Thông tư bổ sung, sửa đổi hướng dẫn chế độ quản lý nguồn vốn vay

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
53
lượt xem
8
download

Thông tư bổ sung, sửa đổi hướng dẫn chế độ quản lý nguồn vốn vay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư bổ sung, sửa đổi hướng dẫn chế độ quản lý nguồn vốn vay của Quỹ Hợp tác kinh tế hải ngoại Nhật Bản (OECF) cho các dự án xây dựng cơ bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư bổ sung, sửa đổi hướng dẫn chế độ quản lý nguồn vốn vay

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T C ñ A  B é  T µ I C H Ý N H  S è  18 T C/§T P T  N G µ Y  12 T H¸ N G  3 N¨ M  1996 B æ   S U N G ,  S ö A  ® æ I  H í N G  D É N  C H Õ  ® é  Q U ¶ N  L ý  N G U å N  V è N  V A Y  C ñ A   Q U ü  H î P T¸C KI N H  T Õ  H ¶I N G O ¹ I N H Ë T  B ¶ N  (O E C F) C H O  C¸ C  D ù     ¸N X © Y   ù N G  C ¬  B ¶ N D C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 20/CP  µy  3­ ng 15­ 1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh   h Quy  Õ   ch qu¶n  ýsö  ông  ån  èn  ç  î   iÓnchÝnh  l  d ngu v h tr  ph¸ttr   thøc; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 58/CP  µy  8­ ng 30­ 1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh   h Quy  Õ   ch qu¶n  ývay  µ    înícngoµi; l  v tr¶n     C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 177/CP  µy  10­ ng 20­ 1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban   hµnh  Òu  Ö  §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng; l  tv x d C¨n  vµo    Öp  nh  Ýn  ông  ∙  ý  ÷a  Ýnh  ñ  íc Céng   cø  c¸c Hi ®Þ td ® k gi Ch ph n   hoµ    éi chñ  Üa  Öt Nam   µ  ü   îp    x∙ h   ngh Vi   v Qu H t¸ckinh tÕ    ¹iNh Ët    h¶i ngo   B¶n   (OECF)  µ  v tho¶  Ën    thu bæ sung,söa  æi    Öp  nh    ® c¸c Hi ®Þ vay  ∙  ý  ÷a Bé   ® k gi   Tµi chÝnh    thay  Æt   Ýnh  ñ  m Ch ph CHXHCN   Öt Nam   µ  Vi   v OECF   µy  8­ ng 14­ 1995; § Ó   ¸p  ® øng  Þp  êiviÖc  ótvèn  µ  k th   r  v qu¶n  ý,cÊp  l  ph¸tvèn  u    ©y     ®Ç t x dùng  ¬  c b¶n  cho    ù    ö  ông  ån  èn  c¸cd ¸n s d ngu v vay  OECF; Bé   µi chÝnh    T  bæ sung, söa  æi  ét  è  iÓ m     ® m s® Th«ng   sè  TC/§T  t 95  ngµy  11­ 14­ 1994  ña  é  µichÝnh    c BT  nh sau: 1. Bæ     sung  µo  iÓ m     ôc    v® 8, m II(C¸c ph¬ng    thøc rótvèn     thanh  to¸n)néi    dung  sau: e.Ph¬ng    thøc chuyÓn  Òn:   ti Ph¬ng thøc nµy  îc¸p dông    ®    trong tr ng  îp chñ  u    èn  ótvèn  ña   ê h   ®Ç tmu r  c OECF     ®Ó thanh  to¸n cho  êi cung  Êp  µng    ng   ch ho¸  µ  Þch  ô  i  íiphÇn  vd v ®è v   hîp ®ång      ghib»ng  Òn ViÖt Nam   ti     ngay  sau    Ën  îcyªu  Çu  khinh ®   c thanh    to¸n cña  êicung  Êp. ng   c (S¬    ùc hiÖn  ¬ng  ®å th   ph thøc nµy  îcnªu  ¹ phô  ôcsè  kÌm    ®   t  i l   4  theo) ­ Sau    Ën  îc th«ng    khinh ®  b¸o phª  Èn  ña  é   µi chÝnh  i  íihîp chu c B T   ®è v     ®ång  ∙  ý  ÷a chñ  u    µ  µ  ® k gi   ®Ç t v nh cung  Êp    c (nh quy  nh  ña  ¬ng  ®Þ c ph thøc  cam   Õt), êicung  Êp  ùc hiÖn  Üa  ô  i víi ñ  u    k  ng   c th   ngh v ®è     ch ®Ç ttheo hîp ®ång     ®∙  ý. k ­ Néi dung    Þ     ®Ò ngh thanh    ña  êi cung  Êp  to¸nc ng   c bao  å m   Çn  èn  g ph v øng  íc,vèn  tr   thanh    to¸ntheo tiÕn ®é       quy  nh  ®Þ tronghîp ®ång.    ­ Chñ  u  ,sau    Ën  îc®Ò   Þ    ®Ç t  khinh ®   ngh thanh to¸n,c¨n cø  îp ®ång  ∙      h  ® ký,tiÕn  µnh  Óm     Ýnh  îp lÖ  ña    Þ    h ki trat h   c ®Ò ngh thanh    . to¸n®ã Sau    Ëp  ®ã l vµ  öiBé   µi chÝnh  g  T  (Tæng  ôc  c §TPT  µ  ô   µi chÝnh  i  ¹i) ÷ng  µi vVT  ®è ngo   nh t  liÖu sau:   + B¶n    Þ  ®Ò ngh thanh    ña  êicung  Êp  ã    Ën  ña  ñ  u   to¸nc ng   c c x¸cnh c ch ®Ç t(theom É u   íng dÉn  ña      h  c OECF)
  2. 2 +  B¶n  ãm  ¾tnéidung  t t   thanh  to¸n. ­ Trong    vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ khinhËn    å  ¬    Þ  3  l vi k t     ®ñ h s ®Ò ngh thanh  to¸ncña  ñ  u  ,Bé   µi chÝnh    ch ®Ç t  T   (Tæng  ôc  c §TPT)  Óm    Õu  ki tra,n kh«ng  ã  c ý  Õn  ×  ki g kh¸c víi®Ò   Þ  ña  ñ  u    ×  Õn hµnh  µm  ñ tôc rótvèn     ngh c ch ®Ç t th ti   l th       chuyÓn  Òn  íiOECF   ô  ti v   (V TC§N). Hå   ¬    Þ   ótvèn    s ®Ò ngh r   chuyÓn  Òn  öi ti g   OECF   å m: g +  Yªu  Çu  ótvèn c r  +  Ò   Þ  § ngh thanh    ña  êicung  Êp  ã    Ën  ña  ñ  u  . to¸nc ng   c c x¸cnh c ch ®Ç t +  B¶n  ãm  ¾tnéidung  t t   thanh  to¸n. PhÝ   ña  ©n   µng  c Ng h Tokyo  µ  ña  ©n   µng  ¹ith ng  Öt Nam   v c Ng h Ngo   ¬ Vi   do  ©n  µng  ¹ith ng  Öt Nam     ùctiÕp tõ c¸c chñ  u  ,phÝ  ña  Ng h Ngo   ¬ Vi   thu tr        ®Ç t  c Tæng   ôc  c §TPT  tõ l∙ do  ñ  u      õng  ú  ï hîp  íihîp  ng  Ýn  thu      ch ®Ç t tr¶t i k ph   v   ®å t dông. Th«ng   µy  ã  Öu  ùctõ ngµy  ý.C¸c  tn c hi l     k  quy  nh  ®Þ kh¸c cña    Th«ng     t95 TC/§T  µy  11­ ng 14­ 1994  kh«ng    íi tr¸v   i Th«ng   µy  Én  ÷nguyªn hiÖu  ùcthi tn v gi     l   hµnh. P H ô  L ô C  1 T H A N H  T O¸ N  T H E O  P H ¬ N G  T H ø C   H U Y Ó N  TI Ò N C          F               (6)                           O EC   N g© n  µng  h Tokyo              (3)                           (7)   (1)   (5)                                  N g© n  µng  h        Tµ chÝ nh             (9)    é                       B     i      N go¹ h­¬ng it ( ô  §N ) V TC TC   &  §T  PT                 (4b)      (10b) C hñ  Ç u ­ ® t            (3)      (4a)    (2)               N g­êicung  Ê p   c
  3. 3 1.HiÖp  nh  Ýn  ông.   ®Þ td 2.Ký  Õt  îp ®ång.   k h  3.Thùc  Ön  îp ®ång    hi h   . 4. § Ò   Þ     ngh thanh  to¸n (ph¶n    øng  íc,sau    µ ph©n  tr   ®ã l   thanh to¸n tõng     kú  theo H§)  è  Òn ®Ò   Þ    s ti   ngh b»ng  ng  ÖtNam. ®å Vi   5.Qui ® æi  õ§VN      t  sang  Òn Yªn  ti   theo  ûgi¸b¸n  ña  t     c NHNT   ña  µy  íc c ng tr   ngµy    Þ, göi®Ò   Þ  ®Ò ngh     ngh Chuy Ón  Òn b»ng  ng  ti   ®å Yªn  (Yªu cÇu  ótvèn.   r    § Ò   Þ  ngh thanh  to¸n.  B¶ng  ãm  ¾tnéidung  t t   thanh to¸n). 6.Tr¶  Òn Yªn,b ¾t  u   Ýnh  îvay.   ti     ®Ç t n  7.ChuyÓn  Òn Yªn.   ti   8.Th«ng  chuyÓn  Òn.   b¸o  ti 9.ChuyÓn  Òn Yªn.   ti   10.Thanh      to¸nb»ng  §VN  cho  êicung  Êp  µ  Ng   c v th«ng  cho  ñ  u   b¸o  Ch ®Ç t .
Đồng bộ tài khoản