Thông tư hướng dẫn phụ cấp chức vụ lãnh đạo chuyên trách của Hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
156
lượt xem
13
download

Thông tư hướng dẫn phụ cấp chức vụ lãnh đạo chuyên trách của Hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn phụ cấp chức vụ lãnh đạo chuyên trách của Hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn phụ cấp chức vụ lãnh đạo chuyên trách của Hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B a n  T æ  c h ø c ­ C¸n  é  C h Ý n h  p h ñ  S è  199/TC C P   b n g µ y 6 th¸ng  n¨ m  1994 H í ng d É n  p h ô  c Ê p   5  c h ø c v ô  l∙nh ®¹ o c h u yªn tr¸ch c ñ a  é i H C¨n  §iÒu  Quy Õt  nh  è  cø  2  ®Þ s 574­TTg  µy  ng 25/11/1993  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc    ph v vi bæ sung  ét  è  Õ     i  íic«ng  m s ch ®é ®è v   chøc, viªn chøc     hµnh  Ýnh  ù  ch s nghiÖp,lùc l ng  ò     î v trang vµ    i îng hëng  Ýnh    c¸c ®è t   ch s¸ch x∙    héi,Ban      Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  íng dÉn  ùc hiÖn  ô  Êp  b Ch ph h   th   ph c chøc  ô  v l∙nh®¹o  i víi   ®è     c«ng chøc,viªnchøc  µ   íc® îccö     Nh n     sang  µm  Öc      éi  l vi ë c¸c H tr c®©y   ∙  îcBan    í  ®®  Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  b Ch ph giao chØ      Õ   µ     tiªubiªnch v ®ang  ÷c¸cchøc  ô    o  ña  éi nh  gi     v l∙nh®¹ c H   sau: I. g u yªn t ¾ c c h u n g  v µ  ® è i tî ng ¸p d ô n g  N 1. Nguyªn  ¾c: ChØ   ÷ng    t  nh c«ng  chøc, viªnchøc  µ   íc ® îc cö     Nh n     sang  lµm  Öc      éi ® îcNhµ   íctµitrî vi ë c¸cH     n     kinh phÝ  ¹t®éng  íc®©y  ∙  îcBan    ho   tr   ®®  Tæ  chøc    ­C¸n  é  Ýnh  ñ  b Ch ph giao chØ      Õ   µ  ang  ÷c¸cchøc  ô    tiªubiªnch v ® gi     v l∙nh ®¹o  ñ  èt cña  éi  ×  íi ® îc xÕp  ¹ch,bËc ¬ng  íi theo  ¹ch   ch ch   H th m     ng   l m  ng   chuyªn  m«n   ang  ëng  µ  îc hëng  ô  Êp  ® h v®  ph c chøc  ô    o  v l∙nh ®¹ theo  Quy Õt  ®Þnh  è  s 574­ TTg  µy  ng 25/11/1993 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   Th t   ph   2.§èit ng:    î Chøc  ô    o  v l∙nh®¹ chuyªn tr¸chcña    éi bao  å m:     c¸cH   g ­  ñ   Þch  Ch t (hoÆc Tæng    ký    ÷ng  éi  th ë nh H kh«ng  ã  c chøc danh  ñ   Ch tÞch). ­ M ét  ã  ñ   Þch    Ph Ch t (hoÆc  ét  ã  m Ph Tæng    ý    ÷ng  éi kh«ng  ã  th k ë nh H  c chøc  danh  ã  ñ  Þch). Ph Ch t II. ø c  p h ô  c Ê p  c h ø c v ô  l∙nh ®¹ o c h ñ  c h è t   M c ñ a c¸c H é i ® î c q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  n h  s a u: 1.C¸c  éi ë    H   Trung  ng ¬ Chñ  Þch  t (hoÆc  Tæng    ý)hëng  Ö   è  ô  Êp  thk   h s ph c chøc  ô    o    v l∙nh®¹ 1,1; Phã  ñ  Þch  ch t (hoÆc  ã  Ph Tæng     ý) hëng  Ö   è  ô  Êp  th k   h s ph c 0,85  i  íic¸c ®è v     Héi: ­LiªnhiÖp    éi khoa  äc  ü  ËtViÖtNam    c¸cH   h k thu     ­Héi li   Öp    äc  Ö   ËtViÖtNam     ªnhi v¨n h ngh thu     ­Héi Nhµ     ÖtNam    b¸o Vi   ­Héi Nhµ     ÖtNam    v¨n Vi   ­Héi V¨n  Ö   ©n     ngh d gian
  2. 2 ­Héi Ngh Ö   ü  ¹oh×nh  ÖtNam    st  Vi   ­Héi Ngh Ö   ü  ©n  Êu  ÖtNam    s s kh Vi   ­Héi Ngh Ö   ü  óa  ÖtNam    sm Vi   ­Héi Ngh Ö   ü  Õp     s nhi ¶nh  ÖtNam   Vi   ­Héi §iÖn     ¶nh  ÖtNam   Vi   ­Héi Nh¹c  ü  ÖtNam    s Vi   ­Héi Ch÷  Ëp    ÖtNam    th ®á Vi   ­Héi LuËt giaViÖtNam         ­Héi ngêimï  ÖtNam        Vi   ­Héi KiÕn  ócs  ÖtNam    tr   Vi   ­Héi Y  äc        h cæ truyÒn  ÖtNam Vi   ­Tæng  éiY  îchäc  ÖtNam     h d  Vi   Riªng Chñ   Þch    éi:LiªnhiÖp    éi khoa  äc  ü  ËtViÖt Nam,    t c¸c H     c¸c H   h k thu     Héi li   Öp  häc  Ö   ËtViÖt Nam   ∙  Õp  Ö   è    ªnhi v¨n  ngh thu     ®x h s møc  ¬ng  th× l 8,2    kh«ng  ëng  ô  Êp  ãitrªn. h ph c n   2.C¸c  éi ë  a  ¬ng   H   ®Þ ph a/C¸c  éi ë  µ   éi vµ  µnh  è  å   Ý     H   H N   Th ph H Ch Minh  Chñ   Þch  t (hoÆc Tæng     ý) hëng  ô  Êp  th k   ph c chøc  ô    o    ã  v l∙nh®¹ 0,8;Ph chñ  Þch  t (hoÆc  ã  Ph tæng    ý) hëng  ô  Êp  th k   ph c chøc  ô    o  ®èi  íi v l∙nh®¹ 0,6  v  c¸cHéi:   ­Héi V¨n  äc  Ö   Ët    h ngh thu ­Héi Ch÷  Ëp     th ®á ­Héi Ng êimï      ­Héi Y  äc        h cæ truyÒn b/C¸c  éi ë  µnh  è      H   th ph H¶i phßng  µ    v c¸ctØnh Chñ   Þch  t (hoÆc Tæng     ý) hëng  ô  Êp  th k   ph c chøc  ô    o    ã  v l∙nh®¹ 0,7;Ph Chñ   Þch  t (hoÆc  ã  Ph tæng    ý) hëng  ô  Êp  th k   ph c chøc  ô    o    i víi v l∙nh®¹ 0,5 ®è     c¸cHéi:   ­Héi V¨n  äc  Ö   Ët    h ngh thu ­Héi Ch÷  Ëp     th ®á ­Héi Ng êimï      ­Héi Y  äc        h cæ truyÒn Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy  t n c hi l     t  1/4/1993,c¸c quy  nh  íc    ®Þ tr   ®©y     íiquy  nh  ¹  tr¸ v   i ®Þ tiTh«ng   µy  u     á. C¸c  éi ë  t n ®Ò b∙ib   H   Trung  ng, ®Þa   ¬  ph¬ng  ∙  µn  µnh  Öc  Ðt  Öt  ¬ng  tiÒn ¬ng    híng  Én  ¹ ® ho th vi x duy ph ¸n  l c¨n cø  d t i Th«ng   µy    ùc hiÖn  Ýnh    tn ®Ó th   t tr¶cho    i t ng ® îchëng. c¸c®è  î    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản