Thông tư 99/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
56
lượt xem
2
download

Thông tư 99/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 99/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí áp dụng tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 99/2002/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 99/2002/TT-BTC Hà N i ngày 25 tháng 10 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 99/2002/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2002 HƯ NG D N CH THU, N P QU N LÍ VÀ S D NG L PHÍ ÁP D NG T I CƠ QUAN I DI N NGO I GIAO, CƠ QUAN LÃNH S VI T NAM T I NƯ C NGOÀI Căn c Pháp l nh c a U ban thư ng v Qu c h i s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 v phí và l phí; Căn c Ngh nh s 189/H BT ngày 4/6/1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh lãnh s ; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 3/6/2002 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Công văn s 398/CP-KTTH ngày14/5/2001 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch s d ng l phí lãnh s ngoài nư c; B Tài chính hư ng d n ch thu, n p qu n lý và s d ng l phí áp d ng t i cơ quan i di n Ngo i giao, cơ quan Lãnh s Vi t Nam nư c ngoài (g i chung là l phí lãnh s ) như sau: I- PH M VI VÀ I TƯ NG N P L PHÍ 1. Ph m vi: Thông tư này ch th c hi n k t ngày có hi u l c n h t 31/12/2005. T 1/1/2006 s có hư ng d n riêng. 2. i tư ng n p: T ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c cơ quan i di n Ngo i giao, cơ quan Lãnh s nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam t i nư c ngoài ph c v v công vi c qu n lý nhà nư c theo yêu c u ho c theo quy nh c a pháp lu t thì ph i n p l phí theo qui nh t i Thông tư này. 3. Không thu l phí lãnh s i v i nh ng trư ng h p sau ây: a) Ngư i nư c ngoài là khách m i (k c v ho c ch ng và các con cùng i theo khách m i) c a ng, Qu c h i, Nhà nư c, Chính ph ho c c a lãnh o ng, Qu c h i, Nhà nư c, Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam m i v i tư cách cá nhân. b) Viên ch c, nhân viên hành chính k thu t (k c v ho c ch ng và các con) c a cơ quan i di n Ngo i giao, cơ quan Lãnh s nư c ngoài, các t ch c qu c t ư c hư ng quy n ưu ãi, mi n tr .
 2. c) Ngư i nư c ngoài mang h chi u ngo i giao ho c h chi u công v do nư c ngoài c p, theo nguyên t c có i có l i. d) Ngư i nư c ngoài thu c di n ư c mi n l phí theo hi p nh ho c tho thu n gi a Chính ph Vi t Nam v i Chính ph ho c t ch c nư c ngoài. e) Ngư i nư c ngoài là công dân c a nư c chưa ký hi p nh ho c tho thu n v i Vi t Nam nhưng ã ơn phương mi n l phí th th c cho công dân Vi t Nam mang h chi u ngo i giao, h chi u công v ho c h chi u ph thông thì cũng ư c mi n l phí th th c theo nguyên t c có i, có l i. g) Ngư i nư c ngoài vào Vi t Nam th c hi n công vi c c u tr ho c giúp nhân o cho các t ch c, cá nhân Vi t Nam. h) i tư ng ư c mi n l phí lãnh s theo Quy t nh c th c a B trư ng B Ngo i giao. II- M C THU M c thu l phí lãnh s ư c quy nh t i Bi u m c thu ban hành kèm theo Thông tư này áp d ng t i cơ quan i di n Ngo i giao, cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài. Nh ng trư ng h p sau ây, m c thu c th ư c áp d ng như sau: a) Ngư i Vi t Nam nh cư t i Trung qu c, Lào, Thái Lan n p b ng 50% m c thu quy nh; Ngư i Vi t Nam nh cư t i Campuchia n p b ng 20% m c thu qui nh tương ng v i lo i công vi c quy nh t i Bi u m c thu. b) Theo nguyên t c có i có l i và t p quán qu c t t ng nư c, B Ngo i giao xem xét quy t nh i u ch nh (tăng ho c gi m) n 20% m c thu quy nh t i Bi u m c thu ban hành kèm theo Thông tư này, áp d ng t i cơ quan i di n Ngo i giao, cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam t ng nư c c th . Trư ng h p ph i i u ch nh m c thu (tăng, gi m) trên 20% thì B Ngo i giao có văn b n ngh B Tài chính quy t nh. 2. L phí lãnh s thu b ng ô la M (USD) ho c b ng ti n nư c s t i trên cơ s qui i t ôla M theo t giá do ngân hàng nơi cơ quan i di nVi t nam m tài kho n và ư c gi n nh trong th i gian 6 tháng. Trong th i gian này n u t giá bi n ng tăng ho c gi m 20% Trư ng cơ quan i di n ph i báo cáo v B Tài chính xem xét qui nh l i m c thu l phí b ng ng nư c s t i và cũng gi n nh theo nguyên t c này. III- THU, N P VÀ QU N LÝ L PHÍ 1. Cơ quan thu l phí lãnh s là cơ quan i di n Ngo i giao, cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài tr c ti p ph c v các t ch c, cá nhân v công vi c qu n lý nhà nư c theo yêu c u ho c theo quy nh c a pháp lu t. Cơ quan thu l phí lãnh s có trách nhi m:
 3. - T ch c thu, n p l phí theo úng qui nh t i Thông tư này. Khi thu, n p ti n l phí ph i s d ng ch ng t thu, n p l phí do B Ngo i giao in và phát hành phù h p v i yêu c u qu n lý c a ngành sau khi ã có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a B Tài chính (T ng c c Thu ). - Th c hi n m s sách k toán theo dõi thu, s n p ngân sách và s d ng ti n l phí theo úng ch qui nh. 2. Th t c thu, n p Ngân sách nhà nư c Trong th i gian 5 năm t năm 2001- 2005 B Ngo i giao ư c trích 70% trên t ng s ti n l phí th c thu ư c trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c chi theo n i dung qui nh t i ph n IV c a Thông tư này, s ti n còn l i (30%) nh kì hàng tháng (ch m nh t là ngày 25 c a tháng), cơ quan thu ph i n p vào Quĩ t m gi ngân sách nhà nư c theo qui nh t i Thông tư s 29/2000/TT-BTC ngày 24/4/2000 c a B Tài chính ngày qui nh v qu n lí Quĩ t m gi c a ngân sách nhà nư c t i các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài . T năm 2006 tr i B Tài chính s có hư ng d n riêng. IV- S D NG TI N THU L PHÍ S thu 70% l phí l i, B Ngo i giao ư c s d ng chi cho các n i dung sau ây: 1.Trong th i gian 5 năm t năm 2001-2005 B Ngo i giao ư c s d ng 40% s thu u tư cho các d án xây d ng cơ b n. Vi c s d ng và qu n lí 40% s thu l phí lãnh s ư c th c hi n theo qui nh t i Thông tư s 85/2001/TT-BTC ngày 25/10/2001 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý và s d ng ngu n l phí lãnh s ngoài nư c l i cho B Ngo i giao u tư cho các d án mua nhà, nâng c p cơ s v t ch t và phương ti n làm vi c cho các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài. S thu 30% l phí lãnh s chi cho các n i dung như sau: a. Chi mua h chi u, n phNm tr ng và các chi phí liên quan n công vi c thu l phí ( ti n v n chuy n, t khai, bi u m u, văn phòng phNm....). b. Sau khi tr chi phí nêu t i i m 2a, ph n còn l i ư c phân ph i như sau: + Trích 1/3 b sung kinh phí thư ng xuyên dùng cho vi c s a ch a tr s nhà và mua s m trang thi t b cho các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài. + Trích 2/3 : - Ph c p cho cán b có liên quan n công vi c thu. - i u hoà và phân ph i thu nh p gi a các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài. - L p quĩ khen thư ng và phúc l i, bình quân m t năm, m t ngư i t i a không quá ba tháng sinh ho t phí th c hi n.
 4. c. B Ngo i giao căn c c i m t ng a bàn và tình hình c th hàng năm hư ng d n n i dung chi, i u hoà, phân ph i thu nh p gi a các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài và báo cáo B Tài chính tình hình th c hi n công vi c. B Tài chính th c hi n vi c ghi thu vào ngân sách nhà nư c và ghi chi c p d toán ngân sách cho B Ngo i giao i v i s ti n l phí ư c trích 30% l i này. Toàn b s ti n l phí ư c trích, cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s ph i s d ng theo ch qui nh và quy t toán chi hàng năm,s s d ng không h t trong năm ư c chuy n sang năm sau ti p t c chi theo qui nh. V- QUY T TOÁN THU CHI L PHÍ 1. Các cơ quan i di n Vi t Nam t i nư c ngoài có trách nhi m m s sách k toán ghi chép, h ch toán s thu, chi l phí theo úng Quy t nh s 999/TC-Q -C KT ngày 2/11/1996 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành h th ng ch k toán hành chính s nghi p. 2. B Ngo i giao ch u trách nhi m ki m tra xác nh n quy t toán thu, chi l phí lãnh s c a các Cơ quan i di n Vi t nam nư c ngoài (ph l c s 1) và t ng h p vào báo cáo quy t toán năm g i B Tài chính thNm nh (ph l c s 2 và ph l c s 3) và ra thông báo duy t quy t toán cùng v i quy t toán kinh phí các cơ quan i di n Vi t nam nư c ngoài c a B Ngo i giao . 3. B Ngo i giao ch u trách nhi m ph i h p v i B Tài chính t ch c ki m tra nh kì các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài m b o thu, chi úng ch quy nh. VI- T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th các Thông tư s 64/2000/TT-BTC ngày 3/7/2000,Thông tư s 90/2000/TT-BTC ngày 1/9/2000 c a B Tài chính và Thông tư liên t ch s 08/TTLT-BTP-BNG ngày 31/12/1998 c a B Tài chính, B Tư pháp, B Ngo i giao. 2. B Ngo i giao hư ng d n các cơ quan i di n Ngo i giao, cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam t i nư c ngoài th c hi n thu, n p và s d ng l phí lãnh s theo quy nh t i Thông tư này. 3. T ch c, cá nhân thu c i tư ng n p l phí lãnh s và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. Lê Th Băng Tâm ( ã ký)
 5. BI U M C THU L PHÍ LÃNH S (Ban hành kèm theo Thông tư s 99/2002/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2002 c a B Tài chính) STT Danh m c M c thu (USD) Ngư i Vi t Ngư i nư c ngoài, Nam mang h ngư i Vi t Nam chi u Vi t Nam mang h chi u nư c ngoài 1 2 3 4 A L phí c p h chi u và th th c: 1 H chi u: -C pm i 50 - Gia h n 20 - B sung, s a i, dán nh tr em 10 - C p l i do h ng ho c m t 100 2 a. Gi y thông hành: -C pm i 20 - Gia h n 10 - C p l i do h ng ho c m t 30 b. Gi y thông hành h i hương: -C pm i 100 - C p l i do h ng ho c m t 120 3 Th th c các lo i: a) Lo i có giá tr nh p c nh, nh p 25 xu t c nh, quá c nh 1 l n b) Lo i có giá tr nh p c nh, xu t 40 c nh, quá c nh 2 l n c) Lo i có giá tr nh p xu t c nh nhi u l n: - Lo i có giá tr dư i 6 tháng 70 - Lo i có giá tr t 6 tháng n1 100
 6. năm d) C p tem AB (c p cho h chi u 10 ph thông i vi c công) e) C p gi y ch ng nhân lãnh s 10 theo yêu c u c a công dân. f) C p gi y xác nh n ăng kí công 5 dân B Các l phí khác: 1 Ch ng th c h p ng 50 50 2 Ch ng th c di chúc, gi y u quy n, 5 10 các o n trích tài li u, b n sao, b n ch p các gi y t tài li u, b n d ch. 3 H p pháp hoá gi y t , tài li u (1 5 10 gi y t , 1 tài li u ho c 1 văn b n). 4 Nh n chuy n h sơ v u thác tư 15 20 pháp. Xác minh gi y t , tài li u (không k ti n cư c phí) 5 C p ho c ch ng th c các gi y t và 10 0 tài li u liên quan n t u thu , máy bay và các lo i phương ti n giao thông khác. 6 L p h sơ làm th t c nh n th a k tài s n: - Tài s n th a k ư c gi i quy t 50 giá tr dư i 1000 USD - Tài s n th a k ư c gi i quy t 2% giá tr t 1000 USD tr lên giá tr tài s n C L phí v qu c t ch: 150 150 - Nh p qu c t ch 35 150 - Tr l i qu c t ch 35 - Thôi qu c t ch - C p gi y ch ng nh n có qu c t ch - C p gi y ch ng nh n m t qu c t ch PH L C 1 M U QUY T TOÁN (Ban hành kèm theo Thông tư 99/2002/TT-BTC ngày 25/10/2002 c a B Tài chính)
 7. B NGO I GIAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ............ c l p - T do - H nh phúc S /QTTV Hà N i, ngày tháng năm THÔNG BÁO QUY T TOÁN THU CHI L PHÍ T I CƠ QUAN I DI N VN T I ..... 1. S li u t ng h p N i dung USD Ti n a Ti n P qui ra T ng phương USD USD (1) (2) (3) 4 =( 1+3) 1. S dư u kì: Quĩ TGNSNN (30%) Quĩ u tư (40%) Quĩ TTB (%) Quĩ ngành(%) 2. S thu trong năm: -30% quĩ TGNSNN - 40% quĩ u tư - % quĩ TTB -% l i cho cơ quan i di n - % quĩ ngành 3. T ng ngu n (1+2) Quĩ TGNSNN Quĩ u tư Quĩ TTB % l i cho cơ quan Quĩ ngành 4. T ng s chi: Quĩ TGNSNN (các l nh chi c a B Tài chính) Quĩ u tư (các l nh chi
 8. c a B Tài chính) Quĩ TTBi (các l nh chi c a B Ngo i giao) % l i cho cơ quan i di n chi có các n i dung sau: - Thanh toán n phNm tr ng - Ph c p làm viza - Phúc l i khen thư ng - Quĩ ngành (các l nh chi c a B Ngo i giao) 5. S dư cu i kì 31/12 Quĩ TGNSNN Quĩ u tư Quĩ TTB Quĩ ngành B Ngo i giao Quĩ phúc l i cơ quan (n u có) 2. Nh n xét:.... ThNm k Trư ng phòng TL. B trư ng B Ngo i giao V trư ng V qu n tr tài v PH L C 2: (Ban hành kèm theo Thông tư s 99 /2002/TT-BTC ngày 25 /10 / 2002 c a B Tài chính) T NG H P THU CHI L PHÍ NĂM.. (QUY RA USD) Cơ quan DVN t i S dư năm trư c Phát sinh thu trong T ng h p T ng chi S năm thu T ng NS BNG T ng NS BNG T ng NS BNG T ng s NS BNG T
 9. s s (30%) (70%) s s Ghi chú: Ph luc 2 báo cáo B Tài chính Ngày...........tháng............. năm............ TL: B trư ng B Ngo i giao V trư ng v qu n tr tài v (Ký tên, óng d u) PH L C 3 (Ban hành kèm theo Thông tư s 99/2002/TT-BTC ngày 25/10/2002 c a B Tài chính) QUY T TOÁN CHI TI T S DUNG PH N 70% L I CHO B NGO I GIAO Năm.................... (quy ra USD) ơn v tính: USD N i dung S ti n I/ T ng s thu l i (a+b): 1- S dư u kỳ (theo quĩ n u có) 2- S thu 70% a- 40% quĩ u tư
 10. b- 30% l i ngành phân ph i: Thanh toán ti n n phNm tr ng..... Trích 1/3 cho quĩ TTb b sung kinh phí. Trích 2/3 chi các n i dung nêu t i i m 2b ph n IV II. T ng s chi th c t : 1. Thanh toán ti n n phNm tr ng, h chi u, v n chuy n. 2. C p kinh phí cho các cơ quan i di n VN nư c ngoài mua s m trang thi t b và s a ch a thư ng xuyên ( t Quĩ TTB ). 3. Trích 2/3 chi cho các n i dung sau - Chi ph c p làm viza t i CQ D - Phúc l i khen thư ng t i CQ D - i u v B ( g i Quĩ ngành ): + Chi tr c p cho CQ D khác + Chi trong nư c 4- Chi u tư XDCB theo Thông tư s 85/2001/TT-BTC. III/ S dư chuy n năm sau: 1. Qu u tư 2. Qu mua s m trang thi t b và s a ch a TX tr s . 3. Qu ngành. Ghi chú: Ph l c 3 báo cáo B Tài chính. Ngày............tháng................ năm............. TL. B trư ng b ngo i giao
 11. V trư ng v qu n tr tài v (Ký tê và óng d u)
Đồng bộ tài khoản