Thông tư liên bộ số 1092/KCM-CN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
44
lượt xem
4
download

Thông tư liên bộ số 1092/KCM-CN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 1092/KCM-CN về việc hướng dẫn việc phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Khoa học công nghệ và môi trường -Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 1092/KCM-CN

  1. B CÔNG NGHI P-B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM KHOA H C CÔNG NGH c l p - T do - H nh phúc VÀ MÔI TRƯ NG ******** ******** S : 1092/KCM-CN Hà N i , ngày 21 tháng 5 năm 1996 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B KHOA H C CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG - CÔNG NGHI P S 1092/KCM-CN NGÀY 21 THÁNG 05 NĂM 1996 HƯ NG D N VI C PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M QU N LÝ NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG V T LI U N CÔNG NGHI P th c hi n i u 4, m c 7 c a Ngh nh s 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Liên B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng - Công nghi p hư ng d n như sau: 1. V t li u n công nghi p là lo i v t tư k thu t c bi t, là hàng hoá kinh doanh có i u ki n ã ư c quy nh t i Chương III Ngh nh s 02/CP ngày 5 tháng 1 năm 1995 và i u 1 c a Ngh nh s 27/CP ngày 20 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph , do B Công nghi p qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng t khâu chuNn b s n xu t n s n xu t ra s n phNm, cung ng, s d ng, xu t khNu, nh p khNu. 2. N i dung qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng các v t li u n công nghi p: 2.1. V công tác TCH và các quy nh qu n lý B Công nghi p tr c ti p th c hi n các công vi c sau: - Xây d ng phương hư ng, m c tiêu và các chính sách c th v m b o và nâng cao ch t lư ng, an toàn c a các v t li u n công nghi p; - Ban hành bi u m u và hư ng d n các doanh nghi p nhà nư c ư c phép kinh doanh (s n xu t, cung ng) và các cơ s kinh t có nhu c u s d ng các v t li u n công nghi p; - Xây d ng và th c hi n k ho ch m b o và nâng cao ch t lư ng và an toàn iv i v t li u n công nghi p; - L p k ho ch xây d ng các phòng th nghi m ư c công nh n v v t li u n công nghi p; - L p k ho ch xây d ng Tiêu chuNn Vi t Nam (TCVN) và t ng h p k ho ch xây d ng TCVN bao g m kinh phí ngh Nhà nư c c p t ngân sách và kinh phí cơ s óng góp; c chuyên gia tham gia Ban K thu t Tiêu chuNn v t li u n công nghi p;
  2. - Quy nh vi c b t bu c áp d ng TCVN, c bi t v tiêu chuNn an toàn i v i v t li u n công nghi p; t ch c và ôn c ki m tra vi c áp d ng các TCVN và x lý các trư ng h p vi ph m các TCVN này. B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng t ch c Ban k thu t tiêu chuNn v v t li u n công nghi p biên so n TCVN v v t li u n công nghi p theo k ho ch xây d ng tiêu chuNn hàng năm. - B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng ban hành các TCVN v v t li u n công nghi p và ăng Công báo nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam. 2.2. Hàng năm, B Công nghi p công b danh m c các lo i v t li u n công nghi p s n xu t trong nư c, ư c phép s d ng kèm theo các căn c , các ch tiêu ch t lư ng b t bu c áp d ng. B Công nghi p ch trì t ch c kh o - th nghi m, ánh giá ch t lư ng v t li u n công nghi p m i (k c s n xu t trong nư c và nh p khNu) bao g m quy nh các yêu c u v trình t , th t c, n i dung kh o - th nghi m và ch nh cơ quan th c hi n vi c kh o - th nghi m. Căn c k t qu kh o - th nghi m, B Công nghi p ra quy t nh cho phép s n xu t, nh p khNu và s d ng i v i các lo i v t li u n công nghi p m i. 2.3. B Công nghi p xu t và thông báo cho B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng trư c ngày 15 tháng 8 hàng năm danh m c các v t li u n công nghi p (s n xu t trong nư c và nh p khNu) ph i ki m tra ch t lư ng, B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng công b vào tháng 9 hàng năm và áp d ng t ngày 01 tháng 01 năm sau. Riêng t nay n 31 tháng 12 năm 1997, danh m c các v t li u n công nghi p s n xu t trong nư c và nh p khNu ph i qua ki m tra ch t lư ng ư c quy nh t i ph l c 1 và ph l c 2 c a Thông tư này. B Công nghi p quy nh vi c ki m tra ch t lư ng t i các cơ s s n xu t v t li u n công nghi p trong nư c, và các cơ s cung ng, s d ng v t li u n công nghi p s n xu t trong nư c và nh p khNu. Trư c ngày 30 tháng 6 năm 1996, Liên B Công nghi p - Khoa h c Công ngh và Môi trư ng tho thu n b ng văn b n ch nh t ch c ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng v t li u n công nghi p s n xu t trong nư c và nh p khNu. 3. T ch c th c hi n 3.1. Liên B th ng nh t ch nh cơ quan u m i giúp lãnh o hai B ch o công tác qu n lý ch t lư ng các v t li u n công nghi p như sau: - V Qu n lý Công ngh và Ch t lư ng s n phNm (B Công nghi p). - T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng (B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng). 3.2. th c hi n nghiêm ch nh Ngh nh 86/CP c a Chính ph , hàng năm lãnh o hai B ph i h p t ch c xem xét vi c th c hi n Thông tư liên B này và tho thu n bi n pháp th c hi n ti p theo. Khi có bi n ng v ch t lư ng các v t li u n công nghi p trong s n xu t, xu t - nh p khNu, xét th y c n thi t B Công nghi p ph i h p
  3. v i B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng ch o các t ch c có liên quan ti n hành các bi n pháp x lý k p th i. 3.3. nh kỳ 6 tháng và 12 tháng hàng năm, B Công nghi p báo cáo tình hình th c hi n Ngh nh 86/CP i v i vi c qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng, v s d ng các v t li u n công nghi p v i Chính ph , ng th i thông báo v i B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng t ng h p báo cáo Chính ph . 4. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có các v n m i n y sinh. Hai B s bàn b c gi i quy t c th . Ph l c 1: DANH M C V T LI U N CÔNG NGHI P S N XU T TRONG NƯ C PH I QUA KI M TRA CH T LƯ NG (Áp d ng n 31 tháng 12 năm 1997) TT Mã s Tên hàng hoá Căn c ki m tra 360200 Các lo i thu c n r i Tiêu chuNn cơ s và TCVN 4586-88, TC nư c ngoài 1 Thu c n ZECNO 79121 2 Thu c n TNT v y tái ch 3 Thu c n TNT h t 4 Thu c n TNT-15 5 Thu c n WATERGEL TFD-15H 6 Thu c n WATERGEL TNP 1 7 Thu c n WATERGEL - TNP 2 8 Thu c n ANFO Tiêu chuNn úc (ICI) 9 Thu c n ENEGAN 2600 Tiêu chuNn úc (ICI) 10 Thu c n POEWRGEL - 2500 Tiêu chuNn úc (ICI) 360200 Các lo i thu c n bao gói 11 Thu c n AMONIT phá á s 1, AD1 12 Thu c n TNT - AD 13 Thu c n an toàn AH-1 14 Thu c n nhũ tương PWER GEL Tiêu chuNn úc (ICI) 2501 V 15 Thu c n nhũ tương NT 13 Tiêu chuNn Trung Qu c
  4. 16 Thu c n nhũ tương (EE31-II; EE 31 Tiêu chuNn Trung Qu c - 16; EE 31-10) 17 Mìn phá á quá c 18 Thu c n ANOMIT phá á s 1 AD1-13 360100 Các kh i m i n 19 Kh i m i n TX; TX-1A 20 Kh i m i n TMN-15H 21 Kh i m i n VE-05 360300 Các lo i ph ki n n 22 Kíp n thư ng Tiêu chuNn LX; TQ 23 Kíp n i n t c th i GOCT 9099-75 24 Dây cháy ch m GOCT3470-80; TC: TQ 25 Dây n các lo i GOCT 6196-68: TC: TQ Ph l c 2: DANH M C V T TƯ V T LI U N CÔNG NGHI P NH P KH U PH I QUA KI M TRA CH T LƯ NG (Áp d ng n 31 tháng 12 năm 1997) TT Mã s Tên hàng hoá Căn c ki m tra 360200 Thu c n 1 Thu c n TNT c m Tiêu chuNn TQ. Úc (ICI) 2 Thu c n nhũ tương Trung Qu c Wj Tiêu chuNn TQ 1989-90 3 Thu c n POERGEL MAGNUN 3151 Tiêu chuNn Úc (ICI) 4 Thu c n POERGEL TRIMEX 3000 Tiêu chuNn úc (ICI) 5 Thu c n POERGEL PULSAR 3131 Tiêu chuNn úc (ICI) 6 Thu c n SUPERDYNE d ng th i các Tiêu chuNn n (IDL) lo i 360100 Các kh i m i n 7 M i n POWER PRIME PLUS (PPP - Tiêu chuNn úc (ICI) 400) 8 M i n PENTOLIT Tiêu chuNn n (IDL)
  5. 360300 Ph ki n n các lo i 9 Kíp n thư ng Tiêu chuNn LX, TQ, Úc, n 10 Kíp n i n t c th i GOCT 9099-75 n , QT 11 Kíp n i n vi sai các lo i Tiêu chuNn Úc, LX, TQ- n 12 Kíp n i n vi sai phí i n các lo i Tiêu chuNn Úc (ICI) n 13 Dây n các lo i GOCT 6196-68 Úc (ICI) Tiêu chuNn Trung Qu c, n 14 Dây cháy ch m các lo i GOCT 3470-80; TQ, n 15 Dây d n tín hi u sơ c p các lo i Tiêu chuNn Úc (ICI); n (IDL) Chu H o Lê Qu c Khánh ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản