Thông tư liên Bộ 10/LB-TT của Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
82
lượt xem
4
download

Thông tư liên Bộ 10/LB-TT của Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên Bộ 10/LB-TT của Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện quy định tạm thời chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, nhân viên ngành Cơ yếu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên Bộ 10/LB-TT của Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t Liªn B é  L a o  ® é n g  ­  h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi ­ B é  T µ i c h Ý n h  ­ B a n   æ   T T ch øc  c¸n b é  C h Ý n h   h ñ   è  10/LB­T T   g µ y  30 th¸ng 3 n¨ m  1994  í ng  p s n h d É n  th ù c hi Ö n  q u y   Þ n h  t¹ m  êi h Õ  ® é ® th  c ti Ò n l n g  m í i ® è i víi ¬  c¸n b é , n h © n  viªn n g µ n h  C ¬  y Õ u Thi hµnh    NghÞ   nh   è  ®Þ s 25/CP  µy  ng 23/5/1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  ®Þnh  ¹m  êichÕ     Òn l ng  íicña  t th   ®é ti  ¬ m   c«ng chøc,viªnchøc  µnh  Ýnh  ù     h ch s nghiÖp  µ  ùc ¬ng  ò  vll v trang. NghÞ   nh   è    ®Þ s 26/CP  µy  ng 23/5/1993  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ¹m  êichÕ     Òn l ng  íitrong c¸c doanh  ®Þ t th   ®é ti  ¬ m      nghiÖp,  vµ c«ng    è  v¨n s 418/KTTH, ngµy  th¸ng01    26    n¨m  1994  ña  c V¨n  phßng  Ýnh   Ch phñ  Ò   ùc hiÖn  ×en ¬ng  v th   t l trong ngµnh  ¬   Õu,    Cy sau    èng  Êt ý  Õn  khith nh   ki víi  Ban  ¬   Õu  Ýnh  ñ  ªnBé  Cy Ch ph li   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi.Ban      X∙    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  µ  é   µi chÝnh  íng dÉn  b Ch ph v B T   h  thhh  Õ     Òn ¬ng   ch ®é ti l míitrong ngµnh  ¬   Õu        Cy nh sau: A. § è i tî ng 1.§èit ng ¸p dông    î     a.Theo    NghÞ   nh  è  ®Þ s 25/CP  µy  ng 23/5/1993 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph ­ SÜ     quan  ëng ¬ng  h l theo  ËtsÜ   lu   quan  © n   i nh©n  ©n  Öt Nam   Qu ®é   d Vi   vµ Ph¸p  Önh  Ò   ùcl ng an  l v l  î   ninh nh©n  ©n  Öt Nam   µm  Öc    d Vi   l vi trong ngµnh    C¬   Õu. y ­Qu © n   ©n    nh chuyªn nghiÖp;   ­C¸n  é,nh©n    ¬  Õu;   b  viªnc y b. Theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 26/CP  µy  ng 23/5/1993  ña  Ýnh  ñ  éc  c Ch ph thu ngµnh  ¬   Õu  Cy qu¶n  ý: l  c«ng  ©n, viªnchøc  nh    trong c¸cdoanh     nghiÖp. 2.§èit ng kh«ng    ông    î   ¸p d ­Nh÷ng  êi®ang    ng   nghØ  ê  ëng  Õ     ch h ch ®é b¶o  Ó m     éi; hi x∙h ­  ÷ng  êi lµm  Öc  Nh ng   vi theo  îp  ng  ¾n   ¹n  µ  îp  ng  µi h¹n  h ®å ng h v h ®å d  ngoµichØ      Õ   îcduyÖt;   tiªubiªnch ®   ­Nh÷ng  êi®∙  ã  Õt ®Þnh    Öc,phôc    ng   c quy   th«ivi   viªn, Êtngò;  xu   ­  ÷ng  êi nghØ   Öc, chê  Öc    Nh ng   vi   vi ë c¸c  ¬  ë  c s s¶n  Êt  xu kinh doanh,  dÞch  ô; v ­  ÷ng  êi bÞ   nh  Nh ng   ®× chØ  c«ng    t¸choÆc   ang  Þ   û  Ët cha  ® b k lu   giao  viÖc  hoÆc   ang  Þ  ¹m  ® b t giam. B. C h u y Ó n  x Õ p  liª ò  s a n g  l¬ n g  m í i  c
 2. 2 I. g uyªn t ¾ c  N ViÖc chuyÓn  Õp ¬ng  ò  x l c sang ¬ng  íi ph¶ib¶o  ¶m     l m    ® c¸c nguyªn  ¾c  t sau  y: ®© a. Lµ m     c«ng  Öc  ×, thuéc ®èi t ng nµo  ×  vi g      î   th chuyÓn  Õp ¬ng  íitheo  x l m  c«ng  Öc  ,  i t ng ®ã,  ô  Ó: vi ®ã ®è  î   c th ­ SÜ     quan, h¹ sÜ       quan  ÷ cÊp  µ m   µo  ×  gi   h n th chuyÓn  Õp ¬ng  íitheo x l m    cÊp  µ m   . h ®ã ­ Qu © n   ©n    nh chuyªn nghiÖp    Êp  ×nh ®é   µo, thuéc  ã m   µo  ×    ë c tr   n   nh n th ® îcchuyÓn  Õp ¬ng  íitheo cÊp  ×nh ®é   µ  ã m   .   x l m    tr   v nh ®ã b. Nh÷ng  êng  îp  ëng ¬ng    tr hh l kh«ng  ng  µnh, nghÒ   ®ó ng   quy  nh  ¹ ®Þ ti  NghÞ   nh  è  ®Þ s 235/H§BT  µy  ng 18/9/1985  ×  th ph¶i® a  Ò   ng    v ®ó khung, bËc    råimíichuyÓn  Õp     x sang ¬ng  íi. l m c.KhichuyÓn ¬ng  ò     l c sang ¬ng  íikh«ng  îckÕt  îp n©ng  Ëc ¬ng. l m  ®  h  bl II.  C¸ch chuy Ó n   Õ p  l ng c ò  x ¬ sang l ng m íi. ¬ 1. §èi víisÜ         quan  dông  ¸p  chuyÓn  Õp ¬ng  x l theo b¶ng ¬ng  Êp  µ m   l c h quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ t  i ®Þ s 25/CP  µy  ng 23/5/1993 cña  Ýnh  ñ  µ    Ch ph v Th«ng  thíng dÉn  ña  é  èc      c B Qu phßng,Bé  éi vô.   N  2. §èi víic¸n  é, nh©n    ¬  Õu  ang  ëng ¬ng  µ m   ninh       b  viªn c y ® h l h an  theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 131/CT  µy  ng 22/05/1986 bao  å m:   g ­C¸n  é    o  µnh  ¬   Õu  å m:   b l∙nh®¹ ng Cy g +  ëng  Tr ban,Phã  ëng    tr Ban  ¬   Õu; Cy +  ô   ëng, Côc  ëng, ViÖn  ëng, Phã   ô  ëng, Phã   ôc  ëng, Phã  V tr   tr   tr   v tr   c tr   viÖn  ëng; tr +  ëng  Tr phßng,Phã  ëng    tr phßng  é; B +  ëng  Tr phßng,Phã  ëng    tr phßng  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng;   ph tr     ¬ +  ëng  Tr ban  ¬   Õu, ®¬n  Þ,®Þa  ¬ng. Cy   v  ph ­C¸n  é    b chuyªn m«n    nghiÖp  ô  å m: vg +    Tæ chøc  ¬  Õu,  Õ   ¹ch    cy k ho ­ tæng  îp  h c«ng    ¬  Õu  µ  t¸cc y v thanh    tra m Ët  ®ang  ëng ¬ng  µ m   m∙  h l h theo Quy Õt  nh    ®Þ 131/CT  µy  ng 22/5/1986. +  Nghiªncøu    khoa  äc,kü  Ëtm Ët  h   thu   m∙; +  Qu¶n  ýnghiÖp  ô,kü  Ëtm Ët  l  v   thu   m∙; +  Gi¶ng  ¹y kü  Ëtm Ët  d   thu   m∙; +  îlým Ët  Tr     m∙. Nh÷ng  i îng  ãi trªnt¹  iÓ m   nµy  îc ¸p  ông  ®è t n     i ® 2  ® d chuyÓn  Õp  x theo  b¶ng ¬ng. l
 3. 3 B ¶ ng l ng  Ê p h µ m ¬ c (§¬n  Þ  Ýnh:1000  ng) vt   ®å Sè BËc ¬ng  µ m   l h theo H Ö   è ¬ng  Êp  µ m   Møc ¬ng  íitõ sl ch l m    TT Quy Õt  nh  ®Þ 131/CT chuyÓn  Õp x 01/4/1993   1  B Ëc ¬ng  µ m   l h 668 7,20 475   2  B Ëc ¬ng  µ m   l h 621 6,50 429   3  B Ëc ¬ng  µ m   l h 576 5,90 389   4  B Ëc ¬ng  µ m   l h 513 5,30 350   5  B Ëc ¬ng  µ m   l h 455 4,80 317   6  B Ëc ¬ng  µ m   l h 390 4,15 276   7  B Ëc ¬ng  µ m   l h 350 3,80 257   8  B Ëc ¬ng  µ m   l h 322 3,50 237   9  B Ëc ¬ng  µ m   l h 300 3,20 222                                                                     C¨n  vµo  cø  b¶ng ¬ng  µy, viÖc  l n  chuyÓn  Õp ¬ng  ã  Ó  õ l ngcò  x l c th t  ¬ sang ¬ng  íitheo b¶ng  ô  ôcsè  kÌm  l m    ph l   1  theo. 3. Trªn c¬  ë    ông      s ¸p d b¶ng ¬ng  Êp  µ m   ÷ng  êi®∙  ©ng ¬ng  Çn  l ch nh ng   n l l 1  µ  Çn  theo  v l 2  quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 306/H§BT  µy  ng 7/10/1991  ña  c Héi ®ång  é  ëng  × ® îcchuyÓn  Õp ¬ng  ò    B tr th     x l c sang ¬ng  íinh  l m   sau: Sè N © ng  Çn  l1 N © ng  Çn  l2 TT H Ö   è ¬ng  íi sl m HÖ   è s Møc ¬ng  õ l t  HÖ   è s Møc ¬ng  õ l t  01/4/1993 01/4/1993 1 6,50 6,85 452 7,20 475 2 5,90 6,20 409 6,50 429 3 5,30 5,60 370 5,90 389 4 4,80 5,05 333 5,30 350 5 4,15 4,50 297 4,80 317 6 3,80 4,00 270 4,15 276                                                                   §èivíi ÷ng  êitrong ngµnh  ¬   Õu  ang  ëng     nh ng     Cy ® h theo  b¶ng ¬ng  ©n  l qu nh©n chuyªn nghiÖp  µ ¬ng  µ m     vl h theo  Quy Õt  nh  ®Þ 131/CT    ông  ¸p d chuyÓn  xÕp ¬ng  l theo phô  ôcsè  kÌm    l   2  theo,bao  å m:   g a.Chuyªn    m«n  ü  Ëtcao  Êp. k thu   c ¸ dông  p  chuyÓn  Õp  x cho  ÷ng  êitètnghÖp  ihäc  nh ng     ®¹   hoÆc   ã  ×nh c tr   ®é  ¬ng  ¬ng  t ® theo quy  nh  ña  µ   íclµm      ®Þ c Nh n   c¸cc«ng  Öc  vi sau  y: ®©
 4. 4 N hã m   1: ­M∙  Þch  Ët   d m m∙. ­Nghiªncøu  ö nghiÖp  µ      th   v øng  ông  ü  Ëtm Ët  d k thu   m∙. ­S¶n  Êt,l¾p    öa  ÷a    xu   r¸p,s ch m¸y  Ët  vµ    m m∙  c¸ctrang thiÕtbÞ  Ët      m m∙. Nhã m   2: ¸ dông  p  chuyÓn  Õp  x cho    c¸c c«ng  Öc  vi chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  ¬  Õu   vcy cßn  ¹ . li b.Chuyªn    m«n  ü  ËttrungcÊp. k thu     ¸ dông  p  chuyÓn  Õp  x cho  ÷ng  êi tètnghiÖp  nh ng     trung cÊp    chuyªn m«n     kü  Ët hoÆc   ã  ×nh   ¬ng  ¬ng  thu   c tr ®é t ® theo quy  nh  ña  µ   íc lµm    ®Þ c Nh n   c¸c c«ng  Öc  vi sau  y: ®© Nhã m   1: ­M∙  Þch  Ët   d m m∙; ­Thùc  µnh  ö nghiÖm,    h th   s¶n  Êtøng  ông  ü  Ëtm Ët  xu   d k thu   m∙. ­ L ¾p    öa  ÷a      r¸p,s ch c¸ctrang thiÕtbÞ  ü  Ët,kiÓm    µiliÖu nghiÖp      k thu   trat     vô  chuyªn ngµnh  ¬   Õu.   Cy Nhã m   2: ¸ dông  p  chuyÓn  Õp  x cho    c¸c c«ng  Öc  vi chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  ¬  Õu   vcy cßn  ¹ . li c.Chuyªn    m«n  ü  Ëts¬  Êp k thu   c ¸ dông  p  chuyÓn  Õp ¬ng  x l cho  ÷ng  êi ®¹t tr×nh ®é   ¬  Êp  nh ng       s c chuyªn   m«n  ü  ËthoÆc   ×nh ®é  ¬ng  ¬ng  µm    k thu   tr   t ® l c¸cc«ng  Öc  vi sau  y. ®© Nhã m   1: ­M∙  Þch  Ët   d m m∙; ­Thùc  µnh    h s¶n  Êtøng  ông  ü  Ëtm Ët  xu   d k thu   m∙. ­L ¾p    öa  ÷a      r¸p,s ch c¸ctrangthiÕtbÞ  ü  ËttµiliÖu m Ët      k thu       m∙; ­L¸ixe      chuyªn ngµnh    Æc   ñng).   (xe ® ch Nhã m   2: ¸ dông  p  chuyÓn  Õp  x cho    c¸c c«ng  Öc  vi chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  ¬  Õu   vcy cßn  ¹ . li Riªng  ÷ng  êihëng ¬ng  nh ng   l theo b¶ng ¬ng  ©n  ©n  l qu nh chuyªn nghiÖp    lµm    c¸c c«ng  Öc  vi kh¸c trong ngµnh  ¬   Õu  ùc hiÖn      Cy th   chuyÓn  Õp ¬ng  ò  x l c sang ¬ng  íi theo  l m  Th«ng   íng  Én  è  th d s 715  TT­QP   µy  ng 24/5/1993  ña  é   cB Quèc  phßng. 5.  èi víic¸n  é  §   b c«ng  ©n  nh viªn chøc    kh¸c trong  µnh  ¬   Õu    ng Cy bao gå m: a. C«ng  ©n, viªnchøc  µ    nh    v c«ng  ©n    ang  ëng ¬ng  nh viªn® h l theo b¶ng  l ng  µnh  Ýnh  ù  ¬h ch s nghiÖp  ×  th chuyÓn  Õp ¬ng  x l theo    c¸c b¶ng ¬ng  µnh  l h chÝnh  ù  s nghiÖp  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 25/CP  µy  ng 23/5/1993  ña  c
 5. 5 ChÝnh  ñ, Th«ng   sè  ph   t 10/LB­   µy  TT ng 2/6/1993  µ  v Th«ng   sè  t 25/LB­   TT ngµy 13/9/1993  ña    é   c Liªb B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héiBan    v X∙    Tæ chøc  c¸n  é  Ýnh  ñ  Tµi chÝnh  íng  Én  b Ch ph ­    h d chuyÓn  Õp ¬ng  ò  x l c sang  ¹ch, ng   bËc ¬ng  íi. l m b. C«ng  ©n    µm  Öc    nh viªnl vi trong c¸c doanh     nghiÖp  ùc hiÖn  th   chuyÓn  xÕp ¬ng  íitheo  l m  NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/CP  µy  ng 23/5/1993 cña  Ýnh  ñ      Ch ph quy ®Þnh  ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ  níc vµ  Th«ng t è  12/LB­  ngµy   s TT 2/6/1993 cña    é    LiªnB Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi­TµichÝnh.   X∙       III.C¸c ch Õ  ® é  ph ô  c Ê p   1.Phô  Êp    c chøc  ô    o v l∙nh®¹ a.Møc  ô  Êp    ph c chøc  ô v §¬n  Þ  Ýnh:1000  ng vt   ®å Thø  Chøc  ô v HÖ   è s Møc  Òn ti   tù 01/4/199 3   1 Trëng  Ban  ¬   Õu  Ýnh  ñ Cy Ch ph 1,10 80   2 Phã  ëng  tr Ban  ¬   Õu  Ýnh  ñ Cy Ch ph 0,85 61   3 Côc  ëng  ôc  ¬   Õu,  ô   ëng, ViÖn  ëng  tr C Cy V tr   tr 0,70 50 Ch¸nh    v¨n phßng  µ ¬ng  ¬ng vt ®   4 Phã   ôc  ëng, Phã   Ön  ëng,Phã  c tr   vi tr v¨n phßng  0,50 36 vµ ¬ng  ¬ng t ®   5 Trëng  phßng  ¬  c quan  Ban,Bé  µ ¬ng  ¬ng   vt ® 0,40 30   6 Phã   ëng  tr phßng  ¬  c quan Ban, Bé   µ ¬ng  ­   vt ® 0,30 22 ¬ng   7 Trëng  phßng  ¬   Õu  Cy tØnh  µ ¬ng  ¬ng vt ® 0,30 22   8 Phã   ëng  tr phßng  ¬   Õu  Cy tØnh, Trëng    ban  ¬   C 0,20 14 yÕu  n  Þ,®Þa  ¬ng  µ ¬ng  ¬ng ®¬ v   ph vt ®                                                                    Tæ  chøc  ¬  Õu  cy trong lùcl ng vò     î   trang hëng  ô  Êp    ph c chøc  ô  v theo híng     dÉn  ña  é  èc  c B Qu phßng,Néi vô.    C¸c  n  Þ  ®¬ v kh«ng  chøc  µnh  tæ  th Phßng, Ban  µ     m chØ   µnh  Ëp  th l Tæ,  li   é  Ïtho¶ thuËn  ªnB s     sau    ã    Þ  ña  khic ®Ò ngh c Ban  ¬   Õu  Ýnh  ñ. Cy Ch ph b. C¸ch  Ýnh    dông    t tr¶ ¸p  theo  ñ  íng  Ýnh  ñ  è  Th t Ch ph s 11/LB­ ngµy  TT  2/6/1993  ña    é   c LiªnB Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi­ Ban    v X∙      Tæ chøc      ­ C¸n bé  µ  é  µichÝnh. vBT  2.Phô  Êp  © m     c th niªn. Nh÷ng  i  îng  ang  ëng  ô  Êp  © m   ®è t ® h ph c th niªn theo    Quy Õt  nh   è  ®Þ s 131/CT  µy  ng 22/5/1986  ña  ñ   Þch  éi  ng  é   ëng  ×  c Ch t H ®å B tr th nay  dông  ¸p  phô  Êp  © m     c th niªntheo  Th«ng   è  ts 715/TT­   µy  QP ng 24/5/1993 cña  é  èc    B Qu phßng (kh«ng  ë   éng  i t ng). mr ®è  î
 6. 6 3.Phô  Êp    c tr¸chnhiÖ m    b¶o  Ö   ¬  Ët,m Ët  vcm   m∙. +  Ö   è  ô  Êp    víi H s ph c 0,3 so    møc ¬ng  èi Óu: l t  thi ¸ dông  p  cho  ÷ng  êitrùctiÕp qu¶n  ý,chØ  o  ü  Ëtm Ët      nh ng       l  ®¹ k thu   m∙, m∙ dÞch,m Ët      m∙,nghiªncøu,biªnso¹n,s¶n  Êt,l¾p           xu   r¸pm¸y  Ët  vµ  µiliÖu  m m∙  t   m Ët  m∙. +  Ö   è  ô  Êp    víi H s ph c 0,2 so    møc ¬ng  èi Óu: l t  thi ¸ dông  p  cho  ÷ng      ùc tiÕp  nh gi¸o viªn tr   gi¶ng  ¹y  ü  Ët m Ët    êi d k thu   m∙, ng   trùctiÕp li       ªnquan  n   ®Õ chuyªn m«n  ü  ËtnghiÖp  ô  ¬   Õu  µ  ÷ng  ­   k thu   vC y v nh ng êilµm    c«ng    chøc,qu¶n  ýkü  Ëtm Ët    ÷ng  êigi÷kho  Ët  t¸ctæ    l   thu   m∙,nh ng     m m∙. C¸ch  Ýnh  t tr¶: ­ Khi lµm     c«ng    t¸ctrong ngµnh  ¬   Õu  ×  îchëng, khith«ilµm    Cy th ®        c«ng  t¸cc¬  Õu  × th«ikh«ng  îchëng.  y th     ®  ­Møc ¬ng  õ01/4/1993 nh    l t    sau: +  Ö   è    21.600  ng  H s 0,3 =  ®å +  Ö   è    14.400  ng. H s 0,2 =  ®å 4.Phô  Êp  ninh ­Quèc    c An     phßng §èit ng ¸p dông  µ   î     v møc  ô  Êp: ph c ­ Møc   ô  Êp  ph c 50%,  dông  i  íic«ng  ©n    ¸p  ®è v   nh viªn chøc  ëng ¬ng  h l hµnh  Ýnh  ù  ch s nghiÖp  theo NghÞ   nh  ®Þ 25/CP  µ  v 26/CP  õnh÷ng  i t ng (tr   ®è  î   hëng ¬ng  l theo  ©n  µ m   µ ¬ng  ©n  ©n  qu h vl qu nh chuyªn nghiÖp) trùctiÕp lµm         viÖc trong c¸c ®¬n  Þ     v s¶n  Êt l¾p    Ët  vµ    xu   r¸pm m∙  c¸c trang thiÕtbÞ   µiliÖu      t  m Ët  m∙. ­ Møc   ô  Êp  ph c 30%   dông  i  íic«ng  ©n  ¸p  ®è v   nh viªn chøc  ëng ¬ng    h l hµnh  Ýnh  ù  ch s nghiÖp  theo  NghÞ   nh  ®Þ 25/CP  õnh÷ng  i t ng hëng ¬ng  (tr   ®è  î   l theo  ©n  µ m   µ ¬ng  ©n  ©n  qu h vl qu nh chuyªn nghiÖp) phôc  ô  ùc tiÕp      v tr   cho viÖc s¶n  Êt  ¾p  xu l m¸y  Ët  vµ    m m∙  c¸c trang  ÕtbÞ   µiliÖu  Ët  trong thi   t   m m∙    ngµnh.5.C¸c  ô  Êp     ph c kh¸c Ngoµi nh÷ng  ô  Êp    ph c nªu    µnh  ¬   Õu  îc ¸p  ông    Õ     trªnng Cy ® d c¸c ch ®é phô  Êp  c kh¸ctheo quy  nh  ¹ c¸cTh«ng   íng dÉn  ña    é.     ®Þ t    i th   c LiªnB C. § è i tî ng h ä c sinh Häc  sinh hëng  Õ     ô  Êp    ch ®é ph c sinh ho¹tphÝ       nay  îc thùc  Ön  ®  hi møc   phô  Êp  íib»ng  c m  møc   ô  Êp    ph c tiªuvÆt  ña  Õn  Ü   c chi s binh  ×  Ö  è  ô  nh (h s ph cÊp  0,30).C¸c  Õ     nh îng vÒ     Æc     =    ch ®é ®Þ l   ¨n,m nh quy  nh  ®Þ chung  ña  äc  ch sinh c¸c  êng  ùc l ng  ò  tr l  î v trang.§èi víihäc       sinh  ëng ¬ng  ùc  Ön  h l th hi theo  Th«ng   íng dÉn  ña  é  èc  th   c B Qu phßng  µ  é  éi vô. vBN  K Ó   õngµy  ã  Õt  nh  µo  äc  ¹ tr ng  äc  t  c quy ®Þ v h t i ê h sinh ® îchëng  ô  Êp       ph c tr¸chnhiÖ m    b¶o  Ö   ¬  Ët,m Ët  =    víi¬ng  èi Óu. vcm   m∙  0,1 so    l t  thi TÝnh  õ01/4/1993 h Ö   è    21.600  ng, h Ö   è    7.200  ng. t    s 0,3 =  ®å   s 0,1 =  ®å   Ban  ¬   Õu  Ýnh  ñ  íng dÉn    Õtc¸cchÕ     îchëng  Cy Ch ph h   chiti     ®é ®   cho  äc  h sinhm Ët  c¸ctr ng  ¬   Õu  éc quyÒn.   m∙    ê C y thu  
 7. 7 I V. æ  chøc thùc  Ö n  T hi ­ Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy    tn c hi l     t  01/4/1993,c¸c Th«ng    íng    th   dÉn  íc ®©y   Ò   Òn ¬ng  µ  ô  Êp ¬ng  i  íinh÷ng  êi lµm  tr   v ti l v ph c l ®è v   ng   c«ng    t¸c trongngµnh  ¬   Õu  u     á.   Cy ®Ò b∙i b ­ C¸c  é, ngµnh  µ  a   ¬ng  ö  ông  ¬  Õu  ã    B  v ®Þ ph sd cy c tr¸chnhiÖ m   µn  ¹c   b b  thèng  Êt  íiBan  ¬   Õu  ña  Ýnh  ñ    nh v   Cy c Ch ph khichuyÓn  Õp ¬ng  ò  x l c sang ­ l ¬ng  íivµ    Õ     ô  Êp  m   c¸c ch ®é ph c cho  ¬  Õu  éc  é, ngµnh  µ  a   ¬ng  cy thu B   v ®Þ ph qu¶n  ý. l ­  Öc  Vi chuyÓn  Õp ¬ng  ò  x l c sang  ¹ch,bËc ¬ng  íi thùc  Ön  ng   l m  hi theo  Th«ng   è  ts 10/LB­ ngµy  TT  2/6/1993 cña    é.   LiªnB ­ Quü  ¬ng  µ  ¬ng    l v ph thøc   ¬ng, thanh  Õt  tr¶l   quy to¸n quü  Òn ¬ng  íi   ti l m  thùc hiÖn    theo  Th«ng   è  ts 43/LN­ ngµy  TT  23/5/1993 cña    é   µichÝnh      LiªnB T   ­ Bé  Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi ­  v X∙    Ban    Tæ chøc  ña  Ýnh  ñ  íng c Ch ph h   dÉn. Nh÷ng  é, ngµnh,®Þa   ¬ng  õa    B    ph v qua  ∙  îcchuyÓn  Õp ¬ng  µ  ¹m  ®®  x l vt tr¶theo  ¹ch    ng kh¸c trong kÕt      qu¶  Ðt  Öt  ña  ªnBé   ×  Ýnh  x duy c li   th t to¸n ®iÒu    chØnh  ¹cho  ïhîp víi íng dÉn  ¹ Th«ng   µy. l i ph       h  t i tn ­  ÷ng  êi lµm  Nh ng   c«ng    t¸c trong  µnh  ¬   Õu   ng Cy ph¶i ®ãng  ü      qu b¶o hiÓ m     éivµ  x∙h   b¶o  Ó m   tÕ  hi y  theo ®óng    quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n ­ B∙ibá    Õ     Ò   ïtiÒn ®iÖn, tiÒn nhµ,tiÒn häc,c¸c phô  Êp,trî     c¸cch ®é v b                c    cÊp  kh¸cnh  ô  Êp  tÕ,gi¸odôc,tiÒn bï®Þnh îng..   ph c y           l . ­ C¸c  é, ngµnh  µ  a  ¬ng    B  v ®Þ ph trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn         chuyÓn  Õp ­ x l ¬ng  íicho    é,nh©n    ¬  Õu  ã  ×  íng m ¾ c     Þ  m  c¸n b   viªnc y cgv   ®Ò ngh ph¶n  vÒ   ¸nh  LiªnBé      ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
 8. 8
 9. B ¶ n g  ch uy Ó n  x Õ p  l¬ n g   ò  san g  l¬ n g   íi c m (Ph ô  l ô c  è  1) s (KÌm theo Th«ng   è:10/LB­ ngµy    ts   TT  30/3/1994 cña    é   LiªnB Bé   Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi­Ban      X∙ h    Tæ chøc   ­C¸n  é   é  µichÝnh   b ­B T   ­Ban  ¬   Õu  Ýnh  ñ) Cy Ch ph   Chøc  danh BËc ¬ng l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B¶ng ¬ng  Êp  µ m l ch HÖ   è s 3,20 3,50 3,80 4,15 4,80 5,30 5,90 6,50 7,20 Møc ¬ng  õ01/4/1993 l t  222 237 257 276 317 350 389 429 475  ­Trëng    ban  ¬   Õu  Ýnh  ñ Cy Ch ph 621 668  ­Phã  ëng    tr ban  ¬   Õu  Ýnh  ñ Cy Ch ph 621 668  ­  ôc  ëng Côc  ¬  yÕu, Côc tr ng Côc  C tr C ë Qu¶n  lý ü   k thuËt, Ön  ëng  Ön   Vi tr vi Nghiªncøu    KHKTM M  ¬ng  ¬ng. t ® 576 621 668 ­ Côc  ã  ôc  ¬   Õu, Côc  ã  ôc    ph C C y   ph C QLKT,  ã  Ön  ­ Ph vi tr ëng  Ön  Vi nghiªncøu    KHKTM M   µ ¬ng  ¬ng vt ® 513 576 621 ­Trëng    phßng  ¬   Õu  é  µ ¬ng  ¬ng Cy Bvt ® 455 513 576 621 ­Phã    phßng  ¬   Õu  é  µ ¬ng ¬ng  ¬ng Cy Bvt t ® 390 455 513 576 ­Trëng    phßng  ¬   Õu  Cy tØnh  µ ¬ng  ¬ng vt ® 390 455 513 ­ Phã     phßng  ¬   Õu  Cy tØnh, Trëng    ban  ¬   Õu  n  Þ, Cy ®¬ v   350 390 455 513 ®Þa  ¬ng ph ­Tæ   ëng  ¬   Õu   tr Cy 300 322 350 390
 10. Chøc  danh BËc ¬ng l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ­ Trîlýtham  u, nghiÖp  ô: trî ýnghiªncøu       m  v      l   KHKTM M,   trî ýnghiÖp  ô  ü  Ët,c¸n bé     l v k thu     gi¶ng  ¹y chuyªn ngµnh  d    m Ët    î ýtham  u  µnh  ¬  Õu. m∙,tr    l m ng cy 300 322 350 390 455 513 576 621                                                                                  Chøc  danh BËc ¬ng l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Nhã m     II: HÖ   è s 2,40 2,65 2,90 3,15 3,40 3,65 3,90 4,15 4,40 4,65 Møc ¬ng  íitõ1/4/1993 l m    178 190 204 218 233 248 262 276 291 307 C¸c c«ng  Öc  vi chuyªn m«n, nghiÖp  ô  v 281 300 322 350 425 463 505 c¬  yÕu cßn  ¹cã  l   møc ¬ng  ò  i l c theo Q§       131 256 273 290 310 333 359 390 455 495 513 vµ  NghÞ   nh  ®Þ 235 II   IChuyªn  . m«n   ü  Ët s¬  Êp k thu   c Nhã m   I HÖ   è s 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 Møc ¬ng  íitõ1/4/1993 l m    178 186 197 210 222 233 245 257 268 279
 11. Chøc  danh BËc ¬ng l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  +  dÞch  Ët  M∙  m m∙ ­ Thùc hµnh s¶n xuÊt øng  dông kü  thuËtm Ët    m∙ +  ¾p     öa  ÷a  L r¸p,s ch trang  ÕtbÞ   ü  thi   k thuËttµi Öu m Ët       li m∙ +    chuyªn ngµnh  ® Æc   ñng) L¸ixe    (xe  ch   262 418 cã møc  ¬ng  ò  l c theo    Q§ 131  µ  v NghÞ   ®Þnh  235 242 256 273 281 300 322 350 370 390 435 Nhã m     II: HÖ   è s 2,20  2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 Møc ¬ng  íitõ1/4/1993 l m      172 178 186 197 210 222 233 245 257 268 + Chuy Ón  Õp    i t ng chuyªn m«n   x c¸c ®è  î     242 256 273 281 300 322 350 370 390 435 kü  Ët li   thu   ªnquan  nghiÖp  ô  ¬   Õu   vCy cßn  ¹ cã  l i møc  ¬ng  ò    l c theo    Q§ 131  µ  v NghÞ   nh  ®Þ 235                                                                                               
 12. B ¶ n g  ch uy Ó n  x Õ p  l¬ n g   ò  san g  l¬ n g   íi c m c ñ a c¸n  é, n h © n  viªn ch uyªn  « n  k ü  thu Ë t c ¬  y Õ u b m (Ph ô  l ô c  è  2) s (KÌm theo Th«ng   è:10/LB­ ngµy    ts   TT  30/3/1994 cña    é   LiªnB Bé  Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi­Ban      X∙     Tæ chøc   ­C¸n  é   é  µichÝnh   b ­B T   ­Ban  ¬   Õu  Ýnh  ñ) Cy Ch ph Chøc  danh B Ëc ¬ng l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Chuyªn  m«n   ü  Ët cao  Êp: k thu   c Nhã m   I HÖ   è s 2,88 3,18  3,48 3,78 4,08 4,38 4,68 4,98 5,28 5,58 5,88 6,18 Møc ¬ng  õ1/4/1993 l t  203 220 238 256 272 290 309 329 348 368 388 408  +  M∙ dÞch m Ët m∙, nghiªn  cøu thö   nghiÖ m   µ   v øng  ông  ü  Ët m Ët  d k thu   m∙. S¶n  Êt,l¾p    öa  ÷a      xu   r¸p s ch m¸y m Ët  vµ    m∙  c¸c trang thiÕtbÞ   Ët       m m∙ cã  møc  ¬ng  ò  l c theo  Quy Õ     nh   t ®Þ 281 300 322 350 425 463 505 550 596 131  µ  v NghÞ   nh  ®Þ 235 273 290 310 333 359 390 455 495 513 576 621 644  Nhã m   II HÖ   è s 2,65  2,95 3,25 3,55 3,85 4,15 4,45 4,75 5,05 5,35 5,65 5,95 Møc ¬ng  õ1/4/199 3  l t    190 207 225 239 260 276 294 314 333 353 373 393 
 13. Chøc  danh B Ëc ¬ng l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  C¸c  c«ng  Öc  vi chuyªn  m«n,  nghiÖp  vô  c¬  yÕu  cßn l¹ cã møc  l ng cò  i ¬ theo Q§    131  µ  v NghÞ   nh  ®Þ 235 281 300 322 350 425 463 505 550 596 273 290 310 333 359 390 455 495 513 476 621 644 Chuyªn  m«n   ü  Ët trung  Êp: k thu   c Nhã m   I II HÖ   è s 2,65 2,90  3,15 3,40 3,65 3,90 4,15 4,40 4,65 4,90 Møc ¬ng  õ1/4/1993 l t  190 204 218 233 248 262 276 291 307 323 +  M∙  dÞch m Ët  m∙  thùc hµnh thö  nghiÖ m, s¶n  Êt øng  ông  ü  Ët xu   d k thu   m Ët  l¾p    öa  ÷a  m∙  r¸p s ch trang  Õt thi   bÞ  ü  ËttµiliÖu m Ët  k thu       m∙ 281 300 322 350 425 463 505 256 273 290 310 333 359 390 455 495 513

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản