Thông tư hướng dẫn quản lý sử dụng nguồn thu quảng cáo để đầu tư phát triển ngành truyền hình Việt Nam

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
74
lượt xem
8
download

Thông tư hướng dẫn quản lý sử dụng nguồn thu quảng cáo để đầu tư phát triển ngành truyền hình Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn quản lý sử dụng nguồn thu quảng cáo để đầu tư phát triển ngành truyền hình Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn quản lý sử dụng nguồn thu quảng cáo để đầu tư phát triển ngành truyền hình Việt Nam

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  81 T C/ H S C N  n g µ y   BT s 23 th¸ng 12 n¨ m  1996 h í ng d É n   q u ¶ n   ý s ö  d ô n g  n g u å n  thu q u ¶ n g   l c¸o  Ó  ® Ç u    p h¸t tri Ó n n g µ n h   ® t truy Ò n  h × n h  Vi Ö t  a m N Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh  è  ®Þ s 605/TTg,ngµy  th¸ng8    31    n¨m  1996  ña  ñ   c Th t ng  Ýnh  ñ  Ò  Öc  í Ch ph "v vi cho  Ðp  µnh  ph ng truyÒn  ×nh  îc sö  ông  ån  h ® d ngu thu  õ  t qu¶ng  c¸o    ®Ó ph¸t tr Ón  µnh", sau    èng  Êt  íi§µi truyÒn    i ng   khi th nh v     h×nh  Trung  ng; Bé   µi chÝnh  íng dÉn  ¬   T  h  qu¶n  ývµ  ö  ông  ån    µy  l  s d ngu thu n nh sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1. Thu  õ ho¹t®éng  Þch  ô    t    d v qu¶ng  c¸o    trªntruyÒn  ×nh  µ nguån    h l  thu cña  ©n  ng s¸ch Nhµ   íc ® îc Ch Ýnh  ñ    n    ph cho  Ðp  µnh  ph ng TruyÒn  ×nh  h qu¶n  lývµ  ö  ông    u      sd ®Ó ®Ç t ph¸ttr Ón ngµnh. C¸c   i     kho¶n  nãitrªnsau    õ thu      khitr   chiphÝ   îp lý,sè    h     cßn  ¹ ph¶inép  µo  ©n  l i   v ng s¸ch Nhµ   íc vµ  îc cÊp  ¹ ®Ó     n  ®  l i ®Ç u    ©y  ùng  ¬  ë  Ët chÊt vµ  tx d csv    trang thiÕtbÞ   ü  Ët theo  ù      k thu   d to¸n ® îc    duyÖt  µng  h n¨m, n»m  trong "Quy  ¹ch    ho ph¸ttr Ón ngµnh   i   TruyÒn  ×nh  Öt h Vi   Nam   n   ®Õ n¨m   2000  µ  ÷ng  v nh n¨m  sau"  ∙  îc Thñ   íng  Ýnh  ñ    ®®  t Ch ph phª duyÖt. 2. Ngµnh  µi chÝnh  é  µi chÝnh, Së   µi chÝnh    Ët    ôc  u       T  (B T     T  ­ V gi¸,C ®Ç t ph¸ttr Ón c¸c ®Þa   ¬ng)  Êp   i     ph c ph¸t®Çy   ,  Þp  êisè    ®ñ k th   kinh phÝ   ∙  tõ   ® thu    qu¶ng  c¸o    trªn truyÒn  ×nh    ùc  Ön  h ®Ó th hi c¸c  ù   ®∙  îc cÊp  ã  Èm   d ¸n  ®   c th quyÒn    Öt. phª duy 3. Ngµnh    TruyÒn  ×nh  Öt Nam   µiTruyÒn  ×nh  Öt Nam,    µi h Vi   (§   h Vi   c¸c §   Ph¸tthanh      ­ TruyÒn  ×nh    a   ¬ng)  Þu  h c¸c ®Þ ph ch tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý vµ  ö  l  s dông  ng  íichÕ     µ   ícquy  nh,  ã  Öu  ®ó v  ®é Nh n   ®Þ c hi qu¶,®óng  éidung,m ôc     n    ®Ých  Çn  ph kinh phÝ    õQu¶ng    îc®Ç u    ël¹®Ó     iÓnngµnh.   thu t   c¸o ®   ttr     ph¸ttr   i II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  N 1.Néi dung       thu chi: a.V Ò     thu: ­ Néi dung       thu qu¶ng    éi dung    Þch  ô  c¸o:N   thu d v th«ng   tinqu¶ng    ña  c¸o c ngµnh  TruyÒn  ×nh  µ toµn  é    h l  b c¸c kho¶n doanh thu  õ ho¹t®éng  Þch  ô  t    d v nµy. ­ Møc     qu¶ng      gi¸thu  c¸o:C¨n  quy  nh  Ò   cø  ®Þ v qu¶n  ýgi¸cña  µ   íc, l    Nh n   §µi TruyÒn  ×nh  Öt Nam   íng  Én    h Vi   h d møc   gi¸thu  thu    qu¶ng  trªntruyÒn  c¸o    h×nh  cho  ï hîp víit×nh  ×nh  ¹t®éng  ña  i  ph       h ho   c ®µ Trung  ng  µ    µi®Þa   ¬ v c¸c §   ph¬ng. b.V Ò     chi:
  2. 2 Néi dung    éi  chi:N dung    Ý   Þch  ô  chiph d v qu¶ng c¸o  å m     g c¸c kho¶n    chi sau: b.1.Chi    s¶n  Êt vµ  ©ng  xu   n cao  Êt l ng  ch  î c«ng  ×nh hoÆc   tr   mua   ¬ng  ch tr×nh:Lµ    kho¶n      chi®Ó s¶n  Êt c¸c ch¬ng  ×nh qu¶ng      ç  î ©ng  xu     tr   c¸o,chih tr  n cao  Êt îng  ¬ng  ×nh  ch l ch tr truyÒn  ×nh    h ®Ó thu  ót qu¶ng  h  c¸o,mua     ¶nh, t    liÖu,phim  Ó    th thao  µ  v v¨n  ho¸ nghÖ   Ët ®Ó   ång  Ðp    ¬ng  ×nh thu   l gh c¸c ch tr   qu¶ng      c¸o trªntruyÒn  ×nh  thiÖu  h ®¹   qu¶  èt. . t. b.2.Chi tuyªntruyÒn       qu¶ng    µ  c¸o:L kho¶n   chicho  Öc    n  vi inÊ tranh,¶nh,     tµiliÖu,¸p  Ých      ph qu¶ng c¸o truyÒn  ×nh, chi trùc tiÕp    ¹o nguån  h      ®Ó t   cung  cÊp qu¶ng      c¸o trªntruyÒn  ×nh. h b.3.Chi mua  ¾ m   Ëtt  öa  ÷a  á:Lµ     s v  ,s ch nh   kho¶n    chicho  Öc  vi mua  ¾ m   s linhkiÖn,vËt t       ,phim  b¨ng,thiÕtbÞ   Î söa  ÷a  á, b¶o  ìng thiÕtbÞ   ôc      l  , ch nh   d    ph vô  ùctiÕp  tr   cho  ©y  d truyÒn s¶n  Êt c¸c ch¬ng  ×nh qu¶ng      xu     tr   c¸o trªntruyÒn  h×nh. b.4.Chi cíc ph¸tsãng:Lµ          kho¶n      íc ph¸tsãng  chitr¶c     theo  êil ng ph¸t th  î     sãng  qu¶ng      c¸o trªntruyÒn  ×nh. h b.5.Chi phÝ      qu¶n  ý:Lµ  l   kho¶n    chicho  é  b m¸y qu¶n  ýlµm    ån  l  t¨ng ngu thu qu¶ng        c¸o trªntruyÒn  ×nh. h b.6.Thu Õ     doanh thu  îc tÝnh    ®  trªn doanh thu  íithuÕ   Êt  v  xu theo  Ët lu   ®Þnh. b.7.Chi kh¸c    ­ Møc      chi:C¨n  vµo    Õ     Ön  µnh  µ    Ý  ùc tÕ,Bé  µi cø  c¸c ch ®é hi h v chiph th     T   chÝnh  èng  Êt víi§µiTruyÒn  ×nh  Öt Nam   Ò   th nh       h Vi   v quy  nh  ¹m  êimøc   ®Þ t th   chiphÝ     (%)    trªndoanh  cho  Þch  ô  thu  d v qu¶ng  trªntruyÒn  ×nh      c¸o    h ®Ó c¸c §µiph¸tthanh       ­ TruyÒn  ×nh  h trong c¶  íctheo  khung    n  9  møc    chi(bao  å m     g c¶ thuÕ  doanh      thu)nh sau: +  Doanh    íi thu d   100  iÖu®ång  tr   50% +  õ  T 100  iÖu®Õ n   tr   300  iÖu®ång  tr   48% +  Trªn 300  iÖu®ång  n     tr   ®Õ 500  iÖu®ång  tr   46% +  Trªn 500  iÖu®ång  n   tû®ång    tr   ®Õ 1    45% +  Trªn 1  û®ång  n   tû®ång    t  ®Õ 5    43% +  Trªn 5  û®Õ n   tû®ång    t  25    41% +  Trªn 25  û®Õ n   tû®ång    t  70    38% +  Trªn 70  û®Õ n     t  100  û®ång  t  35% +  Trªn 100  û®ång    t  32% Møc    µy  µmøc    ã  Ýnh  Êt khèng  Õ   èi®a  îc¸p dông  õ 1  chin l   chic t ch   ch t   ®     t  th¸ng 9    n¨m  1996  µ  ùc hiÖn  Ý  iÓ m   v th   th ® trong n¨m    1997, cuèin¨m      1997  é  B Tµi chÝnh  Ï xem   Ðt  iÒu    s  x® chØnh  ¹ møc       dông  li   chi®Ó ¸p  cho n¨m 1998  µ  v c¸c n¨m  Õp    ti theo.C¸c    kho¶n    chiph¶i® îc h¹ch       to¸ntheo  ùc tÕ, ®óng  Õ   th     ch ®é   µichÝnh  Ön  µnh  ã  y    t  hi h c ®Ç ®ñ chøng  õtheo  t  quy  nh  ng  ®Þ nh kh«ng  îc ®  vîtmøc   èng  Õ     kh ch trªn.Trêng  îp  Æc   Öt Bé   µi chÝnh  Ï bµn  íi§µi   h® bi   T   s  v    TruyÒn  ×nh  ÖtNam     iÒu  h Vi   ®Ó ® chØnh. c.Nguån      thu qu¶ng    c¸o truyÒn  ×nh    u    ¹cho  µnh,bao  å m: h ®Ó ®Ç tl  i ng   g
  3. 3 ­ Thu Õ  doanh thu  Ýnh    t trªndoanh thu qu¶ng c¸o theo  Õ  Êt quy  thu su   ®Þnh  ña  ËtthuÕ  Ön  µnh. c lu   hi h ­Thu Õ   îtøc (35%  lîtøc chÞu  Õ).   l    i x      i thu ­Lîi       sau  Õ  tøc thu cßn  ¹ . li d.C¬   Õ   ö  ông  ån    õqu¶ng      ch s d ngu thu t   c¸o truyÒn  ×nh: h ­Toµn  é  è        b s thu trªnph¶inép    100%   µo  ©n  v ng s¸ch Nhµ   íc:   n +  Õ   Thu doanh    Õ  îtøc nép  µo  ©n  thu,thu l     i v Ng s¸ch Nhµ   ícvµ  iÒu  Õt   n  ® ti   cho    Êp  ©n  c¸cc ng s¸ch theo tûlÖ  iÒu  Õtcña    a  ¬ng.      ® ti   c¸c®Þ ph +  Çn  î tøc  Ph l   cßn  ¹ sau    ép  Õ  î tøc vµ  õkho¶n    i li  khin thu l     tr   i chikhuyÕn   khÝch  êilao®éng  èi a  ng     (t   b»ng  th¸ngl ng  ¬  ® 3   ¬ c b¶n  ùc tÕ  ùc hiÖn  ×nh  th   th   b qu©n) ph¶inép    100%   µo  ©n  v ng s¸ch Nhµ   íc theo    n  quy  nh  ôc  ôc ng©n   ®Þ m l  s¸ch  µ   íc (®iÒu  Õt 100%   Nh n   ti   cho  ©n   ng s¸ch  a   ¬ng  i  íic¸c  µi ®Þ ph ®è v   §  truyÒn  ×nh  a   ¬ng, ®iÒu  Õt100%   h ®Þ ph   ti   cho  ©n  ng s¸ch Trung  ng  i  íi ¬ ®è v   §µitruyÒn  ×nh    h Trung  ng) ¬ ­Sö  ông  Òn thu qu¶ng     d ti     c¸o truyÒn  ×nh: h +  Þa  ¬ng  ©n  i ng©n  § ph c ®è   s¸ch ®Ó   u    ël¹cho    ù      iÓn   ®Ç ttr     i c¸cd ¸n ph¸ttr   cña truyÒn  ×nh  a   ¬ng  îc cÊp  ã  Èm   Òn  Öt    ¬  ë    h ®Þ ph ®  c th quy duy trªnc s c¸c nguån: * Thu  Ò   Õ    v thu doanh    îtøc theo tûlÖ  iÒu  Õtng©n  thu,l     i    ® ti   s¸ch ®Þa  ­   ph ¬ng  îchëng  §µitruyÒn  ×nh  a  ¬ng  ép. ®  do    h ®Þ ph n * 100%   è  îtøc cßn  ¹ sau    ép  Õ  îtøc vµ  õ®i    s l   i l  i khin thu l     tr   kho¶n    Ý  i chiph khuyÕn  Ých  êi lao ®éng  èi®a   kh ng     (t   b»ng  th¸ng l ng  ¬  3   ¬ c b¶n  ùc tÕ  ùc th   th   hiÖn  ×nh  ©n)  ña  µitruyÒn  ×nh  a  ¬ng. b qu c §  h ®Þ ph +  Trung  ng  ©n  i ng©n  ¬ c ®è   s¸ch ®Ó   u    ël¹ cho    ù      iÓn   ®Ç ttr     i c¸cd ¸n ph¸ttr   cña TruyÒn  ×nh  h Trung  ng  µ  ét  è  µitruyÒn  ×nh  ¬ vm s§  h khu  ùc  îccÊp  ã  v ®  c thÈm  Òn    Öt tõnguån: quy phª duy     * Thu  Ò   Õ  v thu doanh    î tøc phÇn  iÒu  Õtng©n  thu,l     i ® ti   s¸ch Trung  ng  ¬ theo tûlÖ      quy  nh  §µiTrung  ng  ép. ®Þ do    ¬n *  100%   è  îtøc cßn  ¹ sau    ép  Õ  îtøc vµ  s l    i l i khin thu l     sau    õ®i  i khitr   kho¶n  chiphÝ     khuyÕn  Ých  êi lao ®éng  èi a   kh ng     (t   b»ng  th¸ng l ng  ¬  ® 3   ¬ c b¶n  ùc th   tÕ  ùc hiÖn  ×nh  ©n)  ña  µitruyÒn  ×nh  th   b qu c §  h Trung  ng. ¬  +  µn  é  è  Õ  To b s thu doanh    Õ  îtøc cña    µitruyÒn  ×nh  a   thu,thu l     i c¸c §   h ®Þ ph¬ng  ép  Çn  iÒu  ÕtvÒ   ©n  n ph ® ti   ng s¸ch Trung  ng; toµn  é  Õ   ¬  b thu doanh  thu,thuÕ  îtøc cña  µitruyÒn  ×nh    l    i §  h Trung  ng  ép  Çn  iÒu  ÕtvÒ   ©n  ¬ n ph ® ti   ng s¸ch ®Þa  ¬ng  îccÊp  ¹ ®Ó   u      iÓn ngµnh    ph ®  l i ®Ç tph¸ttr   truyÒn  ×nh  h theo    c¸c dù    îccÊp  ã  Èm  Òn  Öt      ¸n ®   c th quy duy ë c¸ctØnh  Òn  ói,t©y  mi n  nguyªn vµ  ét   m sè tØnh  ùc sù  ã  ã  th   c kh kh¨n. 2.C«ng    Õ   ¹ch:   t¸ck ho a.    a   ¬ng:  µng  ë ®Þ ph h n¨m,  µi Ph¸t thanh  truyÒn  ×nh  §    ­  h c¸c tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õn hµnh  Ëp dù        ©n  ph tr     ¬ ti   l   to¸nthu,ching s¸ch theo    luËtng©n    s¸ch Nhµ   íc,®ång  êiph¶ilËp dù    µ    n  th       to¸nv thuyÕtminh    Õtc¸c   chiti     kho¶n      Ý  ña  ¹t®éng  Þch  ô  thu,chiph c ho   d v th«ng    tinqu¶ng      ù    u   c¸o,c¸cd ¸n ®Ç t ph¸ttr Ón cã  ö  ông  ån     i   s d ngu thu  õ qu¶ng  trªntruyÒn  ×nh  öi Së   µi t  c¸o    h g  T  chÝnh    Ët    ë   Õ   ¹ch  µ  u      ­ V gi¸, K ho S v ®Ç t c¸c tØnh,thµnh  è    ©n  i  µ    ph ®Ó c ®è v
  4. 4 dù        ©n  to¸nthu ching s¸ch cña    tØnh  µ  c¸o cÊp  ã  Èm  Òn    Öt  v b¸o    c th quy phª duy ®ång  êigöicho  µiTruyÒn  ×nh  Öt Nam     th     §  h Vi   ®Ó tæng  îp vµo  Õ   ¹ch c¸c h  k ho     dù      iÓnngµnh  ¸n ph¸ttr   truyÒn  ×nh. h b.ë    Trung  ng:Cïng  íi Öc  Ëp dù    ©n  ¬  v  vi l   to¸nng s¸ch hµng    n¨m, quý,theo      quy  nh   ®Þ chung  ña  µ   íc,§µi TruyÒn  ×nh  Öt Nam   ã  c Nh n     h Vi   c tr¸ch nhiÖ m     tæng  îp dù        ña  ¹t®éng  h   to¸nthu,chic ho   qu¶ng    µn  µnh  c¸o to ng (trong®ã     chia   ra  µi truyÒn  ×nh  §  h Trung  ng  µ  õng  µi truyÒn  ×nh  ¬ vt §  h tØnh, thµnh  è) vµ    ph   c¸cdù    u      ¸n ®Ç ttheo quy  ¹ch ph¸ttr Óncña  µnh    ho     i   ng truyÒn  ×nh,cã  ö  ông  h   sd nguån  thu qu¶ng c¸o  ña    µi ph¸tthanh  truyÒn  ×nh    c c¸c §     ­  h c¸c tØnh, thµnh    phè, b¸o  Bé   Õ   ¹ch  µ  u   , Bé   µi chÝnh    ©n  i  µo  ù      c¸o  k ho v ®Ç t   T   ®Ó c ®è v d to¸n thu,ching©n     s¸ch Nhµ   íc vµ    n   tæng  îp  µo  ù    µng  h v d to¸n h n¨m  ×nh cÊp  ã  tr   c thÈm  Òn    Öt. quy phª duy 3.Qu¶n  ý, Êp      l  c ph¸tkho¶n    õqu¶ng    thu t   c¸o truyÒn  ×nh: h C¸c  µiPh¸tthanh    §    ­ truyÒn  ×nh      h khithu ph¶isö  ông   d chøng  õ ho¸ ®¬n   t    do  é  µichÝnh  BT  (Tæng  ôc  Õ)    µnh. c Thu ph¸th TÊt  c¸c  c¶  kho¶n      chi tiªuph¶i thùc  Ön  ng  ù    hi ®ó d to¸n ® îc duyÖt  µ     v ®óng  Õ     ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  Ön  µnh  ña  µ   íc.Nh÷ng  ù      ã  l    hi h c Nh n   d ¸n chic tÝnh  Êt x©y  ùng  ¬  ch   d c b¶n  îc¸p dông  ®    theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 42/CP  µy    ng 16 th¸ng 7    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph "V vi ban  µnh  Òu  Ö  h §i l qu¶n  ý®Ç u     l  t vµ  ©y  ùng";NghÞ   nh  è  x d   ®Þ s 43/CP  µy  th¸ng 7  ng 16    n¨m  1996  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öc  "V vi ban  µnh h quy  Õ   u   Çu" vµ    b¶n  íng  Én  ch ®Ê th   c¸c v¨n  h d NghÞ   ®Þnh. C¨n  vµo  ù  cø  d to¸n thu, chi cña  ¹t ®éng       ho   qu¶ng  c¸o  ∙  îc cÊp  ã  ®®  c thÈm  quyÒn   phª duyÖt, §µi TruyÒn  ×nh  Öt     h Vi Nam,  c¸c  µi Ph¸t thanh    §    ­ TruyÒn  ×nh    a  ¬ng  Þu  h c¸c®Þ ph ch tr¸chnhiÖm  ©n    Õ   ¹ch thu,chivµ    ph bæ k ho       giao nhiÖ m  ô         v thu ­chicho  õng ®¬n  Þ  ùcthuéc theo c¸cdù    u    µng  t  v tr         ¸n ®Ç th n¨m. Ngµnh  µichÝnh  é  µichÝnh,Së  µichÝnh­ V Ët     ôc  u      T  (B T     T    gi¸,C ®Ç tph¸t tr Ónc¸c®Þa  ¬ng,c¬  i    ph   quan  Kho  ¹c Nhµ   íc),   vµo  è    ép  õho¹t b  n   cø  c¨n s thu n t     ®éng  qu¶ng  c¸o    trªntruyÒn  ×nh  ña  µi TruyÒn  ×nh  Öt Nam,  µi ph¸t h c §  h Vi   §    thanh    ­ truyÒn  ×nh    h c¸c tØnh, thµnh  è, sau    ã    Ën  ña    ph   khic x¸c nh c Kho  ¹c  b Nhµ   ícvµ  ã  y      ñ tôc sÏtiÕn hµnh  Êp    ¹ kho¶n    ãitrªn n   c ®Ç ®ñ c¸c th         c ph¸tl  i thu n     theo  ù  ® îc duyÖt  µ  Õn    ùc hiÖn  d ¸n    v ti ®é th   c«ng  Öc  ña  µi Trung  ng  µ  vi c §   ¬v c¸c§µi®Þa  ¬ng.    ph §µi TruyÒn  ×nh  Öt Nam,  µi Ph¸tthanh      h Vi   §    ­ truyÒn  ×nh    a   ­ h c¸c ®Þ ph ¬ng  ã  c tr¸ch nhiÖ m   èi hîp  íiBé   µi chÝnh, Së   µi chÝnh  VËt        ph   v  T     T  ­  gi¸c¸c tØnh, thµnh  è  µ  ¬    ph v c quan  Õ    Êp    Óm       thu c¸c c ®Ó ki trac¸c kho¶n    Öc  thu,vi sö  ông  µ  d v qu¶n  ýc¸c kho¶n    õ ho¹t®éng  l    thu t     th«ng    tinqu¶ng    c¸o nh»m     ph¸t tr Óntoµn  µnh  i  ng truyÒn  ×nh  h theo quy  ¹ch ®∙  îcCh Ýnh  ñ    Öt.   ho   ®   ph phª duy 4.Ch Õ     Õ     µ      Õt to¸n:   ®é k to¸nv b¸o c¸o quy   §µi TruyÒn  ×nh  Öt Nam,    µi ph¸tthanh      h Vi   c¸c §     ­ TruyÒn  ×nh  a   ­ h ®Þ ph ¬ng  ph¶itæ    chøc  c«ng    ¹ch    Õ     Ò   Þch  ô  t¸ch to¸nk to¸nv d v qu¶ng    c¸o theo    quy ®Þnh  Ön  µnh. hi h ViÖc  Ðt duyÖt,thÈm    Õt to¸nhµng  x    traquy     n¨m  i víi   ù    îc®Ç u   ®è     d ¸n ®   c¸c t b»ng  ån    ngu qu¶ng  c¸o  ùc hiÖn  th   theo quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 42/CP  ngµy  16/7/1996  ña  Ýnh   ñ   µ  c Ch ph v c¸c  v¨n b¶n  íng  Én    µnh  h d thih NghÞ   ®Þnh.
  5. 5 III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   ã  Öu  ùcthi µnh  õngµy  th¸ng9  tc hi l     h t  1    n¨m  1996. Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c     Þ    n  Þ  qu¸ tr     n cv   ®Ò ngh c¸c ®¬ v ph¶n  ¸nh vÒ   é  µichÝnh        BT  ®Ó bæ sung  öa  æi  Þp  êi. s® k th

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản