THÔNG TƯ Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

Chia sẻ: abcdef_42

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: THÔNG TƯ Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

THÔNG TƯ
Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo
dục;
Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ -CP
ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ vào Biên bản họp thẩm định ngày 19 tháng 12 năm 2010 của
Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu
học;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo
dục,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:
Đ iều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình bồi dưỡng thường
xuyên giáo viên tiểu học.
Đ iều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 9 năm
2011. N hững quy định trái với Thông tư này bị b ãi bỏ.
Đ iều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý
cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đ ào
tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, bồi
dưỡng giáo viên tiểu học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Qu ốc hội; KT. B Ộ TRƯỞNG
- VP Chính phủ;
THỨ TRƯỞNG
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục;
- Ban Tu yên giáo Trung ương;
- Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội; (Đã ký)
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ; Nguyễn Vinh Hiển
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Cục NGCBQLGD, Vụ PC.


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CHƯƠNG TR ÌNH
BỒI D ƯỠNG THƯỜNG XUY ÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT- BGDĐT
ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC ĐÍCH
Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học là căn cứ của
việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi
dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của
giáo viên tiểu học, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên tiểu học với yêu
cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên
tiểu học.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯ ỠNG
Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học áp dụng cho
tất cả cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên)
đang giảng dạy tiểu học trong phạm vi toàn quốc; các tổ chức, cá nhân tham
gia thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học.
III. N ỘI DUNG CHƯƠNG TR ÌNH B ỒI D ƯỠNG
1. Khối kiến thức bắt buộc
a) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học
cấp tiểu học áp dụng trong cả nước (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 1): Bộ
G iáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi
dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình,
sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương
trình giáo dục tiểu học.
b) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển
giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (sau đây gọi là nội
dung bồi dưỡng 2): Sở giáo dục và đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học
các nội dung bồi d ưỡng về phát triển giáo dục tiểu học của địa phương, thực
hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp
với các dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự
án.
2. Khối kiến thức tự chọn
K hối kiến thức tự chọn (sau đây gọi là nội dung bồi d ưỡng 3): bao gồm
các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên
như sau:

Thời gian học
Yêu cầu Thời
tập trung
chuẩn gian
Tên và nội dung Mục tiêu

(tiết)
nghề tự
mô đun bồi dưỡng

nghiệp cần học Thực

đun
bồi dưỡng (tiết) thuyết hành
1
Thời gian học
Yêu cầu Thời
tập trung
chuẩn gian
Tên và nội dung Mục tiêu

(tiết)
nghề tự
mô đun bồi dưỡng

nghiệp cần học Thực

đun
bồi dưỡng (tiết) thuyết hành
Một số vấn đề về tâm lí Nắm vững một số
học dạy học ở tiểu học vấn đề cơ bản về tâm
1. Tâm lí học về sự phát lí học dạy học ở tiểu
triển trí tuệ học sinh tiểu học để vận dụng
học trong dạy học, giáo
TH1 10 2 3
2. Tâm lí học về sự hình dục ở trường tiểu học
thành kĩ năng học tập của
học sinh tiểu học
3. Tâm lí học về giáo dục
đ ạo đức học sinh tiểu học

Đặc điểm tâm lý của học Có kĩ năng tìm hiểu,
sinh dân tộc ít người, học phân tích đ ặc điểm
sinh khuyết tật hoặc chậm tâm lí học sinh dân
phát triển trí tuệ, học sinh tộc ít người, học sinh
có hoàn cảnh khó khăn khuyết tật hoặc chậm
I. Nâng
cao năng TH2 1. Tâm lí của học sinh phát triển trí tuệ, học 10 2 3
lực hiểu dân tộc ít người ở địa sinh có hoàn cảnh
biết về đối phương khó khăn để vận
tượng giáo 2. Tâm lí của học sinh dụng trong dạy học,
dục khuyết tật và chậm phát giáo dục phù hợp đối
triển trí tuệ tương học sinh.
3. Tâm lí của học sinh có
hoàn cảnh khó khăn
Đặc điểm tâm lí của học Có kĩ năng tìm hiểu,
sinh cá biệt, học sinh yếu phân tích đ ặc điểm
kém, học sinh khá giỏi, tâm lí học sinh cá
học sinh năng khiếu biệt, học sinh yếu
1. Tâm lí của học sinh cá kém, học sinh khá
TH3 10 5
biệt giỏi, học sinh năng
2. Tâm lí của học sinh khiếu để vận dụng
yếu kém trong dạy học, giáo
3. Tâm lí của học sinh dục phù hợp đối
khá giỏi, học sinh năng tương học sinh.
khiếu

Môi trường dạy học lớp Hiểu được môi
trường vật chất trong
ghép
1. Môi trường học tập lớp dạy lớp ghép.
Sắp xếp không gian
ghép
2. Không gian hoạt động lớp ghép phù hợp với
TH4 13 1 1
của giáo viên và học sinh hoàn cảnh thực tế.
3. Tổ chức sắp xếp thiết Chủ động, linh hoạt,
bị, đồ dùng trong phòng sáng tạo, hợp tác có

2
Thời gian học
Yêu cầu Thời
tập trung
chuẩn gian
Tên và nội dung Mục tiêu

(tiết)
nghề tự
mô đun bồi dưỡng

nghiệp cần học Thực

đun
bồi dưỡng (tiết) thuyết hành
học ở lớp ghép trách nhiệm trong
4. Môi trường dạy học việc xây dựng môi
lớp ghép ở một số giờ học trường lớp ghép.
5. Vai trò của giáo viên
trong việc xây dựng môi
trường dạy học lớp ghép
II. Nâng
cao năng có hiệu quả
lực hiểu
biết về Tổ chức học tập cho học Thiết kế đ ược những
môi sinh ở lớp ghép hoạt động học tập
trường 1. Tổ chức dạy học theo theo nhóm ở lớp
giáo dục nhóm nhỏ ở lớp ghép có ghép; chủ động, linh
và xây hiệu quả. hoạt vận dụng các
dựng môi TH5 2. Học tập độc lập của hình thức tổ chức 12 2 1
trường học học sinh trong lớp ghép học tập theo nhóm
tập 3. Thực hành tổ chức học trong dạy học lớp
tập sinh động trong lớp ghép.
ghép.
Kế hoạch dạy học ở lớp Chỉ ra được sự khác
nhau giữa kế hoạch
ghép
1. Kế hoạch dạy học: kế dạy học, kế hoạch
hoạch bài học lớp ghép và bài học của lớp đ ơn
một số ví dụ cụ thể về kế và lớp ghép; xác
hoạch dạy học đ ịnh được những căn
2. Kế hoạch bài học lớp cứ, các bước khi xây
ghép theo chương trình dựng kế hoạch dạy
TH6 13 1 1
hiện hành. học, kế hoạch bài
học ở lớp ghép.
Thiết kế được kế
hoạch dạy học, kế
hoạch bài học ở lớp
ghép.
Sáng tạo và chủ động
khi xây dựng kế
hoạch dạy học, kế
hoạch bài học ở lớp
ghép.
Xây dựng môi trường học Hiểu được xây dựng
tập thân thiện môi trường trường
1. Xây dựng môi trường học thân thiện về mặt
thân thiện trong nhà vật chất; hiểu được ý
TH7 13 1 1
trường về vật chất (phòng nghĩa và biết cách
học, cảnh quan trường tạo môi trường
lớp, tạo khu vui chơi…) trường học thân thiện

3
Thời gian học
Yêu cầu Thời
tập trung
chuẩn gian
Tên và nội dung Mục tiêu

(tiết)
nghề tự
mô đun bồi dưỡng

nghiệp cần học Thực

đun
bồi dưỡng (tiết) thuyết hành
2. Xây dựng môi trường về mặt vật chất.
thân thiện trong nhà Hiểu được thế nào là
trường về tinh thần (quan xây dựng môi trường
hệ giáo viên-giáo viên, trường học thân thiện
giáo viên-học sinh, học về mặt tinh thần;
sinh-học sinh, hiểu ý nghĩa và biết
nhà
trường- phụ huynh…) cách xây dựng môi
trường trường học
thân thiện về mặt
tinh thần.
Thư viện trường học thân Hiểu được thế nào là
thiện thư viện trường học
1. Giới thiệu về thư viện thân thiện.
trường học thân thiện. Nắm đ ược các hình
2. Các hình thức tổ chức thức tổ chức th ư viện
thư viện trường học thân trường học thân
TH8 12 1 2
thiện. thiện.
3. Xây dựng th ư viện thân Biết cách xây dựng
thiện trong trường tiểu thư viện thân thiện
học. trong trường tiểu
học. Chủ động, linh
hoạt trong xây dựng
thư viện thân thiện
phù hợp với hoàn
cảnh địa phương.
Hướng dẫn, tư vấn cho
III. Nâng
học sinh tiểu học Có kĩ năng hướng
cao năng
1. Các nội dung cần dẫn, động viên học
lực hướng
hướng dẫn, tư vấn cho sinh biết sống an 8
TH9 3 4
dẫn, tư
học sinh tiểu học toàn, biết khắc phục
vấn của
2. Phương pháp, kĩ thuật khó khăn gặp phải.
giáo viên
tư vấn cho học sinh
Tổ chức giáo dục hoà Nắm đ ược các khái
nhập cho trẻ có khó khăn niệm về trẻ khuyết
IV. Nâng
cao năng về nghe, nhìn, nói. tật theo phân loại tật
lực chăm 1. Giáo dục hoà nhập cho (trẻ có khó khăn về
sóc/ hỗ trợ trẻ có khó khăn về nghe nghe, nhìn, nó i)
2. Giáo dục hoà nhập cho Nắm được nội dung
tâm lí cho TH10 8 3 4
trẻ có khó khăn về nhìn và phưong pháp giáo
giáo viên
3. Giáo dục hoà nhập cho dục cho các nhóm trẻ
trong quá
trẻ có khó khăn về nói. khuyết tật (trẻ có khó
trình giáo
dục khăn về nghe, nhìn,
nói)


4
Thời gian học
Yêu cầu Thời
tập trung
chuẩn gian
Tên và nội dung Mục tiêu

(tiết)
nghề tự
mô đun bồi dưỡng

nghiệp cần học Thực

đun
bồi dưỡng (tiết) thuyết hành
Tổ chức giáo dục hoà Nắm đ ược các khái
nhập cho trẻ có khó khăn niệm về trẻ khuyết
về học, về vận động. tật theo phân loại tật
1. Giáo dục hoà nhập cho (trẻ có khó khăn về
trẻ có khó khăn về học học, về vận động).
2. Giáo dục hoà nhập cho Nắm được nội dung 8 3 4
trẻ có khó khăn về vận và phương pháp giáo
TH11
đ ộng dục cho các nhóm trẻ
khuyết tật (trẻ có khó
khăn về học, về vận
đ ộng).
Lập kế hoạch dạy học Nhận biết được các
tích hợp các nội dung nội dung cần tích
giáo dục ở tiểu học hợp giáo dục trong
1. Các nội dung cần tích các môn học và hoạt
hợp giáo dục trong các đ ộng giáo dục ở tiểu
môn học và hoạt động học; biết lựa chọn
giáo dục ở tiểu học. các địa chỉ tích hợp
2. Phương pháp lựa chọn phù hợp và cách xác 8
TH12 3 4
đ ịa chỉ tích hợp và xác đ ịnh mức độ tích hợp
đ ịnh mức độ tích hợp trong các bài học của
trong các bài học của từng môn học và
từng môn học và hoạt hoạt động giáo dục ở
đ ộng giáo dục ở tiểu học. tiểu học. Lập được
3. Kĩ năng lựa chọn kế hoạch dạy học
phương pháp – kĩ thuật tích hợp các nội
V. Nâng
dạy học phù hợp với việc dung giáo dục.
cao năng
dạy học tích hợp.
lực lập kế
4. Thực hành lập kế
hoạch dạy
hoạch dạy học tích hợp
học
các nội dung giáo dục.
Kĩ năng lập kế hoạch bài Phân biệt được các
học theo hướng dạy học loại bài học ở tiểu
tích cực học và yêu cầu của
1. Phân loại bài học ở tiểu mỗi loại bài học.
học; yêu cầu chung của Biết cách triển khai
mỗi loại bài học (bài hình mỗi loại bài học trên
thành kiến thức mới, bài lớp theo hướng dạy
TH13 10 5
thực hành, bài ô n tập, học phát huy tính
kiểm tra ). tích cực của người
2. Cách triển khai mỗi học.
loại bài học theo hướng Nêu được các bước,
dạy học phát huy tính tích yêu cầu thiết kế kế
cực của người học. hoạch bài học theo
5
Thời gian học
Yêu cầu Thời
tập trung
chuẩn gian
Tên và nội dung Mục tiêu

(tiết)
nghề tự
mô đun bồi dưỡng

nghiệp cần học Thực

đun
bồi dưỡng (tiết) thuyết hành
3. Các bước thiết kế kế hướng dạy học phát
hoạch bài học theo hướng huy tính tích cực của
dạy học phát huy tính tích người học.
cực của người học.
Thực hành thiết kế kế Thiết kế được kế
hoạch bài học theo hướng hoạch bài học cụ thể
dạy học tích cực theo hướng dạy học
1. Xác định mục tiêu bài tích cực.
TH14 15
Phân tích, đánh giá
học
đ ược một số kế
2. Thiết kế các hoạt động hoạch bài học đ ã
học tập thiết kế và đề xuất
3. Đánh giá kế hoạch bài cách điều chỉnh.
học
Một số phương pháp dạy Hiểu được mục đích,
VI. Tăng học tích cực ở tiểu học đ ặc điểm, quy trình
cường 1. Phương pháp giải và điều kiện để thực
năng lực quyết vấn đề hiện có hiệu quả một
triển khai 2. Phương pháp làm việc số phương pháp dạy
dạy học học tích cực ở tiểu
TH15 theo nhóm 9 1 5
3. Phương pháp hỏi học.
đ áp… Biết cách vận dụng
một số ph ương pháp
dạy học tích cực vào
dạy các môn học ở
tiểu học.
Một số kĩ thuật dạy học Hiểu được mục đích,
tích cực ở tiểu học đ ặc điểm, cách tiến
1. Kĩ thuật đặt câu hỏi hành một số kĩ thuật
2. Kĩ thuật dạy học theo dạy học tích cực ở
tiểu học.
góc
3. Kĩ thuật lắng nghe và Biết cách vận dụng một
TH16 9 1 5
phản hồi tích cực số kĩ thuật dạy học tích
4. Kĩ thuật tổ chức trò cực vào dạy các môn học
chơi học tập ở tiểu học.
5. Kĩ thuật học tập hợp
tác…
Sử dụng thiết bị dạy học Hiểu được vị trí, vai
ở tiểu học trò của công tác thiết
1.Vị trí, vai trò của công bị dạy học trong nhà
TH17 15
tác thiết bị dạy học trong trường tiểu học.
nhà trường tiểu học Hiểu và trình bày
2. Hệ thống thiết bị dạy đ ược hệ thống thiết
học ở trường tiểu học bị dạy học ở trường
6
Thời gian học
Yêu cầu Thời
tập trung
chuẩn gian
Tên và nội dung Mục tiêu

(tiết)
nghề tự
mô đun bồi dưỡng

nghiệp cần học Thực

đun
bồi dưỡng (tiết) thuyết hành
3.Hướng dẫn sử dụng một tiểu học.
số thiết bị dạy học Vận hành và sử dụng
đ ược một số thiết bị
dạy học ở trường tiểu
học.
Lắp đặt, bảo quản thiết bị - Lắp đặt và sử dụng
dạy học ở tiểu học đ ược các thiết bị dạy
1. Lắp đặt thiết bị dạy học học.
ở trường tiểu học: - Hiểu và trình bày
- Bộ lắp ghép mô hình kĩ đ ược các quy định về
V II. Tăng thuật; mô hình bánh xe bảo quản, bảo dưỡng
c ư ờng nước thiết bị dạy học theo
n ăng l ực - Lắp ghép mô hình trái quy định.
s ử dụng đ ất quay quanh Mặt trời. - Sửa chữa đ ược các
t hi ết bị TH18 Mặt trăng quay quanh trái thiết bị hỏng hóc đ ơn 13 1 1
d ạy học đ ất giản và tổ chức được
ứ ng
và - Lắp ráp bộ thí nghiệm cho học sinh tham
d ụng hộp đối lưu… gia bảo quản, bảo
c ông 2. Bảo quản thiết bị dạy dưỡng thiết bị dạy
n gh ệ học ở trường tiểu học học.
t hông tin - Quy đ ịnh chung vÒ bảo
t rong d ạy quản các loại thiết bị dạy
h ọc học.
- Sửa chữa các thiết bị
dạy học đơn giản
- Tổ chức cho học sinh
thực hiện việc bảo quản
thiết bị dạy học.
Tự làm đồ dùng dạy học Hiểu, trình bày được
ở trường tiểu học yêu cầu và hỗ trợ
1. Tự làm đồ dùng dạy giáo viên trong việc
học ở trường tiểu học. tự làm đồ dùng dạy
2. Tự làm đồ dùng dạy học.
học môn Tiếng Việt
3. Tự làm đồ dùng dạy
TH19 13 2
học môn Toán
4. Tự làm đồ dùng dạy
học môn Tự nhiên- xã
hội, môn Khoa học
Kiến thức, kĩ năng tin Biết thực hiện đúng,
học cơ bản chính xác các thao
1. Khái quát chung về cấu tác cơ bản trong hệ
tạo của máy tính và các đ iềuhành Windows.
thiết bị ngoại vi. Giới Sử dụng thành thạo

7
Thời gian học
Yêu cầu Thời
tập trung
chuẩn gian
Tên và nội dung Mục tiêu

(tiết)
nghề tự
mô đun bồi dưỡng

nghiệp cần học Thực

đun
bồi dưỡng (tiết) thuyết hành
thiệu hệ điều hành các chức năng cơ
Windows; Thực hành một bản của hệ soạn thảo 13
TH20 1 1
số thao tác cơ bản với hệ văn bản Microsoft
đ iều hành Windows. Word (gọi tắt là
2. Giới thiệu hệ soạn thảo word).
văn bản Microsoft Word Biết soạn thảo, trình
(gọi tắt là word); Thực bày đẹp, đúng một
hành soạn thảo văn bản, văn bản bất kỳ.
trình bày văn bản và in Thực hiện điều khiển
văn bản trên máy tính. in được các văn bản
trong Word.

Ứng dụng phần mềm Xác định đ ược các
trình diễn Microsoft tính năng cơ bản của
PowerPoint trong dạy học phần mềm trình diễn 12
TH21 1 2
1. Các tính năng cơ bản Microsoft
của phần mềm trình diễn PowerPoint và biết
một tệp tin trình
Microsoft PowerPoint.
2. Thực hành các tính diễn.
năng cơ bản của phần Sử dụng thành thạo
mềm diễn các tính năng cơ bản
trình
PowerPoint để xây dựng của phần mềm trình
một tệp tin trình diễn diễn Microsoft
phục vụ cho việc dạy học PowerPoint để để
ở tiểu học. xây dựng một tệp tin
trình diễn phục vụ
cho việc dạy học ở
tiểu học.

Sử dụng phần mềm giáo Hiểu được các yêu
dục để dạy học ở tiểu học cầu của một phần
1. Các yêu cầu sư phạm mềm dạy học ở tiểu 12
TH22 1 2
về các mặt: hình thức, nội học.
dung, phương pháp của Biết cách sử dụng
một phần mềm dạy học ở một số phần mềm
tiểu học. dạy học ở tiểu học.
2. Thực hành sử dụng một
số phần mềm dạy học ở
tiểu học.

Mạng Internet – tìm kiếm Biết cách sử dụng
TH23 12 1 2
một trình duyệt Web.
và khai thác thông tin :
1.Những điều cần biết Biết cách tìm kiếm
khi tham gia vào Internet. thông tin trên

8
Thời gian học
Yêu cầu Thời
tập trung
chuẩn gian
Tên và nội dung Mục tiêu

(tiết)
nghề tự
mô đun bồi dưỡng

nghiệp cần học Thực

đun
bồi dưỡng (tiết) thuyết hành
2. Cách sử dụng một trình Internet.
duyệt Web Biết cách gửi và
3. Cách thức tìm kiếm nhận thư điện tử.
thông tin trên Internet.
4. Cách sử dụng dịch vụ
gửi và nhận thư điện tử.


Đánh giá kết quả học tập Hiểu được chức năng
ở tiểu học cơ bản và các
1. Khái niệm cơ bản về nguyên tắc đánh giá
đ ánh giá kết quả học tập kết quả học tập.
ở tiểu học Hiểu và trình bày
2. Nguyên tắc đánh giá đ ược bốn loại đánh 10
TH24 2 3
kết quả học tập ở tiểu học giá ở tiểu học
3. Phân loại kiểm tra và Xác lập được nội
đ ánh giá kết quả học tập dung đánh giá.
ở tiểu học
4. Nội dung đánh giá kết
quả học tập ở tiểu học
- Đánh giá kiến thức
- Đánh giá kỹ năng
VIII. Tăng
- Đánh giá thái đ ộ
cường
năng lực
kiểm tra, Kỹ thuật quan sát, kiểm Hiểu được đặc điểm
đ ánh giá tra miệng, kiểm tra thực của các kỹ thuật
kết quả hành trong đánh giá kết đ ánh giá kết quả học
học tập quả học tập ở tiểu học tập ở tiểu học (quan
của học 1. Kỹ thuật quan sát sát; kiểm tra miệng;
sinh Phân loại các kiểu quan kiểm tra thực hành)
sát trong đánh giá giáo Vận dụng được
dục và thực hành sử dụng những kỹ thuật đánh
cách thức quan sát và giá để thực hành sử
công cụ ghi nhận các dụng chúng.
TH25 10 2 3
quan sát
2. Kiểm tra miệng
Khái niệm, tính chất và
nguyên tắc kiểm tra
miệng ở tiểu học
3. Kiểm tra thực hành
- Khái niệm thực hành và
những kết quả học tập
đ ược đánh giá qua kiể m
tra thực hành

9
Thời gian học
Yêu cầu Thời
tập trung
chuẩn gian
Tên và nội dung Mục tiêu

(tiết)
nghề tự
mô đun bồi dưỡng

nghiệp cần học Thực

đun
bồi dưỡng (tiết) thuyết hành

- Vận dụng các biện pháp
kiểm tra thực hành
4. Học sinh tự đánh giá
- Thực hành các biện
pháp rèn kỹ năng tự đánh
giá cho học sinh và đánh
giá lẫn nhau


Hình thức tự luận và trắc Hiểu được đặc điểm
nghiệm trong đánh giá kết của các hình thức tự
TH26
quả học tập ở tiểu học luận và trắc nghiệm 10 2 3
1. Tự luận trong đánh giá kết
- Các kết quả học tập quả học tập ở tiểu
đ ược xác định qua bài tự học
luận Vận dụng được
- Các hình thức tự luận những kỹ thuật và
- Thực hành soạn đề, cách quy trình biên soạn
chấm điểm bài tự luận. bài trắc nghiệm để
2. Bài trắc nghiệm thực hành sử dụng
- Nguyên tắc và quy trình chúng.
biên soạn bài trắc
nghiệm.
- Thực hành biên soạn bài
trắc nghiệm.


Phương pháp kiểm tra, Hiểu về hình thức
đ ánh giá bằng nhận xét đ ánh giá kết quả học
1. Quan niệm về đánh tập một số môn học
giá kết quả học tập và bằng nhận xét.
đ ánh giá kết quả học tập Đánh giá được 10 2 3
của học sinh tiểu học những thuận lợi và
TH27
bằng nhận xét. khó khăn trong việc
2. Thực trạng việc thực thực hiện đánh giá
hiện đánh giá kết quả học bằng nhận xét.
tập của học sinh tiểu học Nắm đ ược các biện
bằng nhận xét ở một số pháp thực hiện đánh
môn học hiện nay. giá bằng nhận xét đạt
3. Một số biện pháp thực hiệu quả.
hiện đánh giá bằng nhận
xét đ ạt hiệu quả


10
Thời gian học
Yêu cầu Thời
tập trung
chuẩn gian
Tên và nội dung Mục tiêu

(tiết)
nghề tự
mô đun bồi dưỡng

nghiệp cần học Thực

đun
bồi dưỡng (tiết) thuyết hành
Kiểm tra, đánh giá các Hiểu quan niệm về
môn học bằng điểm số hình thức đánh giá
(kết hợp với nhận xét) kết quả học tập các
1. Đổi mới đánh giá kết môn học bằng điểm
quả học tập ở tiểu học số.
thông qua đánh giá bằng Đánh giá được 8
TH28 3 4
đ iểm số kết hợp với đánh những thuận lợi và
giá bằng nhận xét khó khăn trong việc
2. Yêu cầu, tiêu chí xây thực hiện đánh giá
dựng đề kiểm tra, quy bằng đ iểm số.
trình ra đ ề kiểm tra học Có kỹ năng xây dùng
kỳ đ ề kiểm tra học kỳ ở
3. Đánh giá kết quả học các môn học Tiếng
tập ở các môn học bằng Việt, Toán, Khoa
đ iểm số (Tiếng Việt, học, Lịch sử và Địa
Toán, Khoa học, Lịch sử lý.
và Địa lý) theo chuẩn
kiến thức, kỹ năng của
chương trình

Phương pháp nghiên cứu Hiểu thế nào là
khoa học sư phạm ứng nghiên cứu khoa học
dụng sư phạm ứng dụng
1. Giới thiệu về nghiên cùng phương pháp 10
TH29 3 2
cứu khoa học sư phạm nghiên cứu. Biết lập
ứng dụng kế hoạch nghiên cứu
2. Cách tiến hành nghiên và cách tiến hành.
cứu khoa học sư phạm
ứng dụng
3. Lập kế hoạch nghiên
IX. Tăng
cứu.
cường năng
lực nghiên Hướng dẫn áp dụng Vận dụng được trong
cứu khoa Nghiên cứu khoa học sư triển khai nghiên cứu
học phạm ứng dụng ở tiểu học đ ề tài về khoa học sư
trong điều kiện thực tế phạm ứng dụng ở
Việt Nam tiểu học.
1. Xác định đề tài Biết hướng dẫn đồng 11
TH30 2 2
2. Lựa chọn thiết kế nghiệp trong nghiên
3. Đo lường - Thu thập cứu sư phạm ứng
dữ liệu dụng.
4. Phân tích dữ liệu
5. Đánh giá đ ề tài nghiên
cứu

11
Thời gian học
Yêu cầu Thời
tập trung
chuẩn gian
Tên và nội dung Mục tiêu

(tiết)
nghề tự
mô đun bồi dưỡng

nghiệp cần học Thực

đun
bồi dưỡng (tiết) thuyết hành
Tổ chức dạy học, dạy học
cả ngày Hiểu được những vấn đề
1. Nguyên tắc tổ chức dạy cơ bản về tổ chức dạy
học học trên 5 buổi/ tuần 14
TH31 1
hướng tới dạy học cả
2. Nội dung dạy học ngày ở tiểu học hiện nay.
3. Hình thức dạy học Nắm vững một số định
4. Tổ chức dạy học cả hướng về nguyên tắc tổ
ngày trên cơ sở phù hợp chức, nội dung dạy học,
đ ặc điểm địa phương lộ trình chuyển đổi sang
5. Những yêu cầu về cơ dạy học cả ngày,
sở vật chất, đội ngũ giáo phương pháp và hình
X. Tăng viên, cán bộ quản lí. thức tổ chức giáo dục cả
cường ngày ở trường tiểu học.
năng lực
giáo dục Dạy học phân hoá ở tiểu Hiểu được tầm quan
học trọng của việc dạy
1. Mục tiêu giáo dục phổ học phân hoá ở cấp
thông và mục tiêu giáo tiểu học.
dục tiểu học. Nắm đ ược phương
2. Tầm quan trọng của pháp, cách thực hiện 14
TH32 1
việc dạy học phân hoá ở dạy học phân hoá.
cấp tiểu học. Phân tích được các
3. Phương pháp thực hiện đ iều kiện thực hiện
dạy học phân hoá ở một dạy học phân hoá ở
số môn học ở tiểu học. tiểu học.
4. Các điểu kiện để thực
hiện hiệu quả việc dạy
học phân hoá ở tiểu học.
Thực hành dạy học phân Thiết kế được kế
hoá ở tiểu học hoạch dạy học phân
1. Các bước lập kế hoạch hoá phù hợp với điều
dạy học phân hoá phù kiện và đối tượng
hợp với điều kiện và đ ốihọc sinh.
tượng tiểu học. Phân tích, đánh giá
TH33 15
- Xác định mục tiêu bài đ ược một số kế
học hoạch bài học theo
- Thiết kế các hoạt động quan điểm dạy học
học tập phân hoá đã thiết kế
- Đánh giá kế hoạch bài học
và đề xuất cách điều
2. Thực hành xây dựng kế chỉnh.
hoạch bài học dạy học tích
hợp một số nội dung giáo
dục.
12
Thời gian học
Yêu cầu Thời
tập trung
chuẩn gian
Tên và nội dung Mục tiêu

(tiết)
nghề tự
mô đun bồi dưỡng

nghiệp cần học Thực

đun
bồi dưỡng (tiết) thuyết hành
Công tác chủ nhiệm lớp Nắm được những
ở trường tiểu học vấn đề lí luận cơ bản
1. Những vấn đề cơ bản về công tác chủ
về công tác chủ nhiệm nhiệm lớp và yêu cầu
trong giai đoạn hiện nay: đ ối với người giáo
- Nhiệm vụ, chức năng viên chủ nhiệm lớp ở 12
TH34 3
của người giáo viên chủ tiểu học trong giai
nhiệm trong trường tiểu đ oạn hiện nay.
học. Có kĩ năng lập hồ sơ
- Yêu cầu đối với giáo chủ nhiệm lớp.
viên chủ nhiệm trong Có mối quan hệ tốt
XI. Tăng công tác giáo dục ở địa với Ban giám hiệu,
cường năng phương trong giai đoạn đ ồng nghiệp, phụ
lực làm hiện nay. huynh, Ban đại diện
- Quan hệ giữa giáo viên cha mẹ học sinh và
công tác
chủ nhiệm đối với Ban cộng đồng.
giáo viên
chủ nhiệm giám hiệu, đồng nghiệp,
phụ huynh, cha mẹ học
sinh và cộng đồng.
2. Hồ sơ về công tác chủ
nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm Nắm được những
trong các hoạt động ở yêu cầu đối với
trường tiểu học người giáo viên chủ
1. Giáo viên chủ nhiệm nhiệm trong các
với công tác quản lí và hoạt động ngoài giờ
giáo dục học sinh trong lên lớp.
các giờ học chính khóa. Có kĩ năng tổ chức
2. Giáo viên chủ nhiệm và quản lí các hoạt
với các hoạt động ngoài đ ộng của học sinh
TH35 10 2 3
giờ lên lớp: tiết chào cờ, trong các hoạt động
hoạt động của Sao nhi ngoài giờ lên lớp.
đ ồng và Đội TNTP HCM. Có kĩ năng phối hợp
3. Giáo viên chủ nhiệm với đồng nghiệp và
với công tác quản lí và cộng đồng trong
giáo dục học sinh buổi công tác chủ nhiệm
lớp.
hai/ ngày.
4. Vấn đề phối hợp giữa
giáo viên chủ nhiệm với
Ban đại diện cha mẹ học
sinh.
5. Giáo viên chủ nhiệm
với công tác giáo dục học
sinh cá biệt.

13
Thời gian học
Yêu cầu Thời
tập trung
chuẩn gian
Tên và nội dung Mục tiêu

(tiết)
nghề tự
mô đun bồi dưỡng

nghiệp cần học Thực

đun
bồi dưỡng (tiết) thuyết hành
Các giải pháp sư phạm
trong công tác giáo dục
học sinh của người giáo
viên chủ nhiệm
1. Giải pháp xử lí tình
huống sư phạm của
người giáo viên chủ
nhiệm trong công tác
quản lí và giáo dục học
Có khả năng xử lí
sinh trong các giờ học
một số tình huống
TH36 10 5
chính khóa.
sư phạm thường gặp
2. Giải pháp xử lí tình trong công tác chủ
huống sư phạm của nhiệm.
người giáo viên chủ
nhiệm trong các hoạt
đ ộng ngoài giờ lên lớp:
tiết chào cờ, hoạt động
của Sao nhi đồng và Đội
TNTP HCM.
3. Giải pháp xử lí tình
huống sư phạm của
người giáo viên chủ
nhiệm trong công tác
quản lí và giáo dục học
sinh trong hoạt động
buổi 2/ngày.
4. Giải pháp xử lí tình
huống sư phạm của
người giáo viên chủ
nhiệm trong hoạt động
phối hợp với Ban đại
diện cha mẹ học sinh.
5. Giải pháp xử lí tình
huống sư phạm của người
giáo viên chủ nhiệm với
công tác giáo dục học
sinh cá biệt.
Những vấn đề chung về
tổ chức hoạt động giáo
TH37 10 1 4
dục ngoài giờ lên lớp ở
trường tiểu học
1. Mục tiêu của hoạt động
14
Thời gian học
Yêu cầu Thời
tập trung
chuẩn gian
Tên và nội dung Mục tiêu

(tiết)
nghề tự
mô đun bồi dưỡng

nghiệp cần học Thực

đun
bồi dưỡng (tiết) thuyết hành
giáo dục ngoài giờ lên lớp
ở trường tiểu học
2. Tình hình tổ chức hoạt
đ ộng giáo dục ở trường Nắm đ ược những
tiểu học hiện nay vấn đề chung về tổ
3. Quan điểm xây dựng chức hoạt động giáo
chương trình giáo dục dục ngoài giờ lên lớp
ngoài giờ lên lớp ở tiểu ở tiểu học.
học
4. Các yêu cầu khi tổ
chức hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp
Nội dung và hình thức tổ
chức hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp ở tiểu Nắm được nội dung,
học cách thức tổ chức 14
TH38 1
1. Nội dung tổ chức hoạt hoạt động giáo dục
đ ộng giáo dục ngoài giờ ngoài giờ lên lớp ở
lên lớp tiểu học.
2. Hình thức và phương
XII. Phát pháp hoạt động:
triển năng Giáo dục kỹ năng sống Hiểu rõ tầm quan
lực tổ cho học sinh tiểu học qua trọng của giáo dục kĩ
chức các các môn học năng sống cho học
hoạt đ ộng 1. Một số vấn đề chung sinh tiểu học qua các
giáo dục về kĩ năng sống và giáo môn học.
dục kĩ năng sống qua các Nhận biết các kĩ
TH39 12 2 1
môn học ở tiểu học (mục năng sống cơ bản và
tiêu, yêu cầu…) các nội dung giáo
2. Nội dung và địa chỉ dục kĩ năng sống
giáo dục kĩ năng sống qua trong một số môn
một số môn học như học.
Tiếng Việt, Đạo Đức, Tự Xác định được các
nhiên xã hội,…) phương pháp, kĩ thuật dạy
3. Các phương pháp và học và các hoạt động tăng
kĩ thuật tích hợp, lồng cường rèn luyện kĩ năng
ghép giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong
sống vào môn học. một số môn học ở tiểu
học.
Thực hành giáo dục kỹ Biết soạn kế hoạch
năng sống trong một số bài học thể hiện rõ
TH40
môn học ở tiểu học việc tăng c ường giáo
1. Xác định mục tiêu bài dục kĩ năng sống cho
học tăng cường giáo dục học sinh tiểu học.

15
Thời gian học
Yêu cầu Thời
tập trung
chuẩn gian
Tên và nội dung Mục tiêu

(tiết)
nghề tự
mô đun bồi dưỡng

nghiệp cần học Thực

đun
bồi dưỡng (tiết) thuyết hành
kỹ năng sống. Phân tích, đánh giá 15
2. Cấu trúc kế hoạch bài đ ược một số kế
học theo hướng tăng hoạch bài học đ ã
cường giáo dục kĩ năng thiết kế và đề xuất
sống. cách điều chỉnh.
3. Thực hành thiết kế kế
hoạch bài học theo hướng
tăng cường giáo dục kĩ
năng sống.
Giáo dục kĩ năng sống Hiểu rõ tầm quan
qua các hoạt động giáo trọng của giáo dục kĩ
dục. năng sống cho học
1. Một số vấn đề chung sinh tiểu học qua các
về giáo dục kĩ năng sống hoạt động giáo dục.
qua các hoạt động giáo Nhận biết các kĩ
dục (mục đích, yêu năng sống cơ bản và
cầu…). các nội dung giáo
TH41 12 2 1
2. Các nội dung kĩ năng dục kĩ năng sống
sống có thể tích hợp lồng trong một số hoạt
ghép trong các hoạt động đ ộng giáo dục ở tiểu
văn nghệ, các hoạt động học.
thể dục thể thao, các sinh Xác định đ ược các
hoạt tập thể, các hình phương pháp, kĩ
thức ngoại khóa dã thuật giáo dục kĩ
ngoại… năng sống cho học
3. Phương pháp và kĩ sinh trong một số
thuật tích hợp lồng ghép hoạt động giáo dục ở
các nội dung kĩ năng sống trường tiểu học.
trong các hoạt động giáo
dục.
Thực hành giáo dục kỹ năng Biết soạn kế hoạch
sống trong một số hoạt động bài học thể hiện rõ
ngoại khoá ở tiểu học việc tăng c ường giáo
1. Xác định mục tiêu hoạt dục kĩ năng sống cho
động ngoại khoá có tăng học sinh tiểu học qua
cường giáo dục kỹ năng sống. các hoạt động ngoại
TH42 15
2. Cấu trúc kế hoạch hoạt khoá.
động ngoại khoá theo hướng Phân tích, đánh giá
tăng cường giáo dục kĩ năng đ ược một số kế
sống. hoạch bài học đ ã
3. Thực hành thiết kế kế hoạch thiết kế và đề xuất
hoạt động ngoại khoá theo cách điều chỉnh.
hướng tăng cường giáo dục kĩ
năng sống.

16
Thời gian học
Yêu cầu Thời
tập trung
chuẩn gian
Tên và nội dung Mục tiêu

(tiết)
nghề tự
mô đun bồi dưỡng

nghiệp cần học Thực

đun
bồi dưỡng (tiết) thuyết hành
Giáo dục bảo vệ môi Hiểu rõ tầm quan
trường qua các môn học ở trọng của giáo dục
tiểu học bảo vệ môi trường
1. Một số vấn đề chung cho học sinh tiểu học
về môi trường và giáo qua các môn học.
dục bảo vệ môi trường Nhận biết các nội
qua các môn học ở tiểu dung tích hợp giáo
học (mục tiêu, yêu cầu…) dục bảo vệ môi
TH43 10 2 3
2. Nội dung và địa chỉ trường trong một số
tích hợp giáo dục bảo vệ môn học.
môi trường trong một số Xác định được các
môn học như Tiếng Việt, phương pháp, kĩ
Đạo Đức, Tự nhiên xã hội,…) thuật dạy học tích
3. Các phương pháp và hợp giáo dục bảo vệ
kĩ thuật tích hợp, lồng môi trường trong
ghép giáo dục bảo vệ môi một số môn học ở
trường trong một số môn học. tiểu học.
Thực hành giáo dục bảo Biết soạn kế hoạch
vệ môi trường trong một bài học theo hướng
số môn học ở tiểu học tích hợp giáo dục
1. Xác định mục tiêu bài bảo vệ môi trường
học theo hướng tích hợp cho học sinh tiểu
giáo dục bảo vệ môi học.
TH44
trường Phân tích, đánh giá 15
2. Cấu trúc kế hoạch bài đ ược một số kế
học theo hướng tích hợp hoạch bài học đ ã
giáo dục bảo vệ mô i thiết kế và đề xuất
trường. cách điều chỉnh.
3. Thực hành thiết kế kế
hoạch bài học theo hướng
tích hợp giáo dục bảo vệ
môi trường
Xây dựng cộng đồng Hiểu được môi
thân thiện trường giáo dục gồm
1. Môi trường giáo dục cả môi trường ngoài
XIII. Phát
ngoài nhà trường. nhà trường.
triển năng
2. Sự cần thiết phải xây Hiểu đ ược tác động
lực hoạt
dựng cộng đồng thân của môi trường ngoài 12
TH45 1 2
đ ộng
thiện. nhà trường vào nhà
chính trị -
3. Phương pháp xây dựng trường.
xã hội
cộng đồng thân thiện để Biết cách để xây
hỗ trợ cho công tác giáo dựng cộng đồng thân
dục của nhà trường. thiện.


17
IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TR ÌNH
1. Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học được
hướng dẫn, bổ sung hằng năm.
a) Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung bồi d ưỡng 1, thường
xuyên bổ sung nội dung bồi d ưỡng 3.
b) Sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn nội dung bồi dưỡng 2.
2. Thời lượng thực hiện từng nội dung bồi dưỡng:
a) Mỗi giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng 120 tiết/năm học.
- Nội dung bồi dưỡng 1: khoảng 30 tiết/năm học;
- Nội dung bồi dưỡng 2: khoảng 30 tiết/năm học;
- Nội dung bồi dưỡng 3: khoảng 60 tiết/năm học.
b) Các cấp quản lý giáo dục có thể thay đổi thời lượng bồi d ưỡng ở
từng nội dung bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục
của địa phương trong từng năm học nhưng không thay đổi tổng số thời gian
bồi dưỡng của mỗi giáo viên trong năm học (120 tiết/năm học).
c) Căn cứ nội dung bổi d ưỡng 3, giáo viên tự lựa chọn các mô đun cần
bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu cá nhân và quy định của sở giáo dục và đào
tạo về thời lượng thực hiện khối kiến thức này trong từng năm học.
3. Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học được thực
hiện trong năm học và thời gian bồi dưỡng hè hằng năm phù hợp với điều
kiện thực tế của địa phương và của cá nhân giáo viên. Trường tiểu học là đơn
vị nòng cốt trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo hình thức tự học cá
nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên của từng
trường hoặc cụm trường tiểu học. Các lớp bồi dưỡng tập trung (nếu có) chủ
yếu để báo cáo viên giải đáp thắc mắc, hướng dẫn tự học, luyện tập kỹ năng
cho giáo viên.
4. Tài liệu học tập để giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng:
a) Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học của Bộ
G iáo dục và Đào tạo;
b) Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và
giáo d ục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo ;
c) Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 1 theo hướng dẫn của Bộ
G iáo d ục và Đào tạo;
d) Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 2 theo hướng dẫn của sở
giáo d ục và đào tạo, của các đề tài, dự án;
đ) Các tài liệu p hục vụ nội dung bồi dưỡng 3 theo hướng dẫn của Bộ
G iáo dục và Đào tạo.18
5. Việc đánh giá thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo
viên tiểu học của các địa phương và đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên
của giáo viên đ ược thực hiện hàng năm theo quy định của Bộ Giáo dục và
Đ ào tạo.

KT. BỘ TRƯỞNG
TH Ứ TRƯỞNG


(Đã ký)


Nguyễn Vinh Hiển
19
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản