Thông tư liên bộ số 11/1998/TTLT-BYT-BTC-BVGCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
40
lượt xem
3
download

Thông tư liên bộ số 11/1998/TTLT-BYT-BTC-BVGCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 11/1998/TTLT-BYT-BTC-BVGCP về chế độ quản lý, phân phối, sử dụng và cơ chế thu hồi vốn thuốc thiết yếu thuộc dự án Hỗ trợ y tế quốc gia và dự án Dân số - sức khoẻ gia đình do Ban Vật giá Chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành, để hướng dẫn chế độ quản lý, phân phối, sử dụng và cơ chế thu hồi vốn thuốc thiết yếu thuộc dự án Hỗ trợ y tế quốc gia và dự án Dân số - sức khoẻ gia đình...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 11/1998/TTLT-BYT-BTC-BVGCP

  1. BAN V T GIÁ CHÍNH PH - C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T B TÀI CHÍNH-B Y T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/1998/TTLT-BYT-BTC- Hà N i , ngày 15 tháng 8 năm 1998 BVGCP THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B Y T - B TÀI CHÍNH - BAN VGCPS 11/1998/TTLT-BYT-BTC- BVGCP NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 1998 HƯ NG D N CH QU N LÝ, PHÂN PH I, S D NG VÀ CƠ CH THU H I V N THU C THI T Y U THU C D ÁN H TR Y T QU C GIA VÀ D ÁN DÂN S - S C KHO GIA ÌNH Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 625/CP-QHQT ngày 6 tháng 6 năm 1998 v cơ ch thu h i thu c thi t y u c a hai d án: H tr Y t qu c gia c a B Y t và d án Dân s - s c kho gia ình c a U ban qu c gia dân s và K ho ch hoá gia ình, liên B : B Y t - B Tài chính - Ban V t giá Chính ph hư ng d n ch qu n lý, phân ph i, s d ng và cơ ch thu h i v n thu c thi t y u thu c hai d án nêu trên như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. T t c các ngu n v n c a d án H tr Y t Qu c gia và D án Dân s - S c kho gia ình (g i t t là hai D án) giành mua thu c thi t y u u là ngu n Ngân sách Nhà nư c c p h tr vi c th c hi n chi n lư c chăm sóc s c kho nhân dân và chi n lư c dân s , k ho ch hoá gia ình. 2. Thông tư này áp d ng cho vi c qu n lý, phân ph i, s d ng thu c thi t y u và cơ ch thu h i v n thu c thi t y u c a hai D án nêu trên, nh m m c tiêu duy trì qu thu c, m b o luôn thu c ph c v nhu c u khám ch a b nh cho nhân dân và không nh m m c ích sinh l i nhu n. 3. S thu c thi t y u ư c mua b ng v n c a hai D án ph i ư c s d ng úng m c ích và qu n lý theo ch hi n hành c a Nhà nư c. 4. Thu c thi t y u ư c c p t i m i i tư ng dân cư thu c các t nh c a hai D án (có thu ti n ho c không thu ti n) thông qua d ch v khám và ch a b nh t i các trung tâm y t qu n, huy n, th xã và tr m y t xã (g i t t là cơ s khám ch a b nh). Nghiêm c m các cơ s khám ch a b nh và các nhân viên y t bán thu c thi t y u c a D án dư i m i hình th c. 5. S v n thu h i ư c t vi c cung c p thu c có thu ti n c a hai D án trên ư c l i cho các cơ s y t thu c ph m vi hai D án l p Qu quay vòng thu c ph c v cho công tác khám ch a b nh c a c ng ng. 6. B Y t và U ban qu c gia Dân s - K
  2. ho ch hoá gia ình có trách nhi m cùng v i UBND các t nh thu c hai d án ki m tra, giám sát vi c th c hi n úng n i dung, úng m c ích ã ký k t gi a Chính ph Vi t Nam và các t ch c Qu c t . II. NH NG QUY NNH C TH 1. Xây d ng k ho ch: Căn c vào k ho ch v n vay hàng năm ư c Chính ph phê duy t, vi c xây d ng k ho ch ngu n thu c thi t y u c a hai d án ư c ti n hành theo trình t sau: Ban qu n lý hai d án c p t nh th ng nh t v i S Y t l p k ho ch d trù thu c thi t y u c a d án cho t ng cơ s khám ch a b nh g i Ban qu n tr d án Trung ương phê duy t và t ng h p (Ngu n c a d án H tr y t qu c gia g i v Ban qu n tr d án H tr y t qu c gia Trung ương - B Y t ; Ngu n c a d án Dân s - S c kho gia ình g i v Ban qu n tr d án Dân s - S c kho gia ình Trung ương - U ban qu c gia dân s và k ho ch hoá gia ình). Các ban qu n tr d án Trung ương có trách nhi m t ng h p k ho ch d trù thu c thi t y u c a các t nh thu c D án và tính giá tr d a trên k ho ch v n vay hàng năm ư c duy t trình cơ quan ch qu n. B Y t , UBQGDS - KHHG t ng h p k ho ch c a d án ưa vào k ho ch v n vay trong năm c a ơn v g i B Tài chính và B K ho ch - u tư t ng h p. 2. C p phát thu c cho các cơ s y t 2.1. Vi c bàn giao thu c. Sau khi th c hi n các th t c u th u mua thu c t i các Ban qu n tr d án Trung ương, hai d án có trách nhi m bàn giao s thu c cho S Y t thông qua h th ng h u c n c a hai d án cung c p thu c cho các cơ s khám ch a b nh các t nh thu c d án theo s lư ng ã ư c duy t. 2.2. Ghi chép s sách, theo dõi, báo cáo: Các Trung tâm y t qu n, huy n, th xã, các Trung tâm b o v bà m tr em - K ho ch hoá gia ình và các Tr m y t xã (g i t t là các cơ s y t ) theo dõi riêng s thu c ư c c p t hai d án nói trên, hàng tháng, hàng quý báo cáo S Y t s thu c ã c p và s v n thu h i t ngu n thu c thi t y u theo bi u m u trong ph l c kèm theo Thông tư này. 2.3. X lý thu c ch m luân chuy n. i v i t ng lo i thu c c th , có th ch m luân chuy n cơ s khám ch a b nh này nhưng l i luân chuy n nhanh cơ s khám ch a b nh khác. tránh tình tr ng s thu c ch m luân chuy n t n kho lâu ngày t i các cơ s khám ch a b nh s nh hư ng n ch t lư ng và h n dùng c a thu c, căn c vào các báo cáo tháng, quý c a các cơ s y t , Trung tâm y t qu n, huy n, th xã thu c d án ư c quy n i u chuy n s thu c ch m luân chuy n c a d án gi a các xã, phư ng trong qu n, huy n, th xã. S y t các t nh c a hai d án ư c quy n i u chuy n thu c ch m luân chuy n gi a các qu n, huy n, th xã trong t nh. Vi c i u chuy n thu c ch m luân chuy n d a trên
  3. nguyên t c bàn giao tài s n (thu c và giá tr thành ti n). Bên giao ghi gi m v n, bên nh n ghi tăng v n. Phí v n chuy n do hai bên tho thu n. 3. Phương th c c p phát thu c cho ngư i b nh và thu h i ti n thu c: 3.1. Phương th c c p phát thu c cho ngư i b nh: Ngư i b nh (không phân bi t ph i n p ti n thu c hay không ph i n p ti n thu c, i u tr n i trú hay i u tr ngo i trú) u ư c c p phát thu c thi t y u theo ch nh i u tr c a bác s ho c y s khám, i u tr . 3.2. i tư ng ư c c p thu c thi t y u không thu ti n bao g m: Các i tư ng ư c quy nh t i i m B ph n II Thông tư Liên B s 14/TTLB ngày 30/9/1995 c a Liên B Y t - Tài chính - Lao ng TBXH - Ban V t giá Chính ph "Hư ng d n th c hi n vi c thu m t ph n vi n phí": - Tr em dư i 6 tu i. - Ngư i b b nh tâm th n phân li t, ng kinh, b nh phong, b nh lao ph i. - Ngư i b nh các xã ư c U ban Dân t c và mi n núi công nh n là vùng cao. - ng bào i khai hoang, xây d ng vùng kinh t m i trong th i gian 3 năm k t khi n. - Ngư i tàn t t, tr m côi, ngư i già y u không nơi nương t a và ngư i b nh thu c di n quá nghèo ư c phòng Lao ng thương binh và xã h i c a qu n, huy n c p gi y ch ng nh n. - Ngư i ư c c p th "khám, ch a b nh mi n phí" 3.3. i tư ng ph i n p ti n thu c thi t y u: Bao g m t t c các i tư ng không thu c các i tư ng ph n 3.2 nêu trên. 3.4. Phương th c thu h i ti n thu c thi t y u: Vi c thu h i ti n thu c thi t y u c p phát cho ngư i b nh th c hi n như các quy nh hi n hành v t ch c thu m t ph n vi n phí, c th như sau: * S d ng hoá ơn, biên lai thu ti n vi n phí theo m u do B Tài chính ban hành. * Hình th c thanh toán ti n thu c: - B nh nhân không có b o hi m Y t ph i thanh toán tr c ti p cho cơ s khám ch a b nh. - B nh nhân có B o hi m y t s do cơ quan B o hi m y t thanh toán cho cơ s khám ch a b nh.
  4. Các cơ s khám ch a b nh không ư c trích 25 - 28% khen thư ng như quy nh t i i m 2, ph n V Thông tư liên B s 14/TTLB ngày 30/9/1995 "hư ng d n thu m t ph n vi n phí" nêu trên t ngu n ti n thu h i thu c thi t y u thu c hai d án này. 3.5. Giá thu c thi t y u cung c p cho ngư i b nh: Thu c thi t y u do hai d án cung c p là thu c nh p theo hình th c u th u c nh tranh qu c t , nên giá nh p có th cao hơn ho c th p hơn m t b ng giá c a các thu c tương t ang bán trên th trư ng Vi t Nam, vì v y giá thu h i s ư c nh l i cho phù h p v i m t b ng giá c a a phương và kh năng óng gói c a ngư i b nh phù h p v i quy nh t i Thông tư s 06/TTLB ngày 10-7-1993 c a Liên b Ban V t giá Chính ph - B Tài chính v "Qu n lý nh ng hàng hoá d ch v ư c th c hi n chính sách tr giá và t hàng t ngu n Ngân sách Nhà nư c trong lĩnh v c văn hoá, thông tin, y t , giáo d c, ào t o và th d c th thao". Nguyên t c nh giá l i: - i v i các lo i thu c thi t y u cùng lo i như thu c thi t y u trong danh m c c a d án có bán trên th trư ng a phương thì giá thu h i thu c c a d án ư c tính theo giá th trư ng c a lo i thu c cùng lo i ó. - Trư ng h p thu c thi t y u c a d án không có m t hàng cùng lo i ho c tương t so sánh, thì giá thu h i ư c xác nh như sau: Giá thu h i = giá CIF (ho c giá EXW) + 10% (Giá CIF là giá u th u c nh tranh qu c t t i c ng Vi t Nam, giá EXW là giá xu t xư ng t i các cơ s Dư c phNm trên t Vi t Nam; 10% ư c tính trên giá CIF ho c giá EXW) UBND t nh thành l p H i ng nh giá thu c g m i di n các thành ph n: + U ban nhân dân t nh +S Yt + S Tài chính v t giá Trư ng h p trên th trư ng có s bi n ng v giá: tăng ho c gi m trên 5% so v i giá thu h i c a d án, các cơ s khám ch a b nh k p th i ph n nh v H i ng nh giá xem xét và i u ch nh cho phù h p. 3.6. Qu n lý, s d ng ti n thu c thu h i: Vi c ph n ánh ngu n trên s sách c a cơ s khám ch a b nh là giá tr thu c theo giá CIF ã ư c hai D án giao cho S Y t b ng ti n ng Vi t Nam theo t giá h ch toán do B Tài chính quy nh t i th i i m nh p hàng. Sau khi H i ng nh giá thu c quy t nh giá, S Y t giao thu c cho các cơ s khám ch a b nh theo giá ã ư c H i ng nh giá thu c quy t nh. Trư ng h p k t qu nh giá c a H i ng cao hơn giá thông báo c a d án, S Y t ph n ánh bút toán ghi tăng ngu n cho qu thu c; trư ng h p ngư c l i làm bút toán ghi gi m ngu n cho qu thu c b ng s
  5. chênh l ch tăng ho c gi m. Các cơ s khám ch a b nh ch ư c thu h i ti n thu c theo giá ã ư c H i ng nh giá thu c c a a phương thông báo. Toàn b s ti n thu h i ư c t thu c thi t y u các cơ s khám ch a b nh ư c gi l i 90% b sung ngu n kinh phí, duy trì qu thu c khám ch a b nh; 10% còn l i chi cho vi c v n chuy n, tr ph c p cho ngư i ph trách qu y thu c, cán b y t và chi cho công tác qu n lý. (Các kho n chi này do th trư ng cơ s khám ch a b nh quy t nh). T vòng sau, các S Y t thu c hai D án, các Trung tâm B o v bà m tr em - K ho ch hoá gia ình, các Ban qu n lý d án t nh, các cơ s khám ch a b nh s qu n lý và th c hi n các bư c như quy nh t i Thông tư này. Khi l p k ho ch, các t nh thu c hai d án ch l p k ho ch b sung ph n thu c thi t y u c p không thu ti n c a các i tư ng như quy nh t i i m 3.2 c a Thông tư này. Các cơ s khám ch a b nh v n ư c s d ng 10% trong t ng s ti n thu h i chi cho vi c v n chuy n, tr ph c p cho ngư i ph trách qu y thu c, cán b Y t và chi cho công tác qu n lý. Riêng s ti n 90% b sung cho qu quay vòng thu c, các cơ s khám ch a b nh t mua thu c b sung cho qu thu c c a cơ s , nhưng ph i m b o các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v mua bán hàng hoá trong nư c. 4. Công tác k toán, báo cáo và quy t toán: Toàn b giá tr s thu c thi t y u do hai D án c p cho các cơ s khám ch a b nh ư c coi như ngu n tài s n c a D án bàn giao cho a phương qu n lý và s d ng theo úng n i dung và m c tiêu ã ư c Chính ph cho phép. Khi bàn giao thu c cho các S y t thu c d án, B Y t và U ban qu c gia dân s - K ho ch hoá gia ình có trách nhi m quy t toán theo ch v i B Tài chính. S Y t là u m i ph i h p v i Ban qu n lý D án t nh, ôn c các cơ s khám ch a b nh hàng tháng báo cáo tình hình ho t ng c a qu thu c theo các n i dung: - S lương và giá tr thu c c p không thu ti n. - Giá tr ti n thu c ã thu h i. - Tình hình t n kho (có phân tích ch t lư ng, h n dùng) và tình hình thu c ch m luân chuy n. - Tình hình qu n lý và s d ng 10% chi phí qu n lý và d ch v , nh kỳ m i quý m t l n, S Y t sơ k t ánh giá tình hình ch o qu n lý d án và th c hi n d án t i a phương, rút kinh nghi m và ra k ho ch qu n lý cho quý sau. 5. Công tác ki m tra, giám sát: 5.1. Ban Qu n tr D án Trung ương và các S Y t , các Ban qu n lý D án t nh có trách nhi m ph i h p v i S Tài Chính - V t giá các t nh nh kỳ ho c t xu t ki m tra, giám sát vi c th c hi n c p phát, s d ng thu c thi t y u cũng như vi c thu h i ti n thu c t i nh ng cơ s khám ch a b nh thu c D án.
  6. 5.2. Liên B Y t - Tài chính - Ban v t giá Chính ph s ki m tra thư ng xuyên ho c t xu t vi c qu n lý, c p phát và s d ng thu c thi t y u t i các cơ s thu c hai D án. III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các Ban Qu n tr D án Trung ương, S Tài chính - V t giá và S Y t các t nh ph n ánh v Liên b k p th i b sung, s a i. Ph l c: kèm theo Thông tư liên t ch B Y t - B Tài chính - Ban VGCP s 11/1998/TTLT/YT-TC-VGCP ngày 15 tháng 8 năm 1998 BÁO CÁO K T QU HO T NG QUAY VÒNG V N THU C Tên d án: Tháng: Tr m Y t xã: Huy n: T nh: 1. S dư u kỳ (Giá tr thu c): ng 2. Nh p trong kỳ: ng 3. Xu t trong kỳ ng Trong ó: 3a. Xu t (có thu ti n) tr c ti p ng 3b. Xu t không thu ti n (mi n thu c a các i tư ng) ng 3c. Xu t thu ti n qua cơ quan BHYT: ng -S ã thu: ng - Còn ph i thu: ng 4. T n kho cu i kỳ: ng Trong ó: Thu c ch m luân chuy n (có b ng kê chi ti t kèm theo) ng 5. Trích 90% s ã thu b sung qu thu c: ng
  7. 6. Trích 10% s ã thu chi phí, d ch v .... ng Ki n ngh : - ngh D án b sung thêm qu thu c - Bi n pháp x lý thu c ch m luân chuy n - Các bi n pháp khác v qu n lý qu thu c ...Ngày....tháng.....năm TM. Tr m Y t xã TM. UBND xã.... Trư ng tr m Ch t ch (Ký tên, óng d u) (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - B/c c a xã: G i TTYT huy n. - TTYT huy n t ng h p báo cáo c a các xã và ho t ng c a Trung tâm báo cáo S Y t và Ban qu n lý D án t nh. Lê Th Băng Tâm Lê Văn Tân Ph m M nh Hùng ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản