Thông tư liên bộ 40/TTLB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
1
download

Thông tư liên bộ 40/TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ 40/TTLB về việc quản lý và điều hành ngân sách Nhà nước đầu tư cho ngành y tế do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ 40/TTLB

  1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 40/TTLT Hà N i , ngày 24 tháng 5 năm 1993 THÔNG TƯ LIÊN B C A B TÀI CHÍNH - Y T S 40/TTLT NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 1993 HƯ NG D N VI C QU N LÝ VÀ I U HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C U TƯ CHO NGÀNH Y T Căn c vào Ngh nh s 15-CP ngày 2-3-1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B . Căn c vào Quy t d nh s 168-H BT ngày 16-5-1992 c a H i ng B trư ng v vi c s a i m t s i m trong Ngh quy t 186-H BT v phân c p Ngân sách a phương và thông tư s 15a-TC/NSNN ngày 28-5-1992 c a B Tài chính hư ng d n quy t nh trên. t o i u ki n cho ngành Y t s p x p l i m ng lư i y t cơ s và th c hi n có hi u qu các ngu n v n u tư cho s nghi p y t , Liên b Tài chính - Y t hư ng d n m t s i m c th v qu n lý Ngân sách Ngành Y t như sau: I- NGUYÊN T C CHUNG: 1. T năm 1993, B Y t ph i h p v i B Tài chính, U ban K ho ch Nhà nư c xây d ng k ho ch tài chính toàn ngành Y t trình Chính ph . K ho ch tài chính ngành ph i ph n ánh toàn b các ngu n thu, chi c a ngành Y t , k c thu, chi b ng ngu n vi n tr , thu, chi vi n phí, b o hi m y t và các ngu n khác. 2. B Tài chính và S Tài chính - V t giá có trách nhi m c p phát y và k p th i kinh phí cho b Y T , các B , T ng c c, U ban Nhà nư c - g i t t là các B , cơ quan TW (ph n do ngân sách Trung ương chi) và cho S Y t các t nh thành ph (ph n do ngân sách a phương chi) theo ch tiêu k ho ch ngân sách Nhà nư c giao hàng năm. Riêng i v i các chương trình m c tiêu c a ngành Y t do trung ương qu n lý: Sau khi nh n ư c k ho ch do chính ph giao, b Y t th ng nh t v i B Tài chính phân ph i cho t ng B , a phương. Căn c k ho ch ã th ng nh t phân b B Tài chính c p tr c ti p cho B Y t ( i v i cơ s Trung ương thu c B Y t qu n lý) và c p u quy n cho S Tài chính - v t giá a phương ( i v i ph n do a phương th c hi n). 3. Ngành y t có trách nhi m qu n lý, i u hành và s d ng có hi u qu các ngu n kinh phí u tư cho s nghi p Y t , và báo cáo tình hình s d ng kinh phí cho cơ quan tài chính ng c p theo dõi c p phát và ki m tra. M i kho n thu chi c a s nghi p Y t ph i ư c qu n lý ghi vào h th ng Ngân sách Nhà nư c, bao g m: - Ngân sách nhà nư c c p phát.
  2. - Các ngu n vi n tr , ng h , quyên t ng c a các nư c, các t ch c qu c t , cá nhân nư c ngoài cho ngành y t . - Các kho n thu vi n phí, b o hi m y t . - Các ngu n khác II- NH NG QUY NNH C TH : Vi c xây d ng k ho ch, phân b , c p phát, qu n lý và s d ng Ngân sách u tư cho ngành Y t ư c quy nh c th như sau: 1. L p k ho ch và giao k ho ch ngân sách: Căn c vào các văn b n hư ng d n l p k ho ch kinh t xã h i hàng năm c a U ban k ho ch Nhà nư c và hư ng d n l p k ho ch thu, chi Ngân sách hàng năm c a b Tài chính, vi c l p và g i k ho ch tài chính theo trình t như sau: i v i các ơn v s n xu t kinh doanh và hành chính s nghi p tr c thu c B Y t qu n lý: l p k ho ch thu, chi tài chính năm g i v B Y t và B Tài chính. - i v i các B , ngành Trung ương: l p k ho ch thu chi v Y t thu c ph m vi mình qu n lý g i v B Y t và B Tài chính. - i v i các ơn v s n xu t kinh doanh và hành chính s nghi p thu c ngành Y t a phương qu n lý (bao g m các ơn v tr c thu c S Y t và các phòng y t qu n, huy n, th xã): l p và g i k ho ch thu, chi tài chính năm cho S Y t và S Tài chính. S Y t sau khi th ng nh t v i S Tài chính - V t giá có trách nhi m t ng h p k ho ch thu - chi tài chính c a a phương mình g i cho b Y t và B Tài chính. - B y t có trách nhi m t ng h p k ho ch thu - chi toàn ngành Y t g i B Tài chính và U ban K ho ch Nhà nư c theo úng ti n th i gian quy nh và ph i h p v i B Tài chính, U ban K ho ch Nhà nư c trình Chính ph và trình Qu c h i phê duy t. Sau khi k ho ch chi ngành Y t ư c Qu c h i phê chuNn thông báo, b Y t cùng B tài chính và U ban K ho ch Nhà nư c th ng nh t phân b Ngân sách s nghi p y t cho t ng B , a phương theo k ho ch ã ư c phê duy t trình chính ph ho c cơ quan có thNm quy n thông báo chính th c cho các B , cơ quan trung ương và các a phương. Riêng k ho ch thu i v i ngành Y t s do B Tài chính, U ban K ho ch Nhà nư c xem xét trên cơ s ngh c a B y t trình Chính ph giao nhi m v thu cho B Y t và các a phương. 2. i u hành và c p phát ngân sách s nghi p Y t : a) i v i Trung ương: Căn c vào ch tiêu k ho ch tài chính do Chính ph (ho c B Tài chính ư c u quy n) thông báo B Y t và các B , cơ quan Trung ương ch u trách nhi m phân ph i và qu n lý Ngân sách i v i các ơn v tr c thu c. Trong trư ng h p c n thi t có quy n i u ch nh chi ti t th c hi n nhi m v ư c giao
  3. nhưng không ư c vư t quá t ng m c k ho ch tài chính ư c thông báo và có trách nhi m thông báo l i cho B Tài chính và U ban K ho ch Nhà nư c. i v i các chương trình m c tiêu Y t thu c Ngân sách Trung ương giao cho B Y t tr c ti p qu n lý: B y t có trách nhi m phân b , m b o úng n i dung chi tiêu theo các văn b n hư ng d n v chương trình m c tiêu cho các a phương; - Phòng ch ng s t rét - Phòng ch ng bư u c và n n - Tiêm ch ng m r ng - Chương trình phòng ch ng SIDA. - Ch ng xu ng c p. Căn c vào k ho ch phân b hàng quý, hàng năm c a B Y t , B Tài chính s th c hi n vi c c p phát kinh phí b ng hình th c "Kinh phí u quy n" qua h th ng kho b c Nhà nư c vào tài kho n 936 "Ti n g i kinh phí u quy n thu c Ngân sách Trung ương" c a S Tài chính - V t giá m t i chi c c kho b c Nhà nư c a phương thu c chương 99 lo i 13 kho n 01 h ng 1 "Ph n trung ương h tr cho chương trình m c tiêu y t do b Y t duy t". Riêng ph n Ngân sách c a các m c tiêu trên t t i các cơ s trung ương, thu c B Y t qu n lý, B Tài chính s c p th ng v B Y t qu n lý và i u hành theo m c l c Ngân sách Nhà nư c hi n hành. Căn c vào kinh phí u quy n ư c trung ương c p, S Tài chính - V t giá các a phương th ng nh t v i S Y t và c p l i cho S Y t S Y t c p cho các cơ s y t tr c thu c. b) i v i a phương: m b o vi c qu n lý kinh phí g n li n v i công tác qu n lý s nghi p y t , t o i u ki n cho vi c s p x p màng lư i khám ch a b nh phù h p v i t ng a phương, hàng năm căn c k ho ch ã th ng nh t phân b và giao ch tiêu chính th c, S Y t ph i h p v i S Tài chính V t giá th ng nh t d ki n phân b ngân sách cho t ng cơ s và xu t phương th c c p phát h p lý trình U ban Nhân dân t nh, thành ph xem xét, quy t nh giao k ho ch ngân sách Nhà nư c cho các cơ s s nghi p y t c a t nh, thành ph và giao cho S Y t qu n lý, i u hành s d ng. 3. Hàng quý, hàng năm các ơn v , a phương có trách nhi m báo cáo quy t toán chi s nghi p y t cho cơ quan ch qu n và cơ quan tài chính ng c p theo úng ch báo cáo k toán hi n hành. 4. b Tài chính, S Tài Chính - V t giá các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ph i h p cùng v i b Y t các b , T ng c c, các U ban Nhà nư c, các S Yt ki m tra vi c qu n lý và s d ng Ngân sách chi cho s nghi p Y t Trung ương, S nghi p y t ngành và s nghi p y t a phương; thNm tra quy t toán c a B Y t , S Y t và Y t ngành theo ch Nhà nư c quy nh. III- I U KHO N THI HÀNH:
  4. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c ngh các ơn v , các a phương báo cáo Liên B nghiên c u gi i quy t. H T Nguy n Tr ng Nhân ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản