Thông tư hướng dẫn tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho các đơn vị thực hiện thí điểm khoán theo Quyết định 230/1999/QĐ-TTg ngày 17/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
211
lượt xem
22
download

Thông tư hướng dẫn tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho các đơn vị thực hiện thí điểm khoán theo Quyết định 230/1999/QĐ-TTg ngày 17/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho các đơn vị thực hiện thí điểm khoán theo Quyết định 230/1999/QĐ-TTg ngày 17/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho các đơn vị thực hiện thí điểm khoán theo Quyết định 230/1999/QĐ-TTg ngày 17/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ Sè 30/2000/TT-BTCCBCP ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 2000 Híng dÉn tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, phóc lîi cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n theo QuyÕt ®Þnh sè 230/1999/Q§-TTg ngµy 17/12/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø kho¶n 3 §iÒu 7 QuyÕt ®Þnh sè 230/1999/Q§-TTg ngµy 17/12/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh ®èi víi mét sè c¬ quan thuéc thµnh phè Hå ChÝ Minh, Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ h íng dÉn tiÒn l¬ng, tiÒn th- ëng, phóc lîi ®èi víi c¸c c¬ quan nhËn thÝ ®iÓm kho¸n nh sau: I. Nh÷ng nguyªn t¾c chung: 1. C¬ quan nhËn thÝ ®iÓm kho¸n cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®Çy ®ñ nh÷ng nguyªn t¾c kho¸n quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 2 QuyÕt ®Þnh sè 230/1999/Q§-TTg ngµy 17/12/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 2. Møc kho¸n kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh ®îc æn ®Þnh trong 3 n¨m vµ chØ ®iÒu chØnh trong c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm c, kho¶n 2 §iÒu 3 QuyÕt ®Þnh sè 230/1999/Q§-TTg. 3. ViÖc tr¶ l¬ng, tiÒn thëng vµ phóc lîi ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc phô thuéc vµo kÕt qu¶ thùc hiÖn kho¸n. 4. C¬ quan nhËn thÝ ®iÓm kho¸n ®îc quyÒn quyÕt ®Þnh tiÒn l¬ng, tiÒn thëng vµ phóc lîi theo nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ díi ®©y. 5. Quü tiÒn l¬ng, tiÒn thëng nÕu sö dông cha hÕt ®îc chuyÓn sang kú sau ®Ó sö dông. II. VÒ tiÒn l¬ng 1. Nguån h×nh thµnh quü l¬ng: Tæng quü l¬ng cña c¬ quan nhËn thÝ ®iÓm kho¸n ®îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån sau ®©y: a- Quü l¬ng ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së sè biªn chÕ ®îc Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh giao kho¸n vµ ng¹ch, bËc l¬ng, phô cÊp chøc vô cña c¸n bé, c«ng chøc theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ vµ c¸c chÕ ®é liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng hiÖn hµnh cña Nhµ níc. b- PhÇn l¬ng t¨ng thªm do n©ng bËc theo niªn h¹n. c- PhÇn kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh tiÕt kiÖm tõ kho¸n. d- Quü l¬ng dù phßng (nÕu cã) hoÆc cha sö dông hÕt cña quý tríc, n¨m tríc chuyÓn sang.
  2. 2 2. Tr¶ l¬ng: a- C¬ quan nhËn thÝ ®iÓm kho¸n quyÕt ®Þnh chän c¸c h×nh thøc tr¶ l- ¬ng theo thêi gian, theo vÞ trÝ c«ng viÖc nhng ph¶i duy tr× h×nh thøc tr¶ l- ¬ng ®· chän trong thêi gian Ýt nhÊt 3 th¸ng vµ ph¶i th«ng b¸o cho c¸n bé, c«ng chøc biÕt. b- ViÖc tr¶ l¬ng cho c¸n bé, c«ng chøc c¨n cø vµo møc l¬ng tèi thiÓu do l·nh ®¹o c¬ quan nhËn kho¸n quy ®Þnh nhng lín nhÊt kh«ng vît qu¸ 2,5 lÇn vµ kh«ng ®îc Ýt h¬n møc l¬ng tèi thiÓu hiÖn hµnh do ChÝnh phñ quy ®Þnh. c- §Ó ®¶m b¶o viÖc tr¶ l¬ng kh«ng vît chi so víi tæng quü l¬ng thùc tÕ ®îc hëng sau quyÕt to¸n hoÆc tr¸nh t×nh tr¹ng dån chi tiÒn l¬ng cho c¸c th¸ng cuèi n¨m, c¬ quan nhËn thÝ ®iÓm kho¸n thùc hiÖn viÖc tr¶ l¬ng cho c¸n bé, c«ng chøc theo h×nh thøc sau: - Th¸ng ®Çu quý: l¬ng cè ®Þnh (l¬ng theo ng¹ch, bËc hiÖn hëng theo NghÞ ®Þnh 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ) chi ®Þnh kú hµng th¸ng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. - Th¸ng cuèi quý: c¨n cø kÕt qu¶ thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n c¬ quan nhËn thÝ ®iÓm kho¸n quyÕt ®Þnh møc l¬ng tèi thiÓu ®Ó tr¶ cho c¸n bé, c«ng chøc. - Nh÷ng c¬ quan nhËn thÝ ®iÓm kho¸n cã ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh ® îc kÕt qu¶ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh tiÕt kiÖm theo th¸ng th× cã thÓ quy ®Þnh møc l¬ng tèi thiÓu th¸ng ®Ó tr¶ cho c¸n bé, c«ng chøc ngay tõ th¸ng ®Çu quý. d- C¸c quËn, huyÖn nhËn thÝ ®iÓm kho¸n nÕu thùc hiÖn m« h×nh tæ chøc qu¶n lý theo khèi hay Phßng ®· lÜnh vùc th× Thñ trëng, Phã thñ trëng ®îc hëng hÖ sè phô cÊp chøc vô cña Trëng, Phã phßng thuéc Së. ®- ViÖc tr¶ l¬ng cho tõng ngêi ®îc tÝnh nh sau: LCN=LTTCQ x (k1+k2) Trong ®ã: LCN: lµ l¬ng tr¶ cho c¸ nh©n LTTCQ: lµ l¬ng tèi thiÓu do c¬ quan quy ®Þnh k1: lµ hÖ sè l¬ng cÊp bËc cña c¸ nh©n hoÆc hÖ sè l¬ng cÊp bËc theo vÞ trÝ c«ng viÖc (khi thùc hiÖn h×nh thøc tr¶ l¬ng theo vÞ trÝ c«ng viÖc). k2: lµ hÖ sè phô cÊp, båi d ìng kh¸c mµ nh÷ng hÖ sè nµy ®îc Nhµ níc quy ®Þnh tÝnh theo l¬ng tèi thiÓu. e- ViÖc ®ãng vµ hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ cña c¸n bé, c«ng chøc trong c¬ quan nhËn thÝ ®iÓm kho¸n vÉn tÝnh theo hÖ sè møc l¬ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ vµ møc l¬ng tèi thiÓu chung do ChÝnh phñ quy ®Þnh. III. VÒ tiÒn thëng vµ phóc lîi: 1. TiÒn thëng: PhÇn kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh tiÕt kiÖm cßn l¹i sau khi ®· thanh to¸n l¬ng cho c¸n bé, c«ng chøc theo híng dÉn trªn, c¬ quan nhËn thÝ ®iÓm kho¸n trÝch lËp quü khen thëng.
  3. 3 Quü khen thëng kh«ng ph©n phèi b×nh qu©n, dïng ®Ó thëng cho nh÷ng c¸ nh©n vµ tËp thÓ trong c¬ quan lµm viÖc cã chÊt lîng tèt hoÆc cã s¸ng kiÕn c¶i tiÕn qu¶n lý, mang l¹i hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c vµ tiÕt kiÖm cña c¬ quan. Thñ trëng c¬ quan nhËn thÝ ®iÓm kho¸n ban hµnh quy chÕ th ëng, quy ®Þnh thëng cho c¸n bé, c«ng chøc. 2. Phóc lîi: Sau khi tr¶ l¬ng, tr¶ thëng nÕu quü cßn th× lËp quü phóc lîi - viÖc chi quü phóc lîi thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. IV. VÒ chÝnh s¸ch ®èi víi nh÷ng ngêi trong diÖn s½p xÕp Nh÷ng ngêi trong diÖn s¾p xÕp do thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n, ngoµi viÖc ®îc hëng c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é theo quy ®Þnh hiÖn hµnh th× cßn ®îc hëng thªm c¸c chÝnh s¸ch theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch tinh gi¶n biªn chÕ ®Ó thùc hiÖn NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 7 Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng kho¸ VIII. C¸c kho¶n chi ®Ó thùc hiÖn thªm c¸c chÝnh s¸ch nµy do ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp. V. §iÒu kho¶n thi hµnh: Th«ng t nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 01/01/2000. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản