Thông tư 99/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: sontinh

Thông tư 99/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư 99/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam  
qu h                 c s d l      
v¨n  LAWDATAth«ng t
c ñ a B é  t µi ch Ý n h  S è  99/2003/TT­B T C  n g µ y 23 th¸ng  10 n¨ m  2003 H í ng 
d É n  s ö a ® æ i, b æ  su n g  T h « n g  t s è  120/2002/TT­B T C  
n g µ y  30/12/2002 c ñ a B é  T µi ch Ý n h  h í ng d É n  thi µ n h  
 h
N g h Þ  ® Þ n h  89/2002/N§­C P   g µ y  7/11/2002 c ñ a C h Ý n h   h ñ  
n p
v Ò   Ö c in, p h¸t h µ n h, s ö  d ô n g, q u ¶ n   ý h o¸  ¬ n  
vi   l ®


Ngµy  30/12/2002  é   µi chÝnh  ∙ 
BT  ® ban  µnh 
h Th«ng    è 
t s 120/2002/TT­
BTC   íng  Én    µnh 
h d thih NghÞ   nh  è 
®Þ s 89/2002/N§­   µy 
CP ng 7/11/2002  ña 
c
ChÝnh  ñ  Ò   Öc   
ph v vi in,ph¸thµnh, sö  ông, qu¶n  ýho¸  n.  Ó   ï hîp  íi
   d   l  ®¬ § ph   v  
t×nh  ×nh  ùc  Õ, Bé   µi chÝnh  íng  Én  öa  æi, bæ  
h th t   T   h d s®   sung Th«ng   sè 
t
120/2002/TT­ BTC   µy 
ng 30/12/2002 vÒ   ñ tôcmua      n   
  th     b¸n ho¸ ®¬ nh sau:
1. Thay  Õ   iÓ m   m ôc   phÇn   
th ® 1,  V,  B Th«ng   sè 
t 120/2002/TT­
BTC  
ngµy 
30/12/2002 cña  é  µichÝnh;b»ng  éidung  iÓ m   míinh 
  BT    n  ® 1    sau:
"1­Thñ  ôcmua    n:
  t  ho¸ ®¬
1.1­Thñ  ôcmua  ãa  n  Çn  u: 
  t  h ®¬ l ®Ç
a­  èi víitæ 
§     chøc  kinh doanh: tæ 
  chøc kinh doanh mua  ho¸  n   Çn 
®¬ l
®Ç u  
ph¶inép    Êy têsau:
  c¸cgi    
­§¬n   
  xinmua    n 
ho¸ ®¬ (theo m É u   è  ®Ýnh  Ìm).
  s 01  k
­  Êy  í  Öu  ña  chøc 
Gi gi ithi c tæ  kinh doanh  ngêi ®¹i diÖn  ã  Èm  
do     c th
quyÒn  ý  í thiÖu  êi ®Õ n   ¬ 
k gi i
  ng   c quan  Õ  ªnh Ö  
thu li   mua     n. 
ho¸ ®¬ Trªn giÊy 
 
gií thiÖu ph¶ighirâ hä   
 
i         tªn, chøc  ô,sè 
v   chøng  minh    ©n  ©n  ña  êi® ­
th nh d c ng  
îcgiíthiÖu ®Õ n   ªnh Ö  
   i   li   mua    n.
ho¸ ®¬
­ GiÊy 
  Chøng  Ën  ¨ng  ý  Õ 
nh ® k thu b¶n 
photocopy cã    Ën 
  x¸cnh sao  b¶n 

chÝnh  ña  chøc 
c tæ  kinh doanh.
 
Khi®Õ n  
  mua    n, ngêi® øng      Êy gií thiÖu 
ho¸ ®¬     tªntrªngi    
i ph¶ixuÊt tr×nh
     
chøng  minh   nh©n  ©n  
th d (cßn trong  êih¹n  ö  ông 
th   sd theo quy  nh   ña 
®Þ c
ph¸p luËt)víi ¬ 
      quan  Õ.
c thu
b­  èivíihé 
§     kinh doanh: hé 
    kinh doanh  ép  Õ 
  n thu theo   
kª khaimua    
  ho¸
®¬n  Çn  u  
l ®Ç ph¶inép    Êy têsau:
  c¸cgi    
­§¬n   
  xinmua    n 
ho¸ ®¬ (theo m É u   è  ®Ýnh  Ìm).
  s 02  k
­  Êy 
Gi Chøng  Ën  ¨ng  ý  Õ  
nh ® k thu b¶n  photocopy. Khi  n   ¬ 
  ®Õ c quan 
thuÕ   ép  å  ¬   
n h s xin mua   ho¸  n  
®¬ ph¶i mang 
  theo b¶n  Ýnh  Êy 
ch Gi Chøng  
nhËn  ¨ng  ý  Õ    ¬ 
® k thu ®Ó c quan  Õ  Óm     i  Õu  Ýnh    ùc cña 
thu ki tra®è chi t x¸c th  
b¶n photocopy.N Õ u   µ b¶n 
  l  photocopy  ã 
c c«ng chøng  × 
th kh«ng  ph¶imang  
 
theo b¶n  Ýnh.
  ch
­  êng  îp  ñ  é 
Tr h ch h kinh  doanh  û 
u quyÒn  cho  êi kh¸c th× 
ng     ph¶i viÕt
   
giÊy  û  Òn 
u quy theo quy  nh  ña 
®Þ c ph¸p  Ëtvµ 
lu   ph¶i chÞu 
  tr¸chnhiÖ m   íc
  tr  
ph¸p  ËtvÒ   ù  û  Òn.  Êy  û  Òn 
lu   s u quy Gi u quy ph¶ighi râ  ä    a  
    h tªn,®Þ chØ,  è  s
chøng minh    ©n  ©n  ña  êi® îcuû  Òn.
thnh d c ng     quy
Khi ®Õ n   ªnh Ö   íi ¬ 
  li   v   quan  Õ, chñ  é 
c thu   h kinh doanh 
  hoÆc   êi® îcuû 
ng    
quyÒn  ph¶ixuÊt tr×nh kÌm 
      theo 
chøng  minh    ©n  ©n 
th nh d (cßn 
trong thêih¹n
   
sö  ông 
d theo quy  nh  ña 
  ®Þ c ph¸p luËt)
  .
2

c­ Hå   ¬ 
  s mua     n  Çn  u   ña  chøc 
ho¸ ®¬ l ®Ç c tæ  kinh doanh 
  hoÆc   é 
h kinh 
doanh  ép  ¹ c¬ 
n t   quan  Õ  ùctiÕp qu¶n  ý.
i thu tr     l
Khi cã  ù 
  s thay ® æi  a   iÓ m  
  ®Þ ® giao dÞch, ®Þa  iÓ m  
    ® kinh doanh;trong
     
vßng  ngµy  µy  µm  Öc)c¬  ë 
10  (ng l vi   s kinh doanh 
  ph¶igöith«ng  thay ® æi 
   b¸o   
®Þa  iÓ m  
® cho  ¬ 
c quan  Õ  Õt. 
thu bi  
3

d­ Tr¸ch nhiÖ m   ña  ¬ 
  c c quan  Õ: tiÕp  Ën  å  ¬ 
thu   nh h s mua  ho¸  n  Çn 
®¬ l
®Ç u   ña  chøc,hé 
c tæ    kinh doanh  µ  ã 
  v c tr¸chnhiÖ m   Óm    ñ tôcmua   
  ki trath     ho¸
®¬n  Çn  u  
l ®Ç quy  nh  ¹ ®iÓ m   vµ  iÓ m   nªu 
®Þ t i a  ® b  trªn.
Néi dung  Óm    ô  Ó   
  ki trac th nh sau:
+  Ó m     i chiÕu  ä    è 
Ki tra®è   h tªn,s chøng minh    ©n  ©n  ña  êitrùc
th nh d c ng    
tiÕp ®Õ n  
  mua     n  íi ä    è 
ho¸ ®¬ v   tªn,s chøng 
h minh    ©n  ©n   
th nh d ghitrong ®¬n  
 
hoÆc  tronggiÊy giíthiÖu hoÆc   Êy uû  Òn.
     i   gi   quy
+  Ó m       éidung   
Ki trac¸c n   ghitrong ®¬n   
  xin mua     n  ¶m  
ho¸ ®¬ ® b¶o  y  
®Ç
®ñ,  â rµng 
r  theo m É u  
  quy  nh.
®Þ
+  èichiÕu    ¬  ë 
§  tªnc s kinh doanh,sè  ¨ng  ý 
   ® k kinh doanh,m∙  è  Õ   
    s thu ghi
trong®¬n   
  xinmua    n  íi Êy 
ho¸ ®¬ v  
Gi Chøng  Ën  ¨ng  ý  Õ.   
nh ® k thu     
Sau    ∙  Óm    
khi® ki tratheo    éi dung    Êy  ï hîp,c¬ 
c¸c n   trªnth ph     quan  Õ  thu
viÕt giÊy  Ñn 
  h (theo  É u   è  kÌm 
m s 03  theo) giao 
  cho  ¬  ë 
c s kinh  doanh  Ñn  
h
ngµy    Õt 
gi¶iquy b¸n  ho¸  n,  ú 
®¬ tu theo  õng  êng  îp  ô  Ó  ¬ 
t tr h c th c quan  Õ  thu
quyÕt  nh  êigian hÑn, nhng  èi®a 
®Þ th       t   kh«ng    ngµy  µy  µm  Öc)kÓ  
qu¸ 5  (ng l vi  
tõ ngµy  Ën  å  ¬. Trong  êigian  Ñn  ¬  ë 
  nh hs  th   h c s kinh  doanh, c¬ 
  quan  Õ thu
kiÓm     ùc  Õ  a   iÓ m  
tra th t ®Þ ® kinh  doanh    ®Ó x¸c  nh   ùc  Õ  ¬  ë 
®Þ th t c s kinh  
doanh  ã 
c kinh  doanh  ¹  a   iÓ m  
t i®Þ ® khai b¸o 
  hay kh«ng. K Õt 
  qu¶  Óm    
ki tra
thùc tÕ 
  ph¶ithÓ  Ön 
  hi b»ng    biªnb¶n    Ën  a   iÓ m  
x¸c nh ®Þ ® kinh doanh 
  cu¶   

chøc, c¸ nh©n 
   mua  ho¸  n  
®¬ (theo  É u   è  kÌm 
m s 04  theo).Sau    Óm    
  khi ki tra
thùc tÕ  Õu    iÒu  Ön,c¬ 
 n ®ñ ® ki   quan  Õ  thu ph¶ilµm  ñ  ôc cÊp   
  th t   sæ mua    ho¸
®¬n  (theo m É u   è   
  s ST 22/H§) cho  ¬  ë 
  c s kinh doanh, ®ång  êib¸n 
    th   ho¸  n  
®¬
lÇn  u  
®Ç theo  ng  µy  Ñn.  êng  îp 
®ó ng h Tr h kh«ng    iÒu  Ön  îc mua    
®ñ ® ki ®   ho¸
®¬n, c¬ 
  quan  Õ thu ph¶ith«ng   
  b¸o cho  ¬  ë 
c s kinh doanh  Õtlýdo.
  bi    
Sè  îng ho¸ ®¬n  chøc,hé 
l   tæ    kinh doanh  îcmua   Çn  u  
  ®  l ®Ç kh«ng     
qu¸ 2
quyÓn. 
1.2­Thñ  ôcmua  ãa  n    Çn  Õp theo:
  t  h ®¬ c¸cl ti  
a­ Tæ  
  chøc,hé 
  kinh doanh 
  mua    n  Çn  Õp theo nép 
ho¸ ®¬ l ti     cho  ¬ 
c quan 
thuÕ    Êy têsau:
c¸cgi    
­ §èivíi chøc 
     tæ  kinh doanh:GiÊy  í thiÖu  ña  chøc 
    gi  
i c tæ  kinh doanh   
  do
ngêi ®¹idiÖn  ã  Èm  Òn  ý,trªngiÊy  í thiÖu 
   c th quy k    gi  
i ph¶ighirâ  ä   
    h tªn,chøc 
vô,sè 
  chøng  minh    ©n  ©n  ña  êi® îctæ 
th nh d c ng     chøc  kinh doanh  ö  i 
  c ® mua  
ho¸ ®¬n, sè îng ho¸ ®¬n   
   l   xinmua.
­ §èivíihé 
      kinh doanh:®¬n   
    xin mua     n, 
ho¸ ®¬ trong ®¬n 
  ph¶ighirâ hä 
    
tªnchñ  é 
  h kinh doanh,sè 
    chøng  minh    ©n  ©n, ®Þa 
th nh d   chØ kinh doanh,sè 
   
l ng    n   
î ho¸ ®¬ xin mua.  Õ u   ñ  é 
N ch h kinh doanh  û  Òn 
  u quy cho  êi kh¸c ph¶i
ng      
cã  Êy  û  Òn 
gi u quy theo  quy  nh  ña 
®Þ c ph¸p  Ët.GiÊy  û  Òn 
lu   u quy ph¶ighi râ
    
hä    è 
tªn, chøng 
s minh    ©n  ©n  ña  êi® îcuû  Òn.
thnh d c ng     quy
­Sæ  
  mua    n  ∙  îcc¬ 
ho¸ ®¬ ® ®   quan  Õ  Êp.
thu c
Ng êi® îctæ 
    chøc  kinh doanh  í thiÖu  n  
  gi  
i ®Õ mua     n,  ñ  é 
ho¸ ®¬ ch h kinh  
doanh  hoÆc   êi® îc chñ  é 
ng     h kinh doanh  û  Òn, ®Õ n  
  u quy   mua     n 
ho¸ ®¬ ph¶i  
xuÊt tr×nh cho  ¬ 
    c quan  Õ 
thu chøng  minh    ©n  ©n 
th nh d b¶n  Ýnh 
ch (cßn trong 
thêih¹n sö  ông 
  d theo quy  nh  ña 
  ®Þ c ph¸p luËt)
   
.
b­ Tr¸chnhiÖ m  ña  ¬ 
    c c quan  Õ:
thu
4

TiÕp  Ën  å  ¬ 
nh h s mua     n  ña  chøc,hé 
ho¸ ®¬ c tæ    kinh doanh.Thùc  Ön 
    hi
kiÓm     å  ¬  µ  i chiÕu  íichøng 
trah s v ®è   v  minh    ©n  ©n      nh  êi
th nh d ®Ó x¸c ®Þ ng  
®Õ n  
mua    n  µ®óng  íi ä    êighitrªngiÊy gií thiÖu  ña  chøc 
ho¸ ®¬ l   v   tªnng      
h    i c tæ 
hoÆc   ñ  é 
ch h kinh doanh 
  hoÆc   êi® îcchñ  é 
ng     h kinh doanh  û  Òn. N Õ u  
  u quy  
®∙  ï hîp,c¬ 
ph     quan  Õ  ã thu c tr¸chnhiÖm  
  b¸n    n 
ho¸ ®¬ cho  ¬  ë 
c s kinh doanh 
 
sö  ông;sè îng ho¸ ®¬n  tèi a 
d  l   b¸n    kh«ng    è îng ho¸ ®¬n  ∙  ö  ông  ña 
® qu¸ s l     ®sd c
th¸ng liÒn kÒ   íc®ã.  Ý   ô 
    tr   V d C«ng    ngµy 
tyA  10/8 ®Õ n  
  mua     n,  è îng
ho¸ ®¬ s l  
xin mua   µ 15  Ón  ng  è îng ho¸ ®¬n  ö  ông 
  l   quy nh s l     sd th¸ng 7  µ 12  Ón  × 
  l   quy th
chØ  îcmua  èi a  quyÓn.
®  t   12 
®
­ §èivíic¬  ë 
      s kinh doanh  íithµnh  Ëp,n Õu  a  Õt 
  m  l  ch h th¸ng ®∙  ö  ông 
  sd
h Õt    n 
ho¸ ®¬ mua  Çn  u   quyÓn),c¬ 
l ®Ç (02    quan  Õ  Ïc¨n cø  µo  êigian 
thu s     v th  
sö  ông    n 
d ho¸ ®¬ mua  Çn  u     Õt  nh  è îng ho¸ ®¬n  îcmua  Çn 
l ®Ç ®Ó quy ®Þ sl     ®  l
tiÕp theo,sau    ∙    nh  îc sè îng    n  ö  ông 
  khi® x¸c ®Þ ®   l ho¸ ®¬ s d th¸ng th×  Ï b¸n 
  s 
theo møc  ö  ông  ña 
  sd c th¸ngtr cliÒn kÒ. 
  í     
­ §èivíic¬  ë 
      s kinh doanh    ¹m  iÒu  (trõ®iÓ m     iÓ m     iÒu 
  viph ® 14    1, ® 2),®
15  µ  iÒu  NghÞ   nh   è 
v® 16  ®Þ s 89/2002/N§­   µy 
CP ng 7/11/2002  ña  Ýnh 
c Ch
phñ quy  nh  Ò   Öc   
®Þ v vi in,ph¸thµnh, sö  ông, qu¶n  ýho¸  n,  Õu  Êp 
   d   l  ®¬ n ch
hµnh Quy Õt  nh  ö  ¹tvµ  ép  Òn ph¹t, Òn thuÕ      Õu  ã) ngay 
®Þ x ph   n ti    ti   truythu (n c  
vµo  ©n 
ng s¸ch Nhµ   íc th×    Õt 
  n   gi¶iquy b¸n    n   
ho¸ ®¬ nh møc  b¸n  Çn  u   èi
l ®Ç (t  
®a  quyÓn).
02 
Sau  êigian 3 
th     th¸ng n Õu  ¬  ë 
  c s kinh doanh 
  kh«ng  Õp  ôc viph¹m  × 
ti t     th
c¬ quan  Õ 
thu b¸n  ho¸  n      ¬  ë 
®¬ nh c¸c c s kinh  doanh  Êp  µnh  ètchÕ    
ch h t  ®é
qu¶n  ývµ  ö  ông    n."
l  s d ho¸ ®¬
2. Thay  Õ  iÓ m     ôc    Çn   
  th ® 1.8,m VI,ph B Th«ng    è 
t s 120/2002/TT­BTC  
ngµy 
30/12/2002 cña  é  µichÝnh 
  BT  b»ng  éidung  iÓ m     íinh 
n  ® 1.8 m   sau: 
"1.8­§èivíi Êp    n  Î
     c ho¸ ®¬ l :
C¸c  é 
h kinh doanh  ép  Õ    nh  th¸ng hoÆc   n¨m 
  n thu æn ®Þ 6    1  kh«ng  ã 
c
nhu  Çu  ö  ông    n  Ón; hé 
c sd ho¸ ®¬ quy   kinh doanh    ¹m  Þ  ¬ 
  viph b c quan  Õ  õ
thu t  
chèib¸n ho¸ ®¬n  Ón  µ    é 
    quy v c¸ch kh«ng  ã  ¨ng  ý 
c® k kinhdoanh,hoÆc  
    kh«ng 
ph¶i lµ kinh 
   doanh  êng 
th xuyªn  ng  ã 
nh c ph¸tsinh 
  doanh thu  Ò   µng 
vh ho¸,
 
dÞch  ô,n Õu  ã 
v  c nhu  Çu  ö  ông    n  Ï® îcc¬ 
c sd ho¸ ®¬ s     quan  Õ  Êp    n  
thu c ho¸ ®¬
b¸n hµng  Î
  l 
(kh«ng    Òn)®Ó  
thu ti   giao cho 
  kh¸ch hµng.
   
Ho¸  n  Êp  Î îccÊp  ùctiÕp t¹ Chi côc  Õ 
®¬ c l    ® tr       
i thu hoÆc   ¹ §éithuÕ.Tuú 
t   
i  
theo  Æc   iÓ m   a   µn  µ 
® ® ®Þ b v nhu  Çu  ö  ông 
c sd ho¸  n   Π
®¬ l ,Chi  ôc  Õ 
c thu
th«ng  c«ng 
b¸o  khai®Þa  iÓ m   ho¸ ®¬n 
  ® b¸n    nh»m   ôc  ô  Ën  înhÊt cho 
ph v thu l   i  
®èi t ng nép  Õ  ã 
 î   thu c nhu  Çu. §èit ng ® îccÊp    n  Î
c    î     ho¸ ®¬ l ph¶inép  Õ   
  thu (thu
b»ng      Õ) tr ckhinhËn    n.  êicã 
biªnlai thu   í     ho¸ ®¬ Ng   nhu  Çu  ù khaidoanh   
c t    thu
kÌm  theo  îp ®ång  µ  Êy mua  gi÷a haibªn    µm    cÊp    n  
h  v gi   b¸n     ®Ó l c¨n cø  ho¸ ®¬
lÎ Ho¸  n  îc lËp  ¹  ¬ 
.
  ®¬ ®   t i quan  Õ; li     ªn2 
c thu   ªn1, li   giao cho  êi ® îc cÊp   
ng     ho¸
®¬n;  ªn3 u  ¹  ¬ 
li   l t i quan  Õ. Ho¸  n  Êp  Îph¶i ® îc ®ãng  Êu  ña  ¬ 
c thu   ®¬ c l     d cc
quan  Õ   µo  Ýa   
thu v ph trªnbªn  i ña  õng  ªn  ¬  
tr¸ c t
  li .C quan  Õ  
thu ph¶i m ë    
  sæ
theo  âi riªng c¸c tæ 
d      chøc, c¸ nh©n  ö  ông 
   sd ho¸  n  Înh  ét  chøc, c¸
®¬ l  m tæ    
nh©n  ö  ông    n."
sd ho¸ ®¬
3. Bæ  sung thªm vµo cuèi ®iÓ m  1, m ôc  VI, Çn  B  Th«ng t è 
   ph  s
120/2002/TT­
BTC   µy 
ng 30/12/2002  ña  é   µi chÝnh  éidung 
c BT  n  1.12  µ 
v 1.13 
nh 
sau:
5

"1.12­ Hé  
  kinh  doanh  ép  Õ     nh   ã  ¨ng  ý 
n thu æn ®Þ c® k kinh  doanh, cã 
 
giÊy chøng  Ën  ¨ng  ý  Õ, n Õu   ã 
nh ® k thu   c nhu  Çu  ö  ông 
c sd ho¸  n,  îc c¬ 
®¬ ®  
quan  Õ  ho¸ ®¬n    µng 
thu b¸n    b¸n h theo quy  nh 
  ®Þ sau:
Hé  kinh doanh  ép  Õ    nh   
  n thu æn ®Þ khimua     n  Çn  u  
ho¸ ®¬ l ®Ç ph¶ithùc
   
hiÖn  ng  ñ  ôc theo 
®ó th t   quy  nh  ¹  iÓ m   Th«ng    µy. Trêng  îp 
®Þ ti ® 1.1  tn   h mua  
ho¸ ®¬n    Çn  Õp sau 
  c¸cl ti   ph¶ithùc hiÖn  ng  ñ tôctheo  nh  ¹ ®iÓ m    
    ®ó th     ®Þ t 
i 1.2
Th«ng   µy,ngoµira ph¶imang 
tn        theo quyÓn    n  ∙ 
  ho¸ ®¬ ® mua  Çn  ícliÒn kÒ  
l tr    
®Õ n   i thuÕ  ùctiÕp qu¶n  ý®Ó   i thuÕ  Óm    Öc  ö  ông    n, 
®é   tr     l   ®é   ki travi s d ho¸ ®¬
doanh  ghi trªnho¸ ®¬n  µ    Ën  ña  i  ëng  i  Õ 
thu        v x¸c nh c ®é tr ®é thu kh«ng  ã   
c vi
ph¹m  Ò   ö  ông    n  µo  n   
v sd ho¸ ®¬ v ®¬ xinmua    n.ho¸ ®¬
C¬  quan  Õ  îcquyÒn  õchèib¸n ho¸ ®¬n 
thu ®   t      trong c¸ctr ng  îp sau:hé 
   ê h    
kinh doanh  ép  Õ 
  n thu kho¸n æn   nh    ¹m    iÒu  (trõ®iÓ m     iÓ m  
  ®Þ viph c¸c® 14    1,®
2), ®iÒu    iÒu  NghÞ   nh   è 
  15, ® 16  ®Þ s 89/2002/N§­   µy 
CP ng 7/11/2002  ña c
ChÝnh  ñ; kh«ng 
ph   mang  theo  Ón 
quy ho¸  n 
®¬ mua   Çn  íc liÒn  Ò     ¬ 
l tr   k ®Ó c
quan  Õ  Óm   
thu ki tra;kinhdoanh  ng  Ë m   ép  Õ,d©y  a  Òn thuÕ.
  nh ch n thu   d ti  
Sè  îng 
l b¸n ho¸  n  
®¬ cho  é 
h kinh doanh  éc  Ön    nh   Õ    
thu di æn ®Þ thu 6
th¸nghoÆc   n¨m  çi lÇn  quyÓn."
  1  m   01 
"1.13­ Hé  
  kinh doanh  ép  Õ     nh   ã  ö  ông 
n thu æn ®Þ csd ho¸  n,  Õu  
®¬ n
doanh   
thu ph¶n  trªnho¸ ®¬n 
¸nh      cao  ¬n 
h doanh      nh, hé 
thu æn ®Þ   kinh doanh 
 
ph¶inép  Õ  Ýnh 
  thu t theo doanh   
  thu ph¶n 
¶nh      n.
trªnho¸ ®¬
N Õu  doanh thu ph¶n ¶nh   
trªnho¸  n  Êp  ¬n 
®¬ th h doanh thu    nh, 
æn ®Þ
hé 
kinhdoanh  ép  Õ  Ýnh 
  n thu t theo doanh      nh.
  thu æn ®Þ  
C¬  quan  Õ  èihîp víiHéi ®ång   Ên  Õ    iÒu      nh  
thu ph         t v thu ®Ó ® trax¸c ®Þ
doanh  thu  i  íinh÷ng  é 
®è v   h kinh  doanh  éc  Ön    nh  Õ   th¸ng
thu di æn ®Þ thu 6   
hoÆc   n¨m 
1  nh»m   ùc hiÖn    nh  Õ    ùc tÕ,®¶m  
th   æn ®Þ thu s¸tth     b¶o c«ng b»ng 
vµ  èng  Êtthu thuÕ. Hé  
ch th       kinh doanh  ã  Òn  Õu  ¹in Õu  Êy 
  c quy khi n   th doanh 
thu æn   nh 
  ®Þ kh«ng  ïhîp víi ùc tÕ 
ph       th   kinh doanh  ña  ×nh."
  cm
Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh 
t n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng 
15  k t  ® c«ng 
b¸o.Nh÷ng 
  quy  nh  ¹ Th«ng  
®Þ ti  t120/2002/TT  BTC   µy 
­ ng 30/12/2002  ña  é  
cB
Tµi chÝnh 
  kh«ng  îcsöa  æi, bæ  
®  ®   sung  ¹ 
tiTh«ng  õ nµy  Én  ã  Öu  ùcthi
t  v c hi l    
hµnh.Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ    chøc,c¸
  qu¸ tr     n cv   ®Ò ngh c¸c tæ    
nh©n  ph¶n    Þp  êivÒ   é  µichÝnh   
¸nh k th   B T   ®Ó nghiªncøu    Õt.
  gi¶iquy
6

M É u   è 
s 01


Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam
ho x∙h   ngh Vi  
§éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
.. . ., µy..  
. .. 
ng .th¸ng.. 
. .n¨m 
. 200


§ ¬ n  xin m u a  h ã a ® ¬ n


K Ý nh   öi:. . ......................................
g . . .....................................


1.Tªn  chøc 
  tæ  kinh 
doanh:
­   GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh 
sè:. . ........................
. . .......................
    C Êp  
ngµy:. . .................................................
. . ................................................
    C¬   quan 
cÊp:.. . ..............................................
  . . .............................................
­   M∙   sè   thuÕ 
sè:. . ............................................ 
. . .............................................
.
    C Êp  
ngµy:. . .................................................
. . ............................................... 
.
­   Ngµnh   nghÒ,   m Æt   hµng   kinh 
doanh:. . .............................
. . ............................
.. . .......................................................
. . .......................................................
.. .
.
.. . .......................................................
. . .......................................................
.. .
.
2.Trô  ë 
  s giao  Þch: 
d
­   C ña   ®¬n  
vÞ:.. . ..........................................
. . ..........................................
­   §i
 
thuª: . ..............................................
. . ..............................................
­M în:. . ...............................................
  . . ............................................. 
.
Sè   nhµ:.. . ....................  
. . ................... Ngâ   (ng¸ch,
 
xã m).. . ............. 
. . ..............
.
§êng  è 
ph (th«n): . ...........Phêng  . . .................. 
. . .......... 
.. (x∙) . ....................
.
Qu Ën   (huyÖn):. . ...............  
. . .............. TØnh   (thµnh 
phè):. . ...............
. . ..............
­   Sè   ®iÖn 
7

tho¹i . ..............................................
: . ..............................................
3. C¸c  a   iÓ m  
  ®Þ ® kinh doanh 
  kh¸c (nÕu  ã) trong cïng m ét 
  c      tØnh,thµnh 
 
phè:. . .
..
*.. . ......................................................
. . ......................................................
..
*.. . ......................................................
. . ......................................................
..
*.. . ......................................................
. . ......................................................
..
*.. . ......................................................
. . ......................................................
..
*.. . ......................................................
. . ......................................................
..
*.. . ......................................................
. . ......................................................
..


Lµ  ¬  ë  íi ® îc thµnh  Ëp,chóng    ∙ 
csm    l  t«i® nghiªn cøu  ü    Ët  Õ,
  k c¸c Lu thu  
NghÞ   nh 
®Þ 89/2002/N§­   ña  Ýnh  ñ  µ 
CP c Ch ph v Th«ng   íng dÉn  ña  é   µi
th   c BT 
chÝnh  Ò       µnh,sö  ông,qu¶n  ýhãa  n.
v in,ph¸th  d   l  ®¬
Chóng     
t«i cam  Õt:
xin k
­ C¸c   
  kª khaitrªnlµ hoµn  µn  ng  ù  Ët,n Õu 
     to ®ó s th   khaisaihoÆc  
   kh«ng 
®Çy     ×  ¬ 
®ñ th c quan  Õ  ã  Òn  ¹n  Õ,  õ chèihoÆc   nh 
thu c quy h ch t     ®× chØ    
b¸n
ho¸ ®¬n, ®×nh 
    chØ  ö  ông    n  ña  n  Þ.
sd ho¸ ®¬ c ®¬ v
­ Qu¶n  ýho¸ ®¬n  Bé  µi chÝnh    µnh  ng 
  l    do  T   ph¸th ®ó quy  nh  ña  µ  
®Þ c Nh
níc.N Õ u     ¹m  óng      µn  µn  Þu 
  viph ch t«i ho to ch tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËt.
xin   tr    


Thñ  ëng  n  Þ
tr ®¬ v
(Ký    µ  ng  Êu)
tªnv ®ã d


G öi kÌm:
 
+  Êy  íthiÖu cña  n  Þ  ö  êi®Õ n  
Gi gi  i   ®¬ v c ng   mua    n
ho¸ ®¬
Ghi chó:
 
+  É u   µy    ông  i víi chøc 
M n ¸p d ®è     tæ  kinh tÕ.
 
+  Ó m    
§i 2: ChØ   ÷ l¹ dßng 
gi    
i ph¶n ¶nh  ng, cßn   
®ó   c¸c dßng kh«ng  ng 
®ó
th× xo¸bá.
  
N Õ u   i   
® thuªhoÆc   înth× ghirâ tªntæ 
m           chøc,c¸nh©n 
   cho 
thuª, în.
 m
+  Ó m    
§i 3: ChØ  ph¶n ¶nh  ÷ng  a   iÓ m  
nh ®Þ ® kinh doanh  ¹ch 
h to¸n phô 
 
thuéc sö  ông 
 d chung    n  íi n  Þ.
ho¸ ®¬ v   ®¬ v
8

 
9

M É u   è 
s 02


Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam
ho x∙h   ngh Vi  
§éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
.. . ., µy..  
. .. 
ng .th¸ng.. 
. .n¨m 
. 200


§ ¬ n  xin m u a  h ã a ® ¬ n


K Ý nh   öi:. . ......................................
g . . .....................................


1.Hä     ñ  é 
  tªnch h kinhdoanh:
 
­Ngµy... 
  .th¸ng.. . .n¨m 
. . .. 
. sinh.. . .....
. . ....
­   Hé   khÈu   th ng   tró:  Sè   nhµ... . ...... ® êng   phè   (th«n
ê . ......   
x∙): . ..........
. . ..........
Qu Ën   (huyÖn):. . ...................  
. . .................. tØnh   (thµnh 
phè):. . .............
. . ........... 
.
­   N¬i   ®¨ng   ký   hé   khÈu   t¹m   tró   (nÕu 
cã):. . ...........................
. .......................... .
Sè   nhµ:.. . ....................  
. . ................... Ngâ   (ng¸ch,
 
xã m).. . ...............
. . ............. .
§êng  è 
ph (th«n): . ...........Phêng  . . ....................
. . .......... 
.. (x∙) . ................... 
.
Qu Ën   (huyÖn):. . ..............  
. . .............. TØnh   (thµnh 
phè):. . ................
. . ...............
­  Sè  CMND:... . ............... cÊp  ngµy.. . ..... th¸ng.. . ..
. . ..............  . . ....  . .. 
n¨m... . ..
. ..
t¹ : .......................................................
i . .......................................................
...
.. . .......................................................
. . .......................................................
..  
..
­GiÊy 
  chøng  Ën  ¨ng  ý 
nh ® k kinhdoanh 
 
sè:. . ........................
. . ...................... .
C Êp  
ngµy:. . ..................................................
. . .................................................
C¬  quan 
cÊp:.. . ...............................................
. .............................................. .
­M∙  è  Õ 
  s thu
sè:. . .............................................
. . ............................................
C Êp  
ngµy:. . ..................................................
. . .................................................
10

­   Ngµnh   nghÒ,   m Æt   hµng   kinh 
doanh:. . .............................
. . ............................
­   Sè   ®iÖn   tho¹i  cÇn   li   h Ö:   Sè   ®iÖn   tho¹i  cè 
ªn
®Þnh:.. . ................. 
. . ..................
.
                                            Sè  ®iÖn  tho¹i  
 di
®éng:.. . ................. 
. . ..................
.
2.§Þa  iÓ m  
  ® kinhdoanh:
   
­   Sè   nhµ:. . . ................. ® êng   phè   (th«n,
. . ..................   
xã m):. . .......... 
. . ...........
.
Qu Ën  (huyÖn):. . .............TØnh  µnh 
. . ............ 
.. (Th
phè):. . ................
. . ..............  .
­ §Þa  ®iÓ m  kinh doanh  trªn lµ cña  gia ®×nh  hay  thuª, ­
 m
în:. . ...........
. . ..........
.. . .......................................................
. . .......................................................
.. .
.
.. . .......................................................
. . .......................................................
..  
..
­Sè  iÖn  ¹i ¹ ®Þa  iÓ m  
 ® tho    
ti ® kinh 
doanh:. . ......................... 
. . ..........................
.
T«i ®∙ 
  nghiªn cøu  ü 
  k c¸c  Ët  Õ, 
Lu thu NghÞ   nh  
®Þ 89/2002/N§­   ña 
CP c
ChÝnh  ñ  µ 
ph v Th«ng   íng dÉn  ña  é  µichÝnh  Ò       µnh,sö  ông,
th   c BT  v in,ph¸th  d  
qu¶n  ýhãa  n.
l  ®¬
§Ò   Þ  
ngh Chi  ôc 
c Thu Õ    
gi¶iquyÕt cho    îc mua   ãa  n,  ¹   
t«i®   h ®¬ lo iho¸
®¬n:.. . .
..
.. . .......................................................
. . .......................................................
..  
..
T«i xin 
  cam   Õt:
k
­ C¸c   
  kª khaitrªnlµ hoµn  µn  ng  ù  Ët,n Õu 
     to ®ó s th   khaisaihoÆc  
   kh«ng 
®Çy     ×  ¬ 
®ñ th c quan  Õ  ã  Òn  ¹n  Õ,  õ chèihoÆc   nh 
thu c quy h ch t     ®× chØ    
b¸n
ho¸ ®¬n, ®×nh 
    chØ  ö  ông    n  ña  .
sd ho¸ ®¬ c t«i
­ Qu¶n  ýho¸ ®¬n  Bé  µi chÝnh    µnh  ng 
  l    do  T   ph¸th ®ó quy  nh  ña  µ  
®Þ c Nh
níc.N Õ u     ¹m      µn  µn  Þu 
  viph t«i ho to ch tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËt.
xin   tr    


Chñ  é 
h kinh doanh
 
(Ký  µ    â hä 
v ghir   tªn)


Ghi chó:
 
­M É u   µy    ông  i víi é 
  n ¸p d ®è     kinh doanh    Ó.
h   c¸th
­ N Õ u   ñ  é 
  ch h kinh doanh  û  Òn 
  u quy cho  êi kh¸c th× 
ng     ph¶icã  Êy  û 
  gi u
quyÒn  Ìm 
k theo.
11

­  Õ u   a   iÓ m  
N ®Þ ® kinh doanh  i 
® thuª,m în  ×    â    chøc, c¸
  th ghi r tªn tæ    
nh©n cho thuª, în
 
m
 
12

M É u   è: 03Côc   Thu Õ   tØnh,
  Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam
ho x∙h   ngh vi  
TP:.. . .
.. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
Chi   côc 
Thu Õ... . .....
. . ....


GiÊy  Ñn  
h mua  
ho¸  n … … … … … … … … … … … …
®¬


H«m  
nay,ngµy  …  
  … th¸ng… …  
  n¨m  …

­T¹iphßng 
   Qu¶n  ýÊn 
l   chØ  éc Côc  Õ … …...… … … …...… … … ….
thu   Thu
­T¹itæ 
    qu¶n  ýÊn 
l   chØ    ôc  Õ:… … … … … .. … … … … … … … … …
Chi c Thu
®∙  Ën  å  ¬ 
nh h s mua    n  ña 
ho¸ ®¬ c ¤ng  µ):…… …. … … … … … … … … …
(B
Sè     ©n  ©n:… … … … … … ..   µngêicña..…… … … … … …  
CM nh d l    theo  Êy
gi  
gií thiÖu 
 
i (theo ®¬n   
  xin mua     n  ña  ñ   é 
ho¸ ®¬ c Ch h kinh doanh 
  hoÆc   Êy  û 
gi u
quyÒn)… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ...… … …..... . .......
. . .......
M∙  è  Õ … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … …
s thu
§Þa 
chØ:… … …. … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … .
Hå   ¬  å m:
sg4­  
 
§ Ó   ùc hiÖn  Öc 
th   vi qu¶n  ý®óng  íi ùc tÕ
l  v  th  
Phßng   Qu¶n   lý   Ên   chØ   thuéc   Côc 
Thu Õ … … … … … … … … … … … ...... . ...
. ...
­ Tæ  
  qu¶n  ý Ên 
l   chØ   éc 
thu Chi  ôc 
c Thu Õ   Ñn  chøc, c¸ nh©n  µo 
h tæ     v
ngµy… …  
th¸ng….  n¨m  n   ¹ ®Þa  iÓ m   µy  ¬ 
®Õ t  i ® n c quan  Õ    ôc  ô.
thu xinph v


TM/Phßng 
Qu¶n  ýÊn 
l   chØ  qu¶n  ýÊn 
(tæ  l 
chØ 
)
(Ký,ghirâ hä 
      tªn)
13

M É u   è 
s 04


Côc  Thu Õ  tØnh, thµnh  Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam
ho x∙h   ngh vi  
phè:. . .
. .. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
Chi   côc 
Thu Õ:.. . ..........
. . ..........


Biªn b ¶ n  x¸c n h Ë n  ® Þ a  ® i Ó m  kinh d o a n h  c ñ a 
t æ  c h ø c, c¸ n h © n  m u a  h o¸ ® ¬ n


H«m  
nay.. . ..  µy.. . .... 
. . .,ng
 
. . . ....th¸ng.. . . 
.
. . . .n¨m 
.
. 200.. . ..
. . ..
T¹i   ®Þa  
bµn:.. . .............................................
. ..............................................
Chóng    å m:
t«ig
­Hä   . . .............. 
  tªn: . ...............Chøc  ô:. . ...................... 
.
. v . . ....................... .
­Hä   . . .............. 
  tªn: . ...............Chøc  ô:. . ...................... 
.
. v . . ....................... .
­Hä   . . .............. 
  tªn: . ...............Chøc  ô:. . ...................... 
.
. v . . ....................... .
Thuéc   ®¬n   vÞ   (phßng,   Chi   côc   thuÕ,   ®éi   thuÕ, 
tæ):. . ................
. . ...............
.. . .......................................................
. . ......................................................
X¸c   nhËn   ®Þa   ®iÓ m   kinh   doanh   cña   tæ   chøc,   c¸ 
nh©n:.. . .............
. . ............
.. . .......................................................
. . ......................................................
Cã   a  iÓ m  
®Þ ® kinh doanh  ng 
  ®ó theo ®¬n   
  xinmua    n
ho¸ ®¬
Kh«ng  ã  a  iÓ m  
c ®Þ ® kinhdoanh    n   
  nh ®¬ xinmua    n
ho¸ ®¬
T¹i: . ................................................... 
. . ....................................................
.


Ng êichøng  Õn:kÕt 
  ki   qu¶  Óm    a  
ki tra®Þ C¸n  é  Õ
b thu
®iÓ m  
kinh doanh  ña    é  Õ  µ
  c c¸n b thu l   (Ký  µ    â hä 
v ghir   tªn)
®óng
(Ký  µ    â hä 
v ghir   tªn)
14G hi chó:­M É u   µy  c¸n bé  Õ  Ëp
     n do    thu l
Cã   a   iÓ m  
®Þ ® kinh doanh  ng 
  ®ó theo  n   
®¬ xin mua     n 
ho¸ ®¬ hay kh«ng 
cã:th× ®¸nh  Êu    µo  vu«ng ¬ng 
   d (x)v «  t øng
­  êi chøng  Õn: lµ chñ  µ 
Ng   ki     nh hoÆc   i diÖn  chøc 
®¹   tæ  cho thuª ®Þa  
 
®iÓ m  hoÆc     ©n  ã  a  
c¸ nh c ®Þ chØ    Çn  a   iÓ m   Çn   
ëg ®Þ ® c x¸c minh hoÆc    

tr ng  ©n  è,tr ng 
ëd ph   ë th«n  b¶n,®¹idiÖn 
   UBND   êng   
ph x∙,c«ng  qu¶n  ýkhu 
an  l 
vùc…
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản