÞ 
15  ®Þnh 51/1999/N§­
 
CP.
2.2.4­C¬   s¶n 
  së  xuÊt,kinh doanh  îc Nhµ   
    ®   níc giao ®Êt   
®Ó thùc hiÖn 
 
dù   
¸n ®Çu     
tt¹ ®Þa 
i bµn quy ®Þnh   
t¹ Danh 
i môc   
C Phô   
lôcban hµnh kÌm theo 
NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­   îcmiÔn 
sè  CP ®   nép 
thuÕ  dông 
sö  ®Êt,kÓ      ­
  tõkhi®
îcgiao ®Êt   
    ®Ó thùc hiÖn  ¸n ®Çu    sau:
  dù    tnh 
a­   
§îc miÔn  m êi mét 
    n¨m ®èi    ¸n 
víidù  ®Çu    i
t t¹ ®Þa  bµn quy ®Þnh  i
t¹ 
Môc  ,
II Danh môc   
C Phô   lôcban hµnh  kÌm 
theo 
NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­
sè 
CP.
b­   
§îcmiÔn  m êi   n¨m      ¸n ®Çu    i
    l¨m  ®èi víidù    t t¹ ®Þa  bµn quy ®Þnh  i
t¹ 
Môc   
I,Danh môc   
C Phô   
lôc ban hµnh  kÌm theo NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­
sè 
CP.
12

c­ §îcmiÔn  thuÕ  dông 
      sö  ®Êt trong suètthêigian thùc hiÖn  ¸n ®èi 
          dù   
víi ¸n ®Çu   
 dù    tthuéc ngµnh 
  nghÒ quy ®Þnh   
t¹ Danh 
i môc  vµ  îcthùc hiÖn 
A  ®    
t¹ ®Þa 
 
i bµn quy ®Þnh   
t¹ Danh 
i môc   
C Phô   
lôcban hµnh kÌm  theo NghÞ 
  ®Þnh 
sè 35/2002/N§­CP.
Hµng  n¨m, trong   
thêih¹n  ®∙ivÒ  
u    thuÕ  dông 
sö  ®Êt, c¬  s¶n 
  së  xuÊt,
 
kinh doanh 
  ph¶i tù x¸c ®Þnh  tÝnh 
      vµ  vµo   
chiphÝ s¶n xuÊt kinh doanh  sè 
     
thuÕ  dông 
sö  ®Êt cßn  ph¶inép 
  sau      sè 
khitrõ®i  thuÕ  dông 
sö  ®Êt  îcmiÔn,
®    
gi¶m theo c¸cmøc  híng dÉn   
    ®∙    t¹ ®iÓm    
i 2.2,Môc  ,
II 
PhÇn  Th«ng  
B  tnµy. 
3.VÒ  
  thuÕ 
nhËp 
khÈu
Theo  quy  ®Þnh   i§iÒu  NghÞ  
t¹  26  ®Þnh   51/1999/N§­  
sè  CP th×  së 
c¬ 
s¶n xuÊt,kinh doanh  dù  ®Çu   
    cã  ¸n  t thuéc ngµnh, nghÒ  
  quy ®Þnh  i
t¹ Danh 
môc  hoÆc   ¸n ®Çu   
A  dù    tvµo ®Þa  bµn  quy ®Þnh   
t¹ Danh 
i môc  hoÆc  
B  Danh 
môc   
C Phô   lôc ban hµnh  kÌm theo NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­   îc miÔn 
sè  CP ®  
thuÕ  nhËp  khÈu  ®èi   
víihµng  ho¸ sau  ®©y    
mµ trong   
níc cha s¶n xuÊt ® îc
   
hoÆc   s¶n xuÊt® îcnhng 
    cha ®¸p øng  îcyªu cÇu 
®     chÊtl
 îng:
­ ThiÕt bÞ, 
  m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn   
t¶ichuyªn dïng (n»m trong d©y 
chuyÒn c«ng  nghÖ) nhËp khÈu       
®Ó t¹otµis¶n  ®Þnh 
cè  cña doanh  nghiÖp 
hoÆc    
më réng  quy   
m« ®Çu  ,®æi   
t  míic«ng  nghÖ.
­Ph¬ng 
  tiÖn vËn 
  chuyÓn 
chuyªn dïng ® a 
    ®ãn c«ng 
nh©n. 
4.VÒ  
  thuÕ 
chuyÓn   
lînhuËn   
i (thunhËp) ra nícngoµi
     
¦u®∙ivÒ 
    thuÕ chuyÓn   
thu nhËp     
ra nícngoµitheo 
  quy 
®Þnh  i
t¹ §iÒu 
  28 
NghÞ ®Þnh  51/1999/N§­   îcthùc hiÖn  sau:
sè  CP ®     nh 
4.1­  îng ¸p dông   
§èit     lµ:Nhµ ®Çu     
tlµNgêiViÖtNam  
    ®Þnh  ë   
c  nícngoµi,
 
ngêi níc ngoµith
      êng    ViÖt Nam, 
tróë    ngêi níc ngoµigãp 
      vèn, mua    
  cæ phÇn 
theo quy 
  ®Þnh cña NghÞ ®Þnh  51/1999/N§­
sè  CP.
4.2­Møc  ®∙ivÒ 
  u    thuÕ 
chuyÓn   
thu nhËp     
ra nícngoµi:
Nép  mét kho¶n thuÕ b»ng    thu 
5% sè  nhËp  hîp ph¸p  chuyÓn  níc
ra   
ngoµi.  
C¸ch   
x¸c®Þnh  thuÕ 
sè  ph¶inép,thñ tôcnép 
        thuÕ  thùc hiÖn 
  theo híng
   
dÉn  i
t¹ Môc  PhÇn   
  V,  C Th«ng   18/2002/TT­
tsè  BTC  
ngµy  20/02/2002 
cña  Bé 
TµichÝnh.
 


III­
  mi Ô n, gi¶ m  tiÒn  ö  d ô n g  ® Êt
s


¦u ®∙ivÒ 
    tiÒn  dông 
sö  ®Êt theo quy ®Þnh  i
t¹ §iÒu  NghÞ 
17  ®Þnh sè 
51/1999/N§­   îcthùc hiÖn  sau:
CP ®     nh   
1.    îng  dông    së 
§èi t ¸p  lµ:c¬  s¶n  xuÊt,kinh 
  doanh ®¸p øng   
c¸c ®iÒu 
kiÖn     
vÒ lao ®éng,  ngµnh, nghÒ  
  thuéc   
c¸c lÜnh  vùc  îc hëng  ®∙i®Çu   ,
®   u    t 
®Þa  bµn  ®∙i ®Çu    theo 
u    t quy ®Þnh   i§iÒu   
t¹  15, §iÒu  NghÞ  
16  ®Þnh  sè 
51/1999/N§­   ® îcnhµ   
CP vµ    nícgiao ®Êt   
  ®Ó thùc hiÖn  ¸n ®Çu     
  dù    tho¹t®éng 
s¶n xuÊt,kinhdoanh 
    thuéc ®èi t  
   îng ph¶inép 
  tiÒn sö 
  dông  ®Êt.
C¸c  së 
c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh  ®¸p 
      øng   
c¸c ®iÒu kiÖn  îchëng  ®∙i
®   u   
®Çu  , nhng 
t  thùc hiÖn  ¸n 
  dù  ®Çu     
t trªnphÇn diÖn  tÝch ®Êt trong c¸c tr
    êng 
hîp sau 
  ®©y   kh«ng  ®iÒu 
th×   ®ñ  kiÖn  îcmiÔn, gi¶m 
®     tiÒn sö 
  dông  ®Êt  theo 
quy ®Þnh   
t¹ §iÒu  NghÞ 
i 17  ®Þnh  51/1999/N§­
sè  CP:
13

­ Thùc 
  hiÖn  ¸n 
dù  ®Çu     
ttrªndiÖn tÝch ®Êt  kh«ng ph¶itheo 
  h×nh thøc 
® îcNhµ   
  nícgiao ®Êt   
  ®Ó thùc hiÖn  ¸n ®Çu   
  dù    t (vÝ    së 
dô: c¬  s¶n  xuÊt,kinh
   
doanh  thùc hiÖn  ¸n 
dù  ®Çu    trªnphÇn 
t   diÖn  tÝch  ®Êt  nhËn 
do  quyÒn  sö 
dông  ®Êt   
tõngêikh¸csau  hîp thøc ho¸ .. )
    ®ã        ..
­ Thùc 
  hiÖn  ¸n ®Çu     
dù    ttrªnphÇn  diÖn tÝch ®Êt  îcNhµ   
®   nícgiao ®Êt 
 
cho  së 
c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh,nhng 
      kh«ng ph¶ivíi
   môc  ®Ých   
dÓ thùc hiÖn 
 
dù  ®Çu      dô: c¬  s¶n 
¸n  t( vÝ    së  xuÊt,kinh doanh 
    thùc hiÖn  ¸n 
  dù  ®Çu    më  

réng quy     
m« trªn phÇn diÖn tÝch ®Êt  ® îc Nhµ   
®∙    níc giao cho  së 
c¬  s¶n 
xuÊt,kinhdoanh  ícthêi®iÓm  
    tr     thùc hiÖn  ¸n ®Çu  .. )
  dù    t .
2.Møc  ®∙imiÔn, gi¶m 
  u      tiÒn sö 
  dông 
®Êt:
 
2.1­ §îc gi¶m 
    50%  tiÒn  dông 
sö  ®Êt, nÕu   ¸n 
  dù  ®Çu    thuéc 
t ngµnh,  
nghÒ, lÜnh vùc quy ®Þnh  i
t¹ Danh môc  Phô   
A  lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ  
®Þnh  35/2002/N§­
sè  CP;
2.2­§îcgi¶m 
    75%  tiÒn sö 
  dông  ®Êt,nÕu  ¸n ®Çu    îcthùc hiÖn  i
  dù    t®     t¹ 
®Þa  bµn quy ®Þnh  i
t¹ Danh  môc  Phô   
B  lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 
sè 
35/2002/N§­ CP;
2.3­§îcmiÔn 
    nép 
tiÒn sö 
  dông 
®Êt 
trongc¸ctr
    êng 
hîp:
a­ Dù   
  ¸n ®Çu    tthuéc ngµnh, nghÒ, 
    lÜnh vùc quy ®Þnh  i
t¹ Danh môc A 
vµ  îcthùc hiÖn  i
®     t¹ 
®Þa  bµn quy  i
t¹ Danh  môc  Phô   
B  lôcban hµnh kÌm 
theo 
NghÞ ®Þnh  35/2002/N§­
sè  CP;
b­ Dù   
  ¸n ®Çu    îcthùc hiÖn  i
t®     t¹ ®Þa 
  bµn 
quy 
®Þnh  i
t¹ Danh 
  môc   
C Phô 
lôcban 
  hµnh kÌm 
theo NghÞ 
  ®Þnh  35/2002/N§­
sè  CP;
C¸c møc   ®∙ivÒ 
u    miÔn,  gi¶m  tiÒn  dông 
sö  ®Êt  nªu    îc x¸c ®Þnh 
trªn®    
mét lÇn  i  
t¹ thêi®iÓm   së 
  c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh  îcgiao ®Êt   
    ®     ®Ó thùc hiÖn 
 
dù  ®Çu    ph¶itÝnh  tiÒn  dông 
¸n  t vµ    sè  sö  ®Êt  ph¶i nép 
  ng©n  s¸ch  nhµ   
níc
theo quy ®Þnh. Trêng   c¬  s¶n 
  hîp   së  xuÊt,kinh doanh  i  
    t¹ thêi®iÓm  
  giao ®Êt 
 
kh«ng  ®iÒu 
®ñ  kiÖn  îchëng  ®∙imiÔn, gi¶m 
®   u      tiÒn  dông 
sö  ®Êt,nhng  îc
  ®  
Nhµ   
níc cho chËm   nép  trong   
vµ  thêigian  chËm   nép, c¬  s¶n 
  së  xuÊt,kinh
   
doanh  ®¸p øng  îcc¸c®iÒu 
®     kiÖn    îchëng  ®∙i®Çu      êng   
®Ó ®   u    tth× tr hîp nµy 
c¬  s¶n 
së  xuÊt,kinh doanh 
    vÉn  ph¶ithùc hiÖn 
    nép    tiÒn  dông 
®ñ sè  sö  ®Êt 
ph¶inép  ® îc x¸c ®Þnh 
  ®∙      theo  ®óng   
thêih¹n  quy  ®Þnh  kh«ng  îc hëng 
vµ  ®  
miÔn, gi¶m 
  tiÒn sö 
  dông  ®Êt theo híng dÉn   
    t¹ môc  IphÇn  Th«ng  
i II  
, B  tnµy.  


iV ­  Ô n, 
Mi gi¶ m  tiÒn thuª ® Êt


¦u®∙ivÒ 
    miÔn  tiÒn thuª®Êt 
    theo quy 
  ®Þnh   
t¹ §iÒu  NghÞ 
i 18  ®Þnh 
sè 
51/1999/N§­   îcthùc hiÖn  sau:
CP ®     nh 


1. §èi t ¸p 
   îng  dông    së 
lµ:c¬  s¶n  xuÊt, kinh 
   doanh  ®¸p øng   
c¸c ®iÒu 
kiÖn     
vÒ lao ®éng,  ngµnh, nghÒ  
  thuéc   
c¸c lÜnh vùc  îc hëng  ®∙i®Çu   ,
®   u    t 
®Þa  bµn  ®∙i ®Çu    theo 
u    t quy ®Þnh   i§iÒu   
t¹  15, §iÒu  NghÞ  
16  ®Þnh  sè 
51/1999/N§­   ® îc nhµ   
CP     níc cho thuª ®Êt   
  ®Ó thùc  hiÖn  ¸n 
dù  ®Çu       
t ho¹t
®éng  s¶n xuÊtkinhdoanh.
     
C¸c  së 
c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh 
    thùc hiÖn  ¸n 
  dù  ®Çu    mµ  
t   kh«ng   
thuª
®Êt cña Nhµ    hoÆc   thùc hiÖn  ¸n ®Çu     
níc       dù    t trªnphÇn diÖn tÝch 
®Êt   

14

c¬  s¶n 
së  xuÊt,kinh 
  doanh  thuª cña 
®∙    Nhµ    íc ®©y,    tr
níc tr   kÓ c¶  êng   
hîp
phÇn  diÖn tÝch ®Êt  thùc hiÖn  ¸n ®Çu  ,c¬   
  dù    t  së cha  hîp ®ång   
ký    thuª®Êt 
cña nhµ   
níc,nhng  së  thùc tÕ  dông  ícthêi®iÓm  
c¬  ®∙    sö  tr     thùc hiÖn  ¸n vµ 
  dù   
c¬ quan thuÕ  qu¶n     
®∙  lýthu tiÒn thuª®Êt   
    th× kh«ng  ®iÒu 
®ñ  kiÖn  îcmiÔn 
®  
tiÒn thuª®Êt 
    theo  quy ®Þnh  i
t¹ §iÒu  NghÞ 
  18  ®Þnh  51/1999/N§­   h­
sè  CP vµ 
íng dÉn   
  t¹ Th«ng  
i tnµy.
§èi víidoanh 
    nghiÖp  nhµ   
níc sau   
khi chuyÓn  thµnh c«ng     
ty cæ phÇn 
theo quy  ®Þnh  i
t¹ NghÞ  ®Þnh  64/2002/N§­   doanh 
sè  CP vµ  nghiÖp  nhµ   níc
giao cho  tËp thÓ ngêi lao ®éng, b¸n 
      cho tËp  thÓ, c¸ nh©n 
    hoÆc   ph¸p  nh©n 
theo quy  ®Þnh   iNghÞ  
t¹  ®Þnh   103/1999/N§­
sè  CP,   
mµ doanh  nghiÖp   míi
thµnh  vÉn 
lËp  thùc hiÖn 
  s¶n xuÊt,kinh doanh   
    trªndiÖn  tÝch ®Êt   
mµ doanh 
nghiÖp  nhµ    thuª cña 
níc ®∙    nhµ    íc ®©y  
níc tr   th× kh«ng  îc miÔn 
®   tiÒn  thuª 
®Êt theo quy 
  ®Þnh   
t¹ §iÒu  NghÞ 
i 18  ®Þnh  51/1999/N§­   híng dÉn   
sè  CP vµ    t¹i
Th«ng  t nµy. Trêng     
  hîp khithùc hiÖn 
  chuyÓn  æi 
® h×nh thøc  h÷u, doanh 
së   
nghiÖp   
míi thµnh  lËp  thuª thªm 
cã    ®Êt cña  Nhµ       
níc ®Ó më réng  s¶n  xuÊt,  
kinh doanh  doanh 
  th×  nghiÖp  chØ  îc miÔn 
®   tiÒn  thuª®Êt 
  theo híng dÉn   
  t¹i
Th«ng  tnµy  cho  phÇn  diÖn tÝch  míithuªthªm     
      ®Ó më réng  s¶n xuÊt,   kinh 
doanh.
2.Thêigian vµ 
      møc  ®∙ivÒ 
u    tiÒn thuª®Êt:
   
2.1­C¬  s¶n 
  së  xuÊt,kinh doanh  îcnhµ   
    ®   níccho   
thuª®Êt   
®Ó thùc hiÖn 
 
dù   
¸n ®Çu     
tho¹t®éng  s¶n  xuÊt kinh doanh, nÕu  ¸n ®Çu   
      dù    t ®¸p øng ®iÒu 
kiÖn quy ®Þnh   
t¹ §iÒu  NghÞ 
i 15  ®Þnh  51/1999/N§­   îcmiÔn 
sè  CP ®   tiÒn thuª
   
®Êt,kÓ      hîp ®ång   ®Êt   
  tõkhiký    thuª  ®Ó thùc hiÖn  ¸n ®Çu    sau:
  dù    tnh 
a­   
§îc miÔn  n¨m 
ba  ®èi    ¸n 
víidù  ®Çu    ®¸p 
t øng mét ®iÒu kiÖn quy 
®Þnh   
t¹ §iÒu  NghÞ 
i 15  ®Þnh  51/1999/N§­  
sè  CP ;
b­ §îcmiÔn   
    s¸u n¨m      ¸n ®Çu   
®èi víidù    t ®¸p 
øng  hai®iÒu 
®ñ    kiÖn quy 
®Þnh   
t¹ §iÒu  NghÞ 
i 15  ®Þnh  51/1999/N§­  
sè  CP ;
2.2­C¬  s¶n 
  së  xuÊt,kinh doanh  îcnhµ   
    ®   níccho   
thuª®Êt   
®Ó thùc hiÖn 
 
dù  ®Çu   
¸n  t ho¹t®éng 
  s¶n xuÊt,kinh doanh, nÕu  ¸n 
      dù  ®Çu   t thùc hiÖn   
  t¹i
®Þa  bµn quy ®Þnh  i
t¹ Danh môc  Phô   
B  lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh 
sè 35/2002/N§­   îc miÔn 
CP ®   nép  tiÒn thuª ®Êt, kÓ       hîp 
    tõ khiký  ®ång  thuª 
®Êt   
®Ó thùc hiÖn  ¸n ®Çu   nh 
  dù    t  sau:
a­ §îcmiÔn b¶y 
      n¨m      ¸n t¹ ®Þa 
®èi víidù     
i bµn 
quy 
®Þnh   
t¹ Môc  ,
i II Danh 
 
môc  Phô   
B  lôcban hµnh 
kÌm theo NghÞ 
  ®Þnh  35/2002/N§­
sè  CP.
b­ §îcmiÔn m êi 
       n¨m      ¸n t¹ ®Þa 
®èi víidù     
i bµn 
quy 
®Þnh   
t¹ Môc   
i I,Danh 
môc  Phô   
B  lôcban 
hµnh kÌm 
theo NghÞ 
  ®Þnh  35/2002/N§­
sè  CP.
2.3­C¬  s¶n 
  së  xuÊt,kinh doanh  îcnhµ   
    ®   níccho   
thuª®Êt   
®Ó thùc hiÖn 
 
dù  ®Çu   
¸n  t ho¹t®éng 
  s¶n xuÊt kinh doanh, nÕu  ¸n 
      dù  ®Çu    t thùc hiÖn   
  t¹i
®Þa  bµn quy ®Þnh  i
t¹ Danh  môc  Phô   
B  lôc ban hµnh kÌm theo  NghÞ  ®Þnh 
sè 
35/2002/N§­ CP, ®ång   
thêi®¸p  øng ®iÒu  kiÖn quy ®Þnh  i
t¹ §iÒu  NghÞ 
  15 
®Þnh  51/1999/N§­   îc miÔn 
  CP ®   tiÒn thuª ®Êt, kÓ       hîp 
    tõ khi ký  ®ång  thuª 
®Êt   
®Ó thùc hiÖn  ¸n ®Çu    sau:
  dù    tnh 
a­   
§îc miÔn  m êi  
    mét  n¨m ®èi    ¸n 
víidù  ®Çu   t thuéc ngµnh nghÒ  quy 
®Þnh  i
t¹ Danh 
  môc  Phô   
A  lôcban hµnh kÌm theo NghÞ 
  ®Þnh  35/2002/N§­
sè 
CP;
15

b­   
§îcmiÔn  m êi   n¨m      ¸n ®Çu   
    ba  ®èi víidù    t®¸p øng ®ång    hai
thêic¶   
®iÒu kiÖn quy ®Þnh  i
t¹ kho¶n   
1, kho¶n  §iÒu  NghÞ 
2  15  ®Þnh  51/1999/N§­
 
CP.
2.4­C¬  s¶n 
  së  xuÊt,kinh doanh  îcnhµ   
    ®   níccho   
thuª®Êt   
®Ó thùc hiÖn 
 
dù  ®Çu   
¸n  t ho¹t®éng 
  s¶n xuÊt kinh doanh, nÕu  ¸n 
      dù  ®Çu    t thùc hiÖn   
  t¹i
®Þa  bµn quy  ®Þnh  i Danh 
t¹   môc   
C Phô   
lôcban  hµnh kÌm theo  NghÞ  ®Þnh 
sè 35/2002/N§­   îc miÔn 
CP ®   nép  tiÒn thuª ®Êt, kÓ       hîp 
    tõ khiký  ®ång  thuª 
®Êt   
®Ó thùc hiÖn  ¸n ®Çu    sau:
  dù    tnh 
a­ §îcmiÔn m êimét 
        n¨m      ¸n ®Çu   
®èi víidù    tthùc hiÖn  i
  t¹ ®Þa 
  bµn 
quy 
®Þnh   iMôc   ,Danh 
t¹  II  môc    
C Phô   
lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  sè 
35/2002/N§­CP.
b­ §îcmiÔn m êi  n¨m      ¸n ®Çu   
       l¨m  ®èi víidù    tthùc hiÖn  i
  t¹ ®Þa 
  bµn 
quy 
®Þnh   iMôc    
t¹  I,Danh môc    
C Phô   
lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  sè 
35/2002/N§­CP.
c­§îcmiÔn tiÒn thuª®Êt 
          trong suètthêigian thùc hiÖn  ¸n ®èi víi
          dù        dù 
¸n ®Çu   
t thuéc ngµnh nghÒ  quy ®Þnh  i
t¹ Danh môc  vµ 
A  thùc hiÖn  i
  t¹ ®Þa  
bµn quy  ®Þnh   iDanh 
t¹  môc    
C Phô   
lôc ban hµnh  kÌm theo NghÞ  ®Þnh  sè 
35/2002/N§­ CP.
Hµng  n¨m, trong   
thêih¹n  îc  ®∙ivÒ  
® u    tiÒn  thuª ®Êt, c¬  s¶n 
    së  xuÊt, 
kinh doanh ph¶i tù x¸c ®Þnh  tÝnh 
      vµ  vµo   
chi phÝ  s¶n xuÊt,kinh 
  doanh sè 
tiÒn thuª®Êt 
    ph¶inép 
  Ng©n  s¸ch nhµ   
  níc,sau      sè 
khitrõ®i  tiÒn thuª®Êt  îc
    ®  
hëng  ®∙imiÔn, 
u    gi¶m  theo   
c¸c møc  híng dÉn  i
t¹ ®iÓm    
2, Môc   
IV,PhÇn  B 
Th«ng  tnµy.


c ­ T æ  c h ø c  thùc hi Ö n


I ­ §èi víi c¸c c¬ së  n x u Êt kinh d o a n h  
  s¶


1. Sau    îc cÊp 
  khi ®   giÊy chøng nhËn   ®∙i®Çu   , c¸c c¬  s¶n 
u    t     së  xuÊt 
kinh doanh 
  thùc hiÖn  ¸n ®Çu   
  dù    tthuéc diÖn  îchëng  ®∙ivÒ 
  ®   u    thuÕ  theo h­
íng dÉn  i
  t¹ Th«ng  
  tnµy ph¶igöib¶n 
    sao    giÊy 
hîp lÖ  chøng  nhËn  ®∙i®Çu   
u    t
cho  quan 
c¬  thuÕ   
trùctiÕp qu¶n     
  lýthu thuÕ  trong thêih¹n  ngµy 
    10  lµm viÖc, 
kÓ   
tõ ngµy  îc cÊp 
®   giÊy chøng  nhËn  ®∙i®Çu     
u    t ®Ó lµm  cø 
c¨n  thùc hiÖn 
 
c¸c u    thuÕ 
  ®∙ivÒ  cho  së 
c¬  theo  ®óng  quy ®Þnh  it¹ §iÒu  NghÞ 
37  ®Þnh  sè 
51/1999/N§­ CP.
Hµng  n¨m, c¨n cø 
    theo  giÊy chøng  nhËn  ®∙i®Çu    ® îc cÊp, c¬ 
u    t®∙      së 
s¶n  xuÊt,kinh doanh     
    tù x¸c ®Þnh   
c¸c kho¶n  îc u     
®   ®∙ivÒ thuÕ,      c¸c kho¶n 
cßn  ph¶i nép 
  vµo  Ng©n   s¸ch nhµ    thùc 
níc vµ  hiÖn  khai,nép 
kª    Ng©n  s¸ch  
nhµ    theo 
níc   tõng  còng  quyÕt    n¨m    quan 
kú  nh  to¸nc¶  víic¬  thuÕ  theo chÕ 
®é  quy ®Þnh.  N¨m    
x¸c ®Þnh   c¸c kho¶n  îc u    thuÕ 
®   ®∙ivÒ  theo  híng dÉn   
t¹i
Th«ng  tnµy  îctÝnh 
®   theo n¨m 
  quyÕt to¸nthuÕ.
     
2. Riªng    êng  díi®©y  
  c¸c tr hîp    th× tr×nh tù,thñ  u    vÒ 
    tôc  ®∙i  thuÕ thùc 
hiÖn  sau:
nh 
2.1­ Doanh 
  nghiÖp nhµ   
níc chuyÓn thµnh c«ng     
ty cæ phÇn theo  quy 
®Þnh  i
t¹ NghÞ  ®Þnh  64/2002/N§­   doanh 
sè  CP vµ  nghiÖp nhµ   
níc giao cho 
16

tËp thÓ  ngêi lao ®éng, b¸n 
      cho tËp thÓ, c¸ nh©n 
    hoÆc   ph¸p nh©n theo quy 
®Þnh   iNghÞ  
t¹  ®Þnh   103/1999/N§­
sè  CP,  nÕu  ®¸p  øng   
c¸c ®iÒu kiÖn vÒ 
ngµnh  nghÒ,   
lao ®éng  ®Þa  
vµ  bµn  ®∙i®Çu   
u    t th×  îc hëng  ®∙ivÒ 
®   u    thuÕ 
theo híng dÉn  i
  t¹ Th«ng  
  tnµy   
mµ kh«ng ph¶ilµm       
  thñ tôc xincÊp GiÊy chøng 
nhËn  ®∙i®Çu  .
u    t 
§Ó  ® îc hëng    ®∙i vÒ  thuÕ  theo quy ®Þnh  t¹ NghÞ  ®Þnh  sè 
u i
51/1999/N§­  ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh  phñ, Doanh  nghiÖp nhµ  níc
CP  
chuyÓn  thµnh c«ng     
ty cæ phÇn  doanh 
vµ  nghiÖp  nhµ   
níc giao cho tËp thÓ 
ngêi lao ®éng, 
    b¸n  cho  tËp thÓ, c¸ nh©n 
    hoÆc   ph¸p nh©n  ph¶i göi cho 
    c¬ 
quan  thu thuÕ   
trùc tiÕp  qu¶n   
lý doanh  nghiÖp (bao  gåm   quan 
c¬  thuÕ, c¬ 
 
quan   
H¶i quan) b¶n 
  sao QuyÕt  ®Þnh  chuyÓn ®æi  h×nh  thøc  h÷u 
së  cña c¬ 
quan  thÈm  
cã  quyÒn  ®ãng 
(cã  dÊu  cña doanh  nghiÖp   
x¸c ®Þnh  sao  b¶n 

chÝnh) vµ 
  b¶n     
tù x¸c ®Þnh  cña doanh  nghiÖp  ®iÒu 
vÒ  kiÖn  îchëng  ®∙i,
®   u   
møc  ®∙ivÒ 
u    thuÕ    mµ doanh  nghiÖp  îchëng.
®    
Hµng  n¨m,  cø 
c¨n  vµo  ®iÒu  kiÖn  thùc tÕ  îc hëng  ®∙i®Çu  , doanh 
  ®   u    t 
nghiÖp     
tù x¸c ®Þnh  vµ 
  chÞu  tr¸chnhiÖm   íc ph¸p     
  tr   luËtvÒ tÝnh  chÝnh   
x¸c
cña viÖc   
x¸c ®Þnh   c¸c kho¶n  thuÕ, thu 
  Ng©n   s¸ch Nhµ   
  níc ph¶inép  ® îc
  vµ   
miÔn, gi¶m  theo híng dÉn  i
t¹ Th«ng   t nµy. Doanh 
  nghiÖp  ph¶ithùc hiÖn   
    kª
khai,nép 
  thuÕ  c¸c kho¶n 
vµ    ph¶ithu ng©n 
    s¸ch nhµ   
  níc còng  quyÕt   
nh  to¸n
c¶ 
n¨m    quan 
víic¬  thuÕ  theo chÕ  quy 
  ®é  ®Þnh.
2.2­§èivíi së 
      c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh  îchëng  ®∙ivÒ 
    ®   u    thuÕ  theo híng
   
dÉn   
t¹ ®iÓm    
i 3,Môc  ,II 
phÇn  Th«ng  
B  tnµy ph¶icã 
  ®¬n   ®Ò nghÞ  göib¶n 
vµ   
sao giÊy chøng 
  nhËn  ®∙i®Çu   
u    t(hoÆc  b¶n sao QuyÕt  ®Þnh  chuyÓn  h×nh 
thøc së 
  h÷u  cña  quan  thÈm 
c¬  cã  quyÒn)  ®ãng 
cã  dÊu sao  b¶n 
y  chÝnh  cña 
c¬   
së,kÌm  theo  b¶n   
gi¶itr×nh kinh tÕ  thuËtvÒ 
    kü    danh  môc  m¸y mãc, thiÕt 
bÞ, ph¬ng 
  tiÖn vËn   
  t¶ichuyªn dïng 
  (n»m  trong d©y 
  chuyÒn  c«ng nghÖ),ph­
 
¬ng tiÖn  vËn   
t¶ichuyªn dïng  a 
  ® ®ãn  c«ng nh©n  cho  quan   
c¬  H¶i quan  cöa 
khÈu    c¬  thùc tÕ 
n¬i   së    nhËp  khÈu. C¬  
  quan    H¶i quan  cöa khÈu    c¬ 
n¬i   së 
nhËp  khÈu    im¸y 
c¸c lo¹  mãc,  thiÕtbÞ, 
  ph¬ng  tiÖn  vËn  ,thùc 
t¶i  hiÖn viÖc 
miÔn  thuÕ  nhËp  khÈu tõng  cho  së 
lÇn  c¬  theo  thùc tÕ 
  nhËp  khÈu  êng   
(tr hîp
nhËp  khÈu  th¸c th×  së 
uû    c¬  nhËp  khÈu  th¸c xuÊt tr×nh  s¬   
uû      hå  trªnkÌm 
theo c¶   
  hîp ®ång  nhËp  khÈu  th¸ccho  quan   
uû    c¬  H¶i quan).
2.3­§èivíi së 
      c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh  îchëng  ®∙ivÒ 
    ®   u    thuÕ  theo híng
   
dÉn   
t¹ Môc  IphÇn  Th«ng  
i II  
, B  tnµy    s¬  thÈm 
th× hå  vµ  quyÒn   
xÐt miÔn, gi¶m 
 
tiÒn  dông 
sö  ®Êt  thùc hiÖn 
  theo híng dÉn  i Th«ng   115/2000/TT­
t¹   t sè  BTC  
ngµy 11/12/2000 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  thi  hµnh NghÞ  ®Þnh  sè 
38/2000/N§­  
CP ngµy  23/8/2000 cña 
  ChÝnh phñ  thu tiÒn sö 
vÒ      dông  ®Êt. 
 
3.  Trong  qu¸ tr×nh thùc hiÖn  ¸n, c¸c  së 
dù    c¬  s¶n  xuÊt, kinh 
  doanh 
kh«ng  ®¸p  øng  nh÷ng 
®ñ  ®iÒu  kiÖn    îchëng  ®∙ivÒ 
®Ó ®   u    thuÕ  theo møc 
  ®∙ 
®¨ng  v×    kh¸ch quan 
ký  lýdo    hoÆc   chñ  quan  c¬  ph¶ith«ng 
th×  së    b¸o b»ng 
v¨n b¶n    quan  quyÕt 
víic¬  ®∙  ®Þnh  cÊp  ®∙i®Çu   
u    t trong thêih¹n  ngµy,
    30   
kÓ       ¸n 
tõ khidù  kh«ng  cßn   
®ñ ®iÒu  kiÖn hëng  ®∙i®Çu   
u    t theo quy ®Þnh. 
Trong   
thêih¹n  ngµy, kÓ    
7    tõ ngµy  nhËn  îc th«ng 
®   b¸o  cña  së 
c¬  s¶n  xuÊt,
 
kinh doanh  quan 
c¬  quyÕt ®Þnh  cÊp  ®∙i®Çu   
u    t xem  xÐt  quyÕt 
vµ  ®Þnh 
®iÒu  chØnh  mét phÇn  hoÆc     toµn  u   
rótbá  bé  ®∙i®Çu    chÊp 
t®∙  nhËn.
4.C¬  s¶n 
  së  xuÊt,kinh doanh  hµnh   
    cã  vigian dèi®Ó   îchëng  ®∙ivÒ 
    ®   u   
thuÕ theo LuËt khuyÕn 
  khÝch ®Çu   
ttrong níchoÆc    
    khithay ® æi 
  ®iÒu 
kiÖn 
®Çu   
t dÉn ®Õn  viÖc gi¶m møc   ®∙ivÒ  
u    thuÕ  theo   
c¸c møc   ®¨ng  mµ  
®∙  ký 
kh«ng  khaib¸o 
  kÞp   
thêitheo quy ®Þnh    quan 
víic¬  thuÕ   
®Ó ®iÒu  chØnh   
l¹i
17

møc  ®∙ivÒ 
u    thuÕ    th× ph¶ibåith
    êng  thiÖth¹ivµ 
    hoµn     
tr¶c¸ckho¶n  ®∙ivÒ 
u   
thuÕ  ® îc hëng 
®∙    trong   
thêigian    ¸n 
mµ dù  kh«ng  cßn   
®ñ ®iÒu  kiÖn  ®∙i
u   
®Çu  .Ngoµira,tuú theo møc  viph¹m    së 
t          ®é    mµ c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh 
    cßn 
bÞ  ph¹tviph¹m 
xö      hµnh chÝnh  hoÆc    
truycøu 
tr¸chnhiÖm  
  h×nh  theo 
sù  quy 
®Þnh cña ph¸p luËt.
 
5. Trong 
  cïng mét   
  thêigian,c¬  s¶n 
  së  xuÊt,kinh doanh 
    võa  îchëng 
®   u 
®∙ivÒ 
  thuÕ  theo LuËt khuyÕn 
  khÝch  ®Çu   
ttrong níc,võa  îchëng  ®∙ivÒ 
    ®   u   
thuÕ theo   
c¸c quy ®Þnh  kh¸c cña 
  ph¸p    c¬  chØ  îchëng  ®∙ivÒ 
luËtth×  së  ®   u   
thuÕ theo mét  trong c¸c quy 
    ®Þnh    c¬  tù lùa chän  ph¶i®¨ng 
trªndo  së      vµ    ký 
viÖc   
¸p dông chÕ  u   
  ®é  ®∙ithuÕ    quan 
víic¬  thuÕ   
trùctiÕp qu¶n 
  lý.
Trong  cïng mét   
thêigian,c¬  s¶n 
  së  xuÊt,kinh doanh 
    thùc hiÖn 
  nhiÒu 
dù   
¸n ®Çu    îchëng  ®∙ithuÕ  c¬  ph¶ithùc hiÖn 
t®   u    th×  së      theo   
dâih¹ch   
to¸n
riªngphÇn   
  thu nhËp  chÞu  thuÕ  cña tõng  ¸n ®Çu       
dù    t®Ó ¸p dông   
c¸c møc  u 
®∙i  thuÕ   
 vÒ  thu nhËp  doanh  nghiÖp  quy ®Þnh cho tõng  ¸n.Trêng   
dù    hîp c¬ 
së kh«ng h¹ch  to¸n riªng ® îc thu 
      nhËp  chÞu thuÕ cña tõng  ¸n 
dù  th×  së 
c¬ 
chØ  îc¸p dông 
®     møc  ®∙ivÒ 
u    thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp thÊp nhÊt mµ  
  c¬ 
së ®ang  îchëng     
®   ®èi víi phÇn   thu nhËp chÞu thuÕ kh«ng h¹ch to¸nriªng® ­
     
îc.
VÝ   
dô:Trong  n¨m 2001,C«ng     
  tyX ®ang  thùc hiÖn  dù   
  3  ¸n ®Çu    îch­
t®  
ëng  ®∙ithuÕ. 
u     Trong  dù   
ba  ¸n ®Çu   
ttrªn, haidù   
 
cã    ¸n ®Çu   t®ang  trong thêi
   
gian  îc miÔn 
®   thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp  dù  ®Çu    cßn  i
vµ  ¸n  t l¹ ®ang 
trongthêigian ® îcgi¶m 
        50%   thuÕ   
sè  thu nhËp 
doanh  nghiÖp 
ph¶inép.
   
QuyÕt   
to¸ncuèin¨m 
  2001, C«ng    chØ 
  tyX  h¹ch   
to¸nriªng® îc thu nhËp 
     
chÞu  thuÕ  cña  mét  ¸n 
dù  ®Çu    ® îc miÔn  
t   thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp.  
Theo  híng dÉn   
trªnth×  phÇn  thu nhËp  chÞu 
  thuÕ h¹ch  to¸n riªng ® îc  
      nªu 
trªnsÏ® îcmiÔn 
      thuÕ   
thu nhËp  doanh  nghiÖp  phÇn   
vµ  thu nhËp  chÞu  thuÕ 
kh«ng  h¹ch   
to¸nriªng® îccña  haidù   
        ¸n ®Çu    tcßn    c«ng    chØ  îc
l¹ th× 
i tyX  ®  
¸p dông 
  gi¶m  50%   thuÕ   
sè  thu nhËp ph¶inép.
   


II­
 §èi víi
 c¬ q u a n  thu thu Õ  


1. C¬ 
  quan    thu thuÕ  (bao gåm   quan 
c¬  thuÕ, c¬ 
  quan   
H¶i quan   
díi®©y 
gäichung    quan 
  lµc¬  thuÕ) c¨n cø 
    vµo    c¸c kho¶n  ®∙ivÒ 
u    thuÕ  ® îcghirâ
®∙       
trong GiÊy 
  chøng  nhËn  ®∙i®Çu   
u    t (®èivíidoanh 
    nghiÖp  Nhµ   
níc chuyÓn 
thµnh c«ng     
ty cæ phÇn  doanh 
vµ  nghiÖp  nhµ   
níc giao cho tËp thÓ ngêi lao
   
®éng,  b¸n cho  tËp thÓ, c¸ 
  nh©n  hoÆc   ph¸p  nh©n   
lµ b¶n     
tù x¸c ®Þnh   cña 
doanh  nghiÖp) ®Ó    
  x¸c ®Þnh  thuÕ  îcmiÔn, gi¶m      së 
sè  ®     khic¸c c¬  s¶n  xuÊt, 
kinh doanh  thùc hiÖn 
  ®∙    ®Çy     
®ñ c¸c nghÜa    ®∙   
vô  vµ  göicho  quan 
c¬  thuÕ 
giÊy têcÇn 
    thiÕttheo híng dÉn   
      t¹ Th«ng  
i tnµy.
2.Trêng     
  hîp ph¸thiÖn  møc  ®∙i®Çu     
u    tghitrong GiÊy 
  chøng  nhËn  ®∙i
u   
®Çu    cÊp 
t®∙  cho  së 
c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh 
    (®èivíidoanh 
    nghiÖp  Nhµ   níc
chuyÓn  thµnh c«ng     
ty cæ phÇn  doanh 
vµ  nghiÖp  nhµ   
níc giao cho tËp  thÓ 
ngêilao ®éng, b¸n 
      cho  thÓ,c¸nh©n 
tËp      hoÆc  ph¸p nh©n   
  lµb¶n     
tùx¸c®Þnh 
cña doanh  nghiÖp) kh«ng    víi®iÒu 
  phï hîp    kiÖn hëng  ®∙i®Çu   
u    t theo thùc 
tÕ,th× c¬ 
    quan  thuÕ  thêi¸p dông   
t¹m      c¸cmøc  ®∙ivÒ 
u    thuÕ  theo ®óng  ®iÒu 
kiÖn thùc tÕ,®ång   
    thêith«ng     
b¸o l¹ cho  së 
i c¬  biÕtvµ   
  ®Ò nghÞ  quan 
c¬  cÊp 
giÊy chøng  nhËn  ®∙i®Çu    ®iÒu 
u    t  chØnh  mét  phÇn  hoÆc     toµn  u 
rótbá  bé 
®∙i®Çu   
  ttheo quy 
  ®Þnh   t¹ §iÒu  NghÞ 
i 34  ®Þnh  51/1999/N§­
sè  CP.
18

Hµng n¨m,    
 khithùc hiÖn 
  quyÕt   
to¸nthuÕ, c¬ 
  quan  thuÕ ph¶ix¸c ®Þnh 
   
chÝnh thøc c¸ckho¶n  ®∙ivÒ 
    u    thuÕ    së 
mµ c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh  îchëng 
    ®  
u   
®∙i®Çu   , sè 
t   cßn  ph¶i nép 
  Ng©n  s¸ch nhµ   
níc cña  së 
c¬  s¶n  xuÊt,kinh
   
doanh  th«ng 
vµ  b¸o cho  së 
c¬  biÕt ®Ó  
  nép    cßn 
®ñ sè  thiÕu trong thêih¹n
     
quy ®Þnh, hoÆc   nép 
  sè  thõa so    ph¶inép  ghitrong th«ng   
  víi sè    ®∙      b¸o cña c¬ 
quan thuÕ   
®Ó gi¶m   
trõvµo  ph¶inép 
sè    cña  tiÕp theo.     
kú          
3.   
C¬ quan thuÕ  trong qu¸ tr×nh kiÓm    
tra quyÕt to¸n thuÕ, 
  nÕu    
ph¸t
hiÖn  së 
c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh 
    ®ang  trong thêigian  îc hëng  ®∙i®Çu   
    ®   u    t
cã hµnh   
viquyÕt   
to¸nthuÕ   
thu nhËp  doanh nghiÖp  kh«ng  ®óng    thùc tÕ 
víi   
s¶n xuÊt,kinh doanh 
    hoÆc   hµnh    khaiman   c¬ 
cã  vi    th×  quan  thuÕ  xem  
xÐt 
xö    sau:
lýnh 
­ NÕu     ¸n 
c¸c dù  ®Çu    
t ®ang  trong   
thêigian  îc miÔn 
®   thuÕ  thu nhËp 
doanh  nghiÖp    së 
th× c¬  s¶n  xuÊt kinh doanh vÉn  îcgi¶i
      ®     quyÕt miÔn 
  thuÕ 
thu nhËp 
  doanh  nghiÖp theo chÕ  quy 
®é  ®Þnh.  Tuú 
  theo   
lçicña  së 
c¬  s¶n 
xuÊt,kinh doanh,c¬ 
      quan  thuÕ ¸p dông   
    c¸c møc  ph¹thµnh 
xö    chÝnh     
®èi víi
hµnh   
viquyÕt   
to¸nthuÕ   
thu nhËp  doanh nghiÖp  kh«ng ®óng thùc tÕ hoÆc  
   
khaiman 
  cña  së 
c¬  s¶n  xuÊt,kinhdoanh.
   
­ NÕu     ¸n 
c¸c dù  ®Çu    ®ang 
t trong   
thêigian  îc gi¶m 
®   thuÕ  thu nhËp 
doanh  nghiÖp   
th× phÇn   
thu nhËp chÞu thuÕ  së 
c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh 
    khai 
kh«ng  ®óng thùc tÕ 
  hoÆc   khaiman 
  kh«ng  îc   
®  xÐt gi¶m  thuÕ.  
 Tuú  theo   
lçi
cña  së 
c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh,c¬ 
      quan  thuÕ   
¸p dông   
c¸c møc  ph¹thµnh 
xö   
chÝnh  hoÆc  chuyÓn  quan  thÈm 
c¬  cã  quyÒn   
truycøu  tr¸chnhiÖm  
  h×nh  sù 
®èi víihµnh   
    viquyÕt   
to¸nthuÕ   
thu nhËp  doanh  nghiÖp kh«ng  ®óng  thùc tÕ 
 
hoÆc  khaiman 
  cña  së 
c¬  s¶n  xuÊt,kinhdoanh.
     
Trong mäi  êng    quan 
tr hîp,c¬  thuÕ ph¶ithùc hiÖn    ®ñ   thuÕ 
    truythu  sè 
®èi    së 
víic¬  s¶n  xuÊt,kinh 
  doanh  hµnh   
cã  vi khai man, 
  trèn thuÕ  
  vµ  ¸p 
dông   
c¸cbiÖn ph¸p xö   
  ph¹ttheo luËt®Þnh.
     
4. C¬ 
  quan  thuÕ   
c¸ccÊp  ph¶imë   s¬,sæ  
  hå    theo   u   dâi,l gi÷®Çy  c¸c
®ñ   
tµiliÖu  ªnquan 
  li   ®Õn     ¸n  îc hëng   ®∙ivÒ  
c¸c dù  ®   u    thuÕ  theo  híng dÉn   
t¹i
Th«ng   t nµy. Hµng 
  n¨m,  Côc thuÕ   
c¸c tØnh, thµnh 
  phè   
trùc thuéc   
TW thùc  
hiÖn      Bé   
b¸o c¸o vÒ  TµichÝnh  (Tæng  côc thuÕ  ­Phßng  ho¹ch)sè   îng
kÕ    ®èi t  
® îc hëng  ®∙i®Çu   
  u    t theo  LuËt khuyÕn  khÝch  ®Çu   
t trong níc,sè 
    thuÕ  vµ 
thu  ng©n  s¸ch nhµ   
níc kh¸c thùc tÕ  miÔn, 
    ®∙  gi¶m cïng   
víib¸o  c¸o kÕt qu¶ 
thùc hiÖn   
  thu ng©n s¸ch nhµ   trªn®Þa 
  níc    bµn qu¶n   
lýcña  m×nh.    
   
   
5.C¸n  thuÕ,h¶iquan,c¸nh©n 
bé          kh¸clîdông 
  i chøc   
vô,quyÒn    ý 
h¹n cè 
lµm   
tr¸ quy 
i ®Þnh  it¹ NghÞ  ®Þnh  51/1999/N§­   híng 
sè  CP vµ  dÉn  i
t¹ Th«ng  
t
nµy, g©y 
  thiÖth¹icho 
    Ng©n  s¸ch Nhµ    tuú theo 
  níc,th×    møc      
®é viph¹m   

bÞ  lý kû 
xö    luËt,xö    ph¹thµnh 
  chÝnh hoÆc    
truy cøu tr¸ch nhiÖm  
  h×nh  sù 
theo quy 
  ®Þnh  cña ph¸p luËt.
 


 III­Hi Ö u  lùc thi µ n h
   h


1. §èi víic¸c dù  ®Çu    ® îc cÊp 
        ¸n  t ®∙    giÊy chøng nhËn  ®∙itheo 
u    quy 
®Þnh  cña LuËt khuyÕn 
  khÝch ®Çu   ttrong nícmµ  
    nay  kh«ng 
thuéc c¸c Danh 
   
môc A,B  C  
vµ  Phô   lôcban hµnh  kÌm theo NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­    
sè  CP th×
vÉn tiÕp   
tôc hëng  u     
c¸c  ®∙ivÒ thuÕ  theo GiÊy chøng  nhËn  ®∙i®Çu   
u    t ®∙ 
cÊp.
19

2. §èivíi   ¸n ®Çu    ® îccÊp 
      dù   
c¸c t®∙    GiÊy  chøng  nhËn  ®∙i®Çu  ,nÕu 
u    t 
®¸p øng  thªm ®iÒu  kiÖn theo quy ®Þnh   
t¹ NghÞ 
i ®Þnh  35/2002/N§­  
sè  CP vµ 
®∙  îc c¬ 
®   quan  thÈm  
cã  quyÒn  cÊp giÊy chøng  nhËn   ®∙i ®Çu    ®iÒu 
u    t
chØnh, bæ  
  sung  GiÊy chøng  nhËn  ®∙i®Çu    
u    t th×  chØ  îc hëng  ®∙ivÒ 
®   u   
thuÕ cho thêi  gian u ®∙i cßn l¹ (nÕu cßn),
i  kÓ  tõ ngµy NghÞ  ®Þnh  sè 
35/2002/N§­   hiÖu     
CP cã  lùcthi hµnh. 
3.§èivíi   ¸n ®Çu    tr  
      dù   
c¸c t®∙  iÓnkhaithùc hiÖn  íc®©y 
    tr   cha ®¨ng  h­
ký 
ëng  ®∙i®Çu   
u    ttheo quy ®Þnh cña  NghÞ ®Þnh  51/1999/N§­
sè  CP, nÕu  ®¸p 
øng  ®iÒu  kiÖn theo 
quy ®Þnh  i
t¹ NghÞ 
  ®Þnh  35/2002/N§­
sè  CP,   
mµ chñ  dù 
¸n cã  s¬ 
  hå  ®¨ng  u   ký  ®∙i®Çu    ®∙  îcc¬ 
tvµ  ®   quan  thÈm 
cã  quyÒn  cÊp giÊy 
chøng  nhËn  ®∙i®Çu   
u    tth× chØ  îchëng  ®∙ivÒ 
®   u    thuÕ  cho   
thêigian  ®∙i
u   
cßn   
l¹(nÕu 
i cßn),tÝnh   
  tõngµy NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­   hiÖu     
sè  CP cã  lùcthi
hµnh.
4. Trêng    sù 
  hîp cã  thay ®æi  chñ 
  vÒ  ®Çu          ¸n ®Çu   
t®èi víi dù   
c¸c t®ang 
trong   
thêigian  îc hëng  ®∙ivÒ  
®   u    thuÕ  theo híng dÉn  it¹ Th«ng  nµy, chñ 
t  
®Çu      
t míi nÕu  ®¸p øng ®iÒu  kiÖn    ®∙i®Çu   
vÒ u    t theo quy  ®Þnh  th× tiÕp 
tôc® îchëng  ®∙ivÒ 
    u    thuÕ cho   kho¶ng   
thêigian u   
  ®∙icßn   l¹ cña 
i tõng  kho¶n 
u    thuÕ  thÓ ghitrong  
®∙ivÒ  cô       GiÊy chøng  nhËn  ®∙i®Çu    cÊp 
u    t®∙  cho chñ 
®Çu    cña  ¸n 
tcò  dù  ®Çu  .Chñ 
t  ®Çu      tr¸chnhiÖm  
tmíicã    thùc hiÖn 
  ®Çy  ®ñ 
c¸cnghÜa  mµ  
  vô  chñ  ®Çu   cò  cam 
t  ®∙  kÕt thùc hiÖn   
  víiNhµ   
níc.
5 Th«ng  tnµy  hiÖu     
cã  lùc thihµnh sau  ngµy  tõ ngµy  vµ 
15  kÓ    ký  thay 
thÕ  Th«ng   sè 
  t   22/2001/TT­ BTC   ngµy  03/04/2001 
  cña  Tµi chÝnh 
Bé    híng 
dÉn thùc hiÖn 
  miÔn thuÕ, gi¶m 
  thuÕ cho   
c¸c ®èi îng  îc hëng  ®∙i®Çu  
t ®   u    t
theo NghÞ  ®Þnh  sè 51/1999/N§­  ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh  phñ quy 
CP
®Þnh       
chitiÕtthihµnh LuËt khuyÕn 
  khÝch ®Çu   
ttrong níc(söa ® æi).
     
§èivíi   ¸n ®Çu    c¸c tr
    dù   
c¸c tvµ    êng    ® îcmiÔn 
hîp ®∙    thuÕ, gi¶m 
  thuÕ   
víi
c¸cmøc  ®∙itheo c¸cv¨n b¶n 
  u          híng dÉn 
  thùc hiÖn 
  miÔn  thuÕ,gi¶m 
  thuÕ  cho 
c¸c ®èi t   îchëng  ®∙i®Çu   
   îng ®   u    tcña  Tµi chÝnh  ícngµy 
Bé    tr   Th«ng  
tnµy  cã 
hiÖu     
lùc thihµnh, mµ  
  chñ ®Çu    ®∙ 
t thùc hiÖn quyÕt  to¸n thuÕ 
  theo ®óng 
chÕ    
®é quy  ®Þnh  th× kh«ng  lý truy thu 
xö      hoÆc  hoµn     
tr¶ c¸c kho¶n thuÕ 
chñ  ®Çu    nép 
t ®∙  thõa hoÆc  thiÕu  víic¸c møc   ®∙ivÒ 
so      u    thuÕ  theo 
  híng 
dÉn   
t¹ Th«ng  
i tnµy.

Top Download Thuế-Phí-Lệ Phí-Kinh Phí

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản