THÔNG TƯ Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

Chia sẻ: Abcdef_42 Abcdef_42 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
156
lượt xem
13
download

THÔNG TƯ Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THÔNG TƯ Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

 1. THÔNG TƯ Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Căn cứ vào Biên bản họp thẩm định ngày 19 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định: Đ iều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học. Đ iều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2011. N hững quy định trái với Thông tư này bị b ãi bỏ. Đ iều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đ ào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. Nơi nhận: - Văn phòng Qu ốc hội; KT. B Ộ TRƯỞNG - VP Chính phủ; THỨ TRƯỞNG - Hội đồng Quốc gia Giáo dục; - Ban Tu yên giáo Trung ương; - Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội; (Đã ký) - Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ; - Công báo; - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); - Như Điều 3; - Website Chính phủ; Nguyễn Vinh Hiển - Website Bộ GD&ĐT; - Lưu: VT, Cục NGCBQLGD, Vụ PC. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 2. CHƯƠNG TR ÌNH BỒI D ƯỠNG THƯỜNG XUY ÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT- BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) I. MỤC ĐÍCH Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học là căn cứ của việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯ ỠNG Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học áp dụng cho tất cả cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) đang giảng dạy tiểu học trong phạm vi toàn quốc; các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học. III. N ỘI DUNG CHƯƠNG TR ÌNH B ỒI D ƯỠNG 1. Khối kiến thức bắt buộc a) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 1): Bộ G iáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học. b) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 2): Sở giáo dục và đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi d ưỡng về phát triển giáo dục tiểu học của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án. 2. Khối kiến thức tự chọn K hối kiến thức tự chọn (sau đây gọi là nội dung bồi d ưỡng 3): bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên như sau: Thời gian học Yêu cầu Thời tập trung chuẩn gian Tên và nội dung Mục tiêu Mã (tiết) nghề tự mô đun bồi dưỡng mô nghiệp cần học Thực Lý đun bồi dưỡng (tiết) thuyết hành 1
 3. Thời gian học Yêu cầu Thời tập trung chuẩn gian Tên và nội dung Mục tiêu Mã (tiết) nghề tự mô đun bồi dưỡng mô nghiệp cần học Thực Lý đun bồi dưỡng (tiết) thuyết hành Một số vấn đề về tâm lí Nắm vững một số học dạy học ở tiểu học vấn đề cơ bản về tâm 1. Tâm lí học về sự phát lí học dạy học ở tiểu triển trí tuệ học sinh tiểu học để vận dụng học trong dạy học, giáo TH1 10 2 3 2. Tâm lí học về sự hình dục ở trường tiểu học thành kĩ năng học tập của học sinh tiểu học 3. Tâm lí học về giáo dục đ ạo đức học sinh tiểu học Đặc điểm tâm lý của học Có kĩ năng tìm hiểu, sinh dân tộc ít người, học phân tích đ ặc điểm sinh khuyết tật hoặc chậm tâm lí học sinh dân phát triển trí tuệ, học sinh tộc ít người, học sinh có hoàn cảnh khó khăn khuyết tật hoặc chậm I. Nâng cao năng TH2 1. Tâm lí của học sinh phát triển trí tuệ, học 10 2 3 lực hiểu dân tộc ít người ở địa sinh có hoàn cảnh biết về đối phương khó khăn để vận tượng giáo 2. Tâm lí của học sinh dụng trong dạy học, dục khuyết tật và chậm phát giáo dục phù hợp đối triển trí tuệ tương học sinh. 3. Tâm lí của học sinh có hoàn cảnh khó khăn Đặc điểm tâm lí của học Có kĩ năng tìm hiểu, sinh cá biệt, học sinh yếu phân tích đ ặc điểm kém, học sinh khá giỏi, tâm lí học sinh cá học sinh năng khiếu biệt, học sinh yếu 1. Tâm lí của học sinh cá kém, học sinh khá TH3 10 5 biệt giỏi, học sinh năng 2. Tâm lí của học sinh khiếu để vận dụng yếu kém trong dạy học, giáo 3. Tâm lí của học sinh dục phù hợp đối khá giỏi, học sinh năng tương học sinh. khiếu Môi trường dạy học lớp Hiểu được môi trường vật chất trong ghép 1. Môi trường học tập lớp dạy lớp ghép. Sắp xếp không gian ghép 2. Không gian hoạt động lớp ghép phù hợp với TH4 13 1 1 của giáo viên và học sinh hoàn cảnh thực tế. 3. Tổ chức sắp xếp thiết Chủ động, linh hoạt, bị, đồ dùng trong phòng sáng tạo, hợp tác có 2
 4. Thời gian học Yêu cầu Thời tập trung chuẩn gian Tên và nội dung Mục tiêu Mã (tiết) nghề tự mô đun bồi dưỡng mô nghiệp cần học Thực Lý đun bồi dưỡng (tiết) thuyết hành học ở lớp ghép trách nhiệm trong 4. Môi trường dạy học việc xây dựng môi lớp ghép ở một số giờ học trường lớp ghép. 5. Vai trò của giáo viên trong việc xây dựng môi trường dạy học lớp ghép II. Nâng cao năng có hiệu quả lực hiểu biết về Tổ chức học tập cho học Thiết kế đ ược những môi sinh ở lớp ghép hoạt động học tập trường 1. Tổ chức dạy học theo theo nhóm ở lớp giáo dục nhóm nhỏ ở lớp ghép có ghép; chủ động, linh và xây hiệu quả. hoạt vận dụng các dựng môi TH5 2. Học tập độc lập của hình thức tổ chức 12 2 1 trường học học sinh trong lớp ghép học tập theo nhóm tập 3. Thực hành tổ chức học trong dạy học lớp tập sinh động trong lớp ghép. ghép. Kế hoạch dạy học ở lớp Chỉ ra được sự khác nhau giữa kế hoạch ghép 1. Kế hoạch dạy học: kế dạy học, kế hoạch hoạch bài học lớp ghép và bài học của lớp đ ơn một số ví dụ cụ thể về kế và lớp ghép; xác hoạch dạy học đ ịnh được những căn 2. Kế hoạch bài học lớp cứ, các bước khi xây ghép theo chương trình dựng kế hoạch dạy TH6 13 1 1 hiện hành. học, kế hoạch bài học ở lớp ghép. Thiết kế được kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học ở lớp ghép. Sáng tạo và chủ động khi xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học ở lớp ghép. Xây dựng môi trường học Hiểu được xây dựng tập thân thiện môi trường trường 1. Xây dựng môi trường học thân thiện về mặt thân thiện trong nhà vật chất; hiểu được ý TH7 13 1 1 trường về vật chất (phòng nghĩa và biết cách học, cảnh quan trường tạo môi trường lớp, tạo khu vui chơi…) trường học thân thiện 3
 5. Thời gian học Yêu cầu Thời tập trung chuẩn gian Tên và nội dung Mục tiêu Mã (tiết) nghề tự mô đun bồi dưỡng mô nghiệp cần học Thực Lý đun bồi dưỡng (tiết) thuyết hành 2. Xây dựng môi trường về mặt vật chất. thân thiện trong nhà Hiểu được thế nào là trường về tinh thần (quan xây dựng môi trường hệ giáo viên-giáo viên, trường học thân thiện giáo viên-học sinh, học về mặt tinh thần; sinh-học sinh, hiểu ý nghĩa và biết nhà trường- phụ huynh…) cách xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần. Thư viện trường học thân Hiểu được thế nào là thiện thư viện trường học 1. Giới thiệu về thư viện thân thiện. trường học thân thiện. Nắm đ ược các hình 2. Các hình thức tổ chức thức tổ chức th ư viện thư viện trường học thân trường học thân TH8 12 1 2 thiện. thiện. 3. Xây dựng th ư viện thân Biết cách xây dựng thiện trong trường tiểu thư viện thân thiện học. trong trường tiểu học. Chủ động, linh hoạt trong xây dựng thư viện thân thiện phù hợp với hoàn cảnh địa phương. Hướng dẫn, tư vấn cho III. Nâng học sinh tiểu học Có kĩ năng hướng cao năng 1. Các nội dung cần dẫn, động viên học lực hướng hướng dẫn, tư vấn cho sinh biết sống an 8 TH9 3 4 dẫn, tư học sinh tiểu học toàn, biết khắc phục vấn của 2. Phương pháp, kĩ thuật khó khăn gặp phải. giáo viên tư vấn cho học sinh Tổ chức giáo dục hoà Nắm đ ược các khái nhập cho trẻ có khó khăn niệm về trẻ khuyết IV. Nâng cao năng về nghe, nhìn, nói. tật theo phân loại tật lực chăm 1. Giáo dục hoà nhập cho (trẻ có khó khăn về sóc/ hỗ trợ trẻ có khó khăn về nghe nghe, nhìn, nó i) 2. Giáo dục hoà nhập cho Nắm được nội dung tâm lí cho TH10 8 3 4 trẻ có khó khăn về nhìn và phưong pháp giáo giáo viên 3. Giáo dục hoà nhập cho dục cho các nhóm trẻ trong quá trẻ có khó khăn về nói. khuyết tật (trẻ có khó trình giáo dục khăn về nghe, nhìn, nói) 4
 6. Thời gian học Yêu cầu Thời tập trung chuẩn gian Tên và nội dung Mục tiêu Mã (tiết) nghề tự mô đun bồi dưỡng mô nghiệp cần học Thực Lý đun bồi dưỡng (tiết) thuyết hành Tổ chức giáo dục hoà Nắm đ ược các khái nhập cho trẻ có khó khăn niệm về trẻ khuyết về học, về vận động. tật theo phân loại tật 1. Giáo dục hoà nhập cho (trẻ có khó khăn về trẻ có khó khăn về học học, về vận động). 2. Giáo dục hoà nhập cho Nắm được nội dung 8 3 4 trẻ có khó khăn về vận và phương pháp giáo TH11 đ ộng dục cho các nhóm trẻ khuyết tật (trẻ có khó khăn về học, về vận đ ộng). Lập kế hoạch dạy học Nhận biết được các tích hợp các nội dung nội dung cần tích giáo dục ở tiểu học hợp giáo dục trong 1. Các nội dung cần tích các môn học và hoạt hợp giáo dục trong các đ ộng giáo dục ở tiểu môn học và hoạt động học; biết lựa chọn giáo dục ở tiểu học. các địa chỉ tích hợp 2. Phương pháp lựa chọn phù hợp và cách xác 8 TH12 3 4 đ ịa chỉ tích hợp và xác đ ịnh mức độ tích hợp đ ịnh mức độ tích hợp trong các bài học của trong các bài học của từng môn học và từng môn học và hoạt hoạt động giáo dục ở đ ộng giáo dục ở tiểu học. tiểu học. Lập được 3. Kĩ năng lựa chọn kế hoạch dạy học phương pháp – kĩ thuật tích hợp các nội V. Nâng dạy học phù hợp với việc dung giáo dục. cao năng dạy học tích hợp. lực lập kế 4. Thực hành lập kế hoạch dạy hoạch dạy học tích hợp học các nội dung giáo dục. Kĩ năng lập kế hoạch bài Phân biệt được các học theo hướng dạy học loại bài học ở tiểu tích cực học và yêu cầu của 1. Phân loại bài học ở tiểu mỗi loại bài học. học; yêu cầu chung của Biết cách triển khai mỗi loại bài học (bài hình mỗi loại bài học trên thành kiến thức mới, bài lớp theo hướng dạy TH13 10 5 thực hành, bài ô n tập, học phát huy tính kiểm tra ). tích cực của người 2. Cách triển khai mỗi học. loại bài học theo hướng Nêu được các bước, dạy học phát huy tính tích yêu cầu thiết kế kế cực của người học. hoạch bài học theo 5
 7. Thời gian học Yêu cầu Thời tập trung chuẩn gian Tên và nội dung Mục tiêu Mã (tiết) nghề tự mô đun bồi dưỡng mô nghiệp cần học Thực Lý đun bồi dưỡng (tiết) thuyết hành 3. Các bước thiết kế kế hướng dạy học phát hoạch bài học theo hướng huy tính tích cực của dạy học phát huy tính tích người học. cực của người học. Thực hành thiết kế kế Thiết kế được kế hoạch bài học theo hướng hoạch bài học cụ thể dạy học tích cực theo hướng dạy học 1. Xác định mục tiêu bài tích cực. TH14 15 Phân tích, đánh giá học đ ược một số kế 2. Thiết kế các hoạt động hoạch bài học đ ã học tập thiết kế và đề xuất 3. Đánh giá kế hoạch bài cách điều chỉnh. học Một số phương pháp dạy Hiểu được mục đích, VI. Tăng học tích cực ở tiểu học đ ặc điểm, quy trình cường 1. Phương pháp giải và điều kiện để thực năng lực quyết vấn đề hiện có hiệu quả một triển khai 2. Phương pháp làm việc số phương pháp dạy dạy học học tích cực ở tiểu TH15 theo nhóm 9 1 5 3. Phương pháp hỏi học. đ áp… Biết cách vận dụng một số ph ương pháp dạy học tích cực vào dạy các môn học ở tiểu học. Một số kĩ thuật dạy học Hiểu được mục đích, tích cực ở tiểu học đ ặc điểm, cách tiến 1. Kĩ thuật đặt câu hỏi hành một số kĩ thuật 2. Kĩ thuật dạy học theo dạy học tích cực ở tiểu học. góc 3. Kĩ thuật lắng nghe và Biết cách vận dụng một TH16 9 1 5 phản hồi tích cực số kĩ thuật dạy học tích 4. Kĩ thuật tổ chức trò cực vào dạy các môn học chơi học tập ở tiểu học. 5. Kĩ thuật học tập hợp tác… Sử dụng thiết bị dạy học Hiểu được vị trí, vai ở tiểu học trò của công tác thiết 1.Vị trí, vai trò của công bị dạy học trong nhà TH17 15 tác thiết bị dạy học trong trường tiểu học. nhà trường tiểu học Hiểu và trình bày 2. Hệ thống thiết bị dạy đ ược hệ thống thiết học ở trường tiểu học bị dạy học ở trường 6
 8. Thời gian học Yêu cầu Thời tập trung chuẩn gian Tên và nội dung Mục tiêu Mã (tiết) nghề tự mô đun bồi dưỡng mô nghiệp cần học Thực Lý đun bồi dưỡng (tiết) thuyết hành 3.Hướng dẫn sử dụng một tiểu học. số thiết bị dạy học Vận hành và sử dụng đ ược một số thiết bị dạy học ở trường tiểu học. Lắp đặt, bảo quản thiết bị - Lắp đặt và sử dụng dạy học ở tiểu học đ ược các thiết bị dạy 1. Lắp đặt thiết bị dạy học học. ở trường tiểu học: - Hiểu và trình bày - Bộ lắp ghép mô hình kĩ đ ược các quy định về V II. Tăng thuật; mô hình bánh xe bảo quản, bảo dưỡng c ư ờng nước thiết bị dạy học theo n ăng l ực - Lắp ghép mô hình trái quy định. s ử dụng đ ất quay quanh Mặt trời. - Sửa chữa đ ược các t hi ết bị TH18 Mặt trăng quay quanh trái thiết bị hỏng hóc đ ơn 13 1 1 d ạy học đ ất giản và tổ chức được ứ ng và - Lắp ráp bộ thí nghiệm cho học sinh tham d ụng hộp đối lưu… gia bảo quản, bảo c ông 2. Bảo quản thiết bị dạy dưỡng thiết bị dạy n gh ệ học ở trường tiểu học học. t hông tin - Quy đ ịnh chung vÒ bảo t rong d ạy quản các loại thiết bị dạy h ọc học. - Sửa chữa các thiết bị dạy học đơn giản - Tổ chức cho học sinh thực hiện việc bảo quản thiết bị dạy học. Tự làm đồ dùng dạy học Hiểu, trình bày được ở trường tiểu học yêu cầu và hỗ trợ 1. Tự làm đồ dùng dạy giáo viên trong việc học ở trường tiểu học. tự làm đồ dùng dạy 2. Tự làm đồ dùng dạy học. học môn Tiếng Việt 3. Tự làm đồ dùng dạy TH19 13 2 học môn Toán 4. Tự làm đồ dùng dạy học môn Tự nhiên- xã hội, môn Khoa học Kiến thức, kĩ năng tin Biết thực hiện đúng, học cơ bản chính xác các thao 1. Khái quát chung về cấu tác cơ bản trong hệ tạo của máy tính và các đ iềuhành Windows. thiết bị ngoại vi. Giới Sử dụng thành thạo 7
 9. Thời gian học Yêu cầu Thời tập trung chuẩn gian Tên và nội dung Mục tiêu Mã (tiết) nghề tự mô đun bồi dưỡng mô nghiệp cần học Thực Lý đun bồi dưỡng (tiết) thuyết hành thiệu hệ điều hành các chức năng cơ Windows; Thực hành một bản của hệ soạn thảo 13 TH20 1 1 số thao tác cơ bản với hệ văn bản Microsoft đ iều hành Windows. Word (gọi tắt là 2. Giới thiệu hệ soạn thảo word). văn bản Microsoft Word Biết soạn thảo, trình (gọi tắt là word); Thực bày đẹp, đúng một hành soạn thảo văn bản, văn bản bất kỳ. trình bày văn bản và in Thực hiện điều khiển văn bản trên máy tính. in được các văn bản trong Word. Ứng dụng phần mềm Xác định đ ược các trình diễn Microsoft tính năng cơ bản của PowerPoint trong dạy học phần mềm trình diễn 12 TH21 1 2 1. Các tính năng cơ bản Microsoft của phần mềm trình diễn PowerPoint và biết một tệp tin trình Microsoft PowerPoint. 2. Thực hành các tính diễn. năng cơ bản của phần Sử dụng thành thạo mềm diễn các tính năng cơ bản trình PowerPoint để xây dựng của phần mềm trình một tệp tin trình diễn diễn Microsoft phục vụ cho việc dạy học PowerPoint để để ở tiểu học. xây dựng một tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học ở tiểu học. Sử dụng phần mềm giáo Hiểu được các yêu dục để dạy học ở tiểu học cầu của một phần 1. Các yêu cầu sư phạm mềm dạy học ở tiểu 12 TH22 1 2 về các mặt: hình thức, nội học. dung, phương pháp của Biết cách sử dụng một phần mềm dạy học ở một số phần mềm tiểu học. dạy học ở tiểu học. 2. Thực hành sử dụng một số phần mềm dạy học ở tiểu học. Mạng Internet – tìm kiếm Biết cách sử dụng TH23 12 1 2 một trình duyệt Web. và khai thác thông tin : 1.Những điều cần biết Biết cách tìm kiếm khi tham gia vào Internet. thông tin trên 8
 10. Thời gian học Yêu cầu Thời tập trung chuẩn gian Tên và nội dung Mục tiêu Mã (tiết) nghề tự mô đun bồi dưỡng mô nghiệp cần học Thực Lý đun bồi dưỡng (tiết) thuyết hành 2. Cách sử dụng một trình Internet. duyệt Web Biết cách gửi và 3. Cách thức tìm kiếm nhận thư điện tử. thông tin trên Internet. 4. Cách sử dụng dịch vụ gửi và nhận thư điện tử. Đánh giá kết quả học tập Hiểu được chức năng ở tiểu học cơ bản và các 1. Khái niệm cơ bản về nguyên tắc đánh giá đ ánh giá kết quả học tập kết quả học tập. ở tiểu học Hiểu và trình bày 2. Nguyên tắc đánh giá đ ược bốn loại đánh 10 TH24 2 3 kết quả học tập ở tiểu học giá ở tiểu học 3. Phân loại kiểm tra và Xác lập được nội đ ánh giá kết quả học tập dung đánh giá. ở tiểu học 4. Nội dung đánh giá kết quả học tập ở tiểu học - Đánh giá kiến thức - Đánh giá kỹ năng VIII. Tăng - Đánh giá thái đ ộ cường năng lực kiểm tra, Kỹ thuật quan sát, kiểm Hiểu được đặc điểm đ ánh giá tra miệng, kiểm tra thực của các kỹ thuật kết quả hành trong đánh giá kết đ ánh giá kết quả học học tập quả học tập ở tiểu học tập ở tiểu học (quan của học 1. Kỹ thuật quan sát sát; kiểm tra miệng; sinh Phân loại các kiểu quan kiểm tra thực hành) sát trong đánh giá giáo Vận dụng được dục và thực hành sử dụng những kỹ thuật đánh cách thức quan sát và giá để thực hành sử công cụ ghi nhận các dụng chúng. TH25 10 2 3 quan sát 2. Kiểm tra miệng Khái niệm, tính chất và nguyên tắc kiểm tra miệng ở tiểu học 3. Kiểm tra thực hành - Khái niệm thực hành và những kết quả học tập đ ược đánh giá qua kiể m tra thực hành 9
 11. Thời gian học Yêu cầu Thời tập trung chuẩn gian Tên và nội dung Mục tiêu Mã (tiết) nghề tự mô đun bồi dưỡng mô nghiệp cần học Thực Lý đun bồi dưỡng (tiết) thuyết hành - Vận dụng các biện pháp kiểm tra thực hành 4. Học sinh tự đánh giá - Thực hành các biện pháp rèn kỹ năng tự đánh giá cho học sinh và đánh giá lẫn nhau Hình thức tự luận và trắc Hiểu được đặc điểm nghiệm trong đánh giá kết của các hình thức tự TH26 quả học tập ở tiểu học luận và trắc nghiệm 10 2 3 1. Tự luận trong đánh giá kết - Các kết quả học tập quả học tập ở tiểu đ ược xác định qua bài tự học luận Vận dụng được - Các hình thức tự luận những kỹ thuật và - Thực hành soạn đề, cách quy trình biên soạn chấm điểm bài tự luận. bài trắc nghiệm để 2. Bài trắc nghiệm thực hành sử dụng - Nguyên tắc và quy trình chúng. biên soạn bài trắc nghiệm. - Thực hành biên soạn bài trắc nghiệm. Phương pháp kiểm tra, Hiểu về hình thức đ ánh giá bằng nhận xét đ ánh giá kết quả học 1. Quan niệm về đánh tập một số môn học giá kết quả học tập và bằng nhận xét. đ ánh giá kết quả học tập Đánh giá được 10 2 3 của học sinh tiểu học những thuận lợi và TH27 bằng nhận xét. khó khăn trong việc 2. Thực trạng việc thực thực hiện đánh giá hiện đánh giá kết quả học bằng nhận xét. tập của học sinh tiểu học Nắm đ ược các biện bằng nhận xét ở một số pháp thực hiện đánh môn học hiện nay. giá bằng nhận xét đạt 3. Một số biện pháp thực hiệu quả. hiện đánh giá bằng nhận xét đ ạt hiệu quả 10
 12. Thời gian học Yêu cầu Thời tập trung chuẩn gian Tên và nội dung Mục tiêu Mã (tiết) nghề tự mô đun bồi dưỡng mô nghiệp cần học Thực Lý đun bồi dưỡng (tiết) thuyết hành Kiểm tra, đánh giá các Hiểu quan niệm về môn học bằng điểm số hình thức đánh giá (kết hợp với nhận xét) kết quả học tập các 1. Đổi mới đánh giá kết môn học bằng điểm quả học tập ở tiểu học số. thông qua đánh giá bằng Đánh giá được 8 TH28 3 4 đ iểm số kết hợp với đánh những thuận lợi và giá bằng nhận xét khó khăn trong việc 2. Yêu cầu, tiêu chí xây thực hiện đánh giá dựng đề kiểm tra, quy bằng đ iểm số. trình ra đ ề kiểm tra học Có kỹ năng xây dùng kỳ đ ề kiểm tra học kỳ ở 3. Đánh giá kết quả học các môn học Tiếng tập ở các môn học bằng Việt, Toán, Khoa đ iểm số (Tiếng Việt, học, Lịch sử và Địa Toán, Khoa học, Lịch sử lý. và Địa lý) theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình Phương pháp nghiên cứu Hiểu thế nào là khoa học sư phạm ứng nghiên cứu khoa học dụng sư phạm ứng dụng 1. Giới thiệu về nghiên cùng phương pháp 10 TH29 3 2 cứu khoa học sư phạm nghiên cứu. Biết lập ứng dụng kế hoạch nghiên cứu 2. Cách tiến hành nghiên và cách tiến hành. cứu khoa học sư phạm ứng dụng 3. Lập kế hoạch nghiên IX. Tăng cứu. cường năng lực nghiên Hướng dẫn áp dụng Vận dụng được trong cứu khoa Nghiên cứu khoa học sư triển khai nghiên cứu học phạm ứng dụng ở tiểu học đ ề tài về khoa học sư trong điều kiện thực tế phạm ứng dụng ở Việt Nam tiểu học. 1. Xác định đề tài Biết hướng dẫn đồng 11 TH30 2 2 2. Lựa chọn thiết kế nghiệp trong nghiên 3. Đo lường - Thu thập cứu sư phạm ứng dữ liệu dụng. 4. Phân tích dữ liệu 5. Đánh giá đ ề tài nghiên cứu 11
 13. Thời gian học Yêu cầu Thời tập trung chuẩn gian Tên và nội dung Mục tiêu Mã (tiết) nghề tự mô đun bồi dưỡng mô nghiệp cần học Thực Lý đun bồi dưỡng (tiết) thuyết hành Tổ chức dạy học, dạy học cả ngày Hiểu được những vấn đề 1. Nguyên tắc tổ chức dạy cơ bản về tổ chức dạy học học trên 5 buổi/ tuần 14 TH31 1 hướng tới dạy học cả 2. Nội dung dạy học ngày ở tiểu học hiện nay. 3. Hình thức dạy học Nắm vững một số định 4. Tổ chức dạy học cả hướng về nguyên tắc tổ ngày trên cơ sở phù hợp chức, nội dung dạy học, đ ặc điểm địa phương lộ trình chuyển đổi sang 5. Những yêu cầu về cơ dạy học cả ngày, sở vật chất, đội ngũ giáo phương pháp và hình X. Tăng viên, cán bộ quản lí. thức tổ chức giáo dục cả cường ngày ở trường tiểu học. năng lực giáo dục Dạy học phân hoá ở tiểu Hiểu được tầm quan học trọng của việc dạy 1. Mục tiêu giáo dục phổ học phân hoá ở cấp thông và mục tiêu giáo tiểu học. dục tiểu học. Nắm đ ược phương 2. Tầm quan trọng của pháp, cách thực hiện 14 TH32 1 việc dạy học phân hoá ở dạy học phân hoá. cấp tiểu học. Phân tích được các 3. Phương pháp thực hiện đ iều kiện thực hiện dạy học phân hoá ở một dạy học phân hoá ở số môn học ở tiểu học. tiểu học. 4. Các điểu kiện để thực hiện hiệu quả việc dạy học phân hoá ở tiểu học. Thực hành dạy học phân Thiết kế được kế hoá ở tiểu học hoạch dạy học phân 1. Các bước lập kế hoạch hoá phù hợp với điều dạy học phân hoá phù kiện và đối tượng hợp với điều kiện và đ ốihọc sinh. tượng tiểu học. Phân tích, đánh giá TH33 15 - Xác định mục tiêu bài đ ược một số kế học hoạch bài học theo - Thiết kế các hoạt động quan điểm dạy học học tập phân hoá đã thiết kế - Đánh giá kế hoạch bài học và đề xuất cách điều 2. Thực hành xây dựng kế chỉnh. hoạch bài học dạy học tích hợp một số nội dung giáo dục. 12
 14. Thời gian học Yêu cầu Thời tập trung chuẩn gian Tên và nội dung Mục tiêu Mã (tiết) nghề tự mô đun bồi dưỡng mô nghiệp cần học Thực Lý đun bồi dưỡng (tiết) thuyết hành Công tác chủ nhiệm lớp Nắm được những ở trường tiểu học vấn đề lí luận cơ bản 1. Những vấn đề cơ bản về công tác chủ về công tác chủ nhiệm nhiệm lớp và yêu cầu trong giai đoạn hiện nay: đ ối với người giáo - Nhiệm vụ, chức năng viên chủ nhiệm lớp ở 12 TH34 3 của người giáo viên chủ tiểu học trong giai nhiệm trong trường tiểu đ oạn hiện nay. học. Có kĩ năng lập hồ sơ - Yêu cầu đối với giáo chủ nhiệm lớp. viên chủ nhiệm trong Có mối quan hệ tốt XI. Tăng công tác giáo dục ở địa với Ban giám hiệu, cường năng phương trong giai đoạn đ ồng nghiệp, phụ lực làm hiện nay. huynh, Ban đại diện - Quan hệ giữa giáo viên cha mẹ học sinh và công tác chủ nhiệm đối với Ban cộng đồng. giáo viên chủ nhiệm giám hiệu, đồng nghiệp, phụ huynh, cha mẹ học sinh và cộng đồng. 2. Hồ sơ về công tác chủ nhiệm Giáo viên chủ nhiệm Nắm được những trong các hoạt động ở yêu cầu đối với trường tiểu học người giáo viên chủ 1. Giáo viên chủ nhiệm nhiệm trong các với công tác quản lí và hoạt động ngoài giờ giáo dục học sinh trong lên lớp. các giờ học chính khóa. Có kĩ năng tổ chức 2. Giáo viên chủ nhiệm và quản lí các hoạt với các hoạt động ngoài đ ộng của học sinh TH35 10 2 3 giờ lên lớp: tiết chào cờ, trong các hoạt động hoạt động của Sao nhi ngoài giờ lên lớp. đ ồng và Đội TNTP HCM. Có kĩ năng phối hợp 3. Giáo viên chủ nhiệm với đồng nghiệp và với công tác quản lí và cộng đồng trong giáo dục học sinh buổi công tác chủ nhiệm lớp. hai/ ngày. 4. Vấn đề phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với Ban đại diện cha mẹ học sinh. 5. Giáo viên chủ nhiệm với công tác giáo dục học sinh cá biệt. 13
 15. Thời gian học Yêu cầu Thời tập trung chuẩn gian Tên và nội dung Mục tiêu Mã (tiết) nghề tự mô đun bồi dưỡng mô nghiệp cần học Thực Lý đun bồi dưỡng (tiết) thuyết hành Các giải pháp sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm 1. Giải pháp xử lí tình huống sư phạm của người giáo viên chủ nhiệm trong công tác quản lí và giáo dục học Có khả năng xử lí sinh trong các giờ học một số tình huống TH36 10 5 chính khóa. sư phạm thường gặp 2. Giải pháp xử lí tình trong công tác chủ huống sư phạm của nhiệm. người giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt đ ộng ngoài giờ lên lớp: tiết chào cờ, hoạt động của Sao nhi đồng và Đội TNTP HCM. 3. Giải pháp xử lí tình huống sư phạm của người giáo viên chủ nhiệm trong công tác quản lí và giáo dục học sinh trong hoạt động buổi 2/ngày. 4. Giải pháp xử lí tình huống sư phạm của người giáo viên chủ nhiệm trong hoạt động phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh. 5. Giải pháp xử lí tình huống sư phạm của người giáo viên chủ nhiệm với công tác giáo dục học sinh cá biệt. Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo TH37 10 1 4 dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học 1. Mục tiêu của hoạt động 14
 16. Thời gian học Yêu cầu Thời tập trung chuẩn gian Tên và nội dung Mục tiêu Mã (tiết) nghề tự mô đun bồi dưỡng mô nghiệp cần học Thực Lý đun bồi dưỡng (tiết) thuyết hành giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học 2. Tình hình tổ chức hoạt đ ộng giáo dục ở trường Nắm đ ược những tiểu học hiện nay vấn đề chung về tổ 3. Quan điểm xây dựng chức hoạt động giáo chương trình giáo dục dục ngoài giờ lên lớp ngoài giờ lên lớp ở tiểu ở tiểu học. học 4. Các yêu cầu khi tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu Nắm được nội dung, học cách thức tổ chức 14 TH38 1 1. Nội dung tổ chức hoạt hoạt động giáo dục đ ộng giáo dục ngoài giờ ngoài giờ lên lớp ở lên lớp tiểu học. 2. Hình thức và phương XII. Phát pháp hoạt động: triển năng Giáo dục kỹ năng sống Hiểu rõ tầm quan lực tổ cho học sinh tiểu học qua trọng của giáo dục kĩ chức các các môn học năng sống cho học hoạt đ ộng 1. Một số vấn đề chung sinh tiểu học qua các giáo dục về kĩ năng sống và giáo môn học. dục kĩ năng sống qua các Nhận biết các kĩ TH39 12 2 1 môn học ở tiểu học (mục năng sống cơ bản và tiêu, yêu cầu…) các nội dung giáo 2. Nội dung và địa chỉ dục kĩ năng sống giáo dục kĩ năng sống qua trong một số môn một số môn học như học. Tiếng Việt, Đạo Đức, Tự Xác định được các nhiên xã hội,…) phương pháp, kĩ thuật dạy 3. Các phương pháp và học và các hoạt động tăng kĩ thuật tích hợp, lồng cường rèn luyện kĩ năng ghép giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong sống vào môn học. một số môn học ở tiểu học. Thực hành giáo dục kỹ Biết soạn kế hoạch năng sống trong một số bài học thể hiện rõ TH40 môn học ở tiểu học việc tăng c ường giáo 1. Xác định mục tiêu bài dục kĩ năng sống cho học tăng cường giáo dục học sinh tiểu học. 15
 17. Thời gian học Yêu cầu Thời tập trung chuẩn gian Tên và nội dung Mục tiêu Mã (tiết) nghề tự mô đun bồi dưỡng mô nghiệp cần học Thực Lý đun bồi dưỡng (tiết) thuyết hành kỹ năng sống. Phân tích, đánh giá 15 2. Cấu trúc kế hoạch bài đ ược một số kế học theo hướng tăng hoạch bài học đ ã cường giáo dục kĩ năng thiết kế và đề xuất sống. cách điều chỉnh. 3. Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng tăng cường giáo dục kĩ năng sống. Giáo dục kĩ năng sống Hiểu rõ tầm quan qua các hoạt động giáo trọng của giáo dục kĩ dục. năng sống cho học 1. Một số vấn đề chung sinh tiểu học qua các về giáo dục kĩ năng sống hoạt động giáo dục. qua các hoạt động giáo Nhận biết các kĩ dục (mục đích, yêu năng sống cơ bản và cầu…). các nội dung giáo TH41 12 2 1 2. Các nội dung kĩ năng dục kĩ năng sống sống có thể tích hợp lồng trong một số hoạt ghép trong các hoạt động đ ộng giáo dục ở tiểu văn nghệ, các hoạt động học. thể dục thể thao, các sinh Xác định đ ược các hoạt tập thể, các hình phương pháp, kĩ thức ngoại khóa dã thuật giáo dục kĩ ngoại… năng sống cho học 3. Phương pháp và kĩ sinh trong một số thuật tích hợp lồng ghép hoạt động giáo dục ở các nội dung kĩ năng sống trường tiểu học. trong các hoạt động giáo dục. Thực hành giáo dục kỹ năng Biết soạn kế hoạch sống trong một số hoạt động bài học thể hiện rõ ngoại khoá ở tiểu học việc tăng c ường giáo 1. Xác định mục tiêu hoạt dục kĩ năng sống cho động ngoại khoá có tăng học sinh tiểu học qua cường giáo dục kỹ năng sống. các hoạt động ngoại TH42 15 2. Cấu trúc kế hoạch hoạt khoá. động ngoại khoá theo hướng Phân tích, đánh giá tăng cường giáo dục kĩ năng đ ược một số kế sống. hoạch bài học đ ã 3. Thực hành thiết kế kế hoạch thiết kế và đề xuất hoạt động ngoại khoá theo cách điều chỉnh. hướng tăng cường giáo dục kĩ năng sống. 16
 18. Thời gian học Yêu cầu Thời tập trung chuẩn gian Tên và nội dung Mục tiêu Mã (tiết) nghề tự mô đun bồi dưỡng mô nghiệp cần học Thực Lý đun bồi dưỡng (tiết) thuyết hành Giáo dục bảo vệ môi Hiểu rõ tầm quan trường qua các môn học ở trọng của giáo dục tiểu học bảo vệ môi trường 1. Một số vấn đề chung cho học sinh tiểu học về môi trường và giáo qua các môn học. dục bảo vệ môi trường Nhận biết các nội qua các môn học ở tiểu dung tích hợp giáo học (mục tiêu, yêu cầu…) dục bảo vệ môi TH43 10 2 3 2. Nội dung và địa chỉ trường trong một số tích hợp giáo dục bảo vệ môn học. môi trường trong một số Xác định được các môn học như Tiếng Việt, phương pháp, kĩ Đạo Đức, Tự nhiên xã hội,…) thuật dạy học tích 3. Các phương pháp và hợp giáo dục bảo vệ kĩ thuật tích hợp, lồng môi trường trong ghép giáo dục bảo vệ môi một số môn học ở trường trong một số môn học. tiểu học. Thực hành giáo dục bảo Biết soạn kế hoạch vệ môi trường trong một bài học theo hướng số môn học ở tiểu học tích hợp giáo dục 1. Xác định mục tiêu bài bảo vệ môi trường học theo hướng tích hợp cho học sinh tiểu giáo dục bảo vệ môi học. TH44 trường Phân tích, đánh giá 15 2. Cấu trúc kế hoạch bài đ ược một số kế học theo hướng tích hợp hoạch bài học đ ã giáo dục bảo vệ mô i thiết kế và đề xuất trường. cách điều chỉnh. 3. Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường Xây dựng cộng đồng Hiểu được môi thân thiện trường giáo dục gồm 1. Môi trường giáo dục cả môi trường ngoài XIII. Phát ngoài nhà trường. nhà trường. triển năng 2. Sự cần thiết phải xây Hiểu đ ược tác động lực hoạt dựng cộng đồng thân của môi trường ngoài 12 TH45 1 2 đ ộng thiện. nhà trường vào nhà chính trị - 3. Phương pháp xây dựng trường. xã hội cộng đồng thân thiện để Biết cách để xây hỗ trợ cho công tác giáo dựng cộng đồng thân dục của nhà trường. thiện. 17
 19. IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TR ÌNH 1. Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học được hướng dẫn, bổ sung hằng năm. a) Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung bồi d ưỡng 1, thường xuyên bổ sung nội dung bồi d ưỡng 3. b) Sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn nội dung bồi dưỡng 2. 2. Thời lượng thực hiện từng nội dung bồi dưỡng: a) Mỗi giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng 120 tiết/năm học. - Nội dung bồi dưỡng 1: khoảng 30 tiết/năm học; - Nội dung bồi dưỡng 2: khoảng 30 tiết/năm học; - Nội dung bồi dưỡng 3: khoảng 60 tiết/năm học. b) Các cấp quản lý giáo dục có thể thay đổi thời lượng bồi d ưỡng ở từng nội dung bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục của địa phương trong từng năm học nhưng không thay đổi tổng số thời gian bồi dưỡng của mỗi giáo viên trong năm học (120 tiết/năm học). c) Căn cứ nội dung bổi d ưỡng 3, giáo viên tự lựa chọn các mô đun cần bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu cá nhân và quy định của sở giáo dục và đào tạo về thời lượng thực hiện khối kiến thức này trong từng năm học. 3. Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học được thực hiện trong năm học và thời gian bồi dưỡng hè hằng năm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và của cá nhân giáo viên. Trường tiểu học là đơn vị nòng cốt trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên của từng trường hoặc cụm trường tiểu học. Các lớp bồi dưỡng tập trung (nếu có) chủ yếu để báo cáo viên giải đáp thắc mắc, hướng dẫn tự học, luyện tập kỹ năng cho giáo viên. 4. Tài liệu học tập để giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng: a) Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học của Bộ G iáo dục và Đào tạo; b) Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo d ục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo ; c) Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 1 theo hướng dẫn của Bộ G iáo d ục và Đào tạo; d) Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 2 theo hướng dẫn của sở giáo d ục và đào tạo, của các đề tài, dự án; đ) Các tài liệu p hục vụ nội dung bồi dưỡng 3 theo hướng dẫn của Bộ G iáo dục và Đào tạo. 18
 20. 5. Việc đánh giá thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học của các địa phương và đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên đ ược thực hiện hàng năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đ ào tạo. KT. BỘ TRƯỞNG TH Ứ TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Vinh Hiển 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản