Thông tư liên bộ 01/TTLB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
58
lượt xem
4
download

Thông tư liên bộ 01/TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 01/TTLBvề một số điểm về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị do Bộ Nội Vụ - Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ 01/TTLB

  1. B GIAO THÔNG V N T I-B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA N IV VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/TTLB Hà N i, ngày 13 tháng 3 năm 1996 THÔNG TƯ LIÊN B C A B N I V - GIAO THÔNG V N T I S 01/TTLB NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 1996 HƯ NG D N M T S I M V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH I V I HÀNH VI VI PH M TR T AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG B VÀ TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ô THN Căn c i u 29 Ngh nh 49/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph quy nh x ph t hành chính v hành vi vi ph m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . Căn c Ngh nh 36/CP ngày 29/5/1995 c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng B và tr t t an toàn giao thông ô th . vi c x ph t hành chính i v i các hành vi vi ph m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th theo quy nh c a Ngh nh 49/CP ngày 26/7/1995 c a Chính ph ư c áp d ng th ng nh t trong c nư c, Liên B N i v - Giao thông v n t i hư ng d n m t s i m như sau: I. HƯ NG D N M T S I M V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH QUY NNH T I CHƯƠNG II C A NGHN NNH 49/CP NGÀY 26/7/1995 1. Tr ng cây trong ph m vi b o v ư ng làm che khu t t m nhìn c a ngư i i u khi n phương ti n giao thông ( i m a, kho n 1, i u 4). "T m nhìn c a ngư i i u khi n giao thông" là t m nhìn t i thi u tr c di n và t m nhìn bên c a ngư i i u khi n giao thông. T m nhìn tr c di n xác nh theo i u ki n làm vi c c a m t ngư i i u khi n phương ti n cao gi nh 1m20 so v i m t ư ng và v trí c a phương ti n làn xe ngoài cùng phía ph i cách mép m t ư ng 1,5m như sau: T c xe ch y T m nhìn t i thi u (m) trên ư ng (km/h) T m nhìn ư ng m t chi u T m nhìn ư ng hai chi u 80 100 200 60 75 150 40 50 80 25 20 40
  2. T m nhìn bên là t m nhìn t i thi u d c 2 bên ư ng ngư i i u khi n phương ti n có th x lý các tr ng i xu t hi n t d c hai bên ư ng. nh ng o n ư ng có th có ngư i, súc v t, phương ti n t bên ư ng i vào thì không ư c tr ng cây trong ph m vi b o v ư ng. Khi tr ng cây trong ph m vi b o v ư ng không b o m t m nhìn theo quy nh trên thì b x ph t theo i m a, kho n 1, i u 4. N u tr ng cây trong ph m vi b o v công trình giao thông mà che khu t không b o m t m nhìn th y c a bi n báo hi u t c ly 150m trên nh ng o n ư ng xe ch y t c cao và có nhi u làn xe, 100m trên nh ng o n ư ng ngoài ph m vi khu ông dân cư, 50m trên nh ng o n ư ng trong ph m vi khu ông dân cư thì b x ph t theo i m a, kho n 2, i u 4. 2. Vi c t ý m ư ng ngang qua ư ng b , ư ng có gi i phân cách ( i m d, kho n 2, i u 6). Vi c t ý m ư ng ngang qua ư ng b , ư ng có gi i phân cách là t ý làm ư ng n i vào ư ng b , t ư ng s t giao c t m t b ng v i ư ng b , phá b gi i phân cách c ng c a ư ng b t o l i ngang qua ư ng b . 3. Dùng ô, dù che n ng, mưa khi i xe p và dùng ô, dù che n ng, mưa khi i u khi n xe máy, mô tô ( i m b, kho n 1, i u 8 và i m b, kho n 1, i u 11). Hành vi này quy nh i v i ngư i ng i trên xe p, xe máy, mô tô (bao g m c ngư i i u khi n và ngư i ư c ch theo) s d ng ô, dù che n ng, che mưa. 4. V n d ng, c a phương ti n. a. , d ng xe ôtô không úng quy nh, ( i m b, kho n 1, i u 13). X ph t các hành vi trong i m h, i u 39 i u l tr t t án toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ban hành kèm theo Ngh nh 36/CP ngày 29/5/1995 c a Chính ph , ng th i chú ý hi u l c c a bi n "C m d ng xe" "C m xe" quy nh t i ph l c s 3 i u l báo hi u ư ng b ban hành kèm theo Quy t nh s 3485/KHKT ngày 12/11/1984 c a B trư ng B Giao thông v n t i. Nơi không có bi n c m d ng thì ư c d ng, nơi không có bi n c m thì ư c . Trư ng h p b t kh kháng như ang i trên ư ng t ng t b h ng máy, h ng l p mà ph i d ng, trong ph m vi c m d ng, c m thì không x ph t. b. i v i xe máy, mô tô, xe máy lôi, xích lô máy: xe, d ng xe lòng ư ng, ch c m , c m d ng ( i m c, kho n 1, i u 11). Ch x ph t i v i các trư ng h p xe, d ng xe lòng ư ng gây c n tr giao thông ã ư c nh c nh mà không ch p hành. Các trư ng h p ch c m , d ng nơi c m d ng u ph i x ph t.
  3. c. D ng xe lòng ư ng, chi u ư ng không úng quy nh gây c n tr giao thông ( i m c, kho n 1, i u 8). Dùng xe Ny làm qu y hàng hoá lưu ng trên ư ng trái v i quy nh gây c n tr giao thông ( i m c, kho n 1, i u 9). Ch x ph t i v i các trư ng h p gây c n tr giao thông, ã ư c nh c nh mà không ch p hành. d. Xe p, xe máy, môtô ch quá s ngư i quy nh ( i m a, kho n 3, i u 8; i m d kho n 1 i u 11) trong tình th c p thi t như ch ngư i i c p c u thì không x ph t. . ón tr khách không úng b n, không úng quy nh ( i m b, kho n 1, i u 14). Không áp d ng i v i ô tô taxi nh ng nơi không có b n, ôtô ch khách theo h p ng. 5. Không ch p hành s ki m tra, ki m soát c a c nh sát giao thông khi có vi ph m ( i m g, kho n 2, i u 11; i m e, kho n 3, i u 13). Hành vi này bao g m: không ch p hành hi u l nh d ng xe, không xu t trình gi y t theo yêu c u c a c nh sát giao thông - tr t t . 6. V gi y phép lái xe ( i m e, kho n 2, i u 11; i m g, kho n 3 i u 13). Trư c ngày 1/8/1995 "Gi y phép lái xe" do B N i v c p n u chưa h t h n v n có giá tr . Sau ngày 1/8/1995 Gi y phép lái xe ư c i thành "b ng lái xe" do B Giao thông v n t i c p. Ngư i i u khi n phương ti n ch ư c i u khi n lo i phương ti n theo úng quy nh ghi trên "Gi y phép lái xe" ho c úng phân h ng quy nh t i i u l thi, c p b ng lái xe ban hành kèm theo Quy t nh 3395-Q /TCCB-L ngày 01/7/1995 c a B trư ng B Giao thông v n t i. 7. Không làm th t c chuy n i quy n s h u xe ho c chuy n vùng theo quy nh ( i m h, kho n 2, i u 11). Ch x ph t khi ã có căn c xác nh chính xác hành vi không chuy n i quy n s h u (bán, cho, t ng) ho c chuy n vùng (di chuy n h khNu n a phương khác, ho c xe c a t ch c mà i u chuy n sang a phương khác) theo quy nh t i Thông tư 03- TT/BNV ngày 24/7/1995 c a B N i v . Không x ph t các trư ng h p i xe mư n c a ngư i khác. 8. i u khi n xe chưa có ăng ký, xe không có bi n s ho c g n bi n s gi ( i m b, kho n 3, i u 11). Không x ph t xe chưa có ăng ký trong các trư ng h p i xe t nơi mua v nhà, trên ư ng i làm th t c ăng ký, ã ư c c p bi n s và có gi y h n l y ăng ký c a cơ quan Công an. Căn c xác nh các trư ng h p trên là các gi y t mang theo và ch gi i h n trong th i gian 30 ngày ph i hoàn thành th t c ăng ký (Theo quy nh c a Thông tư 03-TT/BNV ngày 24/7/1995) ngoài th i gian này b x ph t. Bi n s gi là bi n s không do cơ quan ăng ký xe c p, n u g n bi n s không kh p v i s ghi trên ăng ký xe cũng b x lý như g n bi n s gi .
  4. 9. Dùng chân ch ng qu t xu ng lòng ư ng khi xe ang ch y ( i m a, kho n 4, i u 11). Ch x ph t i v i các trư ng h p c ý, có tính ch t càn qu y; nh ng trư ng h p do vô ý không g t chân ch ng thì nh c nh . 10. S d ng trái quy nh xe mô tô có dung tích xi lanh t 175 cm3 tr lên ( i m b, kho n 5, i u 11). X ph t i v i ngư i s d ng trái quy nh xe môtô có dung tích xi lanh t 175 cm3 tr lên ph i căn c vào Quy t nh 258/TTg ngày 29/5/1993 c a Th tư ng Chính ph , Công văn s 4284/KTKH ngày 27/8/1993 c a Văn phòng Chính ph và Thông tư s 07/BNV ngày 14/7/1993 c a B N i v ; không có trư ng h p ngo i l . Trư ng h p ngư i i u khi n xe là ngư i trong gia ình c a ch phương ti n (chung h khNu) cũng b x ph t. 11. Thay i c tính c a xe máy, mô tô, xe máy lôi, xích lô máy ( i m c, kho n 4, i u 11). Thay i c tính c a các lo i xe này là thay i dung tích xi lanh l n hơn dung tích thi t k , thay còi xe không úng ch ng lo i. 12. Bi n s b m , b che l p ( i m , kho n 2, i u 11; i m d, kho n 1, i u 13) Ch x ph t nh ng trư ng h p c ý b cong, bôi bNn, che khu t bi u s ... tr n tránh s ki m tra, ki m soát; Nh ng trư ng h p không c ý thì nh c nh , hư ng d n, yêu c u ch p hành úng quy nh. 13. i u khi n xe thi u còi, èn chi u sáng, èn tín hi u ( i m , kho n 1, i u 13). M c ph t này áp d ng cho nh ng xe thi u èn chi u sáng, èn tín hi u trong trư ng h p i ban ngày, còn n u i ban êm thì x ph t theo i m g, kho n 2, i u 13 (M c ph t cao hơn). 14. Ch quá tr ng t i cho phép c a xe ( i m c, kho n 4, i u 13). Xe ch hàng hoá, v t vư t quá tr ng t i cho phép là vư t quá tr ng t i thi t k c a ô tô ã ư c ghi trong gi y phép lưu hành. Trư ng h p ch quá tr ng t i dư i 2% thì không x ph t. 15. Ngư i i u khi n phương ti n không mang theo gi y t h p l ( i m a, kho n 6, i u 13). Xe không ăng ký h p l là xe mà ch xe chưa làm th t c ăng ký m i, không làm th t c chuy n i quy n s h u (sang tên), chuy n vùng (di chuy n) theo quy nh. Nh ng gi y t quy nh t i i m a, kho n 6, i u 13 ph i là b n chính. Trư ng h p ngư i i u khi n phương ti n không mang theo b n chính ho c dùng gi y t là b n phôtô (k c phôtô có công ch ng nhà nư c) ho c các gi y t khác thay th cho gi y t theo quy nh t i i m a, kho n 6, i u 13 thì ngư i có thNm quy n t m gi ăng ký xe, gi y phép lái xe (b ng lái xe) và gi y phép lưu hành ho c t m gi phương
  5. ti n (ch t m gi phương ti n khi không có ăng ký xe). Trong th i h n 10 ngày n u ch phương ti n xu t trình y b n chính thì không x ph t. Quy nh này cũng ư c áp d ng i v i ngư i i u khi n xe máy, mô tô và các phương ti n cơ gi i khác. 16. Ch ngư i vư t quá s quy nh cho t ng lo i xe (tr xe buýt) ( i m d, kho n 2, i u 14). Trong i u ki n hi n t i, m c x lý vi ph m ch ngư i vư t quá s quy nh áp d ng như sau: Hành vi này i u ch nh chung i v i các lo i xe ch khách (tr xe buýt) a. Xe kinh doanh ch khách: Căn c vào s ngư i ư c ch ghi trong gi y phép lưu hành khi x lý th c hi n theo quy nh dư i ây: - Xe n 9 ch ng i: Ch vư t quá 1 ngư i không x ph t; ch vư t quá 2 ngư i x ph t b ng 50% m c ti n ph t quy nh; ch vư t quá 3 ngư i ch lên thì x ph t ti n theo m c quy nh. - Xe trên 9 ch ng i n 30 ch ng i: Ch vư t quá 2 ngư i không x ph t; ch vư t quá 3 ngư i x ph t b ng 50% m c ti n ph t quy nh; ch vư t quá 4 ngư i tr lên thì x ph t ti n theo m c quy inh. - Xe trên 30 ch ng i: Ch vư t quá 3 ngư i không x ph t, ch vư t quá 4 ngư i x ph t b ng 50% m c ti n ph t quy nh; ch vư t quá 5 ngư i tr lên thì x ph t ti n theo m c quy nh. b. Xe ch ngư i nhưng không làm kinh doanh ch khách: v n d ng tương t quy nh trên. 17. Dùng xe t i ch ngư i mà không ư c phép ho c sai quy nh (kho n 3, i u 14). Dùng xe t i ch ngư i thùng xe mà không theo úng quy nh t i i u 25 i u l tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ho c s ngư i ng i trong cabin xe t i vư t quá s ch ng i theo thi t k và ư c ghi trong gi y phép lưu hành thì b x ph t. 18. Không èn chi u sáng, èn phanh và các lo i èn tín hi u khác theo quy nh ( i m , kho n 1, i u 15). Trư ng h p có èn v hình th c nhưng không có hi u l c cũng b x ph t. 19. Ch quá t i tr ng cho phép c a c u ư ng ( i m c, kho n 1, i u 16).
  6. Xe quá tr ng t i là xe có t i tr ng tr c ho c t ng tr ng t i vư t quá s c ch u t i c a c u và ư ng theo quy nh t i Thông tư 239-TT/PC ngày 30/9/1995 c a B Giao thông v n t i. Khi cân xe xác nh t ng tr ng t i c a xe thì ư c tr sai s cho phép c a cân (do cơ quan có thNm quy n v o lư ng xác nh và ư c niêm y t công khai t i c u cân) và ư c tr 1% t ng tr ng t i sau khi cân o do thay i v t tr ng c a xe (xăng, d u, nư c...). T ng tr ng c a xe sau khi tr sai s c a cân và s thay i cho phép v t tr ng c a xe (1% t ng tr ng) n u so v i quy nh mà vư t quá thì x ph t như sau: - Vư t t trên 1% n 2% t i tr ng cho phép thì m c ti n ph t b ng 50% m c ti n ph t quy nh. - Vư t t trên 2% t i tr ng cho phép thì x ph t ti n theo m c quy nh. 20. i u khi n xe có l p không úng kích c , tiêu chuNn k thu t ( i m a, kho n 1, i u 17). L p không úng kích c là l p có ư ng kính vành bánh xe không úng ư ng kính vành bánh xe theo thi t k c a nhà ch t o. L p không úng tiêu chuNn k thu t là l p không m b o tiêu chuNn ngành 22-TCN 224-95 ban hành kèm theo Quy t nh 321-Q /KHKT ngày 29/6/1995 c a B trư ng B Giao thông v n t i, m c 1-10-3 như sau: úng c , s lư ng, áp su t, không ph ng r p, không n t v t i l p v i. Các bánh d n hư ng ph i ng u v chi u cao hoa l p; chi u cao hoa l p còn l i c a các bánh d n hư ng không nh hơn: - Ôtô con 1,6 mm - Ôtô khách 2,0 mm - Ôtô t i 1,0 mm 21. H th ng chuy n hư ng không b o m tiêu chuNn k thu t ( i m b, kho n 1, i u 17). H th ng chuy n hư ng th hi n qua dơ góc c a vô lăng: - Ôtô con, ôtô khách n 12 ch , ôtô t i có tr ng t i n 1500 kg không l n hơn 10 . - Ôtô khách trên 12 ch , không l n hơn 12 . - Ôtô t i có tr ng t i trên 1500 kg, không l n hơn 25 . 22. Thay i hình dáng, kích thư c, khung v xe ho c h th ng phanh, h th ng truy n ng, chuy n ng không b o m tiêu chuNn k thu t (kho n 2, i u 17).
  7. Thay i hình dáng, kích thư c, khung v xe là thay i c i m c a xe ư c qu n lý trong h sơ xe và ăng ký xe mà không ư c cơ quan có thNm quy n cho phép. T t c nh ng hành vi thay i h th ng phanh, h th ng truy n ng, h th ng chuy n ng (bao g m c h th ng lái) không m b o tiêu chuNn ngành 22-TCN 224-95 ban hành kèm theo Quy t nh 3321-Q /KHKT ngày 29/6/1995 c a B trư ng B Giao thông v n t i và không ư c phép c a cơ quan có thNm quy n u b x ph t theo quy nh. 23. t, r i bàn chông ho c các v t s t nh n khác trên ư ng giao thông ( i m a, kho n 5, i u 19). t, r i bàn chông ho c các v t khác s c nh n trên ư ng giao thông (kim lo i, m nh chai, m nh kính...) u b x ph t theo i m a, kho n 5, i u 19. II. T CH C TH C HI N B N i v , B Giao thông v n t i, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m ph bi n, hư ng d n, t ch c h c t p cho các cơ quan, cá nhân có thNm quy n x ph t thu c quy n mình. ngh Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph bi n t i ông o nhân dân và hư ng d n, ki m tra, thi hành úng các quy nh t i Thông tư này. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, các ơn v c n ph n ánh v Liên b xem xét gi i quy t. Bùi Văn Sư ng Lê Th Ti m ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản