Thông tư liên bộ số 08/TTLB về việc quy định một số bệnh nghề nghiệp và chế độ đãi ngộ công nhân viên chức Nhà nước mắc bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế - Bộ Thương binh,lao động và xã hội - Tổng công đoàn Việt Nam ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
69
lượt xem
19
download

Thông tư liên bộ số 08/TTLB về việc quy định một số bệnh nghề nghiệp và chế độ đãi ngộ công nhân viên chức Nhà nước mắc bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế - Bộ Thương binh,lao động và xã hội - Tổng công đoàn Việt Nam ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 08/TTLB về việc quy định một số bệnh nghề nghiệp và chế độ đãi ngộ công nhân viên chức Nhà nước mắc bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế - Bộ Thương binh,lao động và xã hội - Tổng công đoàn Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 08/TTLB về việc quy định một số bệnh nghề nghiệp và chế độ đãi ngộ công nhân viên chức Nhà nước mắc bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế - Bộ Thương binh,lao động và xã hội - Tổng công đoàn Việt Nam ban hành

 1. B THƯƠNG BINH VÀ XÃ VI T NAM DÂN CH C NG HÒA H I-B Y T -T NG CÔNG c l p - T do - H nh phúc OÀN VI T NAM ******** ******** S : 08/TTLB Hà N i , ngày 19 tháng 5 năm 1976 THÔNG TƯ LIÊN B C A B Y T , B THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I VÀ T NG CÔNG OÀN VI T NAM (NAY LÀ T NG LIÊN OÀN LAO NG VI T NAM) S 08/TTLB NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 1976 V QUY NNH M T S B NH NGH NGHI P VÀ CH ÃI NG CÔNG NHÂN VIÊN CH C NHÀ NƯ C M C B NH NGH NGHI P b o v s c kho cho công nhân viên ch c trong lao ng s n xu t và công tác, ng và Chính ph ã ra nhi u chính sách, ch và nh ng bi n pháp c i thi n i u ki n và môi trư ng làm vi c, trang b phòng h lao ng, tăng cư ng b i dư ng b ng hi n v t i v i công nhân làm các ngh ti p xúc thư ng xuyên v i các y u t c h i. Các cơ s s n xu t cũng ã có nhi u c g ng trong vi c th c hi n các chính sách và ch trên, ã tuyên truy n giáo d c cho công nhân viên ch c th c hi n các bi n pháp phòng ch ng c h i. Tuy nhiên i u ki n trang thi t b k thu t b o h lao ng và v sinh trong s n xu t hi n nay còn h n ch . Nh ng y u t c h i còn có th nh hư ng n s c kho và gây b nh ngh nghi p cho công nhân viên ch c. Căn c i u 34 trong i u l t m th i v các ch b o hi m xã h i v i công nhân viên ch c Nhà nư c sau khi th ng nh t ý ki n vói B Lao ng và B Tài chính, nay T ng công oàn Vi t Nam, B Y t , B Thương binh và Xã h i quy nh m t s b nh ngh nghi p và ch ãi ng i v i công nhân viên ch c Nhà nư c m c b nh ngh nghi p như sau: I. I TƯ NG Công nhân viên ch c Nhà nư c thu c di n thi hành i u l b o hi m xã h i k c trư ng h p công nhân viên ch c ã chuy n ngh khác, ho c ã thôi vi c mà còn trong "th i gian b o m" ư c phát hi n và xác nh m c b nh ngh nghi p ã quy nh t i Thông tư này u là i tư ng ư c hư ng ch b o hi m xã h i v b nh ngh nghi p. II. NH NG B NH NGH NGHI P Ư C HƯ NG CH B O HI M XÃ H I V B NH NGH NGHI P A. NNH NGHĨA B NH NGH NGHI P B nh ngh nghi p là m t b nh c trưng c a m t ngh do y u t c h i trong ngh ó ã tác ng thư ng xuyên, t t vào cơ th ngư i lao ng mà gây nên b nh.
 2. Nh ng trư ng h p nhi m c c p tính, bán c p tính do hơi c, hoá ch t c gây nên t i nơi làm vi c thì coi như tai n n lao ng. B. NH NG B NH NGH NGHI P Ư C QUY NNH Do n n kinh t và kh năng t ch c th c hi n c a ta hi n nay còn có h n ch , bư c u Liên B và T ng Công oàn Vi t Nam quy nh m t s b nh ngh nghi p ư c hư ng ch b o hi m xã h i và b nh ngh nghi p. 1. B nh do b i - B nh do b i ph i do nhi m b i silic (SiO2) - B nh b i ph i do nhi m b i a-mi-ăng. 2. B nh do hoá ch t - B nh nhi m c chì và các h p ch t chì. - B nh nhi m c benzen và các ch t ng ng c a benzen. - B nh nhi m c thu ngân và các h p ch t thu ngân. - B nh nhi m c măng-gan và các h p ch t măng-gan. 3. B nh do y u t v t lý - B nh do quang tuy n X và các ch t phóng x . - B nh i c do ti ng n. Nh ng b nh khác tuy có liên quan n ngh nghi p nhưng chưa quy nh t i Thông tư này thì chưa ư c coi là b nh ngh nghi p hư ng ch . Sau này, khi i u ki n cho phép s b sung. Kèm theo Thông tư này có m t b n ph l c: a. Li t kê các công vi c chính c a m i y u t tác h i có kh năng gây b nh ngh nghi p. b. Tóm t t nh ng h i ch ng, tri u ch ng chính c a b nh ngh nghi p còn nh hư ng n kh năng lao ng sau khi ã i u tr n nh, làm căn c cho vi c xác nh t l m t s c lao ng ho c cho vi c chuy n ngh . c. Quy nh th i gian b o m ư c xác nh là b nh ngh nghi p thi hành ch b nh ngh nghi p i v i công nhân viên ch c sau khi ã thôi ti p xúc v i y u t tác h i, m i phát hi n b nh ngh nghi p do y u t tác h i c a ngh cũ gây nên. d. Quy nh t l m t s c lao ng i v i t ng lo i di ch ng, b nh ngh nghi p.
 3. III. TRÁCH NHI M C A NGÀNH Y T TRONG VI C QU N LÝ, KHÁM VÀ I U TRN B NH NGH NGHI P Nh ng công nhân viên ch c làm vi c có y u t tác h i ph i ư c qu n lý ch t ch v m t s c kho : - Y sĩ, bác sĩ các tr m y t cơ quan xí nghi p, công nông, lâm trư ng ph i th c hi n chu áo vi c khám s c kho công nhân viên ch c lúc m i nh n vào làm vi c, vi c khám s c kho nh kỳ 3 tháng, 6 tháng... theo s c n thi t c a m i ngành, ngh như ã quy nh t i Thông tư s 08/BYT-TT ngày 9/5/1961 c a B Y t trong i u 6 c a i u l gi gìn v sinh, b o v s c kho do Ngh nh s 194/CP ngày 31/12/1964 c a H i ng Chính ph ban hành, và ph i l p y h sơ s c kho cho công nhân viên ch c làm công vi c có y u t tác h i theo dõi, phát hi n s m b nh ngh nghi p. - Các b nh vi n, khi khám, ch a b nh cho công nhân viên ch c n u nghi là b nh ngh nghi p, ph i l p h sơ, b nh án y (k c lâm sàng và c n sàng c n thi t) theo dõi và cung c p tài li u cho vi c xác nh b nh ngh nghi p. - Công nhân viên ch c m c b nh ngh nghi p ư c khám và ch a b nh các phòng khám chuyên khoa v b nh ngh nghi p và b nh vi n a phương ho c ngành. Trư ng h p c n ngh vi c i u tr v b nh ngh nghi p thì th c hi n như m c III, quy nh v ch cho ngh vi c i v i các b nh c n ngh dài ngày trong Thông tư 12/TT-LB ngày 3/6/1971 c a T ng công oàn Vi t Nam và B Y t . Gi y ch ng nh n ngh vi c c a phòng khám và b nh vi n ph i ghi thêm: "ch ng nh n ngh m vì b nh ngh nghi p" làm cơ s cho vi c thi hành ch b o hi m xã h i. - Khi xác nh b nh ngh nghi p, công nhân viên ch c ư c hư ng ch b o hi m xã h i các phòng khám chuyên khoa v b nh ngh nghi p và H i ng giám nh Y khoa các c p ph i khám xét toàn di n v lâm sàng và có các xét nghi m c n thi t ng th i ph i lưu ý ti u s v ngh nghi p, i u ki n lao ng và quá trình di n bi n b nh lý. Trư ng h p chưa xác nh ư c ph i theo dõi m t th i gian xác nh ư c chính xác. - H i ng Giám nh Y khoa căn c quy n h n ã ư c quy nh trong Thông tư s 44/TT-LB ngày 26/11/1970 c a B Y t và B N i v , có nhi m v x p h ng t l m t s c lao ng cho công nhân viên ch c m c b nh ngh nghi p. giúp cho vi c nghiên c u, b sung danh sách b nh ngh nghi p, các y sĩ, bác sĩ các cơ quan, xí nghi p, b nh vi n có trách nhi m báo cáo v Ty, S B Y t , nh ng b nh có chNn oán nghi là b nh ngh nghi p mà chưa ư c quy nh. Vi c khám xác nh l i t l m t s c lao ng cho công nhân viên ch c m c b nh ngh nghi p. Công nhân viên ch c m c b nh ngh nghi p có di ch ng t m th i, còn ti p t c công tác, ho c ã thôi vi c, m i năm 1 l n ư c H i ng giám nh Y khoa khám xác nh l i t l m t s c lao ng do b nh ngh nghi p, làm cơ s cho vi c i u ch nh l i tr c p.
 4. Trong quá trình theo dõi, n u cơ quan y t th y tình tr ng b nh tăng ho c gi m mà t l m t s c lao ng ã xác nh trư c không còn h p lý n a thì có th gi i thi u ra H i ng giám nh Y khoa khám, xác nh l i t l m t s c lao ng s m hơn th i gian ã n nh. Vi c i u ch nh tr c p m t s c lao ng do b nh ngh nghi p (tăng, gi m ho c ch m d t tr c p) s th c hi n k t tháng sau tháng ký Quy t nh xác nh l i t l m t s c lao ng c a H i ng giám nh y khoa. Nh ng ngư i có di ch ng c nh ho c ã tàn ph thì không ph i khám l i. i v i công nhân viên ch c thôi vi c vì m t s c lao ng do b nh ngh nghi p, khi ư c H i ng giám nh Y khoa xác nh s c kho ã ph c h i thì b t bu c cơ quan, xí nghi p cũ ph i tuy n d ng l i và b trí công vi c phù h p v i s c kho c a ương s . IV. CH B O HI M XÃ H I I V I CÔNG NHÂN VIÊN CH C M C B NH NGH NGHI P Công nhân viên ch c m c nh ng b nh ngh nghi p ã quy nh trong o n B ph n II c a Thông tư này, ư c hư ng ch b o hi m xã h i quy nh như sau: 1. Công nhân viên ch c t i ch c ư c tr c p b ng 100% lương (k c ph c p n u có) trong su t th i gian ngh vi c khám b nh, ch a b nh, k c khi tái phát và i u dư ng, dư ng s c vì b nh ngh nghi p. 2. Sau khi i u tr b nh tình n nh, n u ư c H i ng giám nh Y khoa xác nh có di ch ng t m th i ho c vĩnh vi n c a b nh ngh nghi p nh hư ng n kh năng lao ng, thì ư c hư ng m t kho n tr c p tính theo t l m t s c lao ng, quy nh như sau: T l MSL M c tr c p 1. T 5 n 30% Tr c p 1 l n, c th là -T 5 n 15% tr c p b ng 1 tháng lương chính - T 16-20% 2 tháng lương chính - T 21-25% 3 tháng lương chính - T 26-30% 4 tháng lương chính 2. T 31 n 40% - Tr c p hàng tháng b ng 7% lương chính 3. T 41 n 50% - Tr c p hàng tháng b ng 15% lương chính 4. T 51 n 60% - Tr c p hàng tháng b ng 25% lương chính 5. T 61 n 75% - Tr c p hàng tháng b ng 50% lương chính 5. T 76 n 90% - Tr c p hàng tháng b ng 60% lương chính 5. T 91 n 100% - Tr c p hàng tháng b ng 70% lương chính
 5. N u ư c H i ng giám nh Y khoa ngh thì ư c c p phát các phương ti n ch nh hình, máy i c v.v... 3. Công nhân viên ch c m c b nh ngh nghi p m t s c t 61% s c lao ng tr lên, coi như không còn kh năng làm vi c, ư c thôi vi c và n u tr c p hàng tháng tính theo t l trên không b ng 22 00 thì ư c b o m b ng 22 00. - Khi thôi vi c, ngoài kho n tr c p hàng tháng, còn ư c tr c p 1 l n b ng 1 tháng lương k c các ph c p n u có, và ư c ti p t c hư ng tr c p con (n u có), nh ng con sau khi ã thôi vi c không tính. - Công nhân viên ch c b tàn ph do b nh ngh nghi p, c n có ngư i giúp trong sinh ho t hàng ngày (ăn u ng, ti u, i ti n...) thì hàng tháng ư c tr c p thêm 10% lương chính. - Công nhân viên ch c m c b nh ngh nghi p còn ti p t c công tác, ư c hư ng tr c p m t s c lao ng k t tháng sau tháng ký Quy t nh c a H i ng giám nh Y khoa. Trư ng h p m t t 61% s c lao ng tr lên, ph i thôi vi c, thì hư ng tr c p m t s c lao ng theo ngày ghi trong quy t nh thôi vi c. 4. Công nhân viên ch c ch t do b nh ngh nghi p ho c có t l m t s c lao ng t 61% tr lên do b nh ngh nghi p, khi ch t (tr trư ng h p ch t do tai n n r i ro) ư c hư ng ch như ch t vì tai n n lao ng. 5. Tr c p chuy n ngh . Công nhân viên ch c m c b nh ngh nghi p ư c H i ng giám nh Y khoa quy t nh ph i chuy n ngh ho c i h c ngh khác n u lương m i ho c sinh ho t phí c ng v i tr c p gi m kh năng lao ng hàng tháng do b nh ngh nghi p mà th p hơn lương cũ thì ư c tr c p cho b ng lương cũ. Kho n c p bù này là tr c p chuy n ngh do Qu b o hi m xã h i ài th hàng tháng. Công nhân viên ch c ư c hư ng tr c p chuy n ngh cho n khi không còn di ch ng b nh ngh nghi p, ho c khi lương m i c ng v i tr c p gi m kh năng lao ng b ng lương cũ. Khi h t di ch ng b nh ngh nghi p mà lương m i chưa b ng 90% lương cũ thì ti p t c ư c hư ng tr c p chuy n ngh m b o b ng 90% lương cũ cho n khi lương m i b ng 90% lương cũ. Trư ng h p ã chuy n ngh mà v n còn ti p t c ch a b nh ngh nghi p ho c b nh ngh nghi p tái phát, trong su t th i gian ngh ch a b nh ư c hư ng tr c p b ng 100% lương m i k c các kho n tr c p và ph c p (n u có). 6. Quy n l i ư c hư ng n u phát hi n b nh ngh nghi p trong th i gian b o m ã quy nh:
 6. Công nhân viên ch c sau khi ã thôi ti p xúc v i y u t tác h i (chuy n vi c khác, thôi vi c, ho c v theo ch m t s c lao ng, ch hưu trí) n u còn trong th i gian b o m ã quy nh mà phát hi n b nh ngh nghi p do ngh cũ gây nên, thì ư c hư ng ch khám, ch a b nh và ư c hư ng tr c p m t s c lao ng v b nh ngh nghi p n u có như khi còn ang làm vi c cũ, c th là: a. Công nhân viên ch c ã thôi vi c không có tr c p hàng tháng, s tr l i cơ quan, xí nghi p cũ hư ng ch ch a b nh, Sau khi i u tr n nh, ương s tr v gia ình, n u có di ch ng nh hư ng n kh năng lao ng, s ư c H i ng giám nh Y khoa x p h ng t l m t s c lao ng do b nh ngh nghi p hư ng ch như ã quy nh o n 2, 3, 4 trên ây. N u ương s ư c hư ng kho n tr c p 1 l n (m t s c lao ng t 30% tr xu ng) thì do công oàn cơ s thanh toán. N u ương s ư c tr c p hàng tháng dài h n ho c ch t thì ơn v cũ l p h sơ chuy n t i cơ quan Thương binh và Xã h i gi i quy t. b. Công nhân viên ch c ã v theo ch m t s c lao ng ho c hưu trí thì trong khi i u tr c gi nguyên tr c p hàng tháng ã có. Sau khi i u tr n nh, n u không có di ch ng, ương s ti p t c hư ng tr c p m t s c lao ng ho c hưu trí như cũ. N u có di ch ng s ư c H i ng giám nh Y khoa khám xác nh t l m t s c lao ng do b nh ngh nghi p cao hơn tr c p m t s c lao ng cũ ho c tr c p hưu trí, thì ương s ư c chuy n sang hư ng tr c p m t s c lao ng do b nh ngh nghi p k t tháng sau tháng ký quy t nh c a H i ng giám nh Y khoa. N u tr c p m t s c lao ng do b nh ngh nghi p th p hơn tr c p m t s c lao ng cũ ho c tr c p hưu trí thì gi i quy t. - i v i công nhân viên ch c ã thôi vi c theo ch m t s c lao ng nay có t l m t s c lao ng do b nh ngh nghi p t 31% tr lên, thì ư c hư ng ch m ts c lao d ng cũ cho n khi s c kho ph c h i ho c ch t, mà không hư ng tr c p m t s c lao ng do b nh ngh nghi p. - i v i công nhân viên ch c ang hư ng ch hưu trí, nay có t l m t s c lao ng do b nh ngh nghi p t 31% tr lên, thì hàng tháng ư c thêm 10% c a tr c p m t s c lao ng do b nh ngh nghi p. - N u tr c p m t s c lao ng do b nh ngh nghi p ch m c tr c p 1 l n (1 n 4 tháng lương) thì ương s ư c hư ng kho n này do công oàn ơn v cũ thanh toán, ngoài ch m t s c lao ng ho c hưu trí v n gi nguyên. 7. B nh ngh nghi p tái phát sau khi công nhân viên ch c ã thôi vi c, v m t s c lao ng ho c hưu trí. Công nhân viên ch c m c b nh ngh nghi p, ã i u tr n nh r i thôi vi c ho c v ngh theo ch m t s c lao ng, k c m t s c lao ng do b nh ngh nghi p, ho c
 7. hưu trí v sau b nh tái phát k c tái phát trong th i gian b o m thì ư c hư ng ch i u tr v b nh ngh nghi p và su t trong th i gian i u tr , c ti p t c gi nguyên ch tr c p ã có (tr c p m t s c lao ng, tr c p hưu trí, ho c không có tr c p n u là thôi vi c) cho n khi ư c xác nh l i t l m t s c lao ng do b nh ngh nghi p và s i u ch nh l i tr c p hàng tháng như ã quy nh o n trên. 8. Công nhân viên ch c m t s c lao ng trên 60% hoàn toàn do b nh ngh nghi p, khi thôi vi c, n u căn c vào th i gian công tác tính tr c p hàng tháng theo ch m t s c lao ng chung mà cao hơn tr c p m t s c lao ng do b nh ngh nghi p thì ư c hư ng theo ch m t s c lao ng chung không hư ng tr c p m t s c lao ng do b nh ngh nghi p. 9. i v i công nhân viên ch c ã thôi vi c ho c v ngh theo ch m t s c lao ng (k c trư ng h p ã thu h i s vì h t h n ư c tr c p) ho c hưu trí t trư c ngày ban hành Thông tư này: a. N u tính n nay còn trong th i gian b o m i v i ngh cũ c a mình thì ương nhiên là i tư ng thi hành Thông tư này. b. N u tính n ngày ban hành Thông tư này ã quá th i gian b o m i v i ngh cũ c a mình, nhưng nay s c kho chưa ph c h i, nghi là có di ch ng b nh ngh nghi p, thì cũng ư c H i ng Giám nh Y khoa xác nh t l m t s c lao ng do b nh ngh nghi p n u có thi hành ch tr c p m t s c lao ng vì b nh như ã quy nh o n 6 trên ây. Riêng i v i ngư i ã thu h i s tr c p m t s c lao ng vì ã h t h n ư c tr c p, n u ư c xác nh có t l m t s c lao ng do b nh ngh nghi p t 31% tr lên thì l i ư c ti p t c hư ng tr c p m t s c lao ng cũ k t ngày thu h i s tr c p, và s ư c chuy n sang hư ng tr c p m t s c lao ng và b nh ngh nghi p n u m c tr c p cao hơn, k t ngày ban hành Thông tư này. Vi c khám, xác nh t l m t s c lao ng vì b nh ngh nghi p thi hành ch i v i nh ng ngư i ã quá th i gian b o m trong d p ban hành Thông tư này là m t s chi u c c bi t, cho nên c n ph i ư c gi i quy t nhanh g n, chính xác, h n cu i cùng là ngày 31/12/1977. V. T CH C TH C HI N T i các cơ quan, xí nghi p, công, nông, lâm trư ng, mà i u ki n làm vi c có y u t tác h i có th gây b nh ngh nghi p, th trư ng c n có k ho ch tăng cư ng các bi n pháp c i thi n i u ki n làm vi c, trang b phòng h , v sinh lao ng cho công nhân viên ch c phòng tránh b nh ngh nghi p; ng th i ch o th c hi n nghiêm ch nh các ch v sinh an toàn lao ng, ch khám tuy n, khám s c kho nh kỳ cho công nhân viên ch c, nh m phát hi n s m và i u tr k p th i công nhân viên ch c m c b nh ngh nghi p. + T ch c công oàn các c p, trư c h t là công oàn cơ s có trách nhi m theo dõi phát hi n xu t, tham gia v i chính quy n trong vi c xây d ng k ho ch v sinh lao ng phòng ch ng b nh ngh nghi p, ph i h p v i chính quy n t ch c ph bi n. Thông tư này cho công nhân viên ch c, v n ng ôn c công nhân viên ch c ch p
 8. hành nghiêm ch nh ch b o h lao ng ng th i cùng cơ quan lao ng t ch c thanh tra k thu t an toàn và v sinh lao ng, h n ch s ngư i m c b nh ngh nghi p n m c th p nh t. + Các S , Ty y t có trách nhi m thành l p các cơ s i u tr b nh ngh nghi p a phương mình khám ch a b nh ngh nghi p cho công, viên ch c (B Y t s có k ho ch hư ng d n). V kinh phí ch a b nh ngh nghi p, B Y t và B Tài chính s quy nh sau. + Các H i ng Giám nh Y khoa t Trung ương n a phương c n tăng cư ng t ch c và nh ng khu v c công nghi p t p trung c n b sung cán b chuyên khoa b nh ngh nghi p gi i quy t chính xác và nhanh chóng nh ng trư ng h p c n ư c giám nh v b nh ngh nghi p. + T ch c công oàn và cơ quan Thương binh và Xã h i các c p trong ph m vi ch c năng c a mình, có trách nhi m t ch c th c hi n, ki m tra, ôn c thi hành Thông tư này nh m b o m y quy n l i cho công nhân viên ch c m c b nh ngh nghi p như ã quy nh. - Công oàn cơ s có trách nhi m gi i quy t m i quy n l i b o hi m xã h i cho công nhân viên ch c m c b nh ngh nghi p còn ti p t c công tác, k c khi pháp hi n b nh ngh nghi p trong th i gian b o m. - Cơ quan Thương binh và Xã h i ph trách gi i quy t ch i v i công nhân viên ch c m c b nh ngh nghi p ph i thôi vi c có tr c p m t s c lao ng hàng tháng (k c nh ng ngư i m t dư i 61% s c lao ng nhưng thôi vi c do công oàn chuy n sang) và i v i nh ng ngư i ch t vì b nh ngh nghi p; i v i nh ng trư ng h p này, chính quy n ơn v cơ s có trách nhi m l p y h sơ g i n cơ quan Thương binh và Xã h i gi i quy t. Thông tư này có hi u l c k t ngày ban hành. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c, khó khăn, các c p, các ngành ph n ánh v T ng công oàn Vi t Nam, B Y t , B Thương binh và Xã h i nghiên c u, hư ng d n gi i quy t. Hoàng ình C u Lê T t c Vũ nh ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký) PH L C V CÔNG VI C, H I CH NG B NH, TH I GIAN B O M VÀ T L M T KH NĂNG LAO NG TRONG 8 B NH NGH NGHI P Ư C QUY NNH T I THÔNG TƯ 08 NGÀY 19/5/1976 C A T NG CÔNG OÀN VI T NAM, B Y T VÀ B THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I 1. Nhi m c chì và các h p ch t chì.
 9. 2. Nhi m c Benzen và các ng ng. 3. Nhi m c thu ngân và các h p ch t thu ngân. 4. B nh b i ph i do Silic. 5. B nh b i ph i do amiăng. 6. Nhi m c Măng gan và các h p ch t Măng gan. 7. Nhi m các tia phóng x và tia X. 8. B nh i c ngh nghi p do ti ng n. CHÚ Ý V NGUYÊN T C V N D NG 1. T l m t kh năng lao ng trong b ng tiêu chuNn này dùng x p h ng trong m t s b nh ngh nghi p sau khi ã xác nh và có m t quá trình i u tr tích c c, h p lý (tuỳ theo b nh, nhưng t i thi u cũng ph i ư c cách ly kh i ngu n b nh và ư c i u tr i u dư ng t 1 năm tr lên). 2. Th i gian b o m là th i gian ư c quy nh i v i m i ngh nghi p k t khi công nhân viên ch c ã thôi ti p xúc v i y u t c h i mà còn kh năng phát b nh m b o cho ương s ư c hư ng ch b o hi m xã h i v b nh ngh nghi p. I. B NH NHI M C NGH NGHI P DO CHÌ VÀ CÁC H P CH T CHÌ Nh ng công vi c có th gây b nh: t t c m i công vi c khai thác, ch bi n, i u ch , s d ng chì, qu ng chì, h p kim và h n h p có chì, ch y u là: - Khai thác, ch bi n qu ng chì và các ph li u có chì. - Thu h i chì cũ. - Luy n, l c, úc, dát m ng chì và các h p kim chì. - Hàn, m b ng h p kim chì. - Ch t o, xén, c t, ánh bóng các v t li u b ng chì và h p kim chì. - úc ch in b ng h p kim chì: v n hành máy úc ch ; s p ch in. - Ch t o và s a ch a c quy chì. - Tôi luy n b ng chì và kéo các s i dây thép có tôi luy n b ng chì. - M b ng phương pháp phun xì. - i u ch và s d ng các ôxýt chì và mu i chì.
 10. - Pha ch và s d ng sơn, vét-ni, m c in, mát tít, có g c là các h p ch t chì. - Ch t o và s d ng các lo i men có chì, thu tinh pha chì. - Tráng men và in hoa g m b ng h p ch t chì. - C o, t, c t các v t li u có ph l p sơn chì. Pha ch và s d ng tétraethyl chì, các nhiên li u có ch a chì; c r a các thùng ch a các nhiên li u này. H i ch ng b nh Th i T l m t kh gian b o năng lao ng m 1 2 3 1 H i ch ng au b ng chì: t ng cơn t ng t d d i, 30 ngày 5-30% nôn m a, ki u bán t c ru t, không s t, thư ng kèm theo m ch ch m, cơn tăng huy t áp và m t t h ng ái kiêm 2 Thi u máu: xác nh sau nhi u l n th máu kèm 1 năm 5-30% h ng c u có h t ái kiêm + N u h ng c u thư ng xuyên 2,5-3 tri u 31-60% HST: 50-60% + N u h ng c u thư ng xuyên 1,5-2 tri u huy t 61-80% s c t 30-40% 1,5-2 tri u 3 Viêm th n tăng m huy t ho c tăng huy t áp v i 1 năm nh ng bi n ch ng c a nó + Viêm th n ( m huy t dư i 0,6g/l) 16-30% + m huy t thư ng xuyên t 0,6g - 1g/l 31-60% + m huy t thư ng xuyên trên 1g/l 61-80% + N u ã có bi n ch ng như li t 1/2 ngư i, mù 81-100% m t, suy tim n ng... 4 Li t nh ng cơ du i ngón tay và cơ nh bàn tay i x ng 2 bên (ngón tay không du i ư c bàn tay r xu ng không th nh c lên ư c, nhưng còn ng a ư c) + Li t hoàn toàn các cơ du i ngón tay 2 bên 31-60% + Như trên, nhưng kèm li t hoàn toàn các cơ nh 2 61-80% bàn tay
 11. 5 B nh v não do nhi m c chì: + B nh c p tính v não 30 ngày X p h ng tuỳ theo di ch ng 61-100% + Viêm não, màng não bán c p hay mãn tính ( ng t 2 bên không ng u, o m t, run tay, rung m t s nhóm cơ li t nh 1/2 ngư i, li t 2 chi dư i th t i u, ng kinh, hôn mê 6 Viêm dây th n kinh m t do chì: trư ng h p mù 1 năm 80-90% hoàn toàn và vĩnh vi n 7 Tai bi n tim m ch do nhi m c chì 1 năm 31-60% + Cao huy t áp c nh + Suy tim không bù tr : - Giai o n 1-2 - Giai o n 3-4 8 au nhi u kh p xương: viêm da dây th n kinh do nhi m c chì ( au và m t m i t chi, tăng c m giác da, r i lo n kích thích di n cơ, m ch ch m, y u, nhi t h , tim, nh c u, m t ng , có các h i ch ng r th n kinh...) -M c nh 10-30% -M c n ng 31-60% II. B NH NHI M C BENZEN VÀ NG NG (TOLUEN, XYLEN) Nh ng công vi c có th gây b nh: t t c m i công vi c ch t o, s d ng, thao tác v i Benzen và ng ng c a Benzen, các s n phNm ch a Benzen và ng ng c a benzen, ch y u là: - Khai thác, ch bi n, tinh luy n các ch t Benzen và ng ng c a Benzen. - Dùng Benzen và các ng ng c a Benzen i u ch d n xu t. - C t các ch t béo, tNy m xương, da, s i, v i len, d . Lau khô, tNy m các t m kim lo i và t t c các d ng c có bám bNn ch t m . - i u ch các dung môi hoà tan cao su: Thao tác và s d ng các dung môi ó: t t c m i vi c s d ng các d n xu t và các ch t thay th nó làm ch t hòa tan cao su. - Pha ch và s d ng véc-ni, sơn, men, mát-tít, m c in, các ch t b o qu n có benzen; ch t o da m m (da simili).
 12. - H s i b ng s n phNm ch a Benzen. - S d ng Benzen làm ch t hoà tan nh a thiên nhiên và t ng h p. - Dùng Benzen hút nư c trong rư u c n, trong các ch t l ng và ch t c khác. - Dùng Benzen làm ch t bi n d ng. - Pha ch và s d ng nh ng nhiên li u có Benzen và ng ng c a nó v.v... H i ch ng b nh Th i T l m t kh gian b o năng lao ng m 1 2 3 1 Tai bi n c p tính: hôn mê, co gi t. 3 ngày i u tr Coi như tai n n lao ng, thư ng kh i không l i di ch ng. 2 R i lo n tiêu hoá kèm nôn m a tái di n 3 tháng 5-30% 3 Gi m b ch c u máu ngo i vi (dư i 4.000) kèm 1 năm 10-30% gi m b ch c u a nhân trung tính 4 Ban xu t huy t (xu t hi n m t vài l n trong năm) 1 năm 16-30% 5 H i ch ng xu t huy t (thi u máu gi m 3 dòng t 1 năm bào máu ngo i vi xu t huy t ngoài da và niêm m c) + Th nh tho ng tái phát trong năm, h ng c u dư i 31-60% 3 tri u + Tái phát luôn, h ng c u dư i 2,5 tri u 6 Thi u máu ti n tri n ki u thi u năng tu ho c suy 61-80% tu + Th nh (h ng c u dư i 3 tri u) 1 năm 31-60% + Th n ng: - H ng c u dư i 2,5 tri u 3 năm 61-80% - H ng c u dư i 1,5 tri u 81-100% 7 Tr ng thái gi b ch c u 3 năm 61-80% 8 B nh b ch c u 10 năm 81-100% III. NHI M C THU NGÂN VÀ H P CH T C A THU NGÂN
 13. - Nh ng công vi c có th gây b nh: t t c m i công vi c khai thác, ch bi n, ch t o, s d ng, thao tác v i thu ngân, các h p ch t c a thu ngân, các h n h p và s n phNm có thu ngân, ch y u là: - Chưng c t thu ngân và thu h i thu ngân b ng chưng c t các ph li u công nghi p. - Ch t o, s a ch a các lo i nhi t k , phong vũ bi u, áp k , bơm có thu ngân. - S d ng thu ngân ho c các h p ch t thu ngân trong c u trúc i n, ch y u là: + Dùng bơm có thu ngân trong vi c ch t o èn th p sáng èn vô tuy n, bóng i n quang. + Ch t o và s a ch a các máy ch nh lưu dòng i n ho c các èn có hơi thu ngân. + S n xu t axit axêtic, axêtôn. + i u ch các bi t dư c ho c dư c th c v t có thu ngân và h p ch t thu ngân. - Ch bi n da b ng cách s d ng mu i thu ngân, ch y u là: + TNy da b ng Nitrat axit thu ngân. + Ép lông. + Làm cho da tr l i d ng t nhiên nh mu i thu ngân. - M vàng, m b c, m thi c, m ng, kh m vàng b c b ng thu ngân và mu i thu ngân. Tráng gương. - X lý và b o qu n các h t gi ng và x lý t b ng thu ngân và các h p ch t thu ngân h u cơ. - Ch t o và s d ng ngòi n b ng Eulminate thu ngân. - K ngh s , in hình, làm hoa nhân t o. - v.v... H i ch ng b nh Th i T l m t kh gian b o năng lao ng m 1 2 3 1 B nh não c p 10 ngày Tuỳ theo di ch ng l i sau i u tr 2 Run c ý: (Tremblement intentionnel) t mép 1 năm 61-100% môi, lan d n n tay chân, c bi t là khi xúc
 14. ng +M c nh và v a 61-80% +M c n ng 81-100% 3 Th t i u ti u não (ataxie cérébelleuse) 1 năm +M c nh và v a 61-80% +M c n ng 81-100% 4 Viêm mi ng 30 ngày Tính theo s răng ã m t 5 au b ng và a ch y 15 ngày i ngh 6 Viêm th n tăng m huy t 1 năm + Viêm th n ( m huy t dư i 0,6 g/l) 16-30% + m huy t thư ng xuyên t 0,6g-1g/l 31-60% + m huy t thư ng xuyên trên 1g/l 61-80% + N u ã có tai bi n như li t 1/2 ngư i, mù m t, suy tim n ng... 81-100% IV. B NH NHI M B I PH I SILIC (SILICOSE) Nh ng công vi c có th gây b nh; t t c m i công vi c có ti p xúc v i b i Silic t do, ch y u là: - Khoan, p, khai thác qu ng á có ch a Silic t do. - Tán, nghi n, sàng và thao tác khô các qu ng ho c á có ch a Silic t do. - o và mài á có ch a Silic t do. - S n xu t và s d ng các lo i á mài, b t ánh bóng và các s n phNm khác có ch a Silic t do. - Ch bi n ch t Carborundum, ch t o thu tinh, sành s các g m khác, g ch ch u l a. - Công vi c úc có ti p xúc v i b i cát (khuôn m u làm s ch v t úc...). - Các công vi c mài, ánh bóng, rũa khô b ng á mài có ch a Silic t do. - Làm s ch ho c làm nh n b ng tia cát. H i ch ng b nh Th i T l m t kh gian b o năng lao ng
 15. m 1 2 3 1 Xơ ph i: Do hít ph i b i Silic t do xác nh 5 năm b ng X quang và do ch c năng hô h p (kèm các d u hi u t c ng c, khó th và ho) + N u chưa có r i lo n ch c năng hô h p 10-30% + N u có r i lo n ch c năng hô h p 31-60% D u hi u X.quang ph i có các n t kê ( ư ng kính 1,5-3mm) ho c n t nh ( ư ng kính 3-1mm hay hơn) D u hi u X.quang ph i có th quy t ho c gi u 61-80% Như trên (có hình gi u), nhưng khó th n ng suy 81-100% tim n ng 2 Bi n ch ng tim do h u qu xơ ph i 5 năm + Tim thi u năng 41-60% + Suy tim ph i không h i ph c: Giai o n 1 và 2 61-80% Giai o n 3 và 4 81-100% 3 Bi n ch ng ph i: Tràn khí ph m c t phát 5 năm Tuỳ theo di ch ng l i và r i lo n ch c năng hô h p M c nh 41-60% M c v a 61-80% M c n ng 81-100% B nh lao - silic: Có b nh nhi m b i ph i Silic 5 năm 61-100% bi u hi n trên hình nh X.quang t i thi u b ng th n t có h t to và kèm theo nhi m lao ph i ư c xác nh n b ng X.N vi trùng V. B NH B I PH I NHI M B I AMIĂNG (ASBESTOSE) Nh ng công vi c có th gây b nh: T t c m i công vi c có ti p xúc v i b i amiăng, ch y u là: - Khoan, p phá, khai thác qu ng hay á có amiăng. - Tán, nghi n, sàng và thao tác khô v i qu ng ho c á có amiăng.
 16. - Ch i s i, kéo s i và d t v i amiăng. - Làm cách nhi t b ng amiăng. - Áp d ng amiăng vào súng b n nhi t. - Thao tác khô v i amiăng trong k ngh dư i ây: + Ch t o ximăng - amiăng. + Ch t o các gioăng b ng amiăng và cao su. + Ch t o các b ph n má phanh ôtô b ng amiăng. + Ch t o bìa các-tông và gi y có amiăng. H i ch ng b nh Th i gian T l m t kh b o m năng lao ng 1 2 3 1 Xơ ph i và ph qu n do hít ph i b i amiăng ư c 5 năm xác nh b ng X.quang, do ch c năng hô h p và xét nghi m th át-bet trong m. + Chưa có r i lo n ch c năng hô h p 10-30% + Có r i lo n ch c năng hô h p 31-80% 81-100% 2 Ung thư ph i 5-10 năm 3 Bi n ch ng tim 5 năm + Thi u năng tim 41-60% + Suy tim ph i không h i ph c: - Giai o n 1-2 61-80% - Giai o n 3-4 81-100% Ghi chú: Trong b nh nhi m b i ph i do amiăng d u hi u lâm sàng bi u hi n s m hơn trong b nh nhi m b i silic, khó th , tim, ho, viêm, ph i k ... - D u hi u X.quang không i n hình như trong b nh nhi m b i silic: không có th n t, th gi u, mà ch là nh ng hình nh tăng m c a ph qu n - ph i, ch ng t quá trình sơ hoá lan to . Ngoài ra có th th y hình nh ung thư ph qu n ph i. - Th At-bet tìm th y s m trong m ho c nư c r a d d y. VI. B NH NHI M C MANGAN VÀ CÁC H P CH T C A MANGAN
 17. Nh ng công vi c có th gây b nh, ch y u là: - Khai thác, tán, nghi n, sàng, óng bao và tr n khô bioxyt mangan (MnO2) nh t là trong vi c ch t o các pin i n, que hàn. - Dùng bioxyt Mangan trong vi c làm già ngói, ch t o thu tinh, thu c màu, k ngh luy n thép. - Nghi n và óng bao c t s t lò luy n kim có bioxyt Mangan. H i ch ng b nh Th i gian T l m t kh b o m năng lao ng 1 2 3 H i ch ng th n kinh ki u Parkinson: 1 năm - Run nh còn làm ư c vi c 31-60% - Run n ng không làm ư c vi c 61-80% - B nh r t n ng không lao ng và t ph c v 81-100% ư c VII. B NH NGH NGHI P DO QUANG TUY N X VÀ CÁC TIA PHÓNG X Nh ng công vi c có th gây b nh: T t c m i công vi c có ti p xúc v i quang tuy n X, ho c các ch t phóng x t nhiên hay nhân t o, ho c t t c các ngu n phát x ch y u là: - Khai thác và ch bi n qu ng có ch t phóng x . - i u ch và s d ng các ch t phóng x , các s n phNm hoá h c và dư c phNm có ch t phóng x . - i u ch và áp d ng các ch t phóng x phát quang. - Nghiên c u và o các tia phóng x và quang tuy n X trong phòng thí nghi m. - Ch t o các máy i u tr b ng Radium và máy quang tuy n X. - Các công vi c ti p xúc v i các tia phóng x trong b nh vi n, trong phòng khám i u tr ngo i trú (dispensaire) trong phòng khám n i khoa, nha khoa, trong phòng X.quang, trong các nhà i u dư ng, nhà an dư ng c a các trung tâm ch ng ung thư. - Các công vi c trong ngành công nghi p ho c thương nghi p có s d ng quang tuy n X, các ch t phóng x ho c các thi t b phát ra các tia nói trên. H i ch ng b nh Th i T l m t kh gian b o năng lao ng
 18. m 1 2 3 Máu 1. Gi m b ch c u kèm gi m b ch c u a 1 năm 10-30% nhân trung tính máu ngo i vi 2. H i ch ng xu t huy t: 31-60% - Th nh tho ng tái phát trong năm, h ng 1 năm 31-60% c u dư i 3 tri u - Tái phát luôn, h ng c u dư i 2,5 tri u 61-80% 3. Thi u máu ti n tri n thi u năng tu ho c suy tu - Th nh (h ng c u dư i 3 tri u) 1 năm 31-60% - Th n ng: H ng c u dư i 2,5 tri u 3 năm 61-80% H ng c u dư i 1,5 tri u 81-100% 4. Tr ng thái gi b ch c u 3 năm 61-80% 5. B nh b ch c u 10 năm 81-100% M t 6. Viêm mí m t hay viêm màng ti p h p 7 ngày 5-30% 7. Viêm giác m c 1 năm Tuỳ tình tr ng th l c sau i u tr mà tính như các b nh m t Da 8. c thu t nh th nt 9. Viêm da c p và niêm m c c p 2 tháng 5-30% 10. Viêm da mãn tính 10 năm 31-60% 11. Viêm niêm m c mãn 5 năm 31-60% Xương 12. Ho i t xương 5 năm ánh giá theo m cc am t 13. Ung thư xương 15 năm nt Ph i 14. Ung thư ph i do hít ph i b i phóng x 10 năm 81-100% VIII. I C NGH NGHI P DO TI NG N 1. Nh ng công nhân làm vi c nh ng v trí:
 19. - Có ti ng n t 90 dB (AIY) ho c 85 dB (A) tr lên (ti ng n ng t nh p có xung ng âm gi i t n s cao). - Th i gian ti p xúc liên t c v i ti ng n quy nh trên ây t i thi u ph i là 6 gi trong m t ngày làm vi c. - N u th i gian ti p xúc v i ti ng n quá 10 gi trong m t ngày thì ti ng n quy nh th p nh t có th là 80dB - (AI). 2. Công nhân ư c hư ng ch b o hi m xã h i v i b nh i c ngh nghi p, khi: a. B i c ti p âm th áy (baso - coch léaire) c hai tai và tai nghe khá hơn có gi m thính l c t i thi u 35% (tính theo b ng Eowler - sabine) - Bi u thính l c âm có gi m, nghe ư ng xương các t n s cao rõ r t ho c có t t thính l c hình ch V v i nh t n s 4096 HZ. b. Th i gian xu t hi n gi m thính l c sau khi làm vi c môi trư ng theo quy nh i m a t i thi u là 6 tháng. Nh ng trư ng h p gi m thính l c xu t hi n t c th i ho c s m hơn quy nh trên thì coi như b tai n n lao ng và hư ng ch theo tai n n lao ng. c. Có thương t n t bào nghe lao o, bi u hi n qua các nghi m pháp o thính l c trên ngư ng (trong trư ng h p gi m thính l c l n và nhi u d i t n s có th th y t n thương c h ch và th n kinh nghe). d. Ch c năng ti n ình không b nh hư ng e. Gi m thính l c ti n tri n không t t sau khi ng ng ti p xúc v i ti ng n t i thi u là ba tháng. Công nhân ti p xúc v i ti ng n ư c chuy n sang ngh khác không có ti ng n ho c có ti ng n th p hơn 70 dB (AI) khi: - Có t l thương t n vư t quá 40%. - Gi m nghe ư ng xương trong kho ng th i gian 6 tháng t n s 2.048HZ vư t quá 20 dB. - Dư i 27 tu i i ho c dư i 1 năm tu i ngh khi t l thương t n có th trên 20%. B NG FELLIMANN - LESSING (T n thương cơ th tính theo %) Nghe bình thư ng 0 0 10 10 10 10 20 20 Nghe kém nh 15- 0 10 20 20 20 20 30 30 35%
 20. Nghe kém trung bình 10 20 20 25 30 30 40 40 m c I 35-45% Nghe kém trung bình 10 20 25 30 30 45 40 50 m c II 45-55% Nghe kém n ng m c I 10 20 30 30 40 50 50 50 55-65% Nghe kém n ng m c 10 20 30 30 45 50 50 50 II 65-75% i c 75-95% 20 30 40 40 50 50 60 60 i c c 100% 20 30 40 40 50 50 60 70 Nghe Nghe Nghe Nghe Nghe Nghe i c i c bình kém kém kém kém kém c thư ng nh trung trung n ng n ng trung bình bình m c bình m c m c II m c II I I 35- 45- 65- 75- 15- 45% 55% 55- 75% 95% 100% 35% 65% B NG FOWLER - SABINE M t nghe M t nghe theo % tính t ng t n s theo dB 512 Hz (C2) 1024 Hz (C3) 2048 Hz (C4) 4096 Hz (C5) 10 0,2 0,3 0,4 0,1 15 0,5 0,9 1,3 0,3 20 1,1 2,1 2,9 0,9 25 1,8 3,6 4,9 1,7 30 2,6 5,4 7,2 2,7 35 3,7 7,7 9,8 3,8 40 4,9 10,2 12,9 5,0 45 5,4 13,0 17,3 6,4 50 7,9 15,7 22,4 8,0 55 9,6 19,0 25,7 9,7 60 11,3 21,5 28,0 11,2
Đồng bộ tài khoản