Thông tư liên bộ số 03/TT-LB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
52
lượt xem
5
download

Thông tư liên bộ số 03/TT-LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 03/TT-LB về việc quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ do Bộ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 03/TT-LB

  1. B LAO NG, C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THƯƠNG BINH VÀ XÃ c l p - T do - H nh phúc H I-B Y T ******** ******** S : 03/TT-LB Hà N i , ngày 28 tháng 1 năm 1994 THÔNG TƯ LIÊN B C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - Y T S 03/TT-LB NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 1994 QUY NNH CÁC I U KI N CÓ H I VÀ CÁC CÔNG VI C KHÔNG Ư C S D NG LAO NG N Căn c i u 45 Lu t B o v s c kho nhân dân; Căn c i u 19 Pháp l nh B o h lao ng; Nh m b o v s c kho , m b o ch c năng sinh và nuôi con c a lao ng n ; Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Y t quy nh các i u ki n lao ng có h i và các công vi c không s d ng lao ng n . A - PH M VI ÁP D NG Ph m vi áp d ng là nh ng nơi có s d ng lao ng n g m: - Các ơn v kinh t qu c doanh, các xí nghi p qu c phòng và các ơn v kinh t c a l c lư ng vũ trang nhân dân; - Các cơ quan Nhà nư c; - Các doanh nghi p ngoài qu c doanh, cá nhân có thuê mư n lao ng; - Các xí nghi p có v n u tư c a nư c ngoài; - Các cá nhân, t ch c cơ quan nư c ngoài óng t i Vi t Nam có s d ng lao ng là ngư i Vi t Nam. B - CÁC I U KI N LAO NG CÓ H I KHÔNG Ư C S D NG LAO NG N 1. Nơi có áp su t l n hơn áp su t khí quy n; 2. Trong h m lò; 3. Nơi cheo leo nguy hi m; 4. Nơi làm vi c không phù h p v i th n kinh, tâm lý ph n ;
  2. 5. Ngâm mình thư ng xuyên dư i nư c, ngâm mình dư i nư c bNn, d b nhi m trùng; 6. N ng nh c quá s c (m c tiêu hao năng lư ng trung bình trên 5 Kcal/phút, nh p tim trung bình trên 120/phút); 7. Ti p xúc v i phóng x h ; 8. Tr c ti p ti p xúc v i hoá ch t có kh năng gây bi n i gien. C - CÁC I U KI N LAO NG CÓ H I KHÔNG Ư C S D NG LAO NG N CÓ THAI, ANG CHO CON BÚ (12 tháng) và lao ng n v thành niên 1. Ti p xúc v i i n t trư ng m c quá gi i h n cho phép; 2. Tr c ti p ti p xúc v i m t s hoá ch t mà s tích lu c a nó trong cơ th nh hư ng x u n chuy n hoá t bào, d gây sNy thai, non, nhi m trùng nhau thai, khuy t t t bNm sinh, nh hư ng x u t i ngu n s a m , viêm nhi m ư ng hô h p; 3. Nhi t không khí trong nhà xư ng t 45oC tr lên v mùa hè và t 40oC tr lên v mùa ông ho c ch u nh hư ng c a b c x nhi t cao; 4. Trong môi trư ng có rung cao hơn tiêu chuNn cho phép; 5. Tư th làm vi c gò bó, ho c thi u dư ng khí. D - DANH M C CÔNG VI C KHÔNG Ư C S D NG LAO NG N Căn c vào các i u ki n lao ng có h i quy nh t i m c B và C nói trên, Liên B quy d nh danh m c công vi c không ư c s d ng lao ng n , ban hành kèm theo Thông tư này (xem ph l c). E-T CH C TH C HI N 1. Căn c vào quy nh c a Thông tư này, Liên B yêu c u các cơ quan, xí nghi p, các t ch c và cá nhân có s d ng lao ng n , d a theo các i u ki n lao ng có h i, các công vi c ã quy nh trong Thông tư, rà soát l i các công vi c lao ng n ang làm. Trên cơ s ó có k ho ch s p x p, ào t o l i ho c chuy n ngh , chuy n công vi c phù h p v i s c kho c a lao ng n . Ch m nh t sau 12 tháng k t ngày ban hành Thông tư này, không còn lao ng n làm vi c trong các i u ki n lao ng có h i và các công vi c ã quy nh, nhưng không ư c nhân cơ h i rà soát l i công vi c mà sa th i ho c cho lao ng n thôi vi c. Riêng ph n có thai, ho c trong th i kỳ cho con bú thì ph i th c hi n ngay theo các quy nh c a Thông tư. Trong th i h n 12 tháng nói trên, khi t m th i v n còn ph i s d ng lao ng n làm công vi c c bi t n ng nh c, c h i thì ph i rút ng n th i gian làm trong ngày, trong ca t 1-2 gi nhưng không ư c tr lương c a th i gian rút ng n ó. Trong trư ng
  3. h p không rút ng n ư c, th i gian ó ư c xem là làm thêm gi , ph i tr lương b ng 200% ti n lương gi tiêu chuNn. i v i lao ng n do ã làm vi c trong các i u ki n lao ng ho c công vi c nói trên mà b m au ho c b nh ngh nghi p thì ph i b i dư ng v t ch t, chăm sóc y t , khám và ch a b nh k p th i theo quy nh c a Nhà nư c. 2. Các trư ng, l p d y ngh không ư c ào t o n sinh h c các ngh , các vi c ã quy nh trong danh m c công vi c t i Thông tư này. 3. Liên B yêu c u các S Lao ng - Thương binh và Xã h i, S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p v i Liên oàn Lao ng tăng cư ng công tác ki m tra vi c th c hi n các ơn v cơ s . 4. Các B , ngành, U ban Nhân dân các t nh, thành ph ch o các cơ quan, các ơn v thu c quy n qu n lý th c hi n t t các quy nh t i Thông tư này. 5. Thanh tra an toàn lao ng và Thanh tra v sinh tăng cư ng thanh tra các cơ s s d ng lao ng n phát hi n và x lý các vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. Thông tư này có hi u l c t ngày ban hành và thay th Thông tư s 09/TT-TB ngày 29-8-1986 c a Liên B Lao ng - Y t v "Quy nh nh ng công vi c không ư c s d ng lao ng n ". Các quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, ngh các B , Ngành, a phương ph n ánh v Liên B nghiên c u, gi i quy t. Lê Duy ng Lê Ng c Tr ng ( ã ký) ( ã ký) DANH M C CÔNG VI C KHÔNG Ư C S D NG LAO NG N (Ban hành kèm theo Thông tư s 03/TTL ngày 28 tháng 1 năm 1994 c a Liên B Lao ng - TBXH - Y t ) Ph n 1: ÁP D NG CHO T T C LAO NG N KHÔNG PHÂN BI T TU I 1. Tr c ti p n u ch y và rót kim lo i nóng ch y các lò: - Lò i n h quang t 0,5 t n tr lên - Lò quay bi lo (luy n gang)
  4. - Lò b ng (luy n thép) - Lò cao. 2. Cán kim lo i nóng (tr kim lo i màu). 3. Tr c ti p luy n qu ng kim lo i màu ( ng, chì, thi c, thu ngân, k m, b c). 4. t lò luy n c c. 5. Hàn trong thùng kín, hàn v trí có cao trên 10m so v i m t sàn công tác. 6. ào lò gi ng 7. ào lò và các công vi c trong h m lò 8. Khoan thăm dò, khoan n mìn b n mìn. 9. C y bNy á trên núi. 10. L p t giàn khoan. 11. Khoan thăm dò gi ng d u và khí. 12. Làm vi c giàn khoan trên bi n (tr ph c v y t - xã h i). 13. Công vi c ph i ti p xúc v i ngu n phóng x h . 14. S a ch a ư ng dây i n trong c ng ng m ho c trên c t ngoài tr i, ư ng dây i n cao th , l p d ng c t i n cao th . 15. L p d ng, s a ch a c t cao qua sông, c t ăng ten. 16. L p t, s a ch a cáp ng m, cáp treo c a ư ng dây i n thông tin. 17. Làm vi c trong thùng chìm. 18. Căn ch nh trong thi công t m l n. 19. ào gi ng. 20. ào g c cây có ư ng kính l n hơn 40cm. 21. S d ng các lo i máy c m tay ch y b ng hơi ép có s c ép t 4 atmotphe tr lên (như máy khoan, máy búa...) 22. Lái máy thi công h ng n ng có công su t l n hơn 36 mã l c như: máy xúc, máy g t i, xe bánh xích...
  5. 23. Các công vi c quét vôi, trát tư ng, sơn trên m t ngoài các công trình xây d ng cao t ng (t t ng 3 tr lên). 24. Ch t h cây l n; cưa c t cành, t a cành trên cao. 25. V n xu t g l n, xeo bán, b c x p g l n b ng th công. 26. Mò v t g chìm, cánh kéo g trong âu, tri n ưa g lên b . 27. Xuôi bè m ng trên sông có nhi u gh nh thác 28. Cưa x g th công 2 ngư i kéo 29. i khai thác t y n; khai thác phân rơi 30. Các công vi c trên tàu i bi n. 31. Công vi c gác tàu, trông tàu trong âu, tri n á. 32. t lò u máy hơi nư c. 33. V n hành n i hơi. 34. Lái xe l a. 35. Lái c u n i. 36. Các công vi c óng v tàu (T u g , tàu s t), ph i mang vác, gá t v t gia công n ng 30-40 kg tr lên. 37. Kh o sát ư ng sông. 38. bên tông dư i nư c. 39. Th l n. 40. V n hành tàu hút bùn 41. Lái ôtô có tr ng t i trên 2,5 t n 42. Mang vác n ng trên 50kg. 43. V n hành máy v i h s i 44. Cán ép t m da l n, c ng 45. Gi t m i gia súc (làm th công) 46. Lái máy kéo nông nghi p 50 mã l c tr lên 47. N o vét c ng ng m, công vi c ph i ngâm mình thư ng xuyên dư i nư c bNn hôi th i.
  6. 48. M t thi, li m, mai táng ngư i ch t (tr i n táng), b c m m . 49. Tr c ti p ti p xúc v i hoá ch t gây bi n i gien: - 5 Fluoro-uracil - Benzen. Ph n 2: ÁP D NG CHO LAO NG N CÓ THAI,HO C CHO CON BÚ (12 tháng) và lao ng n v thành niên Ngoài 49 công vi c không s d ng lao ng n ghi t i ph n I còn c m s d ng lao ng n ang có thai, ho c ang cho con bú và lao ng n v thành niên làm các công vi c sau ây: 50. Công vi c các ài phát sóng t n s raio ài phát thanh, phát hình và tr m ra a, tr m v tinh vi n thông v.v... b ô nhi m b i i n t trư ng vư t quá tiêu chuNn cho phép. 51. Ti p xúc v i phóng x . 52. Tr c ti p ti p xúc (bao g m: S n xu t, óng gói, pha ch , phun thu c, kh trùng kho) v i các hoá ch t tr sâu, tr c , di t m i m t, di t chu t tr mu i có ch a Clo h u cơ và m t s hoá ch t có kh năng gây ung thư sau ây: - 1,4 butanediol, dimetansunfonat - 4, aminnobiphenyl - Amiăng lo i amosit, amiăng lo i crysotil, amiăng lo i crosidolit. - Asen (hay th ch tín), can xi asenat. - Dioxin - Diclorometyl-ete - Các lo i mu i cromat không tan. - Nh a than á, ph n bay hơi nh a than á. - Xyclophotphamit. - Dietystilboestrol - 2. Naphtylamin. - N, N-di (Cloroetyl) 2. Naphtylamin. - Thori dioxyt.
  7. - Theosunfan. - Vinyl clorua, vinyl clorid. - 4 - amino, 10 - metyl; floic axit. - Th y ngân, h p ch t metyl thu ngân, metyl thu ngân clorua. - Nitơ pentoxyt. - 2,3,7,8 tetracloro dibenzen furan. - 3 - alfaphenyl - betaaxetyletyl. - Axety salixylic axit. - Asparagin. - Benomyl. - Boric axit. - Cafein. - Dimetyl sunfoxid. - Direct black-1. - Focmamid. - Hydrocortison, Hydrocortison axetat. - Iod (kim lo i). - Chì, chì axetat, chì nitrat (ti p xúc v i xăng, sơn, m c in có ch a chì, s n xu t ác quy, hàn chì). - Mercapto - purin. - Kali bromua, kali iodua. - Propyl - thio - uracil. - Ribavirin. - Natri asenat, natri asenit, natri iodua, natri salixylat. - Tetrametyl thiuram disunfua. - Trameinnolon axtonid.
  8. - Triton WR - 1339. - Trypan black. - Valproic axit. - Vincristin sunfat. - Khí dung vinaol 54. Tr c ti p ti p xúc v i các hoá ch t nh hư ng x u t i nhau thai và s a m : - 1,1 - dicloro - 2,2-di (4-clorophenyl) etan. - 1,3 dimetyl - 2,6 dihydroxypurin. - 2. sunfamilamidotazol. - 4,4 - DDE. - Andrin. - Các h p ch t có ch a lithi. - Antimon. - Beta - quinin - Canxiferol - Cloralhydrat - Copper ( ng) - Xyclosporin - Decaclorobiphenyl. - Kali penixilin G - Quinidin gluconat - Stronti (Sr) peroxid - Sunfadiazin, sunfatpiridin, sunfatmetazin Natri, sunfanilamid, sunfamerazin, sunfisoxazol axetyl. - Xezi và các mu i ch a Xezi (Ce).
  9. 55. Ti p xúc thư ng xuyên (mà trang b b o h không m b o yêu c u phòng ch ng hơi c khí b i c) v i các hoá ch t sau ây: - Oxit cacbon (CO): như v n hành lò t o khí than, th i x . - Các lo i thu c nhu m có g c anilin, xylidin, toluidin, auramin. - Các h p ch t có g c xyamua - Photpho và các h p ch t P2O5, P2S5, PCL3, H3P - Tri ni tro to luen (TNT) - Mangan dioxyt (MnO2) - Photgenin (COCL2) - Disunfua cacbon (CS2) - Oxyt nitơ và axit nitric - Clo và axit clohydric - Anhydrit sunfuaric và axit sunfuaric - t èn (CaC2) như v n hành lò t èn d ng h , th i x . 56. Các công vi c ti p xúc v i dung môi h u cơ như: ngâm t m tà v t, tr i nhũ tương gi y nh, in hoa trên màng m ng, in nhãn trên gi y náng m ng, cán ép nh a phenon, v n hành n i a t keo phenon. 57. Các công vi c trong s n xu t cao su: phôi li u, cân ong, sàng sNy hoá ch t làm vi c trong lò xông m cao su. 58. S a ch a lò, thùng, thép kín ư ng ng trong s n xu t hoá ch t. 59. Làm vi c lò lên men thu c lá, lò s y i u thu c lá. 60. t lò sinh khí n u thu tinh, th i thu tinh b ng mi ng. 61. Ngâm tNm da, mu i da, b c d da s ng. 62. Tráng paraphin trong b rư u. 63. Sơn, hàn, c o r trong h m men bia, trong các thùng kín. 64. Vào h p s a trong bu ng kín. 65. G t than dư i h m lò.
  10. 66. Công vi c v i xăng d u trong hang h m: giao nh n b o qu n, v n hành máy bơm và o xăng d u. 67. Phã v khuôn úc. 68. Ch bi n lông vũ trong i u ki n h . 69. Làm s ch n i hơi, ng d n khí. 70. Nghi n, ph i li u qu ng ho c làm các công vi c trong i u ki n b i ch a t 10% dioxyt silic tr lên. 71. Tuy n khoáng chì. 72. Cán, kéo, d p s n phNm chì, m chì. 73. Quay máy ép l c trong nhà máy. 74. V n hành máy n t 10KVA tr lên. 75. ng máy ánh giây, máy phun cư c. 76. Lái máy kéo nông nghi p (b t k lo i công su t nào). 77. Lái máy thi công (b t k lo i công su t nào). 78. Lái ôtô (b t k lo i tr ng t i nào); lái xe i n ng, các phương ti n v n t i trong xí nghi p; lái c u tr c trong xí nghi p. 79. Lưu hoá, hình thành, b c d s n phNm cao su c l n, như: thùng, két nhiên li u, l p ôtô... 80. Mang vác n ng trên 25kg. 81. Hàng ngày ti p xúc v i hơi gây mê, làm vi c khoa h i s c c p c u; khoa lây các cơ s y t , các trung tâm truy n máu; các cơ s s n xu t vac xin phòng b nh, tham gia d p t t các d ch, làm vi c khu v c i u tr b ng sóng ng n, siêu âm. 82. Xúc, s y, v n chuy n cá th i, ho c làm trong dây chuy n s n xu t b t cá gia súc. 83. L y phân tươi, phân tươi nuôi cá, xáo o xúc bùn ao nuôi cá. Ngoài 83 công vi c nêu trên, n u cơ s còn có các công vi c khác có i u ki n lao ng có h i ã quy nh trong Thông tư, thì cũng không ư c s d ng lao ng n .
Đồng bộ tài khoản