Thông tư liên bộ 08/TT-LB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
56
lượt xem
4
download

Thông tư liên bộ 08/TT-LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 08/TT-LB về việc hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở do Bộ Y tế - Tài chính - Lao động thương binh và xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ 08/TT-LB

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I-B TÀI NAM CHÍNH-B Y T c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 08/TT-LB Hà N i , ngày 20 tháng 4 năm 1995 THÔNG TƯ LIÊN B C A B Y T - TÀI CHÍNH - LAO NG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 08/TT- LB NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 1995 HƯ NG D N M T S V N V T CH C VÀ CH CHÍNH SÁCH I V I Y T CƠ S Thi hành Quy t nh s 58/TTg ngày 3 tháng 2 năm 1994 Quy nh m t s v n v t ch c và ch chính sách i v i y t cơ s và Quy t nh s 131/TTg ngày 04 tháng 3 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph s a i m t s i m trong Quy t nh s 58/TTg: Liên B Yt , Tài chính, Lao ng - Thương binh và xã h i, Ban T ch c Cán b Chính ph hư ng d n th c hi n như sau: I. NHI M C VÀ T CH C C A Y T XÃ, PHƯ NG, THN TR N (g i chung là y t cơ s ). 1/ Y t cơ s là ơn v k thu t u tiên ti p xúc v i nhân dân, n m trong h th ng y t Nhà nư c có các nhi m v như sau: a) L p k ho ch các m t ho t ng và l a ch n chương trình ưu tiên v chuyên môn y t trình U ban Nhân dân xã, phư ng, th tr n duy t, báo cáo Trung tâm Y t huy n, qu n, th xã và t ch c tri n khai th c hi n sau khi k ho ch ã ư c phê duy t. b) Phát hi n, báo cáo k p th i các b nh d ch lên tuy n trên và giúp chính quy n a phương th c hi n các bi n pháp v công tác v sinh phòng b nh, phòng ch ng d ch, gi v sinh nh ng nơi công c ng và ư ng làng, xã; tuyên truy n ý th c b o v s c kho cho m i i tư ng t i c ng ng. c) Tuyên truy n v n ng, tri n khai th c hi n các bi n pháp chuyên môn v b o v s c kho bà m tr em và k ho ch hóa gia ình, b o m vi c qu n lý thai, khám thai và thư ng cho s n ph . d) T ch c sơ c u ban u, khám, ch a b nh thông thư ng cho nhân dân t i tr m y t và m r ng d n vi c qu n lý s c kho t i h gia ình. e) T ch c khám s c kho và qu n lý s c kho cho các i tư ng trong khu v c mình ph trách, tham gia khám tuy n nghĩa v quân s .
  2. g) Xây d ng v n t thu c, hư ng d n s d ng thu c an toàn và h p lý, có k ho ch qu n lý các ngu n thu c. Xây d ng, phát tri n thu c nam, k t h p ng d ng y h c dân t c trong phòng và ch a b nh. h) Qu n lý các ch s s c kho và t ng h p báo cáo, cung c p thông tin k p th i, chính xác lên tuy n trên theo quy nh thu c ơn v mình ph trách. i) B i dư ng ki n th c chuyên môn k thu t cho cán b y t thôn, làng, p, b n và nhân viên y t c ng ng. k) Tham mưu cho chính quy n xã, phư ng, th tr n và Giám c Trung tâm y t huy n ch o th c hi n các n i dung Chăm sóc s c kho ban u và t ch c th c hi n nh ng n i dung chuyên môn thu c các chương trình tr ng i m v y t t i a phương. l) Phát hi n, báo cáo U ban Nhân dân xã và cơ quan y t c p trên các hành vi ho t ng y t ph m pháp trên a bàn k p th i ngăn ch n và x lý. m) K t h p ch t ch v i các oàn th qu n chúng, các ngành trong xã, tuyên truy n và cùng t ch c th c hi n các n i dung công tác chăm sóc s c kho cho nhân dân. 2/ T ch c Tr m y t . a) Căn c vào nhu c u chăm sóc s c kho c a c ng ng và a phương c m dân cư, a gi i hành chính và kh năng ngân sách thành l p 1 Tr m y t . b) Vi c thành l p, sát nh p, gi i th Tr m y t xã, phư ng, th tr n do U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh trên cơ s ngh c a U ban Nhân dân xã, huy n, và ngh c a Giám c S y t . c) Nh ng xã, phư ng, th tr n có phòng khám khu v c và Trung tâm y t huy n óng thì không c n thành l p Tr m y t , s cán b và các n i dung công vi c chăm sóc s c kho , tiêm ch ng, tuyên truy n giáo d c s c kho ... do phòng khám ho c Trung tâm y t m nhi m. II. CÁN B Y T CƠ S : - Cán b y t cơ s ph i có trình theo tiêu chuNn nghi p v ng ch viên ch c ngành y t c a Nhà nư c quy nh. Cán b ph trách y t cơ s ph i có ki n th c v y t c ng ng và năng l c qu n lý ch o th ng nh t các m t ho t ng y t t ch t lư ng và hi u qu . - S lư ng cán b y t cơ s ư c xác nh theo nhu c u chăm sóc s c kho t i c ng ng, s dân và a bàn ho t ng c a t ng khu v c mà b trí như sau: A. NA BÀN XÃ, PHƯ NG, THN TR N: 1. Khu v c ng b ng, trung du:
  3. a) Nh ng xã t 8000 dân tr xu ng ư c b trí 3 n 4 cán b y t g m: - 01 - 02 Bác s ho c Y s a khoa (1 sâu v y t c ng ng làm trư ng tr m và 01 bi t v y h c dân t c). - 01 Y s a khoa (bi t thêm v S n nhi) ho c N h sinh trung h c, khi chưa có i u ki n thì b trí N h sinh sơ h c. - 01 Y tá trung h c ho c sơ h c. b) Nh ng xã trên 8000 n 12000 dân b trí 4 n 5 cán b y t g m: - 01 - 02 Bác s ho c Y s a khoa (1 sâu v y t c ng ng làm trư ng tr m và 01 bi t v y h c dân t c). - 01 Y s a khoa (bi t thêm v S n nhi) ho c N h sinh trung h c. - 01 N h sinh trung h c ho c sơ h c. - 01 Y tá trung h c ho c sơ h c. c) Nh ng xã trên 12000 dân ư c b trí t i a 06 cán b y t : - 02 - 03 Bác s ho c Y s a khoa (1 sâu v y t c ng ng làm trư ng tr m và 01 bi t v y h c dân t c). - 01 Y s a khoa (bi t thêm v S n nhi) ho c N h sinh trung h c. - 01 N h sinh trung h c ho c sơ h c. - 01 - 02 Y tá trung h c ho c sơ h c. 2. Khu v c mi n núi, Tây nguyên, biên gi i và h i o: a) Xã dư i 3000 dân ư c b trí 04 cán b y t g m: - 01 Bác s ho c Y s a khoa sâu v y t c ng ng làm Trư ng tr m. - 01 Y s a khoa (bi t v S n nhi) ho c N h sinh trung h c, hay sơ h c. - 02 Y tá trung h c ho c sơ h c bi t v N h sinh. b) Xã có 3000 dân tr lên ư c b trí 05 - 06 cán b y t g m: - 01 - 02 Bác s ho c Y s a khoa (1 sâu v y t c ng ng làm Trư ng tr m). - 01 Y s a khoa (bi t thêm v S n nhi) ho c N h sinh trung h c hay sơ h c. - 02 - 03 Y tá trung h c ho c sơ h c bi t v N h sinh.
  4. c) vùng cao, vùng sâu, mi n núi, nơi xa xôi h o lánh ch c n b trí 1 ho c 2 Bác s hay Y s thư ng xuyên có m t t i Tr m y t làm nhi m v theo dõi, t ng h p tình hình công tác y t trong xã, th c hi n các d ch v y t cho nhân dân t i các b n, buôn, làng g n cơ s y t và nhu c u c a nhân dân trong xã; cán b y t còn l i ư c phân công v công tác t i các b n, buôn, làng, p và nh kỳ t ch c giao ban t i tr m. 3- Khu v c thành ph , th xã, th tr n: Các phư ng, th tr n và nh ng xã có phòng khám khu v c óng, s lư ng cán b y t ư c b trí 02 - 03 ngư i. 4- Nh ng nơi có Bác s thì b trí vào v trí ch ch t, nơi chưa có thì ph i xây d ng k ho ch ào t o Bác s a khoa có ki n th c y t c ng ng ưa v xã công tác. 5- Ngoài s cán b y t chuyên trách nói trên, nh ng nơi có nhu c u, U ban Nhân dân xã, phư ng, th tr n có th ký h p ng v i cán b y, dư c, lương y có kinh nghi m làm vi c và t t o ngu n thu t các d ch v phí, c ng ng t nguy n óng góp tr thù lao theo công vi c. B. NA BÀN THÔN, LÀNG, P, B N, BUÔN: Ngoài quy nh trên, tuỳ theo c i m a lý và dân cư c a t ng vùng mà t ch c và s d ng l c lư ng y t cho phù h p ho c s c kho c ng ng ho t ng và t t o ngu n thu tr thù lao ho c ư c phép nh n thù lao khi th c hi n các d ch v y t (theo quy nh c a ngành y t ) và ư c s ch p nh n c a c ng ng. III. NGU N NHÂN L C: 1/ Thu c di n biên ch Nhà nư c: a) Nh ng cán b y t cơ s trư c ây ã thu c biên ch Nhà nư c thì v n ư c gi nguyên trong biên ch Nhà nư c. S cán b y t (tr ti t b m c 1 ph n III) khi ã i u ki n cho ngh hưu thì không ưa cán b thay vào v trí biên ch mà th c hi n vi c ký h p ng (theo i m 2 m c III trong Thông tư này). b) S cán b y t chuyên trách công tác cơ s thu c các xã vùng cao, h i o ư c tuy n d ng vào biên ch Nhà nư c; trư c m t các xã biên gi i nơi có h s khu v c t 0,5 tr lên ư c tuy n d ng vào biên ch Nhà nư c. 2/ Nh ng cán b y t cơ s ang công tác t i xã, phư ng, th tr n, hi n ang hư ng sinh ho t phí theo quy nh trư c ây c a Nhà nư c, n u có i u ki n, tiêu chuN n theo quy nh sau ây thì ư c l a ch n vào làm vi c t i Tr m y t xã, phư ng, th tr n: - Lý l ch rõ ràng. - Có văn b ng v trình chuyên môn y, dư c theo tiêu chuN n nghi p v c a ngành y t . - V tu i i: Nam 55 tu i và n 50 tu i tr xu ng.
  5. - Có gi y ch ng nh n s c kho . U ban Nhân dân xã cùng Trung tâm y t huy n ph i h p v i t ch c chính quy n huy n, qu n, th xã t ng h p th ng nh t ánh giá ch t lư ng, s cán b y t c a t ng xã, phư ng, th tr n báo cáo Ban t ch c chính quy n t nh, thành ph và S y t . S y t cùng Ban t ch c chính quy n t nh, thành ph t ch c ki m tra l i trình chuyên môn và trình U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xét duy t và giao cho c p tr c ti p qu n lý ra quy t nh và th c hi n vi c ký h p ng. 3/ Nh ng xã, b n thu c vùng cao và xã biên gi i, h i o, nơi xa xôi h o lánh khi chưa có cán b y t b trí thì S y t ph i h p v i ngành giáo d c, y t quân i và ơn v biên phòng ch n c cán b ang công tác t i xã, b n, làng ư c ào t o các ki n th c và k năng y t c n thi t và giành m t s th i gian thích h p áp ng ư c yêu c u chăm sóc s c kho ban u cho nhân dân trong vùng. 4/ Cân i nhu c u c a a phương, S y t ph i h p v i Ban t ch c chính quy n t nh t ng h p và trình Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phân b s h c sinh m i t t nghi p các trư ng ào t o y t cho các y t cơ s , c bi t cho các xã vùng cao, h i o, vùng sâu... 5/ Vi c ào t o cán b y t cơ s căn c vào ch tiêu ào t o hàng năm, c n ưu tiên l a ch n ngư i t i ch , c bi t là vùng cao, vùng sâu, nơi xa xôi h o lãnh h c xong ph i tr v xã nơi c i h c công tác. IV- CH LÀM VI C VÀ PHƯƠNG TH C HO T NG: 1/ Cán b y t xã, phư ng, th tr n làm vi c theo ch ngày làm vi c 8 gi và phân công thư ng tr c 24/24 gi t i Tr m y t (k c ngày l và ch nh t) mb oc p c u, , phòng ch ng d ch và b o v cơ s . 2/ Chuy n i phương th c làm vi c b ng hình th c ngoài công vi c hàng ngày v chuyên môn và th i gian thư ng tr c t i tr m, cán b y t xã ph i phân công ph trách t ng thôn, làng ưa d ch v chăm sóc s c kho n t n nhà dân, m r ng d n vi c qu n lý s c kho t i h gia ình, tuyên truy n giáo d c công tác v sinh phòng b nh, ph bi n y h c thư ng th c m i ngư i có th t b o v s c kho cho mình và cho c ng ng. 3/ Y t b n, làng, thôn, p: n i dung ho t ng y t ư c g n li n v i c ng ng tri n khai th c hi n các d ch v k thu t y t thông thư ng t i nhà theo quy nh c a ngành y t và theo lu t pháp c a Nhà nư c. V- CH CHÍNH SÁCH I V I CÁN B Y T CƠ S : A- I V I CÁN B Y T CƠ S THU C BIÊN CH NHÀ NƯ C: Cán b y t cơ s nói t i ti t a, b i m 1 ph n III trong Thông tư này có nghĩa v và ư c hư ng quy n l i và ch chính sách theo quy nh c a Nhà nư c. B- I V I CÁN B Y T CƠ S KHÔNG THU C DI N BIÊN CH NHÀ NƯ C:
  6. 1/ Ti n lương: Ti n lương c a cán b y t cơ s nói i m 2 ph n III trong thông tư này ư c tr trên cơ s h p ng lao ng theo ng ch, b c lương quy nh t i Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính, s nghi p và l c lư ng vũ trang. a. Tiêu chuN n x p theo ng ch, b c lương m i: - Có trình chuyên môn theo tiêu chuN n nghi p v công ch c, viên ch c ngành y t . - Ch p hành t t k lu t lao ng, có tinh th n trách nhi m. b. Cách chuy n x p theo ng ch, b c lương m i: - Cán b y t cơ s trư c ây ã ư c tr sinh ho t phí theo b ng lương quy nh t i Ngh nh 235/H BT ngày 18 tháng 9 năm 1985 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) thì ư c chuy n x p sang ng ch b c lương m i theo hư ng d n t i Thông tư s 10/ LB-TT ngày 2/6/1993 c a liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính - Ban T ch c Cán b Chính ph . - Cán b y t cơ s hư ng sinh ho t phí không theo b ng lương quy nh t i Ngh nh 235/H BT thì cách chuy n x p vào ng ch, b c lương m i như sau: Thâm niên công tác y t Ch c danh 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 n 30 năm năm năm năm năm năm năm Bác s h s 1,92 2,16 2,40 2,64 2,88 3,12 3,37 m c lương m i 230,4 259,2 288 316,8 345,6 374,4 402,4 (1000 ) Y s , Y tá, 1,57 1,69 1,81 2,05 2,29 2,41 2,53 NCS trung h c h s m c 188,4 202,8 217,2 246 274,8 289,2 303,6 lương m i (1000 ) Y tá, NCS sơ 1,40 1,52 1,64 1,76 1,88 2,00 2,12 h c và Dư c tá h s m c 168 182,4 196,8 211,2 225,6 240 254,4 lương m i (1000 ) + Nâng b c: Cán b y t cơ s sau khi ư c chuy n x p theo ng ch, b c lương theo quy nh t i Ngh nh s 25/CP c a Chính ph ư c th c hi n ch nâng b c lương c a Nhà nư c theo quy nh i v i công ch c, vi c ch c hành chính, s nghi p.
  7. + Ch ph c p lương: - Ph c p trách nhi m: m c 3, h s 0,1 áp d ng i v i trư ng tr m y t cơ s ; cách tính tr ph c p trách nhi m th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 17/L TBXH-TT ngày 2/6/1993 c a b Lao ng - Thương binh và Xã h i. - Ph c p khu v c: th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 15/L TBXH-TT ngày 2/6/1993 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. - Ph c p khác: ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. c. Ch kiêm nghi m: Cán b kiêm nghi m nói i m 3 ph n III Thông tư này n u hoàn thành t t nhi m v theo h p ng thì ư c hư ng m t kho n ph c p không quá 50% ti n lương c a cán b y t cơ s có cùng trình . 2/ Cán b y t t vùng ng b ng, thành ph , trung du t nguy n lên ph c v t i vùng cao, h i o (theo quy nh c a U ban Dân t c Mi n núi), nơi xa xôi h o lánh và biên gi i (có h s ph c p khu v c t 0,5% tr lên), ngoài ti n lương còn ư c hư ng tr c p hàng tháng v i các m c như sau: 0,5; 0,7 và 1,0 l n so v i m c lương ư c hư ng theo ng ch, b c c a cán b y t có cùng trình , c th như sau: a dư H s Cán b y t n công tác t i y t cơ s nh ng nơi xa xôi h o lánh, 0,5 biên gi i và h i o g n Cán b y t n công tác t i y t cơ s các xã, b n vùng cao 0,7 Cán b y t n công tác t i y t cơ s các h i o xa 1,0 Cách tính: M c tr c p M c lương theo 0,5 ho c 0,7 hàng tháng = Ngh nh 25/CP x ho c 0,1 Ví d 1: Bác s Nguy n Văn A t nh Hà B c, có m c lương 230.000 ng (h s 1,92) t nguy n lên ph c v t i y t cơ s nơi xa xôi h o lánh và biên gi i thu c t nh L ng Sơn. M c tr c p c a Bác s Nguy n Văn A nơi công tác m i ư c tính như sau: 230.000 ng x 0,5 = 115.200 ng. Ví d 2: N h sinh sơ h c Nguy n Th C t nh Nam Hà, có m c lương 196.800 ng (h s 1,64) t nguy n ra ph c v các xã thu c 1 huy n o g n. M c tr c p c a N h sinh Nguy n Th C nơi công tác m i ư c tính như sau: 196.800 ng x 0,5 = 98.400 ng. Ví d 3: Y s Nguy n Th B t nh Thái Bình có m c lương 202.800 ng (h s 1,69) t nguy n lên ph c v t i y t cơ s thu c vùng cao c a t nh Lai Châu. M c tr c p c a Y s Nguy n Th B nơi công tác m i ư c tính như sau: 202.800 ng x 0,7 = 141.960 ng.
  8. Ví d 4: Y tá trung h c Nguy n Văn D t nh Ti n Giang, có m c lương 182.400 ng (h s 1,52) t nguy n ra ph c v t i các xã thu c 1 huy n o xa c a t nh Kiên Giang. M c tr c p c a Y tá Nguy n Văn D nơi công tác m i ư c tính như sau: 182.400 ng x 1,0 = 182.400 ng. 3/ Ch b o hi m xã h i: Cán b y t cơ s nói ph n B trên ây, cơ quan ký h p ng lao ng và cán b y t th c hi n y nghĩa v óng b o hi m xã h i theo quy nh t i i u l b o hi m xã h i ban hành kèm theo Ngh nh s 12/CP ngày 26/1/1995 c a Chính ph và Thông tư s 06/L TBXH-TT ngày 4/4/1995 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i thì cán b y t cơ s ư c hư ng các ch b o hi m xã h i quy nh t i i u l b o hi m xã h i và trong h p ng lao ng ph i th hi n n i dung v th c hi n b o hi m xã h i. 4/ Ch b o hi m y t : cán b y t nói ph n B trên ây và cơ quan ký h p ng lao ng v i cán b y t th c hi n y nghĩa v óng b o hi m y t theo quy nh t i Thông tư s 12/TT-LB ngày 18/9/1992 c a liên B Y t - Tài chính - Lao ng, Thương binh và Xã h i hư ng d n thi hành Ngh nh s 299/H BT ngày 15/8/1992 c a H i ng B trư ng ban hành i u l b o hi m y t thì ư c hư ng ch b o hi m y t và trong h p ng lao ng ph i th hi n n i dung v th c hi n b o hi m y t . 5/ Ch thôi vi c: - Cán b y t cơ s hi n ang hư ng sinh ho t phí theo các quy nh trư c ây, sau khi s p x p l i n u không i u ki n, tiêu chuN n ti p t c làm vi c, n u ã công tác tr m y t cơ s liên t c t 10 năm tr lên thì ư c hư ng tr c p m i năm công tác liên t c 1 tháng sinh ho t phí ang hư ng và ư c lĩnh m t l n, do Ch t ch U ban Nhân dân t nh xem xét, quy t nh trên cơ s ngh c a Giám c Trung tâm Y t huy n và Ch t ch U ban Nhân dân xã, phư ng, th tr n. Ch thôi vi c này ch th c hi n n h t năm 1995. - Cán b y t cơ s làm vi c theo ch h p ng, khi ch m d t h p ng lao ng, ư c hư ng tr c p thôi vi c theo quy nh t i Ngh nh s 198/CP ngày 31/12/1994 c a Chính ph . VI- NGU N KINH PHÍ CHI TR LƯƠNG VÀ CH CHO CÁN B YT Ơ S XÃ, PHƯ NG, THN TR N (G I CHUNG LÀ Y T CƠ S ): 1/ Kinh phí chi tr lương và các kho n ph c p cho cán b y t cơ s do ngân sách Nhà nư c chi, trư c h t do ngân sách t nh, thành ph tr c thu c Trung ương m nh n theo ch phân c p qu n lý hi n hành n u thi u ngân sách Trung ương s h tr . a. i v i cán b y t cơ s ã thu c di n biên ch Nhà nư c (nêu t i ti t a, i m 1 ph n III trong Thông tư này) lương và các kho n ph c p ã ư c cân i vào k ho ch chi ngân sách a phương ư c chi tr theo quy nh hi n hành.
  9. b. i v i cán b y t cơ s công tác t i các xã vùng cao, biên gi i, h i o (nêu t i ti t b, i m 1 ph n III trong Thông tư này) lương và các kho n ph c p do cơ quan Tài chính c p huy n ho c t nh (tuỳ thu c vào tình hình phân c p qu n lý ngân sách c a a phương) th c hi n vi c chi tr và ti p t c tính ph n chênh l ch gi a ch m i v i quy nh cũ chi tr cho cán b y t cơ s . N u ngân sách huy n thi u thì ngân sách t nh h tr cho , n u ngân sách t nh thi u thì ngân sách Trung ương có trách nhi m h tr mb o kinh phí chi tr cho cán b y t cơ s (thu c di n trong biên ch Nhà nư c). c. i v i cán b y t cơ s không n m trong biên ch Nhà nư c (h p ng theo quy nh c a U ban Nhân dân t nh xét duy t và giao vi c ký h p ng t i i m 2, ph n II trong Thông tư này) hi n t i cơ quan Tài chính c p nào ang qu n lý chi tr thì ti p t c tính ph n chênh l ch gi a ch m i so v i quy nh cũ chi tr , n u thi u ngân sách c p trên b sung ngu n cho th c hi n. Riêng trong năm 1995 ngu n kinh phí th c hi n Quy t nh 58/TTg ngày 3/2/1994 và Quy t nh 131/TTg ngày 4/3/1995 ã cân i trong k ho ch ngân sách a phương ư c giao k ho ch t i Quy t nh 830/TTg ngày 30/12/1994 c a Th tư ng Chính ph và Quy t nh 02/TC-NSNN ngày 30/12/1994 c a B trư ng B Tài chính; các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n b trí kinh phí ã ư c phân b th c hi n. Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giao trách nhi m cho Giám c S Y t qu n lý, hư ng d n, ki m tra vi c chi tr theo úng ch quy nh t i Thông tư này. 2/ N u a phương nào không tr lương và các kho n ph c p cho cán b y t cơ s thì S Tài chính V t giá và S Y t ph n nh v B Tài chính và B Y t xem xét gi i quy t ngay. 3/ V lâu dài, sau khi ki m tra t ng k t tình hình th c hi n và c i cách th t c hành chính, liên B Tài chính - Y t s có hư ng d n b sung cơ ch cân i ngu n và phương th c chi tr kinh phí phù h p v i ch phân c p qu n lý ngân sách m i. VII- I U KHO N THI HÀNH: 1/ Giám c S : Y t , Tài chính v t giá, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Trư ng Ban T ch c Chính quy n giúp Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o, t ch c hư ng d n th c hi n Thông tư này. 2/ Thông tư này ư c th c hi n k t ngày 01/01/1995. 3/ Trong quá trình th c hi n, n u có gì khó khăn, vư ng m c ngh ph n ánh v liên B nghiên c u gi i quy t . Lê Duy ng Tô T H ( ã ký) ( ã ký)
  10. Tào H u Phùng Lê Văn Truy n; ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản