Thông tư hướng dẫn chế độ thu phí, lệ phí theo Quyết định 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
72
lượt xem
3
download

Thông tư hướng dẫn chế độ thu phí, lệ phí theo Quyết định 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn chế độ thu phí, lệ phí theo Quyết định 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn chế độ thu phí, lệ phí theo Quyết định 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 78/1999/TT/BTC ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 1999 Híng dÉn chÕ ®é thu phÝ, lÖ phÝ theo QuyÕt ®Þnh 53/1999/Q§-TTg ngµy 26/3/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc; C¨n cø quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam c«ng bè ngµy 18/2/1997. C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 53/1999/Q§-TTg ngµy 26/3/1999 cña Thñ t íng ChÝnh phñ vÒ mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn thu phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc nh sau: 1. Thèng nhÊt ¸p dông møc thu phÝ, lÖ phÝ tham quan c¸c khu di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸, danh lam th¾ng c¶nh ®· ®îc Bé V¨n ho¸ Th«ng tin c«ng nhËn hoÆc ®· ®îc UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng ra quyÕt ®Þnh ®¨ng ký vµ b¶o vÖ, c¸c b¶o tµng (bao gåm b¶o tµng quèc gia, b¶o tµng chuyªn ngµnh, b¶o tµng ®Þa ph¬ng), c¸c nhµ truyÒn thèng b»ng ®ång ViÖt Nam ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, kh«ng ph©n biÖt lµ tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam hay tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi nh sau: a) §èi víi c¸c møc thu ®· ®îc quy ®Þnh t¹i c¸c chÕ ®é thu, nép phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc do c¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ ban hµnh th× ¸p dông møc thu ®ang thu ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam quy ®Þnh b»ng ®ång ViÖt Nam. Trêng hîp, møc thu kh«ng cßn phï hîp th× c¬ quan ®ang thu ph¶i cã v¨n b¶n ®Ò xuÊt víi c¬ quan cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Trong khi cha cã quyÕt ®Þnh míi th× vÉn ph¶i tiÕp tôc thu theo møc thu ®· quy ®Þnh. b) §èi víi c¸c møc thu phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc ban hµnh tr¸i thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ th× ph¶i ®×nh chØ thu. NÕu xÐt thÊy lo¹i vµ møc thu phÝ, lÖ phÝ ®ã cÇn thiÕt vµ phï hîp th× ph¶i cã v¨n b¶n b¸o c¸o, ®Ò xuÊt c¬ quan cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh th× míi ®îc tiÕp tôc thu. 2. C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ho¹t ®éng theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam (bao gåm xÝ nghiÖp liªn doanh, xÝ nghiÖp 100% vèn níc ngoµi vµ c¸c tæ chøc hîp t¸c kinh doanh víi níc ngoµi) khi ®îc c¸c c¬ quan, tæ chøc cña ViÖt Nam phôc vô ho¹t ®éng sù nghiÖp, ho¹t ®éng c«ng céng, c«ng viÖc qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n íc mµ ph¸p luËt quy ®Þnh thu phÝ, lÖ phÝ th× ®îc nép phÝ, lÖ phÝ theo møc thu quy ®Þnh ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam b»ng ®ång ViÖt Nam. 3. Th«ng t nµy ¸p dông ®èi víi c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc, cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 1999. C¸c quy ®Þnh kh¸c vÒ phÝ, lÖ phÝ kh«ng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy vÉn ¸p dông theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.
  2. 2 Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¶nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản